Feitjes F ndperan cool buitenlanders komen kijken naar technische primeurs PRINSES BEATRIX OPENT MORGEN DE METRO VAN ROTTERDAM GENERAAL GIAP: DE MAN ACHTER HIT OFFENSIEF I )e^e|yd Vóórgeschiedenis van Dien Bien Phoe herhaalt zich nklare Geniaal Tramtunnel Tekort Moeilijk Revolutie Burgers J Historie Vierde bijeenkomst „Pueblo" weer zonder resultaat Xe n DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 raai strekt- (Van onze correspondent) ROTTERDAM Onder de vijftig metrolijnen, die over de gehele wereld op het ogenblik uitgewerkt, aangelegd of uitgebreid worden speelt de Rotterdamse metro, die morgen door prinses Beatrix ge opend wordt, een vooraanstaande rol. Tot grote verbazing van de Rotterdamse metrobouwers komen uit alle delen van de wereld technici naar de Maasstad om de reeks uitvindingen en primeurs te bestuderen, die de Rotterdamse directeur van gemeentewerken, ir. G. Plantema, en zijn staf hebben verwerkt in een traject van nau welijks zes kilometer. Het opzienbarendste van alle ideeën van ir. Plantema is de zo genaamde „natte bouwmethode" ge weest. In principe had hij niets aan de ervaring, opgedaan bij de bouw van de vijftig bestaande me tro's in allerlei wereldsteden, om dat Rotterdam de eerste stad was die een metro in veengrond wilde laten rijden. Om te voorko men dat door onttrekking van het grondwater uit droge bouwput de hele binnenstad zou verzakken, liet Plantema van het Centraal Sta tion tot aan de oever van de ri vier een kanaal graven, waarin hij het ene tunnelstuk na het ande re liet binnenvaren en afzinken. Nu was dat afzinken in Neder land al vaker vertoond, maar het waterdicht verbinden van 2 tun nelstukken had tot op dat moment ingewikkelde manoeuvres met gi gantische duikklokken vereist. De veel eenvoudiger oplossing van Plantema was een soort rubber weckring, die om de tunnelrand werd geplakt en waarin het vol gend tunnelsegment dan geschoven kon worden. Deze manier is in de tunnelbouw nu al klassiek. Even geniaal is trouwens de opblaasbare paalkop, die Plantema gebruikt heeft om zijn tunnelsegmenten in de rivier overal op dezelfde diepte te krijgen. Hij liet domweg 3000 palen in de moerasbodem van de rivier slaan zonder zich om een centimeter meer of minder druk te maken- Op de koppen van deze palen liet hij plastic hoezen aan brengen, die vol beton werden ge spoten zodra een tunneldeel ge plaatst was en duidelijk was hoe hoog uiteindelijk iedere paal moest oprijzen. Primeurs voor de wereld-metro- bouw zijn ook de stalen banden met een rubberen binnenstrip, die de metro ook in de buitenlucht in Rotterdam-Zuid geruisloos Iaat rij den; de automatische treinbeïnvloe ding, die de metro geen meter op onveilig spoor toelaat en waarin een eventuele volautomatische be sturing al ingebouwd is; de auto matisering van de kaartverkoop en kaartencontrole en een gesloten televisiecircuit waarop alles wat er op de perrons gebeurt te zien is. Opmerkelijk is dat wat nu Ne derlands eerste metro is aanvan kelijk is opgezet als een tramtun nel om tijdens het spitsuur Rotter dam-Noord en Zuid beter bereik baar te maken. In het centrum van Rotterdam met zijn brede boulevards was toen nog geen sprake van verkeerscon- gestie. Na enig rekenwerk in 1958 kwam men echter tot de conclusie, dat de Rotterdamse trams alle tun nels ten spijt, toch nooit meer dan 10.000 mensen in één uur over de rivier zouden kunnen brengen, maar dat b.v. een metro, die he lemaal uit het straatverkeer geno men zou kunnen worden goed was voor 40.000 passagiers per uur in één richting. Het Rotterdamse me troplan was geboren en op 14 mei 1959 viel de raadsbeslissing. Eén stem tegen, alhoewel toch velen in principe het plan om een stad van nog geen miljoen inwoners met een metro uit te rusten erg gedurfd vonden. In 8 jaar hebben de ont werpers het gelijk aan hun zijde gekregen. Alleen openbaar vervoer (onder de grond) kan Rotterdam van zijn verkeerschaos enigszins verlossen. Veel meer opschudding in Rotter dam verwekte in 1961 het plan om Rotterdam-Zuid geen metrotunnel, maar een metroviaduct te geven en zo 30 miljoen gulden en twee bouwjaren uit te sparen. In Rotter dam-Zuid (300.000 inwoners en in feite het woongebied van de Rot terdamse handwerksman) voelde zich ernstig ten achter gesteld bij het centrum „van de middenstand". Het weinige stedeschoon dat Zuid had zou nu door een betonbaan, die van de Maasoever tot de Schouwburg op het Zuidplein zou reiken, geschonden worden en voorts scheen het niet belangrijk zo luidde de aanklacht dat de zuiderlingen door een ratelende metro uit hun slaap gehouden zouden worden. In een bewogen raadsvergadering op 1 februari 1962 gaf het geldelijk gewin met 24 te gen 20 stemmen de doorslag. Be loofd werd echter dat de metro geruisloos zou zijn. Toen Rotterdam zijn metroplan nen opzette was de stad nog rijk. De stad kende niet alleen sluiten de gemeentebegrotingen, maar in feite kon zij ook bouwen wat zij wilde. Tegen de eerste kostenra ming van 100 miljoen gulden (zon der rollend materieel en uitrustin gen) zag dan ook niemand op. Dat is intussen wel anders geworden- De 250 miljoen die aanleg, trein stellen, inrichting van de stations en signalering en beveiliging ge kost hebben, drukken zwaar op Rotterdam. Daarbij komt nog dat bij veertig miljoen reizigers per jaar de exploitatie 28 miljoen kost en de opbrengst maar 10 miljoen gulden bedraagt. Iets van de eer ste aanleg terugverdienen is er du3 niet bij. Nog erger is nog. dat het kwart miljard gulden van de eerste zes kilometer maar een kwart is van het geld, dat Rotterdam nog zal hebben om werkelijk iets van een metronet met een oost-west- en een noord-zuid-lijn te geven. Schra le troost is dat voorlopig de eer ste uitbreiding van de lijn Centraal Station-Zuidplein verder naar Hoogvliet maar 150 miljoen gul den zal kosten en het rijk zal meebetalen. Het heeft er zelfs even naar Uitgezien, dat Rotterdam de rest van zijn metroplannen in de ijskast zou moeten zetten omdat bij het beperkte plafond van de gemeentefinanciën het kleine beetje geld ,dat Rotterdam nog heeft, op geslokt wordt door zijn Havenuit breidingen. Juist toen besloten werd zelfs de fabriek te liquideren, die de betondelen heeft geleverd voor het viaduct in Rotterdam-Zuid, dat verder doorgetrokken moet wor den in de richting van Hoogvliet, is er toestemming gekomen om voor dertig miljoen in ieder geval anderhalve kilometer aan de zes van vandaag toe te voegen en aan De metro verlaat een van de vier ondergrondse stations en schiet de metrotunnel in, die ruim drie kilometer lang is. De voornaamste taak van de be stuurder is het laten stoppen en weer op gang brengen van de metro. Snelheid, afremmen en stoppen bij gevaar of verkeerde wisselstand en weer opvoeren van snelheid wordt in principe automatisch geregeld. de Slinge een nieuw (eind) station te bouwen. Opent prinses Beatrix 's mor gens het eerste metrolijntje, 's mid dags zal de betonfabriek de eer ste balk gieten voor de uitbreiding. Metrodirecteur drs. C. van Leeu wen maakt er een onderonsje van voor alle buitenlandse metrodes kundigen, die de opening luister komen bijzetten. Pas zaterdag zul len de Rotterdammers met de me tro mogen rijden. Overigens heeft burgemeester Thomassen wel zijn stadgenoten twee gratis kaartjes thuisgestuurd om iedere Rotter dammer de kans te geven één keer te oefenen met de verschrikkelijk moeilijke apparatuur, die hij moet passeren wil hij voor maximaal tien minuten in een van Rotter dams 28 metro-treinstellen plaats nemen. (Van onze redactie buitenland) Tegen het einde van het vorig jaar begin december verscheen op de telex een berichtje dat de Noordvietnamese minister van defensie, generaal Vo Ngoeyen Giap al enkele weken lang niet meer in Hanoi was gezien. Uit zijn verband gehaald, zei dit bericht niet veel en dus bereikte het nauwelijks de kolommen der dagbladen. Sinds vorige week het Vietcong-offensief losbarstte, of eigenlijk al sinds Noordvietnamese troepen in de omgeving van Khe Sanh worden samen getrokken met de kennelijke bedoeling een groot, geconcentreerd offen sief te openen, weet men waar generaal Giap mee bezig was. Deze meester in de guerrillatech- h'ek> uitvoerder °n uitbouwer van Mao fse Toengs theorieën, trof de laatste voorbereidingen voor de be slissende slag tegen de Amerikanen en Zuidvietnamezen. De naam van generaal Giap is voor alfijd verbon den aan Dien Bien Phoe, waar in 1954 de Fransen een verpletterende en opzienbarende nederlaag leden. Dat zijn naam voor de Amerikanen iets onheilspellends heeft, hoeft niet te verbazen wanneer men de onmis kenbare overeenkomsten ziet tussen de huidige gevechtshandelingen en de beslissende acties van 1954. Terwijl de Franse troepen overal in het land gebonden waren in de strijd tegen verspreid en krachtig op tredende guerrilla's, bouwde Giap rond de Franse versterking Dien Bien Phoe rustig aan een sterke strijdmacht, tot ieders verrassing vol op voorzien van zware artillerie. Met deze overmacht viel hij de ingeslo ten Fransen aan. Na een lange, har de strijd, vielen de laatste fortifica ties van Dien Bien Phoe. Maar daar mee waren de Fransen militair gezien nog eigenlijk lang niet ver slagen. Hun verliezen bedroegen twaalfduizend man. Gip verloor min stens eens zoveel soldaten. Maar po litiek waren de gevolgen enorm. Giap die niet op enkele honderden doden meer of minder kijkt, was be reid de strijd voort te zetten, maar het Franse thuisfront dacht er an ders over. Indo-China was dergelijke Sffers niet waard, redeneerde men *u dus trok Frankrijk aan het kort ste eind. Het gaf Indo-China op. Zo werd Giaps strategisch gezien slechts beperkte overwinning toch een totale zij het in politieke betekenis. Ook nu vecht generaal Giap met één oog ge richt op de Amerikaanse televisie, die de gruwelen van de oorlog elke dag tot in elke huiskamer brengt. Giap gaat er van uit dat elke voor de t.v.-camera's gesneuvelde Ameri kaan aan het thuisfront telkens weer een brokje wil om door te vechten wegslaat. Desondanks is het nog de vraag of een onder de voet lopen van de basis IJie Sanh, slechts bezet door 5.000 mariniers en wat Zuidvietna- mese hulptroepen, eenzelfde politiek effect zal hebben als destijds Dien Bien Phoe. Maar dan is ook de tweede doelstelling voor de Noord- vietnamezen en de Vietcong nog al tijd de moeite waard; namelijk hel verwerven van een zo stevig moge lijke uitgangspositie bij eventuele onderhandelingen. Hoewel generaal Giap, die nu 56 jaar is, de guerrilla als effectieve methode om een overmacht te be strijden, in China bestudeerde, was het toch niet de grote guerrilla-theo reticus Mao Tse foeng die hem het vak leerde. Wel verslond Giap Mao's geschriften over dit ondewerp maar zijn eigenlijke leermeester was Peng Teh Hoeai, thans in Peking als „re visionist" al weer verguisd. Giap werd geboren* in Annam als zoon van GENERAAL VO NGOEYEN GIAP het revolutionaire geweld der massa's een rijstboer. Op 14-jarige leeftijd al liet hij zich in met revolutionaire activiteiten. Hij werd lid van een communistische groepering. Toen hij achttien jaar was raakte hij voor het eerst in een Franse gevangenis ver zeild. Tijdens de tweede wereldoor log zat Giap, zoals zoveel Vietna mese revolutionairen, in China. In die tijd werd zijn vrouw door de Fransen gevangen gezet. Zij stierf in de gevangenis en sindsdien werd Giap beheerst door een nietsontziende haat tegenover de Fransen, een haat die hij later gemakkelijk kon overbren gen op de Amerikanen. Giap ging haat ook gebruiken als factor in de strijd. Hij leerde het zijn vechtsolda- ten even grondig als de wapenhan del en de guerrillatactiek. Generaal Giap telt een mensenle ven niet. Hij heeft eens gezegd: „El ke minuut sterven er over de hele wereld honderdduizend mensen. Le ven en dood van mensen betekenen dus niets." Hij telt alleen de resultaten. Het succes van Dien Bien Phoe kostte hem vele duizenden strijders. Zijn operaties tegen de Amerikanen ken merken zich ook weer door het vol komen wegcijferen van lévens. Dat geeft em natuurlijk als militair tac ticus grote voordelen boven de wes terse methode, waar bij uitzonde ringen daargelaten een minimum aan verliezen een belangrijke factor is bij de opstelling van een krijgs plan. Ook tegenover de Zuidvietnamese landgenoten, de boeren van het plat- eland en de stedelingen, gedraagt hij zich niet anders. Terreur, ge mengd met propaganda moet de boerenbevolking in het spoor van de revolutie brengen. Terreur tegenover le weerlozen is de enige methode om zijn doel te bereiken: „Het poli- ,ieke leger van Je massa's dat al- 'e leefti;den en beide geslachten om vat en dat gevestigd is in het hele and, op elke plaats." Een dergelijk „leger" is een moei lijke tegenstander; zichtbaar maar ook onzichtbaar, grijpbaar en tege lijkertijd ongrijpbaar. Via miljoenen t.v.-schermen riep vorige week nog een officier van het Amerikaanse le ger de wereld toe: „De grootste moei lijkheid hier is, dat we niet weten of we met gewone burgers of met guerrilla's te doen hebben". Deze of ficier had het over Saigon Generaal Giap streeft uiteraard geen volledige militaire overwinning na. Hij is realist genoeg om te zien MAO TSE TOENG dat hij die nooit zal kunnen beha len. Zijn doelstellingen zijn in grote trekken her onder druk zet ten van de Amerikaanse publieke opinie om via deze de Amerikanen concessies af te dwingen Dat is on geveer hetzelfde ds de Amerikanen beogen met hun militaire inspanning in het algemeen en met de bombar dementen op Noord-Vietnam in het bijzonder Tegelijk probeert Giap „door het ontketenen van het revolu tionaire geweld der massa's" het be wind in Saigon zodanig in diskre diet te brengen, dat de bevolking het vertrouwen er in verliest en de ge neraals genoodzaakt zijn te wijken. Generaal Giap, klein van stuk. sterk verouderd maar met fel bran dende ogen, doet zijn werk vakkun dig en effectief. Hij behoort met Mao Tse Toeng tot 's werelds grootste guerrilla-specialisten. Het is eigenlijk geen wónder Evenals Ho Tsji Minh ontleende Giap zijn eerste revolu tionaire impulsen aan een grote be wondering voor de historie van zijn land. Eerder nog dan de sociale wan verhouding was het de vernedering van Vietnam die hem aanzette tot revolutionaire activiteit. Een van de meest eervolle en glorieuze Vietna mese historische tradities is de guer rilla, de vrijheidstrijd. Vietnam heeft er 2.000 jaai ervaring in. Verreweg het grootste gedeelte van die 20 eeuwen vochten de Vietnamese vrij heidsstrijders tegen de Chinese over heersers. Politieke deskundigen die in Hanoi graag een Chinees-Russische contro verse veronderstellen, een controver se die zorgvuldig in evenwicht ge houden wordt, delen Giap (evenals Ho) altijd in bij de pro-Russische groep. Voor een man die de geschie denis van zijn land zo goed kent, lijkt dat niet zo verwonderlijk. WJC. Vandaag, om te beginnen twee uit spraken oven Rome achter elkaar. De eerste is van pater dr. G. Mulders, een van de samenstellers van de Nieuwe Katechismus, wie dit boekje zo ter harte gaat, dat hij kardinaal Alfrink liet weten er geen wijzigin gen in te kunnen aanbrengen. Do tweede is van dr P. den Ottolander, een voorman van de Confrontatie- groep. Mulders„Rome is een mytisch woord. Daar moeten we vanaf. Er hangt een sfeer van onfeilbaarheid, We moeten veel meer in de richtingt kardinaal die en die zegt dat. Als de paus een uitspraak doet, dan is dat voor mij geen punt. Dat aan* vaard ik zonder meer. Laat hij het dan ook eens doen. Over de pil heeft hij ook al vijftien keer gezegd dat hij het zou doen". Den Ottolander: „Ik heb inderdaad ook wel eens kritiek op kardinaal Alfrink. Als de paus zou zeggen: Den Ottolander, houd je mond, dan doe ik dat. Als een bisschop het zou zeg gen, zal ik me beraden of ik niet eerder naar Rome moet luisteren". Een bruidspaar in Milaan heeft zijn receptie gegeven in een tram, die de* zelfde route reed als waarop de twee elkaar voor het eerst ontmoet heb ben. De rit duurde drie uur en kostte maar f 180.Romantiek heet dat, „De VPRO vind ik erg goed, ze vertegenwoordigt een stuk vrijzin nigheid in de ether, dat coute que coute moet blijven bestaan, dat heb ik altijd gevonden en dat vind ik nog". (freule Wttewaal van Stoetwegen) De croupiers van de speelzalen in Duitsland hebben onlangs gestaakt omdat ze zeer onregelmatige werktij den hebben. De croupiers wonnen het pleit na enkele weken. Geen won der. Er werd niet gespeeld. Dat kost te de casino's zo'n drie ton en de staat had er circa lfi miljoen gulden nadeel van. Een groep socialistische studenten in Hamburg heeft een kapitalistische versie van het Onze Vader opgesteld en dat op een teach-in onder luid tumult geciteerd. De tekst luidt: „Ons kapitaaldat in het westen zijt, mogen uw investeringen royaal eruit komen, uw winsten mogen komen, uw beurskoersen mogen stijgen, zowel in Wallstreet als in de Europese landen, Geef ons heden onze dagelijkse omzet en verleng onze credieten, zoals ook wij onze gelovigen uitstel van betaling verlenen, En leid ons niet in concurrentie, maar verlos ons van de vakbonden. Want uwer is de halve wereld en de rijkdom sinds twee eeuwen. Mammon". Gelezen in Nederlandse Gemeen ten, het weekblad van de AR: „De commissie van vier, die de mogelijk dreigende scheuring in de KVP moet voorkomen heeft om meer tijd voor beraad gevraagd. Toch niet om een bemiddelaar aan te trekken, die een breuk in de commissie moet lijmen?" Wie zou in dat geval de verzoener* moeten verzoenen? „Kandidaat-voorzitter mr. Van der Stee geeft te pas en te onpas te ken nen, het een verdienste te vinden politiek een onbeschreven blad te zijn maar zegt direct daarna een ge trouw aanhanger van de lijn-Aalber- se te zijn, zodat het blad direct vol geschreven kan worden", Uit Jongeren-Voorop van de Jongeren KVP) Een dame vraagt in een winkel om een haarnetje, „maar het moet abso luut onzichtbaar zijn". „Weest ge rust, dame", zegt de winkelier, „mijn haarnetjes zijn echt onzichtbaar, ik heb ze drie weken niet in vooraad gehad, maar ik verkocht ze nog elke dag". Ik weet niet of het u opgevallen isi maar de dagen lengen al aan zienlijk. De lente naakt! MERIJN. SEOEL (Reuter - AP) Amerika en Noord-Korea hebben gisteren in Panmoenjon hun vierde geheime bij eenkomst gehouden over de „Pueblo", Hierbij zou aanvankelijk een Ame rikaanse nota van verontschuldiging aan de communisten zijn overhan digd, maar dit bericht werd later door een Amerikaanse woordvoerder te gengesproken. Volgens diplomatieks kringen denkt Washington er ook in het geheel niet aan verontschuldigin gen aan te bieden, zoals Noord-Korea verlangt. De V.S. hebben inmiddels hun vliegdekschip „Enterprise" opdracht gegeven zich terug te trekken van de Noordkoreaanse kust, zo meldt de New York Times. i

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 15