11 NIEUWE VERKIEZINGEN WAARSCHIJNLIJK Meer inkomen voor pastoors? m Onverzoenlijkheid van Vlaamse ministers bezegelt lot kabinet-Vanden Boeynants CENS JAZZ-MUSICI BIJ DE PAW KEIZER BEDANKT VOOR NEDERLANDS ELFTAL Verkeersassen in Dordrecht voor jeugdige verkeerszondaars BUIT RUIM F 90.000 Inbrekers slaan slag in Bredase juwelierszaak 600 GB UflOüCT HOLLANDSE SNIJBONEN 450 GR 140 ko Gelden uit kerkeibouwforids Oude man ligt zeker zeven dagen dood in zijn woning Verzadigingspunt t.v.-bezit bijna bereikt WONING TWEE UUR NA KOOP AFGEBRAND t I j België Ie honderdduizend op lol nummer 054856 ONBEKEND Reg* en ZEKER ZEVENTIG DODEN DOOR GEWELD IN STRAFGEVANGENIS IN MIDDELBURG Satan-maniak in België BRUSSEL - De val van de Belgische regering heeft het land van onze zuiderburen in een uitzichtloze crisis gestort. Koning Boudewijn aanvaardde gistermiddag het ontslag van de regering-Vanden Boeynants. ALLEEN -IjPafiWai He Stern n! 108s JAARGANG No. 25733 Voor God, Koningin en Vaderland UitgaveN.V. Uitg. Mi|. Neerlandia DirecteurDr. W. A. J. M. Harkx HoofdredacteurL. Leijendekker j Redactieraad s J M. A. C. v. Dongen, C J. van Hootegem, mr. dr. A. J. J. M. Mes, P. V. M. Vercauteren, 11. J. v. 't Westende. Ma* DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 Abonnementsprijs: 13,40 per kwar taal (excl. 50 ct. incassokosten), 4,55 per maand (incl. 5 ct. incassokosten), Losse nummers 0,25. Post-abt. buiten verspreidingsgebied 19,75. Prijs van buitenlandse abon nementen op aanvrage. Advertentieprijs voor de gehele op lage f 0,50 per mm. Bij contract aan zienlijke reductie. Volledige tarieven en Algemene Voorwaarden worden KONING BOUDEWIJN VANDEN BOEYNANTS UITZICHTLOZE ikens NV, aandam. sukeninformatie. O LI IXabinetscrisis in Belgie. Het past natuurlijk niet - zelfs niet als I goede vriend en nabuur de I Belgen de les te lezen over hun S binnenlandse politiek, maar het moet ons toch van het hart dat deze kabinetscrisis op een bijzonder on gelegen ogenblik komt Juist de laatste tijd scheen er weer j. wat leven te komen in de Benelux, fe Er zijn dan ook een massa proble men, die Nederland en België al leen maar gezamenlijk tot een oplos sing kunnen brengen. De havensi- tuafie in het Deltagebied bijvoor beeld, de industrialisatie, de wegver- bindingen en de ontwikkeling van de grensgebieden. Over ai deze vraagstukken was overleg gaande en wij moeten hopen, dat êr het voorjaar op een regeringsconfe rentie belangrijke beslissingen genomen zouden worden. Er is nog meer. De groeiende ver standhouding in de Benelux manifes teerde zich eveneens in het toe nemend overleg over internationale vraagstukken. Vrucht van dit over leg was o.m. het Benelux-initiatief om Engeland toch nauw bij de EEG te betrekken, Dit initiatief is over f het algemeen zo goed gevallen, dat het Nederlandse parlement voorstel de via de Benelux activiteiten te ont- wikkelen tot beëindiging van de [vijandelijkheden in Vietnam. Van Benelux-, van Nederlandse kant uit gezien is er dus geen enkele reden om verheugd te zijn over de kabinetscrisis in België. Mogelijk heden tot belangrijke initiatieven, ook buiten de Benelux, worden er door verlamd. Voor geruime tijd aarschijnlijk. Want het is niet waarschijnlijk, dat deze kabinetscrisis in een paar da gen zal worden opgelost. Daarvoor heeft de bom van lang opgekropte gevoelens, die nu gebarsten is, een te brede kloof geslagen tussen Vla mingen en Walen, zo breed, dat zelfs het Belgische episcopaat ver deeld is. De kwestie-Leuven, de vonk, die het kruitvat deed explo deren, is nu al niet zo belangrijk nmeer. Op het ogenblik is de Vlaams- Waalse tegenstelling in volle om- Wang aan de orde. ieuwe verkiezingen lijken onver- iijdelijk. Zij zullen waarschijnlijk orden voorafgegaan door een tijd van beroering. België gaat een moei lijke tijd tegemoet. Nederland zal de komende ontwikkeling met grote belangstelling volgen. De Vlamingen lebben onze sympathie maar niet in die mate. dat de Walen een ab solute nederlaag wordt toegewenst. Want dat is geen oplossing. Vlamin- |en en Walen moeten nu «enmaal iet elkaar leven. wensen de Belgen veel wijsheid oe, Mogen zij volgens democra- INsche spelregels een oplossing vin den, die de harmonie in België her- Stelt, waardoor België in de, Bene lux, in de EEG en daarbuiten weer Pe rol kan spelen, die onze nabuur Beroepen is te vervullen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het ziet ernaar uit, dat de inkomensverhogingen voor pastoors in het aartsbisdom Utrecht betaald zullen worden uit het kerken- bouwionds. Dit'fonds zal gelden afstaan aan een zogenaamd „solidariteits fonds", waaruit parochies beneden de 1000 zielen een bijdrage kunnen krijgen. De maximum-bijdrage zal op 4000 gulden per parochie komen. HAAG (ANP) De prijs van too.ooo gulden in de Staatsloterij is «evahen op lotnummer 054856. De Toven series zijn achtereenvolgens ra-kocht in Amsterdam, Brielle, cierikzee, Amsterdam, Rentcum, Am. ;s«rdam en Maastricht. Dit staat in de jongste aflevering van de „Analecta" van het aartsbis dom. Men hoopt, dat het benodigde geld voor het solidariteitsfonds voor 1968 gefourneerd kan worden uit de kerkebouwgelden. Ofschoon de uitga ven voor de kerkebouw steeds stij gende zijn en de inkomsten gelijk blijven of zelfs enigermate dalen, ziet het er voor 1968 naar uit, dat er een overschot zal komen. Dit houdt ver band met de wijziging van de plan nen, waardoor de bouw van enige kerken geen doorgang zal vinden, of de bouw van enkele kerken naar een later tijdstip kon worden verschoven. Ook zullen de tekorten van de priesteropleiding nieuwe stijl, voor zover mogelijk, uit de overschotten van de kerkebouw voorgeschoten worden. De grootte van deze tekorten zijn tot nu toe nog niet voldoende be kend. Allereerst weet men nog niet het resultaat van de nieuwe kostgeld regeling voor de studenten aan de hoge-school: vervolgens is er nog geen voldoende overzicht over de .te ver wachten uitgaven in verband met de splitsing van onderwijs en living: en tenslotte zijn de onderhandelingen over de verkoop van het seminarie IJsenburg nog niet afgesloten. De beoordeling van een aanvraag Weersverwachting, meegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot van avond: Bewolkt en op de meeste plaat sen regen. Matige wind uit het zuiden. Dezelfde temperaturen. Wegeninformatiedienst K.N.A.C. /A.N.W.B. 070 - 81 43 91. Wegen informatiedienst België 0932 - 2 13 38 55; in België 13 38 55. uit het solidariteitsfonds zal geschie den door een daartoe in het leven ge roepen commissie. Deze commissie zal bestaan uit de economen van het aartsbisdom, de adviseur van het aartsbisdom inzake de jaarrekeningen en begrotingen en een deskundige leek uit iedere provincie van het aartsbisdom. Daar ook besloten is dat iedere de ken een door hem gekozen en door de aartsbisschop benoemde dekenaal- financieel assistent zal krijgen die, indien nodig, met de deken de finan ciële visitatie kan doen, zullen de drie betrokken deskundige leken wel uit uit deze dekenale financiële assisten ten gekozen worden. NEW YORK (AP) Tenminste 70 van de 254 personen, die in de laatste 30 jaar in de strafgevangenis van de staat Arkansas zijn overleden, zijn het slachtoffer van geweld ge worden. Dit blijkt uit een onderzoek ln de gevangenisarchieven. Gevangenen werden vermoord, ,per ongeluk' doodgeschoten tijdens zogenaamde vluchtpogingen, levend verbrand, vergiftigd, verdronken, overreden door landbouwwagens en ,per ongeluk' geëlektrokuteerd.Twee- maal kwam een man om het leven door een .vallende boom'. Tevens zou bij een geheim onder zoek zijn gebleken, dat een groot aantal gevangenen, waarbij tieners, overleden aan .orgapische hartziek ten'. Andere officiële doodsoorzaken waren zonnesteken in totaal 13 gevallen, waarvan vier op één enkele dag. Paus Paulus VI heeft de jazz musici Louis Armstrong en Lionel Hampton (links) in audiëntie ontvan gen. Beiden waren opgetreden tijdens het songfestival van San Remo. Zij boden de paus een langspeelplaat aan. „Satchmo" is lid van de baptistenge meente, zijn vrouw Lucille (rechts) ls rooms-katholiek. (Van onze correspondent) MIDDELBURG In zijn woning aan de Nieuwe Haven in Middelburg is gistermorgen de bijna 80-jarige alleenwonende heer M. Maljaars dood aangetroffen. Nadat een buurman tegen een surveillerende hoofdagent had ge zegd dat hij de bejaarde man al enige dagen niet had gezien, drong de politie met een- loper het huis binnen. Daar werd de man, geheel gekleed, op zijn bed aangetroffen. De man is waarschijnlijk op 30 of 31 januari overleden, aangezien zijn horloge met datumaanduiding was stil blij ven staan op 30 januari. In de brie venbus werden de kranten vanaf 31 januari gevonden. De politie acht een misdrijf uitge sloten, aangezien in de woning alles in ordelijke toestand werd aangetrof fen en het bekend was dat de heer Maljaars een slechte gezondheid bezat. (Van onze redactie buitenland) BRUSSEL De muren en altaren van de kathedraal en de Capucijnen- kerk te Malmedy in Oost-België zijn in de nacht van dinsdag op woensdag beklad met Duitse en Franse op schriften, luidend „Satan is onze God". IN BELGIE (Van onze Brusselse correspondent) Deze regering van ministers uit de Christelijke Volkspartij (C.V.P.) en uit de Liberale Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (P.V.V.) is bijna 23 maanden aan het bewind geweest. De achttiende naoorlogse regering in België viel tenslotte over de kwestie-Leuven, die in de grond te herleiden is tot de taalkwestie, waarover al meer regeringen in België gestruikeld zijn. Koning Boudewijn begon gistermiddag onmiddellijk met het raadplegen van zijn politieke adviseurs. De meest gehoorde mening is, dat eerst gepro beerd zal worden een nieuwe regering te vormen, hoewel eigenlijk niemand weet op welke basis dit zou moeten gebeuren. Men acht de kansen op het slagen van een dergelijke poging dan ook vrij gering. Waarschijnlijker wordt geacht, dat besloten zal worden tot kamerontbinding en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Van half twaalf gistermorgen tot even voor twee uur heeft premier Vanden Boeynants nog getracht de eenheid binnen zijn regering te her stellen. Er bleek geen beginnen aan. De negen Vlaamse C.V.P.-ministers hadden zich met handen en voeten gebonden aan de eis van de Vlaamse vleugel in de C.V.P.-fractie dat de regering zich onmiddellijk zou uit spreken voor de overheveling van Leuven-Frans naar Wallonië. Dit kon de rest van de regering, met inbe grip van de Vlaamse liberale minis ters, die zich gebonden wisten aan het taaiakkoord van hun partij, niet doen. Een poging van de premier om al zijn ministers te verenigen op een gezamenlijke verklaring moest daar door schipbreuk lijden. De premier verscheen om twee uur alleen in het parlement en legde deze korte verklaring af: „De kabinets raad welke vanmorgen bijeengeko men is, werd zojuist beëindigd. Het besluit van de vergadering is het ver zoek geweest van verscheidene minis ters om van hun functie te worden ontheven als gevolg van de houding van hun politieke vrienden. Ik heb de koning gevraagd mij te willen ontvangen om het ontslag van de re gering aan te bieden". De ministers die verzocht hadden van hun functie te worden ontheven waren de negen C.V.P.-ministers. Na zijn bezoek aan de koning ver klaarde op een persconferentie pre mier Vanden Boeynants, in gezelschap van zijn onafscheidelijke financieel- economisch geweten, vice-premier De Clerck (P.V.V.)„Wij betreuren de val van de regering, maar wij heb ben een gerust geweten. Wij hebben alles gedaan wat we konden en wat we moesten doen. Tweeëntwintig maanden hebben we ons gehouden aan de regeringsverklaring". (Zie vervolg op pag. 9) (Van onze sportredactie) ZEIST Ajax-speler Piet Keizer heeft bedankt voor het Nederlands elftal. Hij deed dat in een brief, die bonds coach Georg Kessier gistermorgen - op de dag van de eerste centrale training - ontving. Keizer, die vorig jaar tijdens de interland tegen Joe goslavië uit het veld werd gestuurd, voelt zich „mentaal nog niet sterk genoeg". (Zie verder onze sportpagina) (Van onze correspondent) DORDRECHT De Dordrecht- se politie gaat speciale proces sen-verbaal aan jeugdige ver keerszondaars in de leeftijd van 12 tot 16 jaar geven. Deze jonge nen glippen, volgens de Dor- drechtse politie en justitie, te vaak door de mazen van de wet en hun aantal neemt bovendien zorgwekkend toe. Krijgt een jongen of meisje zo'n speciaal proces-verbaal, dan zal hij of zij een door de officier van justitie vast te stellen aan tal verkeerslessen op het hoofd bureau van politie moeten vol gen. Wie het met deze „schik king" niet eens is of haar aan zijn laars lapt, wordt op de nor male manier vervolgd. De politie van Dordrecht ver wacht veel medewerking van de ouders, die liever hun kind op de hoogte zullen zien gebracht van het gevaar van hun overtre ding, dan dat zij voor de boete opdraaien. HILVERSUM (ANP) Het teie- visietoestelbezit is vanaf 1 jan. 1965 tot 1968 toegenomen van bijna 80 pet. tot ruim 90 pet. en heeft praktisch het verzadigingspunt bereikt. Het percentage televlslebezitters dat Ne derland H kan ontvangen, is sinds 1 januari 1965 gestegen van 34 pet. tot 83 pet. Deze gegevens zijn ontleend aan het continue programma-onderzoek, dat in opdracht van NRU en NTS werd uitgevoerd door INTOMART Ln Hilversum. (Van een onzer verslaggevers) TUBBERGEN De 26-jarige timmerman Frans Westerink uit Al- bergen (gemeente Tubbergen) heeft lijdzaam moeten toezien dat de wo ning, die hij twee uur tevoren had gekocht, tot de grond toe afbrand de. Da rijkspolitie van Tubbergen ziet geen reden om achterdocht te koesteren. De heer Westerink zou volgende maand gaan trouwen en het huis betrekken. Hij kocht het huis voor 27.000 gulden en was zo verstandig het pand direct te verzekeren. Men vermoedt dat de brand op de vlie ring van het hula is ontstaan door kortsluiting. De brandweer kon het huis niet meer redden. De inboedel van de vorige eige nares, de familie Lansink, ging ge heel verloren. Mevrouw Lansink was in de woning toen de brand uit brak. De heer Westerink was juist bij haar gekomen, toen de lichten plotseling uitgingen. ii minimi» Alle honden van Marie de Rijke zijn nu naar een ander onder komen gebracht. Pagina 3. Franco Nones pakte, verrassend, het eerste goud tijdens de Olympische Winterspelen. De Italiaan won de 30 km cross- countryskiloop. Sportpagina. Technici uit alle delen van de wereld komen naar Rotterdam om de reeks uitvindingen en primeurs, die in de nieuwe me tro is verwerkt, te komen be kijken. Pagina 7. De K.V.P.-radicapI Aarden wil nog dit jaar veertig miljoen gul den meer voor ontwikkelings hulp. Pagina 9. Generaal Giap, de overwinnaar van Dien Bien Phoe, is de man achter het Vietcong-offensief Pagina 7. De Russische minister van bui tenlandse handel meent dat het internationale monetaire stelsel genormaliseerd moet worden. Pagina 17. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Inbrekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag voor ruim 90.000 gulden aan gouden voor werpen gestolen uit de juwelierszaak van de fa. Hoogland en Zn. in de Boschstraat in Breda. Volgens de po litie is dit één van de grootste kra ken die ooit in een Bredaas jnwe- liersbedrijf is gezet. De heer Hoogland is niet verze kerd. Zijn zaak, die enige jaren gele den is verbouwd, was vrij gebrekkig beveiligd. De Bredase recherche, die ook Interpol inschakelde, heeft enige sporen in en om het pand aangetrof fen, maar beschikt verder over wei nig aanknopingspunten. Toen de heer Hoogland, die bo ven de zaak woont, gistermorgen de winkel betrad, ontdekte hij de chaos. Hij miste: 600 (gouden) horloges, 500 gouden ringen, 100 armbanden en een zeer grote hoeveelheid oorbellen, kettinghangertjes e.d. Uit de open gebroken kassa was bovendien ƒ200 verdwenen. De inbrekers moeten via de brand gangen echter het pand zijn binnen gekomen. Via een ladder zijn ze over een schutting geklommen. Vervol gens hebben ze een niet-afgesloten metalen rolluik opgetild en een gat geboord in de houten lijst van een draairaampje van de showroom. Daarna hoefden ze alleen nog maar de deur naar de winkelruimte te forceren. Zij boorden eenvoudig het slot uit de deurpost. Negen dagen geleden is de gedu peerde juwelier 's zondagsavonds laat vijf maal achtereen opgebeld. Wan neer hij dan de hoorn van het toe stel nam hoorde hij totaal niets. Za terdag j.l. was hij nog in een kennel geweest om een waakhond aan te schaffen. „Ik was bang geworden na die telefoontjes (ADVERTENTIE) mopgen voordeel koffie cognacbonbons 150 gram van 85 voor 75 NOG VERSER DAN VER^ KWALITEITS DIEPVRIFB A

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 1