Op 1 februari begint bouw in plan-Zuid MIDDELBURGS BUURTCENTRUM VEELZIJDIG ÊBÊÊSÊÊÊÊ REALISTISCH Veertig jaar oude veerboot gaat naar Zaandam Geen inspraak van bedrijfsleven havenschap m Mammoet-toekomst voor Terneuzense U.T.S. TERNEUZEN ZIT ONDER DE L4MP MODERNE KEUKENS VAN 't KEUKENCENTRUM Respecteer vastende Moslims K.v.K. ZEEUWSC H-VLAANDEREN BANG VOOR EENZIJDIGHEID Opbouwwerken Omhoog strevend Grondslag Mevrouw L. Veraart-Montfort Als restaurant en bar-dancing Algemene vergadering muziekgezelschappen van bisdom Breda Botsing AMZ-bus MANNEN STOPPEN AUTO MET STERVENDE CHAUFFEUR Samenwerking bij technische scholen Lage prijzen sla voor Personeelsorgaan Minister Lardinois spreekt op vergadering NCB GROEP VAN 18 WEER BIJEEN OP 5 JAN. 68 3 DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 28 NOVEMBER 1967 3 (Van een onzer redacteuren) MIDDELBURG De „Stich ting Maatschappelijke Opbouw" heeft de subsidie gekregen die nodig is om binnenkort te kunnen beginnen met de bouw van een buurtcentrum, in plan-zuid. Op 1 februari gaat de eerste spade in de grond en dat betekent dan het zichtbare begin van een voor Ne derland nog betrekkelijk nieuw project: een centrum waarin de verschillende kerkgenootschap pen, kruisverenigingen en instel lingen voor jeugdwerk, maat schappelijke zorg e.d., elkaar de hand reiken. Li het buurtcentrum wordt de ruim te die in normale kerkgebouwen slechts enkele uren per week wordt gebruikt, volledig benut, 's Zondags kan er door protestanten en katholie ken worden „gekerkt" (het gebouw is daarop ingericht), er kunnen bijeen komsten van bijv. het humanistisch verbond worden gehouden, terwijl op avonden door de week toneelvoorstel lingen of muziekuitvoeringen kunnen worden gegeven. De grote zaal vormt het hart van het plan, maar er zijn aparte vleu gels waarin kleinere vergaderzalen zijn ondergebracht. Er is een hobby ruimte en er is een sociaal-hygiëni sche afdeling waarin de kri ".svereni- gingen „thuis" zijn. Hier komt een wijkverpleegster te zitten, de consulta tiebureaus voor baby- en kleuterzorg komen er en er is zelfs een kindercrè che waar de moeders hun spruiten kunnen laten spelen terwijl zij zelf bij de dokter op bezoek zijn. De interessantste „bewoner" van het buurtcentrum zal de „opbouwwerker" zjjn. De gemeente Middelburg hoopt een maatschappelijk werker te kunnen aantrekken, die tot taak zal hebben het sociaal-culturele werk in „zuid" te stimuleren en te coördineren. De nieuwe wijk ligt namelijk nogal geïsoleerd, doordat de verbindigen met de city (de befaamde brug bij het station) inadequaat zijn. Het gevaar is aanwezig dat „zuid" zich tot een stad naast de stad gaat ontwikkelen, zeker in de eerste jaren. Daarom moet de groei van het wijkleven begeleid wor den door iemand die een organisator en een stimulator is, maar ook een contactfiguur. een vertrouwensman tussen de wijkbevolking en het ge meentebestuur. De taakomschrijving welke het gemeentebestuur voor de op bouwwerker heeft opgesteld is zodanig dat het voor iemand die het métier beheerst een uiterst interessante baan belooft te worden. overal in nieuwe stadswijken kerkge bouwen voor elke godsdienstige ge meenschap apart werden geprojec teerd, soms ten koste van grote offers voor deze gemeenschappen. De kerk gebouwen waren vaak (te) kostbaar, omdat de ontwerpers ervan beseften dat eigenlijk alleen de kerken een ka rakteristieke architectonische noot aan de verder vrij eentonig uitziende nieuwbouwwijken konden geven. In Middelburgs plan-zuid konden derge lijke pretentieuze opvattingen nauwe lijks tot hun recht komen, omdat hier vooralsnog slechts een betrekkelijk klein zielental te vinden is. Van de nood moest daardoor wel een deugd worden gemaakt. Althans voor de eerste jaren zal het buurtcentrum te vens kerkcentrum zijn, totdat het met zijn 350 zitplaatsen te klein zal blijken voor de gestadig groeiende bevolking van „zuid". Misschien zullen er in „zuid" dan toch aparte kerkgebouwen komen, maar even groot is de kans dat de kerkgenootschappen, gegeven de erva ringen met de samenwerking van nu en straks, tot een groter gemeen schappelijk project zullen komen. Zoals gezegd tekent de Stichting Maatschappelijke Opbouw Middelburg voor de activiteiten rond en in het buurtcentrum. Deze stichting, waarin alle plaatselijke maatschappelijke groeperingen vertegenwoordigd zijn, is tot stand gekomen nadat door het plaatselijk bestuur overleg was ge pleegd met dtskundigen die in Delfzijl met een dergelijke situatie al. in Mid delburg bestaat, hadden gewerkt. Het buurtcentrum zal worden ge bouwd op de hoek van de Rentmees terlaan en de La Palmalaan, waar het met zijn front van bijna 45 meter lengte en (op de plaats van de kerk- zaal) vijf meter hoogte, beslist wel zal opvallen. Een simpele toren mar keert de plek waar het liturgisch ge beuren zich in het gebouw afspeelt en deze toren drukt dan ook iets uit van de omnoogstrevende bestemming van het centrum. Naar boven strevend, maar tegelijk met beide voeten stevig op de grond geheel naar het mo del van de mensen van morgen. Architectonisch heeft het wijkcen trum, naar ontwerp van het bureau Steen en Tuinhof in Vlissingen weinig imposants, althans als wij afgaan op de bouwtekeningen. Het centrum is echter vooral interessant om de ge dachte die eraan ten grondslag ligt en die wij als het warr in de plattegrond van het plan duidelijker zien dan in de langgerekte voorgevel. Het is nog maar kort geleden dat MORGEN organiseert de afdeling Goes van het Katholiek Vrouwengilde op verzoek van de stichting Mensen in noodeen klcding-inzamelingactie. Dames van het vrouwengilde zullen op verschillende plaatsen in de stad de kledingstukken in ontvangst ne men. De voorzitster van de plaatse lijke afdeling, mevrouw L. Veraart- Montfort uit Goes, vertelt het vol gende over de actie. „De stichting „Mensen in nood'' organiseert o.a. in plaatsen over het hele land derge lijke inzamelingacties. Daarbij gaat het vooral om kledingstukken, schoeisel, medicamenten en voedsel." „DE bedoeling ervan is, dat de stich ting bij rampen in binnen- of buiten land direct hulp kan bieden. Ook kan er direct, waar nodig, hulp wor den verleend aan vluchtelingen. Nu is er een van de mensen van deze stichting bij ons geweest om te vra gen of het vrouwengilde wil mee werken aan de kleding-inzameling- actie. De leden van ons bestuur zijn bij elkaar gaan zitten en hebben dat eens doorgesproken. Tijdens een bij eenkomst van het vrouwengilde heb ben we de actie voorgelegd aan de leden. Tien dames zijr er nodig om de verschillende inzamelingposten te bezetten. Binnen een kwartier hadden we ze bij elkaar." „WIJ vrouwen onder elkaar praten er wel eens over dat we thuis nog kle dingstukken hebben liggen, waar niemand meer in past maar die nog niet versleten zijn. Er zijn adressen van stichtingen en verenigingen ge noeg, waarop je dergelijke spulletjes kwijt kunt. In de eerste plaats is het maar de vraag of deze adressen bij de mensen bekend zijn. Dan is het nog vaak zo, dat de kleding naar één ding komen brengen. We hebben hier nooit een dergelijke actie gehouden. Ervaring wat dat betreft, hebben we dus niet." centraal verzamelpunt moet worden 'IK hoop er maar het beste van. Het opgestuurd. Dat is voor velen be zwaarlijk en bovendien komt men er niet zo gauw toe om dat te doen." „IK ben er van overtuigd dat het wel degelijk zin heeft om de kleding in te zamelen. Niet alleen omdat het zonder meer zonde is nog goede kle ding aan de voddenman mee te geven, maar ik gelooj zeer zeker dat het goed ook gebruikt wordt. Volgens mij zijn er ook wel een hoop mensen, die van al de overbodige kleding af willen, zonder het te hoeven weg te gooien. Nu hoop ik echt niet dat de mensen afgedragen en kapotte kle- zou jammer zijn als de actie misluk te. Ook al omdat de dames er hun werk aan hebben We hebben bestu ren van andere vrouwenverenigingen in Goes opgebeld en gevraagd of zij de leden attent willen maken op de inzameling. Van twee tot vier uur woensdag 29 november kan men te recht in de garages aan de Kastanje straat en de Kloetingseweg en in de kleuterscholen aan de Tulpstraat en aan de Wijngaardstraat De goederen worden nog dezelfde middag opge haald door een auto van de stichting „Mensen in nood" en naar Den Bosch gebracht. De „Koningin Wilhelmina" uit 1927 (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Als over enkele maanden de eerste dubbeldeksveer boot „Prinses Christina" met honder den auto's en dito passagiers met hoge snelheid de Schelde kruist, zal haar veertig jaar oude voorganger, die dat op heel wat kleinere schaal en heel wat langzamer deed, eveneens weer dienst gaan doen. Dat oude beestje is de Koningin Wilhelmina, in 1927 gebouwd bij de Kon. Mü. De Schelde in Vlissingen. Deze zal echter niet meer als ferrie gaan varen, maar, hoe bejaard ook, zijn diensten moeten gaan leveren als „amusementsschip". Niet in Terneu- zen, Vlissingen of Breskens, waar zijn wat stijve maar toch waardige vor men een vertrouwd beeld waren; hij zal voor plezier moeten gaan dienen in het Noordhollandse Zaandam. Dat is nl. het plan van de eigenaar van een koffiebar in die plaats, de heer J. van Enkhuizen. Belangrijk ste punt over het al dan niet doorgaan is op dit moment de vraag of toe stemming zal worden gekregen van de gemeente Zaandam om de Konin gin Wilhelmina in het centrum van deze plaats af te meren. Voor zover bekend, aldus weet het Dagblad voor de Zaanstreek „De Typhoon" te mel den, staan gemeentebestuur en po litie welwillend tegenover de plan nen. Het voornemen van de heer Van Enkhuizen is zonder meer ambitieus. In het schip, dat vorig jaar 750 pas sagiers kon bergen, wil hij ruimte scheppen voor niet minder dan 1500 mensen, nu natuurlijk geen passagiers, maar klanten. Op het sloependek, dat een oppervlakte heeft van 300 m2, is een terras gedacht. De sloepen blijven in de davits hangen, ze wor den alleen buiten boord gedraaid. Van de hutten op het promenade dek zouden boutiques kunnen worden gemaakt. Ook is hier plaats voor een restaurant en een broodjeswinkel. Op het rij dek, dat een oppervlakte heeft van 500 m2( is de inrichting van een bar-dancing gepland. Voor het on derdek vermelden de plannen o.m. een disco-bar. Wanneer toestemming wordt verkregen en men aan de ver bouwing, die slechts enkele dagen in beslag zal nemen, kan beginnen, zullen daarbij ook de machines wor den verwijderd. Alleen een generator voor elektrische stroom blijft in be drijf. Eenmaal op zijn plaats ge bracht, zal de Koningin Wilhelmina nl. geen mijl meer hoeven te varen. De heer Van Enkhuizen kreeg zijn merkwaardig idee toen hij de oude ferrie zag liggen bij een scheepsslo- perij aan de Veerdijk te Wormer. Het schip bleek nog in goede staat te zijn. De sloper had het schip gekocht van de Texelse Eigen Stoombootonderne ming T.E.S.O., die het schip op zijn beurt aan het begin van de zestiger jaren had gekocht van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland. Daar uit blijkt dat de Koningin Wilhelmina gedurende tientallen jaren op de Wes- terschelde zijn ontelbare overtochten heeft gemaakt. Natuurlijk zou het plezierig zijn als de oude veerboot aan het trieste lot van de slopers hamer zou kunnen ontkomen. Veel plezieriger zou echter zijn als de Koningin Wilhelmina zijn nieuwe taak zou hebben gekregen in zijn ge boorteland, b.v. als amusementscen trum op het steeds drukker wordende Veerse Meer. Een taak voor de bijna even oude Prins Hendrik? ROOSENDAAL In hotel Goderie zal op zaterdagmiddag 16 december om 3 uur de algemene vergadering van de katholieke bond van harmo nie- en fanfaregezelschappen in het bisdom Breda worden gehouden. Er komt o.m. een voorstel van het bestuur aan de orde om elk jaar als de bondskas het toelaat, 500 gulden beschikbaar te stellen aan de vereni gingen, die deelnemen aan de kam pioenswedstrijden. Behandeld worden verder de mu- ziekexamens, vaststelling van de bondsconcoursen op 12 mei te Zeven bergen en op 23 juni te Kloosterzan- de. Voor een najaarsconcours heeft zich „Musis Sacrum" uit Dongen aan gemeld. Besproken wordt ook wie volgend jaar het drumbandconcours en een concours voor solisten en klei ne ensembles in Brabant en Zeeland zal verzorgen. (Van onze correspondent) SCHORE Op de West Kanaal- weg onder Schore is maandagmorgen om 7 uur de dienstbus van de AMZ, bestuurd door C. M. uit Kapelle, in botsing gekomen met een vrahtauto. Daarbij ontstond veel materiële scha de maar persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De AMZ-bus kwam uit de richting Hansweert, uit tegenovergestelde rich ting naderde de vrachtwagen be stuurd door J. K. uit Krabbendijke. Deze moest inhouden voor eer fietser, maar bij het remmen ging de wagen slippen met het gevolg dat hij dwars over de weg tegen de bus tot stilstand kwam. Bij dit slippen werd tegelijk ook nog de geparkeerde personenauto van P. B. uit Hansweert geraak. Deze personenauto werd zwaar beschadigd. (ADVERTENTIE) Baronielaan §9, Breda (Van onze correspondent) MIDDELBURG Op de NoordWeg in Middelburg stonden de heren B. W. en L. J. samen te praten toen zij een personenauto zonder bestuurder heel langzaam voorbij zagen rijden. Zij hol den de auto na en wisten deze tot stilstand te brengen. Zij zagen toen ook dat de bestuurder, de 79-jarige heer Laurens Minderhoud, achter het stuur laig. Een onmiddellijk gewaar schuwde arts constateerde, dat de heer Minderhouds toestand slecht was achtte overbrenging naar het zieken huis dringend noodzakelijk. Bij aan komst aldaar was de man reeds over leden. Tijdens de rit heeft de auto geen schade aangericht. (Van onze correspondente) TERNEUZEN „Er schynt in Ne derland enige huiver te bestaan om aan het bedrijfsleven inspraak te verlenen in zaken waaraan het betalen moet." Aldus ir. R. van Krevelen op de alge mene vergadering van de Kamer var Koophandel in Zeeuwsch-Vlaanderen te Terneuzen. Hij zei dit naar aanleiding van een vraag van de heer G. van der Peijl over de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven bij het Havenschap Zuid- IVest-Nederland. „Officieel weten we nog niets," vervolgde de voorzitter „doch Waarschijnlijk is het bedrijfsleven in het ontwerp volkomen gepasseerd. Het zal u niet verbazen, als in de naaste toekomst van deze zijde hiertegen wordt geprotesteerd." In de commissie van deskundigen van het overlegorgaan hebben de samen werkende Kamers in Zeeland aange wezen mr. W. M. Otten, secretaris van van de kamer te Middelburg. De voor zitter zei hiervan, dat de pogingen iemand uit het bedrijfsleven hiervoor te benoemen op niets waren uitgelopen: de aangezochte kandidaten konden of wilden niet. „Nu is deze gehele com missie samengesteld uit functionarissen, mij lijkt dit bijzonder eenzijdig, men zou een wat bredere blik krijgen als nier ook mensen uit het bedrijfsleven zitting hadden." Het adres van de samenwerkende Kamers van Koophandel, in samenwer king met vele andere organisaties, over de gevaarlijke situatie van rijksweg 58 heeft een snelle reactie van de minister van Verkeer en Waterstaat tot gevolg gehad: zoals bekend heeft deze versnel ling van de werken toegezegd. De heer A. J. Verbrugge zei te vrezen, dat men op de ingebruikneming van de dubbeldeks veerboot te Kruiningen toch een toename van de verkeerschaos op die weg te verwachten, zolang de vierbaansweg nog niet gerealiseerd is. De veerboot zal telkens ongeveer 200 auto's „spuien". „Ligt het niet 'op de weg van de kamer," zo vroeg hij, „nu al om een regeling te vragen, die de personenautos voorrang geeft?" De voorzitter antwoordde dat hierin reeds is voorzien. Ten eerste wordt de weg tot Krabbendijke vierbaans gemaakt er ten tweede is er voor de vrachtauto's die van de boot komen zo veel ruimte op de wal dat ze alle kunnen worden opgesteld. Dit gebeurt door rood licht zodat ze moeten wachten totdat d personenauto's gepasseerd zijn. De heer J. van der Plas wilde op rijksweg 51 bij de Zeelandbrug een waarschuwings bord als het veer gestremd is. De voor zitter kon deze suggestie onderschrijven Het bestuur heeft de heer A. Karre- man, exploitant van een wasserijbedrijf te Terneuzen, aangewezen als afgevaar digde in het overlegorgaan van de Af valwaterleiding Kanaalzone Zeeuwsch- Vlaanderen. Hiermee zijn ook de klei nere aangesloten contribuanten der ka mer vertegenwoordigd. Eerder werd df voorzitter van de kamer reeds als zo danig aangewezen. Er hebben reeds eer aantal vergaderingen plaatsgehad, die duidelijk hebben gemaakt, dat de con tactcommissie aan een zeer grote be- (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De heren Spijker, 't Gilde, Van Maasakker en Deurwaarder, respectievelijk directeur van de l.t.s.'en te Terneuzen, Axel, Hulst en Oostburg, hebben met enkele leraren besprekin gen gevoerd op de Uitgebreid Techni sche School voor Zeeuwsch-Vlaanderen in Terneuzen, waar zij de gast waren van de heer A. J. M. Vermeulen, direc teur van de u.t.s. Dit in verband met het in werking treden van de mammoet wet op 1 augustus 1968. De uitgebreid technische school on dergaat niet alleen een naams- maar ook een structuurverandering. De u.t.s. gaat middelbaar technische school heten. In Nederland werden zeven scholen aange wezen om met de mammoet te gaan experimenteren. Een van die zeven is de Terneuzense u.t.s., die haar leerlin gen uit geheel Zeeuwsch-Vlaanderen betrekt. Daarom heeft Terneuzen drie eerste klassen m.t.s., samengesteld uit leerlingen met vooropleiding l.t.s. De m.u.l.o.-leerlingen daarentegen volgen nog de u.t.s.-oude stijl. Men acht het van groot belang voor het experiment, dat er een goede sa menwerking is tussen de u.t.s. en de l.t.s.'en in Zeeuwsch-Vlaanderen, van daar deze bijeenkomsten. Tijdens deze eerste werd intensief van gedachten ge wisseld omtrent ervaringen die tot nu toe met de eerste klassen m.t.s. opge daan werden. Voorts werd bekeken in hoeverre de l.t.s kan meewerken om de leerlingen voor te bereiden op de m.t.s. en welke problemen dus opgelost die nen te worden. Daarom werd ook het toelatingsexamen 1968 aan de orde ge steld. Een volgende bijeenkomst zal in maart plaatsvinden. Het feit, dat alle scholen de bereid heid tonen voor samenwerking, noemde de heer Vermeulen een reden om opti mistisch te zijn en de toekomst voor de m.t.s. in Zeeuwsch-Vlaanderen met ver trouwen tegemoet te zien. Vermelden we nog dat dergelijke be sprekingen reeds gevoerd zijn tussen de directeuren van dee u.l.o.-scholen en de u.t.s. (Van onze correspondent) GOES Het gaat de laatste tyd niet best met de afzet van Nederlandse kas- sla. De aanvoeren van dit produkt op de groenteveilingen zijn groot en zul len voorlopig ook nog groot blijven maar de prezen liggen op een zeer laag peil. Goede sla is er op hét ogenblik op de veilingen te koop voor 10 cent per krop. Het vorig jaar lag de prijs ge middeld minstens 50 pet. hoger. Er is wekelijks een flinke export van dit produkt maar op de buitenlandse markten is er een grote concurrentie van natuursla, in het bijzonder uit Spanje. De voornaamste afnemers van Nederlandse kassla zijn West-Duitsland en Engeland en door de devaluatie van het Engelse pond is de Nederlandse con currentiepositie voor sla verslechterd in dit land, zeker ten opzichte van Spanje welk land haar valuta wel heeft gede valueerd. Het Centraal Bureau van de Tuin bouwveilingen heeft via de veilingen een dringende oproep tot de telers ge richt om toch vooral alle mogelijke zorg te blijven besteden aan de kwali teit van het produkt, opdat hierdoor de afzetkansen die er nog zijn, behouden blijven. Gewezen werd op het gevaar dat tengevolge van de lage prijzen de zorg voor het produkt minder wordt, waardoor nog lagere prijzen kunnen ontstaan. Vooral is de telers gevraagd de sla alleen te oogsten op de dag van aanvoer op de veilingen. hoefte voldoet, aldus de voorzitter. De commissie van advies over ae ontwerp drank- en horecaverordening van diverse gemeemen ir. het ressort van de kamer zal a.s. woensdag „vol moed" haar werkzaamheden starten. In een vorige vergadering had de heer Verbruggen gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken voor het Zeeuwsch- Vlaamse vrachtvervoer aparte werk boekjes uit te geven, omdat de chauf feurs in feite him werkzaamheden pas beginnen als zij aan de overkant gearri veerd zijn. De voorzitter antwoordde hem dat de rijksverkeersinspectie te Middelburg het probleem heeft onder zocht. doch dat men geen mogelijkheid ziet voor Zeeuwsch-Vlaanderen op het landelijke rijtijdenbesluit een uitzonde ring te maken. De begroting voor 1968 werd zonder discussie goedgekeurd. (Van een onzer verslaggevers) In het personeelsorgaan van de n.v. Machinefabriek en Ijzergie terij „Holland Bergen op Zoom" dringt men er bij de personeels leden op aan, de vasten, die de in het bedrijf werkzame moslims an 2 december tnt 1 januari a.s. acht zullen nemen, te respec teren. Men vraagt het personeel tevens begrip op te brengen voor de geestesgesteldheid, waarin de moslims zich gedurende hun vas ten (ramadan) zullen bevinden. Op „De Holland" werken Tur ken en Marokkanen. De meesten van hen belijden de islamitische godsdienst en zullen zich dan ook streng houdt aan de voorschriften van de vasten. Zij zijn verplicht tussen zonsondergang en -opgang niets tot zich te nemen, noch in vaste, noch in vloeibare vorm of als rook. Men dienst, aldus de redactie van het personeelsorgaan, de Turken en mohammedanen dan ook niet !n verleiding te brengen daar het aanbieden van voedsel, drinken of rookgerei. In verhand met de strenge aard van de voorschriften kan het voorko men, dat de moslims spoedig in een geprikkelde stemming raken. In de islamitische landen is het de gewoonte, dat op 2 januari ge bedsdiensten wo»rden gehouden en dat men elkaar dan tevens suiker goed aanbiedt en elkaar feliciteert met het volbrengen van de vas ten. De redactie van het nerso- neelsorgaan vraagt de „Neder landse omgeving" van de Turken en Marokkanen de moslims on die dar kleine geschenken van suiker goed te geven, „op die wüze blijk gevend van de waardering voor de buitenlandse werknemers en hun volbrenging van de vasten" (Van onze correspondent) EINDHOVEN Tijdens de alge mene vergadering van het N.C.B., die donderdag 14 december gehouden zal worden in „Het wapen van Eindhoven" zal de minister van Landbouw en Vis serij, ir. P. Lardinois. een inleiding houde over het onderwerp „Perspec tieven voor de landbouw in 't zuiden". Aan de vergadering gaat een eucha ristieviering in de St. Catharinakerk vooraf. De agenda vermeldt de vast stelling van de begroting voor 1968, de behandeling van de voorstellen der af delingen en een bestuursverkiezing. Hierbij zijn aftredend de heren J. Schoenmakers uit Chaam, C. Smulders uit Hoogeloon, P.Vercauteren uit Nieuw Namen en J. van Tiggelen uit Rucphen, alsmede de tuinbouwkundige H. Bier mans uit Breda. De nieuwe tuinbouwkundige wordt volgens de statuten in overleg met het bestuur van de tuinbeuwbond door het hoofdbestuur benoemd. Van de overige aftredenden worden de drie eerstge- noemden opnieuw voorgedragen. In de plaats van de heer J-van Tiggelen wordt door de kring Roosendaal kandi daat gesteld de heer A. Jacobs uit Os- s end recht. DEN HAAG (ANP) De delegaties van de KVP, AR en CHU, de „groep van achttien", hebben gisteren opnieuw ver gaderd, nu onder voorzitterschap van de heer Aalberse, voorzitter van de KVP. Besloten is dat een volgende vergade ring op 5 januari te Utrecht zal worden gehouden waarop een algemene gedach ten wisseling zal plaatsvinden naar aan leiding van de congressen die de drie partijen dan inmiddels zullen hebben ge had. TERNEUZEN Sneertjes op de kwestie Vietnam, sneertjes op partijen en kamerleden, maar ook sneertjes op wat de gemiddelde Terneuzenaar inte resseert: ze worden de lezer sinds kort gestencild voorgeschoteld in het blad „Onder de lamp", een uitgave van de oud-onderwyzer F. Clemminck uit Ter neuzen, die zich behalve vooralsnog in nevelen, ook hult in het pseudoniem „Vriet Petite". In oktober rolde zijn eerste papieren tijger uit de stencilmachine. Twee vel letjes dun en acht artikeltjes sterk. Hoe men het blad precies moet plaatsen tussen de stapel tijd- en schotschriften die er verschijnt, werd duidelijk uit een voorwoord: „Onder de lamp" kan men het best karakteriseren als een bulletin dat oproept tot waakzaamheid. Waakzaamheid voor zaken die er in de wereld aan de orde zijn, maar ook aan gelegenheden van plaatselijk en regio naal belang." En met deze opdracht in een lijstje boven het bed en zonder lijstje in het hoofd heeft Vriet tot nu toe ver beten getracht in een wilde werveling van cartoons, kreten en meer ordente lijke artikelen, stad- en streekgenoten te waarschuwen voor gevaren, die het milde Zeeuwsch-Vlaanderen kunnen bedreigen. Zoals daar zijn: een even tuele ramp met het overladen van explosieven aan „De Put" bij Terneu zen, het gebrek aan inspraak van de bevolking in het stadsbestuur, de pyro maan en zijn manie, de verlichting van een winkelwijk en de bekeuring, die eigenaars van loslopende honden en te lang geparkeerde vuilnisbakken stellig wacht. „Grepen en knepen uit het leven vaiï alledag" luidt de ondertitel van Vriets periodiekje, voorlopig blijven de grepen (met name uit hetgeen zo in de streek aan serieuze lectuur pleegt te verschij nen) in de meerderheid. En als er dan af en toe ook eens geknepen wordt, dan gebeurt dat meestal in de oorlel van buitenlandse en Haagse staatslie den, maar dat hebben in Nederland al zoveel mensen zoveel beter gedaan. Vriets opdoffers dragen meer het karakter van wat speels gekriebel in de maagstreek. Het resultaat, heel naar voor de man en zijn hobby: bij velen een misselijk gevoel „Onder de lamp" (vijftig jaar geleden ongetwijfeld een naam die insloeg, zo tussen „De Prins" en „Het rijk der vrouw") draagt momenteel te veel het karakter van een oliepitje: je blaast het zonder veel moeite uit en het licht is nihil. Maar aan de andere kant kan een oliepitje ook aanspraak maken op een grote dosis charme. Het staat lief en wel apart in de kille kantoren van '67. Met diezelfde hartelijkheid heeft Terneuzen Clemmincks zieleroerselen ontvangen. En wie weet: misschier zor gen anderen ook wel voor voldoende brandstof of nog beter: is iemand be reid om dit vooralsnog onrendabele perceel op het lichtnet aan te sluiten. Want pechlamp (duidelijk de pretentie van het blad) en petroleum vallen niet te combineren in deze tyd.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 3