dereen Hoechst neemt „en bloc vijftig man in dienst Bronchiletten ijijSP ïgpm L /I seu wsch-Vlac inderen WIJ WILLEN GEEN COMITÉ, ALLEEN HUISRAAD-ACTIE" fl| Philip Rosenthal werd geen slaaf van bedrijf papier voor uw L—pen Ié SNELLE GROEI CHEMISCH BEDRIJF IN VLISSINGEN-OOST: ió itLii C\V/9 ROYAL ALBERT Even uitblazen mevrouw ferf- pm^terVonodmVa^ee Getijdecentrale HULST TERNEUZEN Herbeplanting dijken met bomen Frontal Mud weer op proef in gymzaal ff ■-■.SM--' OOK VOOR GESCHENKEN Zjivago-hoed van Voorn NEDERLANDS VAKONDERWIJS Lk Begin van brand Diefstal in school Zilveren jubileum Diamanten bruiloft Zegam in de raad Axeler Ambacht Drie Axelse huisvrouwen Brieven Bergruimte Breda en randgemeenten Keizer VIII Keizer IX Rumoer om beatsoos in Yerseke Initiatief mm Er enstelling l/erpakt ers houdbaar lar gesneden 90 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 23 NOVEMBER 1967 fff\ -ff Zo denkt Terneuzen zich het nieu we Java, zij het onder oen andere naam. (ADVERTENTIE) ENGELS PORSELEIN Vraagt folders bij de importeur: „'t HOOLHOES"lreneweg2 Bunde(L.) (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN-OOST Per 1 december treden bij Hoechst N.V. vijftig man „en bloc" in dienst. Het personeelsgetal van dit gloed nieuwe chemische bedrijf in wat vroeger het Zuid-Sloe heette, zal dan op 190 man gebracht zijn. Dat is echter nog lang niet voldoende. Vol gend jaar zullen 325 man in dienst moeten zijn om' alles „draaiende" te houden. In de chemische sector wordt Hoechst tot de arbeidsinten sieve bedrijven gerekend. Gedurende het voorjaar zal het bedrijf in gedeelten in produktie worden gebracht. In feite komen er drie fabrieken: de eerste haalt het fosfor uit fosfaaterts, de tweede maakt daarvan fosforzuur en daarvan wordt tenslotte het che mische produkt natriumtripolyfosfaat vervaardigd. Hét ligt evenwel in de be doeling aan het eind van het produk- tieproces te beginnen met „geleend" fosforzuur. Het eerste schip met fos faaterts wordt rond 1 maart aan de eigen losplaats verwacht. Bij Hoechst acht men de situatie op de arbeidsmarkt niet ongunstig. Men heeft dan ook de verwachting, dat net benodigde aantal werknemers zal wor den gehaald. Aanvankelijk werd voor al hoger technisch personeel aange trokken, dat in feite bij andere bedrij ven moest wprden „weggehaald". De ze werving was natuurlijk vooral lan delijk gericht. Nu ook voor de lagere i functies personeel in dienst wordt ge nomen wordt vooral een beroep 'ge daan op de regionale arbeidsmarkt. Aangenomen kan worden, dat het per centage Zeeuwen in dienst van deze onderneming, nu „slechts" vijftig pro cent, snel zal stijgen, verwacht naar 3 kwart. Opmerkelijk bij de personeelsafde ling van Hoechst vindt men, dat bij de- Philip Rosenthal, een slanke, donker blonde man, gekleed in shorts en wol- S% PuIlover» vergast het stadje Selb (Oberfranken) elke dag op een onge woon schouwspel. De president-com missaris van de Rosenthal - Porzellan A.G., loopt elke dag 3 km hard, om daarna thuis te lunchen. Iedere dag, hetzij thuis, hetzy in Parijs, Londen, Rome of Toronto, voert de directeur van de grootste porseleinfabriek ter wereld op deze wijze zijn strijd tegen de managerziekte. In New York is het zelfs een keer gebeurd, dat hy een banket afzegde, alleen om deze trai ning in zyn dagprogramma te kunnen opnemen. Philip Rosenthal wil geen slaaf van zijn agenda zijn. Vele van zijn zaken- reizen deelt hij zo in, dat hij ook voor bergbeklimmen, een van zijn hobby's, tijd onderhoudt. Ver van de „voor name kringen" en de door toeristen hebt v=n n ,e.rg aJ su nooIt gehoord sSriiv» R *ter Zhvago, of van de hoort wol Pasternak> maar u be- hii ripnirt m rPaar n*e* vragen hoe van luipaarden dreigGnd uitst«™en overstroomde gebieden, vindt hij zijn ontspanning. Hij verstaat de kunst, zaken- en privéleven van elkaar ge scheiden te houden. Als skiloper en bergbeklimmer trekt hij slechts met eén rugzak en een tent, samen met zijn vrouw Lavina Skye in Schot- lands door eenzame dalen. Maar de hartstocht van deze oncon ventionele zakenman geldt niet alleen de bergen, maar ook, en in gelijke mate, de vliegerij. Eigenhandig be stuurt hij zijn DO 28 „China Clipper III" over de Atlantische Oceaan of naar andere Europese landen. „Tracht elke week, elke dag en elk uur dat je moet werken, methodischer te worden en probeer elke uur, elke dag en elke week, die van jou zijn, al die methodes en plannen te verge ten-" Dit advies van zijn vader, de oprichter van de N.V., heeft Philip Rosenthal zich ter harte genomen. De vader van Philip Rosenthal, de latere Geheimrat dr. h.c. Philipp Rosen thal ui1 de derde generatie van een pottenbakkers- en porseleinfamilie in. Westfalen ging op 17-jarige leef tijd naar Amerka en verdiende daar zijn brood als Texas-cowboy. Nadat hij later als opkoper van porselein in een zaak in Detroit had gewerkt, ging hij naar Duitsland terug en sticht te daar slechts samen met een schilder -de Rosenthalfabriek. Op la tere vragen, hoe het mogelijk was, Rosenthal gedurende een enkele gene ratie aan de top te brengen, was zijn antwoord: „Ik combineer Amerikaan se methoden met Duits kwaliteits werk". Philip Rosenthal jr., geboren in 1916, ging in Engeland op school en beëindigde zyn studie in de filosofie en economie aar de universiteit van Oxford. Hy beheerst vijf talen en wil de beslist geen zakenman worden. Pre cies als zyn vader wilde ook de jonge Philip Rosenthal de wereld uit elke gezichtshoek die maar mogelijk was, leren kennen. Mijnwerker, varkens hoeder en journalist zijn maar enkele van de door hem uitgeoefende be roepen. Toen de Duitsers Tsjecho- Slowakijc binnenvielen, gaf hij zijn Duitse nationaliteit op en nam vanaf de eerste oorlogsdag vrijwillig dienst by het vreemdelingenlegioen. Na de ineenstorting deed hy illegaal werk en trachtte Engeland te bereiken. Pas na drie vergeefse pogingen lukte het hem de sprong over het Kanaal te maken. Sedert 1950 behoort ook Philip Ro senthal tot de N.V. Hij werkte zich in de eerste jaren op van reclamechef („Ik was chef en personeel tegelijk") tot zijn huidige functie. In een analy se omtrent de invloed van Rosenthal gedurende de afgelopen 11 jaar op de wereldmarkt voor porselein staat het design op de eerste plaats. „Ik ben niets. De kunstenaars en ontwer pers, die wij voor onze projecten en thousiast kunner maken, zijn alles" aldus Philip Rosenthal. genen, die Van buiten Zeeland komen veel oud-Zeeuwen zijn, die kenneiyk deze gelegenheid aangrepen om naar hun „land van oorsprong" terug te ke ren. Op kleinere schaal vindt dit ver schijnsel ook plaats ten aanzien van degenen van Walcheren en Zuid- Beveland die tot voor kort werk in Zeeuwsch-Vlaanderen vonden. Personeel wordt ook „overgenomen" van aannemers, toeleveringsbedrijven ensz., die momenteel aan de bouw van het reusachtige fabriekscom plex werken. Daar zijn momenteel rond zeshonderd man mee bezig! Het bedrijf blijkt voorts een aantrekkelijke werk gelegenheid te kunnen bieden aan voor malige scheepswerktuigkundigen en stuurlieden, die een baan op de wal prefereren. Opmerkelijk is intussen, dat er bij Hoechst alles aan wordt gedaan om het bedrijf zo „Nederlands" mogelijk te maken, ofschoon het natuurlijk een volbloed dochter van het Duitse moe derbedrijf blijft. Zeker nu is dat stre ven nog niet helemaal uitvoerbaar, want b.v. de opleiding van personeel voor de verschillende specialistische functies gebeurt op een „bestaand pro ces" en wel bij Knapsack A.G. in Knapsack bij Keulen. Daar zijn nu rond 35 man in opleiding. Dat aantal zal tot ongeveer 55 stijgen. De oplei dingsduur varieert van enkele weken tot vele maanden. De drie chemische bedrijven in Zee land, Dow in Terneuzen, Hercules in Middelburg en straks Hoechst in Vlis- simgen-Oosit acht men bij het laatste bedrijf toch geen voldoende „afzetge bied" voor bijvoorbeeld een eigen che mische richting aan de Vlissingse H.T.S., vooral ook omdat de werving voor hoger gekwalificeerd personeel toch landelijk gebeurt. Men meent dat er wel een wenselijkheid en een mogelijkheid bestaat om aan het be staande onderwijspatroon een applicatie- cursus, gericht op de chemische in dustrie, toe te voegen. Met andere woorden: men moet werktuigkundigen in staat kunnen stellen in chemische richting te gaan denken. Voor een l.t.s. is de situatie eenvou diger omdat van dat schooltype veel grote aantallen voortdurend nodig zijn. Ter gelegenheid van de naamgeving aan de gemeentelijke technische school heeft de Vlissingse wethouder C.H. Gil lissen Verschage trouwens toegezegd, dat waneer er behoefte aan blijkt te be staan de gemeente al het mogelijke zal doen om vakonderwijs voor de che mie in te stellen. Sinds september heeft Hoechst een eigen bedrijfsschool waar l.t.s.'ers wor den opgevangen en „verder geholpen". Het ligt in de bedoeling om in februa ri te starten met een geheel eigen opleiding waar, bij wijze van spreken, bakkers en schoenmakers worden op geleid tot „operators" of in beter Nederlands gezegd: „bedieningsvaklie den". Het aangeworven personeel blijkt praktisch geheel tot de jongere gene ratie te behoren. Dat is op zich natuur lijk niet zo heel verwonderlijk omdat een beetje pioniersgeest nog wel nood zakelijk is om op de schorren vlakten van het afgelegen Sloegebied aan een nieuw bestaan te helpen bouwen. Die afgelegenheid is intussen iets minder „gevoelig" geworden, daar de bussen van de N.V. Streekvervoer Walcheren vanuit Vlissingen en Middelburg tot voor de poort rijden. Als het bedrijf eenmaal op volle toeren en in ploegen diensten draait zal de frequentie van lijndiensten natuurlijk verder moeten worden opgevoerd. (ADVERTENTIE) Hoestörank in tabletvorm.95ct VLISSINGEN In onze editie van gisteren publiceerden wij een verhaal over de getijdecentrale in de Ooster- scheldedam. De daarbij geplaatste foto ft S?^}eeP^ aan de Sety decentrale ie St.-Malo in Frankrijk. - Nieuwe Katechismus Op uitnodi ging van de commissie Catechese Ver nieuwing van het dekenaat Hulst, had drs. J. C. Dekkers in Hulst een gesprek met ongeveer 70 belangstellenden. In zijn kort openingswoord schetste hij de sfeer van het gelovige denken van de Nieuwe Katechismus, geen defini ties maar een benaderingswijze van mensen die op een gelovige wijze be zig zijn met hun bestaan. Als je vraagt wat is liefde dan zal men niet in staat blijken te zijn hier van een definitie te geven: een jong verliefd stel zal iets van zijn erva ringen vertellen, mensen die 40 jaar getrouwd zijn zullen de levenswerke lijkheid vanuit hun ervaring benade ren. „Zo zullen zaken van geloven, van God, zaken blijken te zijn van üw of mijn hart". Na een korte inleiding werden de aanwezigen in vijf groepen verdeeld waarbij elke groep voor interne dis cussie een vraag kreeg voorgelegd. Het antwoord op deze vragen rond ver nieuwing en het functioneren van het gezag werden later aan de groep voor gelegd waarbij drs. J. Dekkers voor een zeer geanimeerd commentaar zorg de. Men zal gezag hebben, men zal naar iemand bereid zijn te luisteren, als men blijkt iets waardevols te zeg gen te hebben. Deze zin uit de mond van de inleider bleek deze avond ook op hemzelf van toepassing. (Van onze correspondent) Bij de rijwielhandelaar A. Klaassen op Driewegen (gemeente Terneuzen) onstond op een slaapkamer, waar het 13-jarige zoontje zijn huiswerk maak te, brand doordat een oliekachel omviel. De gealarmeerde vader rende naar bo ven om de brand te blussen, maar daar was, door de enorme rookontwikkeling, geen kans meer voor. Toen de brand weer kort daarna arriveerde, was het reeds een felle brand geworden, die toch spoedig kon geblust worden. De schade is aanzienlijk. (Van onze correspondent) Voor de tweede keer in een paar we ken tijds is ingebroken in de openbare Zuidlartdschool te Terneuzen. De die ven hebben zich toegang verschaft door een ruit in te drukken. In een klaslo kaal werden alle kasten doorzocht en een klem geldbedrag meegenomen. Bo vendien wordt een aantal enveloppen met kleine geldbedragen vermist, die kinderen hadden meegebracht voor het oudercomité. Tentoonstelling in b.l.o.-school In de chr, b.l.o.-school aan de Jac. Cats- straat wordt een tentoonstelling inge richt van werk van de leerlingen. Er zal naast het gewone schoolwerk, de resultaten van handenarbeid en hand werken te zien zijn. Er is ook een pop penhuis gemaakt ■dat zal worden ver loot. De tentoonstelling is gratis toe gankelijk en geopend donderdag 23 en vrijdag 24 november 's avonds vanaf 7.30 uur. Biervlier Ongeval Op de provinciale weg is de 76-jarige J. de L. uit Biervliet door een personenauto aangereden toen hij per fiets de provinciale weg Bier- 'vliet-Hoek wilde oversteken. Dokter Bruycker verleende eerste hulp en liet L. met ernstige hoofdwonden naar het ziekenhuis te Oostburg overbren gen. Breskens Geslaagde teach-in Uitgaande van een aantal jongeren in West-Zeeuwsch- Vlaanderen in de Uitkomst een teach- in met cabaret en dans gehouden. Van de zij le der jeugd was er grote be langstelling. De organisatoren mogen op 'n tamelijk geslaagde eerste poging terugzien, Als gespreksleider fungeer den de heer J. de Vries uit Oostburg en pater G. Baart uit Breskens. In het forum hadden zitting Susan Meijer, Oostburg: M. Cornelissen, Breskens: H, v. Schoote, Breskens: B. Biemens, Breskens; P. Carels, Breskens; M. Spaans, Breskens; B. Zwartele, Groede; de heer W. v. d. Hooft, Breskens; dr A. Ossewaarde, Breskens; en mevrouw Hartman-Heemskerk, Breskens. Een drietal vragen waren ter dis cussie voorgelegd: 1 Hoe denken wij als jongeren over de oudere generatie? 2 Hoe denken wij over de kerk in de samenleving en 3 Hoe denkei wij over de moraal in deze tijd? Als slotconclusie was men overtuigd dat men moest komen tot vorming van een centrale instuif en gespreks groepen met jeugdigen waarin men zijn gedachte ten opzichte van elkaar zou kunnen uiten. Deze teach-in is ze ker voor herhaling vatbaar. T-oneel De toneelvereniging Thalia zal vrijdag in het Casino een uitvoe ring geven. De aanvang is om 8 uur. Opgevoerd wordt het spel „Constance heeft gelijk". Heikant Prijskaarting In café 't Hoekje werd een prijskaarting gehouden'. Uit slag: 1. E. Schouwaard Clinge - L. v.d. Velde St.-Jansteen, 2. J. Willemse Hei kant - P. de Caluwé Koewacht, 3. A. de Peute Heikant - J. v. Aerde Koe wacht, 4. Hereweg Heikant - A. Broec- kaert Heikant, 5. Boolssen Heikant - P. Antheunis Hulst, 6. v. Waes Hei kant - V. Waes jr. Heikant. 7. P. Boolssen Heikant - W. v. d. Velde St.- Jansteen, 8. P. Bogaard Clinge - Bols St.-Jansteen. Hoek Raadsvergadering De raad der gemeente Hoek zal op dinsdag 28 no vember bij elkaar komen. Op de agen da staa. o.a- de aanbieding der ge meentebegroting 1968; een voorstel tot subsidieverlening aan ,,De Hoekse Rak kers"; idem toj verkoop van bouw grond aan de Regionale Z.-Vlaamse Woningbouwvereniging en voorstellen tot de verkoop van enkele woningwet woningen. Hoofdplaat (Van onze correspondent) Vrijdag 24 november viert de heer C. J. Coppens zijn 25-jarig jubileum bij de P.T.T. Om half vier volgt de of ficiële ontvangst, waarbij aanwezig zullen zijn de districtsdirecteur van de P.T.T., de heer C.S. Vis, de directeur van het P.T.T.-kantoor te Breskens, de heer J. Schenk, burgemeester en wethouders van Hoofdplaat, de heer A.JDierendonk. voorzitter van de be jaardensociëteit, de heren H.J. Dee pen en H. Begeer en de hoofden der scholen te Hoofdplaat. J. Steijaert, Spinnewijn, H.M. Pladdet en mejuf frouw Verstraete en vele genodigden. Om half zes volgt een recpetie voor de gehele bevolking. De heer Coppens begon zijn ambtelijke loopbaan in 1942 te Sluis. In 1943 werd hij benoemd tot besteller. Na enkele jaren is hij in 1950 telefonist geworden, waarna hij in zijn vrije tijd een cursus gevolgd heeft voor kantoor ambtenaar. In 1951 werd hij benoemd tot kantoorbode in de ge meente Hoofdplaat, waar hij een zeer gezien persoon is. (Van onze correspondent! De heer en mevrouw Langeraert- Maas hebben hun diamanten bruiloft gevierd. De dag is echter niet verlo pen zoals het diamanten bruidspaar en zijn kinderen zich gedacht hadden, daar mevrouw Langeraert zoals ge^ meld op advies van de dokter niet naar buiten zou mogen. Aldus kon het feest geen doorgang vinden. Toch is deze dag voor het diamanten paar tot een onvergetelijke geworden, 's Mid-' dags werd de eucharistieviering ge vierd in de woning van het bruidspaar, waarbij ongeveer twintig familieleden aanwezig waren. Hierna volgde een ge zellig samenzijn, waarbij de kleinkinde ren en genodigden het bruidspaar kwa men feliciteren. Een regen van ge schenken bloemen en fruitmanden wer den de woning binnengedragen, o.a. een grote fruitmand en een bloembak van de buurtgenoten, een bloemen mand van het gemeentebestuur en een fruitmand van de bejaardensociëteit. IJzendijke (Van een onzer verslaggeefsters) De raad zal zich in de vergadering van vrijdag 24 november bezig houden met een eventuele aansluiting van de gemeente bij de n.v. Zeeuwse Gas maatschappij Zegam te Goes. By een aansluiting zal de gemeente voor 5000 gulden moeten deelnemen in het aandelenkapitaal. Voorts komen de bestratingskosten ten behoeve van het graven van deze leidingen (38.000 gul den) voor rekening van de gemeente. De raad zal zich verder met verschil lende subsidie-verzoeken bezig houden. Burgemeester en wethouders zullen voorstellen aan de katholieke Z.-Vlaam se woningbouwvereniging in Klooster- zande grond te verkopen voor de bouw van 6 bejaardenwoningen. De raad begint 's avonds om 7 uur. Terhole St.-Nicolaas Zondagmiddag zal Sint-Nicolaas met zijn zwartepieten een bezoek aan het dorp brengen. Door de muziekvereniging zal hij wor den afgehaald aan de dorpsgrens en na een rondgang zal hij in het nieuwe Dorpshuis aan de kinderen versnape ringen uitreiken. EHBO De EHBO afdeling Terho le zal deze winter een herhalingscur sus houden. De anatomielessen worden gehouden door dokter Niesten en de praktijklessen door W. Remery uit Stoppeldijk. De lessen vinden plaats op vrijdagavond om half acht, telkens om de 14 dagen, te beginnen op 24 november a.s. Zuiddorpe Handboogschieting De als laatste handboogschieting van dit seizoen aan gekondigde wedstrijd is nog niet de al lerlaatste gewe'est. St.-Sebastiaan of freerde 16 zeer bekwame kalkoenen met een totaalgewicht van 103 kg in een enerverende schutterswedstrijd, waaraan door het formidabele aantal schutters van 108 werd deelgenomen. De uitslag was: eerste hoogvogel: Cam Kaas, Overslag (B); tweede: P. Leer aart Hulst; zij vogels: Albert de La Ruelle Overslag (B) en A. Herman Axel; de kallen waren voor Arthur de Nijs Koewacht en R. Begheijn Terneu- (Van een onzer verslaggevers) AXEL Het dageiyks bestuur van het waterschap Axeler Ambacht zal de algemene vergadering op donder dag 30 november in het Axelse Dien stencentrum 't Trefpunt voorstellen een aantal kaprype bomen te verkopen en een aantal dijken opnieuw te be planten. In de vergadering van 3 november 1966 werd besloten om de Dyk-van-de Catharinapolder, de Dflk-van-de-Oud- beoosten-Blij-bezuidenpolder, de Zijp- straat en de Zypsedijk met 380 bomen te beplanten. Gedacht werd hierbij aan een beplanting met populieren (herbe planting). De kosten werden geraamd op f 950,-. Bij een nadere bestudering van het herbeplantingsplan bleek, dat de Dijk- van-de-Catharinapolder zeer geschikt is voor beplanting met iepen. Daarom wordt nu voorgesteld de bovengeoem- de dijken te beplanten met 166 popu lieren, waarvan alleen de Dijk-van-de- Catharinapolder met 214 iepen. De totale kosten komen op een bedrag van ongeveer f 2.500,-. Van de minister van Binnenlandse Zaken is een brief gekomen betref fende het verstrekken van een uitke ring aan het rijkspersoneel in verband met de nacalculatie van de trend 1967 voor de salarissen van het over heidspersoneel. De uitkering bedraagt 1,7 procent van de uitkeringsbasis per 1 november 1967. Voorgesteld wordt een overeenkomstige maatregel te tref fen voor het personeel van het water schap. Voorts zullen voorstellen worden be handeld omtrent de verlenging van een rekening - courant overeenkomst met "de Boerenleenbank; verkoop van eigendommen; de verkoop van een ge deelte van het kleidepot Hellegatpol der herziening van de presentiegelden; wijziging van de begroting 1965 en een voorlopige vaststelling van de reke ning 1965. Tenslotte zal de begroting 1968 worden aangeboden. (Van een onzer verslaggevers) AXEL Bij het binnengaan van de huiskamer in de flat van mevrouw C. Doesburg-Goldhagen in Axel staan twee dames op met uitgestoken hand. Het zijn mevrouw J. Scholten-Winther en mevrouw H. Cox-Frencke. De drie da mes zijn bij elkaar gekomen om hun zeer recent geboren plan te bespre ken: Actie Wereldhulp in Zeeuwsch- Vlaanderen. Het drietal huisvrouwen wil met medewerking van de respec tievelijke echtgenoten huisraad in gaan zamelen in deze streek voor de bevolking in Kameroen. „In het blad" De vrouw en haar huis „las ik een artikel over de Actie We reldhulp. Er stond, dat mevrouw Van der Werff-Petit in Nijmegen de initia tiefneemster was. Zij is de vrouw van een arts. Ik heb respect voor haar be doelingen. Maar bij respect alleen wil de ik het niet laten. Ik dacht, dat ik zelf met behulp van enkele andere mensen ook wel wat zou kunnen doen hier in Zeeuwsch-Vlaanderen. De ac tie is tot nog toe alleen beperkt ge bleven tot Nijmegen- In Noord-Hol land is ook ergens een mevrouw bezig iets op touw te zetten. Na enige briefwisselingen met me vrouw Van der Werff en na een ge sprek met haar flatgenoten mevrouw Cox en mevrouw Scholten, werden van uit Nijmegen instructies gevraagd. Het is helemaal niet de bedoeling", zegt mevrouw Cox, „om in Axel een comi té op te richten. Er zijn er al ge-, noeg. Aan een comité in Nijmegen heb ben we al genoeg. We willen gewoon spontaan een onderdeel van de grote actie voor onze rekening nemen". We reldhulp is een van die acties, die ont staan zijn na confrontatie met de el lende, waarin twee derde van de we reldbevolking op het ogenblik leeft. Het nieuwe bij deze actie is evenwel, dat men zich ging specialiseren op de kleinere projecten, die buiten elke an dere actie vallen. Men heeft reeds een serie prachtige resultaten bereikt. Van 22 mei tot 27 mei werd in Nijmegen een succesvolle kledingactie georgani seerd. Zeventien grote kisten konden verzonden worden. Hoofdzakelijk wer den inzamelingen gedaan van voedings middelen, kleding en huisraad. burg. Vier weken ongeveer zullen 'we dit object bewerken. Dan hopen we naar een volgend onderwerp over te kunnen stappen. Onze echtgenoten wil len graag zorgen voor het transport en de opslag van de spullen". De bergruimtes van de drie gezinnen zullen zolang als nodig is, dienst doen als pakhuis. Komen deze vol te liggen, dan zullen ook de garages worden in geschakeld. „En misschien", zegt een van hen, „ls er In Axel wel iemand, die een grotere ruimte wil afstaan". Is er eenmaal een voorraad gevormd, dan gaat- er een berichtje naar Nij megen met het verzoek alles op te ko men halen. „Het zou leuk zijn", meent mevrouw Cox, „dat winkeliers hun spullen, die bijv. na een uitverkoop blijven liggen, voor dit doel willen af staan". Als contactadres wordt ge makshalve de woning van mevrouw Doesburg in de v.d. Moerestraat 18 d. ,Een van ons drieën is altijd wel thuis* zegt ze. „Als een van ons uitgaat, zal m een briefje op de deur worden ge plakt met de mededeling, waar ge brachte spullen kunnen worden afge leverd. De lijst met de benodigde spul len. die we uit Nijmegen kregen, kan uiteraard door iedereen worden inge zien' Drie Axelse huisvrouwen hebuen het besluit genomen om huisraad in te gaan zamelen in heel Zeeuwsch- Vlaanderen voor de bevolking in Ka meroen. Aan de eettafel in de flat van mevrouw Doesburg worden de plan nen besproken. Het plan 0m de kleine randgemeen ten te voegen bij de stad Breda biedt veel voordelen en mogelijkheden. Al le opgeworpen barricaden door deze randgemeenten kunnen dan spoedig verdwijnen. Spoedeisende gemeen schappelijke voorzieningen op het ge bied van ruimtelijke ordening en in dustrialisatie kunnen dan worden uit gevoerd. De burger in en rond de stad Breda heeft zeer zeker respect voor dit wijs beleid van Gedeputeerde Staten iop dit punt; wij kunnen niet anders dan ho pen dat dit plan spoedig verwezehlijkt zal worden. Het is het belang van de gehele gemeenschap. EREDA J. J. V. Iedere ueTballiefhebber zal zich de Europa-cup wedstrijd Feijenoord - Re- al Madrid van 2 jaar geleden nog wel herinneren. Tegen het eind van die wedstrijd trapten Coen Moulijn en Piet Kruiver niet één keer maar minstens 3 of 4 maal tegen de benen van hun tegenstanders. Deze voetballers wer den helemaal niet geschorst. Waarom zij niet en Keizer wel? De KNVÏB meet met 2 maten en is dus niet consequent. Ik vind het daarom ook zeer juist, dat de Ajax-spelers een so lidaire houding aannemen en weigeren aan de centrale training deel te ne men. Alle spelers uit de ere-divisie moesten achter Keizer gaan staan en weigeren om voor het Nederl. elftal uit te komen, 'indien de schorsing van Keizer niet acuut wordt opgeheven. Mogelijk komt er dan eens voorgoed een einde aan het dictatoriale op treden van de KNVB-horen BREDA A. P. „Voetbalvlegel" Is m.I. een zeer misplaatste beoordeling, gezien de huidige degradatie van het vroeger zo mooie voetbal. Natuurlijk zijn excessen niet goed te praten, maar m.i. geen schorsing, maar fikse geldboeten, dat benadeelt niet de gehele club e.a., want het gaat nu niet alleen om de eer, maar ook om het geld. In mijn tijd bestond er geen strafcommissie, gelukkig. Toen was de KNVB niet zo autoritair, veel soepeler, bedacht op steeds verdere uitbreiding van het ledental. Thans is er een prima strafcommissie, die zelfs het bestuur blijkbaar adviseert spe lers uit te sluiten voor het Oranje elftal, maar nogmaals men verliest uit het oog, dat het thans ook een zakelijke aangelegenheid is. BREDA J. W. De discussie over Keizer is hier mee gesloten. (Redactie). 55 (Van een onzer verslaggeefsters) YERSEKE De beatsoos „Frontal Mud" heeft weer een onderdak. Voorlo pig tenminste. Nadat de soos-affaire verschillende malen in raadsvergade ringen aan de orde is geweest, veel stof heeft doen opwaaien en discussies heeft uitgelokt, is het dan zover geko men dat de soos vijf avonden zal mo gen doordraaien in het vroegere gym nastieklokaal. Hliern& zal worden be keken of de soos al of niet in de zaal kan blijven. Zoals gemeld heeft het soos-bestuur al enkele maanden geleden bij het ge meentebestuur aangeklopt met bet ver zoek de vroegere gymzaal te kunnen gebruiken- De soos heeft er een paar zaterdagavonden „op proef" gezeten. In de raadsvergadering moest er toen over worden gestemd of de soos er mocht blijven. „Neen", zeiden 6 van de 11 raadsleden, waarmee de zaak voor de soosleden eigenlijk bekeken was. De argumenten waren vooral van principiële aard. Maar het soos-bestuur, gegriefd door de aanvallen van verschillende raads leden, liet het er niet bij zitten. Er werd .gepraat met raadsleden, en met succes. Een van de 6 tegenstem mers kon er van worden overtuigd dat er tijdens een soosavond uiteraard wel lawaai wordt gemaakt wat wil je met een beat-band), maar dat dat nog niet hoeft te betekenen dat de zaak uit de hand loopt. Opnieuw moest er in een raadsver gadering over de behuizing van de soos worden gestemd. De uitslag was weer 5-6, maar nu ten gunste van de soos. Aanstaande zaterdag zal de eerste soo>avond in de gymzaal beginnen. Van half acht tot elf uur zal de Yer- sekse jeugd er terecht kunnen. Wan neer de volgende vier „proefavonden" gehouden zullen worden is nog niet vastgesteld. Ons Initiatief om ook in deze streek Iets te doen werd In NRmegcn", al dus mevrouw Doesburg, ..zeer gewaar deerd. We kregen een lijst toegezon den met dingen, die direct nodig zijn voor het centrum van Abang-Mbalma- yo. Het gaat om een twintigtal perso nen. De taken worden vanuit Nijme gen volledig verdeeld, zodat niet in het wilde weg kan worden gewerkt en eenzijdig." De lijst vermeldt huisraad van allerlei aard. Ook om babykleer tjes wordt gevraagd, zelfs potloden en balpoints. ..Voorlopig willen we de actie hier simpel houden", zegt mevrouw Does-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 5