baas kantine helder Heineken Engelse rassen- botsing feller Gezellige mensen drinken Heineken... uit en thuis! Commu dienstmeisje V00RJAARS MOEHEID! RilIRiilX SANATOGEN JaXlÊm Ij* reinigt dóór en dóór SE VIN RU DE A.T.D. STERKENS droge voeten droge sokken HOECHST-VLISSINGEN N.V. VAST-KLEEU SHAMPOO Eenvoudiger kan't niet Opbrengen, dan laten inwerken en drogen' stofzuigen. Klaar! Kek vast-kleed shampoo met dieptewerking haalt het vuil weg tot onder in de pool, Volkomen veilig! Want Kek vast kleed shampoo werd ontwikkeld in nauwe samenwerking metgro, te Nederlandse tapijtindustrie. Kek vast-kleed shampoo is ge- schikt voor alle soorten -vast-kleed en tapijt. een garantie voor een grandioos resultaal Maak het eens echt gezellig. Bestel er Heineken bij. Heerlijk, helder Heineken. Klink... en drink dat gulle bier en opeens is er een onovertroffen gezellige stemming. Daar zorgt u voor, samen met KLEURLINGEN H' Conservatieve wet Dief en opium HET versterkend middel voor jong en oud! DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 17 MEI 1968 Bij onze onderneming ontstaat de vakature van De taak van deze funktionaris zal o.m. omvatten: organisatie van de kantinewerkzaamheden verantwoordelijkheid voor de orde en netheid van dit bedrijfsgebouw gedeeltelijke verzorging van de maaltijden en de dranken, die in de kantine resp. vanuit dit bedrijfs gebouw worden verstrekt leiding geven aan enkele medewerkers, die in de huishoudelijke afdeling werkzaam zijn. Wij komen gaarne in kontakt met iemand, die in een horecabedrijf of in een kantine ervaring heeft opge daan in het verzorgen en bedienen van maaltijden. Bij de selektie zal in het bijzonder worden gelet op zijn organisatorische, zijn leidinggevende en in mindere mate op zijn administratieve vaardigheden. Leeftijd 28 - 40 jaar. Basisopleiding: M.U.L.O. of L.T.S., zo mogelijk aange vuld met een vakdiploma. Brieven, vermeldende levensloop, opleiding en erva ring, vergezeld van een recente pasfoto, met in de linker bovenhoek de letters K.A., binnen 10 dagen te« richten aan de chef van de afdeling Personeelszaken Hoechst-Vlissingen N.V., Postbus 65 te Vlissingen. bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek beginnen thans met de produktie. De bouw van een tweede fosforfabriek zal in de zomer een aanvang nemen. Onze bedrijven zijn met Neder landse medewerkers bemand. NIEUW!! NU IS ER KEK VAST-KLEED SHAMPOO MET rf WERKING 8* Van Heineken weet je zeker dat het altijd brouw-vèis is. (Van onze Londense correspondent) LONDEN Het Engelse ras- .„„probleem dat de laatste tijd teeds meer in het nieuws komt, nog erg Song. In 1950 waren er B geheel Groot-Brittannie naar schatting niet meer dan hon- jerdduizend kleurlingen, die at- nistig waren van de grote en Ideine Antillen, uit Afrika, Azië fen |,et Midden-Oosten. Hen handvol ervan bestond uit „finten en medici of verpleeg sters Ze verbleven in de nabij- „Td'van universiteiten en zieken en. De anderen woonden in Sijken van Londen, Liver- "ül die tijd emigreerden heel wat Jer Caraïbische negers naar de Verenigde Staten dan naar Enge land. Maar in 1952 werden de deuren van Amerika voor hen ge iten toen president Truman de wet-McCarran ondertekende. Als «evolg daarvan trokken degenen die een beter leven zochten naar het moederland. Van 1955 tot 1957 verdubbelde de kleurlingenbevolking m Groot- Brittannië Tijdens de daaropvol gende twee jaar daalde de immi gratie weer aanzienlijk, om daarna opnieuw geweldig toe te nemen. Ditmaal bevonden zich onder de inwijkelingen ook veel Indiërs en Pakistani. In 1960 kreeg Groot-Brittannie 58.000 immigranten te verwerken. In 1961 bedroeg de „toevoer 136.000 inwijkelingen, gedurende de eerste helft van 1962 vestigden zich reeds 95.000 kleurlingen in het Verenigd Koninkrijk. Deze snelle stijging was toe te schrijven aan een nieuwe wet van de conservatieve regering, die van af 1962 de immigratie van vol- wassenen uit het Gemenebest tot 11.500 per jaar beperkte. Tegenwoordig wordt de totale .deurlingenbevolking van de Britse eilanden op iets meer dan een 'miljoen geschat of ongeveer 2 procent van de totale bevolking van bijna 55 miljoen. Er zijn on geveer 525.000 Caraïbische negers, 'uim 200.000 Indiërs, 125.000 Pakis tani en 150.00 Afrikaanse en A- ziatische immigranten. Van die miljoen kleurlingen heeft meer dan 55 procent werk (onder de blanken is die verhouding 48 procent). Bijna 35 procent van de kinderen is minder dan 16 jaar. Meer dan de helft van deze zwar te, bruine en gele kinderen is in Groot-Brittannië gr boren- Volgens het Britse ministerie van volksgezondheid zal de kleurlingen- bevolking in 1975 naar schatting uit 1.750.000 zielen bestaan (of drie (Van een onzer v NIJMEGEN Er bestaat tussen I hechte band van solidariteit, zo ine (Roger Garaudy. Deze solidariteit bi [regen de onderdrukking en vervreei narxist en atheïst daagt Roger Gara ctfium, het internationale tijdschrift [logen uit tot stellingname. Hij verti [van de Kerk waar het erom gaat h< nieuwen. Professor Garaudy, die directeur I 5 van het Centrum voor Marxisti sche Studies in Parijs, put als niet- I christen grote moed uit de veran- jnerde opvattingen in de katholieke ljrerk. Het Tweede Vaticaans Conci- r,'6 heeft mens en wereld in het mid- joelpunt gesteld. Daarmee lijken de I ™ee Wezenlijke verwijten van de I «theïstische humanisten te verval- |len. I d heette immers dat de religie Ie autoilomie van de mens betwist, |.n dat een overanderlijk beroep op lin n hiernamaals de ontpiooi- Im Van de mens zou afremmen. |Sat' nu de mens steeds meer zijn iaat schijnen op de donkere I m van onwetendheid en on- a L kan God niet meer als stop- I p opgevoerd worden. Hij is geen I erontschuldiging of een aardige ailvulling voor onze tekortkomin- gen. I „/i.O'audy citeert Rimbaud die het ristendom wel eens „de eeuwige Ma Van- mense'iike energie" en V die godsdienst „opium van t volk" heeft genoemd. JJoor de nadruk te leggen op de op- j 'jS dat „het werkelijke leven el- s ls..> kwamen christenen in vroe- e tijden ertoe zich gelaten neer d.„ h>ij alle onrechtvaardighe- 2 van het „aardse tranendal", toen in de geschiedenis van het Gevraagd voor onmiddellijke indiensttre ding in een jong gezin met 1 kind, aan de Kralingse Piaslaan te Rotterdam een voor dag en nacht, niet jonger dan 20 jaar. Zondags en een hele dag per week vrij. Werkster aanwezig. Eigen zonnige kamer met t.v., aparte bad kamer. Sollicitaties gaarne telefonisch 010-235030, toestel 120 b.g.g. 010 - 128818. MEDICHL VQETPQEQER VOOS HET HELE GE9N Iedere Evinrude buitenboordmotor is voor een bepaald doel ontwikkeld. Voor toppres taties in de eigen-pk-klasse. Vandaar die verschillende gezichten. De 40 pk Lark, links, heeft thermostaat- koeling, elektrische drukknopschakeling en een rustige, soepele werking. Een ideale waterpleziermotor in de middenklasse. De 65 pk Sportfour, rechts, is een degelijke V-4, een echte motor voor het grote werk tegen een redelijke prijs. En dan die splinternieuwe 55 pk Triumph in het midden Half renpaard, half werkpaard. Een revolutionaire é-cilinder, die alles wat er bestaat tussen 45 en 65 pk overtreft in prestaties, precisie en zuinigheid. Kom gauw eens kijken naar de 1968 modellen van Evinrude bij: Academïesïngel 27 - Breda telefoon 01600-44103 RUÏRANEX voetpoecfer voetbadtabletten Mkdoornstfft Ukdoorntlnctuur Te weinig zon, te weinig vitaminen, te weinig weerstand. Doe er wat aan, Begin vandaag nog met Sanatogen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 26