Ine ■ust! rust ergie! Vertrouwen in de toekomst - van de kerk KQ5 ema ca RITSSSBLIKKEN 2'BUIte HALVE PRIJS Griep... Scheldesport veroverde leiding in eerste klas Dr. Ruygers (van leerstoel naar oud kerkstoeltje Even uitblazen mevrouw R R Pax Christi Breda centrum van nieuwe Algemene Voettocht Brand in Terneuzen aangestoken rpapier voor uw ^-pen f laehine daarom juist nu... f Kredietbureaus Zuurkool uit een zakje Schoonheidsadviezen per computer Geef hun een bloemetje Huis Waar maken Driemanschap Pastoraal LAATSTE NIEUWS Korter werken bij AaBe-fabrieken Volleybal in Zeeuwsch-Vlaanderen Tweede klas Dames Rinus I in Hulst Bejaard AGRAVIT TOTAAL Keuze-systeem Cultuurland BASBLAB BE STEM VAN DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 fen; stofzuigen, op- huisvrouw de hele brgie. Wees uitgesla- iltine. Ovomaltine is ,;«WuurprtKfuW 4 uit =3 et wassen van witte syfl- :mden, bloeses, ïingerl® e vezels zijn van zichzeu dat er pas later - in den duur af. Het goe Nü is er dato! Dato ver in dato doet dat (ADVERTENTIE) ...AraMila Wv® ^njperato®®-!1 Het beste voor huiden handen oroaat alléén Glyzerona en bevat Het bermuda-pak schijnt de ko oiende zomer te gaan zegeVleren. mjna alle Franse en Romeinse ont werpers hebben het getoond. Ook FJaens de Margriet-modeshow, die ui veel Nederlandse steden gehou- ,Jal, worden en .reeds gehouden wordt, krijgt men onder meer zo'n Pakje met bermudashort.te zien. Het pakje links op de foto is mari- neWauw-wit. Daarnaast ziet men een stukje van een ander Mar griet-model, dat van genopte zijde (ook blauw-wit) is. Haar aanleiding van onaangena me ervaringen van leden, probeerden twee medewerkers van de Consu mentenbond eens hoe het hen zou S.aan' als ZÜ Pmvé op de adver- vln trVan een kredietbureau schre ven. Hun ervaringen waren eveneens Niet alleen werd hun ver. om een persoonlijke lening zon- oef duidelijke opgave van reden ge- eigerd maar bovendien werden de niormatlekosten van respectievelijk n'"n en f 25,— niet; terugbetaald. Jrf Consumentenbond raadt daar- siï die Seld wil lenen aan, zich mrect tot een handelsbank, land- ™awbank, gemeentelijke kredletin- wer!de° °J erlcenid'e Soldschietbank te w!ï-men via deze instellingen geen verkrijgen, dan bestaat nog S? mogelijkheid een beroep te op de Algemene Bijstandswet. t 2uark°°l, een gezonde en licht ver. w eSroente, kan men los uit ).vaj. in blik, in glas of in plastic fkje kopen. De Consumentenbond g na hoe de zuurkool-in-een-zak- boden1 de C0TLSument wordt aange- .frm bleek, dat de zuurkool lang "et altijd, in de beste conditie ver eerde, Zuurkool moet namelijk koel, donker en niet te lang worden opge slagen. Heel wat zakjes lagen echter buiten in de zon of op warme piaht- sem in de winkel. De Consumenten bond adviseert de huisvrouw daar om slechts zuurkool-in-een-plastic- zakje te kopen, wanneer dat pakje koel is bewaard en de inhoud er geel achtig crème niet grijs uitziet. Tevens dringt zij erop aan, dat een datumstempeling verplicht wondt ge steld en dat de toevoeging van con serveermiddelen wordt verboden. (Van een onzer verslaggevers) Sinds enkele dagen geeft een com puter schoonheidsadviezen. Het appa raat staat opgesteld in een van de grote warenhuizen in Den Haag. Hiermee is de computer eindelijk een beetje losgeweekt uit de ambtelijke sfeer, hij laat zien dat hij tot meer in staat is dan het uitsluitend nauw keurig verwerken van administra tieve gegevens, ofschoon hij zijn ad vies wel op de bekende droge, amb telijke manier geeft. De computer is voorzien van een centraal geheugen en tevens van een zogenaamd extern-geheugen. Het centrale geheugen doet alle bewer kingen en berekeningen, terwijl het externe geheugen dient voor opslag van benodigde informatie. Het ex terne geheugen van de mechanische schoonheidsadviseur bevat alle gege vens van een bepaald merk schoon heidsartikelen. Wanneer nu met be hulp van codes enkele gegevens over het haar, de ogen, de huidsoort en de huidskleur op het tableau worden aangeslagen, ,zal de computer het juiste advies kiezen. Dat gebeurt vrij snel (ongeveeréén minuut), omdat de handelingen binnen de computer in duizendsten van seconden plaats vinden. Zo accuraat en snel kan geen mens het doen. De computer blijft een week bij V en D in Den Haag staan, waarna hij ook dames in enkele an dere steden van ons land schoon heidsadviezen zal geven. Overigens wel een wat eenzijdig advies, want in de computer zijn slechts gegevens over één merk cosmetica opgeborgen. Wie komt volgens u in aanmer king voor een Valentijn-hulde? Gisteren stelden wij deze vraag reeds. Wij willen u er nog eens aan herinneren, dat uw antwoord voor aanstaande maandag hij ons binnen moet zijn. Aan de hand van uw antwoord en dat van anderen kunnen we maandag vaststellen wie inder daad op 14 februari een bloeme tje moeten krUgen. Schrijf de naam en het adres van de man of vrouw van uw keuze op een briefkaart en ver meldt tevens uw motivering. De briefkaarten (of brieven) kun nen aan het dichtstbijzijnde kan toor van ons blad worden ge richt. Het adres daarvan vindt u links onderaan op pagina 2. (Van een onzer verslaggevers) BREDA „Ze hebben me ge vraagd, waarom ik een leerstoel heb geruild voor een oud kerk stoeltje. En dan bedoelen ze zo'n ouderwets klein stoeltje. Zo een waar een vrouw nog net op kan knielen, maar waar een man om heen gedrapeerd zit". Dr. H. Ruy- gers (54), de pas in functie getre den vicaris-generaal van het bis dom Breda, heeft hartelijk moe ten lachen om dit weinig fraaie beeld, dat z(jn overgang van het professoraat in Nijmegen naar het vicariaat in Breda bedoelt te tekenen. Maar op bepaalde mo menten heeft hij het zelf toch ook wel zo gevoeld. Het antwoord op die vraag is moei lijk, al ziet de man die nog kort ge leden zo'n ingrijpende keuze heeft moeten maken er bepaald niet onge lukkig uit. Ze zeggen dat hij de be proefde methode van Ignatius van Loyola heeft gebruikt: een week lang alle argumenten vóór en alle argu menten tegen op een lijstje zetten en •dan zou je eruit zijn. „Anderen heb ben die lijstjes voor mij gemaakt", geeft hij lachend toe. Duidelijk wordt in elk geval dat twee argumenten vóór de doorslag hebben gegeyen. Prof. Ruygers is altijd hevig geïnteresseerd geweest in zielzorg en bisschop Ernst rekent hij al vele jaren tot zijn grote vrien den. Daarom vooral zit de hoogge leerde nu op het oude, Bredase kerk stoeltje. Hij vertelt: „Eigenlijk had ik" er niet op gerekend dat ik nog ooit uit Nijmegen weg zou gaan. Ik dacht gewoon dat het niet kon. Maar dat zie je wel. Weet u dat ik twee keer in mijn leven op het punt heb ge staan om een huis te kopen? Een keer toen ik bij „Huwelijk en Ge zin" in Amersfoort zat en nog een keer in Nijmegen. Ben ik even blij dat ik het niet gedaan heb. Nou heb ik eert ambtswoning". „Twee dagen na de benoeming van bisschop Ernst zat ik al in Breda. Ik had een brief van hem gehad om eens te komen praten. En ik moet zeggen, op al mijn te genwerpingen had de bisschop korte, snedige antwoorden. Ik heb hem ge zegd dat ik feitelijk in Nijmegen een opzegtermijn van zes maanden in acht moest nemen. „Als dat alles is", zei hij, „dan wacht ik wel zes maan den". Op de treeplank, toen ik terug ging naar Nijmegen, heb ik niet meer beloofd dan dat ik het zou overwe gen. De zondag daarna heb ik bisschop Ernst laten weten dat ik in principe bereid was om naar Breda te komen. Maar die week daartussen ik heb bijna niet geslapen. Ik zat daar met mijn keuze tussen mijn trouw aan Nijmegen enerzijds en mijn fei telijk veel oudere trouw aan Breda anderzijds. Toen ik voor mezelf be slist had, heb ik eens diep gezucht en toen kon ik weer wèl slapen. Maar ik heb nog heel moeilijke we ken gehad. Er waren dagen bij dat ik het prachtig vond en er waren dagen bü dat ik wel kon huilen". In het algemene beeld van deze tijd lijkt de keuze van professor Ruy gers averechts. Heel wat priesters zoeken naar banen die wat meer maatschappelijke zekerheid bieden dan hun ambt alleen. Dr. Ruygers: „Ik vind dat een gebrek aan vertrou wen in de toekomst van de kerk". Zijn verhuizing naar Breda heeft wel duidelijk gemaakt dat hij dat ver trouwen niet mist. „Maar er waren wel dingen die mij erg aan Nijmegen bonden. Ik had nog graag wat willen publiceren. Ik zat in Nijmegen in dingen die nu nog voor een groot deel op mijn persoon steunden, maar die over enkele jaren 'in goede struc turen zijn op te vangen. En je hebt er zulke fijne contacten. Je hoeft, als je iets wil weten, maar even te bellen en je hebt een babbeltje van een paar uur. Maar mgr. Ernst, al heeft hij me dan de vrije keuze ge laten, bleek er zó van overtuigd dat hij juist mij nodig had. Ik laat het allemaal maar voor zijn rekening. Ik moet het tenslotte nog waar ma ken. Als vicaris ben je altijd "een hand van de bisschop. Een goede vicaris is zijn rechterhand, maar een slechte is meer een linkerhand Waarom vindt mgr. Ernst dat hij juist deze hoogleraar nodig heeft in de leiding van zijn bisdom? Het antwoord van dr. Ruygers: „De bisschop heeft een beroep gedaan op de man die de hedendaagse cultuur kan interpreteren". Hij maakt een vergelijking met de vroegere situa tie. „Je zou het kunnen zien als een soort samenspel, zoals er dat was tussen mgr. De Vet en zijn toenma lige vicarus Ernst. Mgr. De Vet was de dynamische man, mgr. Ernst de wijze man, die graag volgt als hij uit zichzelf weet dat er een goede beslissing genomen is". De bedoeling van bisschop Ernst is dat hijzelf met zijn twee vicarissen, Theeuwes en Ruygers, het beleid in het bisdom opbouwt. „In onze staf bijeenkomsten bespreken we alles", zegt dr. Ruygers. „Notulen van onze bijeenkomsten laten we in drievoud maken. Onze communicatie is per fect. En bisschop Ernst, in zijn be scheidenheid, wil niet meer zijn dan de primus inter pares, al is hij dan tenslotte de bisschop bij wie de eind beslissing ligt". Zoals uit de eerder gepubliceerde taakverdeling tussen de beide vica rissen blijkt, is dr. Ruygers met name belast met de pastorale zaken, die destijds tot het vicariaat van mgr. Ernst behoorden. Hij vindt dat het bisdom op dat stuk goed is uitgerust, „Breda loopt niet achter in nieuwe structuren. Het ligt op bepaalde pun ten bij andere bisdommen voor. Vroe ger werd het bisdom Breda gezien als een dekenaatje met een bisschop, maar die tijd is voorbij. Het heeft on der De Vet al een geweldige stoot gekregen". Dr. Ruygers is ervan overtuigd dat de kerk moet veranderen en dat we, met alle vernieuwingen, nog maar aan het begin staan. Van het grootste belang vindt hij het dat de verande ringen goed verduidelijkt worden, zo dat de mensen kunnen begrijpen wat er verandert en waarom het veran dert. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) TILBURG De Koninklijke AaBe Wollenstoffen- en Dekenfabrieken N. V. in Tilburg heeft bij de arbeidsin spectie opnieuw toestemming ge vraagd een deel van het personeel korter te mogen laten werken. Het verzoek betreft ruim 300 van de on geveer 800 werknemers. Reden van het verzoek is de krappe orderpositie uit binnen- en buitenland. (ADVERTENTIE) Iset&ftrüU^ Oft Rillerig? Onprettig? Pas dan op voor griep! Neem direct 2'ASPRO's. 'ASPRO' bevat alles om een opkomende griep snel en doeltreffend te bestrijden. In de juiste dosering óók voor kinderen! U&üfiorMe- cft (Van een onzer verslaggevers) BREDA De Pax Christibeweging werkt momenteel aan een nieuwe voettocht, die geheel andere moge lijkheden voor de deelnemers zal scheppen dan de traditionele Voet tocht Den Bosch. Deze Algemene Voettocht Nederland zal niet alleen open staan voor studerende, maar ook voor werkende jongeren, van welke levensovertuiging dan ook. Het ligt in de bedoeling om Breda als centraal punt te nemen. De trekkers lopen dan in de omge ving van de stad en komen op de laatste dag in Breda samen voor de massale slotbijeenkomst. Als datum is gekozen 23 (Hemelvaartsdag), 24 en 25 mei. Thema is: „Culturele Re volutie". De gespreksstof zal waar schijnlijk uit het Blauwe Boekje wor den geput. De Algemene Voettocht Nederland zal een volwaardig^ tegenhanger moeten worden van de Voettocht Den Bosch. In de toekomst zullen er elk jaar dus twee grote nationale voettochten worden georganiseerd De twaalfde Voettocht Den Bosch wordt gehouden van 31 oktober tot en met 3 november met als thema „Gods revolutie". Er zal dit jaar in de kerstnacht ook weer een radio- voettocht worden gehouden, dit keer vermoedelijk op meerdere plaatsen tegelijk. Gedacht wordt aan een tocht in alle provincies. (Van onze volleybalmedewerker) GOES Bij de heren in de le klasse nam "Scheldesport de leiding door YVC 1 met ruime cijfers te verslaan. Ook PHL 1 klom op de ranglijst door van YVC 2 te winnen. Hierdoor kwamen YVC 1 en YVC 2 op de laatste plaatsen, zodat zij uit een an der vaatje zullen moeten gaan tap pen om in de Ie klasse te kunnen blijven. YVC 1 - Scheldesport 1 0—3: Een technisch zeer goed en op volle sterkte spelend Scheldesport heeft een vrij gemakkelijke overwinning weten te behalen op een zwak YVC 1. In de laatste set kwamen de Yzendijkenaren nog even tot aardig spel, maar Scheldesport bleek niet van slag te brengen en ontnam de gastheren alle illusies door ook de 3e set te winnen. Setstanden: 615, 3—15, 12—15. YVC 2 - PHL 1 1—3: Twee bijna gelijkwaardige teams hebben ge speeld voor wat ze waard waren. Na een spannende le set die door YVC 2 werd verloren, nam Yzendijke de 2e set voor zijn rekening. PHL her stelde zich echter tijdig en versloeg YVC door de derde en vierde set te winnen. Setstanden: 1315, 159, 12—15, 17—19. Door de verrassende nederlaag van Scheldesport 2 in de tweede klas (heren) klom Time Out een plaats waardoor het de topploegen dicht benaderde. PHL 2 versloeg WH 2 met grote cijfers hetgeen geen verandering heeft gebracht in de staart van de ranglijst. Voorwaarts 1 - SAS 8-0: De in haalwedstrijd tegen Voorwaarts 1 heeft SAS geen winst opgeleverd, Voorwaarts dat een onzekere start had, nam daarna spoedig de teugels in handen en toonde zich in het ver dere verloop van de strijd de sterk ste ploeg. De setstanden: 158, 15 3, 15—5. WH 2 - PHL 2 0—3: Het bezoekende PHL team had veel be lang bij het behalen van winst op WH 2. Het begon dan ook direct na het aanvangsignaal met grof ge schut- WH had niet tijdig een ant woord klaar en dat was voor de Terneuzenaren juist voldoende om de eerste set te winnen. In de 2e en 3e set wgs er weinig spanning om dat WH zich niet meer inspande. Setstanden: 615, 1015, 215. Voorwaarts 1 - Voorwaarts 2 30: Een veel zwakker Voorwaarts 2 heeft zich met hand en tand verzet tegen hun sterkere en beter spelen de clubgenoten van het le team. Alle geoorloofde middelen werden aangewend om hun huid zo duur mo gelijk te verkopen. Vooral in de le set slaagden zij daar aardig in. De winst ging zoals verwacht toch naar het eerste team. De setstanden: 15 8, 15—4, 15—3. Voorwaarts 2 - SAS 03: In een taktisch goed gespeelde wedstrijd heeft SAS een mooie overwinning behaald op het nog zeer jonge team van Voorwaarts 2. De rust waarmee de geroutineerde Sassenaren speel den gepaard gaande met taktisch spel bracht onrust bij de gastheren die daardoor niet tot ontplooiing konden komen. De 'setstanden: 12 15, 10—15, 9—15. De dames van IJVC 2 rukten op ten koste van Terhole 2 dat zelf niet speelde. De drie laagst geplaatste teams behaalden geen winst. PHL - IJVC 2 03: In een zeer matige wedstrijd tegen PHL hebben de dames van IJVC 2 zich niet hoe ven inspannen om de winst mee naar IJzendijke te nemen. PHL bracht er niets van terecht. Voorwaarts I - Scheldesport 2 3 0: De ontmoeting tussen de dames van Voorwaarts 1 en Scheldesport 2 was van goed gehalte. De angst voor de rode lantaarn heeft de da mes uit Axel juist datgene gegeven wat zij nodig hadden om te zegevie ren over een technisch en taktisch goed spelend Scheldesport. De twee eerste sets waren voor een bedui dend sterker Voorwaarts dat Schel desport geen kans gaf om tot goed spel te komen. De 3e set echter hadden de bezoekende dames de juiste afweer gevonden waardoor een spannende set volgde van twee gelijkwaardige teams. Met het kleinst mogelijke verschil wist Voor waarts uiteindelijk te zegevieren- De setstanden: 155, 153, 1614, (Van onze correspondent) TERNEUZEN De gemeentepoli tie te Terneuzen heeft gistermorgen door drs. Verburgt van het Gerechte lijk Laboratorium te 's-Gravenhage een onderzoek laten instellen naar de oorzaak van de brand, die maandag avond in het pand Walstraat uitbrak en waarbij een grote partij electro- technisch materiaal verloren ging. Drs. Verburgt was van mening dat ook hier weer sprake is van brand stichting. Waarmee het vuur is aange stoken en op welke wijze de brand werd veroorzaakt Is onbekend geble ven, maar vermoedelijk is er een een voudig middel voor gebruikt. De gemeentepolitie wilde dit on derzoek laten instell enteneinde geen enkel middel onbeproefd te laten om een spoor van de brandstichter te vin den. (Van een onzer verslaggevers) HULST Tot Prins Carnaval 1968 is in Hulst door de eerste Raad van Elf uitger- epen de heer M. Kom mers te Hulst. Voor deze gelegenheid werd hij ge doopt met de nobele naam Rinus I en als zodanig zal hij zich op 24 februa ri a.s. aan zijn onderdanen presen teren. (ADVERTENTIE) Griep en verkoudheid liggen op de loer. Zorg er voor dat ze niet bij ii binnenkomen. Wapen uw gezin met Dagravit Totaal. Elke dag 1 dragee is genoeg. Daar zitten alle brood nodige vitaminen en mineralen in! Vandaar de naam: Als lezer van uw dagblad krijgen wij op gezette tijden bepaalde stuk jes onder ogen, waar wij een beetje onrustig (korzelig mag ook) van worden en die gewoonlijk aanvangen met de woorden: De bejaarde heer X. Bij het doorlezen blijkt dan dat «het gaat over een heer die de zestig am per is gepasseerd. Bejaard? Wie maakt dat uit? Is men boven een bepaalde leeftijd ineens „bejaard" of ligt het ergens anders aan? Wij ken nen bejaarde mensen van voor in de twintig en jeugdige heren van te gen de zeventig. Waar ligt de norm? Ons bezwaar tegen een en ander stoelt natuurlijk gedeeltelijk op het feit dat wijzelf niet zo verschrikke lijk ver weg meer zijn van de leef tijd, waarop ook wij bij uw „bejaar den" gaan horen. En verdraaid nog aan toe, mijnheer, dat nemen wij niet! Nog erger wordt het als er een interview afgenomen wordt met iemand die een hoge leeftijd bereikt heeft. Zo'n man wordt dan ineens (nog) vitaal en krijgt een paar pientere twinkelende (wat dat ook betekent) oogjes. Geef ons dan maar die grijsaard van Elsschot die: des avonds bij het vuur gezeten een gruwelijken en ver vaarlijken aanblik bood. Een, overi gens zeer schrale, troost hebben wij. Voor hij er erg in heeft mensen het gaat zo vlug zit uw (piep)- jonge verslaggever zelf in de hoek der bejaarden en vertelt, terwijl zijn oogjes pienter twinkelen, dat opa nog niet in zijn borreltje spuugt. Nou en? Bejaardl BERGEN OP ZOOM CJ. Volgens het nieuwe Algemeen Re glement voor de r.-k, parochiale kerk besturen in ons land hebben deze de taak voor het beheer van het paro chiaal vermogen en de zorg voor de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. De kerkmeesters worden voor de tijd van vier jaren door de bisschop benoemd, zijn slechts eenmaal ter stond herkiesbaar en wel nadat het kerkbestuur hem een gemotiveerde voordracht van twee kandidaten voor elk te benoemen lid heeft ingezon den, onder overlegging van alle bij het kerkbestuur ingekomen kandi daatstellingen, die door de parochia nen individueel of in groepsverband kunnen geschieden. M.i. is deze methode te verkiezen boven de meer democratische wijze, om de leden rechtstreeks door de parochie of parochianente laten kiezen. Als men immers liet deskun dige gehalte van onze. kerkbesturen en stichtingen, die haar besturen, zelf aanvullen, vergelijkt men die van gemeenteraden en maatschappelijke verenigingen mêt een meer algeme ne keuze, dan leert mijn ervaring, dat die van de eerstgenoemde in het algemeen wel iets beter is. Om een geschikte keuze te doen, dient men de betrekking en de daar voor te benoemen personen behoor lijk te kennen, wat maar al te vaak bij veel kiesgerechtigden niet het geval "is, zodat nogal eens nullen ge kozen en zelfs herkozen worden. Ook ikzelf voel mij bij onvoldoen de kennis van zaken daarbij soms wel eens ingedeeld bij een soort kud de stemvee, terwijl ntijn kennis door studie en ervaring iets groter kan zijn, dan die van de doorsnee-kie zer (es). Zo had ik bij de laatst* verkie zing voor de Tweede Kamer bezwa ren tegen alle aftredende kandidaten, omdat zij bij het wetsvoorstel tot regeling van de pensioenen voor po litici, als ministers, leden van de Twee de Kamer, van Gedeputeerde Staten en wethou'ers in blok, zelfs van Boerenpartij, communisten en alle radicalen voorgestemd hadden, waardoor somipige geheide baantjes jagers tot een waardevast bedrag per jaar van circa f 100.000,- kon den komen. Mijn overweging hierbij was of zij dit meer uit welbegre pen eigenbelang, dan wel uit alge meen landsbelang gedaan hadden, waarvan het eerste verklaarbaar, maar het tweedè voorrang dient te hebben, zowel bij de kiezers als de gekozenen. Gelukkig dat dit wetsvoor stel door de Eerste Kamer verwor pen is. Een sterk doorgevoerd de mocratisch kiesstelsel blijkt vaak al lesbehalve volmaakt te zijn, ook wel niet voor de r.-k. kerkbesturen; het is wel aanbevelingswaardig om daar voor het beste systeerr te kiezen, «1 is dat ook onvolmaakt. OÖSTBURG P. POENS pr. Blijkens informatie inzake de nieuw jaarsboodschap van de burgemeester van Made blijkt o.a. dat er een plan bestaat tot het aanleggen van een weg vanwege de provincie vanaf Made naar Geertruideriberg. Aan de doolhof van wegen waarover Made reeds beschikt, zal er dan nog een worden toegevoegd. Deze weg zal gedeeltelijk parallel lopen met reeds bestaande wegen met een tussenafstand van een steenworp. Vaak hebben de aanleg van wegen recreatie ve oogmerken als achtergrond. De aanleg van de bedoelde weg moet het agrarische gedeelte van de bevol king wei door de ziel snijden, aange zien geen nota wordt genomen van haar belangen, gezien het grote tekort aan cultuurgrond. In beginsel lijkt my een dergelijke ingreep dan ook barbaars en een grote misser. Made c.a. moet ten opzichte van haar oppervlakte cultuur land reeds een zeer zware tol betalen met betrekking van het onttrekken van grond ten dienste van het openbaar be lang. Dit beloopt thans een oppervlakte met inbegrip van Biesbosch globaal tus sen de 1500 a 2000 ha, zo niet meer. Dit kan m.i. niet ongestraft blijven door gaan. Laat men voorkomen dat het met de grondpolitiek niet gaat zoals onlangs met ons. geld, daar werd ook zodanig mee gesmeten, tot tenslotte de grote man te hulp moest worden geroepen om de financiële wagen uit het moeras te helpen en om veiliger wegen aan te ge ven. Als men doorgaat met het onttrek ken van gronden aan haar oorspronke lijke bestemming voor velerlei doelein den in de geest en omvang als boven aangegeven, dan is na verloop van jaren in den lande haast geen cultuurgrond meer te bespeuren. MADE J. C. VAN DONGEN

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 5