Ideale stalen huis in drie dagen te bouwen India kocht in 66 150 ton goud Zeeuwse YYY raakt niet uit de impasse Zaamslag koopt grond voor bejaardenwoningen f LAGER-BRONS Landb weer in Tiemeijergulden letter Even uit GOUDPRODUKTIE IN DE WERELD NEEMT AF Klinker! DUBB schenk|||| Prijsvraag Als inkomsten niet stijgen Commissie ONDANKS BEZWAREN UIT RAAD Na ruzie over aanrijding GEDWONGEN RIT OP MOTORKAP DOOR AMSTERDAM Kritiek op jongste rede van Nasser Kerstpost verbrand DUURDER VERKEER WIE POTTEN? GEEN VERKOOP geen spreekuur Bekendmaking t t f Continu gegoten STAVEN en BUSSEN Westerweel's Ijzerhandel Goed coi Euphonic Jong Le UIEN SNIJDEN OF ZONDER TF DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 28 NOVEMBER 1967 f (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Het Ideale stalen huis van de toekomst, dat industrieel te vervaardigen is, staat tot 22 no vember in de vorm van een maquette en tekeningen te kijk in het Rotter damse bouwcentrum. Het is een schepping van de Duitse architect Jochem Brandi uit Göttingen, die daarmee de eerste prijs won van de internationale woningbouwprijsvraag van de KSG. Op de tentoonstelling- vindt men ook de eervolle vermel dingen. De deelname was bijzonder groot: 400 inzendingen. Aan de deelnemers van deze bouw- prijsvraag werd als eis gesteld dat zij ln hun ontwerp de mogelijkheden voor industriële staalbouw zouden verwer ken. Het juryrapport zegt van het ont werp van Brandi, dat daarin een opti male hoeveelheid staal is verwerkt en dat het zich kenmerkt door een grote soepelheid in de bouw- en montage- wijze. De onderscheidene onderdelen maken het realiseren van zeer uiteen lopende typen woningen mogelijk. Door toepassing van een reeks op indus triële schaal vervaardigde elementen schept Brandi dertien geheel verschil lende gezinswoningen, welke alle een luchtige indruk maken. De verschil lende pijpen en leidingen zijn wegge werkt in twee scheidingswanden. Voor de afdichting van naden tussen de ele menten gebruikt hij plastic en rub berslangen, die met een vloeistof kunnen worden gevuld dan wel kun nen worden opgepompt. PARIJS (AFP) - In 1966 heeft India alleen evenveel goud voor particuliere bezitsvorming opgenomen als West-Europa, nl. voor 150 miljoen dollar ofwel 150 ton goud. Deze belangwekkende gegevens werden tijdens de jaarvergade ring van de Franse kamer van financiële adviseurs onthuld door de heer Julien Pierre Koszul, die lange tijd directeur-generaal van de buitenlandse dienst van de Franse Centrale Bank geweest is en die thans eerste vice- president voor Europa van de First National City Bank of New York is. Dit systeem ls nog niet volmaakt, maar kan door middel van experimen ten nog worden verbeterd. De jury heeft veel waardering voor deze oplos sing, omdat dit systeem getuigt van een doordachte aanpak. Het was de opzet van de prijsvraag niet zozeer om gave werkstukken te verkrijgen, maar om tot kristallisatie te komen van problemen in een vorm, die ver dere research mogelijk maakt. Het is vooral ook in dit opzicht, dat de jury spreekt van een bevredigend en evenwichtig werkstuk, dat als wo ning even fraai als functioneel is. Architect Jochem Brandi heeft zich bij zijn ontwerp laten leiden door de volgende overwegingen: in onze eeuw zal de mensheid zich verviervoudigen, over 600 jaar is voor elke mens nog maar een vierkante meter aard bol over. Dit vraagt nieuwe, gecon centreerde woonvormen. Door middel Dit is het ontwerp voor een stalen huis van de Duitse architect Jochem Brandi, waarmee hij de le prijs won in de architectuur- prijsvraag van de kolen en staal gemeenschap. van industriële bouwmethoden kan in drie dagen een huis overeind worden gezet. Niettemin wordt volhard in de klassieke bouwwijze. Het samengaan van techniek en architectuur kan lei den tot een nieuw bouwsysteem zonder te verstarren tot confectiehuizen. Dit laatste kan bereikt worden door ge bruik te maken van een flexibel sy steem van elementen aldus Brandi. die deze theorie in zijn werkstuk ook in praktijk heeft gebracht. (Yan onze correspondent) GOES „We zitten momenteel in 'een impasse. Het werk dijt uit, de be huizing is belabberd en we hebben te maken met een onderbezetting van het personeel", constateerde de heer M. Haasdonk, penningmeester van de Provinciale Zeeuwse Vereni ging 'voor Vreemdelingenverkeer tij dens de algemene ledenvergadering van deze vereniging in hotel „De Ko renbeurs" te Goes. Oorzaak van deze impasse is vooral de zorgelyke fi nanciële toestand van de vereniging. Deze kwam vorige week al in Gede puteerde Staten naar voren bij de be handeling van het voorstel over de subsidiëring van de provinciale Zeeuw se v.v.v. Die financiële toestand is het gevolg van de geringe bijdragen van het be drijfsleven enerzijds en anderzijds de onjuiste opgave van het aantal over nachtingen van de aangesloten leden, waarop de hoogste van de contributies wordt bepaald. ,,Het bedrijfsleven wil voor een dubbel tje op de eerste rang zitten", meende de heer Haasdonk. „We hebben een taak om de leefbaarheid van de streek op te trekken. Dat moeten we met z'n allen doen- Dat is mede in het belang van de middenstand". De be drijven in Zeeland zijn volgens hem te weinig „recreatief-minded". De heer Schuit meende, dat 0e bijdrage van 't bedrijfsleven (momenteel 0,1 promille) niet in verhouding staat met de inkomsten, die vloeien uit het toeris me. Hij stelde voor die bijdragen dras tisch te verhogen via een ander con tributiesysteem. „De huidige situatie is gewoon bedelarij" was hij van me ning. Dit jaar werd aan contributies een bedrag van f 10.000 ontvangen. „Dat üou f 13.500 kunnen zijn", aldus de heer J. P. de Regt. Mogelijk wordt dat volgend jaar f 15.000, maar daar zou nog f 20.000 bovenop moeten ko men en dat is een ongelooflijk onhaal- bare kaart", volgens de directeur van de provinciale Zeeuwse V.V.V. De regering wil meer bijdragen, maar al leen als het bedrijfsleven ook bijspij kert". Besloten werd een commissie te in stalleren, die de problemen rond de contributieregeling zal gaan bestude ren. In de vacature van plaatsvervan gend bestuurslid namens de provincie Zeeland werd de heer C. de -Vos gt- kozen. De heer A. Schuit werd gekO" zen in de vacature plaatsvervangend bestuurslid namens het district Noord en Zuid-Beveland. De heer J. C. Loof werd na stemming benoemd tot lid van het bestuur namens het dis trict Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen. ARNHEM: Hans Xieineijer en echtgenote met de. „Gulden Letter De onder scheiding, welke door de commissaris der koningin werd overhandigd, wordt jaar lijks uitgereikt aan iemand, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse jeugd. De erkenning geldt voornamelijk voor zijn activiteiten be treffende het jeugdfestival te Velp. AMSTERDAM (ANP) De 20-jarige monteur W. H. W. is zondagavond tij dens een ruzie over een aanrijding in de Kinkerstraat in Amsterdam met zijn auto ingereden op de 42-jarige schilder I. J. van der Haal. Toen deze om heit vege lijf te redden op de motorkap sprong, gaf de monteur vol gas en reed met hem via de Jan Pieiter Heijestraat, Overtoom en Van Baerlesferaat in de richting van het Ru- dolf Hartplein. -Bij het concertgebouw wist een andere automobilist de monteur tot stoppen te dwingen en de schilder uit zijn benarde positie te bevrijden. W. werd aangehouden en zal vermoedelijk worden beschuldigd van poging tot dood slag of poging tot zware mishandeling. De heer Van der Haal was met zijn auto op een voor hem rijdende wagen gebotst, die plotseling moest stoppen, omdat W.. die dubbel geparkeerd stond, onverwacht zijn portier opende om uit te stappen. Aangezien de monteur niet bereid bleek om over een regeling van de schade te praten, ging de schilder voor diens wagen staan om het nummer te noteren. Op dat moment reed W. weg en wist de ander niets beters te doen dan op de motorkap te springen. CAIRO (AFP) De Egyptische on der-minister van voorlichting, Hassan Zayat, heeft zich gekeerd tegen zekere westerse interpretaties va«i de jongste rede van president Nasser van Egypte. Volgens Zayat heeft het Egyptische staatshoofd gezegd: „geen vredesver drag met Israël" en niet, zoals sommi gen hem lieten zeggen „geen verdrag met Israël". Weliswaar had Nasser verklaard, dat wat met geweld genomen was, met ge weld teruggenomen moest worden. Maar Nasser had ook gezegd, dat het zoeken naai- een politieke oplossing een van de aspecten van dat geweld was en dat ge weld ook inhield het beginnen met dat zoeken van een vredelievende oplossing en dat de militaire oplossing slechts ge bruikt zou kunnen worden als het zoe ken naar een politieke had gefaald. Het Russische communistische partij orgaan Prawda heeft zowel Israël als de „Arabische heethoofden" veroor deeld wegens hun reactie op de resolutie van de veiligheidsraad over het conflict in het Midden-Oosten. Lof werd toegezwaaid aan de Ara bische landen die „gezond, verstandig en matiging" hadden getoond. (Van onze correspondent) ZAAMSLAG In de raadsvergade ring van de gemeente Zaamslag pro testeerde de heer L. Florussen (P.v. d.A.) tegen wat hij noemde de schrik barend hoge kosten, die de gemeente moet betalen aan de centrale dienst voor houw- en woningtoezicht in Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen. Deze bedragen f 27.000, hetgeen neerkomt op f 8,80 per inwoner plus een extra-vergoe ding voor toezicht óp de woningwet woningen. „Wij zouden voor dit bedrag zelf een opzichter kunnen aanstel len", aldus de heer Florussen De au tovergoeding van f 4.000 voor de di recteur van deze dienst noemde het raadslid ronduit schandalig. De heer J. Pladdet (SGP) schaarde zich ach ter deze woorden. Burgemeester J. de Pree zei er niet van overtuigd te zjjn, dat een eigen dienst goedkoper zou werken, doch adviseerde het probleem te bespreken bij de behandeling van de begroting 1968. Hetzelfde raadslid zei ook bij de diaconie der Nederlands hervormde kerk eigenares van de grond die nodig is voor de bouw van 22 bejaar denwoningen en in de verdere toekomst voor de bouw van een nieuw bejaar dentehuis en over de aankoop waarvan de raad in deze vergadering moest be slissen meer begrip en mildheid ten aanzien van de gevraagde prijs voor deze „sociale" bouw verwacht te hebben. De heer Florussen had een groot be zwaar tegen de toekenning van -een pachtersvergoeding van f 14.800 voor de grond, die volgens hem niet op zijn plaats was, omdat de pachteres er geen belangstelling meer voor had. De heer J. Verlinde (AR) zei blij en dankbaar te zijn, dat de diaconie deze „grond wilde verkopen. Over de pachtersvergoeding zei hij: „Er is in Nederland niet één geval aan te wij zen waar iemand van een dergelijke vergotding afziet." MELBOURNE (Reuter) Ongeveer vierhonderd zakken post, waaronder vele ongetwijfeld met kerstwensen zijn gisteren in het postkantoor van Mel bourne (Australië) verbrand. De schade wordt geschat op meer dan 500.000 Australische dollar (f 2 miljoen). Het betrokken kantoor behandelt de post van en naar Victoria* De voorzitter zei dat de grond des kundig is geschat en dat de diaconie inderdaad het geld voor genoeg an dere doeleinden goed kan gebruiken. ,.Ook voor mij is deze pachtersvergoe ding een dure pil, maar ook hierbij is de normale weg bewandeld." Het voorstel tot aankoop van de 3.00.80 hectare grond tegen een prijs van f 2,50 en f 8,- per m2 werd na de ze discussie aangenomen. De heer Florussen zei verder, ge zien recente voorvallen te St.-Jan steen en Zuiddorpe bij de huurbepa- ling van bejaardenwoningen niet erg gerust te zijn over de door B. en W. in het vooruitzicht gestelde huur van 24 gulden per week. De heer Florussen: „De gronu is ei genlijk helemaal niet geschikt voor be bouwing." Wethouder F. de Koeijer (AR): „Jammer, dat u dat nu pas zegt, nu deze grond is gekocht." Een verzoek van de raad van bouw ondernemers geen medewerking meer te verlenen aan de N.V. Bouw fonds Nederlandse Gemeenten vond steun bij de heer A. de Visser (GPV). Deze n.v. treedt concurrerend op te gen de particuliere bouwondernemin gen; het verkoopt zelfs woningen aan buitenlanders, was zijn kritiek. De voorzitter zei dat het fonds door de gemeente precies gelijk behandeld wordt als elk ander particulier be drijf en niet bevoorrecht wordt. Het verzoek werd voor kennisgeving aan genomen. Een voorstel tot het verlenen van be voegdheid tot het nemen van ver keersmaatregelen aan B. en W. werd verworpen met zes tegen vier stem men. „Wij zijn er helemaal niet op gebrand" zei de wethouder De Koeijer, „we wilden alleen maar vlugger kun nen werken. Maar u mag de bevoegd heid van mij gerust zelf houden." De heer Florussen wilde wel een verbod op het parkeren van trekauto's in de kom van de gemeente; en kreeg bij dit voorstel steun van andere leden. ,,Ik voel met u mee", zei de voorzit ter, „doch waar moeten ze naar toe?" Besloten werd eerst het voorstel op zijn consequenties te toetsen. Op een desbetreffende vraag van de heer Dekker deelde de voorzitter mee dat overleg wordt gepleegd om de ge meente aan te sluiten op de afvalwa terleiding Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaan- deren. Dit zal een bedrag van een hal ve ton vergen. De gemeentebegroting 1968 geeft een post onvoorzien van f 800,- aan. Dit was vorig jaar f 37.000, aldus burgemeester De Pree. De ge meentebegroting zal in een volgendt vergadering worden behandeld. Volgens Koszul heeft de Westerse we reld in 1966 voor een waarde van on geveer 1.500 miljoen dollar aan goud geproduceerd. Bij deze produktie van „vrij goud heeft-zich geen enkele Rus sische goudverkoop gevoegd. Geen gram van het vorig jaar geproduceerde goud is overigens in de kelder der cen trale banken terechtgekomen. De offi ciële goudvoorraad der centrale banken is zelfs verminderd, zo voegde Koszul er aan toe. Volgens de bank voor interna tionale betalingen zijn deze voorraden verminderd met 95 miljoen dollar, vol gens het internationale monetaire fonds met 40 miljoen dollar. De in 1966 ge produceerde 1.500 miljoen dollar aan goud is als volgt verdeeld: China heeft voor 75 miljoen dollar gekocht, indu- triële verbruikers en vooral de fabri kanten van sieraden namen voor onge veer 500 miljoen dollar op, terwijl de rest, 960 miljoen dollar aan goud, werd aangekocht door particulieren. Wie potten het goud op, zo heeft Kos zul voorts aan de orde gesteld. In een zeker aantal landen wordt geen goud voor particuliere doeleinden verkocht, hetzij omdat particulieren er niet toe gerechtigd zijn, hetzij omdat zij het niet gewoon zijn. Het betreft hier voorna, mehjk de Verenigde Staten, Groot. Brittannië, Ierland, Scandinavië, Zuid- Afrika en alle communistische landen. Wat betreft de zes EEG-landen, deze hebben in 1966 nauwelijks meer dan 150 miljoen dollar aan goud gekocht van de gOO miljoen dollar die beschikbaar was. In Frankrijk hebben de globale hoeveelheden goud in handen van par ticulieren sedert 1958 geen verandering ondergaan. In Spanje hebben de ver hoging van de levensstandaard en van de kosten van levensonderhoud de par ticuliere voorraadvorming van goud doen toenemen. Ook Zwitserland heeft goud gekocht, maar in hoofdzaak voor derden. De rest van de wereld heeft ten behoeve van particulieren 800 mil- joen dollar aan goud opgenomen, dat wil zeggen 800 ton. Deze hoeveelheid is voor de helft aangekocht door rijke landen olielanden in het Midden-Oos ten en voor de andere helft door de arme landen van Azië en vooral door India, dat van zijn kant 150 miljoen dol lar aan goud bestemd voor particulieren opnam. Wat betreft de produktie van goud, deze neemt niet toe, integendeel, in Zuid-Afrika, de voornaamste producent van de vrije wereld, is de produktie in de eerste tien maanden van dit jaar enigszins ten achter gebleven bij die in de eerste tien maanden van 1966. An derzijds heeft tot dusverre dit jaar nog geen verkoop van Russisch goud plaats gevonden. Ten aanzien van de vooruitzichten heeft de heer Koszul er aan toegevoegd dat verwacht wordt dat de produktie gaat verminderen en dat zij in 1930 dertig procent van de huidige produktie zal bedragen. Betreffende de vraag naar goud was hij van mening dat niet te voorzien is dat deze zal afnemen. Dick van der Wiel en Detty Paridaen geven U hierbij mede na mens hun ouders kennis van hun voornemen om in het huwelijk te treden op zaterdag 9 december 1967, om 14.30 uur op het gemeen tehuis te Aard'enburg. De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden te 15.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Aardenburg. Vlaardingen, Jac. v. Beierenstraat 59 Aardenburg: Markt 1. Toekomstig adres: Burcht straat 10, Aardenburg. Met droefheid geven I wij kennis van het overlijden van onze be minde broeder, schoon broeder, oom en oudoom auguust baart In de ouderdom van 73 jaar Wij bevelen de overlede ne, die ons zo dierbaar was, in uwe godsvruch tige gebeden aan. Familie Van der Veen-de Klerk Familie Van Hoove-de Klerk Boschkapelle 26 nov. '67 De plechtige uitvaart dienst, gevolgd door de begrafenis, waarbij u be leefd wordt uitgenodigd, vindt plaats op woens dag 29 november a.s. om 10.90 uur in de parochie kerk van dé H. Petrus en Paulus te Boschkapelle Eucharistieviering op dinsdagavond om 7.00 uur in de parochiekerk. Samenkomst in de kerk. Zij die bij vergetelheid geen uitnodiging hebben ontvangen gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. DANKBETUIGING Hartelijk dank aan Mevr. M Dubbeldam-de Kind. Nieuwe Karnernelkstraat 35, Koe wacht, tel. 01146625, voor het behalen van mijn rijbe wijs op het eerste examen. Mevr. I. Lood-de Poorter St.-Jansteen. november '67, TANDARTS GOES Dinsdag 28 november t.m. vrijdag 1 december Afspraken gaan door. Sane- ringskaarten november blij ven geldig le helft decem ber. Het dagelijks bestuur van het Waterschap de Brede Watering van Zuid-Beve land brengt ingevolge arti kel 176 van het waterschaps reglement ter openbare ken nis, dat: le. d'e ontwerp-begroting met memorie van toelich ting voor het dienstjaar 1968; 2e. het ontwerp van de le wijziging der begroting met memorie van toelichting voor het dienstjaar 1967. vanaf 28 november 1967 ge durende veertien dagen ter griffie van het Waterschap, Grote Markt 3 te Goes, ter inzage van de ingelanden zijn neergelegd en in af schrift tegen betaling dei- kosten verkrijgbaar zijn ge steld. Bezwaren tegen deze ont- werpen kunnen binnen acht dagen na bovengenoemde termijn schriftelijk door de ingelanden worden inge diend bij de Algemene Ver gadering. Goes. 28 november 1967. Het dagelijks bestuur voor- noemd, P. J. J. Dekker, dijkgraaf J. C. M. Glerum, griffier. Op 26 november 1967 overleed tot onze grote droefheid, geheel onverwachts, voorzien van het H. Oliesel, onze lieve man en vader LEON ALPHONS VERHOEVE echtgenoot van Romania Michiels in de leeftijd van 72 jaar. Zuiddorpe R. Michiels P. J. Gelderland-Delloiter Familie Verhoeve Familie Michiels Familie Delloiter Zuiddorpe, 26 november 1967 De plechtige uitvaartdienst, waartoe u wordt uit genodigd, zal plaatshebben op woensdag 29 no vember a.s. om 10 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Zuiddorpe. Rozenkransgebed dinsdagavond om 7 uur in de parochiekerk. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een geduldig gedragen lijden, voorzien van het H. Sacrament der zieken, mijn lieve vrouw en onze onvergetelijke moeder en oma MARTINA DE JONGE echtgenote van' Johannes Driedijk in de leeftijd van bijna 80 jaar. Wolphaartsdijk Joh. Driedijk H. J. Driedijk W. Dricdijk-Raaymakcrs Wout, Tini A. Driedijk M. Driedijk-Vermuë Tini, Adri Westerlce (Gr.) C. Weesepoel-Driedijk Alb. Weesepoel Peter, Jan, Marian Wolphaartsdijk A. Adriaenssens-Driedijk S. Adriacnssens P. Driedijk M. Driedijk-Remijn Martha, Bas, Jan Wolphaartsdijk, 26 november 1967 Veerweg 41 De plechtige Requiemmis zal plaatsviriden op donderdag 30 november a.s. om 11 uur in de pa rochiekerk van de H. Maria Magdalena te Goes waarna de begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar. Rozenkransgebed des avonds om 7 uur aan het sterfhuis Veerweg 41. Heden overleed tot onze diepe droefheid, in het ziekenhuis te Hulst, na een kortstondig lijden, voorzien van het H. Sacrament der zieken, in de leeftijd van 86 jaar, mijn geliefde man, onze on vergetelijke vader, behuwdvader, grootvader, overgrootvader, oom en neef, de heer ALPHONSUS VAN DE VELDE echtgenoot van mevrouw Pnidentia Strydonck Wij bevelen de ziel van onze dierbare overledene in uw vrome gebeden aan. Hulst: P. van de Velde-Strydonck Stoppeldijk: Fr. van de Velde M. van de Velde-Vinck kinderen en kleinkinderen Oostburg: L. de Loos-van de Velde P. de Loos, kinderen en kleinkinderen Castricum: E. van de Velde T. van de Velde-Enghering en kinderen Hulst: A. Verstaeten-van de Velde O. Verstraeten en kinderen de familie van de Velde de familie Strydonck Hulst, 25 november 1967 Frans van Waesberghestraat 58 De plechtige uitvaartdienst waarbij u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op woensdag 29 november a.s. om 10.30 uur, in de Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst, waarna begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar. Samenkomst heren te 10 uur in de Tabakstraat te Hulst. Dames in de kerk om 10.15 uur. Hedenavond om 7.30 uur eucharistieviering in parochiekerk. Zij, die bij vergetelheid geen uitnodiging hebbel ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanij te beschouwen. Heden overleed tot onze diepe droefheid, gesterkt door het H. Sacrament van de zieken, mijn dier bare echtgenoot, onze zorgzame vader, schoon vader en grootvader MINDERT VAN DER MEULEN echtgenoot van P. Th. Montaan geboren te Opsterland (Gn.) 24 april 1895. Wij bevelen de ziel van onze dierbare overledene in uw gebeden aan. St.-Jansteen P. Th. Montaan Vnght K. M. van de Kerkhof- van der Meulen H. P. J. van de Kerkhof en kinderen Utrecht Th. C. van de Walle- van der Meulen G. C. van de Walle en kinderen Hulst E. E. F. Bosch-van der Meulen P. J. J. M. Bosch en kinderen Deurne (B.) J. M. H. Weemaes-van der Meulen A. P. M. Weemaes en kinderen St.-Jansteen, 27 november 1967 Hoofdstraat 55 De plechtige uitvaartdienst, zal plaasthebben op donderdag 30 november a.s. om 11 uur, in de pa rochiekerk van de H. Johannes de Doper te St.- Jansteen, waarna begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar. Woensdagavond om 7 uur H. Eucharistieviering in bovengenoemde parochiekerk. Bijeenkomst Hoofdstraat 55 te 10.45 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de be grafenis. Uit voorraad leverbaar Ruime sortering Terneuzen - Axelsestraat 151 - Telefoon de I (Van een onzer vei GOES In kringel se Landbouwmaatsch in Goes dubbel feest roerende, middelpunt vieringen was het waar het provinciaal de ZLM zetelt. Vijftig jaar geleden precies te zijn, beslo< stuur het pand numi Grote Markt aan te k< de dag van dit jubil ZLM-personeel het k dan grondig opgekna gebruik kunnen nemer Ter gelegenheid van (Van onze corres GOES In een aantre gesteld programma trad monie „Euphonia" In d zaal te Goes op, waarbij werd opgetreden door „Jong Leven" uit Vlissin enigingen staan onder Ie lip Fey, die bij „Euphon maakte. Het programma werd de drumband, die onder Schrijver een viertal vl< werkjes liet horen. De harmonie „Euphonia aan de beurt; een mager ble, waarvoor versterking is. Er werd met verve g« zeker voor de pauze o( Naast het pittige „Semp van Sousa en „Double E de" van Pi Scheffer, war? bezoekers oorgetuige vai Suite" van stadgenoot Ad maker, muziek die goed i ligt en weinig problemati Frans von Suppé was digd met een van zijn ve. en de bezoekers hebben kt ten van de „Leichte CaT tikkeltje moderner van arrangement van Gerard bekende „The Londonderry Fey wist door een goed rectie zijn korpsleden op ze aan te voeren. Tot tweemaal toe trade van het tienerkoor „Jong Vlissingen op in een aanta jes, waarbij zij terzijde we doorpianist Ab Lichtenc ritmegroep. ADVERTENTII Het schoonmaken van uien is voor vele huisvrouwen bezoeking, want de scherpe haar ogen tranen. Er zijn middeltjes om dat tranen te maar afdoende zijn deze kunnen scnoongemaakt w een open raam, maar dat is niet bepaald aantrekkelijk, methode is, de uien onder v, te maken, maar dan wordt weer moeilijk. Er bestas brillen die de ogen vrijwe afsluiten, maar dat is een v en niet erg comfortabele n gebruikelijke uienmachine uien alleen en kan ze hakken. Uit Frankrijk, het bijna geen maaltijd zonder bereid wordt, komt nu een voudige vinding die het trs gaat. Op een mesje past e<» rante, lichtgebogen afdekkinj 13 cm. De afstand tussen m dekking is 5 cm. Alle nare g ven onder deze „paraplu", sel" is draaibaar, zodat het n schuin om te schillen als reel hakken te gebruiken is. H verstelbaar hetgeen ook g is voor het schoonmaken - bevestiging toch stevig en va laag tijdens het schillen. In verkrijgbaar. Deze gekwelde aeer toont lu 1968: een „total look"-pak mouwloos jasje en gestreept van 100 procent katoenen genuanceerd blauw met oi fecten. Zelfs het feit dat hij diep decolleté kan dragen zoi stoot te geven, schijnt hem lukkig te maken(Model ln nal Fashion Council, Amstei

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 4