Zware vonnissen voor verdachten nit St. Willebrord Regering blijft goedkoop ■gas weigeren formidabele uitschieters In gesprek met nging in ci ii Goes „Moppen" in Terneuzen Verlof burgemeester Hoek in raad niet ter discussie Veertien dagen voor steken met stiletto heetmanï Ijlinister De Block over Péchiney VAN 2 TOT 6 MAANDEN OPRUIEN G.S. eens met P.P.C. inzake bezwaren tegen streekplan voor Midden-Zeeland L Eising Mne sn. iff aan. RIKKEN N.V. Zware straffen Kunstwerken in openlucht op 't Ravelijn te Hulst BEGINSEL PIEKEN DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 17 MEI 1968 Et voild,-,.aiivpassepartout-ring! Eenblijvend modieuze creatie die past bij elk toiletje, bij iederegelegenheid, bijaluwstem- mingen. In een oogwenkverwisseltu een fon kelende granaat vooreen dromerige opaal of stralende saffier. Geïntrigeerd? Beschouwt u deze advertentie gerust als een invitatie! passepartout-ring vanaf 67.- bijpassende stenen vanaf 24.50 edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 tel. 116670 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam (Van onze rechtbankverslaggever) BREDA Donderdag zijn door de Bredase rechtbank de vonnissen be kendgemaakt tegen een zevental ver dachten, onder wie twee minderjari gen, die betrokken zijn geweest bij de rellen in St.-Willebrord. Ofschoon de eisen hoog waren, zullen de straf fen voor de verdachten toch nog hard zijn aangekomen. Zo werd de 19-jarige A. K. ver oordeeld tot vijf maanden gevange nisstraf met aftrek, waarvan twee maanden voorwaardelijk, een proef tijd van drie jaar en ondertoezicht stelling van de reclassering. Hij werd conform de eis van de officier ver oordeeld en werd ervan beschuldigd stenen gegooid te hebben naar de rijkspolitie en hun automateriaal. Bo vendien werd hij verdacht van op ruiing. De officier van justitie, mr. Louet Feisser, noemde hem in zijn requisitoir, een „schoolvoorbeeld" voor wat betreft het laatste delict. De 20-jarige H. v. G. werd tot vier maanden gevangenis veroordeeld, waarvan een maand voorwaardelijk met drie jaar proeftijd en toezicht van het medisch consultatiebureau voor alcoholisme. Ook hier was de uit spraak conform aan de eis. H. v. G. werd ervan verdacht met stenen te hebben gegooid naar de rijkspolitie en de politieauto's. Hij gaf ter zit ting toe zo'n twintig glazen bier te hebben gedronken en, aldus de offi cier, hij wist niet eens waarom er in St.-Willebrord gevochten werd tegen de politie. De 20-jarige M. H. werd veroor deeld tot 20 weken gevangenisstraf met aftrek, waarvan tien weken voor waardelijk met een proeftijd van drie jaar. De eis luidde indertijd vijf maanden, waarvan twee voorwaarde lijk met drie jaar proeftijd. M. H. werd ervan beschuldigd een wacht meester te hebben willen verwonden met een ijzeren staaf. Door juist rea geren van de wachtmeester kon deze voorkomen, dat hij verwond raakte. De 42-jarige A.R. werd verweten dat hij het publiek tegen de rijkspo litie had opgeruid. Hij had geen ste nen gegooid maar wel doorgegeven. De officier verweet hem leiding te hebben gegeven aan de jongens en noemde hem een van de grootste raddraaiers. Hij werd veroordeeld tot zes maanden met aftrek. De eis luid de twaalf maanden, waarvan drie voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De 18-jarige J. G. werd veroor deeld tot vijf maanden met aftrek, waarvan twee maanden voorwaarde lijk met drie jaar proeftijd. De eis was zeven maanden met aftrek ge weest, waarvan twee maanden voor waardelijk met een proeftijd van drie jaar. Hij zou o.m. een wachtmeester hebben bedreigd met zware mishan deling. Tenslotte werden nog twee minder jarigen tot tuchthuisstraffen veroor deeld. Hun zaken werden indertijd vanwege hun minderjarigheid achter gesloten deuren behandeld. De 16-jarige W. van S. werd giste ren veroordeeld tot twee maanden tuchtschool, waarvan een maand voorwaardelijk met een jaar proef tijd. De eis was drie maanden tucht school geweest, waarvan twee voor waardelijk met een proeftijd van drie jaar. De 15-jarige J. van G. werd ver oordeeld conform de eis van de offi cier van justitie en wel tot vier maan den, waarvan twee voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. (Van een onzer verslaggeefsters) MIDDELBURG Gedeputeerde Staten van Zeeland kunnen volledig instemmen met de adviezen van de Provinciale Planologische Commissie omtrent de bezwaarschriften, die zijn ingediend tegen het ontwerp-streefe- plan voor Midden-Zeeland. Gaan ook Provinciale Staten met de adviezen van deze commissie akkoord, dan zal het ontwerp op 26 punten worden ge wijzigd. Tegen het ontwerp-streekplan zijn 285 bezwaarschriften ingediend. G.S. hebben de bezwaren overwogen, het geen hen aanleiding heeft gegeven Provinciale Staten, in overeenstem ming met het advies van de planolo gische commissie, voor te stellen een aantal wijzigingen in de tekst en op de kaart aan te brengen ten opzich te van het ontwerp. Alle bezwaren zijn, voorzien van adviezen van de planologen, in boek vorm gebundeld. Hierover schreven we reeds uitvoerig in de krant van 11 mei. Aangezien de meeste bezwaren „derhalve ongegrond" worden ver klaard, zal het streekplan in zijn eindvorm niet essentieel verschillen van het ontwerp. (ADVERTENTIE) .DE baan van consulent voor het be- jaardenwerk in Middelburg trok me vooral aan, omdat het geen verzuild werk is, het is iets van alle gezindten. Hier is een stukje maatschappij in be weging gekomen op een manier, die je lang niet overal in Nederland aan treft". J. W. Eising (44) is de „des kundige" in het dienstencentrum „Het Schuttershof", dat maandag door staatssecretaris H. van der Poel werd geopend. De heer Eising was eerder actief in het vormingswerk voor bedrijfsjeugd in het Brabantse Waalwijk. „MEN krijgt thans steeds meer het gevoel, dat met de bouw van alsmaar bejaardenoorden de zaak van de be jaardenzorg allerminst is opgelost. Het gaat ar juist om om de oudere mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten en te houden. Wat voor mij deze baan ook zo aantrekkelijk maakt is, dat het bestuur van de stichting mij bij mijn aanstelling nadrukkelijk heeft gezegd, dat mijn werk niet tot het dienstencentrum beperkt blijft. Op het ogenblik denken wij aan nieu we „posten" aan de oostelijke zijde van de stad en in de nieuwe wijken. Het gaat ook om een verdere „verfij ning" van het werk. Daarvoor is in de allereerste plaats nodig een cen trale registratie van alle bejaarden en een nauwkeurige coördinatie in het overleg met alle betrokken in stellingen om vast te kunnen stellen wie hulp nodig heeft. Opgenomen dient te worden in een tehuis enz. en op welke wijze dat het best kan gebeuren. „IK ben hier nog maar enkele weken aan het werk, maar wat mij vooral opvalt is het plezier en het enthousi asme, waarmee hier door de mensen het dienstencentrum wordt aanvaard en ook ervaren. Al hetgeen wij hier te bieden hebben, zoals de badkamer, dc wasserette enz. wordt al druk ge bruikt. „WAT hef voor mij hier ook ple zierig maakt 's dat er veel groeps werk kan worden verricht. Veel vi tale bejaarden doen werkzaamheden in het dienstencentrum. Daarvoor moet natuurlijk ook kaderwerk wor- den verricht. Groepsvorming is vooral nodig voor de dames. Want zo kunnen goed creatieve en recreatieve dingen worden gedaan. Voor mannen is dat veel minder nodig. Die zijn be ter vertrouwd met de „soos". Ze ko men zonder drempelvrees binnen, leg gen er een kaartje enz. „ER zijn nog geen aanvragen binnen gekomen van bejaarden die moeilijk terbeen zijn voor vervoer van hun huis naar het centrum en omgekeerd. Daarvoor is nu juist die signalering nodig, want het is waarschijnlijk ook hier juist de groep die het centrum het hardst nodig heeft maar die het moeilijkst is op te sporen en hier heen te krijgen. Voor hen geldt de slogan: „Je moet er eens uit, de auto staat klaar". kan immers |iine, ongeacht mogelijkheid PT VAN tel. 0 1640-5878 tel. 01150-2294 tel. 0H00-747G |6, Hulst tel. 01140-2215 ■gen tel. 01184-3729 tel. 01180-5241 de raad was men te», ■ie provincie bepaalde maxi. •ivendien werd opgemerkt J/el zaak is dat zoveel mo. ■meenten tot de gemeen |ke regeling toetreden om" ■iele last per gemeente zo ïlijk te drukken. Ér J. T. Andringa (KVP) af of het niet belangrijk gemeenten hun bijdrage .naximum binden. Hij zag pmg hoofdzakelijk als een 1 de provincie, met bijdra. Be gemeenten. „We hebben mogelijkheid gehad mee te het industrialisatiebeleid 1 echter wel voor de coiu betalen," vond hij. feester mr. F. Huber anl. ■dat de hele provincie wat gelegenheid betreft baat 1de industrialisatie. Hij vond l ik dat ook de hele provincie nadelen opdraait. Op een de luchtverontreinigings. Jus niet een zaak is voor de Beid antwoordde hij dat de 1 wetgeving wat dit pro- preft achteraan loopt. Jaar urn- angels 18 |TK 15 uur Schieting EN De extravagante mr. '.1. is: De risico's van het e kleine bader a.l. Opdracht Casablanca 13 Jas: nie en Clyde 18 jaar Aanval op de gepantserde I jaar huka 18 jaar 20 uur waar zijn de gevangenisstraffen waartoe de rechtbank in Breda een aantal mensen heeft veroor- deeld die betrokken zijn geweest bij je ongeregeldheden in St.-Wille brord. Er zijn onvoorwaardelijke straffen opgelegd van opmerkelijk Imge duur, zelfs aan zeer jeugdige belhamels. Vergeleken met vonnissen in soort gelijke zaken elders straft Breda met berde hand. Waarom Waarschijn lijk heeft de rechtbank een voor beeld willen stellen. De ongeregeld heden in St.-Willebrord waren inder daad van zeer ernstige aard. Dan ban het uit het oogpunt van gene rale preventie nuttig zijn duidelijk Ie waarschuwen dat dit soort toe slenden hier niet geduld wordt. )a vraag blijft natuurlijk of het be oogde effect ook inderdaad bereikt pi worden. Een harde straf kan ook averechts uitwerken. Rekening moet worden gehouden met de mentali teit van de verdachten. HMIebrord heeft eigensoortige pro blemen, Gummiknuppels en gevan geniscellen brengen dit soort pro blemen nooit tot een goede oplos sing. Daarvoor is in St.-Willebrord en elders meer nodig. Een overheid, die vertrouwen weet te wekken door begrip te tonen voor bijzon dere omstandigheden en noodzake lijke ontwikkelingen krachtig te be vorderen bereikt, zeker op de lange duur gezien, meer dan een over heid die, in vrees voor het gezag, da hoogste wijsheid zou zien. (ADVERTENTIE) i.10. 14 30. 18.50, 19.10 en SMt i I ,5 donker is 18 jaar, 14, 16.30, 19 en 21.30 uur r all seasons a.l. I 14. 16, 18, 20 en 22 uur baigneur a.l. t, 15, 18 en 21 uur the west a.l. Jes 12, 14.30, 16.50, 19.10 ffll In de hitte van de nacht lid 1 14, 16, 18, 20 en 22 uur Ijaar J. 16.25, 18.50 en 21.15 uur ■de feeks a.l. >2, 14, 16, 18, 20 en 22 uur| met de dood a.l. rui- De lustige weduwe jur De meeuw 0 uur Horen en zien Matt Helm 18 jaar De prins en de verleidelijke I iaar bestaan ook gelukkige zl-1 jaar nes Bond tegen dr. No 18 j.| imelot 14 jaar ur Genouzia Obaldia LS reuzen van Rome 14 jaar Wat een vakantie a.l. ■e ontsnapten der Ardennen ntstane super agent (Van een onzer verslaggevers) HEEST Binnenkort beleeft Hulst «n aantal interessante culturele ge beurtenissen. Het initiatief hiertoe is roiomen door de voorzitter van de R°ep Xoord-Zuid afdeling Nederl nd. unstschilder Hugo Metsers. De eve- ementen vinden plaats onder auspi- 'en van de Kunstkring in Hulst en ^'medewerking van het gemeente- i 24 mei a.s. wordt om acht uur a7°ods een expositie van schilder- beeldhouwwerken van resp. Hugo w, 5? M®tsers geopend. De ten- Bonstelhng, die wordt ingericht in j, burgerzaal van het stadhuis te zal worden ingeleid door de tT, yan het Janseniuslyceum in must, de heer P. Boeren. Guido Met- S momenteel in Middelburg ni=°? a' al'een kleine sculptures en Plastieken exposeren. UP 14 juni a.s. wordt eveneens in ^rgerzaa] van het stadhuis een "toonstelling opgezet door jonge kunstschilders, die hun op- JrJ^kriAen genoten aan het Ho rn,, stltuut te Antwerpen onder lei- "«8 van Rik Slabbinck. ijl6 eyP°sitie wordt om 20.00 uur Saopend. Jyalgm zullen op 23 juni a.s. "rie uur 's middags zestien jL_ .beeldhouwwerken te bezichti- ,f,j Z11", °P 't Ravelijn buiten de wallen. Deze tentoonstelling, wr°or de heer M. Macken, direc- c!,v® het Hoger Instituut voor mitf?- e kunsten te Antwerpen, zijn zemTi me.dewerking heeft toege- ziin r? ™m eel1 maand te zien drm- m heelden worden geleverd r Vlaamse kunstenaars. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Minister De Block van Economisch Zaken heeft gisteren in de Tweede Ka mer nog eens nadrukkelijk ver klaard dat de Franse aluminium- fabriek Péchiney, die zich in Zee land wil vestigen, niet in aan merking kan komen voor goed koop aardgas. Er kan geen goedkoop aardgas aan Péchiney worden geleverd omdat de minister gebonden is aan een contract met de alumi- niumfabriek Aldel in Delfzijl. Minister De Block kwam op de Pé- chiney-kwestie terug naar aanlei ding van een vraag van het Zeeuwse kamerlid Van der Peijl (C.H.U.). Drs. M. Verburg, directeur van het Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland, gaf desgevraagd als commentaar dat de vestiging van Péchiney in Vlissingen-Oost, ook na de duidelijke uitlating van de minis ter, nog volledig open blijft. De vestiging van Péchiney in Zee land zal in hoge mate afhangen van het welslagen van de plannen van de Provinciale Zeeuwse Elektriciteits Maatschappij om in Vlissingen-Oost een kernenergiecentrale te bouwen. Alternatieve vestigingsplaatsen voor Péchiney zijn Antwerpen en het Ruhrgebied. Goedkoop aardgas wordt toege kend volgens het zogenaamde nieuw heidsbeginsel, waarbij de aantrekke lijke voorwaarden alleen gelden voor een nieuwe industrie, die de eerste in zijn soort is. De minister voelde er niet voor om het nieuwheidsbeginsel voor Gro ningen, Friesland en Drente op te heffen. Hierom had de socialist Oele gevraagd. Dit „nieuwheidsbeginsel" kan voor nieuwe bedrijven vanwege het goedkope aardgas een extra-at tractie zijn om zich in het noorden te vestigen. De heren Nelissen (K.V.P.) en Portheine (V.V.D.) hadden onder meer gevraagd om verruiming van de goedkope aardgaspot voor de in dustrie. Op een vraag van de heer Jongeling (GP.V.) zei de minister dat de levering van aardgas aan de tuinbouw in studie is. Gehoopt wordt dat gauw een beslissing kan worden genomen. De minister zei dat het binnenland se aardgasverbruik in het laatste jaar is verdubbeld. De kans is groot dat in de nabije toekomst nieuwe aard gasvoorraden zullen worden aange boord. Over een tweede kernenergie centrale en de plaats waar deze zal worden gebouwd zal, volgens de mi nister, voor het einde van het jaar worden beslist. Deze centrale zal niet in samenwerking met België worden gebouwd. Mogelijk zal dit wel in de toekomst met een grotere centrale het geval zijn. Aan clownesk plezier ontbreekt het niet in het Boltiniprogramma. (Foto: Dagblad De Stem) (Van een onzer verslaggeefsters) GOES Circus Toni Boltini was gisteren in Goes. En dat heeft de een tot geestdrift, de ander tot wanhoop gebracht. De Grote Markt, elke an dere dag een toevluchtsoord voor par keerruimte zoekende automobilisten werd volledig in beslag genomen door de geweldige tent. Overal in de bin nenstad stonden de kolosale gele cir cuswagens in de toch al zo nauwe straatjes. Zo'n circus in de stad brengt een aparte sfeer met zich mee. De aan trekkingskracht ervan is groot, voor al op de jeugd. Maar op zaken-doen de lieden schijnt zoiets geen invloed te hebben. Of een verkeerde. Want gekankerd is er wel op de doorgang- versperrende circuswagens. Maar ach tenslotte was het maar voor één dag. 's Nachts komt de karavaan. En na een paar voorstellingen trekt het hele spul de volgende nacht weer weg. Vandaag is het circus in Middelburg, zaterdag is Vlissingen aan de beurt. Maandag Terneuzen, dinsdag Hulst en zo gaat het circus verder. Kenmerkend van Boltini is immers dat in dit programma alle elementen van het ouderwetse circus bewaard zijn gebleven. Vrienden van het cir cus zullen in deze piste de geur van echt zaagsel missen. Boltini werkt met een verhoogde houten vlonder, die wel het voordeel heeft dat het publiek een beter uitzicht heeft op de piste. Het programma dat Boltini presen teert is zeker geen oogverblindende show, zoals we die gewend zijn bij Krone of Althoff. maar het is wel een stuk echt circus gebleven mef enkele formidabele pieken. Liefheb bers van paardendressuur komen bij Boltini zeker aan hun trekken. An toinette Boltini, die les kreeg van Valeska Wilke, rijdt hogeschool op de prachtige schimmel Tafta en Emile Karoly en Alberto Althoff jr. kelijk nummer vrije dressuur met een groep pittige jonge paardjes. Bobby Althoffs kamelennummer kwam iets beter uit de verf dan zijn dressuurshow met vier grote olifan ten. Antoinette en Josette Boltini spelen tussen de dressuur door, luch tigjes met de logge beesten en dat geeft wat meer tempo aan dit, door Bobby Althoff wat moeizaam ge brachte, exotische nummer. Tempo zit er wel in de jongleer- en antipodenummers die werden ge presenteerd door Josette Boltini en het trio Lorenti. (Van onze correspondent) TERNEUZEN De „enorme hout toestanden" van de twee Lewedorp- se kunstenaars Gerrit Dekker en Ben d'Armagnac zijn gistermorgen voor de ogen van verbaasde Terneuzena- ren aan het stadsbeeld toegevoegd. De „huisjes" en „moppen", die horen bij een expositie van etsen en pren ten van beide kunstenaars in Galerie J 34, staan aan de Guido Gezellestraat en de Jacob Catsstraat, waar ze hef tig contrasteren met de nieuwe flats en woningen rondom. De kritiek van de Terneuzenaren gaat van „geweldig leuk" tot kort weg „afbraak", maar niemand blijkt de zwartgeteerde houtmassa's zó on interessant te vinden, dat h(j niet even afstapt. De kinderen hadden het eerst door dat je die huisjes kan be klimmen via een ordentelijk trapje, dat de deurtjes open kunnen en dat teer nogal plakkerig is. Na de opening in Galerie J 34 door dr. P. K. van Dalen, directeur van het Zeeuws Museum, zaterdagmid dag om vijf uur, zal een autobus het gezelschap belangstellenden naar de plaats van de huisjes vervoeren, om hen in de gelegenheid te stellen het onmiskenbare verband te laten zien tussen wat hangt aan de muren van de galerie en wat er zo onbegrepen in Nieuw-Terneuzen staat. Op de foto een huisje en een mop van de Jacob Catsstraat, tegen het decor van de strakke flats van de Breitnerstraat. Wanneer we spreken over pieken in dit programma, dan valt daar ze- (Van onze correspondente) HOEK Voordat gisteravond de raadsvergadering te Hoek begon zei de waarnemend voorzitter de heer J. van de Peyl, de afwezigheid van bur gemeester A. Hanssens niet ter dis cussie te willen stellen. De raads leden namen deze mededeling stil zwijgend in ontvangst en gaven tij dens het verloop der vergadering ook geen „voer" tot het verspreiden van verdere gissingen en geruchten. ker onder, het vliegende trapezenum mer van de vier Adriennes en de met enorme vaart gebrachte fiets- capriolen van de Ricoraz. Het programma na de pauze be gint en sluit af met twee kostelijke programma-onderdelen van heel ver schillende allure. Wim Vos voert ademstokkende experimenten uit met zijn prachtige troep Berberleeuwen. Hij kijkt een leeuwin in de bloed dorstige keel en hij legt zich een maal te rusten op en onder zijn grommende kolossen. De naam „wervelwindspringers" is geen overdreven betiteling voor de Charifen-troupe. Het is een koste lijke afsluiter, waarin duizelingwek kende vrije sprongen en met ogen schijnlijk gemak opgebouwde men selijke piramiden een heel plezierig kijkspel opleveren. Van de clowns vonden we het NATO-nuumertje wel plezierig maar het muzikale ensemble bracht de grapjes wat al te nadrukkelijk. Globaal gesproken brengt Boltini een aantrekkelijk programma, dat in aankleding misschien een tikkeltje povertjes aandoet, maar waarin een groot aantal ras-artiesten aangevuurd door een forse kapel circus-amuse ment laat zien van voortreffelijk ge halte. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Wegens het ste ken met een stiletto is de 27-jarige V. R. uit Trinidad donderdag voor de politierechter te Middelburg, mr. P. van Empel, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 dagen met aftrek van voorarrest. Omdat hij al gelijke tijd in voorarrest had geze ten kon hij tegelijkertijd op vrije voeten worden gesteld. De officier, mr. P. Roseam Abbing, had eenzelfde straf geëist. V. R„ opvarende van het vracht schip Prospector, dat voor reparatie op de werf in Vlissingen-Oost ligt, was met een vriend in Vlissingen gaan passagieren. Toen zij wilden te rugkeren naar hun schip, bleek het een probleem dat zij niet over eigen vervoer beschikten. In de Walstraat in Vlissingen vonden zij echter nog een bar geopend. Binnen kregen zij toestemming een taxi te bellen en daarop in de zaak te wachten. Een gast in deze bar, van Deense natio naliteit, was het echter niet eens met dit bezoek. Eerst werkte hij de vriend van R. naar buiten en sloeg hem Jaar knock-out. Toen hij R. wilde aanpakken, trok laatstgenoemde een stiletto en stak daarmede naar de B., die onder meer in een hand werd getroffen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 3