Spoedig verordening bescherming van Zeeuwse waterwinplaatsen yf MOERDIJK PROJECT FACET-STREEKPLAN ZAL WORDEN INGETROKKEN Nieuw GRAPILLOM Korp. A. van Meelen met militaire eer begraven in Terneuzen in gebruik genomen Even uitblazen mevrouw PRISMA7 Britse chirurgen klaar voor overplanting hart en longen Patiënten H. Bakker winnaar zeehengelwedstrijd SCHADECLAIMS EEN FEESTELIJKE TRAKTATIE VOOR U EN UW KINDEREN Acht kleuren in de „Petite boutique" „Kreukelleer" Latex eye-liner Kousen Vlieghei" Gilze-Rijen vestigde reputatie te Luchtverontreiniging in raad Kortgene Wieleropstand VI Wieleropstand VII Wieleropstand VIII A. C. BROEKHUIS N.V. BALTHAZAAR Molenstraat 12 Roosendaal Tel. 01650-34583 J. v.d. PLASSCHE ANT. v. MIL-v. VELDHOVEN DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 15 MEI 1968 LONDEN (AP/AFP) Britse chi rurgen staan klaar om op korte ter mijn over te gaan tot de eerste over planting van hart en longen ter we reld. De patiënt vecht na 25 operaties voor zijn leven. De naam van de man wordt geheim gehouden. Volgens de Daily Sketch heeft hij verklaard: „Ik ben gereed om elk ogenblik de over planting te ondergaan. De artsen heb ben mijn volledige schriftelijke toe stemming. Ik heb de verzekering ge kregen dat indien mijn toestand plotseling sterk achteruit gaat, met de operatie begonnen zal worden. De gecombineerde overplanting van hart en longen zal worden uitge voerd door de groep van drie chirur gen, die elf dagen geleden een nieuw hart hebben gegeven aan de 45 jaar oude Frederick West. Deze verkeert intussen in uitste kende toestand en mag het bed uit. Frederick West, 45, bouwonderne mer, was in staat enige passen te doen kort na de operatie maar uit het medische bulletin van gisteren bleek dat dit nu een dagelijkse rou tine is. Ook de toestand van de 55-jarige pater Damien Boulogne, die zondag in het Parijse ziekenhuis Broussais een nieuw hart kreeg, is „nog altijd bevredigend", zo is dinsdagochtend meegedeeld. De patiënt had 's nachts om eten gevraagd. (Van onze correspondent) IJZENDIJKE Aan de internatio nale zeehengelwedstrijd van „IJzen- dijke" in de Schelde namen 412 vis sers deel. Burgemeester R. de Boer reikte de prijzen uit: 1. H- Bakker, Terneuzen 525; 2. F. van Es, Sluis kil 475; 3 M. Comijne, Molenvissers 350; 4. M. Seynesael Hoofdplaat 325, 5. M. Klaasen Kats 305; 6. W. de Cuyper D.O.W. 295. 7. J. Verbeek, Halsteren 295, 8. Aug. Reyns, Kloos- terzande, 290. 9. P. Becuwsaet, Zee duivels, 285. 10. Mevr. Lair Oosten de 265, 11. J. Harms, Hoek 265,, 12. A. van de Berge, Oostende, 250, 13. G. Verbunt, Zeester 245, 14. Ed Dui- serinck, IJzendijke 240, 15. J. Min- naert Philips, 240 punten. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Met ingang van uiterlijk 1 juli a.s. zal er een „Verordening bescherming Wa terwinplaatsen Zeeland" zijn. Ge deputeerde Staten hebben de pro vinciale staten het ontwerp van die verordening voorgelegd. De verordening is ontstaan als ge volg van nader beraad over het samenstellen van maatregelen ter bescherming van de waterwinge bieden, zoals deze waren voorge steld in de Statenvergadering van 22 februari 1966. Het facet-streek plan, dat bij die gelegenheid werd vastgesteld, zal worden ingetrok ken. Een datum van inwerkingtreding van het facet-streekplan en bijkom stige verordening en schadevergoe dingsregeling, was nog niet vastge steld. Men vond het nodig eerst oen lijst op te stellen van onschadelijke stoffen die buiten de werkingssfeer van de beschermingsmaatregelen zouder vallen. Zo'n lijst bleek technisch èn we tenschappelijk niet geproduceerd te kunnen worden. Voorts waren er ook gegronde bezwaren tegen het kenne lijk verbod van het gebruik van be strijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw in de aangewezen be schermde gebieden. Na verloop van tijd heeft zich ook het beeld met betrekking tot de ruimtelijke ordening gewijzigd, meer speciaal door de andere betekenis van de streekplannen. Het facet streekplan vertoonde dan ook een ze ker discrepantie met de nieuwere inzichten op planologisch gebied. Een moeilijk punt vormden ook de te verwachten schadeclaims, omdat de regeling volgens het faces-streek- plan feitelijk beoogde, schadelijke bedrijfsuitoefeningen te beperken of te doen beëindigen. Hier was de vraag: voor wiens rekening komen de lasten van schadevergoeding en hoe zit het met het recht op verhaal, als b.v. de provincie zou betalen? De nu ingediende nieuwe voorstel len omvatten: 1. Intrekking van het facet-streek plan waterwingebieden, 2. Herziening van de strafverorde ning „bescherming waterwinplaat sen" en 3. Intrekking van de schadevergoe dingsverordening en inbouw van een schadevergoedingsclausule in de ver ordening op de bescherming van de waterwinplaatsen. Wat punt 1 betreft: de voorschrif ten van het facet-streekplan zullen worden aangepast aan de eisen van de wet op de ruimtelijke ordening. Dat wil zeggen, dat in de verschil lende streekplannen de planologische maatregelen voor de waterwingebie den worden opgenomen. Een afzon derlijke regeling bij facet-streekplan, is niet meer nodig, nu de streekplan- arbeid zo goed vordert. De strafverordening bevat enkele nieuwe schadevergoedingsbepaiin- gen, alsmede enkele veranderingen in sommige voorschriften, waardoor de bewijslast wordt vergemakkelijkt. De nieuwe schadevergoedingsclau sule luidt: „Indien er gronden aan wezig zijn om een verzoek tot ont heffing te weigeren, een ontheffing in te trekken of voorwaarden te wij zigen of toe te voegen, zullen G.S. daartoe niet overgaan, indien de ver zoeker dientengevolge schade zal lij den, die redelijkerwijze niet geheel te zijnen laste behoort te komen, tenzij vergoeding van deze schade vooraf is verzekerd." De nieuwe verordening houdt in, dat in bepaalde, voor de waterwin ning existentiële gebieden, geen op slag, verwerking of lozing van scha delijke en smerige stoffen, voorzover zij iv de bodem kunnen dringen, wordt toegelaten. Er zijn echter ont heffingen mogelijk, die van geval tot geval zullen worden bekeken. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) GEBFt, STEUR SCHIEDAM ROOD EN WIT ALCOHOLVRIJ DRUIVESAP „Brightning-colours zijn in". Dit barslechte Nederlands wil zeggen, dat gedurfde, heldere kleuren de vrouw laten deelhebben aan de nieuwste mode-manifestaties. Tinte lend, fris, helder en levendig moet de make-up zijn, waarmee het spel van licht en schaduw ter vervolma king van de vrouwelijke charme ge heel is aangepast aan de hedendaag se modetinten en -tendensen. Mini vn hip dus. In het kader van dit fascinerende spel past de „petite boutique", een Produkt van Max Factor. Het is een doos, die lijkt op de heel ouderwetse pnffeldoos, een waterverfdoos naar (ets modernere trant. En eigenlijk (s het dat ook. Er zitten acht „bak jes in en twee penselen: vier bak jes voor de lip-kleuren, vier voor de ?gen-schaduw. Een van de lipsticks yeen zgn. lip-frosting, waarmee de nog eens extra kan worden op gehaald. Echt iets voor de tiener en vo°v de mondaine jonge vrouw. Ge makkelijk om mee te nemen of om thuis op de kaptafel bij de hand te nebben. Deze hippe doos kost f 9,95. Overgooier van „kreukelleer", ha rtje van nappa, ketting van kope ren en luiglcderen schakels: drie soorten leer uit drie verschillen de fabrieken, maar alle van dezelfde hogabruine kleur. Daarbij een trmtje en kniekousen uit pastelblauw garen gebreid, een kleur die terugkomt in de bruin-met-blauwe sportschoenen die de mannequin droeg. Het geheel nit de boetiek van Bata Internatio naal. Nieuw is ook de eye-liner op latex basis. De boog van de wenkbrauw wordt vervolmaakt met een donkere streep, die als een extra-velletje over de huid zit. Deze streep is een dun vliesje, dat één geheel vormt met de huid, maar toch uiterst gemakkelijk veel gemakkelijker bijvoorbeeld dan een pleister van de huid te verwijderen is. Heel bijzonder is wel, dat deze eye-liner van een veilig heidssluiting is voorzien. Valt het flesje om. dan komt een kogeltje voor de opening, zodat er geen scha delijke gevolgen voor boudoir, kap tafel of welk huiselijk interieur dan ook ontstaan. In 1967 heeft de Nederlandse kou senindustrie ten opzichte van 1966 een produktiestijging verwezenlijkt van 71,6 miljoen paar tot 77,1 mil joen paar. hetgeen een stijging bete kent van 7.7 pet. Deze belangrijke stijging heeft echter geresulteerd in een toeneming van de voorraden bij de industrie. De op de markt ge brachte extra voorraden hadden een prijsverlaging tot gevolg, die de hele Nederlandse kousenindustrie ongun stig heeft beïnvloed. Emd vorig jaar- waren de voorraden echter op een belangrijk lager peil. De werkelijke afzet van de Neder landse kousenindustrie was in 1966 98 miljoen paar. In het vorig jaar liep deze afzet op tot 103,4 miljoen paar, wat een toeneming betekent van 5,5 pet. De importen zijn gedaald van 53,5 miljoen paar in 1966 tot 50,2 miljoen paar in 1967. Het percentage van het marktaandeel van de Nederlandse industrie was voor 1966 70,1 pet. en voor 1967 74 pet. Het totale verbruik van dameskou sen in de EEG was in 1966 1 380 mil joen paar (in ons land 98 miljoen paar). (Van onze correspondent) TERNEUZEN Gistermorgen half 10 werd de nieuwe binnenvaart- sluis te Terneuzen voor de totale binnenvaart in gebruik genomen. Dit gebeurde, nadat voor de zee sluis het morgentij „af" was, hetgeen betekende dat gedurende enkele uren (omdat deze sluis een getijde- sluis is) niet kon worden geschut. Het betekende tevens, dat de binnen schepen. welke voorheen vanwege de grootte der schepen en de lading van deze zeesluis gebruik moesten maken nu mee kunnen profiteren van de ingebruikname van de nieu we binnenvaartsluis, die bij alle wa terstanden mogelijkheid tot schutten geeft en de wachttijd tot een mini mum van hoogstens enkele kwartie ren is beperkt. (VERVOLG VAN PAGINA 1) De Zeeuwse CHU-afgevaardigde v. d. Peijl vroeg minister Bakker op de man af of het Moerdijkproject een alternatief kan zijn mor het Reimers- waalplan, het Brabants-Zeeuwse zee havenproject aan de Westersohelde. Minister Bakker: „Het Reimerswaal- plan is van een ander allure en zal dat in vergelijking met de mogelijk heden van Moerdijk ook blijven". De vraag van de afgevaardigde Aarden (PPR) of de regering bereid is de vorming van een Westbrabants industrieschap te bevorderen, nu de burgemeesters in dit gebied zich voor Moerdijk uitgesproken hebben, ver wees minister Schut naar zijn colle ga van Economische Zaken. In de Eerste Kamer pleitte de af gevaardigde Teijssen met het oog op de plannen van Shell voor een slag vaardig beleid. Wat Shell betreft gaat het weer om een keuze tussen Ne derland en België, tussen Moerdijk en Antwerpen, zei uij, en financiële faciliteiten zullen bij de beslissing veel gewicht in de schaal leggen, Met klem verzocht hij de regering dan ook de grootst mogelijke soe pelheid aan de dag te leggen. De heer Teijssen wees erop dat vestiging van Shell in Zeeland uit gesloten is. „Nationale belangen staan hier op het spel", zei hij. Hij vroeg om „volledige inlichtingen en het in zicht van de regering over alle tech nische, nautische en planologische factoren die bij vestiging van Shell te Moerdijk in het geding zijn". Inlichtingen vroeg hij ook over de procedure die de regering wil vol gen ten aanzien van het Antwerpse plan tot havenuitbreiding op de wes telijke Scheldeoever (Baalhoekplan). De aanleg van een vaste oeververbin ding tussen Brabant en Zeeuwsch- Vlaanderen noemde de heer Teijssen een nationaal belang als het Baal hoekplan gerealiseerd wordt. De CHU-afgevaardigde Kranenburg vond Nederlandse medewerking aan dit Antwerpse project niet meer of min der dan „zelfmoord". (Van een onzer verslaggevers) KORTGENE Het gemeentebe stuur van Kortgene stelt de raad voor om toe te treden tot de ge meenschappelijke regeling voor het verrichten van metingen van lucht verontreiniging hoven het grondge bied van de provincie Zeeland. Het provinciaal bestuur heeft alle gemeenten in Zeeland uitgenodigd om tot de regelin0 toe te treden omdat naar zijn mening deze aange legenheid ook alle inwoners aan gaat. Gedeputeerde staten willen de me tingen, vorig jaar begonnen, vooral ter vaststelling van de zogenaamde nul- of beginfase, op uitgebreidere schaal voortzetten. Het programma heeft betrekking zowel op industrie gebieden van Vlissingen-Oost als op de Zeeuwsch-Vlaamse kanaalzone. De metingen zullen een bedrag vergen van 170.000 gulden. Het voorstel zal in de raadsvergadering van donder dag 16 mei, die 's avonds om half (Van een onzer verslaggevers) HONTENISSE Korporaal Ai- phons van Meelen uit Zeeuwsch Vlaamse Walsoorden, die op 9 mei in Duitsland door een ongeval om het leven is gekomen, werd gistermor gen in zijn parochie te Groenendijk (Hontenisse) met militaire eer begra ven. Honderden woonden deze begra fenisplechtigheid bij. In de kerk werd de dienst geleid door aalmoezenier J. Hendriks, 'die behoort bij het bataljon in het Duitse Seedorf, waar de 21-jarige Zeeuwsch- Vlaming om het leven kwam. De aal moezenier werd geassisteerd door de pastoor en de kapelaan van de pa rochie, de heren J. Verster en A. Broekmans. Alle officieren en onderofficieren en zo goed als alle huzaren van het eskadron, waartoe de overledene be hoorde, gingen mee in de stoet. De kist, gedekt met de Nederlandse vlag, werd gedragen door de beste vrien den van het slachtoffer, korporaals evenals hij. Slippedragers waren zijn pelotonscommandant en de waarne mend pelotonscommandanten. Mili tairen van het Zeeuwse garnizoen, de COAC uit Middelburg, verzorgden de eigenlijke militaire begrafenis met Last Post en eresalvo. Onder de talrijke aanwezigen be vonden zich majoor jhr F. E. M. van de Poll, waarnemend commandant van het 103de Verkenningsbataljon, tevens vertegenwoordiger van de commandant van de Nederlandse troepen in Seedorf. Kapitein J. Cor- nelissen vertegenwoordigde de garni zoenscommandant Middelburg. Aan wezig was ook de eskadroncomman dant van de overleden korporaal, rit meester S. Schouten alsmede de bur gemeester van Hontenisse, de heer C. J. van Hootegem. (Van onze correspondent) GILZE-RIJEN „Wat is 't, unne rooie?" De heer J. Dhert uit Terneu zen kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen toen hij als eerste „vogel" van de staande wip op de vliegbasis had afgeschoten. Op dat moment zeilde nog de gekleurde vo gel van 22 meter naar omlaag; zouden er nog veel volgen. De „staande wip" had zich in Midden Brabant gevestigd, dank zij het ini tiatief van de onderofficiersvereni ging „De Vlieghei". Aan deze schieting deden 117 schut ters deel. Na het openingsceremom eel in de onderofficiersmess trok een lange stoet, voorafgegaan door het Rijense jachthoorn- en trompet terkorps „Eendracht Maakt Macht' naar het schietterrein. Daar sprak J. van den Broek een welkomstwoord. De heer Goethals deed ditzelfde, nu meer afgestemd op „de staande wip". Vriendelijke woorden sprak de voorzitter van de Zeeuwsch-Vlaamse Bond, de heer Bruggeman uit Westdorpe. Sympa thiek was de bloemenhulde door de schutters van het Belgische Wachte beke Statie. Schutters en een talrijk publiek volgden hierna gedurende vele uren een spannend treffen. Kolonel Hof stede verrichtte het openingsschot „het zal wel de eerste misser zijn" zo dacht hij hardop. Dat was het ook. Na de heer Dhert deden nog ve len de kleurige vogels dwarrelen, ofschoon deze moeilijke sport meer missers dan treffers kent. De voornaamste uitslag werd: hoofdvogel E. Vermandei, Koewacht P. Schouwaert, Axel, A. Matelee, Koewacht; zijvogel: A. van Daele. Koewacht, C. de Brouwer, Zelzae- te (B). R. van Kwikkelberghe, West dorpe: A. Puijlaert, Zuiddorpe; kal Ch. de Bruijne Wachteleke (B) Kalfsveld, Zandstraat; A. de Belaeir Westdorpe, D. Goethals, Vlieghei Gilze-Rijen. De heer B. v. D. uit Ossendrecht schrijft dat de groene trui een troost prijs is (Janssen won hem driemaal)* Noem mij dan nog eens enige Ne- derlanders op die de groene trui be haalden in de grote Tour. En hoe kun nen nu Haast en Karstens zich tegen de groene trui verzetten als ze hem zelf niet kunnen halen? Toen vorig jaar de renners de bergen ingingen hadden Janssen (dubbel s) en Karstens plm. evenveel punten. Moet dan Janssen zeg gen ik zal maar niet meesprinten in de bergen, want dan verliest Karstens zijn trui, die in de bergen geregeld 6-7 minuten achter lag. FS. Ik zou langs deze weg de re dactie van De Stem willen bedanken voor het plaatsen van het prachtige stuk over Fedor den Hertog. DINTELOORD LEON DUIJVELAAR Ik ben blij dat er mensen zijn, zoals de heer Janssen uit Oos ter hout, die inzien wat er verkeerd gaat met de wielrennerij. Daarom ben ik het niet eens met de heer v. d. Oers uit Ma de in deze zelfde rubriek van 9 mei j.l. Hij zegt dan ook: als er vrijuit gereden wordt, dus zonder kopman, en als er etappes gewonnen worden dit niet voornaam is. Ook niet wan neer er geld verdiend wordt door de renners. Maar mijnheer v. d. Oers toch, het voornaamste is juist dat de men sen in Nederland warm gemaakt wor den voor de wielersport. Het is op het moment knudde met de wielersport in Nederland. Laat dan de. renners rij den als vrijbuiters zoals indertijd met Pellenaars. Dan komen er etappe overwinningen en wordt er tevens geld verdient door de renners. Wanneer Janssen niet akkoord zou gaan met het plan zoals hierboven omschreven, dan maar niet mee naar de Tour de France. Of in het gunstigste geval voor hem, twee ploegen naar Frank rijk. 1 ploeg van Willem II, dus met Stevens en Wagtmams en 1 zgn. Jans- sen-ploeg. Ik garandeer dan dat de ploeg die aanvallend rijdt de meeste belangstelling heeft en het meeste ver. dient. DONGEN H. v. D. Wat zijn er toch veel mensen die blijven hangen aan iemand^ die ooit succes geboekt heeft. Maar één groot bezwaar zit daarin en dat is dat men van die persoon alleen het goede ziet. Nu is dat supporter-zijn van iemand heel goed en als de prestaties dalen mag men zo'n persoon met alleen aan z'n lot overlaten, maar men moet dan ook durven beweren dat het slechter gaat. Iedereen weet wel dat dit op Jan Janssen slaat. Het gaat mij hier om: dat ik personen aï« de heer Kom- mers uit Steenbergen en v. d. Oers uit Made even wil uitleggen, waarom Janssen de Tour niet kan winnen. 1. Vorig jaar startte Janssen om de gele trui te winnen, ze beweerde hij, maar na een dag of tien was al te zien dat hij het niet kon halen en daarom reed hij voor de groene trui. 2. Met Janssen is niet te praten, d.i. iets wat Ton Vissers laatst voor de t.v. ook zei. want hij wil alleen de dienst uitmaken en Janssen wil zelf beslissen wie er meegaat naar de Tour. Dit is natuurlijk de grootste kolder, want neem «u b.v. het Ne derlandse elftal. Als een spelers als Cruyff zomaar kan zeggen wie er mag meedoen, dan krijgt men toch een warboel? 3. Fn dsn de heer Kommers met zijn schrijven over Pingeon en ver derop met de regel: er is geen en kele renner die kan klimmen. Hoe kan dan een Harrie Stevens ooit een groene trui veroverd hebben in de Tour de l'Avenir? Dit heeft hij ook alleen moeten doen. We zullen nu eens het volgende nemen. Laat ons zeggen dat b.v. Wagtmans bij een ontsnapping zit en tien minuten voor sprong haalt, zal dan Janssen ook 70 voor Rinï riiden als Poulidor voor Pingeon. Ik betwijfel het om do doodeenvoudige reden dat hij (Jans sen) dan geen koning kan kraaien. Daarom moeten renners tekenen dat ze voor hem rijden. OOSTERHOUT A. Janssen BIJ EEN GEVAARLIJKE uitslaande brand, die gisteren in de binnen stad van Groningen heeft gewoed, hebben twee brandweerlieden vrij ernstige brandwonden opgelopen. Zij moesten naar het academisch ziekenhuis worden gebracht. DOOR EEN INSTORTING in een mijn voor kostbare stenen in de bergen bij Hoealien op Formosa zijn 23 mijnwerkers sinds maan dagavond van de buitenwereld afgesloten. Alle reddingspogingen zijn tot dusver mislukt. (ADVERTENTIE) PRISMA ^frijesidsfufi 1/ Internationale allure - waterdicht - incabloe shockproof - onbreekbare veer - moderne vlakke wijzerplaat doublé 119.- edelstaal 125.- 2/ Gouden herenhorloge, fraai bewerkte wijzerplaat met gediamanteerde cijfertekens 365.- Grote Kerkstraat 13 Steenbergen Tel. 01670-3385 J u wel ie r-Horloger, Burgem. Erasmusstr. 4 Tel. 01170-2629 Oostburg Wouwsestraat 18 Bergen op Zoom

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 15