ilaof mken GELDSTELSEL HERVORMEN Felle Rus Patolitsjev in New Delhi: BEURS LUSTELOOS 89 I |98 „VIETNAM" REM IN AZIE E.E.G. discrimineert socialistische landen WESTEN BEZUINIGT Mens te veel in dienst van machine Bij een grote, vertrouwde bank: Algemene Bank Nederland Algemene Bank Nederland TER ZAKE Extra 35 miljoen Gemeentefonds arkteii en veilingen Amsterdamse Effectenbeurs Schuttevaer pleit voor binnenscheep vaart in Rijnpoort WATERSTANDEN 17 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 »7 ULST i dernste ISTEEN 1-9 SERIE N ALLATIE n uit het elde. 290 van sie uit. tra waardemunt bij ien: (aeon (e pot gram Groep 1: T ALGOL 6 nm \m Mombasa nr Las Palmas HOUTMAN 7 vn Lyttleton nr Mount- maunganui KELYKERK 7 rede Bedibundur NEDERLINGE 7 rede Mount Maun- ganui STAD DELFT 6 nm vn Djibouti nr Akaba STAD ZWOLLE 7 Hamptonroads TJINEGARA 7 vn Adelaide nr Fre- mantle VANRIEBEECK 7 rede Dubai ZEELAND 6 vn Colombo nr Bombay CALTEX GORINCHEM 6 vn Kopen hagen nr R'dam CHARIS 6 vn Nassau nr Freeport GANYMEDES 6 vn Antotagasta nr Pisco KIELDRECHT 7 te Antwerpen MARNELLOYD 7 te Kitimat MEMNON 6 vn Pta Pitre nr Antigua NEPTUNUS p 6 Haïti nr Antwerpen ORANJENASSAU 6 vn Pt of Spain nr Grenada STRAATFIJI 7 te Riogrande do Sul Groep 3: ABBEKERK p 6 Gibraltar nr Kaapstad ADULIS p 6 Kaapstad nr Assag ASMIDISKE 6 vn Immingham nr R'dam CINULIA 6 vn Willemstad nr Pta Cardon GRAVELAND 7 te Pto Cabedelo HECTOR p 6 Malta nr Antwerpen KELLETIA 6 te Thameshaven KOOSTERDYK 6 vn Hamburg nr Bre men koudekerk 6 te Cadiz MONTFERLAND p 7 Madeira nr Ham- burg STRAATRIO 7 te Pte Noire PHILINE 6 ta rede Rasnaluf Groep 4: J ALNATI p 6 Santamatagrande nr Bue nos Aires ANNENKERK 6 vn Penang nr Pt Swet- tenham CALAMARES 6 te Kingston EEMLAND 6 vn Las Palmas nr Recife GEESTLAND 6 vn Preston nr Dominica KAMPERDYK p 6 kp Hatteras nr Miami KEIZERSWAARD 8 vn Curasao nr Cristobal KENNEMERLAND 6 te Salvador Bahia KORENIA 7 vn Miri nr Singapore LALIBELLA 6 vn Delawarecity nr Covenas Colombia LYCAON 6 vn Durban nr A'dam MACOMA p 6 Sabang nr Mena al Ahmadi MUSILLOYD 6 vn Mobile nr Durban NEPTUNUS 5 vn Kingston nr Ant werpen POLYDORUS p 6 Kaapstad nr Singapore STEENKERK 6 vn Fremantle nr Kaapstad STRAAT CLARENCE 7 Singapore STRAAT CLEMENT 6 vn Mauritius nr East-London Groep 5: AGNES 6 te Rotterdam DILIGENTIA 6 te Vlaardingen verw MAYA 5 250 m no Cristobal nr Cristobal STELLA POLARIS 5 vn Douglas nr Stanlow VILLARICA 6 100 m ozo Ilheus nr Parana Groep 6: BILLITON 5 te Bugo DAHOMEYKUST p 5 Las Palmas nr Antwerpen DIADEMA 5 75 m o Khorya Morya nr Gotenburg KAAP HOORN 5 420 m no St. Maarten nr Pta Cardon NYKERK 5 60 m zzw Durban nr Mena al Fahal RADJA 5 450 m no Beira nr Colombo TJIKAMPEK 5 te Zanzibar Groep 7: ARTEMIS 7 te Rotterdam CHIRON 7 te Amsterdam DAPHNIS 6 te Amsterdam FOREST Town 6 vn Rotterdam nr Swansea HERMES 7 vn Amsterdam nr Hamburg ILIAS 6 te Amsterdam KREON 6 vn Rotterdam nr Hamburg LAARDERKERK 7 te Amsterdam MERCURIUS 7 te Amsterdam ONOBA 6 te Rotterdam PRINSES ANNA 6 te Rotterdam S1NOUTSKERK 7 te Rotterdam WESTERKERK 6 vn Rotterdam nr Bremen Groep 8 ALMKERK 7 v Manilla n Singapore AVEDRECHT 8 te Kalundborg verw BARENDRECHT p 7 Kreta n Rotterdam BAWEAN 7 v Khorramshahr n Singapore CAMITIA 7 v Lissabon n Houston DOELWIJK 7 rede Zuetina GEERTJE BUISMAN p 7 Corfu n Haifa HOLLANDSBURCHT 7 te Durban verw KOSSMATELLA 7 v Algiers n Laspezia KREON 7 te Hamburg NEDERRHONE p 7 Ouessant n Amsterdam PHILINE 7 te Rasianuf PRINSES EMILIA 6 ten anker rede Savona 5JMPANG p 7 Bari n Venetië ROTTERDAM 7 te Kaapstad 7 rede Lagos verw SjrjyAASKERK 8 te Singapore verw SIMONSKERK 7 te Laurenco Marques verw STRAAT LUANDA 7 v Wellington n Mount Maunganui 6 v Zanzibar n Singapore VmpARA 6 v Durban n Mena al Ahmadi (ADVERTENTIE) PROF. BERGHUIS (Van onze redactie binnenland) DELFT „Wil Europa niet ver der achterop raken in de automati- «ering, dan zal de industrie en de wetenschap eveneens als in Ameri ka aandacht moeten besteden aan 'en nieuwe taal: de computertaal". Dit was het pièce de resistance van de inauguratierede van prof. dr. J. Berghuis, buitengewoon hoogleraar m de algemene wetenschappen aan de Universiteit van Delft. «De machine moet in dienst van de mens staan maar vaak is het om gekeerde het geval. De mens denkt m de systemen van de machine. De Programmering -'an een computer kost nog teveel tijd, wat de tijdsbe sparing door de computer ten dele ongedaan maakt". De buitengewoon hoogleraar meen de dat ook in de Europese bedrij ven de besluitvorming in onderne mingen en bij projecten steeds meer door computers afgehandeld dienen 'e worden, wil Europa geen grote achterstand op Amerika oplopen. De reactiesnelheid van het beleid, ge grond op meer betrouwbare gege vens, zou er zijns inziens door be vorderd worden. Waar is uw spaargeld veilig? mM 4% - Spaarboekje Direct beschikbaar op vertoon ƒ2.000,- per maand; één maand opzegging voor hogere bedragen 4% - Spaarrekening Direct beschikbaar 2.000,- per maand; één maand opzegging voor hogere bedragen 4%% - Spaardeposito Drie maanden opzegging 4'/2°/o - Spaardeposito Zes maanden opzegging 5% - Spaardeposito Eén jaar opzegging 5%% - Spaardeposito Achttien maanden vast 6% - Spaardeposito Twee jaren vast U bent welkom bij de CANADA en Tsjecho-Slowakije heb ben besloten tot instelling van een rechtstreekse luchtverbinding tus sen de twee landen. DE ONDERLINGE levensverzeke ringsmaatschappij ,,'s-Gravenhage" heeft over 1967 voor het éérst een groei in het verzekerd kapitaal ge kend van 100 miljoen. De bruto- produktie nam toe van f 113.389.000 tot f 140.113.000. NEDERLAND bereidt overeenkom sten met Engeland, Roemenië en Griekenland voor over het interna tionale wegverkeer. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Over 1967 vroegen 334 gemeenten om aanvullende bij dragen uit het Gemeentefonds. Van de 335 te behandelen aanvragen om extra steun zijn er 135 afgewezen. De afwerking van de 200 resterende aanvragen verkeert in een vergevor derd stadium. Het voorlopig vastge stelde bedrag aan extra-uitkeringen bedraagt bijna 35 miljoen gulden. Dit hebben de ministers Witteveen (financiën) en Beernink (binnenland se zaken) aan de Tweede Kamer meegedeeld. NEW DELHI (AFP) „Een studie op grootscheepse internationale basis, van de gehele problematiek, die het monetaire stelsel in de we reld stelt, is een dwingende noodzakelijkheid geworden". Dit zei gis termorgen voor de tweede wereldhandelsconferentie de Russische minister van buitenlandse handel, N. Patolitsjev. De Russische minister was van oordeel, dat bij het huidige interna tionale monetaire stelsel zich ernstige tekortkomingen voordoen, waardoor in het bijzonder de-handel van de ontwikkelingslanden worden getroffen. „De recente financiële crisis heeft ons opnieuw her innerd aan de noodzakelijkheid, het internationale monetaire stelsel te normaliseren". De bezuinigingsmaatregelen van sommige westelijke landen vormden volgens hem nieuwe obstakels voor de ontwikkeling van de handel van arme landen. En de Kennedy-ron- de zou geen tastbare resultaten voor de ontwikkelingslanden hebben opge leverd. EEG-discriminatie De Rus hekelde „de openlijk dis criminerende politiek" van de E.E.G jegens de socialistische landen en sprak zich tenslotte uit voor de slech ting van alle douanebarrières voor grondstoffen en uitvoering van vori ge UNCTAD-resoluties over de sta bilisatie van de prijzen van deze pro- dukten. De Egyptische afgevaardide Kais- soeni noemde drie naar zijn oordeel noodzakelijke doelstellingen voor de conferentie. 1 Vaststelling van een tijdschema voor internationale akkoorden over sommige stapelprodukten; 2 opheffing van de meningsverschil len tussen geïndustrialiseerde lan den over het stelsel van tariefpre ferenties voor de fabrikaten van ontwikkelingslanden; 3 instelling van een controlemecha nisme, dat ervoor moet zorgen dat het gestelde doel van beste ding van één procent van het nationaal produkt door de rijke landen voor het welzijn van de arme landen voor de volgende conferentie wordt bereikt. Vietnam Ondanks de waarschuwing van de Amerikaanse onderminister Egene Rostow, da* er geen politiek in de besprekingen moest worden gemengd, verklaarde de Russische minister Pa tolitsjev, dat „de agressie van de Verenigde Staten in Vietnam niet al leen de wereldvrede bedreigt, maar ook de economische vooruitgang van talrijke landen, en de normale ont wikkeling van dc internationale han del afremt". De Russische afgevaardigde citeer de Rostow, die zelf had verklaard dat er zonder vrede voor geen enkel land vooruitgang kon zijn. „Voor een oplossing van de problemen van han del en ontwikkeling is de stopzetting van agressieve daden een noodzake lijke voorwaarde", zei hij. „en ver mindering van de internationale spanning zou veel geld dat nu voor militaire uitgaven bestemd is, vrij maken voor vreedzame doeleinden. De minister bepleitte deelneming van Oost-Duitsland aan de conferen tie als „een van de tien belangrijk ste industriële staten in de wereld". Uittocht De delegatie van de Arabische, Afrikaanse, sommige Aziatische en communistische landen waaronder Rusland liepen gisteren de zaal uit toen de Israëlische afgevaardigde het woord nam. Sinds het begin van de conferentie, vorige week donderdag, is er al tweemaal een uittocht ge weest in verband met de aanwezig heid van een Zuidafrikaanse afvaar diging. De Russische minister Patolitsjev heeft nog meegedeeld dat zijn land een grote hoeveelheid industriële produkten van India gaat kopen, o.a. spoorwagens. Russische deskun digen gaan in India nog andere mo gelijkheden na voor de aankoop van industrieprodukten. BREDA 7 februari Boerenkool 60-80, kroten A 12-16, rodekool 15-20. wittekool 12-18, prei AI 80-90, All 55- 75, raapstelen 22-28, selderij-bos 18-30. knolselderij A 20-30, sla I 44-48. II 30-35, spruiten AI 250, AH 233, BI 157, Dl 245, All 232, peterselie-bos 25-30, witlof AI 90-100. All 80-90, Bil 70-80. waspeen 18-30. winterpeen 10-14 GOES, 6 febr. Granen: tarwe, 17 pet. boerenschoon af boerderij tot f 36,75 per 100 kg; erwten (klein groen) idem f 35-f 40 per 100 kg: schokkers idem f 40-f 45 per 100 kg; kapucijners idem f 30-f 33 per 100 kg; bruine bonen idem f 35-f 40 per 100 kg (voorgeschoond en zonder grond). Aardappelen: bintje, 35 mm opw. bin nenlandse sortering f 5,25-f 5,75 per 100 kg. Levering aan de sorteerinrichting. Sorteerkosten voor rekening koper. Voe- deraard'appelen f 3.25 per 100 kg. Uien: onafgestaart op auto geleverd: 7-8 cent per kg. Weinig vraag. Hooi en stro: veldbeemd f 50_-f 55 per 1000 kg; tarwestro f 55-f 57,50 idem: gerstestro f 60-f 62.50 idem: erwtenstro (klein groen) f 65-f 70 idem; schokker stro f 60-f 65 idem. Voor alle noterin gen geldt op auto geleverd. Vlas: ongerepeld 18-22 cent per kg; gerepeld 23-29 cent per kg. Beide op auto geleverd. Eieren: de eierprijs bedraagt f 1,55 per kg. GOES, 1 februari. Groenten: Knol selderij met groen 20—22 p st; groene savooiekool 2844, rodekool 8—10, boe renkool 1423, spruiten 2677, prei 57 67, witlof 76—96, afw. 37—71. ardappe- len 5—10, knolselderij 8—12, breekpeen 4—16, uien 7—14, veldsla 220—240. 's-HERTOGENBOSCH 7 februari Aanvoer 7187 stuks, 2773 runderen, 664 graskalveren, 284 vette kalveren, 2272 nuchtere kalveren, 147 schapen, 9 fokzeugen, 574 slachtvarkens. 464 biggen, 887 slachtrunderen. Prijzen: melk- en kalfkoeien 1010- 1675, guste koeien 900-1300, graskalve- ren 375-610, kalfvaarzen (roodbont) 1225-1675. idem (zwartbont) 1000-1250. klamvaarzen 1025-1300, guste vaarzen 875-1175, pinken 625-825, nuchtere kal veren voor fok of mesterij 130-265, wei- deschapen 130-165, drachtige- zeugen 325-425, biggen 53-66, nuchtere kalver en 45-80, vette schapen 125-160, vette lammeren 135-175 (alles p. st.), slacht runderen extra-kwal, 4,55-4,95, le kwal. 4,10-4,50, 2e kwal. 3,65-3,95, 3e kwal. 3,40-3.55, vette stieren 4,10-4,60, worst koeien 3,15-3,40 (alles per kg geslacht AMSTERDAM (ANP) Bij gebrek aan opwekkend nieuws lag de Amsterdamse effectenbeurs er gisteren zeer ongeanimeerd bij. De koersen vertoonden meren deels geen grote afwijkingen en de handel was van zeer bescheiden omvang. De buitenlandse beurzen dragen vrijwel eenzelfde ongeanimeerd karakter. In New York legde het wetsontwerp inzake een toeristenbelasting een druk op de aan delen van de luchtvaartmaatschappijen, ook van de KLM. Inmiddels waren internationale fondsen in Amsterdam gisteren maar weinig gevraagd. Een lichtpunt was, dat de stemming niet flauw was en dat bij de officiële opening iets boven het niveau van de ochtendhandel werd gedaan. Voor Kon. Olie ontstond mondjesmaat enige vraag van het publiek, zodat het hoofd fonds weldra 155 noteerde, een verbetering van 30 cent tegenover dinsdag. Een zelfde vooruitgang boekten Unilever en Philips. Van de overige afdelingen kon nog niet veel worden gezegd. Cultures lagen verdeeld en stil De scheepvaarthóek was iets opgewekter door hógere noteringen voor de HAL, KNSM en Nievelt-Goudriaan. Scheepvaart-Unie was goed prijs houdend op 127>2. Aan de vooravond van de inschrijving op de nieuwe Nederlandse staatslening was de afdeling van de staatsfondsen iets levendiger dan anders. De stemming was aan de vaste kant en de 6 pet-lening 1967 bijvoorbeeld trok aan van 95% tot 9578. Ook in de tweede beursperiode bleef de handel erg stil. Zelfs in de lokale fondsen deden zich maar weinig koersverschillen van betekenis voor. Zo trok Albert Heijn tot 1255 bieden aan. Amstel Brouwerij was 10 punten hoger. Heineken ging 7% punt omhoog. Voorts waren vast gestemd Lyempf, Sanders, Behang, Fokker en Nutricia op 535 bieden. Van de verzekeringsaandelen was Nationale Nederlanden beter gestemd. Stock dividenden Holl.-Soc. werden verhandeld op f 39,50, scrips Delta-groep op f 13,25 en certificaten Delta-groep op 265. De claims Amstleven werden geadviseerd op 295 300 gulden. De fusiepartners Groenpol en Geveke waren ca. 910 resp. 502. Daarentegen waren zwakker gestemd Mulder- Vogem, die terugging naar 296%, voorts Amsterdamse Ballast, Wyers, Technische Unie en optiebewijzen Pye, die van 235 teruggingen naar 228. De internationale fondsen bleven vrijwel op hetzelfde peil. Hoogovens goed prijshoudend op 116 evenals KZO op 159,80. Deli onveranderd f 83. KLM echter ging terug van 213,60 naar 208 gulden. De scheepvaartpapieren waren in het ver dere verloop wat luier. De beurs sloot lusteloos. 6/2 7/2 Actieve obligatie» Staatsleningen ia 68-1 1% 1966-2 1986 6%% 1987-6*4% 1967 6 1969 1 65 H 53/4 64 5% Nederl. 196* 2 5*4 Need. 64 5 Ned- 58 4% Ned. 59 4 Nederl. I960 I 4J4 Ned. 60-2 4V» Nederl. 1963 4«/i Ned. Ned. Ned. Ned Nederl Ned Ned Ned. Nederl. Ned Nederl. Ned Nederl. Nederl. Nederl Ned. Ned 1964 4% -59 4*4 I960 4*/4 61 41/4 1963-1 41/4 1963-2 41/4 1961 4 62 4 1953-334 Ned Staff 47 3% Nederl. 1951 3 Ned L953 1-2 314 Ned 1956 3>/» Nederl 1948 3% Ned 50/1-2 3*4 Ned. 54/1-2 3*4 Ned. 55/1 3*4 Ned. 55/2 3*4 Nederland 37 3 Ned Gr b 46 3 Ned Doll. 47 3 Indië 37a 103% 1031» 93ft 98% 95% 93?» 93 H 90 A 901'. 89ft 88?» 88% 88% 86% 84% 95% 87 84% 84% 83% 83% 84ft 81H 8014 72 90% 83% 82ft 72% 73% 76% 75% 81% 85% 82% 86* 91% Bank- en kredietwezen B Ned. Gem. 57 e 97% Id 30 J. 58/59 4% 85% Id a j. '59/1-3 4./, 87% Id. 25 J. 60/3-5 4'/. 87% 103H 103 li: 98 98% 95% 93% 93H 90% 90% 89%* 88% 86% 84H 95% 87% 84% 84% 84% 84% 84%* 81% 80% 72% 90% 83% 82% 72ft 74 76% 75% 81% 33ft 82H 86% 91% 97% 85% 87% 86% Actieve aandelen Handel, Industrie, A'dam Rubber HVA Miien ver. A.K.O. Del) MD. 1. cert. Hougov ar.c.v.i Philips Gem Bez Unilever e.v.e. Kon Zout Org Dortsche Petr Durtsche Petr. 7% Kon Petr. Petr-(oletun) 62%! 61%! 116% 116% 74.80 74.90 83 83 115.50 116 122.20 122.50! 107.90 108.30 160 159.B0 696% 696% 696 696% 154.70 155 Scheepvaart en Luchtvaart H.AL. Java-China Pah. K.L-M. t. cert. K.N.SJd n.b. Stv. Ml). Ned., Ntevelt Goudr. v. ommeren va Rottard. Lloyd Seheepv. Unle 76% 170 213.50 103! 107 123% 170% 143 1X7! 76% 168% 208 103% 107 123% 1681 143% 127* 6/2 T/2 Nlet-actieve obligaties Bank-, ered.- en verzekeringswee A.B.N. sp.o 65-70 H3% U3% B.N.Gem 66 1 B. N. Gem 58 4% B. N. 'lera 68 4/, Ei. N. <i. r jp 64 B. N.G. r.ep 65 B. N. G rap 66-1 Exp. tin. 66 7Vi Exp .'in. 58 5 Gr md co 66 7% Gr. md. c.b. 65 6% Nat. B. M. Kr 66 7 Ned. Ootw.b. 66 7 Ned. Ootw.b. 64 6 Rlinl. Dlec.b. 64 6 Utr. Hyp.b. 3% tdem 6 Utr. Hyp. B. 7 Idem f 3 102% 87% 82% 113b 103 109 103 96 101 84 %b 100% 94ft 102% 87 82% 113%b 108 109 102%b 96b 101% 85 101b 101ft 94ftb 92% 72 102b 92% 71% 70%b Handel, Industrie en diversen A. Heyn w.o. '55 4 Amstel brouw. 5 Bijenkorf beh. 6 Co-op Ned aob 7 Co-op Ned r.ap. Hoogovens OB 6'/» N. Gasunie 60 7% N. Gasunie 66 6% Ned. Gasunie 53/* Philips dir. '51 4 Idem 1948 3>4 Idem dir. 48 314 Pegem 1-3 '57 6 PEGEM 58 5% PEGEM 58 5 idem 1-3 '52 4% Pegus 1-2 1957 6 96% 98 %x 104 146 99 Vs 104% 993/4 94% 79% 94V«b 96 vg 92 87 93% 971/4 130*4 96% 98x 104 145*4 99 104% 99% 94% 79 94 93*4 96% 92% 87x Blauwh. Blauwh. Blauwhoed 6% Blauwhoed 43/4 BUidenst.-W 63 6 Bredero v.g. 65 6 Bred v.b 60 7% Bred, v.b, ft Bnt. Petr 66 7% Brit. Petr. 6? 6 K. Zout-K 65 6 M. N. dak 46 3% Nat Gr bez 65 5 Nyma 4 Overz. au» i% Rott.-Rtjn Rott.-RUn Schiphol Scholten-H 65 6% Scholten-fi 5*4 Scholten-H Scholten-H Unilever Ver. Gla» Ver. MachJ. 58 6 Ver. MachJ 62 5 Werkspoor 3% WUt F.-Br incbtv spoorw prem obi KLM 15-Jarig 6 94 KLM 20-jarlg 4% 90% «8 7% 103 %x 67 6% 98% 91 88*/4 75x 83% 93 102% 95% 96 94 98% 58, 96% 94% 89 94% 91% 9334 b 94 94 95% 85 91% 890 94% 9% 4% 6 4% 4% 6 ft 97% 103% 98% 91 88 75 83% 101% 93 102% 95ft 96% 94 57 96% 94% 89 94% 92% 93 %b 94%b 94 95% 85% 91% 89b Idem 1962 4% Ned. S. '5? 1-2 43/4 Alkmaar 56 2% A'dam 1938 3 Id. pr.obL '51 2% Id. 56-2 2Vi Id. 56-2 2J4 Id. 56-3 2% Idem 1959 2 Breda 54 2% Dordrecht56 2'/, Eindhoven 54 2>/i Enschede 54 2>/i s-Gravh 52-1 2% 52-2 2</x 52-1 2% 52-2 2>/i 57 2% 12. 2'/t idem Rotterd Idem Idem Utrecht Z.-Hoiland 57 2J^ Z.-Holland 59 2'/» 6/2 95% 90% 74 118% 80 81% 86% 86% 82% 73M 72A 85ft 90ft 85% Converteerbare obligatie» 5% 5% 6 4% Amitel brouw 5% Amst. Ballast 4% Bergh pap f 4% Berkel patent 5 Drie Hoefijzers 6 Gelder Zn. v. 4% Grass tcjnJ, 5% Hatema 5% Havenwerken 4S/4 Hoek'8 6% Hoogovens Indoheem Indole In ven turn Koudijs M. N Bak 66 6*4 Meteoor bet. 5% Mulder-Vog. 53/4 N. Melk Unie 6% v. Ommeren 5% Pieters. auto 53/4 Pont Houth 9% Ruhaak en Co. 4 Scholten Hon 4% Schuitema 4% Stokvis en Zn, 43^ Thora.-Dr ver 4% Tilburg water 6% Vthamij e WUt. F.-Br. 6% Wyers 113 119% 91 120% 88% 92b 103% 80% 102 111% 91 90% 84% 118 86% 115 134% 99% 7/1 95% 90 %b 74 79% 80% 86% 86 80% 72% 73 72 71% 79% 87% 85% 90f| 87 102 89% 85% 113 117 94 %b 91% 121 90 92% 80% 102% 112% 90% 90% 84% 117 86b 113 135 99% 8% 91% 91% 90% 4% 90% 112 92 *4 b 92% 97 114 90 106% 90% 111 92 %b 91% 97% 111% 94% 90% Nlet-actieve aandelen Banken Aig. Hank Ned. AMEV NJt. cert AMRO Bank CuJtuurbank Eerste N.VJd Gron Lnd.-Cr b Roll Bank XJnit Kaeassoclatle Nat. Inv. B. Nat. Ned. cert. Ned Credlet B Ned. Mld.st. B. Ned. Overzee B R.V.S. cert. d. Slavenburg'» B. Zeven pr. aaa. mfl 226 228 679 678 46.30 46.60 65% 66% 360 350 140% 141% 203 204*4 119 119% 86 600 505% 174% 175 88.70 88.70 166% 165 524% 525 177% 175 386 6/2 Handel, Industrie, diversen Alb. Heijn Alg Hmy On» G Amstej br. A'dam BaJast Mlj A'dam Droog Mij A'dam Rijtuig Mij ANEBM nat. bez Beeren trlcotfabr Beers en Zn. Begemann Bensdorp intern. Bergh. Jurg. ƒ250 Bergh-Jurg 5% pc Bergoss Berkei's Patent Blildenst. Will. Bols Lucas Borsumu Braat Bouwstoff Braatmach R'dam Breda machJabr Bredero vastgoed Bredero Ver.bedi Bufarmann Tettei Bijenkorf beheer Calvé Calvé cum prei Carps Garenfabr Centr Suiker Mij Crane Nederland Cur. Handel Mij Daaiderop Dagra Dess tapij tenia bi Dikker» en Co. Drie Hoefijzers D.R.Ü Duyvis Jz. Edy emalUe Emba ErdaJ My Excelsior Figee mach .fa br. Fokker Ford Gazelle rij w Ja br Gelder-Papier Gelden Helens Gero fabr o Geveke en Co. Gist en Brocades Grasso machJab» Grinten v.d. Gruyter zn 6% Hageraeyer Co Halberg mJsbr Hatema N.V. Havenwerken Heinek. bel. beh Helnek. Bierb Hero-con» Hoek's machJabi Holl. Kattenburg Holl. Beton Mij Hoil. Const, gr Hoil. Melksuiker Homburg Hoogenbosch sch Hooimeyer Zn Indoheem l.H.C. Holland Industrieëls mfl. Ing Bur Bouwn Internatio Int. gew. batonb. 1241 130 x 399 530 92% 134 64% 14% 249 135 265 206 82% b 347 144 69 189.80 Wehry 295 361% 139% 373 464 645 338% 203% 421 74% 152 143 183 265 103% 112 338% 290 x 73% 106 63% 129% 435 935 180 115 4 395% Cert 502 749 139% 40% 108.90 74% 214 111% 190 x 450 62% 396 82.50 314 200 226 80% 33 168% 262 170 304 360 7/2 6/2 7/2 Inventum 138% 138 Jongeneel houth 240 241 1250 b Kemo 400 404 129 x Kempen Begeer 95 409 Key houthandel 175 176 523 Key en Kramer 498 487 93 Kledingind Smits 112 111% 134 Kiene Sulkerw. 163 167 64*/a Kon fabi vh Alex 55% 56 14% Kon. Papierfabr 150% 148% 249 K.N Tex Unie 48% 48% 135 Korenschoof 160 b 160 b 260 Koudys voed, 94 92% 206 Krasnapolsky 57 x 56 82% Kon Ver Tapijt 219 217 345% Kwatla choc. 138 138 145 Leeuw Papier 294% 294 69 Leidse Woisp. 280 180.20 utndeteves 112 115% 93 Llps en Gispen 130 289 Lijm en gelantine 140 x37 Macintosh 478 479 360 Meel Ned Bakk. 328 325% 140 Mees bouwraat B 103 100% 373 Meteoor Beton 108 108 x 464% Misset Uitg. Mi1 237 237 648 Mosa 254 254 775 Mulder's fabr. 112% 110 133 Mulder-Vogero 302 296% Muiier en Co. 276 275% 417 Muller en co 86% 86 73% Mijabouwk werk 360 151% Naarden Ch.fabr 528 529 146 Nedap 144% 145 b 184% Ned Dagbi. Unie 135 270 Ned Dok Mij. 85% 83% 103% N. exp. Pap. fabr 79% b 80 112.50 Ned. Kabelfabr 274% 273 340 Ned Melkunie 249% 248 290 Ned Scheepsb Mil 83 82% 74 Nelle wed. 104% Ned Sprlngstol 365 369% 535 x Netaro 143% 141% 64 Norit 174-50 174 129% Nutricia 530 535 b 437 NtjverdaJ Ca te 80 80 450 Oranjeboom 447% 179 Overzeese Gu 94.50 93.50 115% Pakh bold, cert 101.50 100 399 Palemb Ind Mij 56 58 Paltbe 60% 61 502 Philips 6% compi 121.50 122 748 Pletersen auto'» 104% 105 139% 178 «eesink en Co 170% 169% 141 b Reineveld Mach 117 112 Rlva 239 240 110 Ruhaak en Co 158% 157 74% Rijn-Schelde 203% 202 214 Schev expl. mij 28.50 28.50 110% Schev expl. 1966 27.50 27.50 606 Schok beton 182 184 606 Schotten Karton 242 241 185 x Scholten Honig 89-80 90 543% Simon de Wit 428 430 60% Simon's emb fabi 94 94 398 Smit Niimegen 133 133 82.50 Spaarnestad 313 Stokvis Zn 81% 81% 198 Stoomsp Twen th* 57 58 230 Swaay van 272 b 273 81% Synres Chera 139 140 33.50 Tabak Phll. c.v 95 92% 168 Tech. Unie 268 262 262 Texoprlnt 120 119% 170% Texoprlnt 6% pr 98% 99% 301 Thom-Dr-verblifa 109 109-20 357 Thomson r. bad» 95% 95 6/2 7/2 Tw. Uverz. Hand Unilever 7% Idem 6% Idem 4% Utermohlen Utr. asfaltfabi Varossleau Veenpnd Stm.sp Ver. Glasfabr. n.b Ver. h.ond. Schev Ver. MachJabr. Ver. Touwtabr. Vettewlnkel Vezelverwerking Vlhamij V red ens tem rub. Vulcaansoord Walvisvaart Wereldhaven Wernink's Beton W ess au en Wilt Feyen.-Br Wyers Ind H Zaalberg Zeeuwse Conlect. 81% 108% 95% 64% 252 264 182 107% 53 164% b 146% 280 b2 127 156 65% 553 45% 360 b 348 53% 102 b Mijnbouw en petroleum Alg. Ex pi. MU. B till ton le rubr. BillJton 2e rubr Moerara Emm ld cert. opr 1/10 ld. 1 winst be w ld. 4 wlnstbew Oost-Borneo MIJ Scheepvaart Furness Oostzee 30 82% 108 95% 64% 257 261 180% 108 53 162 146% 278 92 X 127 155 68 550 145% 89 160 b 345 53% 102 b 29 145.10 144.10 2980 3120 b 3100 166 b 486 106 2945 3110 3140 b 166 b 105% Paracipatie-bewijzen Alg. Fonds bezit Converto l-lpb HBBbeldepl.l -2pb Interbonds 1 pb Intergas 1052 1050 1017 3017 748 748 635 635 419 420 Beleggingsfondsen A'dam.bel jrü.1 f 6u Dutch Int. Intenmie Nefo Robeco Rollnco Um tas Utilico Ver be2. 1894 5ü Europar 1-10 pb 6U 61) ƒ60 1 SU 132 135.50 184 90 227.40 185 402 114.80 102 518 Buitenlandse fondsen Union mlnlere 1 960 Dollarfondsen Anaconda Bethlehem Steel General Electric General Motors Prot. and Gamble Republic Steel Shell OU US Steel lu cert. 45% 31% 90% 77% 86i4 411, 64% 40% 132.50 135.50 184 89.90 227.90 185 401 114.90 102 520 950 45 31 91% 76% 86% 41 Vs 64% 40% gedaan en bieden X laten - gedaan en laten b bieden e ex claim d ex dividend gewicht), vette kalveren le kwai. 3,80- 4,10, 2e kwal. 3,45-3,75, 3e kwal. 3,20- 3,40, nuchtere slachtkalveren 1,40-1,80, slachtzeugen le kwal. 1,68-1,75, 2e kwal. 1,63-1,66, slachtvarkens 1,95-2,02 (alles oer kg levend gewicht). Overzicht: (resp. aanvoer, hande] en prijzen): melk- en kalfkoeien: groter trager moeizaam of niet gehand haafd; guste koeien: groot rusti ger prijsh.; jongvee: ruim rede- liik —staand: vette kalveren: min der behoorlijk iets duurder; nuch tere kalveren: groter iets gedrukt iets gedrukt; schapen en lammeren: beperkt tamelijk vlot vast; fok zeugen: kort gedrukt moeizaam gehandhaafd; lopers en biggen: min der stil flauw prijsh.; slachtvee: ruim redelijk weinig verande ring; slachtzeugen: behoorlijk iets vlugger duurder. KAPELLE. 7 februari. Goudrenet ■95 22, 185 24—33, 175 28—33, 165 20-22, 1165 17, III65 17, lid 10, Illgrof 10—16, Illfijn 10, Golden Delicious 185 34. 80 3442, 175 39—45, 170 40—44, 165 27—34, 160 21—24. 1180 25—33, 1175 32—36, 1170 31—36, 1165 26—28, 1160 16—21, III75 28, III70 28—29. III65 21. lid doordraai 10, III grof 1516, III fijn doordraai, Jona than 180 21—29, 175 22—31, 170 24-30, 165 21—26, 160 15—16, 1180 10—11, 1175 15. 1170 15—21, II65 10—17, 1160 10—15, lid 10—11 Illgrof 10—15, Illfijn 10. Laxton's Superb 180 24, 175 31—32, 170 32—36, 165 27—32, 160 10—15, 1160 10. Tld 10. IHgrof 10 nifijn 10, Winston 170 57; 165 4451, 160 32, 1175 10. 1170 10, 1165 10—43. TOO 10—19. III80 10. lid 10. Illgrof 20, kroet 15. Bramley's Seedling Illgrof 10—15, Illfijn 10, Zoete Ermgaard 165 7987, 160 75—78, 155 69, lid 34—38, Illgrof 59, ongesorteerd 58, Cox's Orange Pippin Illgrof 10, Glorie van Holland nigrof 10, kroetappelen rood 10, wit 10, Conférence 165 82, 160 81, 155 74. 1165 60—82, H60 59—67, n55 47—59. III65 45. III60, III55 38. lid 43—44, Illgrof 11—56, Illfijn 8,5 21, kroet doordraai -6, St. Rémy 160 82—84, 1180, 1170 86, 1160 84. in60 72, lid 68. Illgrof 66—77, in fijn 64, Beurré Alexandre Lucas ld 42, Comtesse de Pa ris 1155 32—47: aardappels II 6—9.5, groenten: prei 6778, spruitkool 7380, rodekool 12, uien 10, breekpeen 9,5. MIDDELBURG 6 febr. Aardapp. bintje bonken 8-11, gr. 6-7; koopm. blauwe bonken 9. gr. 9-12; irene bon ken 5: st. remy 70 9397, 60 8395, 3 grof 9192; gold, delicious 80 49, 75 34—51. 70 26—48, 65 19—35, 60 15—26, 3 grof 1624, 3 fijn 15; winsten 70 62. 65 55—56, 60 53, 3 grof 31. 55 26—29; laxton 70 2326, 65 21; goudrenet 85-95 37, 80 26—35, 75 26. 70 26—27, 65 19—32, 3 grof 15—26. 3 fijn 16; jonathan 75 26, 70 18—25, 65 15—22. 60 15—24, 3 grof 1524. Groenten: sla 13-15 4044, 12-14 33, 8-11 2627; veldsla 213-279, andijvie 126-152. witlof A 79-89 B 65-79 stek 30-63, spruiten schoon A 93-109 B 75-99 C 25-54. ongesch. A 73-93 B 40-70 C 56- 58 D 54-64; rodekool 8-21; sav.kool 21- 65; boerenkool 34-68; w.kool 17-23; prei 49-81; knolselderij p. st. 15-28; selderij p. kg 246-348: knolselderij p. kg 146- 213; selderij p. bos 23-37; uien 12-21; herfstrapen 2-10; kroten p. kg 8-14; was peen 52—54. TERNEUZEN, 7 februari. Witlof a2 62—85, b 64—79, b2 64—82. afwijkend 40—69, rodekool 1422; knolselderij 22 40. spruiten 41104, prei 3580. uien 714, kroten 5, savooiekool 4267, breekpeen 716. glasveldsla 8691. boerenkool 49—54, Deense wittekool 1113, struikselderij 1, 64; wasspinazie 139148, radijs 30; appelen; Cox's Oran ge 2 maat 80 53—61, 75 64—71, 70 65—70, 65 34—58, 60 24—36, 3grof 19—37; Golden Délicious 2 maat 80 2437, 75 2839, 70 22—38, 65 20—31. 60 15—22. 3 grof 8—23; Jonathan 1 maat 80 31, 75 2930, 70 26—30. 2 maat 80 16—20, 75 15—21, 70 18—27. 65 17—21, 60 15—17, 3grof 8—15; Winston 2 maat 80 4849, 75 5150, 70 50—56, 65 29—43, 60 20—23, 3grof 15—18. Goudrenet 1 maat 85 2843, 75 3245, 65 40. 2 maat 85 21—32, 75 20—32, 65 17—26, 3grof 1519. Peren: Doyenne du Cornice 1 maat 80: 123129. 75: 126130, 70 130133, 65 127, 3grof 66. Conférence 2 maat 70 74—75: 65 76—77. 60 76—77, 55 66—67, 2d 40—41, 3grof 59—60, 3 fijn 43—45. ZWIJNDRECHT 7 februari 1968: andijvie 162171; uien 1719; prei 71; groenekool 4058; boerenkool 29; rodekool 10—23; sav. kool 1021; win terpeen 13; veldsla 246311; witlof A I 107—114, A II 60—93, B II 48—68; spruiten A 107—116. B 128—136, D 82— 121; stoofsla 96103; sla A i 32—49 st.sla C I 22—28; knolselderij 1042; selderij 2841 bos; peterselie 2729. ROTTERDAM (ANP) De Ko ninklijk Schippersvereniging „Schut tevaer" heeft bij het college van b. en w. van Rotterdam en bij het open baar lichaam Rijnmond geprotes teerd tegen het voornemen de bin nenscheepvaart naar de nieuw aan te leggen Rijnpoorthavens te ver bieden, wat volgens informaties van de vereniging wordt overwagen. Volgens „Schuttevaer" moet de bin nenvaart niet zonder meer worden uitgesloten bij het gestandaardiseer de vervoer in Rijnpoort en moeten aan de binnenvaart dezelfde moge lijkheden worden geboden als aan de andere vervoersnormen. „De wegen worden door het toenemende wegver keer steeds meer overbelast. In te genstelling tot de overbelaste wegen is er op de binnenwateren nog vol doende ruimte voor een snel en ef ficiënt vervoer van de goederen", al dus ..Schuttevaer". WILTON-FIJENOORD in Schiedam heeft van de Unterweser Reede- rei te Bremen opdracht ontvangen de bulkcarriers „Bornheim" en „Eschersheim", elk metende 37.800 ton dw. te verlengen met één ruimsectie van 20,8 meter. Konstenz 299 1), Rhèinfelden 228 U'•Straatsburg 258 (+8), Plitters- dorf 412 (—4), Maxau 454 6), Plo- chmgen 169 (+1), Mannheim 321 (—5). Steinbach 179 (—2), Mainz 337 (—3), Hingen 241 (—3), Kaub 268 (—4), Trier (+3). Koblenz 307 (—2), Keulen (.ony;». HnhJ-ort 518 (+1), Lobith lit2 (—4)' Nijmegen 932 (—7), Arnhem 920 (—4). Eefde IJssel 502 (—16), De venter 388 16), Monsin 5474 2), Borgharen 4079 (+4), Belfeld 1248 (+3) Grave beneden de sluis 528 (—6).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 11