Lams waar de krijgt vurig verlangd sportterrein Einde aa HOND ZIJN F De goue in IJzenc spoedt tt RAAD HONTENISSE AKKOORD MET OVEREENKOMST H. Kayser morgen 103 jaar Ëeeuwsch-Vlaanderen LUCKY LUKE EN SE NEVEN DALTON examens hoogwater burg. j. ficq bij herindeling GOES Ds.W.Jansen naar Amstelveen Burgerlijke Stand Dagblad De Stem Telefooncel op Beestenmarkt te Sluis Twee nieuwe r.-k. scholen in Terneuzen Woonforensenbelasting FILMTOURNEE RODE KRUIS HULST SAS VAN GENT Uitbreiding Algemene Begraafplaats Dag en nacht serviced ienst wat en waar? VANDAAG MORGEN Meer nieuws uil stad en streek op pag. 3 - 5 155 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 Ds. W. Jansen van de Ned.-Herv. kerk te Goes, heeft het beroep naar Amstelveen (7e predikantsplaats) aangenomen, nadat hij voor Rotter dam-Zuid heeft bedankt. Geboren: Marc, z.v. H. Walrabe-van Dubbeldam; Elisabeth, d.v. R. Suur- mond-Joosse; Franciscus, z.v. J. Ruys- rogge-Westdorp; Jeanette, d.v. A. Ha- ringman-Dunk; Jannetje, d.v. J. de Kok-Nieuwkerk; Abraham, z.v. J. Mat- thijsse-Wouters; Annemarle, d.v. A. Dierkx-de Hulster; Henriëtte, d.v. N. van Zaltbommel-Visser. Ondertrouwd: J. Capello 28 jr. en C. de Smit 22 jr.; B. Seelt 25 jr. en A. van Hemert 22 jr. Getrouwd: J. van Sabben 53 jr. en J. Abrahamse 54 jr. Overleden: Jannetje Keur 80 jr; Hen drik Dormaar 45 jr.: Arie de Koning 20 jr.; Abraham de Munck 88 jr., w.v. J. du Bois. Borssele Toneelavond De muziekvereni ging Euterpe in samenwerking met toneelvereniging Kunst naar Kracht beiden uit Heinkenszand, geeft za terdag een toneelavond in het Ver enigingsgebouw te Borssele. Deze be gint om 19.00 uur. Opgevoerd wordt het blijspel „Niets veranderlijker dan een mens" van T. Johan Zonruiter. H^dekenskerke Gemeenteraad. De raad verga dert dinsdag 13 februari 's avonds om half acht. Op de agenda staan o.a. de behandeling van. de begroting voor 1968 en énkele begrotingswijzi gingen. Kapelle Jaarvergadering Oranjevereniging Ter gelegenheid van koninginne dag op 30 april wil de Oranjevereni ging in Kapelle weer verschillende festiviteiten organiseren. Dit werd besloten op de jaarvergadering. Het plan is deze feestelijkheden te hou- Nieuw- en St.-Joosland Uitvoering muziekvereniging O.N. D.A. De muziekvereniging „Oefe ning na den arbeid" te Nieuw- en St.- Joosland zal morgen in de zaal van café „De Roode Leeuw" een uitvoe ring geven voor de ingezetenen, aan vang 7.30 uur n.m. De zaal is reeds open om 7 uur n.m. Na de pauze zal er een toneelstuk in drie bedrijven worden opgevoerd door de toneelvereniging ,,De Zand- korrels". Na het toneelstuk is er gezellig samenzijn. Dagblad voor Zeeland KANTOREN: Steenstraat 14, Hulst. tel. 01140 2377. Klokstraat 1 Goes, tel. 01100 6252. EXPLOITATIE ADV. t L. K. M. de Jong (Inspecteur), Breitnerstraat 11, Terneuzen, tel. 01150 4281. Th. de Bakker, Potgieterstraat 3, Terneuzen, tel. 01150 2601. C. Steenbakker, Fr. v. Waesberghestr. 37, Hulst, tel. 01140 3168. M. Bogers, Nieuwstraat 41, Oostburg, tel. 01170 2893. C. Menu, Klokstraat 1, Goes, tel. 01100 - 6252. REDACTIE: A. Koopman, Klokstraat 1, Goes, tel. 01100 - 6252. J. Hüsken, Breitnerstraat 81, Terneuzen, tel. 01150 3296. J. Robesin, Kijkuit 18 20, Axel, tel. 01140 2005. Ch. Schets, Kromme Weele 4, Middel burg. Mej. S. Maaskant, Singelstraat 17, Goes, tel. 01100 5689. den in samenwerking met de Oranje vereniging van Biezelinge. De vereniging heeft ruim 500 le den. Er kwamen er 38 bij in 1967. De heren M. Ganseman en J. C. Wirtz traden af als bestuurslid. In hun plaatsen werden gekozen de heren W. Nieuwdorp en L. J. v. d. Linde. Glastuinders bijeen Onder voor zitterschap van de heer A. J. Ber- man werd in de kantine van het vei linggebouw een druk bezochte bij eenkomst gehouden van de kring Midden-Zuid-Beveland der Zeeuw se Groentetelers Organisatie. De heer K. R. Nawrocki, specialist voor de stooktechniek behandelde voor de glastuinders uit het gebied de ver warming van kassen en in het bij zonder de verwarming die nodig is voor de aardbeienteelt. Met voor beelden werd getoonc hoe deze moei lijke materie uitgevoerd dient te worden Kruiningen Concert In „Ons Dorpshuis" zal de kon. harmonie E.M.M. morgen om 19.30 uur haar winteruitvoering ge ven. Het concert staat o.l.v. de heer A. B. Holster. Na het muzikaal optreden zal het Gezellentoneel uit Bergen op Zoom het blijspel „Vader heeft een bok ge schoten" ten tonele brengen. De avond zal worden afgesloten met een bal. 's-Heer Arendskerke Badhuis. Burgemeester en wet houders verwachten dat straks, wan neer de aanleg van douches in wo ningwetwoningen gereed is, het aan tal baden in het badhuis van Nieuw dorp tot ongeveer 30 zal teruglopen. Nu maken nog ongeveer 60 personen per week van het badhuis gebruik. Daarom zullen b. en w. de raad maandag 12 februari voorstellen het badhuis te sluiten met ingang van de datum, waarop de douches in het aantal woningwetwoningen zijn aan gelegd. De vergadering begint 's avonds om half acht. Kleuterschool. Het bestuur van de op te richten, christelijke natio nale kleuterschool in Lewedorp heeft het college v'an burgemeester en wethouders medewerking gevraagd hij de bouw van een kleuterschool. Nu al zijn 32 kleuters voor deze school opgegeven. Het minimum aantal dat nodig is om een nieuwe schooi te kunnen oprichten is 30. Maandag 12 februari zullen, b. en w. de raad voorstellen het benodigde bedrag voor de bouw van het school tje becshikbaar te stellen en tevens de bouw te verzorgen. De raadsver gadering begint 's avonds om half 8. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Morgen hoopt de heer H(endrik) Kayser, sedert vele jaren inwoner van het bejaarden tehuis „Scheldeoord" te Terneuzen, 103 jaar te worden. De heer Kayser ban zich nog in een naar omstan digheden goede gezondheid ver heugen. SLUIS Aan de Beestenmarkt in Sluis heeft de P.T.T. een telefooncel geplaatst, In deze cel kunnen de ge bruikers lokale gesprekken zelf kie. zen. Interlokale en internationale gesprekken worden door tussen komst van een telefoniste afgewik keld. De telefoondienst verwacht dat vooral ln de zomermaanden van de cel druk gebruik zal worden ge maakt. TERNEUZEN Vrijdagmiddag om half drie zal deken J. A. A. van Me- chelen van Terneuzen twee nieuwe r.-k. scholen officieel in gebruik stel len. De school voor gewoon lager on derwijs „de Zeemeeuw", en de kleu terschool „de Paddestoel", staan heide aan het Schuberthof te Terneuzen. Die middag zal er tevens gelegenheid zijn om afscheid te nemen van drs. E. R. J. van der Mast van het Katholiek Onderwijscentrum Zeeland. (Van een onzer verslaggevers) HONTENISSE Na een aan< eenschakeling van besprekingen en studies hebben het college- van b. en w. en de gemeenteraad van Hontenisse gisteren een akkoord bereikt over de aanleg van een sport- en speelterrein in Lams- waarde. Besloten werd van de fa milie Joossen een stuk grond te huren voor een bedrag van f 350 per hectare, dat het tekort in de benodigde minimum oppervlakte van 1,15 hectare ruimschoots op heft, Oorspronkelijk ging men er nl. van uit dat het benodigde terrein in ruil- verkavelingsverbamd zou kunnen wórden verkregen. De toezegging in deze richting werd ook gedaan. B. en w. slaagden er slechts in eén gebied van 79 are en. 90 centiare te ver krijgen. Deze oppervlakte lag bene den de minimumgrens. Het weiland van de familie Joos sen, dat aan dit terrein grenst is 1.07.02 hectare groot. Het overschot van circa 65 are dacht het college rendabel te kunnen maken door het, door te verhuren voor beweiding. Op dit punt had het raadslid B. A. Eggermont nog een opmerking. „Ik zou deze zin uit het voorstel willen schrappen," zei hij. En hiermee doelde hij op de doorverhuur voor beweiding. „Je krijgt daardoor." meende hij, „alleen een hoop ellende. Er moet in dit geval gezorgd worden voor een behoorlijke afrastering, en bovendien zal het bedrag waarvoor we de grond kunnen verhuren niet veel zoden aan de dijk zetten. Ik vind dat we hier beter van af kunnen zien." Waarop de waarnemend bur gemeester C. van Hootegem hem ant woordde: „Wat in dit voorstel staat hoeft nog niet in zijn geheel te worden uitgevoerd." De gemeenterekening 1966 werd zonder enige aanmerking in orde bevonden. Ook tegen het voorstel van b. en w. om op enige punten een wijziging aan te brengen in de gemeentebegroting 1968, werden geen bezwaren ingebracht, De raad accepteêrde voorts een ontWerp-vurordening inzake de woonforensenbelasting. In een eer der gehouden raadsvergadering werd het bedrag vastgesteld op f 100 per woning. Volgens de hier geldende wettelijke bepalingen dient de be lasting' te worden geheven naar de duur van het verblijf, de huurwaarde van de woning, of naar andere bij de verordening vast te stéllen nor men. Het bedrag mag evenwel niet direct of indirect afhankelijk zijn van het inkomen. Het college van b. en w. was de mening toegedaan, dat de in de gemeentewet genoemde grondslagen moeilijk te hanteren zijn. De duur van het verblijf, zo redeneerden zy, is prdaktisch niet te controleren. Ook de huurwaarde konden zy bezwaarlijk als basis aan nemen, omdat er regelmatig veran deringen aan de woning worden aan gebracht, .en voor een groot deel hiervan geen personele belasting verschuldigd is. Het meest geschikte uitgangspunt bij het bepalen van de belasting ziet men daarom in de verkoop- of verzekeringswaarde die vrij eenvoudig is vast te stellen. Een onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer 35 woningen onder de woonforensenbelasting zullen vallen. Tijdens de rondvraag wees de heer L. Anné nog eens op de verkeers situatie op het Wilhelminapl-ein in Kloosterzande. De heer Van Hoote gem zei hem dat om hierin verbe tering te brengen een bedrag nodig zou zijn van tenminste f 16.000. Dp heer Armé had ook nog een vraag over de rioleringen bij Groenendijk, die regelmatig verstopt zijn, vooral als er na sneeuwval met zand is gestrooid. De burgemeester verzekerde hem dat deze regelmatiger zullen worden gereinigd. (Van onze correspondent) BRESKENS De afdeling West- Zeeuwsch-Vfaanderen van het Ne derlandse Rode Kruis organiseert ook dit jaar een filmtournee door de streek. In all" 14 gemeenten zal de film „East of Eden" worden ver toond. De voorfilm die vertoond wordt heeft de titel Limburg. De voorstellingen beginnen op 8 februa ri in Nieuwvliet. De verdere volg orde is als volgt: St.-Kruis 9 febr.); Zuidzande (10 febr.); Aardenburg (12 febr.); Breskens (13 febr.); Sluis (15 febr.); Cadzand (16 febr.); Re- tranchement (17 febr.); Schoondijke (19 febr.); Eede (20 febr.); IJzen- dijke (22 febr.); Biervliet (23 febr.); Waterlandkerkje (24 febr.); Oostburg (26 febr.); Hoofdplaat (27 febr.); en Groede (29 febr.). Aanvang is steeds om half acht. BREDA Aan de modevakschool Ensaid te Breda zijn geslaagd voor tailleuse M. Riteco Breskens; R. Faas en J. v. Voorenberghe IJzendijke; voor modelontwerpster F. Burgers, Bres kens en voor diploma adsp. lerares G. Maas te Sluis. Pryskaartlng. In café P. Leer- aert-Nijs werd een grote prijskaar- ting gehouden. Er werd door 34 kaar ters deelgenomen. De uitslag is als volgt: 1 E. Leeraert-P. de Wit, 2 A. Asselman Graauw-J. v. Dorselaar, S A. v. Itegem-G. de Wit, 4 P. Leer- aert-v. d. Branden, 5 J. Leeraert-H. de Bruin, 6 B. Schelfout-P. v. Cau- teren. Biljarten. De topbiljartclub Ma rionette speelde een wedstrijd tegen de Ruige Toepers uit Heikant. Na spannende partijen eindigde dez-e wedstrijd in een 13-13 stand. Uitein delijk won Marionette door een be ter gemiddelde. De uitslag der partijen is als volgt' A. Seghers-de Block 2-0, F. Vlassen- roqd-Ferket 2-0, B. Weerman-Vlas- senrood 2-0, J. de Smit-de Brouwer 1-1, J. Kayser-F. de Smit 1-1, T. Rot. ti'er-P. de Jonge 1-1, M. Immerseel- van Bunderen 0-2, J. Boogaert-P. de Jonge 1-1, W. v. Swaal-de Kint 2-0, M. de Wit-de Brouwer 0-2, J. de Bur ger-B. de Jonge 0-2, A. Weerman- Ferket. 0-2, P. de Smet-B. de Jonge 1-1. Kerkbezoek Pastoor-deken A. Koopmans heeft twee zaterdagen en twee zondagen een telling laten hou den van het aantal kerkbezoekers. Na verzameling der gegevens is de volgende statistiek tot stand geko men: 13 en 14 januari: zaterdag avond: 762, zondag 8.30 uur: 114, zon dag 10 uur: 332, zondag 11.30 uur: 735, zondag 5 uur: 695, kapel Lief dehuis; 38, in totaal 2676. 20 en 21 januari: zaterdagavond: 860, zondag 8.30 uur: 329, zondag 10 uur: 521, zondag 11.30 uur: 1033, zondag 5 uur: 467, Kapel Liefdehuis: 59. In totaal 3269. Atletiek Door R.K.H.A.V. werd met e'en aantal atleten deelgenomen aan veldloopwedstrijden in de Bel gische plaats Brasschaat. De Hul- sterse atleten hebben opnieuw prach tige resultaten behaald, want behal ve verschillende derde plaatsen in de verschillende categorieën werd R.K. H.A.V. eerste in de Interklubrang- schikking bij de junioren. De resul taten zijn: bij de senioren behaalde P. Vonk een derde plaats achter de Belg L. Moreels en J. Zijderlaan uit Gouda; bij de junioren werd A. van Houte derde, Westdorp tiende en Courton elfde. In de klasse mi niemen werd J. Schout eveneens mooi derde. Prijsschieting In café de Vee handel werd een prijsschieting ge houden op de liggende wip. Er na men 40 schutters deel. De uitslag is als volgt: De hoogvogel werd ge schoten door J. van Helsland uit Hulst, de eerste zijvogel werd ge schoten door G. van Damme uit Hulst, de tweede zijvogel Wérd ge schoten door Joh. Koemans uit Clin- ge. De meeste kleine vogels werden gëséfioten door Ed. Pauwëls uit Clinge. Jeugdcarnaval - - Zondag 25 februa ri zal door de, spaarkas „Met Moed Vooruit" het jaarlijkse jeugdcarna val worden gehouden. Momenteel zijn de leden van de spaarkas druk bezig met de voorbereidingen want men wil het succesvol jeugdcarna val van vorig jaar nog overtreffen. Getracht zal worden om verschei dene muziekgroepen aan te werven, en na afloop van de optocht de goochelaar Yot Horna te laten optre den. Verder wil men de jeugd trak teren. Schieting Uitslag Koningsschie- ting in de „Kring". Koning 1968 van het 2e schot: Ch. L. de Maayer uit Sas van .Gent. De prijzenschie- ting had als resultaat: 1- P. Goos- sens uit Westdorpe, 9 punten; 2. M. Hage uit Sas van Gent, 8; 3. H. v.d. Bossche uit Westdorpe, 7; 4. O. Saey uit Sas van Gent, 7; 5. R. Krieckaert uit Sas van Gent. Breskens Vismijn Aan de gemeentelijke vismijn te Breskens zijn in de week van 28 januari t.m. 3 februari aan gevoerd: 696 kg exportgarnaler.101 kg bot; 2466 kg schar; 6485 kg schol; 2106 kg tong; 80 kg tarbot; 71 kg griet 130 kg rog; 26474 kg kabel jauw 931 kg wijting; 3302 kg ha ring; 75 kg sprot; 6 kg spiering; 119 kg onverkochte bot; 319 gk on verkochte schol. Muziekvereniging De muziekver eniging „Uit het volk voor het volk" heeft in café het Zonneke haar jaar lijkse algemene 1 ergadering gehou den onder voorzitterschap van de heer I. de Hulster. Bij de bestuurs verkiezing, werd de heer G. v. Schoo- te gekozen in de vacature I. Keijmel; de heer J. Leenouts werd herkozen. Het financieel verslag van de heer Rookus gaf een klein nadelig sal do te zien, Uit het jaarverslag van secretaris Vergouwe bleker de vele activiteiten van het afgelopen jaar. Van de verenigingen in Maldegem en Zeebrugge waren uitnodigingen ontvangen deel te nemen aan fes tiviteiten. Ook zal aan het muziek concours op Hemelvaartsdag in Ter neuzen worden deelgenomen. Vijf muzikanten zijn momenteel in oplei ding. Bejaardencentrum Het bejaar dencentrum Goeertijd heeft zijn laat ste bewoners gehuisvest. De west vleugel is thans door 12 bejaarden bewoond. Resteert nog de recreatie ruimte welke men aan het inrich ten is, waarna de officiële opening zal plaatsvinden. Sanering De sanering van de Bloemenwijk loopt ten einde. Eind vorige week zijn wederom 13 nood woningen door de bewoners verlaten en woningwetwoningen betrokken, Nog 9 gezinnen bewonen nu 'n nood woning. Men hoopt ook deze gezin nen over enkele weken te kunnen overbrengen, waarmede de „nood woningen" dan tot het verleden be horen. Clinge Schieting De schieting op twee wippen in de zaal van St.-Cecilia bij L. de Vylder werd door 86 schutters deelgenomen. Op de beide wippen werden de hoge vogels geschoten door J. Ivens van Steneke (B) en L. de Vylder van Clinge. De beide eer ste zijvogels werden geschoten door Fr. Frankaert van De Klinge (B) en Fr. de Letter varn St.-Jansteen. De tweede zijvogels werden geschoten door L. Ringoot van St.-Pauwels (B) en Fr. Vereecken van St.lGillis (B). Het grootste aantal kleine vogels nl. 4 stuks werd geschoten door G. de Witte van Clinge. v Gezellige avond In de zaal St.-Ce cilia bij L. de Vylder werd een ge zellige avond georganiseerd door de Jeugdcommssie, de Supporterclub en de voetbalvereniging Clinge. Het duo HermansJansens trad op en zorgde voor de grootste gezelligheid. De be langstelling was bevredigend. IJzendijke Botsingen Op het kruispunt Parkzicht in de provinciale weg te IJzendijke kwamen twee personen auto's met elkaar in botsing, door dat geen voorrang werd verleend- De auto's werden bestuurd door V. uit Waterlandkerkje en K. uit Bier vliet. Beide voertuigen werden be schadigd. Op ditzelfde punt kwamen enige tijd later weer twee auto's met elkaar in botsing. Een auto, bestuurd door de Belg M. uit Maldegem, kwam van de richting IJzendijke en wilde de voorrangsweg oprijden toen uit de richting Biervliet een auto, be stuurd door Z. uit Middelburg, kwam aanrijden. Vermoedelijk heeft Belg de auto van Z. te laat opgemerkt, doordat deze zonder verlichting reed. Beide voertuigen werden beschadigd. Sluis Vrijdagavond vergadert de ge meenteraad van Sluis. Het enige punt van de agenda is een voorstel van b. en w. om over te gaan tot uitbreiding van de Algemene Be graafplaats overeenkomstig een voorstel van de Ned. Heide Maat schappij. Daar het werk in DACW verband kan worden uitgevoerd wordt hiervoor een rijkssubsidie ge geven. Biljartprijskamp In café Lam- minsvliet werd een biljartpryskamp gehouden waaraan door 68 deelne mers uit Nederland en België werd deelgenomen. Doordat men de be schikking over 3 biljarts had, kon het programma tijdig worden afge werkt. De uitslagen luiden: 1 W. van Hoornweder Maldeghem - L. van Winsberghe Eede, 2 P. Wage Oost burg - D. Standaert Maldeghem, 3 J. van Haneghem (Gent) - R, van Haneghem Retranchement, 4 R, Ver- cruijsse (Maldeghem) - G. Devenijns Maldeghem, 5 A. Verwilst 'Sluis - W. Verstraete Eede, 6 J. Bakker Sluis - L. de Man Aalter, 7 E. Gij- zeis - M. Verhulst Oostburg, 8 J. Bakx Sluis - G. Hermie Sluis, 9 W. van Winsberghe Eede - J. de Bruij- ne Sluis. Raadsvergadering Burgemeester en wethouders zullen de raad mor gen voorstellen de algemene begraaf plaats uit te breiden. De Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij heeft een uitbreidingsplan ontwor pen. Tevens zal er een begrotings wijziging, waarin de kosten voor de uitbreidingswerkzaamheden zijn op genomen, aan de orde komen. De raadsvergadering begint om half acht. Jaarvergadering ZLM In hotel Balmoral werd de jaarvergadering gehouden van de afdeling Sluis van de ZLM o.l.v. de heer J. Ie Clercq. Deze merkte in zijn openingswoord op, dat de weersomstandigheden de ze zomer zeer goed waren voor de landbouw, maar dat de opbrengst wat de prijzen betreft tegenviel door de maatregelen op Europees niveau. Vooral aardappelen en uien en arti kelen op de vrije markt bleven be neden de verwachtingen. Uit het financieel overzicht van de heer J. de Bruijne bleek, dat er over 1967 een batig saldo was van f 206,61. Kas en bescheiden werden gecontroleerd door J. Capon en J. Risseeuw - Manneke. De bestuursle den J. de Bruijne en H. van Iwaar- den stelden zich niet meer herkies baar. Na stemming werden gekozen J. Risseeuw - Manneke en J. Verha- ge. De eerste aanvaardde deze be noeming niet. Er bestond in de ver gadering ook geen animo om de leeggevallen plaats te bezetten. De voorzitter bedankte de afgetreden bestuursleden voor hun activiteiten en bood hun een geschenk aan. De heer de Bruijne heeft al sedert de oprichting van de afdeling deel van het bestuur uitgemaakt. Bij de me dedelingen werd nog een en ander gesproken over de ruimtelijke orde ning. Hierbij werd de opmerking ge maakt of het nog wel zin heeft het landbouwschap te handhaven nu al les in EEG verband wordt geregeld. Na. afloop van het huishoudelijk gedeelte vertoonde de heer W. Sinke uit Goes een film en een aantal dia's over Israël en de Arabische wereld. Hierbij waren ook de dames aanwe zig en de leden van de afdeling Sluis van de Ned. Bond van Platte landsvrouwen. Namens deze laatste bracht mevrouw J. de Hulli - Ver- planke dank voor de ontvangen uit nodiging. Sluiskil Dierenbescherming Deze week gaat er in Sluiskil een actie van start om gelden bijeen te brengen voor de exploitatie en uitbreiding van het dierenasiel te Terneuzen. Het ini tiatief hiertoe is genomen door de dames Korevaar en Arenthals. Na overleg met mevrouw Boon uit Ter- .neuzen, houdster van het asiel, en in samenwerking met de meisjes club „De Zonnestraal" hebben zij de actie nader uitgewerkt. Nog deze week zullen affiches worden gehan gen die de bevolking op de actie zullen wijzen. Een onderdeel van de actie is het aanwerven van dona teurs. Voorts wordt er deze week een huis-aan-huis actie gehouden. Hierbij worden de bewoners o.m. wandklcedjes, lepeltjes en asbakken te koop aangeboden. Twee contact-- adressen waar men all° inlichtingen over de actie kan krijgen zijn: Ca- nisvlietstraat 20 cn Zwaluwstraat 3. Opbrengs) lectuurhuisje In het lectuurhuisje, dat bij het postkan toor staat, zijn in 1967 gedeponeerd: 3173 tijdschriften en 214 boeken. In het landelijk totaal staat Sluiskil, sa men met Terneuzen, op de 86e plaats. Uitslag S.B.C. Philippine In de returnwedstrijd tegen Philippine heeft de biljartclub S.B.C. de eerder geleden nederlaag van 1311 ruim schoots goedgemaakt, door met 16 12 te winnen. S.3.C. won met deze wedstrijd tevens de 4e beker in dit seizoen. Biljartprijskamp Aan het toer nooi op het grote biljart bij Dallin- ga namen 40 .personen deel. De hoog ste serie werd gemaakt door T. van Eenennaam, met 30 caramboles. De uitslag was als volgt: 1. W. Goet- hals W. Potsel; 2. T. de Jonge M. Dallinga; 3. L. Dallinga - T. van Eenennaam; 4. A d'Hert N. Ongenae. B.A.C. naar Zaamslag Zaterdag 10 februari zal het B.A.C.-cabaret een optreden verzorgen in Zaamslag, voor de Ruitervereniging „Koningin Juliana". De voorstelling gaat door in „De Poort". Westdorpe Dansavond muziekvereniging De blaaskapel W.-Z., gevormd uit leden der muziekverenigingen van West dorpe en Zelzate, zal op zaterdag 10 februari optreden in de grote zaal van het verenigingsgebouw „Concor dia". Het doel van dit optreden is de financiële positie van de vereni gingskas te versterken. Het orkest staat onder leiding van W. de Cau- semaeker. Pech Onderweg Op 7 maart zal in Westdorpe de cursus „Pech On derweg" beginnen. De cursus wordt gehouden op achtereenvolgende don derdagen. In het verenigingsgebouw Concordia. Een en ander wordt ge organiseerd door de Stichting Sociaal Cultureel werk. Gegadigden kunnen zich vóór 10 februari aanmelden bij G. Mechelinck, p.a. gemeentesecre tarie. De groepen van deelnemers zullen niet groter mogen zijn dan 25 personen. Installatie Rowanafdeling Op 17 februari zal door het hoofdbestuur van de verkenno'-s te 's-Gravenhage in Westdorpe de Rowangroep Sas van Gent-Westdorpe worden geïnstal leerd. De Rowangroep is een afde ling van de verkennersbeweging voor jongens van plm. 14 t.m. 17 jaar. (ADVERTENTIE) Veiligheid in uw huis Op al uw gasapparaten J. A. H. v. HOEFLAKEN N.yJ Axel - Tel. 01155 - 625 Middelburg - Tel. 01180 - 28||| Morgen, vrijdag 9 februari: Hs® weert: 10.58 en 23.28 uur, Ternei®,! 10.24 en 2.55 uur, Vlissingen: 22.31 uur, Wemeldinge; 11.21 uur, BIERVLIET G. Tukker 17.30 uur NCB-gezinsdag. G. Bracke 10 uur Algemene vergadering NCB TERNEUZEN Galerie J. 34 (Grenulaan 34) Expositie werken Fernand Vere!«t OOSTBURG Ledel 20 uur „La guerre est finie", 18 jaar NIEUWVLIET 19.30 uur Rode Kruis-film ANTWERPEN Eex 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur De ontsnapten der Ardennen, al. Odeon 12, 14, 16, 18, 20 en 22 ui» De dief, 14 j. Pathé 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur Wat een vakantie, a.l. Rubens 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur Ver van de dolle menigte, a.l. Ambassade 12, 14, 16, 18, 20 en I The wild angels, 14 j. Savoy 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur De komedianten, 18 j. Astrid 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 21 Midzomernacht, 14 j. Quellin 14, 16, 18, 20 en 22 uur Het foltertuig, 18 j. Astra 12. 14, 16, 18, 20 en 22 uur Assepoester, a.l. Capitole 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur Het bloedbad op St. Valentijnsdag, 1! Palace 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur Het spel met de dood, 16 j. KVO 20 uur De Vogelhandelaa TURNHOUT Kurzaal 20 uur De Drlns en de verleidelijke hela, lij Forum 20 uur El Texlcan, 18 J. Palace 20 uur Wie is er bang voor Virginia Kl 18 jaar BRUGGE Memlinc 20 uur De getemde feeks, 14 J. Zwart Huls 20 uur Begrafenis te Berlijn, 18 j. Forum 20 uur Liefdescarrousel II |i Korrekelder 20.30 uur De yerned GENT Capitole De gek van Labo, 14 Majestic De dagvlinder, 18 j. Plaza Kommissaris San Antonio, llï| Select Fantasia, a.l. Savoy Ontembare Angelique, IS J. KNS De drie zusters; Tsjechm-, ï'Ul ARCA 20,15 uur Home free en the madness ol 1 Bright SINT NIKLAAS Eden Terreur en geweld, 13 J. Century De gruwelkamer, 13 j. Palace Opgepast voor de wolven, II Rex De geliefden, 18 J. Scala Een idioot te Parijs, 18 J. MIDDELBURG De Schakel 20 uur Lezing over Hongarije Concertzaal 13.30 uur Jeugdconcert Vera Beths en Ton Htf suiker. TERNEUZEN Galerie J. 34 (Grenulaan 34) Expositie werken Fernand Verw GROEDE Drie Koningen 20 uur Toneeluitvoering P.J.G. ZIERIKZEE Concertzaal 20 uur „La guerre est finie", 18 jaai -TEnW'JL B'J DE BELEöEQOEN -Otf- i' tnn\ie,l/nnr>h V •yv.umtas>s f. 6p]]6Uoark oogscmoteu (Van een onzer redacteuren) IJZENDIJKE - Die dubbele deur naar de burgemeesterskamer is echt niet overbodig. Ze zeggen van bur gemeester J. J. M. Ficq van IJzen dijke, dat hij met armen en benen praat. Breeduit lachend zegt hij: „Ja, soms zet ik alle registers open". Dat deed hij bijvoorbeeld een paar jaar geleden voor de Raad van State. Voor dit hoge college moest hij het standpunt van de raad ver dedigen over het al of niet meedoen van IJzendijke aan een gemeen schappelijke regeling. „Ik was het helemaal niet met de raad eens en de provincie al evenmin, maar de raadsleden zeiden: „Ach, burge meester, u kent ons standpunt, gaat u het maar in Den Haag verdedi gen". Tja, zo zijn ze hier. Ais je eenmaal het vertrouwen van de mensen hebt, dan is het hier gewel dig. Tussen haakjes: de raad heeft het nog gewonnen ook. Ik schrok er zelf van". Maandag neemt de 44-jarige bur gemeester afscheid van IJzendijke. in zijn beeldrijke taal heet dat: „Zo spoedt de IJzendijkse tijd ten ein- m- S°uden eeuw maar die kan m Wittem ook nog doorgaan". Het wordt dus het Zuidlimburgse Wit tem. Zelf maar een bescheiden Plaatsje. „Wittem is vooral de naam van de gemeente, waaronder grote rPnn vallen als Wahlwiller, Eys en Mechelen. Er zijn vijf pastoors, R?nn rmonieën, 85 organisaties, ygj„ inwoners en een prins carna- IJzendijke telt ruim 2600 inwo- ers. Het was de eerste burgemees- erspiaats van de heer Ficq, zelf I c'e zoon van een burgemeester, n Grave woonde het grote gezin t en kinderen) in een prachtig lu's °P oen in de Maas uitstekend bolwerk. Hij vertelt graag en gezellig over zijn ouderlijk huis. °k in de raadsvergaderingen is t en gewend dat hij gemoedelijke k ^Poimgen maakt (en te horen ijgt) over zichzelf en zijn gezin, il y^ftelt dat zijn tweede dochter l s st niet mee wilde naar Wittem ze "aar paard in het Limburgse dat" oncier|iak kon geven. „Maar dat is houd< nu geregeld. Een van de wet hui S ^aar L>°od de stal bij zijn tnnu aat?' zie Je: De mensen zijn lede eigenlijk overal hetzelfde. heeft6 ™ens *s goed en iedere mens t Zljn gebreken. Je moet soms st door een laagje Limburger- of ™»?g-zijn heenbreken en dan lijk ',e: We zi^n toch allemaal ge- lra!ü zÜn prachtige burgemeesters- vil?ler. (>,Dat zal me in die oude het t-ln Wittem afvallen) hoor je tingel-tangelende klokkenspel.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 2