SPOORWEGEN IN NOG GROTERE MOEILIJKHEDEN Teleurstelling in Engeland na „veto De Gaulle Ministers na bezoek aan Brabant DE BLOCK BETREURT HAAGSE STILTE NA BRIEVEN Geen ontslagen, maar mensen te veel CHRISTEN-RADICALE PARTIJ ZOU ZEER GOED FIGUUR SLAAN DAGBLAD VOOR ZEELAND Ruk naar links Motregen TOETREDING BRITTEN EINDE VAN DE ZES" GEÏRRITEERD it J?ïeu»j| SCHULDIG UITBANNEN SNEL TEMPO ONRUST NIEUWE WET: Borrel in Belgische cajes legaal verkrijgbaar Politiek ondersoek N.C.RV. VOLGEND JAAR TOP VAN GROTE TWEE MR. MARIJNEN; In Beneluxdelta samenwerking drie havens nodig chocolade letters 107e JAARGANG No. 25673 Voor God, Koningin en Vaderland UitgaveN.V. Uitg. Mij. Neerlandia Directeur: Dr. W A. J. M. Harkx Hoofdredacteurl Leijendekker RedactieraadJ. M. A. C. v. Dongen, C. J. van Hootegem, mr. dr. A. J. J. M. Mes, P. V. M. Vercauteren, L. J. v. 't Westende. Bureau: Breda Reigerstraat 16 tel. 22341 (7 lijnen) Postgiro 1114111 DINSDAG 28 NOVEMBER 1967 Abonnementsprijs: t 12,65 per kwar taal (excl. incassokosten), t 4,25 per maand, f 0,98 per week Losse num mers 20 cent. Post abt. binnenland, buiten versprei dingsgebied f 19,—. Prijs van buiten landse abonnemenlen op aanvrage. Advertentieprijs voor de gehele op lage f 0,50 per mm. Bij contract aan zienlijke reductie. Volledige tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. rei. XZd«l V/ ii|lteiv rusiyiru i i in i i Bureau voor de Zeeuwse eilanden: GOES, Klokstraat 1, telefoon 6252 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Steenstraat 14 - telefoon 2377 - (Bijbureaus: TERNEUZEN, Potgieterstraat 3, telefoon 2601 - OOSTBURG, Nieuwstraat 41telefoon 2893). NEDERLAND Elkaar geen industrieën afnemen GAAT PRATEN MET BELG IE iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiii Tn het afgelopen weekeinde heeft Nederland een stortvloed van po litiek nieuws te verwerken gekre gen. Een proef wees uit, dat een kamerverkiezing op dit moment een politieke aardverschuiving van on gekende omvang zou veroorzaken en op congressen van de PvdA en de KVP-jongeren vielen besluiten, die van vérstrekkende invloed kunnen zijn op de politieke situatie in Ne derland. Het politieke beeld van Ne derland is door dit alles duidelijker geworden. En het duidelijkst van alles is dat de verwarring der gees ten groter is dan ooit. Wie van een samengaan der drie christelijke partijen de oplossing van alle moeilijkheden verwachtte, kan dit nu wel vergeten. De KVP, AR en CHU komen nog maar, volgens de proefverkiezing, tot 59 zetels (van de 150). Meer dan ooit te voren zijn de christelijke partijen dus op sa menwerking met anderen aangewe zen. Maar met wie? De AR maar vooral de CHU gaan liever met de VVD dan met de PvdA in zee. Ook bij de KVP gaat bij een belangrijke groep de voorkeur uit naar een con servatieve partner. Volgens de KVP-radicalen en de christen-radicalen is het flirten van de zich vooruitstrevend noemende christelijke partijen met de VVD de oorzaak van veel stemmenverlies Als de radicalen hun zin krijgen de steun van de KVP-jomgeren een bemoedigend teken gaan de christelijke partijen een werkelijk vooruitstrevende koers varen waar door zij, zeker de KVP en de AR, aan elan en werfkracht zullen winnen. Akkoord. Maar ook vernieuwde chris telijke partijen blijven op samenwer king met anderen aangewezen. Met wie dan? Met de PvdA en D'66, zeg gen de radicalen. De aanhang van D'66 is overigens ook verdeeld, zij het dan dat de meerder heid de voorkeur geeft aan een voor uitstrevende concentratie. De vorming van een zodanige concentratie is ech_ ter een (nog) moeilijker zaak gewor den door de ruk naar links, die zich eind vorige week binnen de PvdA heeft voltrokken. De wilde jongens van „Nieuw Links" hebben een be langrijk aantal bestuurszetels weten te veroveren o.m. van katholieke so cialisten. Zij zijn een macht geworden binnen de PvdA. Actief als zij zijn zullen ze zeker alles in het werk blij ven stellen om de PvdA helemaal in hun straatje te krijgen, in hun hippe wereldje van oude marxistische dog ma's. Wij kunnen ons moeilijk voorstellen, dat de christen-radicalen zich in dat wereldje thuis voelen. Ook de strijd methode van Nieuw Links ligt ons niet. Op het congres van de PvdA circuleerde een geschrift waarin een felle aanval werd gedaan op het so cialistische dagblad Het Parool, om dat dat enkele kritische kantteke ningen had gemaakt bij het voorlopig program der christen-radicalen. „De ploerten mengen zich in het debat" staat er boven het stuk Het Parool tekent hierbij aan: „Inderdaad, die kant moet het op. Iedereen met wie Je het niet eens bent is een ploert; ploerten moeten hun bek houden en als ze het niet vrijwillig doen dan slaan we die bek wel dicht. Dat is nog eens nieuw en links". Wij hadden gehoopt, dat de PvdA Nieuw Links aan banden zou leggen. Dan was er met deze partij te praten geweest over een evenwichtig voor uitstrevend beleid Nu wordt bet ge sprek wel heel erg moeilijk want de fvdA van 'vandaag heeft twee ge zichten: zij is onduidelijker dan de Christelijke partijen ooit geweest zijn. Wat nu? Op het congres van de KVP jongeren is gepleit voor de vorming van een duidelijk vooruitstrevende algemene volkspartij. Misschien is de dachten" 6erder voor dan wii Of zou die ene progressieve christelijke volkspartij uitkomst bieden? Enfin, S,*' maar eens kijken wat de daarover vrijdagavond zal NCRV onthullen. ■llllllll!|I|||||||||||,„|M,||m||||||||||||||||||| het K N Meirlchtrifneegedeeld do°r v» v geldig tot vanavond- Zwaar bewolkt met kans op regen winfl1!.,^8611' Matis<' tot harde wind tussen west en zuidwest Iets hogere middagtemperaturen. vandaag: zon onder 16.35 uur. Maan onder 14.52 uur X uur zon op 8 22 uur- Maan op YfSfninformatiedienst: KNAC/ AN.W.B. 070 - 8143 91. -Wegen' informatiedienst België: te bfrei- 093n- Va2ny^BNsesdeTrlaSd, ""der nu uy-iJ - 213 38 55. In België 13 38 55. 1 De stoel wordt'aangeschoven voor president Charles De Gaulle, die gisteren een grote persconferen tie heeft gehouden. Het Franse staatshoofd had een grijs kostuum aangetrokken. (Van onze Parijse correspondent) PARIJS De zestiende persconferentie van generaal De Gaulle heeft ditmaal lang geduurd: bijna anderhalf uur. De voornaamste punten ervan kunnen als volgt worden samengevat: Zou Frankrijk de toetreding van Engeland tot de gemeenschappelijke markt worden opgedrongen, dan betekent dat het einde van het met zoveel moeite opgebouwde Europa van de Zes. Amerika moet zijn export van „geïnflationeerde dollars" staken. Hij deed daarmee een aanval op de dollar en hij herhaalde zijn geliefkoosd mone tair thema - terugkeer naar de gouden standaard voor de internationale financiering. De structuur van Canada moet volkomen veranderd en Quebec moet een onafhankelijke staat worden. Israël is een aanvallende staat geworden- Het moet de veroverde gebie den ontruimen in ruil voor erkenning door de Arabische staten. De Gaulle is tot 1972 staatshoofd en president van de republiek. Hij is niet van plan uit eigen beweging weg te gaan. Hij zou nog wel tien tot vijftien jaar president willen blijven, maar die mogelijkheid achtte hij zelf uitgesloten. De eerste reactie in Londen op de uit latingen van De Gaulle over Engelands toetreding tot de E.E.G. was er een van diepe teleurstelling. De Franse pre sident heeft deze keer ronduit een veto uitgesproken, niet alleen over de toe treding maar zelfs over het aangaan van besprekingen, meende men in politieke kringen. De opmerkingen over Cana dees Quebec zullen waarschijnlijk een nieuwe golf van verontwaardiging ont ketenen, tegen, wat in Londen genoemd werd, een directe inmenging m de Ca nadese binnenlandse aangelegenheden. Nederlandse en Westduitse afgevaar digden bij het Europese parlement in Straatsburg bleken gisteravond door de uitlatingen van De Gaulle geïrriteerd en teleurgesteld. De waarschuwing van De Gaulle dat de dollar dezelfde weg zou kunnen opgaan als het pond, werd in Washing ton onmiddellijk afgedaan als zijnde een wensdroom van het Franse staatshoofd. De Gaulle zat anderhalf uur lang op zijn praatstoel Hij zag er grauw uit, maar zijn voordracht was nog even goed als voorheen. Hij was zelfs in een vrolijke stemming en kreeg meer malen de lachers op zijn hand. Het be gon al toen de journalisten vroegen of hij „Engeland naakt" in de gemeen schappelijke markt wilde hebben. „Een mooi naakt is altijd aangenaam om naar te kijken", zei de generaal. Maar die woorden zijn mij door anderen in de mond gelegd en ik heb ze nooit ge bruikt. Een Nederlander vroeg hem of hij het boek van Jean Jacques Servan Schreiber had gelezen over de Ameri kaanse penetratie. „U weet", zei De Gaulle droog, „dat wij hier op het Elysée niet aan literaire reclame doen". Pas tegen het einde van de perscon ferentie sneed De Gaulle eindelijk het vraagstuk van Engeland en de gemeen schappelijke markt aan. Met een bui tengewone felheid, zei hij, dringt Enge land aan op toetreding en onmiddel lijke onderhandelingen. Maar onder handelingen waarover? Het Engelse volk is tot de conclusie gekomen dat het alleen nog maar een rol in Europa kan spelen, gezien de kracht van Ame rika, Rusland, China en de continen talen. Wil men ons de toetreding van Engeland opdringen, dan betekent dat het einde van het tegenwoordige Euro pa van de Zes, wat wij met zoveel moeite hebben opgebouwd. (ZIE OOK PAGINA 5) Wat doet Spanje begin decem ber zonder sinterklaas en zijn zwartepieten? Pagina 7. Op de goudmarkt komen de gemoederen wat tot bedaren. Pagina 15. Bergeijk zwijgt liever over de moeilijkheden in de parochie van St.-Petrus Banden. Pag, S. Welke zijn de zorgen van Peter Post? Pagina 13. Oostenrijk heeft het druk met de Sovjet-spionage. Pagina 9. DE FRANSE letterkundige prij's Femi- na is toegekend aan Claire Etcherelli voor haar boek „Elise ou la vraie vie" Claude Simon heeft voor zijn roman „HSstoire" de „Prix Médicis" gekregen. (ADVERTENTIE) BONTMANTELS BONTHOEDEN BONTCRAVATTEN BONT GARNERINGEN (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH De ministers De Block (Economische Zaken) en Roolvink (Sociale Zaken) heb ben gisteren na een bezoek aan Noord-Brabant verklaard dat de Nederlandse regering hetzelfde stimuleringsbeleid wenst voor de hele Benelux. In een gesprek met de Belgische ministers zullen de Nederlanders daar morgen op aandringen. Andere belangwekkende mededelin- gen die de bewindslieden deden op een persconferentie in het Brabantse pro- vinsiehuis Rijkssubsidie aan bedrijven die zich buiten de stimuleringsgebieden wil len vestigen, maar in plaatsen met grote werkloosheid, is niet uitge sloten. De nieuwe stimuleringsmaatregelen (datum van ingang: 1 januari 1969) zullen, voorzover het aan de rege ring ligt, niet méér op de plaatselij ke en regionale situatie zijn afge stemd dan de huidige. Minister De Block zei het te be treuren dat van de zijde van het departement geen antwoord gege ven was op de alarmerende brie ven (Re de Tilburgse Kamer van Koophandel al jaren lang naar „Den Haag" gestuurd heeft. „Maar er is wel kennis van genomen en reke ning mee gehouden", zei hij. Van daag zal hij vragen van het Tweede- Kamerlid mej. A. Kessel dienaan gaande beantwoorden. Zoals bekend heeft Dagblad De Stem als eerste over deze affaire geschreven. Het Moerdijkproject (industrieter rein aan het Hollandsch Diep) noemde minister De Block „een fas cinerend plan" en „een typische mogelijkheid tot ontlasting van Rotterdam". De Brabantse commis saris van de koningin, dr. C. N. M. Kortmann, wees erop dat het ech ter geen alternatief is voor het Rei- merswaalplan (zeehaventerrein aan de Westerschelde) De Randstad Holland is meer in trek bij jongeren uit de rest van het land dan enkele maanden ge leden: van de 785 leerlingen diie de l.t.s. verlaten hebben en in eigen streek niet aan de slag konden, hebben er zich 87 voor werk in de Randstad gemeld (Roolvink). De beide ministers hebben gistermid dag van twee tot vijf uur geconfereerd met het Brabantse college van G.S. Zij verklaarden onder de indruk te zijn gekomen van de huidige en toekomstige werkgelegenheidsproblemen in Bra bant. Minister De Block gaf toe dat de industrialisatie in deze provincie de laatste jaren ernstig bemoeilijkt wordt door de rijkssbeun in België, Limburg en ook het Noorden. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT De Nederlandse Spoorwegen verkeren in zeer grote financiële moeilijkheden. De tekorten in de komende jaren zullen nog groter zijn dan nog kort geleden werd verwacht Het nadelig saldo over dit jaar zal ook iets groter zijn dan werd voorspeld. De financiële arm slag, die de spoorwegen krijgen als de Tweede Kamer zijn goedkeu ring geeft aan de garantiewet voor de N.S. (tot 1970 een maximum bedrag van 315 miljoen) is naar verluidt zelfs ontoereikend. Ontslagen zijn niet te verwachten- De noodzakelijke personeelsvermindering zal verwezenlijkt worden door de natuurlijke afvloeiing als gevolg van pen sionering, ontslag op verzoek e.d. Wanneer, naast andere maatregelen^ zoals overplaatsing, omscholing e.d. de personeelsvermindering onvoldoende is, zal opwachtgeldstelling onvermijdelijk zijn. BREDA TILBURG DEN BOSCH Ejndslroal 14 Heuvelstroal 44 SCHAPENroarkt 17 Tel. 01600-31066 Tel. 04250-31620 Tel. 04100-39125 Op de vraag of en zo ja in hoeverre hij Brabant extra-steun wilde geven, bleef de bewindsman het antwoord schuldig. Beide ministers zeiden dat de moeilijkheden in Braibant van struc turele aard zijn en slechts worden „aan. gescherpt" door de conjuncturele situ atie van het ogenblik. Minister Roolvink legde er de na druk op dat Brabant naar zijn oordeel een redelijk aandeel gekregen heeft van de gelden die de regering heeft uitgetrokken voor de werkloosheidsbe strijding, nl. 102,5 van de beschikbare 500 miljoen. Daarbij komt nog 16,3 miljoen aan a.w.-subsidies. De minister wees er echter ook op dat 20 procent van het aantal Nederlandse werklozen in Brabant woont. De vraag naar ar beidskrachten bedraagt in deze provin cie 4.000 man (in heel Nederland 38.000. waarvan 25.000 in de Randstad). Lichtpunten in de algemene conjunc turele situatie noemde minister De Block: de stijging van de export met 7 in plaats van met 5 of 6 procent, zoals verwacht werd, en het feit dat de be drijfsinvesteringen met 2 procent op gelopen zijn. Een „domper" achtte hij echter de devaluatie van het Engelse pond, die ook wel gevolgen zal hebben voor de textielindustrie. De minister liet doorschemeren dat Tilburg, Helmond en de Langstraat mogelijk in het nieuwe stimulerings beleid zullen worden betrokken. In de wollenstoffenindustrie, en in de schoe nen- en ledernijverheid zijn grote struc turele problemen ontstaan, zei hij. (ZIE VERVOLG OP PAG. 9) Dit sombere nieuws hebben de per- soneelsraad en daarna de topfunctiona rissen van het spoorwegbedrijf gisteren vernomen van de NS-direct'ie. In twee vergaderingen werd de top (300) man op de hoogte gesteld van de jongste sombere balans. Het beraad vond plaats achter gesloten deuren, waarvoor func tionarissen van de spoorwegrecherche en een NS-bode in uniform de wacht hielden. In een communiqué, dat na afloop van de besprekingen werd verstrekt, wordt gesproken over „de ernstige situatie, waarin de spoorwegen verkeren". De directie heeft gewezen op de noodzaak om op korte termijn de opbrengsten te stimuleren, met name door verbetering van de aantrekkelijkheid van het rail- vervoer. De financiële toestand van de spoor wegen verslechtert' in een snel tempo. Het geaccumuleerde verlies beliep eind 1966 ƒ117,5 miljoen gulden, waarin be grepen een verlies van 79,1 miljoen in 1966. Voor de jaren 1967 tot en met 1969 werden enkele maanden geleden ver liezen geraamd, die het bedrag van ƒ117,5 miljoen zullen doen stijgen tot ruim ƒ531 miljoen. Tot en met 1969 werd gerekend op een tekort aan finan cieringsmiddelen van circa 454,3 mil joen. Er is aanleiding te veronderstellen, dat' de directie van de N.S. uit een nadere studie van te verwachten ontwikkelin gen in de naaste toekomst heeft ge leerd, dat de verliezen groter zullen zijn. Een van de directieleden van de N.S., mr. M. G. de Bruin, voorspelde in september voor dit jaar een verlies van ƒ140 miljoen, doch naar verluidt zal het dichter in de buurt van ƒ150 miljoen komen. De heer Dassel, voorzitter van de prot. chr. bond van ver voer sper soneel was niet verbaasd over de door de NS- directie aangekondigde maatregelen. „Al vele jaren zijn wij geconfronteerd met een flinke terugloop van het per soneel (van 32.600 in 1957 tot' 27.800 in 1966), maar dat ging nogal geleidelijk", aldus de heer Dassen. nen maken aan de onrust bij de spoor wegen. De heer J. Gijsbertse, voorzitter van de (niet erkende) federatieve spoorweg vakvereniging, gelooft, dat de onrust in het bedrijf door de vage mededelingen van de spoorwegdirectie zal toenemen. .Hoe kan men nog vertrouwen hebben in iets wat men in het verleden heeft verwaarloosd?", zo vroeg de heer Gijs bertse zich af. De heer A. Jentjens, voorzitter van de kath. bond van vervoerspersoneel, was niet verbaasd, maar wel teleurge steld. Hij betreurt het dat de NS-direc- tie van <fe maatregelen uitsluitend me dedeling aan de bonden heeft gedaan, maar dat de vakbonden niet vooraf zijn geraadpleegd over de te nemen maat regelen. Hij meent, dat de laatste mede delingen van de directie geen eind kun- X O (Van onze Brusselse correspondent) BRUSSEL De verkoop van sterke drank in cafés, restaurants en bars zal in België niet langer verboden zijn, als een wet wordt aangenomen, die ter goedkeuring is voorgelegd aan de Bel- gische senaat. Een wet, die al dateert van 1919, ver biedt de verkoop van minder dan twee liter sterke drank. In openbare gedegen heden mag zelfs helemaal geen drank worden verkocht. Niet veel mensen storen zich overigens aan deze wet, die vrijwel nooit wordt toegepast. Besloten clubs mogen aan hun leden verkopen wat ze willen. De nieuwe wet voorziet in een ver- gunniingensysteem. De houders van ver gunningen zullen van 's middags twaalf uur tot vier uur 's nachts drar.k mogen verkopen. (Van een onzer verslaggevers) HILVERSUM Wanneer op dit ogenblik verkiezingen zouden worden gehouden dan zou een nieuwe chris ten-radicale partij onder gunstige omstandigheden de grootste of één van de grootste in ons land worden. Dit is gebleken uit een politiek on derzoek, dat in opdracht van „Hiel en Nu", de actualiteitenrubriek van de N.C.R.V., door het Nederlands Instituut voor Publieke Opinie (N.I. P.O.) werd uitgevoerd. De enquête vond plaats nadat op 10 en 11 november christen-radicalen in Scheveningen hun congres hadden gehouden. De steun voor een nieuwe christen- radicale party is bq de K.V.P.-kiezers groter dan bij de stemmers op de beide andere grote christelqke par tijen, de A.R.P. en de C.H.U. Een andere uitkomst van de en quête is het feit dat K.V.P.-kiezers, die destüds naar D'66 zijn overge gaan, in groten getale hun stem nu op een christen-radicale party zouden willen uitbrengen. De volledige resultaten van de en quête zullen worden gepubliceerd in een uitzending van „Hier en Nu", vrijdagavond 1 december. NEW YORK (Reuter) Het Ameri kaanse tijdschrift „Newsweek" meldt dat president Johnson onlangs een ge heime, verzoeningsgezinde brief van premier Kosygin van de Sovjet-Unie heeft ontvangen en dat dit een aanmoe diging voor Johnson betekent om te po gen het volgend voorjaar tot een Ame rikaans-Russische topconferentie te ko men. Kosygin zou in de brief gezegd heb ben dat hij zich zorgen maakt over de Auidige betrekkingen tussen de V.S. en :1e Sovjet-Unie en dat hij graag verbe- ering daarin zou brengen. Kosygin zou mzake het Midden-Oosten Israël niet als „agressor" gebrandmerkt hebben wat de Russen doorgaans wel plegen te doen. Verder zou de Russische premier in zijn brief zijn steun hebben betuigd aan een van Johnsons vredesvoorstel len voor het Midden-Oosten, namelijk het streven naar een akkoord tussen de grote mogendheden om het wapenver- voer naar hun bondgenoten in dit ge bied te beperken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. Oud-premier mr. V. G. M. Marijnen heeft gisteren in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Comité Benelux scherp aangedrongen op vrij intensieve samenwerking tussen de drie grote havensteden in de Bene luxdelta. „Amsterdam, Rotterdam en Antwer pen", aldus de heer Marijnen, „kunnen hun in de eerste plaats voor Neder land, België en Luxemburg, maar ver der ook voor heel Europa zo belang rijke functie slechts vervullen als met behoud van een normale onderlin ge concurrentie een behoorlijke sa menwerking tot stand wordt gebracht. Wil de Beneluxdelta zijn positie als invalspoort van Europa handhaven en versterken, dan zullen onze havens hun aloude tegenstellingen moeten verge ten en rond de tafel gaan zitten". (ZIE OOK PAGINA 9) (ADVERTENTIES) luxe 155 groot 79 klein 2 stuks 85 Speciale aanbieding Stoffen mantels v.a. 79,- tweed mantels v.a. 98,- tweed mantels met bont gegarneerd v.a. 139,- EUvDSTRAAT 14 BREDA

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 1