UCTOR Industriële bestemmingen gehandhaafd streekplan M.-Zeeland Vlissingen-Oost alternatief voor Rij npoorthaven De jachthoorn schalt weer REDDER IN NOOD OP BEZOEK 1 Jderfit - Winter 1967-1968 cHe rmlf\Q vcutclOieringen Streekplan en burger 'S BANK Moordenaar Hasp o e tin "blies laatste adem uit. PANORAMA legde "beslag op nimmer gepubliceerde fotofs en feiten» lees koe dui™ velsmonnik, die Rusland regeer de, door 'n prins werd gedood» zo boeiend is nu pANUKAM/v L hoiU. <uk i. Menu oóenXV: DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 14 OKTOBER 1967 EXAMENS al uw autobanden OOGWATER Maandag :er nieuws uit id en streek pag. 3 en 5 Verdronken SCHEPELING OVER BOORD KASSEN Directeur Havenschap Vlissingen: G.K. 's-Gravenpolder deelt in opbrengst kinderzegels HOECHST Nazorg voor doofstommen Geen verhoging van provinciale bijdrage (ADVERTENTIE) Korte Nieuwstraat 21 tel. 2478 - 3559 b.g.g. 2399 5N Kandidaats tweede ge. geneeskunde P. Toutenhooii de), Westkapelle. ERDAM Diploma kleinhan. aardappelen groenten en fruit rhagen. St.-Jansteen. (ADVERTENTIE) 3LIWEG 63 HULST 1LEFOON 01140-2461 leveren ook particulier zondag 15 oktober, eert: 1.03 en 13.20 uur. Ter- 0.36 en 12.49 uur. Vlissingen: 2.23 uur. Wemeldinge: 1.47 en r. lag 16 oktober, eert: 1.49 en 13.58 uur. Ter- 1.19 en 13.25 uur. Vlissingen: 12.58 uur. Wemeldinge: 2.32 en rentetarieven 101140 - 3456 tel. 01150 - 3553 lngsgebouw 19.30 uur Dansen pneelvereniging pgebouw 14.30 en 17.15 uur Post. |aar Cheyenne, a.l.; 20 uur Wie voor Virginia Wooll?, 18 j. anbeurs Bal GEN bra 15 uur PT-109 op vecht' llle, 14 j. SEBRl'G .•aartstraat 14 uur Kermis en I festival Coninck 14 uur Kermisschietinj Tïiind Kermisschieting fCHT lluchtenclre 15 uur Schietinf Schepper 15 uur üchleting Si* 8.30 uur Prijskaartülg tLAAT [endschap 19.30 uur Bal bal 14 uur Schieting KE mcrs 19.30 uur Dansen eek ajaarskermis ■theater 17 uur Dansen osman 15 uur Schieting ■jan 14 uur Oriëntatierit voor 15 uur Hercules in de hei van Khan; 19 en 21.30 uur Triple uur De lelijke meisjes van 20 uui De vagebond-koning 1.30 RPE Icrte Schilderijen, gouaches en gen van Jacques Siegers BURG iezaal Rjjksarchlel 9.30-12.30 en 1.30 uur Curieuze archiefstukken 1 uur pchting, 18 J. uur Ken 14 j. EBRUG Sfaartstraat 16 uur Volksspelen gonlnck i4 uur Kermisschieting find Kermisschieting ■pgebouw 20 uur Ibang voor Virginia Woolft, J- WKE ■veek 10 uut ICross, 14 j. >EN spiein 20-23 uur Oktoberbeurt ikte het matroosje en ,je en grote kist te verpakken. voer naar Honkon. Draednaeghol". mompelde n an voor zijn gammele, o". -zen krijgen. En vijftig eeman betaalt-ie graag- ater verkocht het verloed', N-kist al voor vijftig leghel, de verlopen e aarder op de Oost.»- (ADVERTENTIE) LOSSE ITOMMERS 60 CT. - BIJ Méér DAB 5000 VERKOOPPUNTEN 'S-v: ..j (ADVERTENTIE) 0 l&of - ^ko OUWERKERK. Harold Russell, die ter gelegenheid van het WVF-congres op het ogenblik in Nederland is, heeft een bezoek gebracht aan ouwerkerk op Schouwen-Duiveland. Ten tijde van de overstromingsramp in 1953 was de heer Russell een van die genen die daadwerkelijk hulp verleenden. Hij biljartte tijdens zijn bezoek samen met de heer J. Romeyn die toen burgemees ter van Ouwerkerk was. „DE bespreking van de Zeeuwsch- Vlaamse middenstanders met de streekoniwikkilingscommissie Oost- Zeeuwsch-Vlaanueren Oost is geen gevolg geweesi van eeri initiatief on zerzijds." Dit ,zegt de heer J. Menu, voorzitter van he* NKOV in de kring Zeeuwsch-Vlaanderen. Hij woont in Kloosterzande. „De streekontwikke- lingscommissie heeft ons een brief geschreven, waar-n on5 het voorstel werd gedaan om zn een gezamenlijke bespreking het onlangverschenen rapport „Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen. Oost" aan de orae te stellen." „V/IJ vonaen dit een uitstekend idee Overigens heeft de sti eekontwikke ling scommissi° aan eert heleboel or ganisaties en verenigingen zo'n brie) gestuurd. Ons bcstuu, was van oor deel, dat wij als middenstanders op de hoogte dienen te zijn met de jong ste en toekometfnontwikkelingen in de streek. Gr'- -ijn we ingegaan op het voorstel de commissie. Tot nog toe zijn wij ae enigste organisa tie, die gereageerd heett op de brief Ik hoop, dat di commissie ook elders een positief antwoord krijgt. Het rap port is van het grootste belang. Ieder een in deze streek zou ervan op de hoogte moeten zijn." „IK zeg altijd maar zo. regeren is vooruitzien. Dat geldt ook in het za kenleven Ik zou het helemaal niet gek vinden, dat er op de een of an dere vergadering een soort commissie gevormd werd uit onz* leden, die de streekontwikkelivgscommissie van adviezen voorziet „IN onze vergadering bleek duidelijk, dat men blij is met hei rapport. Dat er hier en d tar nogal fe' commentaar is geleverd is alleen maar gunstig Zo komen de tongen tenminste los Het was niet mogelijk om iedereen tevoren het rapport toe te sturen. E waren ruim 180 uitnodigingen. On daar ook nog een< een keer 180 exem plaren van het rapporaan toe te voegen, was mei. te doen. Ik gelooi trouwensdat als we dn hadden ge daan, dat dan nog lang niet iedereen de stof Had doorgelezen Het is een klein boekwerkje Een bezwaar voor een. goed uerloop van ae bespreking was dit volgens mij niet Gebleken is, dat het rapport in goedt aarde is ge vallen, d.w.z. dat er een rapport ver schenen is over ae ontwikkeling van onze streek sprak iedereen, geloof ik, wel aan." 'OORAL na afloop uan de bijeen komst heb ik duidelijk gehoord, dat vele middenstanders hei rapport eerst sens goed willen bekijken. Ik hoop, dat het hier niet bij zal blijven. Onze leden hebben duidelijk blijk gegeven mee te willen werken aan de toe komst van Oost Zeeuwsch-Vlaande- ren. Ik ben daar heel erg blij mee." (Van een onzer verslaggeefsters) VLISSINGEN. Omstreeks half gistermiddag is even buiten Vlissingen een opvarende van het Engelse vracht schip „Salvado" overboord geslagen. Een helikopter en verschillende sche pen in de buurt hebben urenlang te vergeefs naar de man gezocht. Om half vijf gistermiddag werd het zoeken gestaakt. De „Salvado" zette, de reis voort. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Van 23 ok tober tot 22 december zal in het provinciehuis te Middelburg en in de gemeentehuizen van Mid den-Zeeland het ontwerp-streek- plan Midden-Zeeland ter visie worden gelegd. Belanghebbenden kunnen in deze periode bij Pro vinciale Staten bezwaar maken tegen het plan. Eind vorig jaar hebben gemeentebe- sturen, waterschapsbesturen en ande re bestuursorganen reeds gelegenheid gehad zich mt te spreken over het voorontwerp van het streekplan. De ingekomen reacties en eigen overwe gingen van Gedeputeerde Staten heb ben aanleiding gegeven tot het aan brengen van enkele wijziginger in het destijds uitvoerig door ons behandel de voor-ontwerp. De belangrijkste wijzigingen op de streekplan1-aart zijn de volgende: de nieuwe verbindingsweg Vlissingen - Middelburg is in westelijke richting verlegd; Goes krijgt een nieuwe, noor delijker gelegen traverse; de ontwor pen recreatieweg op West-Walcheren is buiten Westkapelle omgelegd; de weg over de Veersegatdam zal aan weerszijden een parallelweg krijgen; er is een geheel nieuwe veerhaven in Vlissingen geprojecteerd; in het ge bied van het Veerse Meer is aan de landbouwgronden een bestemming ge geven van landschappelijk waardevol agrarisch gebied (dit is gedaan om te voorkomen dat op deze gronden land huizen op buitenplaatsen gesticht kun nen worden); analoog aan de ruilver kaveling zijn in het streekplan een parkgebied en twee zogenaamde land schappelijk waardevolle agrarische ge bieden (ganzen- en heggenreservaat) opgenomen. In de 'oelichting op het ontwerp- streekplan is een nieuw hoofdstuk over de industrievestiging langs de Westerschelde toegevoegd. Daarin staat o.m. dat uit nautische en water- staatstechnische onderzoekingen is ge bleken dat bepaalde gedeelten van de oevers van de Westerschelde voor gro te schepen goed bereikbaar zijn. Aan de noordoever van de Westerschelde is dit vooral het geval bij Vlissingen- Oost en verder in zuidoostelijke rich ting. Op de Zeeuwsch-Vlaamse kant liggen deze oevergedeelten ten westen en ten noordoosten van Terneuzen. Er wordt voorts een wijziging voor gesteld waar het gaat om de bouw van kassen in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Op de streekplankaart zijn hier en daar en kele van deze gebieden aangegeven, meestal vlak achter de duinenrij en in de .Lak van Zuid-Beveland. In deze ge- bie .en zullen op gevestigde en erkende groenteteeltbedrijven kassen gebouwd kunnen worden: niet alleen bij wijze van uitbreiding maar ook wanneer op deze bedrijven nog geen kassenbouw heeft plaatsgehad. Voor de bouw van deze kassen zal vooraf een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten verkregen moeten worden. Tenslotte wordt voorgesteld in de badplaatsen aan de kust uitsluitend hoogbouw toe te staan in Vlissingen en te zijner tijd in het gebied bij de Banjaard. In Domburg zou middelhoge bouw kunnen plaatsvinden. Met de tervisielegging van het streekplan wordt nu de officiële pro- eedure op grond van de wet op de ruimtelijke ordening in werking gezet. Na sluiting van de termijn van twee maanden zal de provinciale planologi sche commissie naar aanleiding van de eventueel ingekomen bezwaren op nieuw advies uitbrengen aan Gedepu teerde Staten. Dit college zal dan na gaan of er aanleiding bestaat de Pro vinciale Staten al dan niet wijzigingen in het ontwerp voor te stellen. Naar verwachting zal dit geschieden in een vergadering van de Staten in de loop vaft juni volgend jaar. MIDDELBURG Het ontwerp streekplan Midden-Zeeland is het eerste Zeeuwse streekplan, dat is ge baseerd op de wet op de ruimtelijke ordening. Vroeger steunden de streek plannen op de wet nationaal plan en streekplannen. Die wet ging er van uit, dat er een ruimtelijk plan voor het gehele land zou komen, waarvan de inhoud door de streekplannen nauwkeurig in acht moest worden ge nomen. Op hun beurt moesten de gemeentelijke bestemmingsplannen (toen nog uitbreidingsplannen gehe ten) zich precies houden aan de streekplannen. Het was voor de burger dus heel belangrijk om reeds bij de vast stelling van een streekplan goed op zijn belangen te letten. Zoutden zijn belangen daardoor woraen geschaad, dan was het zeker, dat dit door het gemeentelijke uitbreidingsplan ook zou gebeuren. Dit nu is enigszins anders gewor den. De oude trits: nationaal plan - streekplannen - uitbreidingsplannen, ondergeschikt aan elkaar, werkte te verstarrend. Volgens de wet op de ruimtelijke ordening is een streekplan geen bestemmingsregeling meer. Het geeft in grote trekken de mogelijke en wenselijke ontwikkeling aan. Hét is te beschouwen als een bundel richtlijnen, aan de gemeentebesturen en dient als achtergrond voor het planologische goedkeuringsbeleid van gedeputeerde staten. De gemeenten behoeven ook niet meer terstond alles wat in een streek plan staat te verwerken in hun eigen plannen. Zij kunnen dit naar behoefte doen. Mits zij de uitgangspunten van het streekplan in acht nemen zijn de gemeenten betrekkelijk vrij in de wijze, waarop zij aan de in het streek plan neergelegde gedachten gestalte geven. Gedeputeerde staten zullen bovendien de vrijheid hebben bestem mingsplannen goed te keuren, die een streekplan niet volledig in acht ne men, mits dat op goede gronden ge beurt (b.v. omdat het streekplan ver ouderd is of omdat niet voorziene ont wikkelingen zich voordoen). In gevallen waarbij naar het oor deel van gedeputeerde staten zeer ge wichtige bovengemeentelij ke belangen zijn betrokken kunnen gedeputeerde staten de gemeentebesturen verplich ten het streekplan na te leven door het geven van een z.g. aanwijzing. De gemeente moet dan binnen een bepaalde tijd de in het streekplan neergelegde gedachte op dit punt in een bestemmingsplan regelen. Wat is nu dit verschil tussen de streekplannen „oude stijl" en de hui dige streekplannen voor de burger? Moest hij voorheen als de bekende bok op de haverkist zitten en oplet ten of een streekplan aan zijn grond wel de gewenste gebruiksmogelijk heden liet, thans is het zwaartepunt verlegd naar de gemeentelijke be stemmingsplannen. Tegen een be stemmingsplan kan de burger evenals vroeger in drie instanties opkomen (gemeenteraad, gedeputeerde staten, Kroon). Niettemin kunnen er gevallen zijn, waarin het voor de burger zaak is zijn belangen in een eerder stadium te bepleiten. Het kan nl. voorkomen, dat de ontwikkeling, waarvoor zijn belangen moeten wijken of waarbij deze belangen zijn betrokken, alleen maar beoordeeld kan worden in een ruimer verband, dat het kader van een bestemmingplan te buiten gaat. Dan is het ontwerp van een streekplan de aangewezen gelegen heid om bezwaren te maken. Of dit het geval is zal van geval tot geval moeten worden bezien. In geval van twijfel doet men er goed aan te in formeren bij de gemeentesecretarie, de provinciale griffie of de provin ciale planologische dienst. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN De nieuwe zeehaven Vlissingen-Oost kan volgenr de heer J. v. Konijnenburg, directeur van het Havenschap-Vlissingen, gezien worden als een goed alternatief voor de Rijnpoorthaven die Rotterdam ter hoogte van Maassluis in het Westland wil aanleggen. Rotterdam wil in deze haven het container-, ferry-, roll-on roll-off-, en passagiersvervoer concentreren. De heer Van Konijnenburg zei dat Vlissingen-Oost Rotterdam in deze vervoers esctoren „van dienst zou kunnen zijn". In de haven van Vlissingen-Oost is zijl! inziens cp het ogenblik nog ruimte beschikbaar die voor genoemde doeleinden ge bruikt zou kunnen worden. (Van onze correspondent) 's-GRAVENPOLDER Tijdens de bestuursvergadering van het Groene Kruis te 's-Gravenpolder werd door mevrouw De Graaf uit Goes een che que ten bedrage van vijfduizend gul den aangeboden. Deze gift werd door mevrouw De Graaf overgedragen na mens de Stichting Nederlands Comité voor Kinderpostzegels. Dit bedrag zal worden bestemd voor de inrichting van het voor de kinderhygiëne bestem de gedeelte van het nieuw te bouwen wijkgebouw te 's-Gravenpolder. Door de Stichting Nederlands Comité voor Kinderpostzegels worden jaarlijks aan Groene Kruisverenigingen bijdragen mogelijk gemaakt door de achtie Kin derpostzegels. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Fel staan de ogen in het verweerde gezicht. De tan den, die bruin zijn van de siga ren, komen bloot, wanneer hij ge nietend lacht. Jacob is een oude rot in het jagersvak. Weken gele den al is hij het schuurtje in ge doken met zijn Hammerless-gewer olie, een pompstok, een doos car touches. Hij is aan het poetsen ge gaan, aan het controleren, nog eens controleren, nog eens poet sen. Hij heeft de kolf al aan de wang gevoeld, een korte wande ling gemaakt met het geweer in de aanslag om weer te wennen aan de snelle reflex van het om hoog werpen van het gewper in de baan van de haas. Morgen im mers begint de jacht en dan is Jacob van de partij. En met hem talloze mannen, de pure liefheb bers, wie de buit niet interesseert de broodschieters, de gezellig heidszoekers, de drijvers en de mannen, voor wie het jachtgeweer en het groene pak hoort tot de statusuitrusting, zoals zij ook een eigen paard in de manege hebben staan. Jacob beziet deze mannen met arg waan en enige minachting. „Dat zijn toch geen jagers. Die stappen naar een winkel en kopen het duurste ge weer, dat ze vinden kunnen, een Bock- superposé bijvoorbeeld voor zo'n kleine zeshonderd gulden Ze hebben gelezen, dat zo'n geweer op het ogenblik „in" is en vragen zich niet af of het past bij hun stijl van schieten, of ze nu werkelijk zoveel gemak hebben van die onder elkaar liggende lopen. Ze zouden net zo slecht schieten wanneer ze een gev on geweer hadden met de lopen naast elkaar". Hij grinnikt om een binnenpretje. Hij herinnert zich de burgemeester die ook zo nodig jagen moest, omdat het zo goed stond, die een haas zag krui sen en het dier zolang volgde in het vizier, dat toen hij eindelijk schoot het dier al veel te ver was en een drij ver zich slechts door een Pieters Graafland-duik kon redden van een schot hagel in de billen. Jacob krygt trouwens geltfk van de wapenhandelaren, die stuk voor stuk zeggen, dat het geweer met de lopen onder elkaar een typisch mode-artikel is, geweldig populair by de „nieuwe ryken", zoals één van hen deze klanten noemt. Diezelfde status-schieters zijn het ook die dure jachtkostuums kopen. De glanzende laarzen, de getailleerde jas jes, voorzien van allerlei snufjes, han dig, efficiënt, zeker, maar de „ouder wetse" jager haalt er de neus voor op. Hij haalt liever uit de kast zijn oud ste jasje, laarzen met droge modder bespikkeld en waagt zich hiermee in de bietenvelden, de weilanden. Want hij weet uit ervaring, dat jagen geen sport is om mooi te blijven, maar een bezigheid, die slopend is, die van je vraagt, dat je over sloten springt en desnoods er in, die vraagt, dat je over vers geploegde akkerlanden strompelt, een sport, die je over prikkeldraad jaagt, waarna de winkelhaak alleen maar een trofee temeer is. Maar goed, mode-jagers en gelegenheidsschutters, de enthousiaste amateurs en de be roepsjagers, hebben zich klaar ge maakt om aan de jacht te beginnen. En ze zullen hun hart kunnen opha len. Want de laatste berichten van jachtopzieners en houtvester bevesti gen de indruk, die de ingewijden al hadden: de wildstand is heter dan ooit. Met name de fazantenstand is bijzonder goed, terwijl ook de hazen stand aanmerkelijk beter is dan voor heen. Een gevolg van de droge zomer, die heeft voorkomen, dat veel pasge boren wild in de plassen, die in grep pels staan, verdrinkt. Toch heeft het wild en de jager nog een vijand te duchten, ook nu de natuurlijke omstandigheden ideaal zijn voor een goede wildstand. Dat zijn de stropers. Met name op de onbewaak te jachten zijn deze lieden a] zeer ac tief geweest. Dat is mede een gevolg van net feit, dat het jachtseizoen in België een halve maand eerder be gint dan in Nederland. Men kan daar dus eerder wild aan de man brengen dan hier en bovendien tegen prijzen, die tweemaal zo hoog zijn als in Ne derland. Voor een jong patrijsje betaalt men er zeven, acht gulden; in Neder land is drie gulden al een flinke prijs. Wat allemaal niet wegneemt, dat mor genochtend vroeg, als de zon nog maar net door de mistige slierten probeert heen te komen, de eerste schoten zul len vallen in het nieuwe jachtseizoen. Dat de duiven wegvluchten voor het typische „Rrrrrr-jajaja" geluid van de drijvers, die geen oog meer hebben voor het koper en het rood en het groen van de herfstige bossen. De directeur van het havenschap zei een en ander tijdens een excursie van de statenleden naar o.a. Vlissingen-Oost. De heer Van Konijnenburg vond het „hoogst wenselijk" dat Vlissingen-Oost met een kanaal verbonden wordt met het achterland. De ideale oplossing is volgens hem het graven van een kanaal via het vroegere Schenge-beloop naar de Oosterschelde. Dit kanaal zou zijns Inziens ook de toegang kunnen zijn voor het ontworpen zeehavengebied rondom Reimerswaal. De heer Van Konijnenburg deelde vervolgens mee dat de Franse alumi- niumfabriek Pechiney belangstelling heeft voor een industrieterrein dat ligt ten noordoosten van het bestaande ha vengebied in Vlissingen-Oost. Zoals be kend is deze vestiging tot nu toe afge sprongen op de weigering van de re gering om Pechiney goedkoop aardgas te verstrekken. Mr. J. van Aartsen, commissaris van de koningin in Zeeland, deed een dringend beroep op het rijk om de gevraagde medewerking alsnog te verlenen. De statenleden brachten gistermiddag behalve aan de reparatiewerf van de koninklijke maatschappij De Schelde, ook een bezoek aan de in aanbouw zijnde fabriek van Hoechst. De fabrieksgebou wen torenen tot een hoogte van 50 me ter uit boven de vlakke en strakke lij nen van Vlissingen-Oost. Ir. J. Nijman, procuratiehouder van Hoechst-Vlissingen n.v., deelde mee dat de eerste fosfor- tabriek in het voorjaar van 1968 in pro- duktie zal komen. De tweede fosforfa- briek van gelijke grootte is in voorbe reiding. Hoechst zal volgend jaar 340 man in zijn nieuwe fabriek te werk stellen. Verwacht wordt dat Hoechst over vijf jaar 800 tot 1000 man in dien~t zal hebben. Ir. Nijman gaf op suggestie ve wijze een indruk van de enorme ont wikkeling die Hoechst in Vlissingen- Oost tegemoet zal kunnen gaan. De heer J. Brookhuis, algemeen directeur van de n.v., zei in dit verband dat er dan echter meer grond en meer faciliteiten ter beschikking zullen moeten komen. Hoechst is, zo werd meegedeeld, vori ge maand begonnen met een eigen be- drijfsschooi. De school heeft acht leerlingen. De di rectie van Hoechst verwacht dat het aantrekken van voldoende geschoold personeel overigens geen moeilijkheden zal opleveren. Wel is bij het gemeentebe stuur van Vlissingen aangedrongen op het verbinden van een chemiciencursu° nan de u.t.s. in Vlissingen. De voor uitzicht endaarvoor zijn gunstig. Op vragen van het statenlid J. v. Bennekom, deelde de heer Nijman me dat Hoechst grote aandacht besteed aan de water, en luchtverontreiniging Hij achtte de eis om de verontreiniging terug te brengen tot nul irreëel. Rede lijk is het zijns inziens te spreken over beperking van water- en luchtveront reiniging tot het tolerabele. De heei Nijman was er van overtuigd dat Hoechst laatstbedoelde grens niet zal overschrijden. Ir. Nijman wees er in dit verband op dat de luchtverontreiniging van he' verkeer in grote steden als Rotterdam groter is dan de luchtverontreiniging van de aldaar gevestigde industrieën. (ADVERTENTIE) ••JAN, GEEF PA DE FLES OLIFANT AN!" Kreet van liefhebbende echtgenote Vermoeide pa. Ruikt aan het glas» Nipt aan het glas. Drinkt uit het glas. Olifant cognac! Voelt zich, betert (Van een onzer verslaggeefsters) MIDDELBURG. G.S. zullen provin ciale staten van Zeeland voorstellen de provinciale bydrage in de voorzorgs- of nazorgkosten t.b.v. doofstommen niet te verhogen. Momenteel wordt aan de inrichtingen voor doofstommen in Groningen, St.- Michielsgestel Rotterdam, Voorburg en Amsterdam een bijdrage verleend van minimum 10.per jaar voor elke in Zeeland wonende oud-leerling van eer van deze instituten, waarvoor nazorg nodig is. De instellingen in Groningep, St. Mi chielsgestel en Voorburg hebben om een verhoging van de provinciale sub sidie gevraasd. GS. zijn van mening dat de subsidiëring op het gebied van de individuele hulpverlening meer een zaak is voor dé gemeenten. (ADVERTENTIE) Eén van de vele modellen van het toonaangevende Huis „ERICA RöSSLER", beschaafd, elegant, in sprankelende kleuren en harmonieuze tinten, ook in de grote maten. Uitsluitend voor Breda verkrijgbaar bij: exclusive knitwea, Wilhelmtnastraat I Breda 's Maandags de gehele dag gesloten Tel. 32159

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 3