Al Loonnota stuit op georganiseerd verzet Kloos [NVV^ Niet somber over vestiging van Shell in Moerdijk Vietnam- overleg nog in impasse HOLLANDS MOOISTE ?HAUST waarschuwt regering en parlement voor „lange hete zomer" MINISTER BAKKER: Vakbeweging naar Den Haag TROEPEN WARSCHAU PACT NAAR TSJECHO-SLOWAKIJE Oosterhouts bedrijf sluit: ontslag voor 45 man De Gaulle op Nederland I vers geroosterd brood DAGBLAD VOOR ZEELAND Baalhoek Zonnige periodes Breda - Tilburg Ramp met helikopter (Yan onze redactie binnenland) UTRECHT - Reisbussen zullen schaars zijn in Nederland zaterdag. Duizenden vak bondsleden, gehoorgevend aan de oproep van de vakcentralen, zullen er beslag op leggen. STAKINGEN REAGEREN ANDAAG IN MINISTER BRANDT: Mislukking dreigt ers voor armen Betogi in V.S. gearresteerd Propagandaslag ADVERTENTIE voor gezonde variatie JAARGANG No. 25821 Voor God, Koningin en Vaderland Uitgave; N.V. Uitg. Mij. Neerlandia Dr. W. A. J. M. Harkx :eurL. Leijendekker Redactieraad J. M. A. C. v. Dongen, C j. van Hootegem, mr. dr. A. J. j tl Mes, P. V. M. Vercauteren, L J, v. 't Westende. 5lireao: Breda - Reigerstraat 16 lel. 22341 (7 lijnen) Postgiro 1114111 Ma) V R IJ D A G 2 4 MEI 1968 Abonnementsprijs: 13,40 per kwar taal (excl. 50 ct. incassokosten), 4,55 per maand (incl. 5 ct. incassokosten), Losse nummers 0,25. Post-abt. buiten verspreidingsgebied 19,75. Prijs van buitenlandse abon nementen op aanvrage. Advertentieprijs voor de gehele op lage f 0,50 per mm. Bij contract aan zienlijke reductie. Volledige tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. de Zeeuwse eilanden: GOES, Klokstraat 1, telefoon 8030 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Steenstraat 14 - telefoon 2377 - (Bijbureaus: TERNEUZEN, Potgieterstraat 3. telefoon 2601 - OOSTBURG, Nieuwstraat 41 - telefoon 2893). DUIZENDEN mZATERDAG KLOOS (N.V.V.) MERTENS (N.K.V.) EIJBERGEN (C.N.V.) ARBEIDERS NAAR UTRECHT (Van een onzer verslaggevers) BREDA Minister Bakker van Verkeer en Waterstaat ï«s niet somber gestemd over de onderhandelingen die zijn collega De Block van Economische Zaken en Shell-Chemie voeren over een vestiging van dit bedrijf bij Moerdijk. Na een tweedaags werkbezoek aan Noord-Brabant verklaarde de be windsman woensdag in Breda dat een compromis met Shell tot de mo gelijkheden behoort. Met behulp van een computer be kijkt rijkswaterstaat nu o£ Moerdijk voor grotere schepen bereikbaar kan worden gemaakt. Zoals bekend gaat het om de vraag of de Dordtse Kil of het Spui „opgerekt" kunnen wor den zonder waterloop- en waterhuis- houdkundige bezwaren (verzilting!). Als de eisen van Shell van dien aard zijn dat met het oog op het ver- ziltingsgevaar terugspoelsluizen aan gebracht zullen moeten worden, zou dat de overheid honderden miljoenen guldens extra gaan kosten. „Dan wordt het natuurlijk een kwestie van belangen afwegen", zei de minister. Een totaal nieuw kanaal tussen het Rotterdamse Waterweggebied en het Hollandsch Diep bij Moerdijk lijkt voor Shell geen conditio-sine-qua- non, zoals eerder ook door de Bra bantse commissaris van de koningin dr. C. N. M. Kortmann in een vraag gesprek met Dagblad De Stem is op gemerkt. Minister Bakker: „Met bre dere schepen kan misschien ook 'wor den volstaan". Een pijpleiding schijnt voor Shell niet in alle opzichten een alternatief te zijn. De minister: „In de fabriek zullen verschillende chemische fabri katen geproduceerd worden en het schijnt niet mogelijk te zijn die zon der meer door dezelfde pijpleiding te transporteren." In de Eerste Kamer heeft senator L. P. M. Teijssen gezegd dat de keuze voor Shell óf Moerdijk óf Ant werpen is. De minister herhaalde dat deze uitspraak naar zijn mening wat >1 te sterk is. Doelend op Vlissingen- Oost als mogelijke vestigingsplaats, ?ei de bewindsman dat de regering m elk geval geen „stiefkinderen" wil ®aken. Over de Shell-zaak zou tijdens het werkbezoek overigens niet gespro kenzijn. Wel hebben minister Bakker w Gedeputeerde Staten van Noord- orabant een regeling getroffen die Bet wegennet in het Moerdijk-gebied noordelijk West-Brabant in het al gemeen belangrijk zal verbeteren. j Klundert-Dinteloord an de Maasroute zal in versneld empo als autosnelweg worden aan- vüv weggedeelte verbindt J-vc.veg 17 (Roosendaal-Moerdijk) fR„u j aanleg zijnde Zoomweg nimiNSt®1 - Volkerakdam - Antwer- Lfr tksweg 17 zelf zal volgend ,een volwaardige autosnelweg geworden zijn. N' Kortmann deelde mee dat de landverbindingen van het Moerdijk- Dla„em' Z?als die in het structuur- n van de betrokken gemeenten zijn vastgelegd, vandaag door de provin ciale planologische commissie bespro ken zullen worden. H>iiJW!crsverwachting. meege deeld door het K.N.M.I., geldig 'et vanavond, luidt: V eranderlijke bewolking en zon- tlf pe.nncIes> hogere middag- P^1,ra-Ure" en hier en daar win,i 55' Zwakke tot matige uit oostelijke richtingen. 5® °P 4-33 en onder 20.40 uur. Maan op 3.28 en onder 19.12 uur. Over een eventuele vaste oever verbinding tussen Brabant en ooste lijk Zeeuwsch-Vlaanderen zei minis ter Bakker dat deze zeker punt van bespreking zal zijn in de onderhan delingen met België over het Baal- hoekplan. Dit plan voorziet in de uit breiding van het Antwerpse haven gebied tot in oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen. Commissaris Kortmann voegde daaraan toe dat het Baalhoekplan zonder deze vaste oeververbinding voor Brabant „niet interessant" is. In Den Bosch wordt het Antwerpse project beschouwd als een mogelijke concurrent van het Reimerswaalplan, het Brabants-Zeeuwse plan voor een zeehavenontwikkeling ten noorden van de Westerschelde. Definitief staat nu vast dat de nieu we weg Breda-Tilburg niet door het Mastbos, maar ten zuiden daarvan zal worden aangelegd. Minister Bak ker deelde mee dat hij het tracé vo rige week heeft vastgesteld. Met de aanleg van de nieuwe weg die de huidige overbelaste drie- strooksroute tussen Breda en Tilburg, de „flessehals" in het Brabantse we gennet, zal vervangen wordt nog dit jaar begonnen. Op het einde van 1970 of in het begin 1971 zal hij ge reed zijn. LOS ANGELES (Reuter) Tus sen Los Angeles en het beroemde amusementspark Disneyland is een Sikorsky-S-64-helikopter veronge lukt. Alle 23 inzittenden 21 toe risten en de twee piloten kwa men om het leven. Het toestel is vol gens ooggetuigen in de lucht ge ëxplodeerd. (ADVERTENTIE) niot duur we' heerlijk Amstelveen heeft de mooiste van ons land. Dat werd woensdag avond uitgemaakt in het Casino te Amsterdam waar de verkiezingen voor Miss Holland 1968 werden ge houden. Het werd de 18-jarige Mar- jolijn Abbink wonende in de Hoog- laan 24, Amstelveen. De foto toont de aantrekkelijke Marjolijn in bad pak en bij de finish. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Nadat de georga niseerde werknemers in Utrecht tot uitdrukking hebben gebracht boe zit over het regeringsbeleid denken wat betreft loonpauze, stimulering werk gelegenheid en prijsontwikkeling, zullen hun topfiguren maandag naar Den Haag komen om daar de cam pagne tegen de loonnota voort te zet ten. Om 11 uur worden de vertegen woordigers van de vakcentrales in gehoor ontvangen door de vaste com missies voor Economische Zaken en voor Financiën uit de Tweede Ka mer. De centrales zullen daar hun inzichten over de loonnota kenbaar maken. Maandagmiddag om 3 uur wordt, eveneens in Den Haag, een vergade ring gehouden van de Stichting van de Arbeid, het samenwerkingsorgaan van werkgeversorganisaties en vak centrales. De vakcentrales hebben deze vergadering geëist omdat zij precies willen weten, wat de werk gevers van de loonnota vinden. Wel iswaar hebben de werkgevers in eer dere bijeenkomsten met de vakcen trales verklaard, dat zij een ingreep in de lonen niet noodzakelijk vonden, maar na het verschijnen van de loon nota hebben z(j verklaringen uitge geven, die volgens de vakcentrales elementen van sympathie met het regeringsbeleid inhouden. „We wil len precies weten tegen wie we ons in de komende strijd moeten verwe ren", zo zei NW-voorzitter Kloos woensdag. De Nederlandse Spoorwegen hebben toegezegd dat acht extra trei nen naar Utrecht zullen worden ingelegd. Zonodig hebben de NS nog treinen achter de hand. De vakcentrales nemen de loonnota (NVV-voorzitter Kloos spreekt van „Notstandgesetz" als hij het over de nota heeft) zeer hoog op. Het had niet veel gescheeld of het NW had eergisteren een algemene staking uit geroepen. Het NKV en het CNV ble ken (nog) niet bereid mee te doen. Het ziet er nu naar uit dat de re gering de loonnota niet kan door drukken zonder op zeer ernstige moeilijkheden te stuiten, vooral van de zijde van de vakbeweging. Kloos heeft woensdagmiddag tijdens een vergadering van N.V.V.-hoofdbestu- ren gezegd: „Als het parlement zich niet realiseert wat er aan de hand is ln Nederland en dinsdag akkoord gaat met het „Notstandgesetz" van de regering, vrees ik dat we een lange hete zomer tegemoet gaan". De ontwikkelingen in het buiten land, aldus de heer Kloos, moeten een teken aan de wand zijn voor de Nederlandse vakbeweging, omdat uitingen van geweld ook veelvuldig zijn voorgekomen. Kloos citeerde de eerste zin uit het manifest van Marx en Engels: „Er waart een spook door Europa". Dat spook is er volgens Kloos nu weer. Overal zijn studenten en arbeiders in actie. De doeleinden in Frankrijk zijn nog niet geheel duidelijk, maar zeker is dat het Franse volk De Gaulle beu De heer Kloos vervolgde: „We mo gen ons niet in de hoek laten druk ken omdat een buitenparlementaire actie wel eens uit de hand zou kun nen lopen. Een algemene staking is een buitenparlementair middel, dat de vakbeweging mag gebruiken als de parlementaire democratie niet blijkt te fungeren op een wijze, die overeenstemt met de maatschappe lijke ontwikkelingen. Er is algemene onvrede in de maatschappij, omdat noodzakelijke structuurveranderin gen te lang op zich laten wachten Regering en parlement dienen dat goed te beseffen", aldus de heer Kloos, die overigens ook opmerkte dat er wat betreft het parlement ten aanzien van de loonnota ook in de regeringspartijen krachten werk zaam zijn die zich de bestaande on vrede goed realiseren. „De kaarten voor dinsdag zijn dus nog niet ge schud", aldus de heer Kloos. Tijdens de discussies na het open bare deel van de vergadering bleek, hoezeer de hoofdbesturen van het N.V.V. bereid zijn zeer grimmig op te treden tegenover de regeringsmaat regelen, ook als het moet door mid del van staking. „Wie zich achter de regering plaatst moet wel beseffen dat hij de basis legt voor een tijd van onrust", zo werd gezegd. En ook: „Als de democratie wordt gebruikt om anderen te knechten, dan zal er iets moeten gebeuren. Dan zal met name de vakbeweging snel moeten reageren, om te voorkomen dat ze net als in Frankrijk achterop komt". Een der hoofdbestuurders wees er nog op dat het juridisch onmogelijk is contracten te verlengen door de overheid. „Een contract is een wils overeenstemming, die duurt zolang het contract geldt Daarna is er dom weg geen contract meer. Wat de re gering contractsverlenging noemt is dan ook in feite een verbod om een nieuw contract aan te gaan. Ingrijpen in lopende contracten is helemaal een onmogelijkheid". Mooi weer op de extra zondag noodde veel Nederlanders en vreemdelingen naar buiten. Pagina 3. De vrouwenafdeling van de Rot terdamse gevangenis ziet er sinds kort wat huiselijker uit, maar de sleutelbossen blijven rammelen. Pagina 7. Aan minister Beernink is voor gesteld de jaarlijkse opening van de Staten-Generaal te ver vroegen. Pagina 9. Ondanks de vlieghoogte van dertig meter was de herden- kingsvlucht naar de Roerdam- men slechts kinderspel vergele ken bij de tocht van Guy Gib sons Lancasters, 25 jaar gele den. Pagina 11. Deventer heeft jonggehuwden iets te bieden. Pagina 15. A.C, Milan heeft door een 2—0 overwinning op Hamburger S.V. de Europa Cup voor bekerwin naars veroverd. Pagina 27. BONN (D.P.A./Reuter/A.F.P.) De organisatie van het Pact van War schau heeft plannen om 10.000 tot 12.000 (niet-Tsjechoslowaakse) mili tairen in Tsjecho-Slowakije te statio neren. Dit heeft de Westduitse minis ter van buitenlandse zaken, Willy Brandt, woensdag op grond van door hem ontvangen berichten, meege deeld op een kabinetsvergadering in Bonn. De regeringswoordvoerder Günther Diehl, die dit bekendmaakte, wilde niet zeggen of het om Russische of andere trroepen gaat. Twee weken geleden werd druk gespeculeerd dat Russische troepen bewegingen in Polen, dicht bij de grens met Tsjecho-Slowakije, bedoeld waren om druk op het nieuwe re gime in Praag uit te oefenen. Zowel de Tsjechoslowaken als de Russen en de Polen spraken dit tegen. De Tsjechoslowaakse minister van defensie, generaal Martin Dzur, deel de mee dat er deze zomer in zijn land verscheidene militaire oefeningen zullen worden gehouden, waaraan echter niet veel troepen zullen deel nemen. Minister Dzur sprak met klem be richten in de westelijke pers tegen als zouden 11.000 Russische en Pool se militairen aan de grenzen met Tsjecho-Slowakije worden gelegerd. Hij zei dat bij het bezoek van de Russische minister van defensie niet is gesproken over stationering van buitenlandse troepen. OOSTERHOUT liet Ooster- houtse bedrijf Tefab Narrow zal op korte termijn worden gesloten. Alle 45 werknemers is ontslag aangezegd. Volgens de directie was het bedrijf onder de huidige omstandigheden niet langer rendabel meer. De fa briek, die uitsluitend elastische band vervaardigde, is 33 jaar oud en was oorspronkelijk in Breda gevestigd. De sluiting zal geleidelijk verlo pen. De lopende orders zullen nog worden uitgevoerd. De directie heeft verklaard dat voor de ontslagen werknemers de normale opzegter mijn in acht wordt genomen. Vol gende week zal met de vakbonden en met het arbeidsbureau overleg worden gepleegd over de beste weg die men thans kan volgen. Onmid dellijk toen het nieuws over de liqui datie bekend werd, zijn de vakbon den en het arbeidsbureau op de hoog te gebracht van de situatie. WASHINGTON (AFP/DPA) 75 deelnemers aan de „Campagne der armen" in de V.S. zijn op Hemel vaartsdag in Washington gearres teerd. Zij maakten deel uit van een groep van ongeveer 200 betogers. Ongeveer 130 leden van de troep werden in het Kapitool toegelaten. De overigens begonnen vóór het Ka pitool liederen van de burgerrechts beweging te zingen. Na herhaalde sommaties ging de politie ertoe over de betogers in gereedstaande auto's weg te brengen. DE DRIEJARIGE Rikje Jenneke van der Linde uit Emmeloord is woens dagmiddag in de Lemstervaart in Emmeloord verdronken. In Dedems- vaart in de kolk van sluis zeven is gisteren de 8-jarige J. Frans verdron ken. (Van onze redactie buitenland) PARIJS De sfeer van frustratie in Frankrijk schijnt overgeslagen te zijn op de onderhandelaars in Parijs. Beide partijen hebben gezinspeeld op een mislukking. De Noordvietnamese onderhandelaar Xoean Thoey zei dat „in geval van mislukking de Ameri kanen hiervoor de volledige verant woordelijkheid dragen". Hij sprak van Amerikaanse kop pigheid en van gebrek aan ernst. President Johnson zei gisteren dat het nog steeds niet duidelijk is of Ha noi bereid is tot een spoedige en eervolle vrede. „Er is geen zichtbare vermindering van de agressie. De stroom infiltranten uit Noord-Viet- nam is groter. Wij willen niet op het slagveld verslagen worden terwijl de besprekingen aan de gang zijn". De Amerikaanse onderhandelaar W. Averell Harriman bleef diplomatiek. Desgevraagd verklaarde hij de ver klaring van Thoey niet te beschou wen als dreigement. „Maar men kan de besprekingen niet aan de gang houden, alleen maar als propagan damiddel". In een tweede persconfe rentie kwam Harriman met een te genzet. „De mogelijkheid bestaat al tijd dat deze besprekingen mislukken. Zij kunnen ook aan Amerikaanse zijde afgebroken worden als wij den ken dat de Noordvietnamezen profijt trekken van het beperken van de bombardementen". In de vergadering van woensdag (de vierde dag van de onderhande lingen) heeft de Amerikaanse onder handelaar een einde trachten te ma ken aan wat hij noemt de propagan daslag van de Noordvietnamezen. Hij vroeg geen uitvoerige teksten meer aan de pers te verstrekken. De Noordvietnamezen weigerden en ver schaften na afloop een communiqué van 2500 woorden. „De wereld heeft het recht te weten wat er gezegd wordt", stond daar onder andere in. Thoey heeft opnieuw het staken van de bombardementen op Noord-Viet- nam geëist en elke tegenvoorwaar- de van de Amerikanen van de hand gewezen. Harriman heeft naar aanleiding van deze eis geantwoord dat de A- merikanen over een algemene de-es calatie willen praten zoals het op nieuw instellen van een gedemilita riseerde zone en eerbiediging van de akkoorden van 1962 betreffende Laos. HILVERSUM (ANP) De TROS zal de televisierede van president De Gaulle vanavond in zijn geheel uit zenden. Deze uitzending is te zien van half elf tot vijf over elf op Ne derland 1. Aansluitend hierop worden er enkele commentaren op deze re de, rechtstreeks uit Parijs, uitgezon den. Het tijdstip waarop de toespraak van de president over de Franse te- Ie visie wordt uitgezonden is nog niet bekend. Men houdt er rekening mee dat dit om acht uur zal gebeu ren. De „organisatiemachines" van de drie vakcentrales draaien sinds dins dagavond op volle toeren ter voor bereiding van de massale protestbij eenkomst. Er wordt een grote toe loop verwacht. De vakcentrales reke nen op enkele tienduizenden deelne mers. (ZIE VERDER PAGINA 5) Haal meteen een paar pakken in huis voor het weekend! Vershoudende vei pakking Met gratis Duni-servet er in!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 1