Kosten vleeskeuringsdienst te bestrijden met keurloon Zeeuwsch Vlaanderen SMIDJE VERHOLEN B. EN W. ST.-JANSTEEN SCHRIJVEN RAAD: Speelplaatsen in nieuwe Hoekse wijken MIDDELBURG VLiSSINOEN Gemeenteraad Rilland snel door agenda HUIST OOSTBURG SAS VAN GENT TERNEUZEN Meer nieuws uit stad en streek 2 DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 28 NOVEMBER 1967 Dagblad De Stem Verdeling kosten blijft niettemin onveranderd Volksgesondheid Zwembad Dag en nacht serviced ienst Scooter-rijder gevallen Heemkundige Kring Wiens fiets Vogeltentoonstelling G. van der Meyden algemeen kampioen Openbare bekendmaking Huldiging kampioenen zeehengelelub „Vogel'' Sluis Bronzen medaille O.N. HOOGWATER wat en waar? VANDAAG MORGEN op pag. 3 en 5 Het gehefsa van de 2 'V me Hansweert Kien De sportverenigingen „Hans- weertse Boys" en .Spnxtlust" en de muziekvereniging „Scheldegalm" orga niseren voor de leden op 19 december een kienavond in het dorpshuis „Kay Munk". Dit is het begin van een aan tal activiteiten, welke door deze vere nigingen gezamenlijk zullen worden on dernomen. Buurtvereniging In de zaal ,.Zee- landia" is een nieuwe buurtvereniging opgericht. Deze vriendenkring zal ont spanning voor de leden voorstaan maar daarnaast actief gaan deelne men aan dorpsfeesten. De buurtvereniging is voor alle in woners van Hansweert toegankelijk. Het bestuur bestaat uit: voorzitter L. den Hooglander, secr. T. Seelen, pen- ningm. A. E. den Boer; commissaris sen K. Knuit en J. Bil. Biljarten Opnieuw heeft eer speler van Hansweert een biljartkampioen schap behaald. Het was nu de heer C- Vermeulen, die te Vlissingen het kam pioenschap 3e klas libre behaalde. Sinds de biljartvereniging OKG in de KNBB speelt, nu 5 jaar, heeft deze vereniging vier kampioenen geleverd: in 1964 de heer G. Dankaert in de 4e klas libre, in 1965 de heer L. Martens 2e klas drie banden en in 1966 L. Theendert in de 3e klas libre. Kapelle Nog geen studieclub Het is er maandagmiddag niet van kunnen ko men om een studie-club voor de klein- fruitteelt op te richten. Hiervoor was een bijeenkomst belegd in de kantine van het veilinggebouw, waar onder lei ding van de heren J. Ruissen van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en L. Nijsse, chef van de kleinfruitproef- tuin, gesproken zou worden over de oprichting van een dergelijke studie club en het programma dat deze zou gaan volgen. De belangstelling voor de ze bijeenkomst was echter zeer gering. Omdat toch van verschillende kanten werd vernomen dat er wel belangstel ling voor is maar men zich in verband met de drukte op de bedrijven nog niet vrij kon maken deze middag, werd besloten binnenkort een nieuwe bijeenkomst voor dit doel te houden. NCVB byeen Onder leiding van mevr. Balkenende - Sandee hield de afdeling Kapelle - Biezelinge van de NCVB haar maandelijkse vergadering. Spreker was deze avond de heer Over- duin van de Barthimeusstichting te Zeist, die met behulp van dia's een overzicht gaf van het werk. dat in de ze stichting gebeurt. Er werd een collecte voor de Bar thimeusstichting gehouden die f 121.30 opbracht. Kloetinge Bazaar Zaterdag is in „Amicitia" de traditionele St.-Nicolaas bazaar van de v.v. Kloetinge gehouden. Vooral in de avonduren was er goede belangstelling, ook voor de verloting. 's-Gravenpolder Sluiting gemeentehuis In verband met de Dankdag voor het gewas" op woensdag 29 november zal de gemeen tesecretarie en to. kantoor van de ge meenteontvanger op die dag gesloten zijn. Yerseke Beatsoos Zaterdagavond werd door de beatsoos Frontal Mud de eerste van de vijf proefavonden georganiseerd. Deze zijn door de gemeenteraad opge legd om in aanmerking te komen voor een definitieve vergunning en wellicht voor een andere behuizing. Deze eerste avond is uitstekend en tot volle tevre denheid verlopen. Voor zover bekend zijn er geen klachten of wanklanken gehoord. Er waren ruim honderd jeug dige personen aanwezig, waaronder verschillende uit andere gemeenten, tot zelfs uit Goes. Voor de tweede proefavond is nog geen datum bekend. Deze zal worden vastgesteld in overleg met de organisa tors van dergelijke avonden in omlig gende plaatsen. Dagblad vooi Zeeland KANTOREN: Voor Zeeuwsch-V laanderen: Steenstraat 14 telefoon 2377 Huist. Vooi Walcheren en Zuid-Beveland: Klokstraat L. telefooD 6252 GOES. Eerste redacteur voor Zeeland: Exploitatie n rxr? jfi'i inspectie Zeeland F DE HOI L K. M DE JONG teL 6262, Goes tel 61150—4281. privé 730U. Goes, lerneuzen Redacteur vour ttr Kanaalzone: J. HÜSKFN Breitnerstraat 81, Terneuzen. TeL 01150-3298. Redacteur voor Oost-Zeeuwscii- V laanderen J. ROBESIN, Kijkuit 18-20. Axel tel 01140-2005. Redactrice voor Zutd'Beveiand en Walcheren: Mej S. MAASKAN! Singelstraat 17, Goes, tel. 01100-5689 Rayunbcheerdei voor Zuid- Beveland en Walcheren: K_ MENU tel 6252. Goes. Prijs voor tosse advertenties. Bestemd voor de editie Zeeland 1 9,20 per mm (Van een onzer verslaggevers) ST.-JANSTEEN Na langdu rige en moeizame onderhandelin gen is, zo schrijven b. en tv. van St.-Jansteen de raadsleden, in de vleeskeuringscommissie overeen stemming bereikt over een nieu we ontwerp-verordening. In de verordening wordt, aldus b. en w., aan het bezwaar van het col lege en evengoed dat van de raad, om de gemeentebegroting te be lasten met een zeker percentage van de netto-kosten van de vlees keuringsdienst tegemoet geko men. Volgens het nieuwe ontwerp kun nen de kosten van deze dienst geheel uit de opbrengst van de keurlonen worden bestreden. Dat 50 procent van de kosten ten laste zou komen van de exportslage- rijen en 50 procent ten laste van de overige slachtingen blijft in de nieu we verordening onveranderd. B. en w. geven de raad daarom liet advies om de „verordening tot heffing en in vordering van keurlonen in de kring Hulst" vast te stellen, evenals de wij ziging op deze verordening. Op 10 november 1966 werd besloten om de verordening niet vast te stellen vol gens het door de vleeskeuringscom missie, kring Hulst, opgestelde ont werp. Zowel b. en w. als de raad waren van oordeel, dat de opvatting van de meerderheid van de vleeskeurings commissie als zou een bijdrage gelijk aan 25 procent van de netto-kosten van de vleeskeuringsdienst ten laste van de algemene zorg voor de volks gezondheid kon worden genomen, geen steun vond in de vleeskeurings- wet en daarmee zelfs in strijd was. Door G.S. werd verzocht de verorde ning alsnog te willen accepteren. De raad bleef bij het besluit van 10 no vember 1966. Het college van b. en w. doet de raad overigens nog het voorstel om voor de bouw van het instructiebad van de parochie van de H. Johannes de Doper een circa 885 m2 groot ge deelte van het perceel aan de Wilhel- minastraat 41 te bestemmen. Ook zal een voorstel worden behandeld tot het verlengen van de gemeenschap pelijke regeling voor de keuring van vee en vlees in de kring Hulst met een termijn van 5 jaar. Deze regeling zou moeten ingaan op 1 januari 1968. Tenslotte vermelden wij nog: een voorstel om te besluiten tot vaststel ling van een „verordening ter bevor dering van de doorstroming van huur ders van goedkope naar duurdere wo ningen in Sint-Jansteen" en een voor stel, om te besluiten tot vaststelling van een „verordening op de heffing en invordering van een belasting we gens het verstrekken van sterke drank". De gemeenteraad zal maan dag 4 december om 16.30 uur bijeen komen. (ADVERTENTIE) Veiligheid in uw huis Op al uw gasappairaten J. A. H. v. HOEFLAKEN N.V. Axel - Tel. 01155 - 625 Middelburg - Tel. 01180 - 2883 (Van onze correspondent) HOEK Bij de opening van het club huis van de Hoekse Bakkers zei bur gemeester A. F. Hanssens, dat het ge meentebestuur nog meer plannen heeft voor de jeugd, o.a. voor het aanleggen van kinderspeelplaatsen in de nieuwe wijken. „Bk zit op dit gebouw een „zilveren dak", aldus de burgemeester, die, direct reagerende op de luchtig blazende dorpsfanfare, die op dat moment achter Sinterklaas langs het ge bouw marcheerde zei: „Deze mu ziekvereniging is ontstaan dank zij de medewerking van enthousiaste dona teurs. Ik wil nu helpen het zilveren dak wat te verlichten en geef mij daar toe als eerste op voor donateur van de stichting Hoekse Rakkers." Deze intro ductie van het donateurschap bracht vele aanwezigen ertoe zijn voorbeeld te volgen. Voor wie het nog niet weten mocht: een zilveren dak op een gebouw is de beeldspraak voor een hypothe caire belasting. Op de Nieuwe Vlissingseweg is de scooterbestuurder L. L. door gladheid met zijn voertuig komen te vallen. Met pijn in de rechterheup moest hij per ambulance naar het ziekenhuis worden overgebracht. Sinterklaas in 't Trefpunt Sinter klaas en zijn knecht Piet zullen vier maal een bezoek brengen aan 't Tref punt. Donderdag 30 november komen zij een kijkje nemen in de kleutercrêche Ook de moeders worden voor dit feest dat om drie uur begint, uitgenodigd. HÏet programma zal worden verzorgd door leerlingen van de rijksopleiding- school voor kleuterleidsters. Vrijdag 1 december is het Sinterklaas feest in de nieuwe jeugdsociëteit „Old Slum". De aanvangstijd is acht uur. Woensdag 6 december komen alle kin deren aan de beurt, die de verschillen de clubs bezoeken. Om twee uur begint het feest voor de vier- t.m. zevenjarigen en om vier uur voor de acht- t.m. elfjarigen. Het programma zal worden verzorgddoor de leerlingen van de rijkskweekschool voor onderwijzers eir onderwijzeressen., BURGERLIJKE STAND Geboren: Ronnie zv A Bok en T Wever; Jacqueline dv A Roelofs en E Regterschot; Auke dv A ten Bruggen- cate en Knoop; Anna dv L Engelse en J Tange; Lennart zv w Rijksen en M Geldof; Marinus zv L Veerhoek en J Peters; Mariëtte dv M Verseput en C Janse. Ondertrouw: J van Aalst 26 j en C Jobse 23 j; J Rijkhals 31 j en A de Vries 24 j; C van der Maas 22 j en N van Driel 19 j; A Cosijn 34 j en G Bronke 24 j; B Elve 26 j en H Cosijn 18 j: J de Jonge 21 j en M de Vos Burchart 21 j; J de Ruijter 24 j H Doense 25 j. Huwelijk: Ph Dat 25 j en C Kwak kelaar 21 J: F van Buel 27 en E de Keijser 23 j; G Bouwense 22 j en M de B,mijne 20 j; C van Belzen 24 j en S Marijs 21 j; H Cornelisse 21 j en Y van Eenennaam 18 j; J Kloprogge 37 j en J van den Hill 33 j; A Mies 24 j en P Nelis 18 j; G van de Rafelaar 21 j en .T Dellebeke 21 j; C Maas 23 j en P Paans 18 j; C de Ronde 29 j en J Bos 27 j. Overleden: Anna Scheeren 61 j wv P van Beers; Job de Jong 76 j wv A Groenings; Evert Wielemaker 59 j wv F Arendse; Elisabeth Inkman 59 j wv IC Koper. Westkapelle Feestavond Onder grote belang stelling heeft de afdeling Westkapelle van de Bond van Plattelandsvrouwen het 20-jarig bestaan gevierd met een feestavond in het verenigingsgebouw Westkapelle Herrijst". Felicitaties werden uitgesproken door mejuffrouw Edzer, namens provinciaal bestuur, mevrouw Roose-Kokelaar na mens de afdeling Koudekerke mevrouw Hark namens Middelburg en omstre ken de heer de Vos namens de kanker bestrijding en mevrouw L- Roelse- Maas namens de bejaarden. Een koortje onder leiding van me vrouw K. J. Minder hou t-Louwer se zong een aantal liederen. Mevrouw H. Fre zer droeg op humoristische wijze de verhouding man-vrouw, vrouw-man, voor. (Van onze correspondent) RILLAND-BATH De raad van Ril- land-Batli werkte de weinig punten tel lende agenda in snel tempo af. Op een vraag van de heer C. Cooremans (KVP) of de uitkering van de zoutschade aan de woningen in mindering gebracht zou kunnen worden op de koopsom, deelde de voorzitter burgemeester J. Jobse mee dat dit niet het geval is. De woningen mogen pas overgedragen worden indien de ontstane zoutschade zal zijn hersteld. Tevens deelde de voor zitter mee, dat bij de PZEM te Middel burg is geïnformeerd wat de kosten zijn voor het aanbrengen van lichtpunten op de weg naar Bath De begrotingsvergadering zal plaats vinden op 11 december. Een commissie uit de raad bestaande uit de heren J. Hoekman en J. Walraven heeft de ge meenterekening en de rekening van het gemeentelijk woningbouwbedrijf over 1965 gecontroleerd en goed bevonden. De commissie van beheer van de open bare leesbibliotheek heeft zich aange sloten bij de stichting Exploitatie van het Dorpshuis te Riliand-Bath. Uit deze commissie werd als lid van het stich tingsbestuur benoemd mevrouw J. Aerts-de Jongh met vier stemmen voor en drie tegen. Voor het herstel van de vloer in de r.-k. lagere school werd een bedrag van f 75.81 gevoteerd. In de rondvraag informeerde de heer J. Wal raven naar de slechte toestand waarin een doodlopende weg nabij de vrije evangelische kerk te Bath zich bevindt; hij zag verder graag dat een weg links van de Kazernestraat van grint zal wor den voorzien. Tevens deed hij een be roep op de raad om te komen tot het opruimen van veel voorkomende obsta kels. Hij stelde de raad voor om c^e bo vengenoemde wegen door te trekken rondom de kerk en van een laag asfalt te voorzien. De raad stelde zich hier welwillend tegenover. Oudheidkundige kring Op uitno diging van de oudheidkundige kring „De Vier Ambachten", werd in de Ko ning van Engeland door de heer W. Colsen een voordracht gehouden, met als thema: „Het boerenleven in vroe gere dagen, met name in eigen streek". Op deskundige wijze werden door de heer Colsen de verschillende ontwik kelingen besproken en hij verduidelijk te dit verder met een groot aantal in teressante dia's en oude voorwerpen. Punten van bespreking waren o.a. de inventaris van de boerderij. De ploeg werd voor het eerst gebruikt rond 1725, de zogenaamde Brabantse ploeg. Voor dien werden de akkers gespit en hier van komt het spreekwoord: ploeg van zilver, spade van goud. Onder de oude ploegen vind men nog de Zeeuwse en de Cadsandse terug. Een volgend punt was de landbouw. Het land dat be bouwd was, werd afgebakend en ver deeld. Voor het gelijkmaken van de grond bond men vroeger plankjes on der de voeten om het land plat te trap pen, hierna kwam de eg, de slee ge maakt van rijshout en tenslotte de rol- blokken. Tot 1850 had men geen kunst mest. Men gebruikte smurrie en er was toen ook een grote handel in beer (vol gens de heer Colsen geen vies woord). De boeren trokken met de beerkar naar de steden en ruilden ham, graan e.d., tegen beer. Verder waren er nog de schutters, die loslopend vee in beslag namen en in zg. schuitkooien staken. Het vee kon later door de eigenaars wor den los gekocht. De heer Colsen be sprak ook nog het dorsen, oude kleder drachten en de volkskunsten. Bejaardenbond Het optreden van professor Benevoli voor de bond van bejaarden en gepensioneerden, had een groot succes. Professor Benevoli werd bijgestaan door een aantal leerlingen, jongens en meisjes, van het Jansenius lyceum. De bejaarden en gepensioneer den waren getuige van de meest fantas tische en mysterieuze feiten, zoals sug gestie, magnetisme, telepsychie, telepa thie enz. (Van onze correspondent) In de Burgerzaal van het Oostburgse raadhuis vond een drukbezochte bij eenkomst plaats van de Heemkundige Kring in West-Zeeuwsch-Vlaanderen, o.l.v- burgemeester J. L. van Leeuwen. Hier werd voor de derde keer het jaar boek van de kring aan de leden uitge reikt. Voor deze voor de kring zo be langrijke gebeurtenis hield de heer M. P. de Bruin, bibliothecaris van de Pro vinciale Bibliotheek te Middelburg een lezing over de plaats van Zeeuwseh- Vlaanderen in de historie. De heer de Bruin ging daarbij uit van de gebeur tenissen vlak na de Eerste Wereldoor log, toen er in België amiexionistische stromingen ontstonden, die een sterke weerstand wekten bij het grootste deel van de bevolking. Hij citeerde daarbij talrijke uitlatingen en geschriften uit die periode, ging in op de oude en nieu we Scheldecon tra eten en de historische achtergronden, die tot dit alles had den geleid. Zijn goed gedocumenteerd betoog gaf aanleiding tot een bijzonder levendige discussie. In de jaren 1919 werd deze zaak, die door de Nederlandse regering uit stekend werd gespeeld, vaak in het sen timentele element 'betrokken en het bleek, dat. vele vooral oudere toehoor ders,die dit spel van nabij hadden mee gemaakt, een bijzondere belangstelling aan de dag legden. De vraag werd daarbij o.m. gesteld in hoeverre in die tijd het Belgische annexionisme histo risch verklaarbaar was. Het jaarboek bevat een groot aantal goed gedocu menteerde artikelen en enige jaarver slagen over de werkzaamheden van de kring. Botsing In de Burchtstraat nabij het Eenhoornplantsoen zijn twee per sonenauto's met elkaar in botsing ge komen. Een personenauto van B. uit Oostburg wachtte voor de zebra toen een andere personenauto, bestuurd door V. d. W. uit Breskens achter op hem .reed. Beide voertuigen werden bescha digd. Geslipt Op het Raadhuisplein is een vrachtauto met aanhangwagen ten gevolge van gladheid van de weg ge slipt De auto, die bestuurd werd do.or V. d. K. uit B er kei en Rodenrijs, kwam vanuit de Nieuwstraat gereden. Door het slippen geraakte de auto op het trottoir nadat hij een bestelauto, een bank en enkele boompjes had meegeno men. De bestelauto van de heer S. uit Oostburg was total loss. Schieting De uitslag van de schie ting van ,,De Kring", waaraan 30 schutters hebben deelgenomen, luidt als volgt: A. Renique uit Sas van Gent heeft in drie schoten hoogvogel en 2 zij vogels, M. Goe-thals uit Zand straat kal en 2 kleine vogels, P. Goos- sens uit Westdorpe, 4 kleine vogels; R. Saey uit Zelzaete, kal en 1 kleine vogel; L. de Maayer uit Sas van Gent 3 kleine vogels; H. van de Bossche uit Westdorpe en G. Aper, L. Vlasveld en R. Krieckaert ieder 2 kleine vo gels. De overige deelnemers hadden 2 of minder kleine vogels. (Van een onzer verslaggevers) Bij de gemeentepolitie is een aantal onbeheerd aangetroffen rijwielen gede poneerd, waarvan de eigenaars zich tot nu toe niet hebben gemeld. In verband met de plaatsruimte zullen deze rijwie len als sloopmateriaal worden verkocht. Wie in de periode van .1 januari tot en met 1 juni 1967 een rijwiel is kwijt ge raakt en hiervan geen aangifte heeft gedaan, kan zich vóór 2 december aan het bureau van politie vervoegen om te controleren of het vermiste rijwiel aan wezig is. (Van onze correspondent) De Teriieuzense Vogelvrienden, die gedurende drie dagen hun traditionele show hielden in café „La Belle Vue", hebben niet over belangstelling te kla gen gehad. Een bezoek aan deze met veel zorg en smaak opgezette tentoon stelling, waarin vooral de grote show volière voor de grote tropische vogels de aandacht trok, was in alle opzichten de moeite waard. De zaal was door de firma de Roos uit Sas van Gent omgetoverd in een exotische bloementuin. Voor de kanaries waren de keurmees ters de -teren J. A. Campfens uit Oost burg en W. IJzerman uit Steenbergen. Voor de tropen trad de heer H. de Heer uit Middelburg als keurmeester op. G. van der Meijden werd algemeen kampioen en tevens kampioen open klasse voor tropische vogels. Hij be haalde dit laatste kampioenschap niet een rijstvogel, die niet minder dan 90 punten in de wacht sleepte. De lerby-winnaars waren de heren D. de Smet, D. Kraak en A. Sorber, elk met 89 punten. Het klassement van verdienste zag er als volgt uit: 1 G- van der Mèijden met 5 tropen, 442 p. 2 A. Verschueren, met 5 kanaries, 441 p. 3 G. de Moor, met 5 tropische vogels, 439 p. Verdere uitslagen: Kampioen eigen kweek '67; A. Sorber met zalmkleurige 89 p. reserve kam pioen A. Verschueren met rood-bruin 89 p. Ie prijs: D. Kraak, met zilver is. pastel 89 p. kampioen eigen kweek 1966: A- Sorber, met putter x kana rie 89 p. Ie prijs: A. Verschueren, rood-brons 88 p. Kampioen open klasse: mevrouw Vincke, zilver Isabel 88 p; kampioen stammen: A. Verschueren, rood-bruin: 352 p; Parkieten: kampioen open klasse G. de Moor, agap. personata 89 p.Zebra- vinken: kampioen eigen kweek '67: P. Eekman grijs 87. Verdere, tropen: kampioen eigen kweek '67: A. Rouw blauw-fazant 88 p. Ie prijs open ldasse: G. de Moor, Japanse nachtegaal 89 p. bastaarden zonder kanariebloed: kam pioen eigen kweek '67 A. Rouw, zil- verbek 89 p. Ie prijs: P- Wakker, mus- kaatv. 89 p.; kwartels en duifjes: Kam pioen eigen kweek '67 D. de Smet, Chinese dwergkwartel 89 punten. Platanen Omdat de eikebomen, die vorige herfst door de gemeentelijke plantsoenendienst in de Guido Gezelle- straat waren aangeplant geen noemens waardige levensvatbaarheid toonden, zijn deze jonge bomen door de dienst verwijderd en vervangen door platanen. Ouderavond Tijdens de ouderavond van de openbare lagere school aan het Wagnerhof deelde de voorzitter mee, dat de school de naam „Wiekslag" zal dragen. Na de pauze- gaf het hoofd der school de heer W. v. Walraven, een demonstra- tieles geschiedenis met leerlingen van de hoogste klassen. Hierbij kwam naar voren, dat de leerlingen meer actief werkzaam zijn dan vroeger. Uit de gedachtenwlsseling na afloop bleek, dat deze practische kennismaking met het lesgeven door aanwezigen zeer werd gewaardeerd. Jeugdcircus Het Terneuzense tam boer- en pijperskorps „Irene" viert a.s. zaterdag 2 december het St.-Nicolaas- feest in het jeugdgebouw „de Schakel" in de Kerkhoflaan. Dit feest zal worden opgeluisterd door een optreden van het bekende jeugdcircus „Hoger Op" uit Goes. Aanrijding Gistermorgen om 7 uur had op het kruispunt Frederik van Eedenstraat-Bellamystraat een aanrij ding plaats tussen twee personenauto's bestuurd door respectievelijk N. S. en J. C. D. N. S. verleende geen voorrang. De materiële schade was aanzienlijk. Botsing Doordat de auto van M. L. J. uit Deurne (B.) slipte toen hij van de Middensluis naar de Grenulaan wilde rijden, kwam hij in botsing met een bromfiets, bestuurd door mej. P. J. de F uit Hoek en als duopassagiere, me juffrouw M. B. uit Terneuzen. Eerstgenoemde liep een hoofdwond op, de duorijdster brak een been. Na eerste hulp werden beiden naar het Julianaziekenhuis gebracht. Breskens Tlialia Door de toneelvereniging Thalia is in het Casino het toneelspel in drie bedrijven „Heeft Constance gelijk?" van W. Somerset opgevoerd. De be langstelling was niet overweldigend, al hoewel het spel vrij goed vertolkt werd. De Klinge (B.) Duivenkainpioenendag Op zondag 3 december wordt in het parochiehuis een duivensliow gehouden. Meer dan honderd kampioenen zijn reeds inge schreven. Deze duivenkampioenendag wordt georganiseerd voor de zieken in het dorp. Clinge St.-Nicolaas Op zondag 3 december zal St.-Nicolaas een bezoek aan Clinge brengen. De goede Sint zal in de wijk het Zeegat afgehaald worden door de fanfare „Weldoen door Vermaak". Daar na zal de Sint onder het spelen van vrolijke marsmuziek door het hele ctorp trekken. Burgemeester Vercauteren zal hem op het gemeentehuis ontvangen en de wensen van de gemeente aan hem kenbaar maken. Vervolgens zal de Sint zich tot de kinderen richten en over gaan tot het uitdelen van zakjes snoep aan de schoolgaande jeugd. De burgemeester van Clinge brengt ter openbare kennis, dat de vuilnis belt te Clinge vanaf heden is ge sloten en dat uitsluitend op vrijdag vuilnis kan worden gestort Clinge, 23 november 1967. De wnd. burgemeester van Clinge, P. V. M. Vercauteren- Kloosterzande Tijdens de feestavond van de zeehen- gelclub „De Vogel" welke in hotel De Linde werd gehouden heeft burgemees ter Van Hooteghem de kampioensprij- zen uitgereikt. Algemeen kampioen werd G. Reijns te St.-Jansteen met totaal 755 punten en 155 gevangen vis sen. Reserve-kampioen L. Dezutt'er te Terneuzen met 150 vissen en totaal 702 punten, 3e prijs H. Jonkheym te Kloos terzande 131 vissen en 689 punten, 4e prijs J. d'Hont te Hulst met 53 vissen en 689 punten, 5e prijs M. Dezutter te Terneuzen met 108 vissen en 685 punten. Dames-kampioen werd mevr. v. d. Muren te Sluiskil met 74 vissen en 598 punten; reserve-kampioen Ria de Waal te Kloosterzande met 32 vissen en 502 punten. Jeugdkampioen werd Tony v. Goethem te Kloosterzande met. 57 vis sen en 586 punten en reserve-kampioen G. Colpaart te Kloosterzande met 27 vissen en 484 punten. De voorzitter van deze zeehengelelub F. de Waal moest wegens drukke ambts bezigheden zijn voorzitterschap laten varen. Als nieuwe voorzitter werd ge kozen de heer J. v. Deursen te Kloos terzande. Als nieuw bestuurslid werd gekozen de heer J. Rotter te St.-Jan- steen. Gymnastiekuitvoerlng In de zaal van hotel Van Leeuwen gaf de gym nastiekvereniging „Door oefening le nig" voor een talrijk publiek een ge slaagde demonstratie. De avond werd geopend met een toespraak van voor zitter Ivens, die op het grote belang van de sport wees voor de jeugd. Ver volgens werd in een vlot tempo een gymnastiekprogramma van enige uren afgewerkt. Hierbij vielen op de verrich tingen van de grootste jongens- en meis- jesgroepen van de 5e en 6e klas van de lagere school, die onder leiding van hun onderwijzers, de heren Collet en Van de Vijver, hadden geoefend. Tus sendoor gaf ook de herengroep staaltjes weg van hun kunnen op gymnastiek- gebied, terwijl ook een groep oudere dames, uitgedost in een komieke kle dij, een voorstelling gaf van ochtend gymnastiek. Na afloop van de pauze gaven de heren- en damesgroepen nog enkele mooie gymnastiekoefeningen te zien, waaruit de geoefendheid van de deelnemers duidelijk sprak. O.a. was wethouder P. Everaart aanwezig. RetranchemenT In de raadsvergadering is de bezol digingsregeling voor de gemeentewerk man gewijzigd, waardoor deze in een gunstiger loonMasse kan worden ge plaatst. De door de minister toegestane trend van 1,7 procent voor rijksambte naren op het jaarsalaris 1967 werd van toepassing verklaard op het gemeente- personeel. Wethouder J. A. Vercaute ren werd aangewezen als gemeëntelijk vertegenwoordiger in het bestuur van de openbare streekschool voor b.l.o. en tot diens plaatsvervanger gemeentese cretaris D. A. Herrebout. Enige be zwaarschriften tegen de woonforen- senbelasting werden niet ontvankelijk verklaard. De keuringsionen voor run deren en paarden in de vleeskeurings kring Sluis werden verhoogd. Ingevolge het in werking treden van de nieuwe drankwet werden enige aanpassende gemeentelijke verordeningen vastge steld. De heer A. Rabout ontving de ere medaille in brons verbonden aan de huisorde van Oranje-Nassau, Deze onderscheiding werd hem uitgereikt door de burgemeester van Sluis in aan wezigheid van wethouder F. Cuele- naere. Hij ontving deze onderscheiding omdat hij veertig jaar achtereen werk zaam is op het landbouwbedrijf van A. Quaak in de gemeente Sluis. Rederijkerskamer De Rederijkers kamer „De Oranjebloem" gaf een uit voering in het bejaardencentrum Ro- zenoord van het blijspel „Pa heeft een bok geschoten". Na afloop bracht me vrouw L. Reine-Wage dank voor de belangeloze bijdrage van de Rederij kers aan het recreatieprogramma van Rozenoord. Zij bood de actrices en ac teurs een kleine attentie aan. Luchtbukswedstrijd In hotel „Het Zwin" werd een wedstrijd met de luchtbuks gehouden tussen „De Lief hebbers" uit Sluis en de luchtbuksclub „Cadzand". Sluis won met 845-822. De punten werden als volgt geschoten: Sluis: F. Desamps 163, J. Tellier 173 Ch. de Bree 167, C. Ekkebus 166, eii G. Havers 162. Cadzand: J. Jansen 172, M. van Ge- mert 165, W. AUaart 162, M. Jansen 162, en R. Stokkerman 162. De Oranjebloem De Rederijkers kamer De Oranjebloem gaf een twee tal uitvoe ingen voor de leden in club lokaal Lamminsviiet. Gebracht werd het blijspel „Pa heeft een bok gescho ten" door B. Homan Free en F. Drost. De regie berustte bij de heer T. Henderikse. (ADVERTENTIE) Morgen, woensdag 29 november: Haas- weert 0.30 en. 12.53 uur, Terneuzen 1212 en 00.00 uur, Vlissingen 11.53 en 00.00 uur, Wemeldinge 1.05 en 13.25 uur. MIDDELBURG Rijksarchief 9.30-12.30 en 13.30-17.30 uor Curieuze archiefstukken City 20 uur James Bond contra Dr. No. 14 jaar BIERVLIET Winkelweek TERNEUZEN Luxor 20 uur Zwarte markt der liefde 16 jaar OOSTBURG Ledel 20 uur Angélique en de koning 14 jaar VLISSINGEN Alhambra 20 uur De duivel met de rapier 18 Jaar KOEWACHT A. de Schepper 14 uur Bejaardenscitieting BRESKENS Bejaardencentrum GoedertUt 14-17 sa 19-21 uur Modelwoningen BRUGGE Memllnc 20 uur De dubbele man, a.l. Zwart Huis 20 uur Met vuur spelen, 18 j. Forum 20 uur De non 18 jaar Scala 20 uur Vooral niet met mijn vrouw 18 Jaar GENT Capitole Hun laatste slag, 18 J. Majestic De non. 18 j. Select De man met de Buick, 18 j. SINT NIKLAAS Eden 20 uur Vijf stoere knapen van Singapore Century De kanonneerboot van d« Yang Tse, 18 j. Rex Harde slagen In Tanger, 18 J. ANTWERPEN Rex 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur Oscar Vaydeville Odeon 12, 14, 16, 18, 20 en 22 UB De Arnauds, a.l. Pathe 12, 14, 16. 18, 20 en 22 uur De buit liet op zich wachten, 18 J. Rubens 12, 14.30, 17.30 en 20.45 uur Een dozijn ploerten, 18 j. Ambassade 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uu! Haar dertiende gril, 18 j Savoy 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur De liefdescarrousel, 18 j. Asfrid 10, 12, 14, 16. 18, 20 en 22 uur De macht van het geweld 14 jaar Quellin 14, 16, 13, 20 en 22 uur De brieven van de Schorpioen, 18 J. Astra 12, 14, 16, 18, 20 en 22 uur De blonde van Peking, 18 j. Capitole 12, 14, 16, 18. 20 en 22 u® One million dollar for seven murdert 18 3aar (i i Palace De bruggen van Toko Ri, 181. MIDDELBURG Concertzaal 19.30 uur Concert „Ons Dorado" RETRANCHEMENT Gymlokaal o.l.s. 20 uur film „Joantje BIERVLIET Winkelweek BRUGGE Als onder „Vandaag" GENT Als onder „Vandaag" SINT NIKLAAS Als onder „Vandaag" ANTWERPEN KNS 20 uur Purper Stof - Bioscopen: Als onder „VandaafT - iiiM.ni" >iimii~i— f*—ir^* 1 mm ingezonden meded^'-teen mm gewone advertenties Bij cm trad aanzienlijke reductie. „Kleintjes"! 3 regel* of minder f L- eike regeJ meel 0.2Ö Als één regel gelden 23 letters en/of leestekens Bh plaatsing ook in de Brabantse oplag» resp t 1,75 en 1 0,65. BI1 8 achtereenvolgende ongewijzigd» plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld 1309: Wat er achter zijn rug allemaal in de Swarte Piraet gebeurde, kon smidje Verholen op dit moment niet zo heel veel schelen. Met ingehouden adem liep hij op het portret af, dat daar aan de wand hing, mompelend: „Wel gompeldepippel! Dat dat is.. ja waaratje! Dat is de herbergier van de Swarte Pi- reaet uit oom Jacobs tijd! Bij deze schavuit wou ik destijds een kopje koffie gaan drinken. Ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Ik dacht een ge zellig zeemanskroegje aan te treffen, maar wat vind ik? Een vunzig drankhol, waar het naar verschaald bier en aanbrande koffie rook! Ja jadie waard was niet veel goeds met me van plan. En nou vraag ik me één ding af: zou dit rare herbergje nog al tijd in dezelfde familie zijn?" Terwijl de smid zo voor dat schilderijtje stond te peinzen, gebeurden er achter zijn rug ook allerlei vreemde dingen. Om te beginnen was Loetje Saloe te voorschijn gekomen, gekleed in bolhoud en gelegenheidspak, horecafmodel A. Om niet onmiddellijk herkend te worden, had hij een gitzwarte zonnebril opgezet en hu itrad d nijdige Gozewijn glibberig tegemoet. ».&an 1K -ja^, schien van dienst zijn, mijnheer?" glimlachte nu - ilIlJIUltCi. „Gij informeerde naar de baas van deze_f„AtuUT' dieventent. Hahakostelijk! Een firaPJ® k Loet- lijk! Welaan dan, die baas ben IK. Mu*1. na.a^:nneji tfl je Saloe. Wees zo goed mijn privekantooi d treden. Dan kunnen we een en ander daar tig uitpraten

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 2