v .11 Kanaal naar Moerdijk blijft mogelijk Kennedy wint weer Onderhandelaars in „Majestic" geen stap verder jamin TleXa 75rvil5 ko m labour steunt loonstop Geen verkoop magere55 melk RECHTERS IN DUITSLAND BETOOGDEN NIEUWE OOGST GEEN BEZWAAR TEGEN VESTIGING IN ZEELAND Hakenkruisen tekenaar opereert weer in België Eén machtige hengelbond voor delta Goedkopere koelhuis- boter moet wachten tot najaar Superweg door Sahara DAGBLAD VOOR ZEELAND ALARM BIJ POLITIE Buien DORDTSE KIL KANAAL BAALHOEK REIMERS W AAL TERNEUZEN VIJF PUNTEN BUFFERZONE BISSCHOP ERNST: Fundamentele verandering maatschappij noodzakelijk Goede kans voor boterconcentraat Prijsval Een gulden Motie verworpen Nieuw salvo in broodoorlog Schippersknecht verdronken in Terneuzen sprits De meest makkelijke verf heet Slapen alleen is nog geen uitrusten. |03e JAARGANG No. 25815 Polo-shirt,nieuw model. 100% katoenen tricot badstof. Kleu ren wit, bleu en geel 12.75 Polo-shirt, 100% katoenen tricot (de kleuren bleu, marine en beige 9.75 Badstof sok ken. In 12 ver schillende fris se kleuren 2.50 ass UligaveN.V. Uitg. Mij. Neetlandia DirecteurDr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur; L. Leijendekker Redactieraad J. M. A. C. v. Dongen, c j. van Hootegem, mr. dr. A. J. j M. Mes, P. V. M. Vercauteren, l J. v. 't Westende. Bureau: Breda - Reigerstraat 16 tel. 22341 (7 lijnen) Postgiro 1114111 Voor God, Koningin en Vaderland b\»9 DONDERDA G 1 6 MEI 1968 Abonnementsprijs: 13,40 per kwar taal (excl. 50 ct. incassokosten), 4,55 per maand (incl. 5 ct. incassokosten). Losse nummers 0,25. Post-abt. buiten verspreidingsgebied 19,75. Prijs van buitenlandse abon nementen op aanvrage. Advertentieprijs voor de gehele op lage f 0,50 per mm. Bij contract aan zienlijke reductie. Volledige tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. bÜImu voor de Zeeuwse eilanden: GOES, Kiokstraat 1, telefoon 8030 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen; HULST, SteenstTaaM4^-^ejefoon^2377^--^Biibureaus^ERNE^ 2893). REGERING WIL SHELL HIER HOUDEN (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De regering zal al het mogelijke doen om het nieuwe bedrijf van Shell-Chemie in Nederland te houden. Dat heeft minister Bakker van Verkeer en Wa terstaat gisteren in de Eerste Kamer verklaard. (Van een onzer verslaggevers) MECHELEN/WEERT Met rode verf zijn hakenkruisen en de woor den „satan is onze God" geklad in de St.-Romboutskathedraal en in een andere kerk te Mechelen. Dit vandalisme vertoont sterke ge lijkenis met kladderijen, die vorig jaar in talloze kerken en op be graafplaatsen met viltstift werden aangebracht. „Ik weet over de zaak in Mechelen nog niet het fijne", vertelt hoofdin specteur mr. Th. P. M. van Osta, van de politie in Weert. Hij organiseerde in Nederland de jacht op de man, die het speciaal op kerkhoven en kerken heeft voorzien. Inspecteur Van Osta vervolgt: „De man, die in Mechelen opereerde, hoeft niet dezelfde te zijn die wij zoeken". Niettemin heeft hij onmid dellijk alle Nederlandse politieposten in staat van alarm gebracht. De heer Van Osta vermoedt wie vorig jaar in Nederland, voorname lijk in het zuiden, België en Duits land, aan het werk is geweest. Hij laat zich niet uit over deze man en over de plaats waar hij vermoedelijk woont. Ook over een mogelijke ar restatie zegt de heer Van Osta niets. De inspecteur heeft echter de spe ciale aandacht gevraagd van de po litie in de drie zuidelijke provincies. (Van onze hengelsportmedewerker) GOES - De besturen van de hengel sportfederaties Brielse Maas, Maas- federatie, de Zuid-Hollandse Belan- Sen Gemeenschap en de Delta-Fede ratie hebben besloten de door deze hengelverbonden gehuurde viswate ren voor eikaars leden open te stel len. De Zuid-Hollandse Belangen Ge- Meensehap heeft zelfs besloten een fusie aan te gaan met de Delta-Fede ratie, zodat een machtige centrale or ganisatie voor het „beheer" van vis wateren in het gehele Zuid-Holland se-Zeeuwse en Westbrabantse delta- en rivierengebied tot stand is geko- men. Dit sportieve samenspel is een eerste belangrijke stap naar het eaal van een nationaal hengelpas- poort, dat alle georganiseerde sport pers overal in Nederland op basis an wederkerigheid in staat moet en zoveel mogelijk in eikaars wa teren te vissen. (VERVOLG OP SPORTPAGINA) LONDEN (AFP/RTR) Premier Wsonheeft de steun van de meer- beid van de Labourfractie in het n„f? 15 geregen voor het wets- en tegen de st'jgmg van lonen (ZIE OOK PAGINA 9) Weersverwachting, meegedeeld v0anravohnd geWig t0t tempera^enUien- lager6 Morgen: zon op 4.43 uur; onder omr' Maan °P L39 uur; on- fer 9.01 uur. De minister noemde dit bedrijf „voor ons land zeer belangrijk". In de komende tientallen jaren wil Shell jaarlijks 80 miljoen gulden in vesteren. Na een aanloopperiode van twee jaar zal het nieuwe bedrijf aan 600 tot 1000 man werk bieden, ter wijl nog 800 tot 1000 man nodig zijn voor constructie-, reparatie- en on derhoudswerkzaamheden. Minister Bakker verklaarde na drukkelijk dat er, wat de regering betreft, geen bezwaren zijn tegen vestiging in Vlissingen-Oost. Uitvoe rig ging hij in op de problemen die zich bij mogelijke vestiging bij Moer dijk voordoen. Zoals bekend wenst Shell dat het nieuwe bedrijf bereik baar zal zijn voor zeeschepen van een bepaalde tonnenmaat. De mogelijkheid van de Dordtse Kil, de huidige vaarweg tussen Rot terdam en Moerdijk, zijn beperkt: de rivier is maar 6,5 tot 7 meter diep, niet erg breed en zeer druk bevaren. Omdat aanpassing van de Dordtse Kil geen ernstige gevolgen voor de wa terloopkundige en waterhuishoud- kundige situatie mag hebben, bete kent een aanmerkelijke verdieping dat ook de Oude Maas verdiept moet worden, hetgeen weer kan leiden tot opdringen van de zoutgrens. Een andere mogelijkheid is de aan passing van het Spui, de waterweg tussen de Oude Maas en het Haring vliet. Bij de Oude Maas zou het Spui door een zeesluis en een binnenvaart- sluis met volledige terugspoeling moeten worden afgesloten. Boven dien zouden er nog andere dure voor zieningen nodig zijn. Een derde mogelijkheid is de aan leg van een geheel nieuw kanaal tus sen het Waterweggebied en het Hol- landsch Diep, een zaak waarnaar de KVP-afgevaardigde Teijssen nadruk kelijk gevraagd had. De minister: „Als het een nieuw kanaal zou moe ten worden, wordt het een zaak van ettelijke honderden miljoenen en daar moeten we toch even over na denken". Hij zei dat de regering niet besluiteloos is, maar dat „een beetje overleg en studie" noodzakelijk is. Het Antwerpse plan om in ver band met de havenuitbreiding op de westelijke Schelde-oever een kanaal door oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen naar de Westerschelde te graven (Baalhoek-project), wil de regering door Benelux-bril bekijken. Daarom is aan België ook in beginsel mede werking toegezegd. Minister Bakker: „Natuurlijk zul len er duidelijke voorwaaarden wor den gesteld en natuurlijk zal er zorg gedragen worden dat de belangen van de Nederlandse havens niet on evenredig worden geschaad". Volgens de bewindsman zal deze kwestie op den duur geregeld moe ten worden in een overleg of over eenkomst. Over de suggestie van de afgevaar digde Teijssen om bij de realisering van het Baalhoekplan een vaste oeververbinding te maken tussen Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen en de Brabantse wal, wilde minister Bak ker op dit moment nog geen uit spraak doen. Over het Reimerswaal- plan zei hij dat de regering alle ge dane toezeggingen gestand wil doen. Nog dit jaar zullen de werkzaam heden om de Zevenaarhaven te Ter- neuzen te verdiepen tot 10,75 meter beneden kanaalpeil, beginnen. De mi nister kondigde ook aan dat nog in dit parlementaire jaar of spoedig daarna een wetsontwerp tot oprich ting van het havenschap Vlissingen zal worden ingediend. Eenzelfde wetsontwerp met betrek king tot het havenschap Terneuzen wordt opgehouden door de voorko mende gemeentelijke herindeling al daar. De begroting van Verkeer en Waterstaat werd door de Eerste Ka mer goedgekeurd. (Van onze Parijse correspondent) PARIJS De Vietnambesprekingen die woensdag in de Avenue Kleber bijna 3Vst uur geduurd hebben, hebben weinig constructiefs opgeleverd. En zijn ook niet bijster hartelijk geweest. Harriman heeft 35 minuten en de Vietnamees Thoey anderhalf uur gesproken. De Amerikaanse gedelegeerde heeft eerst een aantal beschuldigingen over vermeende oorlogsmisdaden tegengesproken en in het tweede deel van zijn betoog de punten opgezocht waarover beide delegaties het eens zijn. Namelijk herstel van de vrede en eerbiediging van de neutraliteit van Laos en Cambodja. 3. De binnenlandse zaken van Zuid-Vietnam moeten geregeld wor den door het volk van Zuid-Vietnam zelf. De Amerikanen zeggen: „ak koord maar zonder dwang van bui ten". 4. Hereniging van Noord- en Zuid- Vietnam. Door vredelievende mid delen. Volgens de Amerikanen hoort daarbij dat de bevolking van Noord en van Zuid-Vietnam zich daar zelf over moet uitspreken. 5. Beide delegaties zijn het eens over de strikte toepassing van de militaire verdragen van Genève van 1954. Op de persconferentie van de Vietnamezen kregen de journalisten zo goed als niets te horen. Aan de hand van vijf landkaarten tegen de muur werd schier eindeloos aange toond wat de Amerikanen in de af gelopen tien jaar vernield hebben. Ook aan katholieke kerken. Bij dit aanschouwelijk onderwijs lag de propaganda er dik bovenop. Men wordt er niets wijzer van en boven dien brengt dat de onderhandelin gen over de vrede geen stap dichter bij. Bij de Amerikanen op hun pers conferentie hoort men veel meer. Het gaat er ongedwongen toe en er is geen enkel protocol. Het was in de perszaal naast de ambassade op de Concorde, zo heet en door het mooie weer buiten en door het licht van zeker vijftien schijnwerpers dat de meeste journalisten gemoedereerd hun jas uittrokken en met opge stroopte hemdsmouwen hun vragen lanceerden. De Amerikaanse woord voerder Jordan stond achter een ka theder. Met op de achtergrond een Amerikaanse vlag van vier bij drie meter. Men zag hem af en toe op de lippen bijten als een lastige vraag werd gesteld. Aan zijn gezicht was duidelijk te zien dat hij het liefst vierkant had gezegd: „Wij zijn geen steek opgeschoten". Maar het is zijn plicht er de moed in te houden en niet al te veel uit de school te klap pen. Amerikanen en Noordvietnamezen z;in het eens over de volgende vijf punten: 1. Zuid-Vietnam moet een onaf hankelijke, democratische vreedzame en welvarende staat worden. Voegen de Noordvietnamezen daaraan toe: ook een neutrale staat, dan is dat volgens de Amerikanen een zaak van de Zuidvietnamezen zelf. 2. Respect voor de verdragen van Genève van 1959, maar de Amerika nen voegen daaraan toe: ook respect voor de verdragen over Laos. Harriman heeft er op aangedron gen dat Washington en Hanoi tot Engeland, Rusland, Canada, India en Polen het verzoek zullen richten om als voorlopige maatregel van de gedemilitariseerde zone een buffer staat te maken, dat alle buitenland se troepen zich uit Cambodja zullen terugtrekken en de neutraliteit van dat land zullen eerbiedigen. Harri man drong erop aan dat speciaal over Cambodja de Noordvietnamezen hun mening zouden uitspreken. De aan vallen waaraan de burgerbevolking van Saigon in deze dagen onderwor pen is, dragen niet bij tot het succes van de onderhandelingen. Na Harriman sprak de Noordviet- namees Thoey. Over de gedemilita riseerde zone zei hp, dat als iemand eruit moet trekken, dat de Amerika nen moeten zijn. Telkens viel hij terug op zijn oude eis woensdag ge steld bij wijze van ultimatum, dat de Amerikanen hun bombardemen ten onvoorwaardelijk moeten sta ken. Hjj antwoordde ontwijkend op vragen van Harriman of zich troe pen van Noord-Vietnam in Zuid- Vietnam bevinden. Opmerkelijk spra ken de Vietnamezen woensdag niet meer over Noord-Vietnam en Zuid- Vietnam, maar eenvoudigweg over het noorden en het zuiden. De vol gende bijeenkomst zal zaterdag om half elf worden gehouden. OMAHA (Nebraska V.V.)Door het lawaai van de joelende, la chende en om handtekeningen vragende omstanders is het me vrouw Kennedy haast onmogelijk om haar man Robert Kennedy te feliciteren met het behaalde succes in de voorverkiezingen in Nebraska. (ZIE OOK PAGINA 9-11) (Van een onzer verslaggevers) BREDA „Onze tijd vraagt, wordt vaak gezegd, een nieuwe mo raal. Zou de maatstaf van goed en kwaad in deze nieuwe moraal niet deze zijn: wat ons doen en laten be tekent voor hen die arm zijn, voor hen aan wie hun recht onthouden wordt?" Dit zei de Bredase bisschop H. Ernst gisteren in zijn openings rede op de slotzitting van de eerste zittingsperiode van het Diocesaan Pastoraal Beraad in het bisdom Breda. „Dit besef zal in de moderne tijd leiden tot een benadering van za ken", aldus de bisschop, „die niet enkel is het lenigen van onmiddel lijke nood, maar meer nog het be werken van een fundamentele ver andering van de maatschappelijke verhoudingen, zelfs langs de weg van sociaal en politiek engagement. Zal de taak van de kerk in deze ontwikkeling niet zijn: de hoop le vend houden in de wereld der men sen en de verantwoordelijkheid wekken van de ene mens voor de andere". Zo vroeg bisschop Ernst zich af. (ZIE OOK PAGINA 5) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Lar dinois van Landbouw wil zjjn best doen boterconcentraat op de markt te brengen. Dit produkt is goed geschikt voor het gebruik in de keuken. Goedkope koelhuis- boter kan volgens de minister niet eerder dan in de herfst in de handel komen. Eerder is dit niet mogelijk, omdat Nederland anders moeilijkheden krijgt met België en Frankrijk. Bel gië zal ons anders zeker beschuldi gen dat wij hiermee de botersmokkel bevorderen, aldus zei de minister gis teren in de Tweede Kamer. Ir. P. Lardinois moest het opnemen tegen een groot aantal kamerleden die zich gisteren bijzonder ongerust toonden over de positie van de melk veehouderij en de gemengde bedrij ven na de marktproblemen die vori ge maand ontstonden. De moeilijk heden begonnen, nadat de E.E.G. melkprijzen in Brussel in een over gangsfase terechtkwamen. Als ge volg daarvan ontstond er een prijs- val op de producentenmarkt die in sommige Nederlandse provincies zelfs tot demonstraties leidde. De minister deelde de teleurstel ling van de kamerleden gistermiddag over deze prijsval, maar hij gaf tege lijk de geruststellende verklaring, dat volgens hem het melkprijsjaar 1968- 1969 praktisch gelijk zou uitkomen als het prijsjaar 1966-1967. Wel had hij grote zorg over de resultaten voor de melkveehouderij op middellange termijn, wanneer de akkoorden van Brussel te lang uitblijven of ongunstig uitvallen. De bewindsman moest het bij de verdediging van zijn nota over het E.E.G.-landbouwbeleid ook opnemen tegen zijn chronische agrarische te genstander de socialist S. van der Ploeg. Deze keerde zich fel tegen de mi nisteriële opvattingen dat de goed kope koelhuisboter pas in de herfst op de markt gebracht kan worden. Hij drong met steun van D'66, de P.S.P. en de Radikalen in een motie aan op een zo spoedig mogelijke ver koop van koelhuisboter tegen een gulden per pakje. Deze motie komt vandaag in stem ming, evenals een motie van drs. J. Dijkstra van D '66. Daarin vraagt de ze met klem een compensatie van een gulden per 100 kg. Melk voor de melkveehouders die schade hebben geleden door de prijsval op de april- en meimarkt. 5? (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamer heeft de motie-Van der Ploeg over het verkrijgbaar stellen van con- f umptiemelk met een laag vetgehalte verworpen. Voor aanvaarding spra ken zich uit 38 leden en daartegen 59. Minister Lardinois (Landbouw) had aanvaarding van deze motie ontraden. Minister Lardinois stelde zich in beginsel positief op tegenover de ge dachte van de verkoop van zoge naamde rauwe volle melk. Deze ver koop is thans nog verboden, op een enkele uitzondering na. (ZIE OOK PAGINA 9) DEN HAAG De acht filialen in Den Haag, Delft, Rijswijk en het Westland van PEHA supermarktbe drijf in Naaldwijk, verkopen vanaf vrijdag het brood 14 tot 17 cent goed koper dan de bezorgprijs. Met een broodfabriek, waarvan men de naam niet bekend wil maken, zijn contracten gesloten, waardoor stagnaties in de broodlevering wor den voorkomen. Bovendien baseert men zich op een uitspraak van de rechtbank, waarbij zoals bekend de broodfabriek Sitos verplicht werd goedkoper brood aan de Gruyter te blijven leveren. BONN (DPA) Met een grote manifestatie in Bad Godesberg en solidariteitsbetogingen in vele West- duitse steden hebben de Westduitse rechters gisteren uiting gegeven aan hun verlangen naar grotere onafhan kelijkheid van de rechtspraak in de Bondsrepubliek. Hoewel de voorzitter van de West duitse vereniging van rechters, Bern- hard Drees, voor een duizendtal rechters in Bad Godesberg stakingen als een illegaal middel ter onder steuning van rechterlijke eisen ken schetste, onderbraken in verscheidene Westduitse deelstaten, de rechtbank voorzitters terzelfdertijd uit een ge voel van saamhorigheid met de pro- testbijeenkomst in Bad Godesberg hun zittingen. Zo werden in Frank fort zelfs twee grote nazi-processen voor een half uur geschorst, om de rechters gelegenheid te geven tot sympathiebetogingen. Scherpe aanvallen tegen de poli tieke leiding in Bonn richtte in Bad Godesberg in het bijzonder de voor zitter van de Noordrijnland-West- faalse vereniging van rechters, Hans Guetgess. Hij gaf „het autoritaire denken en handelen van onze poli tieke leiding" mede de schuld voor de onrust onder de jeugd. Een „over macht van ministeriële bureaucratie" had in West-Duitsland er voor ge zorgd, dat de rechters „ver onder de maatschappelijke status van voorma lige justitieambtenaren gewaardeerd zijn". DEN HAAG (ANP) Algerië, Tunesië, Mali en Niger hebben met de Verenigde Naties een overeen komst getekend voor de aanleg van een 5000 kilometer lange weg door de Sahara, die van noord naar zuid loopt, aldus meldt het Zuidslavische persbureau Tanjoeg. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Gistermiddag om half vier is de 23-jarige, uit Eekloo afkomstige schippersknecht, Aimee, Joseph Debaere, van het binnenschip „Maro 2" in het kanaal Gent-Terneu- zen, tegenover de scheepswerf te wa ter geraakt en verdronken. Het stof felijk overschot werd door een kik vorsman geborgen. Doordat het schip bij het meren te hard tegen de walkant stootte, ver loor de man zijn evenwicht en viel hij overboord. (ADVERTENTIES) vandaag voordeel per pak 15 stuks van 85 voor 75 niet duur We/ heerlijk OLGA de diep-slaap matras waarop u ook echt uitrust! SPINAZIE KWALITEITS DIEPVRIES

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 1