Rotterdam bereid mee te werken aan Bureau Delta-ontwikkeling Provinciaal Bestuur behandelde Zeeuws Vlaamse kennelkwestie VOORSTEL ROTTERDAMS RAADSLID WELWILLEND BEANTWOORD CONCORDIA Medewerking bevolking bij bestrijding ratten blijft noodzakelijk KIESPIJN? In gesprek met Export van fokvee in '67 bevredigend ZWARTE KAf WINSTDELENDE POLISSEN dijkgraaf waterschap n.-beveland taken Eerste Kamer dringt aan op snel realiseren Zeeuwse aangelegenheden Verdronken Rus gevonden in Westerschelde P.T.T.-centrale in Sluis buiten werking maria de rijke: „het is weer net als vroeger" gewacht vast A. de Hulsters de koepel nv afd. ASSURANTIËN MORGEN Mee» nieuws uit stad en streek j op pag. 3-5 NIEUW GEMAAL WC SduilluiBcn Beroemd om hun spreekwoordelijke betrouwbaarheid, grote precisie en tijdloze élégance. Eigen service-atelier heetman 1] Nog niet genoeg geld voor restauratie van Goese carillon Weg pijn. fijn! Want .WITTE KRUIS helpt Balatred informatie-pakket met handige kleurenkiezer gratis! Motorrijder vloog door winkelruit extra verrassing (ADVERTENTIE) MAKELAARSKANTOOR BREDA, WIIHELMIN ASTRA AT 3 Dank zij de sterke groei van onze assurantie-afdeling bestaan er mogelijkheden voor een positie in onze Buitendienst. Daarom nodigen wij gegadigdem uit te solliciteren naar de functie van ACQUISITEUR Persoonlijke eigenschappen, die wij voor deze functie noodzakelijk achten zijn: werklust, organisatievermogen, enige ervaring in het verzekeringsbedrijf en een representatief voorkomen, Wij bieden aan de juiste man - leeftijd vanaf 25 jaar - een levenspositie in een zeer zelfstandige werkkring en opname in een pensioenfonds. Sollicitaties gelieve U te richten aan de Directie van ons kantoor. DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 15 MEI 1968 DELBURG eeshal Kunstexpositie niatuur Walcheren, Molenwater' end van 9 tot 18 uur 'ksarchlef 9.30-12 en 13.30-17 uur n toons telling Spoorwegen in Zeeland houwhurg 20 uur estern Theatre Ballet o.l.v. Peter rrell S adhuis 19 uur Raadsvergadering DALE uur Premiekeuring stieren en vrou. elijk fokvee 1968 .VERPEN x The secret war ol Harry Frige is 12, 14.30, 16.50, 19.10 en 2130 w deon A man for all seasons, al 1, 14, 16.30, 19 en 21.30 uur athé Le petit baigneur, a.l. 2, 14, 16, 18, 20 en 22 uur ubens Custer of the West, a.l. 2, 15 en 21 uur mbassades In de hitte van de nacht j.; 12, 14.30, 16.50. 19.10 en 21.30 uur avoy H Iga, 18 J. 14, 16, 18, 20, 22 uur uellin De getemde feeks a.l. 16.25, 18.50 en 21.15 uur apitole Savage Gringo, 18 J, 14, 16, 18, 20 en 22 uur GGE emlinc Wacht tot het donker wordt, jaar art Huis De risico's van het vak, jaar orum Volle zon, 18 j. lapitool De onbestrijdbare zwarte rld- ler, 18 j. 'cala Bonnie en Clyde, 18 J. NT ^apitole Caroline Cherie, 18 j. "ajcstic Geweld in Jericho, 18 j. Piaza De tijger in de val, 18 j. elect A man for all seasons, a.l. iavoy Spanning in Griekenland, 18 J. I TG 20 uur Genousia NIKLAAS den Vier meisjes maken een entury De vijanden, 18 j. alace Bloed in het gebergte, eala Operazione commando, an man, 18 J. j ergie, 18 j. I do, 18 j. DELBURG eeshal: Kunstexpositie iniatuur Walcheren, Molenwater: eopend van 9 tot 18 uur. (jksarehief 9.3012 en 13.30—17.39 u. entoonstelling Spoorwegen tn Zeeland ES rote Markt 16.15 en 20 uur ircus Toni Boltinl OOSTERZANDE dc Waal: Schieting voor bejaarden TWERPEN ioscopen: Zie onder Vandaag VO 20 uur Die Lustige Wit we NS 20 uur De meeuw (Tsjechow) KT 20 uur Horen en zien (Shaffer) GGE ioscopen: Zie onder Vandaag T ioscopen: Zie onder Vandaag TG 20 uur Genousia NIKLAAS ioscopen: Zie onder Vandaag (ADVERTENTIE) v «ion roNCORDIA vergroot Uw verzekerd kapitaal Oudenoord - Utrecht - Telefoon (030) mcfb DAN F 1 (Van een onzer verslaggeefsters) KORTGENE Dijkgraaf C. J. Schippers liet zich gistermiddag op de eerste vergadering van het water schap Noord-Beveland van dit jaar. die gehouden werd in „De Stadswijn- kelder" te Kortgene, optimistisch uit over het verloop van de rattenbe strijding op Noord-Beveland. Vol gens de dijkgraaf is er dit voorjaar weer de nodige nazorg aan de be strijding besteed, zowel door de ge meenten als het waterschap. Hij ge loofde dat bij een goede jaarlijkse nazorg het ongedierte binnen rede lijk beperkte grenzen is te houden Hij wees erop dat een blijvende me dewerking van de bevolking wel noodzakelijk is. Zodra nieuwe haarden worden ge constateerd moet dit zo snel moge lijk worden doorgegeven aan het wa terschap of de gemeente. Verder wees de dijkgraaf er in zijn openingswoord op dat, in ver band met de afsluiting van de Oos- terschelde, goed wordt opgeschoten met de aanleg van de werkhaven in de voormalige Sophiapolder. Ook de grindbesturtingen voor de Noord- Bevelandse kust zijn volop aan de gang. De tijd zal moeten leren of de bestortingen voldoende zijn om het gevaar van uitschuren door vergro ting van de ebstroom te voorkomen. Deze vergrote ebstroom is het gevolg van afsluiting van Haringvliet en Brouwershavensegat, zo deelde de heer Schippers mee. Minder optimistisch was de dijk graaf wat betreft de bouw van een nieuw gemaal in Coljjnsplaat. De mi nister voor Verkeer en Waterstaat heeft het plan voor de bouw van dit gemaal als aanpassingswerk in ver band met afsluiting van de Ooster- schelde goedgekeurd. Een datum, waarop de aanbesteding van het werk kan plaatsvinden, Is volgens de dijkgraaf nog niet bekend te maken. Het definitieve bouwbestek zal een dezer dagen binnenkomen en moet dan door officiële instanties worden (ADVERTENTIES) bekeken. Na het ontvangen van een goedkeuring kan tot aanbesteding worden overgegaan. „Nu zullen we maar hopen dat er niet te veel windstille dagen komen, zodat de officiële molens kunnen doordraaien en wij in juli of begin augustus de aanbesteding kunnen houden" aldus de dijkgraaf. Hij voegde eraan toe: „Al met al kan wel worden gesproken van een vertraag de uitvoering van een vervroegd aanpassingswerk". Het gaat er vol gens de dijkgraaf op lijken dat de uitvoering van de verkavelingswer- ken in de Oud- en Nieuw-Noord- Bevelandpolder en in de Leendert Abrahampolder van deze trage gang van zaken stagnatie zal ondervinden. LIJNBAAN 92 OOSTZEEDIJK155-157 ROTTERDAM I (Van een onzer verslaggeefsters) GOES Wanneer de raad ermee akkoord gaat zal aan de post „caril lon-reserve" een bedrag van 48.100 gulden worden toegevoegd. Dit be drag is een uitkering van de n.v. Zeeuwse Gasmaatschappij Zegam we gens overname van alle bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen van de n.v. G.M.Z. B. en w. delen de raad mee dat er nog steeds niet genoeg geld is om te kunnen beginnen met de restauratie van het carillon. Er wordt op gewezen dat de res tauratie van de Grote of Maria Mag- dalenakerk vermoedelijk in 1969 zal zijn voltooid. „Ter gelegenheid daar van zou toch ook het carillon weer bespeeld moeten kunnen worden", al dus het college van b. en w. Door de bevolking is tot nu toe een bedrag van 15.000 gulden bijeen ge bracht. De Stichting Goese Beiaard wil proberen nog 10.000 gulden in te zamelen. De gemeentelijke reserve- post voor het carillon is momenteel 39.900 gulden groot. Eén en ander zal in de woensdag 15 mei te houden raadsvergadering aan de orde komen. B. en w. voegen aan het raadsvoorstel toe dat in één van de komende raadsvergaderingen een uitgewerkt voorstel zal worden gedaan tot restauratie van het caril lon, compleet met een volledige kos- tenbegroting en een financierings plan. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Burgemeester en wethouders van Rotter dam zijn bereid mee te werken aan de oprichting van een „Bureau Delta-ontwikkeling" ten behoeve van het Overleg orgaan Zeehavenontwikkeling Zuidwest-Nederland. Dit ant woorden zij op schriftelijke vragen van het raadslid mr. K. Staab, voorzitter van de WD-fractie in de Rotterdamse ge meenteraad. „Mijn bedoeling is om door de oprichting van een gemeenschappe lijk bureau door de vijf partners van het Overlegorgaan (de provincies Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Hol land, de stad Rotterdam en Rijn mond) het onderlinge wantrouwen weg te nemen", aldus mr. Staab. „Bovendien hoop ik, dat er nu iets concreets gaat gebeuren en het Over legorgaan niet ontaardt in een praat college. Bovendien", zo vindt de heer Staab, „is het hoo:g tijd, dat er een instituut komt, waarmee gegadigden voor de havens van Zuidwest-Neder land contact kunnen opnemen. Mo menteel moeten zij nog steeds over leg plegen met tal van overheidsin stanties en lopen daarbij het risico, dat de politici er zich mee gaan be moeien. Dit maakt de ondernemers schichtig. En dit is een van de rede nen, waarom zij vaak naar België gaan, waar zij veel vlotter behan deld worden. De VVD-fractieleider heeft de be doeling de oprichting van een „Bu reau Delta-ontwikkeling" morgen ter sprake te brengen in de Rotterdam se raadsvergadering, wanneer het voorstel tot doorlichting van het ge meentelijk Havenbedrijf aan de orde komt. De heer Staab heeft de suggestie gedaan het bureau een afzonderlijke leiding te geven en onder toezicht te stellen van de partners van het Overlegorgaan. Als mogelijke taken van het bu reau ziet hij het coördineren van en het bemiddelen bij alle aanvragen tot vestiging van industrieën in het deltagebied. Verder het uitwisselen van economische, financiële, techni sche en sociale ervaring, alsook van gegevens inzake ontwikkeling en be heer. Erg belangrijk acht hij ook het centraliseren van contacten met de rijksoverheid inzake vestigingsvoor waarden en andere faciliteiten. Kortom, het behulpzaam zijn bij het bevorderen van al datgene dat tot verdere ontplooiing van Zuid west-Nederland kan leiden. Tevens heeft mr. K. Staab het Rot terdamse gemeentebestuur verzocht op korte termijn contact op te ne men met allereerst de provinciale (ADVERTENTIE) (en spaart bovendien de niaag) Poeders, tabletten, cachets. besturen van Zeeland en Noord-Bra. bant om tot een gemeenschappelijk voorstel te komen voor de oprich ting van een „Bureau Delta-ontwik keling". Van de zijde van het provinciaal bestuur in Zeeland werd meegedeeld, dat men ook daar met het probleem van de onderlinge samenwerking en de presentatie van de partners van het Overleegorgaan bezig is. De suggestie van de heer Staab wordt als een van de mogelijke praktische oplossingen beschouwd. De burgemeester van Bergen op Zoom, drs. L. van de Laar, die lid is van de Brabantse deputatie in het Overlegorgaan, heeft vorige week nog een vurig pleidooi gehouden voor één overkoepelend orgaan voor het gehele deltagebied. Hierin zou ook Antwerpen moeten zijn vertegen woordigd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De bijeenkomst die de Eerste Kamer gisteren wijdde aan de begroting van Verkeer en Water staat heeft weinig opvallende ge zichtspunten opgeleverd. De senatoren bepaalden zich voor namelijk tot de belangrijkste zaken die reeds eerder in de Tweede Ka mer de revue hebben gepasseerd. Er werd onder meer aangedrongen op het snel realiseren van: wegenbouw: schaderegeling voor de Zeeuwse oesterkwekers; het Baalhoekplan; een verandering van de vervoers- toestand; de loskade in Vlissingen-Oost en de verdieping van de Zevenaar- haven in Terneuzen. (Van onze correspondent) HOEDEKENSKERKE Dinsdag- avond werd op de Westerschelde ter hoogte van de Biezelingse Ham (ge meente Hoedekenskerke) door de be manning van het rijkspolitievaartuig RP 10, het stoffelijk overschot opge vist van een man. Het lijk werd overgebracht naar de haven van Hansweert en vandaar naar het lijkenhuis op de Algemene Begraafplaats te Kruiningen. Daar werd het geïdentificeerd als zijnde van Alexander Bely (34), don keyman, die op 25 april 1968 ter hoogte van boei nummer 65 op de Westerschelde van het Russische zee- vaartuig Juzhnybug overboord sloeg en verdronk. (Van een correspondent) UTRECHT In de aanvang van 1967 werd de uitvoer van rundvee uit ons land belemmerd door het hier voorkomende mond- en klauw zeer. Toch heeft de export zich nog zeer bevredigend ontwikkeld later in het jaar: er werden in totaal meer dan 23.000 runderen uitgevoerd te gen ruim 30.000 in het jaar daar voor. Ruim twee derde deel der 23476 uitgevoerde runderen nl. 15967 stuks bestond uit stamboekrunderen en hiervoor waren 12124 met papieren van 't Nederlandsch Rundvee Stam boek (N.R.S.) n.l. 11741 zwartbonten, 382 roodbonte U.R.IJ.-runderen en een Groningse blaaskop-stier die naar West-Duitsland ging. Al deze dieren gingen naar 25 verschillende landen. Onze grootste afnemer was weer Italië dat 7291 zwartbonte stamboek- runderen betrok (v.j. 13612), min der dan in 1966, gevolg van econo mische redenen, tweede der E.E.G.- landen was Frankrijk dat met 2187 stamboekrunderen 32 pet. meer af nam dan in het jaar daarvoor. Aan gebruiks-runderen nam het 94 pet. meer af dan in 1966. Naast de E.E.G. landen waren Bulgarije met 1222 en Algerije met 1154 stamboekdieren goede afnemers. Vorig jaar betrok Bulgarije geen, Algerije 40 stuks. Bulgarije was voor het eerst aan de markt en goed ook! Als derde land nam Peru 749 runderen af terwijl Spanje (v.j. 275) en Roemenië ieder 557 runderen uit ons land invoerden: Peru en Roemenië in 1966 geen. De overige landen betrokke minder dan 500 runderen uit ons land: Marokko verminderde de invoer van 587 tot 401. Verafgelegen landen die Ne derlandse stamboekrunderen betrok ken waren o.a. Rusland 324 Tsjecho- Slowakije (17), de Azoren (31), Bra zilië (34), Jordanië (62), Iran (183), Libanon (30), Lybië (92), Syrië (182 Turkije (119) en Zuid-Afrika (2). Er bestaat dus overal op onze aardbol belangstelling voor onze Ne derlandse runderen, vooral voor on ze zwartbond melkkoeien. De rood bonte runderen gingen veel naar Frankrijk (219 vrouwelijke dieren); naar België gingen er 63 (21 stie ren), naar West-Duitsland 47 (13 stieren) en naar Luxenburg 41 (6 stieren). Van deze 382 export- roodbonten kwamen er 156 uit Oost- Noord-Brabant, 100 uit Limburg, 6( uit Overijsel, 60 uit Gelderland. Met de export van zwartbonte N.- R.S.-runderen spant Drente verre de kroon met 4672 stuks (78 stieren). Noord-Holland komt op de tweede plaats met 3253 dieren (342 stieren) en Overijssel bezet de derde plaats met 1547 stuks (44 stieren). Met West-Noord-Brabant gingge 87 zwart bonten (5 stieren) over de grens, uit Zeeland 68 (7 stieren). De ver minderde export naar Italië werd voor een groot deel weer goed ge maakt door grotere vraag uit ande re landen. (Van onze correspondent) SLUIS Bij werkzaamheden aan de PTT-eindcentrale, te Sluis zijn dinsdagmorgen twee rekken, waar aan apparatuur is bevestigd, omge vallen. Twee technici, L. H. W. en J. 3. W. uit Goes, werden door de vallende installatie geraakt en liepen lichte verwondingen op. Voor de Sluisse telefoonabonnees was het gisteren onmogelijk telefoongesprek ken te voeren via hun eigen toestel len. Zij konden wel gebruik maken van de, publieke telefooncellen en eventueel van de mobilofoonwagen, die de PTT in Sluis heeft gestatio neerd. Enkele belangrijke telefoonnum mers, zoals die van het gemeentehuis, politie en brandweer zijn op het Oostburgse net aangesloten. Met be hulp van een geluidswagen is in de loop van de middag bekendgemaakt (ADVERTENTIE) Balatred is de beste vinyl-op-vilt vloer bedekking, dieukopenkunt. De ideale kombinatie van wannte-isolerend, veerkrachtig vilt met kleurecht, slijt vast vinyl. Ligt voor jaren. Als u er alles van wilt weten, vraag dan het Balatred informatie-pakket. U krijgt dan ook die praktische kleurenkiezer. Om thuis uit meer dan 76 mogelijk heden te kiezen welke kleur en kwaliteit 't worden zal. Briefkaartje s.v.p. naar Balamundi Nederland N.V., Huizen N.H. Vr/Ba 63-8, Op de foto de ravage ln de centrale te Sluis. dat de storing in het gunstigste ge val vanmorgen zal zijn opgeheven en dat de Sluizenaren voor telefoon gesprekken in avond en nacht ge bruik konden maken van de tele foons in het postkantoor en in de cellen. Als de storing, die door dit ongeluk is ontstaan van langere duur zal blijken te zijn, zal de eindcentrale waarschijnlijk door een mobiele cen trale worden vervangen. Een legertje FTT-monteurs van het district Breda zette zich gisteren in het gebouwtje aan de Johan van Da lenstraat aan de herstelwerkzaam heden. Hoe groot de schade is, die door het omvallen van de rekken aan de apparatuur is ontstaan, kon nog niet worden vastgesteld. De rek ken raakten uit ba-lans toen de twee technici bezig waren met het ver vangen van een deel van de appa ratuur. (Van onze correspondent) MIDDELBURG Gisteren heeft te Middelburg op de kruising Noord- weg-Noordsingel een aanrijding plaatsgehad tussen een vrachtauto en een motor. De vrachtauto, bestuurd door L. van L. reed van de Noordsin gel de Noordweg op, daarbij de bocht ruim nemend vanwege de geringe breedte van de Noordweg. Op dat moment kwam uit de Noord-weg een motor, bestuurd door de 20-jarige J. L. uit Middelburg. L. reed aan de linkerzijde van de weg, vermoedelijk met te hoge snelheid omdat hij zo juist enige auto's gepasseerd had, en kon ondanks scherp naar rechts uit wijken, een botsing niet meer ver mijden. J. L. raakte met zijn motor de linkervoorbumper van de vracht wagen en vloog door de ruit van een verfwinkel. Hij kreeg een vleeswond aan zijn arm en diverse bloeduitstor tingen. De motor werd licht bescha digd. De politie te Middelburg maakt proces-verbaal op. BRUSSEL Bij een auto-ongeluk te Brasschaat, op de weg van Breda naar Antwerpen, is dinsdag een Ne derlandse vrouw om het leven geko men. Haar echtgenoot en twee kin deren werden gewond. Op elk pak Rood merk nu 1 EXTRA SNELspaarzegel. 6 van deze EXTRA zegels geven bij Uw winkelier recht op een pak van die verrukkelijke Zwarte Kat koffie' voor de HALVE PRIJS. Zwarte Kat koffie: de sleutel xoor extra lekkere koffie en. Nunt er extra royaal mee zijn J5QFFIE J<°»iespecialisten sinds 1804- (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het drama van de hondenhoudster Marie de Rijke uit St. Anna ter Muiden, in West Zeeuwsch-Vlaanderen, is nog niet uit. Dinsdag belandde de trieste affaire zelfs in de vertrekken van de Abdij te Middelburg. Het provinciaal bestuur, voorgeze ten door de commissaris der koningin mr. J. van Aartsen, boog zich ovei deze zaak die in de afgelopen ja ren beurtelings afgrijzen en medelij den heeft gewekt omdat mej. De Rijke in hoger beroep is gegaan te gen een weigering van het gemeen tebestuur van Sluis om haar een ren teloze lening te verstrekken op basis van de rijksgroepsregeling voor zelf standigen. Mej. De Rijke, uit wier bouwval lig boerderijtje in het vroege voor jaar in twee keer en onder toezicht van de rijkspolitie meer dan honderd sterk verwaarloosde honden werden verwijderd had om 7.000 gevraagd om haar schulden aan een aantal le veranciers te kunnen betalen. Dat weigerden burgemeester en wethouders van Sluis, omdat men meende dat mej. De Rijke niet over de vereiste diploma's beschikte om het bedrijf te kunnen voeren en er dus ook geen grond aanwezig was om haar voor de regeling in aanmer king te laten komen. Staande achter een katheder, daar toe vriendelijk uitgenodigd door de commissaris der koningin, pleitte dinsdagmiddag mej De Rijke met welgekozen woorden voor haar zaak Die pleitrede was tevens het relaas van haar zo bizarre leefwijze Al in 1960 begonnen met het houden van honden kreeg zij in 1964 van b. en w. van Sluis het verzoek een aan vraag voor een vergunning voor het houden van een asiel in te dienen Die kreeg zij niet. „Toen is de ken nelkwestie West-Zeeuwseh-Vlaande- ren gaan slepen, waarbij ik alles zelf moest betalen", aldus mej. De Rijke die toch hoop kreeg omdat de burge meester van Sluis haar had gezegd, dat „er toch iets zou gebeuren". „Ik heb zestien maanden tevergeefs gewacht, maar de burgemeester deed niets. In januari 1966 werd zelfs een proces-verbaal tegen mij opge maakt. Niet ik, maar de gemeente Sluis is schuldig. De kantonrechter in Oostburg zei toch ook, dat het goed was dat de zaak ruchtbaarheid had gekregen En veelbetekenend: „Hei overheidsbeleid ligt buiten mijn be voegdheid", zo zei mej. De Rijke. Zij bracht daarna de Amerikaanse dame ter sprake, die plannen had de zaken met haar geld weer gezond te maken. Ze liet de hondenhoudster overigens overal buiten en ging met het gemeentebestuur van Sluis ora- ten. Toen ze bij mej. De Rijke kwam met een „aantal posten ter onderte kening" weigerde de laatste jmdat de zaak naar haar mening niet in orde was De pogingen van de Ameri kaanse liepen tenslotte vast. Mej. De Rijke besloot haar betoog door er nogmaals op te wijzen, dat zij de dupe was geworden van het niet nakomen van toezeggingen, die haar, zo zef ze, door de burgemeester van Sluis waren gedaan. Want dan zou de behuizing in orde zijn geko men en had ze dus de vereiste ver gunning kunnen krijgen. Namens de gemeente Sluis werd het woord gevoerd door de ambte naar ter secretarie van die gemeente, A. van Beijsterveldt. Hij kon slechts herhalen dat de vergunning niet was verleend omdat niet werd voldaan aan de bepalingen ingevolge het hon den- en kattenbesiuit. „Er zijn in het verleden genoeg po gingen gedaan om de kwestie op te lossen Als er geen juffrouw De Rijke was geweest zou er ook geen ken nelkwestie zijn geweest", zo voegde de heer Van Beijsterveldt daar aan toe. In haar wederwoord zei mej. De Rijke: ,Het is in West-Zeeuwsch- Vlaanderen weer net zo als toen ik kwam. Ongewenste honden worden er doodgeslagen, doodgeschoten of weggejaagd Daarvoor moet een op lossing komen". Mr. Van Aartsen wees erop dat slechts uitspraak over het wei of niet verlenen van het renteloze voorschot aan het oordeel van het college was onderworpen. Het provinciaal be stuur zal binnenkort schriftelijk uit spraak „DE Nederlandse regering heeft vorig jaar voor het eerst geld ter beschik king gesteld voor de opleiding, 138.000 gulden. Het is een begin." De heer A. H. V. de Halsters (49) uit West- dorpe is aan het woord en als hij over opleiding spreekt, dan kan hij niet anders bedoelen dan de oplei ding van de vrijwillige brandweer. Zelf behoort hij tot de 24 eersten, die van deze opleiding genoten heb ben en die nu de eerste groep van hoofdinstructteurs vormen. „HET is waar, dat ik eigenlijk de enige vrijwilliger onder die 24 wasDe tweede Zeeuw (de anderen kwamen uit andere provincies) is de Goese brandweercommandant, de heer D. Taekema, maar die is tevens in ge meentedienst, hoofd van de techni sche dienst daar. We zijn aangezocht door de inspectie en de eis luidde, dat je een opleiding op officiersni veau gehad moest hebben. En in Zeeuwsch-Vlaanderen zit toch zeker wel een tiental brandweerlieden, dat een dergelijke opleiding in Breda (de hoofdzetel van onze inspectie) hebben gevolgd." „AL jaren lang wordt gezocht naar de mogelijkheid van een gestandariseer- de opleiding van de brandweerman. Dat te bereiken was eigenlijk het hoofddoel van onze hoofdinstruc teurs-opleiding. Die gestandariseerde instructies zijn inmiddels ter perse en wij moeten met z'n vierentwinti gen elk weer tien instructeurs gaan opleiden. In onze inspectie willen we dat met z'n drieën gaan doen, de twee Zeeuwen dus en de West-Bra bander. Het is natuurlijk logisch, dat de overheid langzamerhand er toe overgaat om geld te steken in een dergelijke opleiding. De cijfer, tonen duidelijk genoeg aan, dat brand de grootste economische vijand is. Het is uiteindelijk onze bedoeling, te komen tot een eigen opleidingscen trum." .IK heb in die 22 jaar dat ik nu bij de brandweer zit. inderdaad heel wat voor mijn eigen vorming en voor die van anderen over gehad. Ik heb ter verklaring een spreekwoord: „De man met de enige wens is onweer staanbaar". En ik heb er inderdaad veel voor over gehad. Maar ik vond het wel een beetje ondeugend van de burgemeester, dat hij zaterdag zo'n werk heeft gemaakt van de uit- reiking van m'n certificaat. De eigen lijke festiviteit draaide echter om mijn onderbrandmeester." (De heer De. Hulsters is zelf commandant). „George Spuesens was dertig jaar bij de Westdorpse brandweer en dat was wel een huldiging waard." ,IN de laatste drie jaar heb ik zo'n 120 brandweerlieden opgeleid voor het diploma brandwacht tweede klas. Die cursus heb ik op heel wat plaat sen in Zeeuwsch-Vlaanderen gege ven. In Westdorpe zelf hebben we nu 15 brandweerlieden. En dan zijn er enkele kandidaten, maar die wil ik toch liever eerst een opleiding ge ven voordat ik ze indeel. En de tra ditionele proef? Natuurlijk hoort die er ook bij. Die wordt afgelegd tijdens een heel natte oefening en nadat de kandidaat uitwendig goed gedoopt is, zorgt hij er die avond voor, dat zijn collega's inwendig goed nat ge houden worden. Een traditie om voort te zetten vind ik." I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 3