IN TO LONDON ^59 aart ZWEDEN zondag naar rechts ORGANISATIE LIJKT OP MILITAIRE CAMPAGNE BEA DUBBEL BARS Koerswinst voor Unilever die móéten wel goedzijrd ROOK WORST TER ZAKE fG Ier te winnen IVERGETELUK D IN LONDEN 2 200 gram DRUPS 5 va yo% goedkoper 89 ■i.E DEKSELS, I ?rH0 30 t tl V Algiers n Malta. I fniLAND 30 te Las Palmas verw. I friiAEUS 29 v Belawan te Penang. i foresttown 30 v Das Eiland n La I jarMSUM 29 x Vitoria n Duinkerken. i j-ORESTLAKE 29 v Freetown n Car- I mfvELAND 30 te Rio Grande do Sul. cULF ITALIAN 29 V Mena al Ahmadi I n Whangarai. I fOOlLAND p 30 Kp Vilano n A'dam. 15.1B0NKUST 29 v Freetown n Duin- i GEERTJE BUISMAN 30 t h v Landsend MOBILISATIE Verkcnningsvei gunning continentaal plat H-LIED VERBRUIK VAN DAMESKOUSEN IN ZES JAAR VERDUBBELD WATERSTANDEN Russische order voor Aviobridge? de oorlog 1,5 biljoen woningen Amsterdamse Effectenbeurs I PHILIPS BATTERIJENI Dröge denkt niet aan fusie of samenwerking <leur fleurt l voor de lonlijkheid. I in het nieuwe ;st gedurfde ^omfort, I kunt accen- I oed toepast. DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 31 AUGUSTUS 196'/ 17 i over modi- interieur, faina's kost |e boek—en aaar. Er zit bij! ijzenden anderé prijzen, omfietsen van f. 379,j zo'n gratis kaart. De Gruyter SNOEPJE vandeWEEK iMöüverrassiK# WILLEM TEUWEH T naar O® Masira .«rWMEDES 30 te Buenaventura. I *Kéa 29 te R'dam. Srope P 29 Kp de Goede Ho°P n ,S?29te Pt au Prince. 'limA d 29 Kp Hatteras n Mobile. pndrecht p 30 Little Quoin n „Sm 29 te R'dam. ffiEO 30 te Singapore. SlTEX AMSTERDAM p 30 ril n St. John. CALTEX MADRID 30 v Kaapstad n Ras rflAMS '29 v Bremen n Hamburg. ONGOKUST 30 te Hamburg. CALAMARES 29 V Almirante n Char- crRESn29 v Antoi'agasta n Valparaiso. nin\'E 30 v Banias li R'dam. pMEYKUST 28 30 zo Wight n Ant- ..Sr WIJK p 30 Gibraltar n Genua. ISriVENDRECHT 31 te Moji verw. IGÉESTSTAR P 30 vm Azoren n Bar- I gJOOTEKERK p 29 Mosselbaai n Dur- GOLF HANSA 29 te La Spezia. HERCULES 30 te A'dam. HECTOR P 30 Gibraltar n R'dam. RTERSUM 29 op de Weser n Bremen. KOUDEKERK 29 v Durban n Lor. Marq. PEON 30 te Georgetown. KLOOSTERKERK p 30 Gibraltar n ïlissingen. KORATIA 29 v Abadan n Singapore. KAMPERDIJK 29 te R'dam. KOPIONELLA 29 v R'dam n Thames- haven. KORENDIJK 29 te R'dam. KHASIELLA 29 te Tranmere. KOSICIA 28 v Freetown n Cotonou. KREBSIA p 29 Bermudas n Caribean. KOPIONELLA 30 te Thameshaven. LYCAON 29 v Trincomalee n Colombo. MERCURIUS 29 v Pt of Spain n Cu rasao, MATARAM p 29 Las Palmas n Bilbao. MINOS 30 te R'dam. MAASDAM 30 te Montreal. NAESSLION p 29. Gibraltar n Lavera. NIJKERK 28 70 zw Kp Blanc n Ant werpen. NEDEREEMS 31 te Calcutta verw. ONDINA 30 v Kharg. Eiland n Thames haven. PRINS JOHAN WILLEM FRISO 30 te Montreal. PERICLES 30 te A'dam. PHILIPPIA 30 v Mena n La Spezia. POELDIJK 30 te Hamburg. PRINS DER NEDERLANDEN 29 v Kingston n Ponia Delgada Azoren. PHILINE 29 v Las Palmas n R'dam. RIJN 30 v Hirohata n Visakhapatnam. REMPANG 29 v Chimbote n Puerto Chicama, SANANA 29 v Singapore n Pattani. STRAAT LUANDA 30 te Port Louis. STRAAT VAN DIEMEN 30 te Mom basa. STEENKERK 29 te Port Elizabeth. STAD UTRECHT 30 v R'dam u Ham burg. STAD VLAARDINGEN 29 v R'dam n Moermansk. SARPEDON 29 v San Lorenzo n Co- ïinto. SOLON 29 v Bermudas n Barbados. STATENDAM 30 te Southampton. SCHIEKERK 30 v Nagoya n Kobe. SOESTDIJK 30 t h v Starpoint n Ant werpen. STATENDAM 30 v Southampton n Le Havre. STRAAT TORRES 30 v Port Swetten- ham n Hongkong. STELLA POLARIS 27 te Stanlow. TJITJALENGKA 30 te East London. T0G0KUST 29 t a rede Lagos. TAMARA 29 v Venetië n Banias. TJIKAMPEK 29 te Mombasa. THEMIS 30 te New Orleans. THERON 30 te Maracaibo. ULYSSES 30 te S. Juan. jPST 29 v Seattle n Longview. VILLARICA 28 140 nw Vermudas n Rosario. ETERSUM 29 v Mobile n Houston. WITMARSUM 30 v Antwerpen n Le Havre. EJOGIRI 30 te Cristobal. gSTERTOREN 30 nm te Tripoli. fONOSARI 29 te A'dam. «HEREN 30 te Emden verw. JSpA 30 v R'dam n Las Palmas. JEELAND 29 v Beira n Mombasa. STOCKHOLM (AP) Zaterdagmorgen zal het verkeer in de straten van Stockholm en vijftien uur later op de verkeerswegen en straten in geheel Zweden tot stilstand komen. Want zondag, 3 september is het, zoals reeds gemeld, „H-dag" de historische dag, waarop dit volk van acht miljoen zielen afstand doet van het traditionele linkse verkeer en in een enkele nacht overscha kelt op rechts. De ,,H" in „H-dag" staat voor „ho ger", het Zweedse woord voor rechts. Tussen 's nachts 1 en 's morgens 6 uur op zondag a.s. zal in het gehele land alle niet strikt noodzakelijke ver keer verboden zijn om de wegwer kers in staat te stellen, de laatste nodige voorbereidende maatregelen te treffen. Geestelijk heeft Zweden, de laatste staat cp het Europese vasteland, die naar rechts overschakelt, het volk reeds op de omschakeling voorbereid door middel van de meest intense pu bliciteitscampagne, die ooit is gevoerd. Tienduizenden politie-agenten, weg werkers, soldaten, schoolkinderen en vrijwillige medewerkers zetten zich nu schrap voor hun zwaarste taak ie dereen in Zweden bewust te maken van de grote verandering en hem door de beproeving heen te helpen. „Niemand, die in Zweden woont of verblijft zal kans krijgen te ontsnap pen aan het feit, dat Zweden precies om 5 uur in de morgen van 3 sep tember naar rechts zwenkt", beloofde Zwedens "H-generaal" Larsk Skiold. Skiold, die 44 jaar is, staat aan het hoofd van de uit 50 leden bestaande regeringscommissie voor rechts ver keer, die vier jaar onverdroten arbeid heeft besteed aan de voorbereiding van de overschakeling in een land, dat1 per hoofd meer auto's (een op vier personen) bezit, dan welk ander land van Europa ook. Tijdens het algemeen verkeersver bod voor motorrijtuigen zullen duizen den nu nog met zwarte stof bedekte verkeersborden worden onthuld. 's Morgens om tien minuten voor vijf zullen zelfs voertuigen met een speciale vergunning tot staan moeten komen en precies om vijf uur zullen zij voorzichtig, met verminderde snel heid en brandende koplampen, naar rechts overgaan. Het zal niet gemakkelijk zijn. de Zwe den a- te leren, wat sinds het begin van de 18e eeuw, toen koning Karei de XII hen beval van rechts naar links te gaan, een tweede natuur voor hen geworden is. Zweden heeft dan ook voor H-dag gemobiliseerd alsof het een grote militaire campagne gold. Bijna 8.000 politieagenten zeven maal het normale aantal zullen wor den bijgestaan door 2.000 militairen, 50.000 ..klaar-overs" en, naar men hoopt, meer dan 100.000 vrijwilligers om voetgangers te helpen op onge veer 20.000 gevaarlijke kruispunten. DEN HAAG (ANP) De minister van Economische Zaken heeft de Ten- neco Oil Company te Houston, Texas, de Monsanto Company te Saint Louis, Missouri, de Ethyl Corporation te Richmond, Virginia en de dn Limburg werkende kolenmijnmaatschappij Lau ra en Vereeniging te Brussel vergun ning verleend voor het instellen van een verkenningsonderzoek op het con tinentaal plat. De' vergunning geldt voo een gebied ter grootte van ongeveer 7.514 vierkante kilometer. De vergun ning is cp 26 augustus van kracht geworden en geldt voor 'n periode van vier maanden. Duizenden voertuigen en een twintig tal helikopters zullen eveneens bij de hand zijn om assistentie te verlenen. Een enorme toeneming van het aan tal verkeersongevallen, waaronder een steeds groter aantal links-rechts-onge- lukken, en het feit, dat elk jaar 15 miljoen voertuigen over de grens ko men en dat verwacht wordt, dat dit aantal omstreeks 1975 verdubbeld zal zijn, zijn de factoren die tenslotte het Zweedse parlement in 1963 genoopt hebben voor de verandering te stem men tegen de wens van de meerder heid van de bevolking in. De kosten van de overgang waren toen omhoog gevlogen tot 600 miljoen kronen (420 miljoen gulden). De vertraging zal het bedrijfsleven naar schatting meer dan 18 miljoen gulden kosten aan verhoogde transport kosten. Maar het grootste gedeelte van de kosten van de verandering is wegge gaan aan het ombouwen van de vloot van 7.000 autobussen, het veranderen van 350.000 verkeersborden en het op richten van 130.000 waarschuwingsbor den met een blauwe ,,H" op gele ach tergrond langs de wegen. Vei der zijn aan de Zweedse huisge zinnen acht miljoen brochures van 32 bladzijden, de ,,H-bijbel" genaamd, toegezonden en noe 350.Q00 in negen talen aan alle ingeschreven vreemde lingen. Voorts zijn op 90 procent van alle beschikbare aanplakruimten aan plakbiljetten aangebracht en zullen on geveer twaalf miljoen sluitzegels. een speciale postzegel en een „H-lied" naast andere hulpmiddelen de Zwe den eraan herinneren, dat zij rechts moeten houden. De particuliere ondernemingen hen- ben zich gehaast op de ,,H-look" te reageren. Men kan thans van alles kopen sokken, dassen, handschoe- iMmm In Stockholm zullen de tramwagens uit het stadsbeeld verdwijnen. Er zijn 90 glimmende nieuwe bussen aangeschaft, geheel ingericht voor rechts verkeer. De 600 personeels leden van de tram hebben met een biertje afscheid genomen van het vervoermiddel, dat 90 jaar historie heeft gemaakt. nen, enz. bezaaid met ,,H's", be nevens verschillende soorten H-spelen. Ongeveer 300 miljoen melkkartons, spuitwaterïlessqn, bekers en papieren draagtassen dienen ook als geheugen steuntjes. AMSTERDAM (ANP) Vrijwel alle internationale waarden hebben' gisteren een vaste tot zeer vaste stemming te zien gegeven. Dit laatste gold vooral voor Philips en Unilever. Philips opende op 112.40 en liep verder uit tot 113.80. De hoogste prijs over geheel 1967, tegen een voorgaande slotprijs van 108.90. West- Duitsland, Zwitserland en lokale kooporders droegen tot de zeer vaste stemming in de Philipshoek bij. Unilever verbeterde van 104.50 tot 105.70 (101.40). Een koerswinst van ruim f4,- ofwel ruim 20 punten op de oude omrekeningsbasis. De beide fondsen ontvingen een goede stimulans van Wall Street alwaar zij dinsdag vast in de markt lagen. De koersstijging in de Unileverhoek werd hoofd zakelijk veroorzaakt door lokale vraag. In Philips en Unilever ging veel om. Kon. Olie zakte in van 135.30 tot 135. Hetgeen ook de slotprijs was var. dinsdag. In deze hoek werden de stukken afgegeven door het publiek. AKU gaf een goed koersherstel te zien met bijna f 1.- tot 54.90 dóór lokale vraag. Er ging echter weinig om. Hoogovens werd iets hoger op 92 geadviseerd. In Wall Street waren de autofondsen dinsdag vast, maar de olie-aandelen lager. De door president Johnson verhoogde extra belasting van 15 tot 18 3/4 procent, voor Amerikanen bij het aankopen van effecten in het buitenland, werd in Amsterdam alleen voor kennisgeving aangenomen. In 1964 werd deze maatregel de „interest equalization tax" door president Kennedy in het leven geroepen o.m. om het afvloeien van dollars naar het buitenland tegen te gaan. De scheepvaartsector had wederom een zwakke start. Later trokken de koersen wat aan, waarvan HAL verbeterde van 901/2 tot 92 1/2 (913/4) en Kon. Boot van 901/2 tot 91 (901/2). Van Nievelt echter lag zwak in de markt met een koersverlies van 2 punten tot 114. De staatsfondsenmarkt was licht verdeeld doch met een goede ondertoon. Voor de inschrijving op de f6 min, 7 1/4 pet. obligaties „Ziekenhuis Oudenrijn", tegen 100 pet., bestond grote belangstelling. In de eerste periode was Scheveningen zeer vast met. een koerswinst van f4.50. Kemo en Ned. Kabel gingen ieder 6 punten omhoog. Holl. Beton steeg 5 punten. Vire punten hoger waren Heineken en Oranjeboom. Zwanenberg daalde f 2.- en Kon. Zout 8 punten. Flauw was Nyma met een verlies var. 3 1/2 punt doch de 4 pet, obligaties Nyma stegen 2 1/4 punt ot 78 1/4. Key en Kramer was 6 punten lager. Fokker lag flauw in de markt met een verlies van 10 punten. Ook Aniem was zwak. UTRECHT (ANP) Elke Ne derlandse vrouw of meisje boven 13 jaar heeft vorig jaar 21 paar kousen verbruikt. Dat is een ver dubbeling vergeleken met 1960, toen de Nederlandse vrouw tien paar kousen versleet. Dit blijkt uit gegevens die het internationaal rayon-verkoopkan toor, de verkooporganisatie van AKU, heeft verzameld volgens de formule: produktie -f import export. In alle EEG-landen is het verbruik van dameskousen in zes jaar trouwens ruim verdubbeld. West-Duitsland steeg van 12 paar kousen pei jaar in 1960 naar 24 paar vorig jaar. Daarna volgden Frankrijk (van 8 naar 17 paar) en België (van 7 naar 16). De Itali aanse vrouwen konden dank zy het warme-blote-benen-weer het verbruik beperken tot tien paar kousen per jaar (in 1960 vijf paar). Konstanz 400 4)Rheinfelden 253 2); Straatsburg 274 2); Plitters- dorf 411 16); Maxau 456 7); Plo- chingen 122 3); Mannheim 298 (+2); Steinbach 120 (+8); 'Mainz 278 (—4); Bingen 190 (—6); Kaub 201 9); Trier 236 (—4); Koblenz 199 (—10); Keulen 175 (—7); Ruhrort 348 (—11); Lobith 961 5); Nijmegen 749 2): Arnhem 782 (—3); Eefde IJssel 320 fonv.); De venter 214 4); Monsin 5448 (-f2); Borgharen 3830 (onv.); Belfeld 1085 22); Grave beneden de sluis 499 1). BREDA. 30 augustus Andijvie 1024, augurken A 1.21, B 66—70, C 3840, D 21—29, E 8—10; Bloemkool A 60—65, B 35—50, Snijbonen 901,40; dubbele bonen 4076; spekbo- nen 35—46; pronkbonen 40—52: kom kommers 1540, kroten A 1218, kro ten B 69. Rodekool 716, Savooiekool groen 1226; witte kool 1022; Spits kool 20—28; Bospeen 1728, prei A I 20—28, A II 16—22; rabarber 12—16; Ra dijzen 710; selderij-bos 58; knolsel derij A 20—24: sla I 24—34, II 14—23; spinazie 2640; spruiten AA I 11,23, A All 70—98, A I 60—70, A II 40—55; tomaten A 2,402,46, B 2,402,43; pe terselie - bos 914; waspeen A I 1319. DRUNEN, 30 aug. Appelen 15—32, meloenen 15141, perziken 721, an dijvie 1845, bloemkool 1555, dubb. bonen 3578. stoktros 45126. pronkers 2545. snijbonen 35129, spekbonen 27 39, bospeen 2038, knolrapen 18, knol- selderie 319, rodekool 719, sav.kool 1035, wittekool 818, kroten 925, peterselie 5—8, prei 1229, rabarber 12 19, selderie 5—8, sla 530, spinazie 4060, spruiten gesch. 4090, ongesch. 30—72, tomaten kas 240—245, uien 10 29. waspeen 1631. wortelen 415. GOES, 30 aug. Export- en indu strieveiling; bramen 2 kg per krat I 143 151, II 91120, idem 4 kg per krat I en II 111121. Appelsr Mank's Codlin I 70-75 26, 60-65 25, IID 18, Benoni I 85 90 54, 80-85 48. 75-80 53, 70-75 56—57, 65 70 50—51, 60-65 44—45, 55-60 28—29, IID 18, Tydeman's Early Worchester I 85-90 35, 80-85 40, 75-80 46, 70-75 49, 65-70 44, 60-65 35, James Grieve I 90-95 2324, 85-90 25, 80-35 27. 75-80 29, 70-75 32—34, 65-70 33, D 60-65 17—25, II 90-95 21, 85- 90 22—26, 80-85 23—31, 75-80 27—35, 70- 75 29—32, 65-70 28—30. James Grieve Lired II 85-90 25, 80-85 25, 75-80 26, 70-75 27—28. 65-70 26, 60-65 18—19. Peren: Clapp's Fav. I 75-80 47—48, 70-75 47, 65- 70 43—44, 60-65 42—43, 55-60 40, IID 33 Gewone veiling appels: Stark Ear liest II 65-70 15, III grof 15, Benoni II 70-75 43, III grof 20—22, fijn 16, Tyde man's Early Worchester II 85-90 30, 80- 85 34, 75-80 35. 70-75 31, 65-70 23, IID 15, III grof 2530, fijn D. Mank's Cod lin II 75-80 26, 65-70 23. III fijn 15, Ja mes Grieve II 90-95 15, 85-90 28, 75-80 21. 70-75 26.1 65-70 32—33, 60-65 19—31, 55- 60 15, III grof 1518, fijn 1516, James Grieve Lired I 65-70 19. D 60-65 19. II 90-95 17, 85-90 22, 80-85 24. 75-80 21, 70- 75 15, III grof 15, fijn 18, James Grieve Neumann II 80-85 16, 70-75 26, 65-70 30, D 21. Peren: Clapp's Fav. I 70-75 41, 65-70 37—41, 60-65 41, 55-60 38, IID 28, II 65-70 39, 60-65 38—40, 55-60 34, rijp 17—40. III grof 18—40. fijn 21—29. To tale aanvoer hard fruit 4100 kisten. Pruimen: Reine Victoria I 160, grof 150 240, fabr. 30170, gesch. 70, Reine Claude d'Althann I 270, II 200. grof 210240, gesch. 85, Warwick Droper grof 170, fabr, 140 Per stuk: meloenen I 100—190. II 110—160, afw. 50—60. Per doos: bramen I 4042. II 3337, aard beien I 85, II 3844. Groenten: per stuk: bloemkool I 4983, II 2670, afw. 15 45, komkommers I 2940, II 1635, kropsla I 29—37, II 16—21, afw. 6—7, per bos: selderie 12—13, peterselie 7 12. kroten I 814, uien I 22, II 18, wor telen II 31. per kg: waspeen I 37, II 29, prei A I 49, sav.kool I 44, rabarber II 45. pronkbonen I 3239, II 2536, snijbonen II 3554, dubb. pr.bonen I 62 76, II 5270, spitskool II 18. rodekool I J15, II 710, groene sav.kool I 24, II 720, wittekool I 18, andijvie I 19 28, komkommers krom 1522, kroten I 13, tomaten A I 4345, A II 4247, B II 4151, C II 40, aardappelen bonken 1215, grote 10—16, drielingen 25. ETTEN-LEUR, 30 aug. Op de vee markt werden aangevoerd 110 runde ren, 6 stuks kleinvee en 2 paarden. Het aanbod van runderen was zeer ruim, de handel levendig en de prijzen zeker niet lager. Het aanbod van slachtvee was ruim met vlugge handel en de prijzen stabiel. Prijzen: melk- en kalf- koeien 9001375, guste koeien 8501175, kalfvaarzen 8001250, pinken 500700, graskalveren 400550, paarden 700 1000, vette koeien 3.60—4.30 per kilo ge slacht. KAPELLE, 30 aug. Bramen I en II 115121, III doordr., in doosjes per kg I 140156, appelen en peren: James Grieve I 85 23, 80 25—26, 75 32, 70 35— 36, 65 33, II 85 18 80 20—22. 75 25—27. 70 27—30, 65 27—32, IID 60 24—27, IID 1819, grof 18. fijn doordr. tot 16, in do zen I 75 31, 70 32, James Grieve Lired I 85 23, 80 26—27. 75 28—30, 70 30—33, 65 28—32, II 80 20—23, 75 20—24, 70 26, 65 25, IID 19—22, III grof 16—17, Be- J.C®PH0L (ANP) De N.V. Avlo- '"ge m Papendfecht heeft goede hoop P een Russische order voor haar Avio- ,.f en' waan an er naar bekend 25 P «et nieuwe Schiphol in gebruik zijn, tori l)ezoe^ aan Moskou van enke- besirf en'^°^ül^ers van ^rma ê«i van dit jaar en een offerte voor tprflhPr5 der van 4 bl'uggen, is gis- Hirkvf ■er. F*rsov van het Schiih minvsterie van luchtvaart op Sewpi- earriveürc*' waar z*cb van onf)!ulng en functie der Aviobruggen p Qe ho°gte gaat stellen Pruef tot tevredenheid van de N.V d uvtvalt, dan is Aviobridge «tèldv rnoge-^ijKhdd in uitzicht g'e- ZU]u a,n e®n niiijoenenorder, want dan 33A,ri?K. sen abeen in Moskou al Avifthi? ggen bunnen gebruiken. De den .pugge.n,k°sten circa 350.000 gul- kend uf net contract gete- moet de fabriek de bruggen men I. maanden afleveren, hetgeen Papendrecht mogelijk acht. ,:f..HAAG (ANP) Sedert juni Bint ons !and 1-501.144 wo ^S'^(rawd, waaI>van er 182.017 en uitgevoerd 'n arbeidbesparen- lltiUs ee|i bericht van het Rui Volkshuisvesting en "®Wljke Ordening. ,s» hef'c b6o volgens gegevens IVeedsel:ómeó ni,euwe woningen '352 uteuw??n Jul» 1906 werden Van nmuen opgeleverd. 5®" *veiTin !?67 voltooide wor C!i!wende bom., .1 j0l?ens at'be ''ndustriële u" mettl°den vervaard ''taaC^^feembouw en ^'amen 16 R7aZeven maanden van 1967 In tota5 Va^ deze woningen ge- "la wonir.„„ 1:1,1 er 'n die periode to jul, ,9fi, opgeleverd. Jwtó met i). terd een aanvang ge- ,w juli iLcOUW Van 8-869 wonin- Aan bet met 7 502 woningen) *aK0 Ml.28™wn,,Van de niaand juli voningen in aanbouw. 29/8 30/8 ^Staatsleningen Ned. 1966-1 7% 105A 105^ Ned 1966-2 7% 105ft Ned. 1966 6y<% 100% 100% Neder! 1967 6 98ft 98% Ned. 65 5% 96ft 96& Ned. 65 n 53/4 96ft 96A Ned. 64 5% 92>ft 93 Nederl. 1964.2 5y4 92% 92% Ned. 64 5 .90% 90% Ned. 58 4% 90%» 90% Ned. 59 4% 89% 89V4 Nederl 1960.1 4% 90ft 90% §- Ned 60-2 4% 97% 87% Nederl 1963 4% 87% 87% Nederl 1964 4% 95% 95% Ned 59 4% 87% 87% Nederl 1960 4y4 85% 85% Ned. 61 4y< 85V4 85% Nederl 1963-1 4y4 85 85Va Nederl 1963-2 41/4 84% 85 Nederl 1961 4 85 85% Ned 62 4 82j-l 83% Nederl. 1953 33/4 80% 81% Ned. Staff. 47 3% 72 72& Nederl. 1951 3% 90% 90% Ned 1953 1-2 3% 84% 84% Ned 1958 3'/, 82% 83 Nederl 1948 3y4 72% Ned 50/1-2 31/4 74 74% Ned. 54/1-2 31/4 77% 77% Ned 55/1 31/4 77 y. 77y4 Ned 55/2 3% 82% 84 Nederland 37 3 831/4 83% Ned Gr.b 46 3 83% 83 H Ned Doll 47 3 88 y4 88% Ned. In verst 98 fl 98 M Indie 37a 91 y4 91% Bank- en kredietwezen B. Ned Gem 57 6 98% 98% Id. 30 j. 58/59 4% 87% 87% Id.25 1 60/3-5 4% 88% 88% Cultures A'dam Rubber 62% 61%* HVA Mil en ver 118% 118% Handel, industrie, diversen A.K.U. 54.30 54.90 Deli Mil. f. cert. 78.50 78.20 Hoogov n.r .c.v.a 92 92.50 Philips Gem Be? 108.50? 113.50§ Unilever c.v.a. 101.40 105.50 Dortsche Petr 626 627 Dortsche Petr. 7% 624% 624% Kon. Petr 134.40 135 Scheepvaart en Lucbtvaan H.AL. 91 y4 92% Java-China Pak 185% 184 K.L.M. t cert. 285 284 K.N.S.1V n.b 90% 92% Stv Mij Ned. 109% 108% Nievelt Goudr. 116 113% v. Ommeren c.v.a 183 180* Rotterd. Lloyd 152% 155% Scheepv. Unie 141%* 141% 111% 104% 104% 88% 88% 84% 84% 111 111 106 106 x 106% 106% 103% 104% 06/e 96 b 102Vz 103% 87 87% 102% 102% 103A 971/4 71 71% 71% 104 104 144 Vz 97% 82V2 97% 9U/2 29/8 30/8 Bank- cred.- en verzekeringswez A.B.N. sp.b. 65-70 B. N. Gem 66 7 B. N. Gem 58 43/4 B. N. Gem. 63 4% B. N. G. r^p. 64 B. N. G. r.sp. 65 B. N. G. r.sp. 66-1 Exp fin. 66 71/2 Exp. fin. 58 5 Gr .lnd. c.b 66 7 y2 Gr. lnd. c.b. 65 53^ Nat. B M Kr 66 7 Ned. Ontw.b 66 7 Ned. Ontw.b. 64 6 Rijnl. Disc.b. 64 5 Utr. Hyp.b 31/4 Idem 3 Premieleningen en diversen A. Heyn w.o. '55 4 Amstel brouw. 5 Co-op Ned. aob 7 Co-op Ned. r.sp. Ned. Gasunie 53^ Philips dir. '51 4 Idem 1948 3'/» Idem dir. '49 3% Pegus 1-2 1957 6 98V2 98% Obligaties: Blaauwh. 66 7 y4 Blaauwh. 67 6% Blaau whoed 51/4 Blaauwhoed 43^ Blfjdenst.-W 63 5 Bredero v.g, 65 6 Bred v.b 66 7^ Bred v.b 5 Brit. Petr 66 7% Brit. Petr 65 6 Hoogovens 66 6y2 K. Zout-K 65 6 M. N. Bak 46 3ifc Nat. Gr.bez 65 5 N. Gasunie 66 7% N. Gasunie 66 6% Nyma 4 Overz. Gas 5i/2 PEGEM 68 5% PEGEM 58 5 Rott.-Rfln 5% Rott.-Rijn 43/4 Schiphol 6 Scholten-H. 65 5^ Scholten-H. 5% Scholten-H. 43/4 Scholten-H Unilever Ver. Glas 5 Ver. Mach.f. 58 5 Ver. Mach.f 62 5 Werkspoor 3y2 Wilt. F.-Br 3% 4% 103% 99% 94b 90 79x 102% 87 %b 104% 97% 100% 98% 95 105% 100% 75% 96% 92 92 100 89% 97 if 91 95 %h 94 93 98% 89% 90% 103%b 99% 94b 90 78y4 Obl. (uchev. spoorw prera. KLM 15-Jarlg 5 91% KLM 20-Jarlg 4% 90% Ned S. '571-2 4% 90% Alkmaar 56 2% 73 90% 91 72V« 29/8 A'dam 1933 3 112 ld. pr.obl. *51 zys 35% ld. 56-1 2'/. 78% ld. 56-2 2y2 85y2 ld. 56-3 2'/» 90 V2 Idem 1959 2y2 80 y2 Breda 54 2</i 73% Dordrecht 56 2% 73 Eindhoven 54 2'/i 75% Enschede 54 2% 73% 's-Gravh 52-1 2J/2 88'/a Idem 52-2 2% 87% Rotterd 52-1 2</2 88 Vs Idem 52-2 2y2 88 Idem 57 iy2 86% Utrecht 52 2% 103% Z.-Holland 57 2J/2 88 Z.-Holland 59 2i/2 89 Converteerbare obligaties AKU 1000 Amstel 4!/j 88% 534 110 Gelder Zn. v. 43/4 89l/2 Hoogovens 53^ 109% Schol ten Fox 4% 89% Alg. Bank Ned. 237% AMEV N.R. eert 875 AMRO Bank 49,50 Banken Cultuurbank 80 Gron lnd.-Cr. B 155 x Holl. Bank Unie 214% Kasassociatie 117 Nat Inv. B Nat Ned. cert. 598 Ned Crediet B 176V2 Ned Mid^t B. 90.50 Ned. Overzee B 178 R.V.S eert. d. 500 x Slavenburg'? B 179 Conberteerbare obligaties. 30/8 79% 85% 90V4 81 b 78% 72 V8 75 n 73% 88% 87 lOéVa 89% 89 89V4 108 y2 89V4 109% 89% 875 50 79 155 x 213% 117% 596 176 91 179 502 180 Amsteibrouw 5% 110 108% 87% 104% Amst. Ballast 43^ 103% 103 %b Bergh. pap.f. 4% Berkel patent 5 94 %b 871/4 84^ 87% 97 y4 Drie Hoefijzers 6 110% 110% 100y4 Enth. Cie. pl. 43/4 101% 101% 98 Grass. k.m.f. 53^ 90 b 95 Grinten v.d. 6 117% 116% Hatema 5% 96 x 96 105% Havenwerken 4% 791/s 79% 100% Hoek's m./z. 53^ 103% 103% 78 y4 Indola 5% - 5 89% 90 96% Ing.b bouwn. 43^ 87 86 %b 92 Inventum S 92 Koudfls 4% 861/4 86 100 M .N Bak. 66 6i/4 139% 139% 90 Meteoor bet §3^ 76 97% Mulder-Vog. 53^ 119 b 120 b 91 N. Melk Unie 53/4 114b 115 95 %b v. Ommeren 53^ 103 102% 93 Pietersen auto5 98 Pont Houth. 53/4 93y4 93% 89% Ruhaak en Co 4 91% Schuitema 4% 84%x 85 90% Stokvis en Zn. 43^ 88% St.sp.Twenthe 4% 79% Thom.-Dr. ver. 4% 111 no obl. Tilburg, water. 5% 94%x 94% Vihamrf 6 96 96 93y4 Wilt F.-Br '02% 101 Hnitdi'. industrie, diversen Alb. HeJJn 950 948 29/8 30/8 Alg. Hmjj Onr. G 124b 125b Amstel br. 343x 343 A'dam Balast Mij - A'dam Droog Mij 115 115 A'dam Ril tuig Mij 157 157 ANIEM nat. bez. 63 60% Beeren *ricotfabr 13 12% Beers en Zn. 252 252 Begemann 119 119% Bensdorp Intern 383 Bergh Jurg. 125 214 213% Bergoss 323 320 Berkel's Patent 143% 140y4 Blaauwhoed 95.30 94.50 Blijdenst. Will. 74 75% Bols Lucas 187.50 192 Borsumii Wehry 72% 73% Braatmach R'dam Breda mach.fabr 240x 238x Bredero Ver.bedr 435x 430x Brocades 80 6 807 Buhrmann Tetter 480 480 Bijenkorf beheer 580 Calvé 718 720 Carps Garenfabr 216 216 Centr. Suiker Mil 399 400 Crane Nederland 60 60 Cur Handel Mt1 164% 165 Daalderop 165% Dagra 217 218 Dess tapijtenfabr 319 324% Dikker en Co. 118% 117% Drie Hoefijzers 92 91.80 D.R.U. 286 289% Duyvis Jz 289% Emba 114 115% Erdal Mij. 460b 465 Excelsior Figee mach.fabr 125 123b Fokker 426 416 Ford 1000 Gazelle rijw.fabr 177 175 Gelder-Papier 105 105 Gelderl Tielens 375x 370x Gero fabr Cert Geveke en Co. 483 484% Gist en Sprlr J#bi 686 687% Grasso mach.fabr 127 128 Grinten v.d. 868 863% Gruyter Zn 6% Bergh-Jurg 5% pc 88b 88% Bredero vastgoed 144 142% Calvé cum pref 143 Edy emaille 76% 74% Hagemeljer Co 97 97 Halberg m.fabr 63% 't Hart Inst. Hatema N.V. 197 197 Havenwerken 101 97 Helnek Bierb. 537 543 Hero con Breda 201 202 x Hoek's mach.fabr 460 Holl. Kattenburg 70% 71% Holl. Beton Mij 363 368% Holl. Const, w 86 86 Holl. Melksuikej 290 x 290 Homburg 259 261% Hoogenbosch sch 225 226 Hooimeyer Zn. 90 90 Indoheeih 28.40 28.30 Ing. Bur. Bouwn 160 158 Internatlo 291% 292 Int. gew betonb. 327 327 Inventum 146 x 145 Jongeneel houth Kemo Kempen Begeer Key houthandel Kledmgind Smits Kiene Suikerw Kon..fabr.vh.Alex Kon Papierfabr K.N Tex Unie Kon Zout Ketjen Korenschoof Koudys voed. Kon. Ver Tapijt Kwatta choc. Leeuw Papier Leidse Wolsp Lindeteves Macintosh Meel Ned. Bakk Mees bouwmat. B Meteoor Beton Misset Uitg. Mij Mosa Mulder-Vogem Muller en Co. Mijnbouwk. werk Naarden-Ch.fabr Nedap Ned Dagbi. Unie Ned. Dok Mij. N.exp.pap.fabr. Ned. Kabelfabr Ned. Melkunie Ned.Scheepsb.Mu Nelle wed. v. Netam Norit Nijverdal.Cate Oranjeboom Overzeese Gas Palemb lnd Mij Palthe Philips 6% compi Pietersen auto's Lips en Gispen Ned. Springstof Nutricia Reeslnk en Co Reineveld Mach Riva Ruhaak en Co. Rijn-Schelde Schev expl. MIJ Schev expl. 1966 Schok beton Scholten Karton Scholten Honig Simon de Wit Simon's emb.fahi Smit Nijmegen Spaarnestad Stokvis Zn. Stoomsp.Twenthe Swaay van Svnres Chem. 29/8 268 438% 119% 169 63 170 55 x 732 110% 370 289 308 120 407 390 90 275% 203 294 276% 273 435 154 144% 75 x 291 215 b 92% 320 164% 175 91 375 103.50 65% 90 113% 461 30/8 265 445 173 119% 168% 63 170 53%x 726 176 290 304 118% 407b 390 91 272 205 295 275 272 435 154% 144% 94 74 300 320 163% 175.50 90 382 102.50 66 90 140 x 252 142% 209% 45 34,60 210 272 462 158 x 137 253 143% 208% 50 39.60 214 272 Unilever 7% Idem 6% Idem 4% Utermohlen Utr. asfaltfabr Varossieau Veenend. Stm.sp Ver. Glasfabr. n.b Ver. Mach .fabr. Ver. Touwfabr. Vettewlnkei Vezel verwerking Vihamij Vredensteln rub Vulcaansoord Walvisvaart Wereldhaven Wernink's Beton Wessanen Wilt. Feyen.-Br Weyers lnd. H Zaalberg Zeeuwse Confeci Zwanenberg-Org Texoprint 5% pr Mijnbouw en petroleum Alg. Expl. MIJ. 26,41 Billiton le rubr. BHIiton 2e rubr. 116 Kon. Petr.. Cert Idem cert Moerara Enlm 1550 Id. cert opr. l/iu 2520 Id. 1 winstbew 2725 ld. 4 winstbew. Oost-Borneo Mij Furness Oostzee Alg. Fonds bezit Converto 1-Ipb 1033 HBBbel.depl.l-2pb 749 Interbonds 1 pb 659 Intergas 382 29/8 30/8 111 111 98% 98% 65% 65 299% 300% 222 222 190% 185 101 102 174 174 158% 152 275 275 105 x 104 x 126% 134% 134% 52 53% 32# 320 460 138 137%' 514 516 166% 381 381 65% 65% 128 127 183 181.50 93 3/4 93% 2720 100 445 113 1015 Beleggingsfondsen A'dam bel.mij f 50 Dutch Int. Interunie Nefo Robeco Rolinco Unltas Utilico Ver bez Europar ƒ50 ƒ50 ƒ50 50 1894 50 1-10 pb 124,50 115,50 175,80 83,50 215 199,5f 403 113,31 102,50 469 Union mlniere 1 400 88 192Vi 632 90% 52% 275 188% 55 276 187 Tabak Phll, c.v 91% Tech. Unie 262 265 Texoprint 97% 98% Thom-Dr-verbllfa 102 102.50 Thomsen v bedr, 101 101 Tw. Overz. Hand. 73% Udenhout Steent. 106 114% Dollarfondsen Anaconda Bethlehem Steei General Electric General Motors Prot. and Gamble Republic Steel Shell Oil US Steel 10 cert 49% 33% 109 81 93% 47% 71% 46% 26.40 117.30 1550 2540 1730 101 b 446 113 1018 1033 750 659 382 125 117.50 L76.50 83.50 215.50 200 405 113.40 103 469 635 50 Vs 353/4 107 82 93% 48 Vs 70% 46% BB gedaan en bieden X EB laten CS gedaan en laten b ca bieden e BE9 ex claim d ex dividend noni I 60 46, James Grieve Neumann I 85 26, 80 29, 75 33, 70 32, 65 29, Mank's Codlin I 70 24—26, 60 22—24, IID 17, grof 17, fijn 16, Jacq. Lebel I 85 23, 75 25, 65 24,'IID 20, grof 17. fijn 16, Zi geunerin I 75 39, 65 22, Tydeman s Ear ly Worchester I 85 32, 80 39, 7.5 49—50. 70 53, 65 44. 6G 39, IID 23, grof 26, fi.in 16, II 80 33. 75 34, Early Victoria II 70 18 60 18—doordr.. Codlin Keswick II 70 2l' Br Lebrun I 75 38, 70 47, 65 47.40, 60 46 80—47 50, 55 39.80; II 65 36. 60 37, 55 32, IID 31. grol 32, fijn 20. kroet 14, Clapp's Fav. I 75 45. 70 47. 65 50, 60 52, 55 47. IID 30, grof 40, fijn 30, kroet 22. rijp I 70 49, 65 50, 60 48. 55 43. Jutte- peren II 50 63, kroet 18, doornloze bra men I 40—43 per doos, aardbeien per doos I 77—78, II 39—58, Loganbessen per doos I 64, rode bessen per doos II 46— 60. pompoenen per kg I 16—25. Frul- men; R. Victoria I 218269. II 80121. grof 113—209. fabr. 61—82. R. Cl. d'Al thann I 231—277, II 112—146. grof 212. fabr. 56—76. Warwick Droper I 118 157, II 59—78, grof 71—108, fabr. 34— 68. Jefferson I 164192. fabr. 3681, Tonneboers II 4652, grof 62, fabr. 29, Burbank Giant I 114. Monarch grof 145. Catalonië grof 67, gesch. pruimen 26— 304 Aardappelen: bonken 14. I 1015, II 10—12. Groenten: kropsla 6.5—34, bloemkool 23, sav.kool 17—18, dubb. pr. bonen 6685. snijbonen 3580, pronk bonen 25—26'. komkommers 19—33, augurken 53103. uien 16. prei 33, stok- pr. 66. andijvie 25—27, kroten 15, pa prika 15. OUDENBOSCH, 30 aue. Zigeunerin 15—20. James Grieve I 80-85 32. 75-80 29, 70-75 28—33. 65-70 25 60-65 17—22, Clapp's 57, snijbonen 37—66. dubb. bo nen 35—73, spekbonen 37—46, stoktroF 45—86. rodekool 6—8, sav.kool 1618, sla 39, spinazie 7—8, spruiten 36—77, waspeen 1518, bospeen 2228, kom kommers 15—22, prei 21—22. aardappe len 7—18, tomaten A 240—250, knolseh derie 8. andijvie 829. STEENBERGEN, 30 augustus Bintje klei: bonken 13.4013,60, groot 7,80—10,90. drielingen 5: bintje zand: bonken 12,20. groot 6—7,80; eigenhei mers klei: groot 8,10—13, drielingen 5; doré klei: groot 10,50; lekkerlanders klei: drielingen 5,80. TERNEUZEN, 30 aug, Per stuk: sla I 26—43, II 11—29. bloemkool A II 40—89. B II 16—74, afw. 15—50. groene komkommers A 36, C II 1516, witte komkommers B II 15, meloenen I 141 157, II 103, per bos: selderie I 22—26, peen II 20—25, knolselderie I 15, per kg: Bintjes 14—15. andijvie I 41. II 24, stoksnijbonen I 6166, II 3561, pr. bonen II 5970, pronkbonen II 2533, flits II 40, Widusa I 93—96, II 59—62, kroten II 13—17, rodekool I 8—17, II 5, spitskool II 30, sav.kool I 2938. II 15 17, breekpeen I 12, waspeen II 10, prei IX 44—54, rabarber II 8—20, spinazie II 23—24, uien 1 26—29, tomaten A II 40 —51, A 40—41, B 40—51, B II 40, C 40, per doos: aardbeien II 4575, bramen I 55—61, II 18—37, zacht fruit per kg: witte druiven II 263—271, pruimen Rei ne Victoria grof 169217. Appelen: Ja mes Grieve I 85 2123, 80 2527, 75 29—32, 70 20—33, 65 29, II 85 16, 75 19, 70 23, 65 18, III grof 18—21, fijn 16, Tydeman's I 85 2836, 80 3035, 75 44, 70 43, 65 37—40, 60 32, II 80 31. 75 23, 70 30, 65 23, III grof 20—28. fijn 17, Benoni I 75 55, 70 58. 65 50, 60 38, 55 22, II 75 35, 70 54, 65 50, 60 33, 55 20—22, IID 16, III grof 19—24, fijn 16. Peren: Clapp's Fav. I 85 23—26, 65 27—62, 60 53, 55 50, IID 16, III grof 40—56, fijn 40. ZWIJNDRECHT. 30 aug. Andijvie 2732, spinazie 3471, postelein 34 55, uien 1518. prei 23—34, rabarber 2225, staaksnijbonen 88128, spekbo nen 4256, pronkbonen 4662, stambo- nen 6075, stokpr. 110129, spitskool 15 —20, Chin.kool 24—27, groenekool 16 20, rodekool 5.513, sav.kool 4.511, kroten 722, aardappelen 1416, sprui ten A 52—55, B 45, D 52, sla A I 30—37, II 1035, bloemkool AA 7595, A 60— 81. B 50—61. C 3036, meloenen ananas 155—199. net 120—147, komkommers 90 pi. 42—45, 75 pl. 33—36, 60 pl. 28—34. 50 pi. 25—38. 40 pl. 26—36, 35 pl. 21—25, krom 1931, tomaten A 250260, B 240 —250. C 240, CC 240, selderie 56, pe terselie 712, radijs 318, bospeen 37, Clapp's Fav. 50—63, James Grieve 30 39, Benoni 4060 IADVERTENTIE TILBURG (ANP) De n.v. wollen- stnffcnfabriek George Dröge denkt niet aan fusie of samengaan met andere be drijven. Ondanks de magere resulta ten van 1966 en de teleurstellende gang van zaken in bet eerste halfjaar 1967, Is het bedrijf financieel zeer sterk. Er is een eigen vermogen van f 2,4 min., waarbij aangetekend werd dat dë gebouwen, machines etc. slechts pro memorie op de balans voorkomen, en dat de gronden met' f 116.000 laag wer den gewaardeerd. Ongerustheid, dat aangegane verplich tingen niet zullen kunnen worden nage komen, is niet aanwezig. Het eerste kwartaal 1967 heeft een duidelijke verliespost opgeleverd. In het tweede kwartaal bleef het evenwicht bewaard, zodat uiteindelijk het eerste halfjaar verlies blijft' vertonen Ofschoon de situatie momenteel iets beter is dan aan het begin van 1967, is er weinig reden tot optimisme, want on danks de goede ontvangst van de nieu we collecties, komen de orders slechts traag binnen. Op wat langere termijn verwacht men niettemin toch een stij ging van de consumptie. Een uitzindering op de ongunstige gang van zaken maakt de nog jonge tricotage-afdeling. Deze tekent echter slechts voor 15 procent der geldswaar de van de omzet, zij het dat dit percen tage stijgende is. HET AANTAL Nederlanders, dat zo wel zakelijk als toeristisch 'n bezoek aan de V.S, brengt, is dit jaar sterk gestegen t.o.v. het vorig jaar. Ge durende de eerste 7 maanden van dit jaar reisden ruim 20.000 Neder landers naar de V.S. Dit is 8,7 pro cent meer dan gedurende de over eenkomstige periode in 1966, aldus de United States Travel Service in Amsterdam.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 15