Nieuwbouwplannen lyceum Hulst in gunstig stadium binnenkort ook in Vlissingen Nederiandsche Credietbank gas weig GRACHT VAN AXEL WERD EEN VIJVER Geen eenstemmigheid in Goese raad over Zeehavenrapport Luchtverontreiniging in gemeenteraad van Goe Z een kantoor van de voor al Uw bankzaken LUCKY LUKE: DE NAIJVER NA MAANDENLANGE STAGNATIE Jfinister De Bloc GOES Vervoer van minder-validen BOSCH OPTIEK Dagblad De Stem Man valt in put van vier meter BEZORG KLACHTEN slechts tot 15.00 uur Hoogwater Mee» nieuws uit stad en streek op pag. 3-5 OOSTBURG Bazaar voor nieuw gemeenschapshuis BRESKENS HULST Bejaarden op reis Tob niet langer. Ruil uw oude naaimachine in. Schaf u de moderne Pfaff aan. Pfaff Naaimachinehuis W. RIKKEN N.V, VANDAAG MORGEN Zware straffen Kunstwerken in openlucht op 't Ravelijn te Hulst DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 17 MEI 1968 GOES De Commissie Vervoer- vergunningen in Den Haag heeft aan de n.v. Auto-Maatschappij Zeeland, gevestigd te Goes, vergunning ver leend voor de uitvoering van het ver voer van minder-valide arbeiders voor de centrale werkplaats „De Be- velanden" te Goes. Het vervoer ge schiedt In opdracht van het bestuur van genoemde werkplaats en heeft plaats van verschillende plaatsen op Noord- en Zuid-Beveland naar de centrale werkplaats „De Bevel an - den" en terug. Middenstandsvrouwen Leden van de Goese Middenstands Vrouwen. Organisatie hebben haar jaarlijkse uitstapje gemaakt. De reis ging naar het recreatiecentrum Bobbejaansland in het Belgische Lichtaart. Na een diner in Antwerpen keerde het ge zelschap huiswaarts. Kapelle Pupillentoernooi Op tweede pinksterdag zal de jeugdcommissie van de voetbalvereniging „Kapelle" op het gemeentelijk sportterrein aan het Vroonland een pupillentoernooi organiseren. Om 9 uur wordt dit tour- nooi geopend door burgemeester H. G. van Suylekom en de wedstrijden duren to-t 6 uur 's avonds. Van de voetbalvereniging „Kapelle" nemen twee elftallen aan dit toernooi deel. Verder nemen er aan deel Aarden- burg Cl, La Gantoise uit Gent Cl en CII: Krabbendijke Cl; Wemeldinge Cl, Goes Cl, Lewedorpse Boys Cl en Yerseke Cl. De wedstrijden duren steeds een kwartier. Er wordt ge speeld in twee poules. Winnaars damcompetitie Voor haar pupillen heeft de voetbalver eniging „Kapelle" in de afgelopen wintea* een damcompetitie georgani seerd. Winnaars van deze competitie zijn geworden Paul Boone en André Waterman. (ADVERTENTIE) Slecht rapport is dikwijls 'n oorzaak van slecht zien. De ogen van uw kind zijn belangrijk NEEM TIJDIG 'N NIEUWE BRIL. Terneuzen Dagblad voor Zeeland KANTOREN: Sfeenstiaat 14, Hulst tel 01 140-7377 Klokstraat l.Goes tel 01100 -8030 EXPLOITATIE ADV.: L. K. M. de Jong 'Inspecteur) Breitnerstraat II, lerneuzen tel. 01150-4281. Th. de Sakker Potgieterstraat 3, lerneuzen tel. 01150-2601. C. Steenbakker, Ft. v. Waesbergt estr 37 Hulst, tel. 01140-3168. M. Bogers, Nieuwstraat 41, Oostburg, tel. 01170-2893. C. Menu, Klokstraat 1Goes, tel. 01100-8030. REDACTIE: A. Koopman, Klokstraal 1, Goes, tel. 01100-8030. J. HOsken, Breitnerstraat 81 Terneuzen, tel. 01150-3296. J. Robesin, Europaplein 22, Hulst tel. 01140—2005. Ch. Schets, Kromme Weele 4, Middel burg, tel. 01180—7764. Mej. S. Maaskant, Singelstraat 17, Goes, tel. 01100-5689. (Van een onzer verslaggevers) HULST De plannen voor uitbreiding en vernieuwing van liet Janseniuslyceum te Hulst verkeren momenteel, na maan denlange stagnatie, in een gunstig stadium. Dezer dagen nog wor den de bestekken en tekeningen, voorzien van een goedkeurings advies, door het adviesbureau van rijksgebouwendienst doorge stuurd naar het departement van Onderwijs. Verzocht wordt dan om tot aanbesteding te mogen overgaan. Rector P. Boeren van het Hulster lyceum (500 leerlingen) gaf ons de verzekering dat het advies van de rijksgebouwendienst gunstig is uit gevallen. Toegezegd is, dat bij de ver dere afwikkeling de grootste spoed zal worden gemaakt. De heer Boeren hoopt, en verwacht ook, dat nog dit zomerseizoen met de werkzaamheden een aanvang kan worden gemaakt. Als de procedure een normaal verloop had gehad, zou de bouw reeds in februari j.l. zijn gestart. De uitbreiding zal ruim 16.085 ku bieke meter omvatten, inclusief de kelderruimte. Het schoolgebouw wordt dan eens zo groot. Het huidige aantal leslokalen (16) zal worden uitgebreid tot 24. Het ontwerp van deze uitbreiding is ge maakt door architect W. J. Bunnik te Breda. De kosten van het project, exclusief de inrichting, worden ge raamd op een bedrag van 1,75 mil joen gulden. Momenteel is de situatie zo, dat 500 leerlingen ontvangen worden in een gebouw, dat slechts is berekend op een aantal van 350. Na de uitbreiding en vernieuwing zal de school plaats bieden aan 750 leerlingen. (Van onze correspondent) TERNEUZEN In het begin van deze week was het moment bereikt, dat de dam, die ten westen van de Axelse brug in Terneuzen werd gelegd, de beide oevers verbond. De Herengracht behoort hiermee tot het verleden. Het ligt in de bedoeling (de ge meenteraad heeft hiertoe besloten) dat het vroegere water tussen de voormalige Axelse brug en de Oosthoek, een waterpartij wordt. Wanneer de damwand (op voor grond) zal zijn verankerd, wordt de dam vergroot en van een tijde lijke weg voorzien. Dan zal het restant van de Axelse brug worden gesloopt en kan het werk worden voltooid. (Van een onzer verslaggevers) GROEDE Tijdens werkzaamhe den voor de aanleg van een zuiger onder de Krabbendijk in Groede, is de opzichter van de Heide Maat schappij, de heer Akkermans in een vier meter diepe put. gevallen en bijna geheel bedolven. De heer Ak kermans viel op betonnen buizen, die op de bodem van de put waren ge legd. De instorting was waarschijnlijk een gevolg van de te steile wanden van de bouwput. Omdat de heer Ak kermans over pijn in de borst klaag de, is hij ter observatie naar een zie kenhuis overgebracht. I.v.m. personeelsfeest kunnen bezorgklachten op ZATERDAG 18 MEI als normaal van 10.00 - 12.00, doch in de namiddag op tel. nr. 01600 - 49.900 gemeld worden. DAGBLAD DE STEM Afd. Abonn.-Expl. (ADVERTENTIE) Morgen, zaterdag 18 mei: Hans- weert 7.18 en 19.41; Terneuzen 6.45 en 19.09; Vlissingen 6.14 en 18.41; We meldinge 8.07 en 20.34. Ten bate van een nieuw verent gingsgebouw ten dienste van de ge reformeerde kerk zal burgemeester J. v. Leeuwen hedenavond om 19 uur een bazaar openen in de Katholieke Kring. De bazaar is heden en za-ter-l dag geopend. (Van een onzer verslaggeefsters) GOES De raadsleden van Goes zijn bij het bepalen van een standpunt over „het rapport in zake de verkenning van enkele aspecten van de ontwikkelings mogelijkheden voor zeehavens in het Deltagebied", dat is uitge bracht door het Overlegorgaan Zeehavenontwikkeling Zuid west-Nederland, niet tot een stemmigheid gekomen. De zes le den tellende protestant-christelij ke groepering in de raad stemde tegen de door burgemeester en wethouders uitgebrachte nota over deze materie. Tien leden wa ren overigens akkoord met de v'uie van het Goese college. Namens deze groepering werd het woord gevoerd door de heer M. Loe- ve (AR). Hij vond o.a. dat uit het commentaar van b. en w. op het rapport niet duidelijk is gebleken welk standpunt het college nu eigen lijk inneemt ten aanzien van het rapport. Het Goese college van b. en w is van mening, dat „de ontwikke ling van het Deltagebied bestuurlijk niet anders dan in groter verband kan worden bezien". B. en w. vin den dat, wanneer elk der betrok ken participanten eigen plannen gaat ontwikkelen en eventueel uitvoeren, dit alleen maar aanleiding kan ge ven tot verbrokkeling van de initia tieven. In dit verband achten b. en w. het noodzakelijk dat de beleidsbe- singen. worden genomen op een veel hoger dan gemeentelijk niveau, en wel vanuit één bestuursorgaan. Wethouder dr. E. J. Prins (P.v.d. A.) lichtte toe dat dit ni een nieuw orgaan dient te zijn, maar de -ijks- overheid. Dit betekent volgens het Goese college, niet dat de gemeen ten geen inspraak zouden moeten hebben in de samenstelling van het ontwikkelingsprogramma. Want, redeneren b. en w., het gaat immers om veel meer dan de uit voering van zeehavenprojecten alleen. In verband met de ontwikkeling van zeehavens en de komst van industrie- en zullen gemeenten, die hiermee te maken hebben of krijgen, tal van voorzieningen moeten treffen. De heer Loeve echter geloofde er niet in, dat de mening van b. en w. over dat éne bestuursorgaan voor het nemen van beleidsbeslissingen bij provincie en rijk weerklank zal vin den. De prot.-christ. groepering meen de, dat een dergelijk „supra-provin- ciaal orgaan" volstrekt onnodig was. Verder vond deze gropering dat van gmntelijk inbreng, waarvan b. en (ADVERTENTIE) w. gewag maakten, geen sprake kan zijn. „Maar", zei hij, „er is een andere gelegenheid om de stem van Goes te laten horen. Wat wij willen is in spraak hebben in wat er al is, het havenschap Vlissingen-Oost. Maar geen inspraak in dat supra-orgaan". Overigens maakt de protestant- christelijke groepering zich er, aldus de heer Loeve, niet ongerust over dat „een sterke partner als Rotter dam buiten het zeehavenoverlegor gaan om, eigen meningen en plan nen naar voren brengt". De heer Loeve kon, samenvattend, veel waar dering opbrengen voor het rapport, maar de zienswijze van b. en w. hierover niet delen. Hij zei dit door middel van een motie kenbaar te willen maken. Toen echter ook andere raadsleden aan het woord waren geweest, wist de pro testant-christelijke gropering eigen lijk niet goed raad meer met die motie. Buiten deze gropering bleek niemand behoefte te hebben, noch aan de motie, noch aan veranderin gen in het standpunt van b. en w. Burgemeester mr. F. Huber van Goes, maakte een eind aan het ge harrewar door de nota van b. en w. in stemming te brengen. De nota werd met 10 stemmen voor en de 6 stemmen van de leden van de pro testant-christelijke groepering tegen, aangenomen. Tijdens het debat zei de heer De Leeuw van de P.v.d.A.-fractie ken nis te hebben genomen van de ver ontwaardiging waarmee Vlissingen en Middelburg zich hebben gekeerd tegen de Rotterdamse plannen met Voorne-Putten. „In alle scherpte hebben beide ge meentebesturen Rotterdam verweten dat het zich niets aantrekt van zijn partners", aldus de heer De Leeuw. „Bij zoiets bekruipt mij een gevoel van grote verwondering. We hebben begrip voor deze Walcherse kritiek op Rotterdamse uitspraken". En zich richtend over de hoofden van raads leden en burgemeester zei hij tot de besturen van Vlissingen en Mid delburg: „Maar gemeentebesturen van Vlissingen en Middelburg, waar om onthoudt u Goes wat u van Rot terdam eist? Namelijk een volkomen rechtvaardige en nodige inspraak in een havenbeleïd, dat streek en de gemeente Goes in sterke mate be ïnvloedt? Waar we echter uit een oogpunt van democratie een sponta ne uitnodiging verwachtten voor toe treden tot het Havenschap Vlissin gen-Oost, bleef het akelig stil. En dat benauwt ons". De heer De Leeuw beon zijn toe- spraaK overigens met het uiten van kritiek op sommige raadsleden. Hij vond het teleurstellend, dat het bij sommigen lang heeft geduurd voor dat zij de moedk onden opbrengen zich in de, volgens hem zo belang rijke materie, te verdiepen. Vismijn Aan de gemeentelijke vismijn te Breskens zijn in de week van 5 t.m. 11 mei aangevoerd: 1748 kg export-garnalen 4,31-4,18, 19 kg bot 0,16, 1590 kg schar 0,16- 0,81, 3478 kg schol 0,30-0,64, 45962 kg tong 1,91-3,93, 1393 kg tarbot 2,99- 6,31, 849 kg griet 2,11-2,48, 3872 kg gul 0,70-0,94, 678 kg wijting 0,26-0,71, 377 kg rog 0,75-1,30, 476 kg poon 0.58-0,73, 48 kg tongschar 0,96-1,93, 360 kg haai 0,31-0,61. Brandweerwedstrijden De pro vinciale brandweerwedstrijden die dit jaar op 29 juni zullen plaatsvin den worden in Breskens gehouden. Tijdens deze wedstrijden zullen de diverse kringbesten tegen elkaar uit komen en de beste van deze wed strijd zal aan de landelijke wedstrij den kunnen meedoen. Zwembad open Morgen zal het koningin Wilhelminazwembad wor den geopend- Vandaag zal er gele genheid zijn abonnementen en lid maatschapskaarten van de vereni ging Scheldestroom af te halen aan het bad. Ter gelegenheid van het eerste lustrum heeft de Katholieke Bond v. Bejaarden en Gepensioneerden afde ling Hulst voor de leden een reis georganiseerd, die zal plaatshebben op woensdag 29 mei. Via Perkpolderhaven en Goes over de Zeelandbrug gaat het naar Zie- rikzee dat als eerste rustplaats is ge kozen. Tevens zal er te Zierikzee de gelegenheid bestaan om dit eeuwen oude stadje eens van nabij te bezien. Hierna gaat de tocht via de Greve- lingendam en de Haringvlietbrug naar Rotterdam. In de Maasstad wordt een rit gemaakt met de metro, waarna er gelegenheid is om de mee gebrachte mondvoorraad te nuttigen. Vervolgens is er een rondvaart door de havens van Rotterdam. De terug reis geschiedt via Breda en Antwer pen. Tijdens de terugreis zal ook de gelegenheid bestaan, om nog eens een dansje te maken. Studentenquiz uitgesteld De stu dentenquiz tussen leerlingen van het Jansenius Lyceum te Hulst en het Lievens College in Gent, die zou ge houden worden op 8 of 15 juni is wegens tijdgebrek i.v.m. de drukke examenperiode in Gent, uitgesteld tot aan het begin van het nieuwe school jaar. De juiste datum zal nog wor den vastgesteld. Feest van de Arbeid Morgen viert de afdeling Hulst van het N- K.V. het Feest van de Arbeid in de Koning van Engeland. Om 8 uur zal optreden de bekende „professor Benevoli", die o.a. suggestie, telepa thie, magnetisme, gedachtenlezen enz. zal brengen. De feestavond is vrij toegankelijk voor de leden van het N.K.V. St.-Cecilia Door de kaartclub St.-Cecilia wordt morgen de algeme ne ledenvergadering gehouden in het clublokaal café Ron de Vilder. Aan vang 20.00 uur. De voornaamste pun ten op de agenda zijn: bespreking systeem nieuw seizoen, vaststellen datum koningskaarting en financieel verslag van de penningmeester. Hengstdijk H.S.V. De Vogel De hengelclub „De Vogel" afd. zoetwatervissers zal op zaterdag 25 mei in bet club lokaal bij P. de Waal een algeme ne vergadering nouden, alvorens de leden zich op 1 juni aan hun sport kunnen wijden. Als bestuursleden tre den af de heren A. Bisschop en J. v. Vliemberghe te Graauw. De prijzen die vorig jaar beschikbaar werden gesteld voor de grootste ge vangen vissen in verschillende soor ten zullen op deze vergadering wor den uitgereikt. Bij aankoop van een Pfaff zigzag - machine kan immers in de meeste gevallen uw oude naaimachine, ongeacht welk merk, worden ingeruild! Bespreek deze mogelijkheid eens in een Pfaff-zaak. ONS ZIGZAG-PROGRAMMA LOOPT VAN TOT ELEKTRISCH, COMPLEET MET KOFFER BERGEN OP ZOOM Kortemeestraat 17 tel. 01640-58)! TERNEUZEN Nieuwe Diepstraat 23 tel. 01150-2294 Verder verkrijgbaar bij A. C. BASTIAANSE Papagaaistraat 4, Goes tel. 01100-74)e H. C. DE BREUCK B. F. v. Waesbergenstr. 16, Hulst tel. 01140-2215 G. HEMELAAR Nieuwendijk 29, Vlissingen tel. 01184-3)29 G. HEMELAAR Langviele, Middelburg tel. 01180-524] (Van een onzer verslaggeefsters) GOES „We hebben niets te ver tellen als het gaat over Zeeuwse industrialisatie, maar achteraf wordt ons wel de rekening gepresenteerd." Deze kreet werd geslaakt in de Goese raadsvergadering bij de behandeling van het agendapunt: bestrijding lucht verontreiniging. Aan de orde was het voorstel mee te doen aan de gemeenschappelijke regeling inzake de bestrijding van luchtverontreiniging. B. en w. zijn van mening dat een dergelijke re geling zo snel mogelijk tot stand moet komen. Bezwaar maakt het college tegen het feit dat het door de pro vincie te betalen aandeel wordt ge bonden aan een vooraf vast te stellen maximum. De totale kosten van de metingen ter bepaling van de zogenaamde nul- of beginfase worden geraamd op 170.000 gulden. Eén kwart hiervan, met een maximum van 50.000 gulden komt voor rekening van de provincie. Er wordt vanuit gegaan dat het res terende bedrag door alle deelne mende gemeenten wordt betaald. Ook in de raad was men. het door de provincie bepaalde mii mum. Bovendien werd opgemeri dat het wel zaak is dat zoveel gelijk gemeenten tot de ge® schappelijke regeling toetreden de financiële last per gemeenlek veel mogelijk te drukken. De heer J. T. Andringa (Kïf vroeg zich af of het niet belangrij is dat de gemeenten hun bjidra: aan een maximum binden. Hjj a de bestrijding hoofdzakelijk als et zaak voor de provincie, met bijdr: gen van de gemeenten. „We hebbe niet de mogelijkheid gehad neet praten in het industrialisatiebeleii We mogen echter wel voor de era sequenties betalen," vond hjj. Burgemeester mr. F. Huber ant woordde dat de hele provincie w; de werkgelegenheid betreft bat heeft bij de industrialisatie. Hij het redelijk dat ook de hele provinci voor de nadelen opdraait, Op ee vraag of de luchtverontreiniging:, geschiedenis niet een zaait is voor d rijksoverheid antwoordde hij dat dl landelijke wetgeving wat dit pro bleem betreft achteraan loopt. MIDDELBURG Vleeshal: Kunstexpositie. Miniatuur Walcheren, Molenwater: Geopend van 9—18 uur. Rijksarchief: 9.30-12 en 13.30-17.30 uur Expositie Spoorwegen in Zeeland. OOSTBURG Kath. Kring 19 uur Bazar MIDDELBURG Vleeshal: Kunstexpositie. Miniatuur Walcheren, Molenwater: Geopend van 9—18 uur. Rijksarchief: 9.30-12 en 13.30-17.30 uur Expositie Spoorwegen in Zeeland. IJZENDIJKE Café de Lozanne 20 uur Jongerensociëteit LAMSWAARDE Hon. Claessens 15 uur Schieting KLOOSTERZANDE Willem Teil 15 uur Openirugssehieting derde wip NOORDSTRAAT E. Mattens 15 uur Schieting GOES Industrieterrein Heemskerckstraat 10- 12 uur Show zelfbouwcaravans ST.-JANSTEEN 't Kuipkc 15 uur Schieting SAS VAN GENT Rooien Oedt 19 uur Schieting HULST Bioscoopgebouw 15 uur Dr. Zjivago OOSTBURG Ledel 20 uur Het 25e uur Kath. Kring 14 uur Bazar TERNEUZEN Luxor 20 uur The wild angels 18 jaar HENGSTDIJK P. v, Dijk 15 uur Schieting ST.-KRUIS Kermis ANTWERPEN Rex 10, 12.10. 14.30, 16.50, 1915 en 21. uur Wacht tot het donker is IS jas Odeon 12, 14. 16.30, 19 en 21.30 uur A man for all seasons a./. Pathé 12, 14, 16, 18. 29 en 22 uur Le petit baigneur a.l, Rubens 12, 15, 18 en 21 uur Custer of the west a.l. Ambassades 12, 14.30, 16.50, 19.10 21.30 uur In de hitte van de nacht II, Savoy 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur Helga 18 jaar Quellin 14, 16.25, 18.50 en 21.15 uu De getemde feeks a.l. Capitole 12, 14, 16, 18, 20 en 22 ui Onwlucht met de dood a.l. KVO 20 uur De lustige weduwe KNS 20 uur De meeuw NKT 20.30 uur Horen en zien GENT Capitole Matt Helm 18 jaar Majestic: De prins en de verleide® heks 14 jaar Plaza: Er bestaan ook gelukkige i geuners 18 jaar Scala: James Bond tegen dr. No Select: Camelot 14 jaar NTG 20 uur Genouzia Obaldia ST.-NIKLAAS Eden: De reuzen van Rome 14 ji Century: Wat een vakantie a.l. Palace: De ontsnapten der Arden»! 14 jaar Scala: Flintstane super agent BRUGGE Memlinc: De extravagante mr. Doolittle a.l. Zwart Huis: De risico's van het w 18 jaar Forum: De kleine bader a.l. Capitool: Opdracht Casablanca l'l11 Scala Bonnie en Clyde 18 jaar TURNHOUT Kursaal: Aanval op de wagen 14 jaar Forum: Chuka 18 jaar Aanvang 20 uur "Ta JAP waar zijn de gevangenisstraffen! waartoe de rechtbank in Breda een aantal mensen heeft veroor deeld die betrokken zijn geweest bij de ongeregeldheden in St.-Wille- brord Et z'in onvoorwaardelijke straffen opgelegd van opmerkelijk lange duur, zelfs aan zeer jeugdige belhamels. Vergeleken met vonnissen in soort gelijkezaken elders stratt Breda met harde hand. Waarom? Waarschijn lijk heeft de rechtbank een voor beeld willen stellen. De ongeregeld heden in St.-Willebrord waren inder daad van zeet ernstige aard. Dan kan het uit het oogpunt van gene rale preventie nuttig zijn duidelijk! te waarschuwen dat dit soort toe-J standen hier niet geduld wordt. De vraag blijft natuurlijk of het be oogde effect ook inderdaad bereikt: zal worden. Een harde straf kan ook averechts uitwerken. Rekening moetl worden gehouden met de mentali teit van de verdachten. St.-Willebrord heeft eigensoortige pro-] blemen. Gummiknuppels en gevan geniscellen brengen dit soort pro-| blemen nooit tot een goede oplos sing. Daarvoor is in St.-Wiliebrord en elders meer nodig. Een overheid, die vertrouwen weet te wekken door begrip te tonen voor bijzon dere omstandigheden en noodzake lijke ontwikkelingen krachtig te be vorderen bereikt, zeker op de iange duur gezien, meer dan een over heid die, in vrees voor het gezag, de hoogste wijsheid zou zien. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) HULST Binnenkort beleeft Hulst een aantal interessante culturele ge beurtenissen. Het initiatief hiertoe is genomen door de voorzitter van de groep Noord-Zuid afdeling Nederl nd kunstschilder Hngo Metsers. De eve nementen vinden plaats onder auspi- eien van de Kunstkring in Hulst en Met medewerking van het gemeente bestuur. Op 24 mei a.s. wordt om acht uur 3 avonds een expositie van schilder- en beeldhouwwerken van resp. Hugo on Guido Metsers geopend. De ten toonstelling, die wordt ingericht in de burgerzaal van het stadhuis te Hulst, zal worden ingeleid door de rector van het Janseniuslyceum in Huist, de heer P. Boeren. Guido Met sers, die momenteel in Middelburg woont, zal alleen kleine sculptures en Plastieken exposeren. Op 14 jUIü a.s. wordt eveneens in de burgerzaal van het stadhuis een tentoonstelling opgezet door jonge Helgische kunstschilders, die hun op leiding hebben genoten aan het Ho ger Instituut te Antwerpen onder lei ding van Rik Slabbinck. De expositie wordt om 20.00 uur geopend. Vervolgens zuilen op 23 juni a.s vanaf drie uur 's middags zestier grote beeldhouwwerken te bezichti gd zÜn op 't Ravelijn buiten de stadswallen. Deze tentoonstelling waarvoor de heer M. Macken, direc- be^Lvan Hoger Instituut voor ■Meldende kunsten te Antwerpen, zijr oile-dige medewerking heeft toege- bgu. za) ruim een maand te zier On. De beelden worden geleverd °or Vlaamse kunstenaars.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 2