BL0KREPEN 1.79 GOLD JAM 1.29 ROOKWORST 89 iPLIl FER WI EN gram 59 iPERZIERQNEN 69 IE0D0RAN1 CO-OP Dankzij een kop Ovomaltine een gezonde nachtrust! Dankzij een gezonde nachtrust de hele dag meer energie? datoen wit vergeelt niet meer<2PI Gebruik stapelkisten biedt goede mogelijkheden tot rationalisatie in fruitteelt Laumen Dr. Ruyger VACUUM KOFFIE WERKGROEP CONCLUDEERT BELANGSTELLING INVLOED BEWAARFRUIT Bridge-uitslagen HERBERTS auto-lakken LEO FéANSE f EDUARDUS JACOBUS VERSTRAATEN A. v. Ravels CO-OP STUKS Meer energie om 'de dag aan te kunnen. Om te kunnen wassen; stofzuigen, op ruimen, eten koken. Om opgewekt alles te doen, waaraan een huisvrouw de hele dag haar- handen vol heeft. Een goede nachtrust geeft die energie. Wees uitgesla pen: neem elke avond een kop smakelijke, gezonde Ovomaltine. Ovomaltine is geen slaapmiddel, maar een natuurzuivere energiedrank! De natuurlijke bestanddelen - gekiemde gerst, alpenmelk, ei eren, gist, melkeiwit en cacao - kalmeren gespannen zenuwen en zorgen zo voor een gezonde nachtrust. Doen. Vanavond al! I natuurzuivere energ-iedrank voor het hele gezin Was u tot dusver ook niet tevreden na het wassen van witte syt" thetische weefsels, zoals die van overhemden, bloeses, ling®8 enz.? Heel begrijpelijk! Want synthetische vezels zijn van zich®1 helemaal niet wit. Het dunne laagje wit, dat er pas later - I fabriek - op wordt gebracht, slijt er op den duur af. Het goe vergeelt. Nu is het uit met dat vergelen! Nü is er dato! Dato vet' nieuwt en versterkt het weggesleten wit en datodoetdatnietw bijzonder „optisch wit". Wit kan nu niet meer vergelen! Bovendien ontwikkelt dato volle waskracht. Om het even of u in de machine of met de hand wast. Neem zélf de proef: zelfs wat al vergeeld is wordt weer wit door een dato wit-kuur! Voor het wassen in de machine of met de Kredietbureaus Zuurkool uit een zakje DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 8 FEBRUARI 1988 (Van een onzer verslaggeefsters) GOES Het gebruik van sta pelkisten biedt goede mogelijkhe den tot rationalisatie in de fruit teelt. Tot deze duidelijke slotsom komt de werkgroep „Stapelkisten in de fruitteelt" in een pas ver schenen rapport over deze mate rie. Al in het begin van de zestiger ja ren werd door een werkgroep, die was samengesteld uit vertegenwoordigers van onderzoekinstellingen, veilingwe zen en organisaties van fruittelers een onderzoek ingesteld naar de toepas singsmogelijkheden van stapelkisten en stapelborden in de Nederlandse fruitteelt. Zo blijkt uit een voorwoord in het rapport. Volgens de schrijver ir. A. de Zeeuw, directeur van de Tuinbouw, rappor teerde deze werkgroep in 1964 dat zij het toen, gezien de omstandighe den in de fruitteeltbedrijven, nog niet verantwoord vond het gebruik van stapelkisten aan te bevelen. Wel wees de commissie er toen op dat er bij veranderingen van de plantafstanden, in de afzetorganisatie of in de wijze van sorteren nieuwe perspectieven geopend zouden kunnen worden voor de stapelkist. Vólgens ir. De Leeuw maakten de snel gestegen arbeidskosten en de door velen gevoelde noodzaak tot ra tionalisatie van de afzet een nieuwe studie naar de mogelijkheden van het gebruik van stapelkisten in de fruit teelt en in de afzetorganisaties wen selijk. Zodoende werd in 1966 de werk groep „Stapelkisten in de fruitteelt" opgericht, bestaande uit vertegen woordigers van het bedrijfsleven en van de overheid. In het seizoen, dat de werkgroep haar onderzoekingen verrichtte, werd in Nederland voor het eerst op praktijkschaal met sta pelkisten in fruitteeltbedrijven ge werkt. Uit het rapport blijkt dat er vooral van de zijde van de veilingen een toenemende belangstelling is voor het gebruik van stapelkisten. Als voor delen van het werken met stapelkis ten op de veilingen worden genoemd: een vereenvoudiging van het intern transport, opvoering van.de sorteer- prestatie per manuur, een doelmati ger benutting van de bewaarruimten en lagere aanschaffingskosten, dan voor een aantal kleine kisten met een gelijke inhoud. Als voordeel ziet men verder een vereenvoudiging van de fustadministratie, eën geringer on derhoud van de kisten en minder kans op zoekraken ervan. De werkgroep heeft onderzocht welke invloed de toepassing van sta- Ons broertje ontving bij het Doopsel de naam RICHARD PETER R. Vervaet D. Vervaet-de Bruijn Jurgen Dorien Arian Biervliet, 4 febr. 1968. Prov.weg. pelkisten heeft óp de arbeidsbehoefte bij de pluk en het transport van fruit in het fruitteeltbedrijf, bij het ver voer van het fruit naar een centrale plaats en bij de behandeling van het fruit in koelruimte en sorteer- en pak- station. Ook de invloed van het gebruik van stapelkisten op de kwaliteit van het fruit werd bestudeerd. De werk groep komt o.a. tot de conclusie dat de beschadiging van het fruit bij de pluk en het transport naar het vei- lingpakstation bij stapelkisten niet groter is dan bij de standaardkisten op stapelborden. Volgens de commis sie geeft het ledigen van stapelkisten bij een sorteermachine via een water- dumper en borstelmachine en dezelf de behandeling met standaardkisten geen verschil in beschadiging. Gebleken is dat boderribéschadi- ging bij stapelkisten de belangrijkste factor is, terwijl wandbeschadiging van geen betekenis is. Het gebruik van stapelkisten voor bewaarfruit kan belangrijke finan ciële voordelen opleveren die het ge volg zijn van arbeidsbesparing, lagere fustkosten en een betere benutting van koelruimte. De stapelkist leidt volgens de werk groep praktisch niet tot besparing op de kosten van het vervoer van het fruit naar de veiling. Gebleken is dat de invoering van stapelkisten zowel op het fruitteelt- bedrijf als op de veiling tot een ver mindering van zwaar handwerk leidt. Dit voordeel is moeilijk in geld uit te drukken maar volgens de werkgroep bij het nemen van een beslissing sta pelkisten te gaan gebruiken, wel van grote betekenis. De werkgroep is tenslotte van me ning dat per gebied beoordeeld zal moeten worden in hoeverre de in het rapport gemelde voordelen van het werken met stapelkisten de plaatselij ke nog aanwezige bezwaren zullen overtreffen. (Van onze bridgemedewerker) SAS VAN GENT In de strijd om het bridgekampioenschap van Zeeuwsch-Vlaanderen werden in Sas van Gent enige viertallen wedstrij den gespeeld. Hoofdklasse: 1 Kanaalzone 1 - Lector 1 3989 (05), 2 Luctor 3 - Luctor 2 8857 (51). Eerste klas se: 1 Luctor 5 - Luctor 6 6184 (1 5), Kanaalzone 2 - Luctor 4 7062 (4—2). DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling, bloemen en cadeaus, die wij mochten ontvangen bij ons 25-jarig huwelijksfeest, betuigen wij aan familie, vrienden en bekenden onze harte lijke dank. P. van Drïessche J. van Driessche- van de Bergen en kinderen Lamswaarde, Fred. Hendrikstraat 11. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van deelneming ons betoond bij het overlijden van onze lieve moeder en oma M. LAURIJS-VERGUIJZE zeggen wij allen onze har telijke dank. Familie Laurijs- Verguijze Westdorpe, B 107. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling, die wij mochten ondervinden tij dens de ziekte, het overlij den en de teraardebestel ling van onze innig geliefde echtgenoot en vader, de heer MICHEL HAMERLINCK betuigen wij langs deze weg onze hartelijke dank. Westdorpe, februari 1968. Wed. Hamerlinck- van Hecke en kinderen. Kosteloos. Het faillisse ment van F. C. de Hessel- le, Baliëndijk 89, Breda, is op 2 februari 1968 opgehe ven wegens gebrek aan actief. De curatrice, Mr. E. Stork, Sophiastraat 26, Breda 's-Heer Hendrikskinderen- straat 35 GOES Telefoon 6473 Op 17 januari a.s. hopen onze ouders G. Verstraeten E. Verstraeten-Ceulemans hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. De kinderen Guido en verloofde Eric Jan Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-17.00 in het Verenigingsgebouw,. Wilhelminastraat te St.- Jansteen. Heden overleed tot onze diepe droefheid vrij plotseling, na voorzien te zijn van de H. Sacra menten der zieken onze dierbare broer, schoon broer, oom, neef en huisgenoot, de heer in de gezegende ouderdom van ruim 78 jaar. Wij bevelen de ziel van de dierbare overledene in uw godvruchtige gebeden aan. Leuven (B.) Mevr. M. Joossen-Verstraaten kinderen en kleinkinderen Hulst: R. J. Verstraaten-Kindt kinderen en kleinkinderen Best (N.-Br.) P. M. Korting-Verstraaten kinderen en kleinkinderen Kloosterzande: O. A. E. Verstraaten Antwerpen (B.): Mevr. P. Verstraaten-Verhulst kinderen en kleinkinderen Kieldrecht (B.) I Mevr. I. Verstraaten-Weemaes kind en kleinkinderen Kloosterzande: Mej. J. Warrens, huisgenote Families Verstraaten en Cant. Kloosterzande, 7 februari 1968. Poolsplein 6. De plechtige uitvaartdienst, waarbij u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaats hebben "op zaterdag 10 februari a.s. te 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Groenendijk, waarna begrafenis zal plaats hebben op het r.-k, kerk hof te Graauw omstreeks 12.00 uur. De rozenkrans zal gebeden worden vrijdag avond in de parochiekerk te Groenendijk om 19.00 uur. De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel van Huize St.-Antonius te Groenen dijk. Bijeenkomst aldaar zaterdag 10.15 uur. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ont vangen gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. TANDARTS HULST voortaan zaterdagsmorgens weer SPREEKUUR TANDARTS Heinkenszand hervat donderdag 8 februari DE PRAKTIJK SAMEN 150 GRAM MELK, PUUR EN HAZELNOOT noo 250 GRAM VAN 1.94 VOOR HH AARDBEIEN EN ABRIKOZEN VAN 1.39 VOOR CO-OP VACUUM VERPAKT CO-OP J CO-OP j LESTER W\ FAMILY |j r GROTE IC 1 SPUITBUS £BfO En altijd gratis zegels vonr een aandeel in de winst! PRIJZEN GELDIG VAN S t/m 14 FEBRUARI (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN) CA 68-06 witte overhemden vergelen niet meer Het bermuda-pak schijnt de k menide zomer te gaan zegevieren. Bijna alle Franse en Romeinse or werpers hebben het getoond. O tijdens de Margriet-modeshow, c in veel Nederlandse steden geho den zal worden en feeds gehoud wo™t, krijgt men onder meer zc Pakje met bermudashort .te zien. Het pakje links op die foto is ma: neblauw-wit. Daarnaast ziet m nog een stukje van een ander Ma griet-model, dat van genopte zij. (ook blauw-wit) is. Naar aanleiding van onaangen ™e ervaringen van leden, probeerd twee medewerkers van de Cons mentenbond eens hoe het hen z- y®ïlaan' als zij privé op de advt tentie van een kredietbureau schr wen. Hun ervaringen waren evenee ongunstig. Niet alleen werd hun ve zoek om een persoonlijke lening zo dehjke opgave van reden f weigerd maar bovendien werden ""ormatdekoöten van respectieve! ff'en 25,niet terugbetaa Jr? Consumentenbond raadt da; om ieder die geld wil lenen aan, zi oirect tot een handelsbank, lar pouwbank, gemeentelijke kredieti gelling of erkende geldschietbank wenden. ?aj*men via deze Instellingen ge verkrijgen, dan bestaat n rifvo de m°sehjkheld een beroep uoen op de Algemene Bijstandsw Zuurkool, een gezonde en licht v< ^eerbare groente, kan men los rf'j.vat, in blik, in glas of in plas J51 e kopen. De Consumentenbo smg na hoe de zuurkool-in-een-zs de consument wordt aanf SaM-bij bleek, dat de zuurkool la foet altijd in de beste conlditie v «orde. Zuurkool moet namelijk kc

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 4