Wij hebben een gerust geweten On twikkelingshulp dit jaar al omhoog Po» WILLIBRORD- VERENIGING BEZORGD KOOPMANS PANNEKOEK MEEL speciaal Noordvietnamezen overrompelen voorpost L.J Commentaar Beste methode O VERNIEUWING VAN BELGISCH PARTIJSTELSEL INGELUID? Auto met hoge snelheid tegen boom: 2 doden Franse regering: incident rond Brandt gesloten Giroplunderaar gegrepen SPAANSE EX-KONINGIN NA 11 JAAR IN MADRID Vredesoffensief Schlesinger valt militaire leiders aan Ja.... (pannekoeken! Goed idee! GEVAAR AANVALLEN Oe Thant in april naar Nederland Fusie in Britse textiel- wereld ophanden 55 55 f INDE s x ji GREEP m VAN DE GRIEP WITTE KRUIS helpt u eruit K.V.P.-RADICAAL DRS. J. AARDEN Pact Mes op tafel Mgr, Moors over kwestie Miedema DASBLAD DE STEM VAN DONBERDAS 8 FEBRUARI 1968 11 OPMARS TEGEN KHE SANH MET TANKS INGEZET BT" Het is verheugend dat het Viet- nam-debat in de Tweede Kamer tot enkele positieve resultaten heeft geleid, die minder kans in zich hebben te ontaarden in poli tieke haarkloverijen, dan de vorige keer is gebeurd met en rond de motie-Schuyt. Daarover is overigens ook dinsdag nog wel wat geharrewar geweest, maar als belangrijkste resultaat kwam het initiatief uit de bus een diplomatiek „vredesoffensief" in sa menwerking met andere ook niet- westerse landen. Belangrijk was ook dat de overgrote meerderheid van de kamer zich ver enigde achter de motie-Van der Stoel, waarin de regering gevraagd wordt er bij beide partijen op aan te dringen de gevechten te beëindigen en onderhandelingen te beginnen. Het gaf echter blijk van, weinig reali teitszin om opnieuw met moties te komen over onvoorwaardelijke stop zetting der bombardementen, juist nu in Vietnam de Amerikanen onder zeer zware en gevaarlijke militaire druk staan. Op het moment dat van over de Laotiaanse grens de Vietna mese tanks aan komen rollen kan men moeilijk van de Amerikanen verlangen dat zij hun vliegtuigen een startverbod opleggen. Het vasthouden aan de eis tot onvoor waardelijke stopzetting der bombar dementen onder de huidige omstan digheden, doet ook de vraag rijzen wat hier goede uitzonderingen niet uitgesloten prevaleert.- werke lijke bezorgdheid over de situatie in Vietnam of binnenlandse politieke belangen. Immers, men moet toch weten dat stopzetting van de bombardementen nu niet mogelijk is en dat het über haupt veel gevraagd is als Hanoi de Amerikanen niet enigszins tegemoet komt. Veel „voorwaarden" stellen de Amerikanen niet meer, ondanks het feit dat „Panmoendjon" hen diep in het geheugen is gegrift. Toen in de Koreaanse oorlog sneuvel den nog 18.000 Amerikanen en j bondgenoten, terwijl de vredeson derhandelingen al aan de gang wa- ren. Dat anderzijds een plotselinge en een zijdige beëindiging van de strijd door de Amerikanen niets oplost, is al ontelbare malen door talloos velen beweerd en aangetoond. De enige weg naar een oplossing biedt de conferentietafel. Een moge lijk „vredesoffensief" is daarbij een betere wegwijzer dan een emotio- nele eis, die in Washington in èlk geval terzijde wordt gelegd. (Van onze redactie buitenland) SAIGON De Noordvietnamezen in het noorden van Zuid- Vietnam rukken op. Zij hebben gisteren niet steun van vlam menwerpers van Russische tanks de Amerikaanse voorpost Lang Vei in de buurt van Khe Sanh overrompeld. ALBANY (AP) Twee van wij len president Kennedy's naaste medewerkers hebben de apathie van het Amerikaanse volk en de „incompetentie" van de Amerikaan se militaire leiders in Vietnam aan gevallen. Arthur Schlesinger jr., die een rede hield voor de afdeling Alba ny vah de Amerikaanse Society for Public Administration, verklaarde dat de militaire strategie in Viet nam „zijn weerga niet heeft in de geschiedenis sinds de nederlaag van generaal Custer tegen de India nen". In Utica zei Kennedy's voormali ge medewerker Theodore C. So- rensen bij een diner ter ere van de burgemeester van Utica, dat de Amerikaanse bevolking van enthou siasme onder Kennedy tot apathie onder Johnson gekomen is. (ADVERTENTIE) Maar dan van Door 'de speciale combinatie van tarwebloem.en boekweit bloem maakt u hiermee heer lijke goudgele pannekoeken. Echte smulpannekoeken Koopmans Pannekoekmeei Speciaal speciaal voor Pannekoeken Ter kennismaking nu van 78 voor cent. Negen uur na het begin van de aanval werd nog fel gevochten om de hooggelegen voorpost, die slechts drie km van de Laotiaanse grens ligt. De verdedigers bestaan uit 24 Amerikaanse commando's en 400 Zuidvietnamese soldaten. In de eerste berichten over de slag om Lang Vei werd gezegd dat de verdedigers van de voorpost alleen nog vanuit bunkers weerstand boden. Voor vele weernemers kwam de aanval op Lang Vei niet onverwacht. Het Amerikaanse opperbevel reken de op een grootscheepse aanval op Khe Sanh, maar volgens vele mili taire deskundigen moest Lang Vei lo gisch gezien het eerste doelwit wor den. Lang Vei ligt zo diep in het door de Noordvietnamezen bezette gebied, dat sommige deskundigen verbaasd zijn dat de voorpost het tot dusver heeft kunnen uithouden. Militaire waarnemers menen dat het grootste gevaar voor de bunkers niet de tanks, maar de vlammenwer pers zijn. Een vlammenwerper ver brandt niet alleen alles in zijn pad, maar absorbeert ook in een onder deel van een seconde alle zuurstof in een bunker. Volgens radio Hanoi zijn ongeveer 1000 Amerikaanse en Zuidvietnamese militairen bij de gevechten rond Lang Vei „vernietigd". Uit berichten die de laatste 24 uur binnendruppelen blykt dat militaire basissen van regeringstroepen zowel als van de Amerikanen in het hele land nog steeds zware vijandelijke aanvallen te verduren hebben. lets ten zuiden van Da Nang werd zware strijd te land gevoerd, maar ook in de delta, waar Amerikaanse, Zuidkoreaanse en Zuidvietnamese troepen 1000 communistische militai ren zouden hebben gedood. In Saigon laaiden de straatgevech ten gistermiddag opnieuw op. Stout moedige Vietcong strijdkrachten in uniform leverden strijd met de poli tie. De communisten versperden in de wijk Cholon kruispunten met olie vaten, rijstzakken en karren. In de oude keizerlijke hoofdstad Hué rukken Amerikaanse mariniers langzaam op. Zij zagen kans een bre de straat te heroveren. De commu nisten behaalden echter ook een overwinning. Zij vernietigden een brug. Het Amerikaanse hoofdkwartier in Saigon heeft woensdag bekend ge maakt dat tot dinsdag middernacht 22.748 vijandelijke soldaten zijn ge dood. Het aantal gevangenen is gestegen tot 4914. Ir. die periode werden 614 Ameri kanen gedood en 3408 gewond, zo verklaarde het hoofdkwartier. Die Zuidvietnamese verliezen be liepen 1139 doden en 3812 gewonden, Xolgens opgave van de Vietcong zijn in de afgelopen zes dagen meer dan 10.000 Amerikanen en 40.000 van hun bondgenoten buiten gevecht ge steld. nlangs heeft de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, in een uitspraak over een N.V.S.H.- schriftuur, duidelijk gemaakt, dat er in Nederland op het gebied van pornografie nog wel degelijk gren zen zijn. Dat moet voor velen een geruststellende gedachte zijn: Soms lijkt het er wel eens op, dat op dit terrein in ons land langzamerhand alles geoorloofd is. Natuurlijk zullen er ook wel weer tjiensen zijn, die in de uitspraak van us Hoge Raad een vorm van ver- werpelijke bevoogding zien. De zulken plegen op Denemarken te wijzen, waar enige tijd geleden al- 's censuur op geschreven porno grafie is opgeheven. Is daar nu een hausse in prikkellectuur ontstaan? ™elnee. De handel had er wel op gerekend maar ze raakt de boekjes eog niet aan de straatstenen kwijt. Dus U Denemarken wordt ook nog iets anders bericht maar daarover zwij gen onze libertijntjes. En dat is het reit dat blaadjes met plaatjes •o werkelijk van het meest vulgaire soort - daar nog nooit zo grof van de hand zijn gegaan als thans. DEN HAAG (ANP) De secreta ris-generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, zal op uitnodiging van de regering Nederland bezoeken en wel van 7 tot 9 april. Hij zal na zijn bezoek aan ons land naar België gaan, waar hij op 9 en 10 april zal zijn, en van daar naar Luxemburg, dat hij 11 april bezoekt. LONDEN (Reuter) Viyella In ternational ltd., een zeer grote Britse spinnerij, heeft gisteren een bod uit gebracht op de eveneens zeer grote English Sewing Cotton ltd., fabrikan- te van natuurlijke en synthetische ka- toenprodukten. Door de fusie zou de grootste textielcombinatie in Groot- Brittannië ontstaan. Kaartje van het strijdgebied. Lang Vei, dat gisteren door de Noordvietna mezen is veroverd, ligt niet ver van Khe Sanh. (VERVOLG VAN PAGINA 1) Na een laatste verdediging van het regeringsbeleid die zo politiek en electoraal geladen was, dat de vraag van een journalist of de eerste minister zich uit de politiek zou terugtrekken, op zijn minst wonderlijk klonk vervnls;(If Vanden Boeynants: „De regering is gevallen op een ernstig pro bleem. Ernstig vooral omdat het een passioneel probleem geworden is en omdat geen enkel probleem in een zo van passie vervuld klimaat op te tossen is. Zodra men in België over taalproblemen komt te spreken, worden Walen en Vlamingen wantrouwig en trekken zij zich terug op stellingen, die iedere dialoog uitsluiten. Hij die met een redelijke oplossing komt, die rekening houdt met de financiële- en taalproblemen heeft dan geen recht van spreken meer. Zodra men over taalproblemen komt te spreken weigeren de meest intellectuelen van beide kanten een dialoog en vergeten ze alle andere problemen en verliezen ze elk gevoel voor maat". Gisternacht is op de aftakking van de rijksweg 1 naar Baarn in de gemeente Eemnes een personenauto, die met zeer hoge snelheid reed, in een flauwe bocht van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. Van de drie inzittenden, allen werkzaam bij een Chinees restaurant in Zeist, kwa men er twee om het leven. De derde inzittende werd met ernstige verwon dingen opgenomen in een ziekenhuis in Baarn. Hier een beeld van de ra vage na het ongeluk. De uitspraak van de Hoge Raad komt ons verstandig voor. Ook al worden in deze tijd - gelukkig allerlei grenzen verwijd, er blijven grenzen, ook op het gebied van de pornogra fie. Waar die dan precies liggen is moeilijk vast te stellen, ook al omdat de een, zoals dr. Trimbos onlangs opmerkte, al door een Libelle-ver- haal in alle staten van opwinding wordt gebracht en de ander bij een meer gepeperd gerecht volstrekt koud blijft. Overigens blijven wij van mening dat de beste methode in het weren van zwijnerij gelegen is in het be- - vorderen van een gezonde kijk op de seksualiteit, in het gezin en op de scholen. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) 'r 'H (én spaart bovendien de maag) v Poeders, tabletten, cachets. J w PARIJS/BONN (AFP/DPA) De Franse regering beschouwt het inci dent in verband met de rede van de Westduitse minister van buitenlandse zaken, Willy Brandt, te Ravensburg, als gesloten. Dit heeft Frankrijks minister van voorlichting, Georges Gorse, gisteren in Parijs meegedeeld na afloop van de kabinetszitting die door De Gaulle werd voorgezeten. Minister Brandt verklaarde giste ren in de Bondsdag de onrust in Frankrijk in verband met zijn rede zeer te betreuren. Hij zei echter niet van plan te zijn om „in boettekleed' naar Parijs te' gaan. Naar van welingelichte zijde in Bonn verluidt neemt bondskanselier Kiesinger voor zijn overleg met pre. sident De Gaulle op 15 en 16 februari acht van zijn ministers de helft van de regering mee naar Parijs, onder wie minister Brandt. Zoals bekend is de rel ontstaan toen het persbureau DPA meldde dat Brandt De Gaulle betiteld had als „een naar macht dorstend staats hoofd". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De KVP-radicaal drs. J. M. Aarden heeft gisteravond in de Tweede Kamer opnieuw sterk gepleit voor een verhoging van de ontwikkelingshulp met 40 miljoen gulden nog in dit jaar. „We moeten rekening houden met een erkende achterstand in deze hulp en wanneer we - zoals mijn fractie dit vandaag uitgesproken heeft - reeds in 1970 tot één procent van het nationaal inko men willen geraken, dan dient het bedrag dit jaar opgetrokken te wor den tot 570 miljoen gulden, in plaats van tot 525 miljoen gulden", aldus drs. Aarden. Eind vorig jaar had hij reeds in de openbare commissievergadering van Buitenlandse Zaken een pleidooi voor meer ontwikkelingshulp gehouden. Bovendien wees hjj destijds in de openbare commissievergadering van Defensie aan, waar de regering in de defensiebegroting 38 miljoen gulden zou kunnen bezuinigen terwille van de ontwikkelingshulp. Drs Aarden ontkende niet, dat de ze regering prioriteiten geeft aan de hulp aan ontwikkelingslanden. Maar volgens hem moet dit jaar al meer geld ter beschikking komen, ook al om de ontstane achterstand van de laatste jaren te kunnen inhalen. Acht jaar geëist wegens afpersing en doodslag ARNHEM (ANP) Acht jaar ge vangenisstraf met aftrek heeft de pro cureur-generaal bij het gerechtshof te Arnhem, mr. G. Bijvoet, geëist te gen de 29-jarige kelner Th. D. K. uit Doetinchem wegens afpersing en doodslag. De eis is conform het vonnis van de Arnhemse rechtbank. De kelner wordt ervan verdacht op 22 februari 1967 in Arnhem de Turk Avci H. met een pistool te hebben doodgeschoten. Tevoren zou hij zich hebben schuldig gemaakt aan afper sing in een pension. (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH Het bestuur van de Sint Willibrord vereniging maakt zich ernstige zorgen over de verwikkelin gen, die rond de nieuwe katechismus zijn ontstaan. Het overweegt, in een krachtig schrijven aan kardinaal Se- per, hoofd van de congregatie voor de geloofsleer, te laten weten, dat het optreden van het centrale kerkelijk gezag in deze kwestie de oecumeni sche verhoudingen ernstig dreigt te schaden. Aan de tekst van dit sehrij ven wordt momenteel gewerkt. Wan neer het zal wórden verzonden is nog niet bekend. Het bestuur van de Willibrord ver eniging heeft tot zijn leedwezen ge constateerd, dat protestanten, die de Nieuwe Katechismus als geloofsver- klaring met enthousiasme hadden verwelkomd, beginnen te twijfelen, of deze katechismus wel een weerga ve is van het geloof der katholieke kerkgemeenschap. De advertentiepa gina, die „Confrontatie" j.l. zaterdag in de Volkskrant liet plaatsen, is in hun kringen als een böm ingeslagen. Katholieke oecumenici, die voor een reformatorisch gehoor optraden, kre gen bij herhaling te horen: „Dat zeg gen jullie wel, maar staat jullie kerk daar ook achter?" „Als Rome op deze manier door gaat", aldus verzekerde ons een zegs man van Sint Willibrord, „kunnen wij ons werk aan het verbeteren der oecu menische betrekkingen wel staken. Het voeren van een kerkelijk beleid wordt nagenoeg onmogelijk gemaakt". (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN. De Oegstgeestenaar II. J. Scheuer, die in de afgelopen dagen tot zijn schrik bemerkte, dat zijn giro rekening door een onbekende geplun derd werd, kan weer gerust zijn, want door een. oplettende benzinepomp- bediende is de dader gegrepen. Het is een werkloze Katwijker, die tegenover de politie verklaarde, dat hij de twee nieuwe giroboekjes van de heer Scheuer op straat had gevon den. In totaal werd met de frauduleu ze overschrijvingen een bedrag van meer dan f 700.van de giro van de heer Scheuer gehaald. „Iemand die dit probleem dan nog in een reëel kader durft te zien" ver volgde Vanden Boeynants, „wordt be schouwd als een zwakkeling of een verrader. Niemand kan het taalpro bleem in België ontkennen. Men moet er in de sociale, economische en cul turele evolutie van België rekening mee houden, maar het mag niet alle andere problemen gaan overheersen. Veranderingen moeten aangebracht worden, niet door revolutie maar door evolutie. Daarom kon de regering niet wijken. Wij hebben een gerust gewe ten". De verklaring, die premier Vanden Boeynants'» in het parlement had wil len afleggen als de regering een een heid was gebleven, mondde uit in de vraag om een vertrouwensvotum van de kamermeerderheid. Hij was voor de Vlaamse C.V.P.-ministers aan vaardbaar en zou dat zeker ook ge weest zijn voor de Vlaamse C.V.P.- fractie-vleugel. Want de essentiële zin uit die verkla ring luidde: „De wijziging van de taaibeschikkingen betreffende het universitair onderwijs komt niet voor in het regeringspact, noch in de re geringsverklaring. De regering kan dus vandaag over deze vraag niet be slissen". Dat betekent dus, dat de regering gebonden aan de voorwaarden waarop de liberalen aan de ze regering deelnamen en die een taaibestand tot het einde van de re geringsperiode inhielden -niet wil de en kon beslissen over de toepas sing van de taairegering in het vrije universitaire onderwijs en inclusief niet over de overheveling van Leu ven-Frans. Bij de vorming van een nieuwe re gering zal de duidelijkheid van d« Vlaamse C.V.P. een eis die voort gekomen is uit de besliste stellingna- me van de Vlaamse opinie als een mes op tafel blijven liggen. Die eis luidt: overheveling van Leuven-Frans naar het hart van Wallonië. Het lijkt op dit moment uitgesloten daarvoor een regeringsmeerderheid te vinden, temeer omdat met het uiteenvallen van de regering-Vanden Boeynants ook de Christelijke Volkspartij uit een viel in een Waalse en een Vlaam se vleugel. En dat is een breuk die vermoedelijk nooit meer gelijmd zal kunnen worden en die het einde bete kent van de eenheidspartij, die de C.V.P. tot nu toe beweerde te zijn. De vraag blijft dus of nieuwe ver kiezingen soelaas zullen brengen. De C.V.P., noch de Waalse noch de Vlaamse groepering, heeft van ver kiezingen veel te verwachten. De so cialisten hebben het voordeel, dat zij zich door de loop van de parlemen taire debatten niet hebben hoeven uit te spreken. De P.V.V. kan van Waal se, maar voora] Van Brusselse kant, op enige winst rekenen, maar en dat wordt door velen gevreesd het zal vooral de Vlaamse Volksunie zijn die bij de verkiezingen zijde spint. Een partij die alleen het Vlaamse belang in de banieren heeft geschre ven, die vooral in haar oudere garde niet te miskennen extremistische en zelfs fascistische tendenzen heeft, maar die de jongeren, aan wie de smetten van een verleden niet kle ven, aanspreekt. En juist de jongeren begonnen de strijd voor een Neder lands Leuven, waarbij nog komt, dat de traditionele partijen in hun pro gramma de jongeren weinig te bie den hebben. Het lijkt daarom niet uitgesloten, dat de val van de rege ring-Vanden Boeynants de vernieu wing van het partijstelsel in België gaat inluiden. ROERMOND (KNP) Mgr. P. Moors van Roermond kan zich voor stellen, dat verschillende ,van zijn priesters de beslissing die hij inzake pastoor E. Miedema van Schaesberg heeft genomen, betreuren of afkeu ren.. In een brief aan zijn priesters verklaart hij echter te hopen dat zij begrip kunnen hebben voor de ver antwoordelijkheid die een bisschop heeft voor de kerk in zijn bisdom. Mgr. Moors heeft de pastoor een andere functie voorgesteld. Toen de pastoor dit weigerde, is hem gevraagd ontstog te nemen. Neemt hij het ont slag niet eigener beweging, dan wordt het hem ongevraagd verleend. MADRID (AFP/RTR) De Spaanse ex-koningin Victoria Eugenia heeft v^tTlpIaSL bodem geSzSdS de ineenstorti^ monarchie in 1931 waar haar achterkleinzoon prins Fildps v^n Bourton^de zoon van prlsNZ Carlos en prinses Sophie van Griekenland. P Naar schatting waren 5000 koninlgsgezinden naar het vliegveld Baraias gekomen om haar enthousiast welkom te heten. legveia öarajas

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 17