Ontslag pastoor opluchting voor Bergeijk Landbouwhuis te Goes weer in gebruik genomen Open bejaardensociëteit te Vlissingen in gebruik In Canada gebeurde een wonder rpapier voor uw L-pen Even uitblazen mevrouw Bennecke nu kandidaat NAVO-post Euph Jong Afscheid na bittere preek DUBBEL FEEST TE GOES Goed concert oma en Leven RUILVERKAVELING' Nieuw clubhuis Hoekse Rakkers geopend UIEN SNIJDEN MET OF ZONDER TRANEN Little Brother" n EENVOUDIG MENU Brandend maagzuur, Voorlopig geen liquidatie Nyma Geen commentaar ™^™dwinning en die wil ik Oorzaken Haven Londen werkt weer Berlijnse studenten eisen vrijlating raddraaierTeufel Opvotger van Van Kielmansegg DE GAULLE: ONGELOOFLIJK GELACH Graag antwoord Sportpark Stampersgat Grote gezin de dupe 5 DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 28 NOVEMBER 1967 5 (Van een onzer verslaggeefsters) GOES In kringen van de Zeeuw se Landbouwmaatschappij is gisteren In Goes dubbel feest gevierd. Het, on roerende, middelpunt van deze feest vieringen was het Landbouwhuis, waar het provinciaal secretariaat van de ZLM zetelt. Vijftig jaar geleden en 2 dagen om precies te zijn, besloot het ZLM-be- stuur het pand nummer 28 aan de Grote Markt aan te kopen. Pp dezelf de dag van dit jubileum heeft het ZLM-personeel het kantoor, zij het dan grondig opgeknapt, opnieuw in gebruik kunnen nemen. Ter gelegenheid van beide heuglij- (Van onze correspondent) GOES In een aantrekkelijk samen gesteld programma trad de Goese har monie „Euphonia" in de Schuttershof zaal te Goes op, waarbij als intermezzo werd opgetreden door het tienerkoor „Jong Leven" uit Vlissingen. Beide ver enigingen staan onder leiding van Phi lip Fey, die bij „Euphonia" zyn debuut maakte. Het programma werd geopend door de drumband, die onder directie van C. Schrijver een viertal vlot uitgevoerde werkjes liet horen. De harmonie „Euphonia" was daarna aan de beurt; een mager bezet ensem ble, waarvoor versterking wel gewenst is. Er werd met verve gemusiceerd en zeker voor de pauze ook op niveau. Naast het pittige „Semper Dixieland" van Sousa en „Double Eagle on Para de" van Pi Scheffer, waren de talrijke bezoekers oorgetuige van de „Petite Suite" van stadgenoot Adriaan Kouse maker, muziek die goed in het gehoor ligt en weinig problematiek geeft. Frans von Suppé was vertegenwoor digd met een van zijn vele ouvertures en de bezoekers hebben kunnen genie ten van de „Leichte Cavalerie". Een tikkeltje moderner van opzet was het arrangement van Gerard Boedijn in het bekende „The Londonderry Air". Philip Fey wist door een goed gerichte di rectie zijn korpsleden op de juiste wij ze aan te voeren. Tot tweemaal toe traden de leden van het tienerkoor „Jong Leven" uit "Vlissingen op in een aantal vlotte lied jes, waarbij zij terzijde werden gestaan door pianist Ab Lichtendahl en een ritmegroep. ke feiten werd er gistermorgen in het landbouwhuis een bijeenkomst gehou den waarop o.m. burgemeester mr. F. Huber van Goes, wethouder J. Roose, gemeentesecretaris M. Taillie, een vertegenwoordigster van de plat telandsvrouwen, ZLM-hoofdbestuurs- leden en andere genodigden aanwe zig waren. Het gezelschap werd welkom gehe ten door ZLM-voorzitter ir. J. Prins. Deze gaf een overzicht van de ver bouwingswerkzaamheden, die onge veer een jaar in beslag hebben geno men. Overigens werd er volgens ir. Prins al in 1960 gesproken over nieuwbouw- en verbouwingsplannen voor wat betreft het landbouwhuis. De nieuwbouwplannen werden ech ter al gauw terzijde geschoven. De opknapbeurt, die het gebouw zou krijgen, is uiteindelijk een volledige restauratie geworden. Volgens ir. Prins ls de opknapperij te vergelijken met een „ruilverkave ling nieuwe stijl". Ongelukkig ge bouwde kamertjes zijn verdwenen. Alle personeelsleden werken nu in ruime, modern ingerichte kantoren. Ook het „wegennet" is heel wat ver beterd, aldus de heer Prins. De hal, het trappenhuis en de gangen zorgen voor een goede „doorstroming van het verkeer". Burgemeester Huber, die zelf moet werken op een gemeentehuis in de steigers, kon zich de blijdschap van het personeel over het vernieuwde onderkomen goed voorstellen. Boven dien verheugde het de burgemeester dat er weer een stukje aanzicht van de Grote Markt is opgeknapt. HOEK „We zijn met ons jeugd werk zeker niet achtergebleven bij an dere gemeenten". Dit zei mevrouw M. Hanssens-Klaver als voorzitster van de stichting Jeugdwerk De Hoekse Rak kers, toen zij in het nieuwe clubhuis aan het Oud-Vlissingen de vele geno digden by de officiële opening verwel komde. De opening vond op originele wijze plaats: burgemeester A. F. Hanssens moest eerst vier linten ontknopen, die diagonaal het bruine papier kruisten, waarmee de toegangsdeur gecamou fleerd was. Toen dit verwijderd was kon hij pas de sleutel in het slot ste ken. Mevrouw Hanssens sprak in haar openingswoord over de prettige contac ten met het Terneuzense jeugdwerk, die zich in de toekomst zeker nog zul len verdiepen. Zij richtte de schijn werper op het echtpaar J. A. Braven- boer, die in enkele jaren de bezielende inspirators van het jeugdwerk zijn ge worden. De voorzitster bood hen als geschenk voor het gebouw een klok aan. Ook en kele oudere inwoners, die zich erg in gespannen hebben, de heren P. de Rid der en J. Kiel, werden door mevrouw Hanssens geprezen. De burgemeester, die met wethouder L. Jansen het gemeentebestuur verte genwoordigde. meende dat het feit dat men in Hoek niet worstelt met jeugd problemen, in niet geringe mate te danken is aan het echtpaar Bravenboer De burgemeester prees de gemeente bijzonder gelukkig. Vorig jaar kon een nieuw sportveld in gebruik genomen worden en nu dit alleszins verantwoor de onderkomen voor de Rakkers. De voorzitter van de algemene stich ting Club- en Buurthuiswerk Terneu- zen, P. J. Huijbregt, bood, behalve zijn felicitaties en morele hulp, een fraai geschenk aan in de vorm van een hoe veelheid spelmateriaal en gereedschap, dat op een grote tafel tot op dat mo ment door een laken aan het oog ont trokken was. „Als wij gaan samenwer ken zal het rijk voor 70 pet. subsidië ren", zei hij. „De overige financiën, waar met alle respect voor uw idea lisme toch alles om draait, zullen wij van gemeentewege moeten krijgen en er verder zelf voor moeten zorgen". (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Met een kortstondig partijtje biljart tussen de wethouder van Sociale Zaken, de heer G. Janse, en de heer J. Le Clercq, voorzitter van de algemene bond van bejaarden, is gis terenmiddag de bejaardensociëteit Vlis singen in gebruik genomen. Kort na de ze „officiële" partij namen de bejaar den daadwerkelijk bezit van hun ont spanningsruimte en werden de eerste kaarten gelegd, de eerste caramboles ge maakt en gesprekken aangeknoopt. Ervoor had wethouder Janse de voor geschiedenis van de sociëteit in herin nering gebracht. Van de algemene bond van bejaar den heeft het gemeentebestuur enige tijd geleden het verzoek gekregen me dewerking te verlenen aan het tot stand Het schoonmaken van uien en sjalotjes is voor vele huisvrouwen een ware bezoeking, want de scherpe lucht doet haar ogen tranen. Er zijn tal van lap middeltjes om dat tranen tegen te gaan, maar afdoende zijn deze niet. Uien kunnen schoongemaakt worden voor een open raam, maar dat is in de winter niet bepaald aantrekkelijk. Een andere methode is, de uien onder water schoon te maken, maar dan wordt het bakken weer moeilijk. Er bestaan al grote brillen die de ogen vrijwel luchtdicht afsluiten, maar dat is een vrij kostbare en niet erg comfortabele methode. De gebruikelijke uienmachine snijdt de uien alleen en kan ze weer niet hakken. Uit Frankrijk, het land waar bijna geen maaltijd zonder ui of sjalot bereid wordt, komt nu een heel een voudige vinding die het tranen tegen gaat. Op een mesje past een transpa rante, lichtgebogen afdekking van 11 x 13 cm. De afstand tussen mesje en af dekking is 5 cm. Alle nare geuren blij ven onder deze „paraplu". Het „dek sel" is draaibaar, zodat het mesje zowel schuin om te schillen als recht voor het hakken te gebruiken is. Hoewel dus verstelbaar hetgeen ook gemakkelijk is voor het schoonmaken past de bevestiging toch stevig en valt niet om- laaS tijdens het schillen. In Nederland verkrijgbaar. Deze gekwelde geer toont herenmode W68: een „total look"-pak (blouson, mou™l°0s jasje en gestreepte broek) van 100 procent katoenen denim in genuanceerd blauw met oranje ef- Jecten. Zelfs het feit dat hij een zeer diep decolleté kan dragen zonder aan stoot te gepen. schijnt hem niet qe- li v u- maken (Model Internatio nal Fashion Council, Amsterdam) Al eerder schreven wij over de nieu we Franse poppen, die zijn toegerust met een natuurlijk miniem geslachts orgaan, omdat opvoeders vonden, dat er wat ontbrak aan de bestaande, seksloze poppen, die geen voorlichtende waarde hebben voor het kind. In de V.S. is nu ook zo'n pop geïntroduceerd: Little Brother, die onmiddellijk bij zijn ver schijning opschudding verwekte bij con servatieve geesten. Een inspecteur van de douane, die een tip had gekregen, dat er een „obscene" pop zou worden ingevoerd, bekeek hem van alle kan ten, maar kon er toch niets zedeloos aan ontdekken. Een huismoeder uit Ohio dacht daar anders over. Zonder dat ze het jongetjes-popje nog had ge zien, richtte ze een comité op, dat honderden protestbrieven verzond aan onder meer warenhuizen en kerken. Hierin werd het poppeventje als „ob sceen speelgoed" betiteld. Tientallen warenhuizen raakten door deze protes ten bevreesd en durfden hem niet te verkopen. Een zaak in New York be sloot alleen op schriftelijke bestelling te leveren. Een heleboel artsen en psy chologen achtten „Little Brother" ech ter een heel natuurlijke speelpop, „tenzij volwassenen er door hun reacties iets onnatuurlijks van maken". Het gevolg is, dat broertje ook een zusje zal krij gen, dat eveneens van alle natuurlijke lichaamsdelen zal zijn voorzien. December telt van alle maanden de meeste feestdagen en gooit daarom in ieder huishouden, groot of klein, op culinair gebied de hoogste ogen. Ieder jaar vraagt dit een tijd van bedenken, overdenken en nadenken. Wie graag gauw klaar is en veel ex tra tijd voor haar gezin wil hebben, kiest het „menu zo klaar". Als voor gerecht zoudt u gegarneerde toost kun nen kiezen of een aardappelslaatje. Gegarneerde toost kunt u als volgt klaarmaken: 1. toost beleggen met plakjes kaas, 2. plakjes tomaat en ei, 3. plakjes vlees of besmeren met: paté of smeerleverworst, smeerkaas of zalm. U kunt de toost garneren met paprikapoeder, tomatenpuree, fijn- sneden peterselie, kappertjes. Een aardappelslaatje kunt u maken met blokjes gekookte aardappel, die u bijvoorbeeld vermengt met: blokjes appel en blokjes rookworst, aange mengd met slasaus of met stukjes to maat, en appel, aangemengd met een slasaus, of met geraspte wortel en knolselderij, aangemengd met slasaus of met: fijngesneden witlof en blokjes gare biet, aangemengd met een slasaus. Deze voorgerechten kunt u vooraf laten gaan aan bijvoorbeeld tomaten soep (uit pakje of blik) met peterse lie, varkensrollade of kalfsrolletjes, blikgroenten, chips en gebak, fruit en koffie .a. Dan hebt u toch wel een menu, dat lekker kan zijn en in ie der geval gauw klaar is. Het is mis schien nu niet zo direct geschikt voor de kerstdagen, maar toch wel voor de Sint en de dagen tussen de kerst en oudjaar. komen van een soos. De bond opperde het idee om het voormalige Burgerweeshuis van de Bad huisstraat te gebruiken. Het gemeente bestuur stond daar niet afwijzend tegen over. De toestand van het weeshuis bleek echter van dien aard, dat nood zakelijke verbouwingen te hoge kosten met zich mee zouden brengen. Voorts staat het gebouw op de nominatie voor afbraak, die al over een jaar zou kun nen plaatsvinden. Een oplossing diende zich onverwacht aan toen men in onderhandeling was met de firma Loontjes over de aankoop van een aantal tweedehands biljarts. De firma bleek nl. bereid de bovenzaal van zijn pand aan de Nieuwendijk 41, waar biljarts staan opgesteld, tafeltjes en stoeltjes zijn geplaatst, een keuken aan wezig is enz., voor de soos te verhu ren. Wethouder Janse zei gisteren vooral verheugd te zijn, dat hier een plaats van samenkomst kon worden ingericht die voor elke bejaarde uit Vlissingen toegankelijk is, ongeacht ge zindte, lidmaatschap van vereniging enz. Hij deelde mee, dat waarschijnlijk reeds over enkele weken de ruimte aanzien lijk zou kunnen worden uitgebreid nl. met een zaal met een oppervlakte van 80 m2 op gelijke hoogte in het daar naast gelegen pand door een doorbraak van een muur. De nieuwe zaal zal voornamelijk worden gebruikt voor lezen, conversa- tie en kaartspel, terwijl de huidige ruimte voornamelijk dienst zal moeten doen als biljartzaal. Er staan thans niet minder dan vijf biljarts opgesteld. Ingebruikname van de nieuwe sociëteit, die gratis toeganke lijk is, betekent ook, dat van de kantine van het stadhuis voor dat doel geen ge bruik meer zal behoeven te worden ge maakt. De bejaarden zijn daar lange tijd sa mengekomen nadat ze in Het Schelde- kwartier „werkloos" waren geworden. Wethouder Janse besloot zijn openings toespraak met de wens, dat het comité van orde erin zou slagen de samenkom sten zo gezellig mogelijk te maken. De bondsvoorzitter, de heer Le Clerq zei te hopen, dat de ruimte spoedig te klein zou blijken te zijn doordat het aantal activiteiten na het beschikbaar komen van de nieuwe ruimte spoedig aan zienlijk zou zijn uitgebreid. Tot slot werd een gelukwens uitgesproken door de heer F. Leenhouts namens het lan delijk bestuur en namens de afdeling Souburg van de algemene bond van bejaarden. Het ligt in de bedoeling dat de socië teit elke dag open is van 2 tot 5 uur behalve op zaterdag en zondag. In de maanden juli en augustus is de soos gesloten. (ADVERTENTIE) druk op de maag, opgeblazen geVoel? helpen direkt! ARNHEM (ANP) Op advies van de bewindvoerders heeft gisteren de arron dissementsrechtbank te Arnhem aan de N.V. kunstzij de spinnerij Nyma te Nijme gen definitief surséance van betaling verleend voor anderhalf jaar. Dit besluit werd genomen op grond van een mede deling van de bewindvoerders, dat direc te liquidatie sterk moet worden ontra den,, aangezien de opbrengst dan mini maal zou zijn, terwijl zeer hoge afwikke- lingskosten zijn te verwachten. Ook een geleidelijke liquidatie werd kostbaar genoemd, ofschoon men deze mogelijkheid toch voor ogen moet hou den. De bewindvoerders gaven duidelijk voorkeur aan voortzetting vaoa het be drijf. Hiervoor is een budget opgesteld dat uitgaat van een minimale perso neelsbezetting. Men is al bezig met vermindering van net aantal personeelsleden met 200 man tot 1000 main, alsmede verbetering van de technische apparatuur. (Van een onzer verslaggevers) BERGEIJK De bisschop van Den Bosch, mgr. J. Bluyssen, heeft pastoor G. M. A. van Elderen (60) met ingang van 8 december onslagen als pastoor van de 6000 zielen tellende parochie Sint Petrus Banden in het Brabantse dorp Bergeyk. Hy heeft daarmee een einde gemaakt aan een reeds jarenlange gespannen verhouding tussen de pastoor en veel van zy'n parochianen. Volgens de secretaris van het Bos sche bisdom is het ontslag noodzake lijk geworden wegens het onvoldoen de functioneren van de zielzorg in het algemeen, zonder dat pastoor Vatn El- deren speciale voorvallen ten laste zijn gelegd. „Het bisdom heeft de pastoor een vervroegd pensioen aangeboden, als ook een woning buiten Bergeijk. Pas toor Van Elderen kan de bisschop een andere taak in de zielzorg vragen, waarvoor hij meer geschikt is", aldus de secretaris van het bisdom, maar hij heeft dat tot op heden niet gedaan". Tijdens de missen van voorbije zon dag heeft pastoor Van Elderen in een bitter gestemde preek meegedeeld, dat de bisschop van mening was, dat hij de zielzorg niet goed deed en hem uit zijn ambt had ontzet, nadat hij ge weigerd had zelf ontslag te nemen. „Mijn overtuiging staat recht tegen over die van de bisschop", zei hij. De pastoor voegde hieraan toe, dat hij in deze omstandigheden geen afscheid zou kunnen komen nemen van zijn pa rochianen. Hij maakte een verwijt aan het adres van degenen, die actie ge voerd hebben om hem weg te krijgen uit Bergeijk. „Zij hebben mijn leven en dat van mijn huishoudster kapot gemaakt", zei hij. De pastoor besloot zijn preek met de bede: „Heer, ver geef het him, want zij weten niet wat zij doen". PASTOOR VAN ELDEREN ver niet mee. Ilc heb hier al twintig De mensen daar in het Kempendorp De deur van de pastorie in Berg- ijk wordt nauwlettend bewaakt door de huishoudster Berta, gekleed in een stijve, witte jassch-ort, die tot haar enkels reikt. Zij is niet van plan iemand van de pers binnen te laten. „De pastoor is niet te spreken", zegt zij op snauwe rige toon. „Hij heeft gezegd, dat het bisdom hem niet zal kunnen verwijten, dat hij een rel heeft uitgelokt. Hij geeft geen enkel commentaar. Dat heb ben „wij" samen duidelijk afgespro ken". Op het moment, dat zij dit zegt komt pastoor Van Elderen (klein van pos tuur en blozend gelaat) uit zijn zit kamer, loopt door de gang naar een bepaald vertrek, maar zegt geen woord. De twee kapelaans blijken niet thuis te zijn. Wij vertrekken en achter ons gaat de deur in het slot. Het bezoek was wel erg kort, maar we mogen niet mopperen. Later vernemen wij, dat vóór ons een verslaggever van de ra dio door de „pastoorsmeid" de deur Uitgegooid is. Berta is geen gemakkelijke, zeggen ze in Bergeijk, maar niemand blijkt ze erg goed te kennen. Als men haar op» straat ziet, dan is het altijd in gezel schap van de grote bemardshond van de pastoor. Evenmin als de pastoor legt zei gemakkelijk contacten met de mensen uit het dorp. Over het leven op de pastorie doen oncontroleerbare verhalen de ronde. Alleen valt er uit op te maken, dat de sfeer er gespannen is. Gedurende zijn 15-jarig pastoraat heeft pastoor Van Elderen al diverse kapelaans zien ko men en gaan. Ruim een jaar geleden benoemde de bisschop er twee tegelijk, J. Pas en C. Stappershoef. Beiden Tilburgers van geboorte en al lang met elkaar bevriend. Zij hebben zich in korte tijd zeer gezien gemaakt in Berg eijk, maar niet op de pastorie. De joviale kapelaan Stappershoef heeft al twee keer rust moeten nemen wegens overspanning. Over de diepere oorzaken van de moeilijkheden tussen de pastoor en zijn parochianen laten de bewoners van Bergeijk zich maar moeizaam uit. Koster Houtappels zegt tot zijn ver ontschuldiging: „Ik bemoei mij er lie- zijn nog beducht om vrijuit te spreken. Zij hebben een spreekwoord dat zegt: „Als je tegen de kerk of het raadhuis plast droogt het noodt meer op". Vrij vertaald betekent dit, dat kritiek op kerkelijke of wereldlijke autoriteiten nooit vergeten wordt en dat zelfs het nageslacht hiervan de gevolgen kan ondervinden. De sociale controle in het dorp blijkt nog zeer streng te zijn. Er -is daarom blijkbaar nogal wat moed nodig ge weest voor de zeven leden van het pa rochieel actiecomité, die ruim twee jaar geleden een open brief geschreven hebben aan de pastoor met het ver zoek mee te werken aan de moderne ontwikkelingen in het kerkelijk leven en tegemoet te komen aan de „demo cratisering" in de kerk, die door mgr. Bekkers zo sterk werd gepropageerd. De leden van het comité namen het de pastoor kwalijk, dat hij zonder de parochianen er in te kennen een nieu we kerk gebouwd heeft, die niet vol doet aan de nieuwe inzichten van de zielzorg. De hoofdkerk bestaat uit een grote, vierkante ruimte met bijna duizend zitplaatsen. Ze wordt alleen 's zondags gebruikt. Door de week heeft men de beschikking over een aparte dagkerk Is dit niet veel te overdadig? vroegen vele parochianen zich af. Maar de pastoor ging zijn eigen gang en bouwde voor de kerk nog een toren van bijna tachtigduizend gulden. De kerk is al twee jaar in gebruik, nog steeds niet geconsacreerd. De re den hiervan is, dat mgr. Bekkers des tijds al geweigerd heeft de inzegening te komen verrichten vóórdat de pa rochiële moeilijkheden zouden zijn op gelost. Ook mgr. Bekkers had pastoor Van Elderen al verzocht zelf ontslag te nemen. Het halsstarrige verzet van de Berg- eijkse pastoor tegen de invoering van liturgische vernieuwingen heeft bij ve le parochianen kwaad bloed gezet. Zijn optreden tegen wijlen mgr. G. de Vet deed de deur helemaal dicht. Toen de Bredase bisschop in de kerk van pastoor Van Elderen kinderen kwam vormen tijdens de ziekte van mgr. Bekkers begon hij de plechtigheid in het Nederlands. Waarop de pastoor de bisschop het nieuwe liturgische tekst boek uit de handen trok en een exem plaar met de oude Latijnse ritus ervoor in de plaats gaf. De AVRO blikte gisteravond exact vijf jaar in de geschiedenis terug. Op die gedenkwaardige zesentwintigste en zevenentwintigste november 1962 sloeg de toen ideale combinatie Televisie Mies Bouman of Mies BoumanTele visie een massale charitas-reactie los, welke zijn weerga in dit land niet ken de en waarschijnlijk ook nooit meer zal kennen. Een paar flitsen uit die 24 uur, die volstonden om het volk maar even dik twintig miljoen uit de porte monnee te toveren, herinnerde ons er aan hoe wij toendertijd als volslagen televisiemaniakken die avond heel laat naar bed gingen en we dë volgende morgen weer voor dag en dauw uit de veren waren. We geloven nooit dat men ons op de dag van vandaag nog zo gek zou kunnen krijgen! Een handjevol jaren geleden lukte dat echter wel, maar ja Mies was toen ook vijf lentes jonger en elke kijker geloofde haar op haar charmante woord dat Nederland slechts bevolkt werd door „enkel lieve en nog eens lieeve mensen". Sindsdien weet iedereen (Bouman incluis) wel beter, maar de organisatoren van de Open het Dorp actie legde deze illusie geenszins wind eieren. Dat de pyramide guldens in elk ge val goed besteed is. maakte de repor tage duidelijk, toen de flash-back beel den plaatsgemaakt hadden voor opna men welke men kort geleden geschoten had in „Het Dorp", waar dankzij een waanzinnige nationale opwelling tot financieel geven. een paar honderd stakkers een enigszins menswaardig bestaan kunnen leiden. N.R. DE VROUW van ex-premier Mendes France is gisteren na een langdurige ziekte overleden. (Van onize redactie buitenland) LONDEN Aan de wilde Londense havenstaking, die de export van goe deren tot een waarde van minstens 850 miljoen gulden heeft opgehouden en die acht weken heeft geduurd, is een einde gekomen. De 3000 stakers hebben hun werk gevers en vakverenigingen tot het einde van het jaar de tijd gegeven om over hun eisen (hogere contractlonen) te beraadslagen. Zij dreigen met een nieu we staking in januari als aan hun eisen niet is tegemoet gekomen. BERLIJN (DPA) Met twee waterkanonnen joeg de politie gisteren voor het gerechtsgebouw in West-Berlijn jeugdige betogers uiteen, die in spreek koren de vrijlating van de radicaal linkse student Fritz Teufel (24) eisten en een afzetting doorbraken. Teufel wordt ervan beschuldigd bij de onlusten tijdens het bezoek van de sjah van Perzië op 2 juni aan eWst-Berlijn als „raddraaier" te zijn opgetreden en van Perzië op 2 juni aan West-Berlijn verwond. Het proces tegen hem begon gisterochtend. (Van on/e correspondent In Bonn) BONN. De Westduitse regering heeft thans officieel de 54-jarige luite nant-generaal Jiirgen Bennecke, com mandant van het eerste legerkorps van de Bundeswehr kandidaat gesteld voor het Navocommando Europa-Midden te Brunssum. Hij sal op 1 april a.s. gene raal Von Kielmansegg opvolgen. Met de d ri e-s t err e ng c n era a 1 wordt een Westünitse officier op een hoge Navo-post benoemd, die tot dusverre nog nooit iets met de Navo te maken heeft gehad. Generaal Bennecke werd op 12 sep tember 1912 in Halberstadt geboren als zoon van een officier. In 1930 ging Bennecke als aankomend officier bij de Reichswehr. Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam was hij luitenant. Bij het uitbreken van de wereldoorlog was hij troepenofficier, namelijk compag niechef van het Hirschbergerbataljon. De gehele tweede wereldoorlog heeft generaal Bennecke te velde doorge bracht. Hij was gestationeerd in het westen, in de Balkan en aan het Oost front. Aan het einde van de tweede wereldoorlog was hij verbonden aan dc generale staf van de Heeresgruppe Mit- te. Hij bracht twee jaren door in Britse krijgsgevangenschap. Na zijn invrij heidstelling werd hij boer in Zuid-Ba den. Toen in 1952 het zogenaamde Amt Blank begon met de voorbereiding van de heropstelling van Westduitse strijd krachten, kwam Bennecke weer naar Bonn, waar hij werd belast met organi satorische vraagstukken Er is niets ten nadele van generaal Bennecke bekend, ofschoon zijn naam in het „Braunbuch" voorkomt. Hij heeft vier kinderen, tussen de 15 en 26 jaar. Hij is een groot natuurvriend en o.a. een hartstochtelijk verzamelaar van paddestoelen. Zijn hobby's zijn geschie denis en internationale politiek. (VERVOLG VAN PAGINA 1) Om 3.40 uur ging De Gaulle ervoor zitten om over Frans Canada te gaan praten. De 1100 journalisten in de zaal kregen de indruk alsof De Gaulle weer in Quebec en Montreal zat, waar hij „Leve het vrye Quebec" had geroe pen. „Aanvankelijk", zei De Gaulle, „waren er in Canada 60.000 Fransen. Toen kwamen er miljoenen Britse ver overaars bij, die met dwang en verlei ding de Fransen ertoe probeerden te be wegen een eigen karakter en taal op te geven. Omdat wij in Frankrijk be zig waren met continentale oorlogen en politieke crisissen, verwaarloosden wij onze eigen kinderen in Canada". „Maar toen gebeurde het wonder. De Fransen in Canada bleven trouw aan hun taal en godsdienst en schaarden zich rondom hun arme priesters met de leuze: je me souviens. Passief verzet was hun niet meer genoeg. Zij wilden over hun eigen lot beschikken. Toen ik er kwam was de golf van blijdschap en hoop eenvoudig niet te beschrijven. Ik ging langs de Chemin du Roi, zo ge noemd omdat de Fransen in Canada nooit de hoop hadden opgegeven dat daar nog eens een Frans staatshoofd langs zou komen. Daar stonden", zei De Gaulle, onder gelach in de zaal, „daar stonden miljoenen Fransen langs de kant van de weg met duizenden en dui zenden Franse vlaggen, zoveel vlaggen dat men van de Engelse vlag niets meer zag". „Iedereen begon de Marseillaise te zingen met een ongelooflijk elan. Toen ik in Montreal kwam was de golf van bevrijding zo groot geworden, dat Frankrijk eenvoudig de plicht had daar op te antwoorden. En dat heb ik ge daan. Meer niet. Dat antwoord heb ik gegeven en ik heb mijn gedachten sa mengevat in een paar woorden: „Leve het vrije Quebec". Daverend gelach in de zaal. „Zouden wij onze kinderen moeten vergeten, die wij liefhebben", vroeg De Gaulle. „Ik heb de vlam van de wedergeboorte ontstoken. De soli dariteit met Frans Canada zullen wij nog veel meer uitbreiden bij de ko mende bezoeken van ministers van Quebec aan Parijs. Toen zette De Gaulle zijn bril op en las een stuk voor van wijlen Paul Va- lery. Niets mag verdwijnen wat bestaat, schreef Valery. Het feit dat er een Frans Canada bestaat is voor ons een grote troost, al beseffen maar weinig Fransen dat. De Gaulle zette zijn bril weer af en nep uit: „Wat zou Paul Valery nu wel geschreven hebben als hij nog leefde0" Om het probleem van Frans Canada op te lossen, zei De Gaulle, moet aan twee voorwaarden worden voldaan: Canada moet een andere structuur krijgen, zodat Quebec een soevereine en onafhankelijke staat wordt. Wij moeten de solidariteit uitbreiden ook met de Fransen die niet in Quebec wonen. De 60.000 Fransen van vroeger zijn er zes miljoen geworden. Om half vijf nog een laatste bon mot van de generaal. Iemand vroeg hem on der algemeen gelach of hij zelf wel eens had nagedacht over de tijd als hij er niet meer is. Die tijd, zei de gene raal, kan vanavond komen, morgen, over een maand of over vijf jaar. Maar voorlopig ben ik tot 1972 gekozen en ik dien dus nog vijf jaar. Ik zou zelfs nog wel tien tot vijftien jaar kunnen blij ven zitten, maar dat acht ik niet waar schijnlijk. Toen stond De Gaulle op, dankte ons allemaal voor onze aanwezigheid en verliet de zaal, gevolgd door al zijn trouwe ministers. ONDER TOEZICHT van de politie zijn zondag in het centrum van New Delhi ongeveer 5000 krotten opgeruimd, die clandestien waren opgetrokken op een terrein van de gemeente dat be stemd is voor de aanleg van een sta tion. Hierdoor raakten 20.000 mensen hun primitieve onderdak kwijt. Het is mij al diverse malen overko men, dat ik op het schrijven van een brief onder nummer in uw krant niets meer terug hoor. Waar is de mentali teit van sommige adverteerders? Is het onder nummer plaatsen van een advertentie een vrijgeleide om een per soon die op een dergelijke advertentie geschreven heeft niet meer te antwoor den Omdat men de steller van de ad vertentie niet kan achterhalen, zie ik als enige mogelijkheid ze via deze ru briek te kermen te ge,ren dat dit zo toch niet hoort. OOSTERHOUT J. v. BRUSSEL Komt het wel of komt het niet? Met deze vraag houden alle leden en supporters van de v.v. „De Schutters" zich al lange tijd bezig. De kogel blijkt nu door de kerk te zijn. Het komt niet! Jammer voor de v.v. „De Schutters" (en dus ook voor bijna heel Stampers gat) want het terrein waar men nu op speelt is slecht, nog beter is te zeggen onbespeelbaar. B. en w. van Oud- en Nieuw-Gastel, beter gezegd van Oud- Gastel beseffen blijkbaar niet goed wat de v.v. „De Schutters" voor Stampers- gat betekent. Ik zal dit langs deze weg duidelijk proberen te maken. 1. De v.v. „De Schutters" is een ont spanningsvereniging voor heel Stam persgat. 2. Door de v.v. „De Schutters" kunnen elke week ongeveer 100 actieve sport lieden hun geliefde sport beoefenen. 3. De v.v. „De Schutters" is de enige vereniging op Stampersgat die ook aan de jeugd ontspanning biedt. En de jeugd is de toekomst, geacht ge meentebestuur. Maar al deze argumenten als boven genoemd schijnt of wil het gemeente bestuur niet onder ogen zien. Geen geld zegt men reeds een hele tijd! Akkoord, maar waarom dan wel een nieuw sport park voor „SC Gastel", dat nota bene pas een nieuw veld gekregen had? Ook is er nu schijnbaar wel f 15.000.- beschikbaar om een plan te maken voor de bouw van een nieuw raadhuis, maar wat kan ons dat raadhuis nu sche len, daar kunnen wij niet voetballen. En trouwens het tegenwoordige raad huis is voor ons, Stampersgatse Inwo ners, goed genoeg. Naar onze mening wordt tenslotte toch niet gevraagd! Ik hoop, en met mij velen, dat deze brief bij zal dragen tot de spoedige en hoognodige ingebruikneming van het nieuwe sportpark te Stampersgat. Ik hoop tevens dat de gemeenteraads leden uit Stampersgat, en speciaal onze wethouder ook eens op de raadsverga deringen met de vuist op tafel zullen slaan, want dat is nota bene hun plicht t.a.v. de inwoners van Stampersgat, want zij hebben hen gekozen. Wat voor de „SC Gastel" zo gemak kelijk kon. moet voor de v.v. „De Schutters" toch niet zoveel moeilijk heden opleveren. STAMPERSGAT J. T. Wanneer zo terloops bekend wordt gemaakt dat b.v. het brood weer ens een of twee centen duurder wordt, dat er bij de zuivelprodukten meer- iere cenien bijkomen, dan komt dit het waarst aa bij de gezinnen met kin deren, en op deze levensbehoeften kan en mag niet bezuinigd worden. Daar- \aast wordt bij de prijsbepaling en be- 'asting m.i. te weinig rekening gehou den met de toch al zo zware finan- •ièle positie van deze gezinnen. Nemen we b.v. de toegestane tariefs verhoging van het haarknippen; vanaf negen jaar valt men onder het vol wassen tarief. Met ingang van 1 januari a.s. gaat het schoolgeld voor het kleuteronder wijs omhoog van twee naar vijl gulden. De belasting op frisdranken moet er door. Met de- kinderbijslag wil men in 1968 aan de z.g. afbouw beginnen, door alvast de kinderbijslag van het eerste kina af te schaffen. Men vraagt zich af, zijn er geen an dere maatregelen te bedenken, do<or de lasten daar op te leggen waar ze het best te dragen zijn? C. J. KROL. DONGEN. Groede Aanrijding Op de provinciale weg te Groede-Tol is een vrachtauto, be stuurd door A. F. uit Groede, in botsing gekomen met een langs de weg gepar keerde personenauto van de heer W. B. uit Schoondijke. Op het moment dat F. aan het passeren was, reed B. plotseling de weg op. De personenauto werd ge heel vernield. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. St.-Jansteen Harmonie St. Jan De R.-K. Harmo nie St. Jan zal dinsdag in het clublokaal een ledenvergadering houden ter ver kiezing van een nieuwe voorzitter we gens het overlijden van de heer E. van Daele. Tevens zullen vijf bestuursleden worden gekozen, De drie aftredende bestuursleden, de heren Fr. Pleums, P Boussen en J. der Weduwe, zijn herkiesbaar, Prijskaarting. In het verenigings gebouw organiseerde het NKV een prijs kaarting waaraan door 30 kaarters werd deelgenomen. De uitslag was als volgt: 1 A. Janssens - C. Rottier, 2 C. de Block - G. Ivens, 3 Eug. de Witte - J. Weemaes. 4 J. Vinck - J. Hauler. De troostprijzen werden gewonnen door: 1 G, v. Dorsselaer - P. Dankaert, 2 P. Koster - A. Jansen, 3 L. v. Campenhouf- O. Beekman, 4 W. Stremersch - P. He- melaer. Biljartwedstrijd. De topbiljart- club „Zondagsvermaak" stapelt de o--er- winningen op. Nu speelde men tegen Philippine en de uitslag was als volgt: F. Voet - H. v. Vooren 1—1, J. Pieters - H. v. Vooren 1—1, W. Verstraten - L. Haers 02, A. Sturm - H. Vermeere 11, E. Verschueren - J. de Mul 11, L. v. Campenhout - A. Vermeere 1—1, G. v. Dorsselaer - Fr. Roegeest 1—1. Ch. V. Remoortere - B. Rammeloo 1—1 O. de Moor - E. v. Vooren 1—1, P. d'Hont - J. v. d. Bossche 20, L. v. Kerckhoven- W. Haers 11. De eindstand was dus 11—11. Daar Zondagsvermaak echter de meeste bal len in speelde veroverde zij toch da uit geloofde beker.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 5