CONCURRENTIE IN PLAATS VAN SI. MENWERKING" Resultaten van Benelux triest Turkse eisen door Griekenland en Makarios aanvaard Groeiende oppositie in Oostenrijk tegen Sovjet-spionage „Moerdijkplan lijkt ons een goed plan5 PERS OVER POLITIEKE GEBEURTENISSEN TOMADO TOMADO Mr. V. Marijnen tot drie-Iandenconferentie DE LEKKER-KOKEN SNELKOOKPAN vanaf f 55,75 Christen-radicaal programma aangeboden Niet buiten om acties voeren Wenen durft niets te zeggen ROYAL ALBERT DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 28 NOVEMBER 1967 9 Tip voor 5K handiger huishouden JJS BETEKENIS PARLEMENT OOK PESSIMISTISCHE GELUIDEN TOTAAL 77 DODEN Medici hebben de massa-vergiftiging in Chiquinquira onder controle Jonge 'emannen verkrachten 34-jarig meisje CUIR SAUVAGE OVERGOOI ER5 Afgezant Dreiging MR. P. AALBERSE Punten Kedrov-Pavlov Pijnlijke zaak MINISTER DE BLOCK c% OOK VOOR GESCHENKEN Actief (ADVERTENTIE) De moderne vrouw die graag kok kerelt, doet wonderen met zo'n handige Tornado snelkookpan. U ook! U ontdekt dat u in 20 minu ten hele menu's klaartovert. En alles heeft méér smaak, méér geur, méér voedingswaarde. Lekkerder koken wordt opeens ook: gezonder en sneller koken. Spruitjes bijvoor beeld? In3a4minuten klaar,appe tijtelijk groen. Hinderlijke kookgeur- tjes? U hebt er geen last meer van. Tornado Snelkookpan "Populair" vanaf f 55,75. "De Luxe" vanaf f66,50. Inzetbakjes, voor het tege lijk koken van meerdere gerechten, los verkrijgbaar.^ (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Aan de vooravond van de in Benelux-kring met spanning verbeide regeringsconferentie der drie landen, heeft de nieuwe voorzitter van het „Comité Benelux", oud-premier mr. V. G. M. Marijnen de aandacht van de conferentie gevraagd voor onder meer: de samenwerking tussen de havens in de delta van Schelde, Maas en Rijn; de coördinatie van het industrialisatiebeleid der drie landen èn de industriële samenwerking, waarbij mr. Marijnen ook denkt aan een gezamenlijke Benelux-presentatie van industriële produkten in het buitenland; de ruimtelijke ordening in het grensgebied. Ten aanzien van dit laatste zei mr. Marijnen ondermeer: „Het moet voor de talloze organisaties in Noord-België en Zuid-Neder land bepaald wel erg triest wor den genoemd, dat noch de resolu ties van de Regionale Benelux Contactdagen, noch de omvang rijke hoeveelheid studiemateriaal die door de Hasseltse Studiegroep bijeen is gebracht, tot op heden in Brussel en Den Haag enig con creet resultaat hebben opgele verd". Ook tijdens de debatten over de twee- de nota Ruimtelijke Ordening is nauwe lijks over de grensgebieden gerept, so constateerde mr. Marijnen. „Naar mijn mening", zo vervolgde hjj, „moeten tij dens de regeringsconferentie de proble men van de ruimtelijke ordening in de grensgebieden eindelijk eens de aan dacht krijgen die zij verdienen. Basis materiaal ligt gereed om op een rede lijk korte termijn tot concrete plannen te komen. De industrialisatie, het opvangen van de gevolgen van de kolencrises, de infra structuur, de recreatie, de uitbouw van de havens van Antwerpen en Rotterdam, de doorverbindingen met de Duitse en Noordfranse industriegebieden en vele andere onderwerpen komen hierbij aan de orde. Zij zijn gewichtig genoeg", al dus mr, Marijnen, „om snel handelen tot een dwingende eis te maken. Ten aanzien van het totaal ontbreken van een Benelux-havenpolitiek stelde mr. Marijnen vast dat Den Haag en Brussel nauwelijks doordrongen zijn van de betekenis en vooral ook de mogelijk heden van het Schelde-Rijn-Maas-delta- gebded in het Europa van de toekomst. Op industrieel gebied blijkt volgens mr. Marijnen „in deze tijd van fusies en andere samenbundeling van onderne mingen" nauwelijks of niets van be- drijfsconcentraties binnen het Benelux- gebied. Mr. Marijnen zei het van belang te achten dat de drie 'Beneluxlartden on derling een sterkere industriële samen hang tot stand brengen. „Tot heden", al dus de heer Marijnen, „is in de drie landen een ongecoördineerd beleid ge voerd. Het gevolg is dat het verleden voorbeelden geeft van wederzijdse con currentie op momenten, dat samenwer king en onderlinge taakverdeling aan gewezen zouden zijn". Mr. Marijnen stipte in zijn rede ook onderwijs, wetenschap en research aan. „Op een beperkt grondgebied als dat van de Benelux kan met recht en rede de vraag worden overwogen of het niet zinvol is het stichten van universiteiten en hogescholen niet langer uitsluitend uit nationaal gezichtspunt te beschou wen" en: „Als het mogelijk zou zijn op dit punt dubbel werk te vermijden, zouden grote sommen worden bespaard". De heer Marijnen doelde met dit laatste speciaal op het onderzoek dat aan de universiteiten wordt verricht. Volgens mr. Marijnen staat het vast dat voor de Benelux geen volledige su pranationale structuur nodig of gewenst is. Het intergouvernementele overleg zou als enige grondslag van de Benelux- institutie moeten worden losgelaten. De parlementaire controle moet wor den vergroot. Tijdens de lunch, welke volgde op de jaarvergadering van 't Comité Benelux, sprak prof. dr. I. Samkalden, burgemees ter van Amsterdam, over de oorzaken van de stagnatie in de Benelux en over de mogelijkheden de ontwikkeling weer te versnellen. De thans bestaande stagnatie kan vol gens dr. Samkalden worden doorbroken door de Beneluxraad beslissingsbevoegd heid te geven over voorstellen van het comité van ministers. Deze raad zou ook het recht tot het indienen van voorstel len moeten hebben. Besluiten van dit Reneluxparlement zouden tot stand kun nen komen als elk van de nationale groepen van afgevaardigden het er in meerderheid mee eens is. De nu geldende regeling, dat besluiten van het comité van ministers de natio nale parlementen moeten passeren, is een van de oorzaken van de impasse, waarin de Benelux nu verkeert, zo meent dr. Samkalden. Hij pleitte voor een eenvoudige aan pak van de problemen, door de nu be staande overeenkomsten snel te gaan uitvoeren Daarnaast kan men dan gaan werken aan supranationale instellingen in de Benelux, aldus dr. Samkalden. Wilt u méér tips? Vraag uw winkelier om de ultzoekfolder "Hartewensen"- Of schrijf aan Tornado, Tomadohuis, afdeling K., Dordrecht. De heer B. Buddingh (uiterst links), een van ds aanbieders van het christen radicaal program, en (verder van links naar rechts) mr, P. Aalberse (KVP- voorzitter), drs. A. Tilanus (CHU-voorzitter) en dr. A. Veerman (AR-onder- voorzitter). (Van onze redactie buitenland) ANKARA Irfan Aksoe, leider van een Turkse oppositiepartij heeft gisteren na een ontmoeting met de Turkse premier verklaard, dat Griekenland alle Turkse basiseisen in het Cypriotische conflict heeft aanvaard, maar dat er nog meningsverschillen zijn over de „toepassing". Volgens betrouwbare kringen in de Cyprische hoofdstad Nicosia heeft president Makarios ingestemd met eventuele terugtrekking van de Griekse troepen van het eiland, zoals door Turkije is geëist. BOGOTA (Reuter) Ploegen medici hebben de slag gewonnen tegen de drei gende massavergiftiging in de Noord- coiumbiaanse plaats Chiquinquira, waar niettemin 77 mensen gestorven zyn na het eten van brood met het giftige in- sektenverdelgingsmiddel parathion. Er liggen nog 147 mensen met vergif tigingsverschijnselen in het ziekenhuis. Het parathion was bij toeval op een vrachtauto, die meel bracht naar een plaatselijke bakker, vermengd geraakt met het meel. In allerijl werden groepen medici zaterdag van Bogota naar Chi quinquira gebracht, waar mensen op straat waren dood gebleven. Volgens on officiële berichten zijn wel 500 mensen ziek geworden «na het eten van brood met parathion. De chauffeur van de vrachtauto en de bakker, die het brood verkocht, zijn gearresteerd. Middelen met tegengif zijn uit de Verenigde Sta ten Panama, Venezuela en West-Duits- land per vliegtuig naar Columbia ge bracht. De enige zoon van een bakker in Chi quinquira, die onwetend met de vergif tigde bloem brood gebakken heeft, be vindt zich onder de mensen wier toe stand gisteren nog steeds kritiek was. OUDWOUDE (ANP) De 14-jarige ^aitje £i. uit Oudwoude is zondagavond door een drietal jongemannen aangerand en in zeer ernstige mate verkracht. Het meis.ie moest later met zwaar inwendig letsel naar het diaconessenhuis in Leeu warden worden gebracht. daders, twee van 20 en een „S,.19, Jaar> ziJn in de loop van de jLlTv de rijkspolitie gearresteerd wit eT Een van ben heeft een bekentenis afgelegd. De jongemannen hadden het meisje meegenomen in een auto en haar daarna op een stille buitenweg overmeesterd en aue drie verkracht, waarna ze haar weer naar haar woonplaats terugreden uar op straat zetten. Ze werd door voorbijgangers naar huis gebracht. toegediend We''d bloedtra>>sfusi« (ADVERTENTIE) Zag V zondag op T.V in het programma MONITOR"' M deze modellen gemaakt door erkrijgbaar bij: BINDSTRAAT 14 BREDA. Aksoe zei, dat de Grieken generaal George Grivas van Cyprus hadden te ruggeroepen en toegestemd hebben in de betaling van schadeloosstelling voor de slachtoffers van de aanval van 15 novemer op twee Turks-Cypri- otisehe gebieden. Ook hebben de Grie ken toegestemd in de belangrijkste Turkse eis, dat zij de ongeveer 12.000 man aan troepen terugtrekken, die er onwettig zijn gelegerd in strijd met de overeenkomst van Zürich, waarbij in 1960 de onafhankelijke republiek Cyprus werd ingesteld. In Ankara klonken echter ook pes simistische geluiden, die erop duiden, dat Turkije thans te opgewonden zou zijn om zijn eisen af te zwakken. Aan de Turkse grens treffen de Grieken in alle geheim verdedigings maatregelen. In het noordoostelijke gebied bestaat feitelijk de staat van beleg, ook al wordt dit niet zo ge noemd. Journalisten worden niet toe gelaten. De jongste Griekse voorstellen zijn overgebracht naar Ankara uit Athene door de speciale Amerikaanse afge zant, die maandagavond naar Athene zou teruggaan met de Turkse ant woorden. Deze afgezant, Cyrus R. Vance, maakte daarmee zijn derde reis heen en weer tussen de twee hoofdsteden in vijf nachten zonder vrijwel enige slaap. Welingelichte functionarissen zei den dat de meningsverschillen die er nog zijn, een zaak zijn van gezicht redden en het kiezen van tijdstippen. Turkije heeft er steeds aan vastge houden dat Griekenland de eerste stap doet. Volgens een onbevestigd bericht heeft Griekenland aangebo den de troepen binnen drie maanden terug te trekken. Dit vond Turkije te lang, maar het zou er mee akkoord gaan als de Ver. Staten de terugtrek king zouden garanderen. Turkije heeft gisteren niets gedaan om de dreiging van een invasie weg te nemen. Turkse straaljagers bleven boven Cyprus vliegen en de voorbe reidingen gingen verder met laden van materiaal en troepen aan boord van de invasievloot die in de zuide lijke haven Mersin op 70 km van Cy prus ligt. DE DUITSE professor H. Heffner heeft in een elfd'e-eeuws manuscript, dat zich in de bibliotheek van het Vati- eaan bevindt, een uittreksel gevonden van een preek van de kerkvader Augustinus. De tekst bevat een uit eenzetting van de waarde van de aalmoes. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De christen-radika- len moeten liun opvattingen binnen hun partij kenbaar maken en niet buiten om hun acties voeten. Dit werd gistermiddag gezegd door mr. P. Aal berse, voorzitter van de KVP bij het ontvangst nemen in de Tweede Ka mer van het christenradicaal pro gram. Met deze opvatting staat hij te vens achter de inzichten van andere partijen, zoals de Partij van de Ar beid. Deze heeft, zoals bekend, vorige week op zijn Amsterdams congres, de socialistische radicale stromingen bin nen de partij gebonden aan de regels van hun partij ten aanzien van de ac tieve politiek. Wij willen ons openstellen voor dat gene waarmee u binnen het kader van de partij komt aandragen", zei mr. Aal berse namens dr. Veerman (A.R.-onder- vo.zifcter) en drs. Tilanus, voorzitter van de CHU, toen deze politici namens hun partijen het christen-radicaal pro gram ontvingen van de heren B. Bud dingh, drs. J. Kuiper en dr. M. van Hui ten. Uit naam van zijn christen-radicale geestverwanten zed de heer Buddingh dat het christen-radicaal program over handigd wordt als een uitgangspunt voor verder overleg binnen en tussen de par tijen. „Ons uitgangspunt en onze plaats bepaling zijn bekend. Bewust hebben wij ons beperkt tot die zaken die in de nationale en internationale politiek door ons als knelpunten beschouwd worden. Wij willen voor de gehaaide mannen, zo als politici wel eens genoemd worden, als loodsmannetjes fungeren. Maar wij laten ons niet zoals dat bij echte loods mannetjes wel eens gebeurt, verschal ken". De zeven christen-radicale kernpunten, zoals die na het Schevenings congres in 't program geformuleerd zijn, luiden: Een radicaal program van de chris telijke partijen in samenwerking met anderen; werknemers en in de top van gelijke invloed van kapitaalverschaffers de onderneming; de democratisering van de ruimtelijke ordening door inspraak van de bur ger; het afzien van steun op dreiging met kernwapens; extra-ontwikkelingshulp in 1968 tot een bedrag van 350 miljoen gulden; aansluiting van de maatschappelijke achterhoede; (Van onze correspondent in Wenen) WENEN De onthullingen die de Russische meesterspion Runge sinds zijn desertie nu al een maand lang aan de Amerikaanse ge heime dienst gedaan heeft zullen aan de Russische spionagedien sten in heel de wereld heel wat hoofdbrekens bezorgen. En de spionagecentrale in Moskou zal een heel systeem van veranderingen moeten invoeren sinds Runge het westen in de rode kaarten heeft laten kijken. Tal van diplomaten, functionaris sen en journalisten van het Sovjet blok. die in werkelijkheid vrijwel uit sluitend spionagewerk verrichtten, zijn sinds het verraad van Runge vrijwel onmogelijk geworden in het buitenland. Feitelijk is heel de com munistische geheime dienst, die zijn centrale de K.G.B. in Wenen had, sinds de arrestatie van de Rus Longinov in Zuid-Afrika nog voor de desertie van Runge in het zoeklicht gezet. Maar de Oostenrijk se regering heeft de moed niet om een eind te maken aan het werk van deze dienst. Oostenrijk heeft trouwens nooit een diplomaat, hoe zwaar verdacht ook als „persona non grata" uitgewezen. Ook de Rus Asanov liet men on gemoeid, ofschoon hij op heterdaad werd betrapt bij een poging om een beambte der gemeente Wenen om ue kopen, teneinde persoonsbewijzen te krijgen voor Sovjetagenten in het buitenland. Asanov werd ter stond na zijn arrestatie als „diplo maat" weer of vrije voeten gesteld en pas zeer onlangs, toen heel de affaire weer in de doofpot was ge raakt, vertrok hij uit Wenen alsof er niets gebeurd was. ties over de atoombom te winnen, over de spreiding van de bewape ningsindustrie en over het voorko men van bodemschatten over heel het land. Tenslotte behoorde het nog tot zijn taak om Russische emigran ten te werven voor het spionage werk van Moskou. Nadat overste Pavlov hals over kop uit Canada was gevlucht dook hij zeven jaar later in Australië op. waar hij schijnbaar werkzaam was voor de' repatriëring van zijn land genoten maar in werkelijkheid hielp hij bij de opbouw van spio- nagermgen. Hij bleef echter maar vier maanden in Canberra, want het noodlot wilde dat hij ten tweede male in een affaire-Petkov verstrikt raakte, waarna hij naar Moskou te rugkeren moest. Ook werd Pavlovg naam in verband met die van de meesterspion Abel genoemd, toen men ontdekte dat de heer Kedrov, die in 1966 in Wenen was gevestigd, niemand anders dan overste Pav lov was. De oppositie in het Ween- se parlement heeft naar aanleiding van deze affair^- een vraag aan de minister gereedliggen. Vermoedelijk zal dit feit wel het eindevan de activiteiten van de heer Kedrof alias Pavlov, betekenen in Oostenrijk. Een veel betere vangst iiov schijnt de arrestatie offers voor voor allen. de toekomst, welvaart dan Asa- van de ambassaderaad Nikolai Kedrov te zijn, een figuur, die in ran*r als derde na de ambassadeur komt. Longinov heeft verklaard dat Ke drov in werkelijkheid de chef van de Weense spionagecentrale is, die ten nauwste samenwerkt met de Russische geheime dienst, die in de Bondsrepubliek opereert In werkelijkheid is Kedrov identiek met de meesterspion Wassili Pav lov, die in de jaren vijftig tweemaal in het wereldnieuws kwam: de eer ste keer in Ottawa, in 1945, toen werd hij door de gedeserteerde Sov jetdiplomaat Goesenko als hoofd van de Russische spionage in Canada betiteld, die tot taak had informa- Toch acht men het in Oostenrijk een pijnlijke zaak dat de overheid de duistere praktijken van de bui tenlandse geheime diensten duldt en aldus de neutraliteit van het land compromitteert. In Zwitserland neemt men' een veel consequentere houding aan, zo zegt de Oostenrijkse oppositie niet ten onrechte. Dit verwijt aan de regering te Wenen komt juist op het moment dat de eenzijdige Oostpoli- tiek van bondskanselier Klaus steeds meer aan kritiek onderheving wordt en zeker ook bijgedragen heeft tot de zware verliezen van de volks partij bij de jongste verkiezingen. (ADVERTENTIE) ENGELS PORSELElSj Vraag! folders bij de importeur: H't HOOLHOES"lreneweg2 Bunde(L.) Een groot aantal dagbladen heeft gisteren comentaar geleverd op de politieke gebeurtenissen die het af gelopen weekeinde in ons land plaats vonden. Hieronder volgen een aantal meningen DE TELEGRAAF: Uit de besluiten van* het' PvdA-congres kan men moei lijk afleiden welke koers deze partij nu zal gaan varen. Opmerkelijk is wel de samenstelling van het nieuwe bestuur: liefst eenderde bestaat uit aanhangers van Nieuw Links. De toekomst zal moeten leren of deze Nieuw Linksen zich in het partijbestuur laten inkapselen, of dat' zij in staat zijn de Partij van de Arbeid nog meer naar links te trekken. DE VOLKSKRANT: Volgens de KRO- uitslag is de PvdA weer de grootste partij van het land. Maar, en dat zou de voldoening toch weer hebben moeten temperen, niet uit eigen kracht. De PvdA zou immers opnieuw achteruit zijn gegaan, zij het nu maar met twee zetels, en alleen toch de top hebben bereikt dank zij een nieuw verlies van Gi y van minder dan tien ze tels. Een enorm verlies, waarbij echter wel bedacht moet worden, dat de KVP, in deze periode van grote interne ver warring, naar geen enkele kant aantrek kingskracht kan uitoefenen. Als wij het resultaat van dit onder zoek serieus nemen en dat lijkt' nodig omdat een eerder onderzoek van het zelfde bureau wonderwel met de uit slag van de vorige verkiezingen bleek te kloppen moet daaruit de conclusie worden getrokken, dat een combinatie, zoals we nu hebben, nauwelijks meer mogelijk zou zijn. HET VRIJE VOLK: Het is merkwaar dig dat het congres van de PvdA op het zelfde moment dat het deze machtiging voor een stembusakkoord heeft gege ven, op voorzitter Tans en mr. Cammel- beeck na geen rooms-katholieke leden meer in het partijbestuur telt. Dat lijkt een ondoordachtheid die enige twijfel wettigt over de inzet waarmee men naar een stembusakkoord wil streven. Het congres, dat bij de vorige gele genheid vooral bezeten was van de ge dachte dat het partijbestuur verjongd moest worden, was er nu op uit de Tien Over Rood-stromingen aan hun trek ken te laten komen. Verjonging "an leeftijd speelde eensklaps geen over heersende rol meer. En een aantal leden die twee jaar geleden bij de verjonging tot het bestuur toetraden, verdwenen weer even snel als zij gekomen waren. ALGEMEEN HANDELSBLAD: Het vaderland kan rustig zijn. Aarden heeft een knieval gema kt voor Schmelzer en loopt voorshands weer braafjes mee in het katholieke gareel. Ook in socialisti sche kring is een opkomend oproer be dwongen. De rebellen van Nieuw Links hebben op het congres van het afgelo pen weekend aan de partijleiding be loofd, niet meer op de wijze van vroe ger naar buiten te zullen ageren. In ruil daarvoor kregen zij een aantal zetels in het partijbestuur. Een veelbeproefd zoethoudertje tegen over/dissidenten, dat ook in dit geval zijn effect niet miste. Zelfs kon men op- perrebel Han Lammers enige malen ijverig met partijvoorzitter Tans zien conspireren met kennelijk doel, de za ken mooi te houden. NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT: Het onderzoek was ook alt snel ver ouderd. Het werd immers gehóuden vóór de conferentie van christen-radicalen, vóór het congres van D'66 te Helmond, vóór het' congres van de PvdA dat zich dezer dagen heeft afgespeeld, ook vóór de partijraadsvergadering" van de KVP die we over enkele weken zullen bele ven. En zo zal er nog heel wat meer gaan gebeuren voordat Nederland weer naar de stembus gaat om een Tweede Kamer te kiezen. Dat duurt nog diie jaar. Intussen zullen er plaatselijke ver kiezingen zijn in Helmond; en als het goed is ook in Groot-Groningen. Het zal interessant zijn, .na te gaan in hoeverre er iets van de nu gebleken tendensen zichtbaar zal worden bij zul ke plaatselijke electorale evenementen. DE TIJD: Nieuw Links mag voldaan terugzien op het PvdA-congres. Het be langrijkste resultaat van het congres is de verschuiving in de top:. Nieuw Links bezet nu een flink aantal zetels in het partijbestuur en weet zich verzekerd van de sympathie van een aantal andere partijbestuurders. Het is nog niet zo ver dat de oudere partijkern is ingekapseld, maar zij zal in de toekomst toch meer moeite hebben de ideeën van Nieuw Links uit te schakelen dan op dit con gres het geval was. En het was nu al moeilijk genoeg. Brandpunt bracht een momentopname over de vraag hoe de politieke partijen in de markt liggen. Een poging tot dui delijkheid, die vrijwel onmiddellijk om hals ging door het commentaar dat de betrokken politieke kopstukken erop gaven, want zij proberen alleen de pun ten te erkennen die hun bevallen: de rest vinden ze te glibberig en daar strooien ze dus zand overheen. Gelukkig niet genoeg om een paar dingen duide lijk te laten. Het verlies van de KVP is niet on voorstelbaar. De partij ligt bewusteloos op de operatietafel. Ze heeft bovendien de waan van de dag tegen, die luidt dat alles wat katholiek is gauw moet ster ven. (VERVOLG VAN PAGINA I) Op de vraag of het nieuwe Nederland se stimuleringsbeleid meer afgestemd zal zijn op de plaatselijke problemen, zoals de burgemeester van de stimulerings kern Bergen op Zoom herhaaldelijk be pleit, antwoordde minister De Block ontkennend. „Ik ken de heer Van Laar erg goed en als ik in zyn schoenen stond, zou ik hetzelfde zeggen, denk ik", zo zei de minister. „Maar je kunt de een niet meer geven dan de ander Met een werkloosheidspercentage van 2,3 mag Bergen op Zoom niet klagen, vond hij. Over de verschillen in het Neder landse en Belgische industrie-stimule- ringsbeleid zei hij dat onnodige con currentie uitgebannen dient te worden. „Het moet uit zijn met het elkaar vlie gen afvangen", voegde hij eraan toe. Hij verwachtte overigens dat de har monisering wel een langdurige geschie denis zal worden. „We zijn er al vrij laat mee". De zaak komt aan de orde op de Benelux-ministersconferentie in februari of maart, en in élk geval tij dens het voorbereidend gesprek dat morgen gehouden wordt. De Westbrabantse industrialisatieplan- nen lang Volkerak, Hollandsch Diep en Bergsche Maas (Dintelmond-, Moerdijk en Dongemondproject) waardeerde mi nister De Block zeer positief. Over het Moerdijkplan zei hij: „We zullen over wegen wat we eraan kunnen doen. Het lijkt ons een goed plan". De Brabantse gedeputeerde Coppes zei, dat thans kostprijsberekeningen ge maakt worden, waarna de definitieve ge- opzet op tafel komen kaïn. Commissaris Kortmann verklaarde de wat trage gang van zaken rond het Moerdijkplan uit de moeilijkheden die er aanvankelijk ge weest zijn in de samenwerking der drie betrokken gemeenten (Zevenbergen, Klundert, Hooge- en Lage-Zwaluwe). „Het ontwerp-streekplan Westbrabanf- se Riviermonden kam de grondslag vor men voor een herindelingsplan", zei hij, „maar dan moet het eerst door de staten vastgesteld worden". Het omtwerp- sfcreekplan wordt op 15 december in de Brabantse statenzaal behandeld. Commissaris Kortmann over het Rei- merswaalplan: „Het Moerdijkproject kan daarvoor geen alternatief zijn. Reimers- waal is veel groter en bovendien een zééhavenplan. Dat heb ik ook altijd in het Gouden Delta-overleg gesteld. Rei- merswaal komt op zijn vroegst eind van de jaren zeventig aan de orde. Maar aangezien een plan van deze omvang minstens tien jaar voorbereiding vergt, moeten we nu al zeer actief zijn". Over de geruchtmakende overplaatsing van de schroefboutenfabriek Everts en Van der Weydsn van Helmond naar Heerlen (mèt rijkssubsidie) zei minister De Block: „Dat was een heel bijzonder geval. De keus was: sluiten in Helmond of blfjven bestaan elders". In het alge meen wil de regering de gebieden die het toch al moeilijk hebben, niet drai neren. Op de vraag waarom van depar tementale zijde over deze verplaatsing geen contact opgenomen was met het provinciaal bestuur (zoals gebruikelijk is), wilde de minister niet ingaan.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 9