e^reiy „IK GELOOF DAT HET VOORBIJ IS Ernstige ministers en boze pers heten De Gaulle welkom ROMNEY WIL DETROIT TOT RAMPGEBIED VERKLAREN Elders in de Verenigde Staten nieuwe ongeregeldheden Ook politie bij [bewaking asiel De Kruisberg KUSTVAART BEDREIGD DOOR STAKING Legerleiders willen Mao afzetten Italië dreigt Oostenrijk Kerkklokmoordenaar van Neurenberg krijgt levenslang 11 DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 28 JULI 1967 7 ms) vasie Is) Handtekeningen [Onderhandelingen over [c.a.o. vastgelopen Berichten in Hongkong t Mddet „HEL" Bretoens„Mijnheer, liefdadigheid begint thuis Carmicliael mag Engeland niet in Bretagne karnemelk: koele drank, frisse drank, blanke drank, zomerdrank Huwelijksbureaus in V.S. gewaarschuwd voor nieuwe katliechismus KWESTIE Z.-TIROL Malik over West-Irian MOHAMMEDANEN IN TURKIJE GESCHOKT DOOR GEBED VAN PAUS IN AYA SOPHIA Manoeuvre PausSymposium in Noordwij kerhout van grootste betekenis Wie op reis gaat, neemt Norit mee Nederlanders in Hongarije om foto's vastgehouden BOSBRANDEN IN FRANKRIJK 0 0 0 0 0 U De lijdensweg van de Euro. rika in de vorige eeuw [IEN. De lotgevallen van een een Antwerpse beenhouwer uitgeefster Angèle Manteau S. Documentaire over de slag APIN ''-film ran Noël Coward is op zoek naar zijn verleden (ADVERTENTIE) ioeme" gerust het,laatste woord"1 Vrijdag 28 juli HILVERSUM I 402 m 12-00 Lichte grammofoonmu- 17 Mededelingen voor land- en 12.30 Nieuws. 12.40 Actualitei- 0 Platennieuws. 13.00 Stereo: rkestmuziek met zangsolisten, iziek uit vakantielanden: een trip door Europa. 14.00 Pro- rkest met zangsoliste: operet- n. 14.40 Stereo: pianorecital: muziek. 15.00 Pizzicato: muzi- Idagmagazine. 17.00 Coda: mu- ramma voor jonge mensen. 1 je weg wezen licht pro- 19.00 Nws. 19.10 Actualiteiten. VU-: Wilhelm Conrad Rönt- Nederland, door dr. W. A. H. ick. NRU: 20.00 Grenspost: in- voor en over vakantiegan- 25 Humanistisch Verbond. Kort taar, onder redactie van en uit- n door Th. Polet. 22.30 Nws. ofiel van de Supremes, muzi- ankbeeld. 23.15 Stereo: Hol- tival 1967: Nedérlands kamer- n zangsohste: oude en klassie- ek. 23.55 - 24.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 m 12.00 Licht orkest. 12.27 Me en t.b.v. land- en tuinbouw, erheidsvoorlichting: Uitzending landbouw. 12.40 Sportrevue. hiws. 13.10 Actualiteiten. 13.30 Pianorecital: klassieke en mo- uziek. 14.05 Poëziekroniek. 14.20 tord: het kasteel in de muziek tuur en als toeristisch reisdoel. >u je aan je woord: een spel over taal en literatuur. VPRO. uis: programma voor thuiszit- 16.00 Nws. 16.02 Namiddagcon- Radio kamerorkest, klein om en solisten: klassieke muziek, sieke pianomuziek. 17.00 Op kantiesuggesties voor kinderen rs. 17.10 Stereo: Muzikale aan* 17.45 Actualiteiten. 18.00 Nws. nerika in termijnen, praatje, cht orkest. 18.30 Jazz-rondo. chte grammofoonmuziek. 19.30 met doctor Burney: muzikaal uit de jaren 1770-1772. 20.00 05 Enkel spoor: drie monolo pen coda. VARA: 21.00 Stereo: gewijde muziek (gr.). 22.30 22.40 Actualiteiten. 22.55 Licht ogramma. 23.55 - 24-00 Nws. fCRSUM III 240 m EN FM 12.00 Nws. 12.02 Uit de buiten pers. 32.05 Een uurtje Frans, ws. 13.02 Uit de buitenlandse .05 El pée: gevarieerd platen- ima. 14.00 Nws. 14.02 Uit de ndse pers. 14.05 2 x Top 10- 15.00 Nws. 15.02 Muziekkantjes: ïziekprograrn. 16.00 Nws. 16*0* ie: live-opnamen van bekends 16.30 Sorbet: licht platenpro- |10 Nieuws. 17.02 Actualiteiten. 8.00 Pop Party- fcUSSEL VLAAMS 324 m vTws. 12.03 Lichte muziek. 12.40 •icht, mededelingen, program* zicht en SOS-berichten vojJJ 12.48 Lichte muziek. JZ.w nds persoverzicht. 13.00 Nws., icht en beursbericht. 13.20 ^a- k. 14.00 Nieuws. 14.03 Amuse- uziek. 15.00 Nieuws. 15-03 Ope- ziek. 16.00 Nieuws. 16.03 Beu**" 16.09 Lichte muziek 17.00 NW icht en mededelingen iziek. 17.45 Koorzang. lö,u 03 Voor de soldaten. 18.28 Paa i - litslagen. 18.30 Tips voor auto en. 18.45 Sport. 18.52 Taalwen- >5 Lichte muziek. 19.00 Nieuws, icht en veerpraatje. 19.30 Wee ek 20 13 Pianoduo- 20.30 L 2.00 Nieuws en berichten. 3»n •<lag 29 juli I 402 m Nieuws. 7.10 Het levende 7.15 Stereo: Klassieke )foonmuziek. 7.30 Nieuws. snde kerk: geestelijke lieder erweging. 8.00 Nieuws. g gevarieerd programma, t 8.45 Touringclub. Waterstanden). Zal HILVERSUM 7.00 N lezing. ifoonmi ïnde kerk: 8.32 )s; 9.35 HILVERSUM II 298 111 7.00 Nieuws en ochtend^1" 7.20 Socialistisch strijdlied- rammofoonmuziek. VPRU* fl'iQ ig. VARA8.00 Nieuws. rammofoonmuziek. 9.4U muziek programma nniu^iciv. i?s. (gr-)- ^SiW N® mma. ((11 uu ig- ra rd :RSUM III 240 m EN 9.00 Nieuws. 9.02 Klass foonmuziek, 10.00 Nieuws. groenten (gr.). 11-00 ïf „as- Iversum 3-vertissement- er ammofoonmuziek. 11-30 Leg smuziek. (Van onze redactie buitenland) DETROIT. Na vier dagen is het eindelijk rustig in Detroit. Gisteren verklaarde burgemeester Jerome Cavanagh na een rondrit door Detroit: ,.Ik geloof dat het voorbij is". Na deze ernstigste ras- senonlusten uit de Amerikaanse geschiedenis, drong de burgemees ter er bij alle zaken op aan zo snel mogelijk hun gewone werk zaamheden te hervatten. Tegelijk echter heeft gouverneur George Rofney Van de staat Michigan meegedeeld, dat hij de federale regering heeft gevraagd Detroit tot rampgebied te verklaren. (Van een onzer verslaggevers, DOETINCHEM Er zal een doel treffende samenwerking gerealiseerd worden tussen de gemeente-politie van Doetinchem en de gestichtsbewaking van het psychopatenasiel „De Kruis berg" le Doetinchem. Hiertoe is beslo ten tijdens een bespreking op het ge meentehuis in Doetinchem. Het overleg heeft tot een gezamenlijk Inzicht geleid, dat een betere bewa king van de verpleegden en een grote re beveiliging van de bevolking ge diend is met een betere samenwerking tussen politie en „De Kruisberg". Men zal trachten de diensten beter op ei kaar ai te stemmen. De nauwere samenwerking is hoofd zakelijk een uitvloeisel van de trieste gebeurtenis op 3 juli, toen een patiënt van „De Kruisberg" de 19-jarige Ria Florijn om het leven brac' t. De jongste drie ontsnappingen heb ben er echter ook invloed op gehad. Weliswaar konden de twee vluchtelin gen van zondagmiddag nog dezelfde dag in Arnhem worden aangehouden, de 23-jarige J. L. M. uit Amsterdem, die in de nacht van dinsdag op woens dag door verbreking van een ruit zien de vrijheid verschafte, is nog steeds op vrije voeten. Alhoewel hierop geen zekerheid bestaat, neemt men aan met een zogenaamd „licht geval" te doen te hebben. De handtekeningenactie van het co mité „Kruisberg veilig voor Doetin chem" blijkt intussen wej aan te slaan. Woensdagavond waren er al 800 handte keningen binnen, de meeste zijn afkom stig uit Doetinchem, maar ook uit de omgeving beginnen reacties binnen te komen. De initiatiefnemers, de heren M. K. Groenewegen en J. H. B. Wiggers heb- I ben nog geen enkele afkeurende reactie 1 ontvangen. UTRECHT (ANP) De federatie van werknemers in de zeevaart treft op het ogenblik voorbereidende maatregelen om eventueeel een staking uit te roepen onder de bemanningen van de Neder landse kustvaartschepen. De federatie heeft al overleg gepleegd jet het N.V.V., dat heeft meegedeeld, dat het achter een eventuele staking zal staan- Ook de internationale transport- arbeidersfederatie en de daarbij aange sloten organisaties hebben hun mede werking toegezegd. De werknemersorganisaties hebben n a iuni de kustvaart-cao opgezegd, ornaat de reders volgens hem onmoge- i eisen stehen. De redersorganisaties, »![f GSen VOQrdat °ver de nieuwe cao wit kan worden gesproken, van de bon oen onder meer de toezegging, dat zij twen meewerken aan de afschaffing van de reglementaire bemanningsschaaJ Aangeschreven aantal bemannings- ww cties Per schip), aan een zmH ng van de e*sen ingevolge de eaipiomawet en aan een schaalvergro- van de kustschepen. werknemersorganisaties vinden toiivJ n onaanvaardbaar, omdat in- ftisu 8 erXan v°lgens hen de finan- »oii JÜ! a^e Positie van hun leden zou ondergraven. tcre°variKrwG De bevelheb- Wcten win tl dertien militaire dis- tnarJïJfe .Mao Ts<= loens afzetten der armvol en Lai als nieuwe lel- het S 'O meldde donderdas De smii f blad ..Hongkong Star". vftDi-ri j neraals worden daarin aanEC- da8 toesSrT <China bee£t woehan ff IStaA ^Seronderdelen in Politiek vi Mao?" ge'komen teSen toen 5 hun steun toege. te onderhandel r Hank<>w vloog om vloo-pre«nfer S- 1verr.de v^tmg van »et dïjfLj151611 Foo Tsjiih, belast ?6t oen vy»f®vailiSltoW, die daar 'ovolutiegr0ol sterke culturele. militairen wülef^T1861!,g6nomen' Redden van Mao de functie Pmbool, prestóent t ?na e maar leog fes Sturen en S3aP Tsji naar «aoi van defensie Lin der-or Positie"g6wnPnns "\?en beschei- 6 geven, z0 meldde het blad. Intussen bleven militairen de wacht houden in de zwaarst getroffen delen van de autostad. Zij patrouilleren te voet, in pantserwagens en ln tanks, ter wijl helikopters vanuit de lucht do toestand in het oog hielden. Gister nacht belegerden de militairen de de laatste hardnekkige sluipschutters. De benzineverkoop is weer toege staan, behalve aan klanten die jerry cans willen vullen .Café's blijven ech ter tot nader order gesloten. Vermaak- centra mogen hun deuren weer ope nen, als ze geen drank verkopen. De kosten van de herbouw zijn fa belachtig, zei Romney, maar hij ver volgde: „Voorzover ik kan nagaan zal de materiële opbouw van deze stad heel wat gemakkelijker zijn dan de maatschappelijke wederopboujv". Voorlopig zijn er geen plannen om de federale troepen terug te trekken. Verscheidene negers die nu hun ar restatie op borgtocht zijn vrijgelaten, hebben verslaggevers verteld dat ze behandeld zijn als in een concentratie kamp. Ze hadden dagenlang zonder eten, drinken of sigaretten met tien tallen in kleine cellen opeengepakt gezeten, zo beweerden ze. De politie geeft toe dat veel arrestanten niet te eten hebben gehad, maar zegt dat pogingen worden gedaan om verbete ring te brengen in de situatie. ,,Er zijn ook genoeg politiemannen en bewakers die honger krijgen", aldus een woord voerder. Een van de vrijgelaten arrestanten zei dat er ook geen behoorlijke sanitaire voorzieningen waren. ,,Het was een hel", ze behandelden ons slechter dan honden. Een van zijn medegevagenen was door de hitte in de overvolle cel tot razerij gebracht, had zijn kleren van zijn lichaam gescheurd en de an deren aangevallen, maar de politie had niet ingegrepen. „Ze (de politie) zel den ons dat we allemaal beesten wa ren", aldus de man. In zeven andere steden in Michigan, waarheen de onlusten waren overge slagen, bleef het gisteren rustig, maar elders in de V.S. deden zich nieuwe ongeregeldheden voor. Te New-York sloegen in de befaamde exclusieve winkelcentra van Manhat tans fifth avenue en Madison avenue circa tweehonderd jonge negers aan het plunderen na het ingooien van eta lageruiten. Andere plaatsen waar het onrustig was, waren: Mount Vernon, een buiten wijk van New-York, waar jonge negers verscheidene winkelruiten ingooiden. South Bend (Indiana), waar benden jonge negers auto's met stenen beko gelden, winkelruiten verbrijzelden en brandbommen, wierpen. De burgemees ter kondigde een uitgaansverbod af en riep, toen er in de negerwijk schoten vielen, de hulp in van de nationale garde, die duizend man sterk de stad binnentrok. San Francisco, waar in een super markt van het neger-„getto" molotow cocktails ontploften die een brand ver- Een overzicht van een kilein deel van de ontstellende verwoesting in Detroit na de vier dagen en nachten durende rass en on lust en. oorzaakten: Cambridge (Maryland), waar de na tionale garde met traangas een grote groep negers uiteenjoeg; Phoenix (Arizona), waar de burge meester na twee achtereenvolgende nachten van gewelddaden de noodtoe stand uitriep en een uitgaansverbod af kondigde. Sluipschutters vuurden daar woensdagavond op de politie, waarbij een agent gewond werd; Cincinnati (Ohio), waar molotow- cocktails werden geworpen en schoten gelost, waarbij zes gewonden vielen; Toledo (Ohio), waar jonge negers vuurbommen wierpen, ruiten ingooi den en winkels plunderden. Ook in Chicago en Los Angeles waren gisteren ongeregeldheden tussen negers en po litie gaande. De negerleider dominee Martin Luther King heeft in Chicago een deel van de schuld voor de huidige spanning op het congres geworpen. „Het congres heeft de sfeer voor deze onlusten ge schapen. Het heeft getoond dat het zich niet bekommert om ratten, om de dood van kinderen in van ratten wemelende krotten", zei hij. LONDEN (AFP) De jeugdige Ame rikaanse negerleider Stokely Carmicha- el, kampioen van de .zwarte macht', zal Engeland niet meer mogen binnenko men. De minister van binnenlandse za ken, Roy Jenkins, deelde dit gisteren in het lagerhuis mee. De negerleider, die nu in Cuba is, heeflt in een van zijn vlammende redevoeringen, die hij in Esgeland hield, gezegd: „Als de Britten onze beginselen niet aanvaarden, zal ik hun huizen en fabrieken in brand laten steken". (Van onze Parijse correspondent) PARIJS Donderdagmorgen om vier uur is De Gaulle uit Canada op het Paryse vliegveld Orly neergestre ken, bepaald onvriendelijk ontvangen door met name de Franse pers. Hij werd opgewacht door zijn voornaam ste ministers, onder wie eerste minis ter Pompidou en de minister van fi nanciën Debré. De Gaulle die er ontspannen uitzag en glimlachte, verontschuldigde zich by zijn ministers dat hij hen uit hun bed gehaald en hun nachtrust verstoord had. Hij onderhield zich tien minuten met zijn voornaamste medewerkers in de ere-salon en reed daarna door naar het Elysée. Bij het afscheid zag men duidelijk lioe ernstig de gezichten van de ministers stonden. Het wachten is op een communiqué dat vermoedelijk niet eerder komt dan aanstaande maandag na afloop van de ministerraad. De pers reageerde gisteren fel. De hoofdredacteur van de conservatief-li- berale „Figaro" vraagt, waarom De Gaulle dit gedaan heeft. Men krijgt de indruk van een man die zichzelf niet meer in de hand heeft. Onvoorwaarde lijke aanhangers van De Gaulle hebben altijd beweerd, dat de generaal een profetische blik heeft en zich nog nooit heeft vergist. Maar ditmaal krijgt men, aldus de Figaro, de indruk dat De Gaul le een onherstelbare flater heeft gesla gen. De hoofdredacteur van de „Aurore", altijd anti-gaullistisch, doet in een ar tikel op de voorpagina een beroep op de vroegere minister van financiën Giscard d'Estaing om met De Gaulle te breken en de regering ten val te bren gen. Het blad spreekt de verwachting uit dat de ministers, die achter de scher men kritiek hebben op De Gaulle, open lijk hun afkeuring zullen doen horen. En het wekt de volksvertegenwoordi gers op met hun kritiek niet te wachten tot begin oktober de kamer weer bij eenkomt. De provocerende propagandatournee van de generaal heeft ook reacties uit gelokt van minderheidsgroepen in Frankrijk zelf. Ongeveer 20 mensen, die zeiden afkomstig te zijn uit Bretagne, hebben woensdagavond in het centrum van Montreal 'n demonstratie gehouden ten gunste van meer rechten voor hun gebied in Frankrijk. Zeven betogers werden door de politie gearresteerd, maar later losgelaten. De betoging werd gekenmerkt door leuzen van „bevrijding". Op een bord van de betogers stond: „Meneer De Gaulle, liefdadigheid begint thuis". Op een ander stond: „Lester B. Pearson, laat ons vrij." Roger Moride, woordvoerder voor de Bretoens, zei tot een verslaggever: „Het was voor ons erg vermakelijk, hier in Montreal, om te horen dat De Gaulle Voor raaar 45 cent per echte liter en nog thuisbezorgd ook. WASHINGTON (KNP) De katlio- lieke diocesane huwelijksbureaus ln Amerika zijn gewaarschuwd voor het verschijnen van de Nederlandse kate- chismus en vooral voor de passage daarin over de geboorteregeling. De directeur van het nationaal hu welijksbureau van de Amerikaanse bis schoppenconferentie, de priester Mc. Hugh, maakt de plaatselijke directeuren erop attent dat zij over deze visie uit Nederland vragen van gehuwden kun nen verwachten, zo gauw de katechis- mus ook in Amerika uitkomt. Rev. Mc. Hugh merkt wel op, dat hij •lies op eigen houtje doet en niet in opdracht van do Amerikaanse bis schoppen. Afsc/eidsgroet aan Canada van pre. sident en mevrouw De Gaulle. de separatisten aanmoedigt, terwijl er thuis meer dan 3,5 miljoen Bretoens zijn die niet eens hun eigen taal mo gen spreken." Hetzelfde geldt ongeveer voor de Frans-Vlaamse bevolking van de streek ten westen van Rijssel. De parlementsfracftie van de linkse fe deratie onder Mitterrand heeft inmiddels een bijeenkomst geëist van de commissie voor buitenlandse aangelegenheden van de Assemblée teneinde de uitleg van de regering te horen over de recente ge beurtenissen in Canada. Later is bekend geworden, dat De Gaulle geen beleefdheidstelegram zond naar premier Pearson van Canada toen hij voontijdig terugkeerde. Hij stuurde er wel een naar de premier van Quebec. ROME (Reuter) Als zich buiten gewone gebeurtenissen voordoen, is het niet uitgesloten dat Italië de diplomatie ke betrekkingen met Oostenrijk ver breekt, heeft premier Aldo Moro in het Italiaanse parlement gezegd. Het parlement gaf zijn goedkeuring aan de straffere houding die de regering jegens Oostenrijk wil aannemen wegens de terreurdaden in Alto Adige (Zuid- Tirol). Italië is van mening, dat Oosten rijk niets doet om die daden te ver hinderen. De Italiaanse regering heeft besloten zich te verzetten tegen een associatie van Oostenrijk met de EEG, zolang het geen einde heeft gemaakt aan de ter reur. Vorige maand lieten in Alto Adige vier Italiaanse soldaten het leven door booby traps. De bevolking van het ge bied is overwegend Duits-sprekend. DJAKARTA (ANP) De Indone sische minister van buitenlandse zaken Adam Malik heeft de hoop uitgespro ken dat de wereld aandacht zal schen ken aan, de wens van de niet-gekozen regionale raad van West-Irian dat dit gebied deel zal blijven uitmaken van Indonesië. Malik voegde daar echter aan toe dat Phdonesië nog steeds bereid is in 1969 in West-Irian een volksstemming te laten houden over de toekomstige status van het gebied, zoals in 1962 met Nederland is overeengekomen. ISTANBOEL (A.P.) Mohamme daans Turkjje is zo geschokt door het feit dat paus Paulus bij zijn bezoek aan het Aya-Sophiamuseum dinsdag neer geknield is en gebeden heeft, dat de ge volgen van deze daad alle andere ge beurtenissen tijdens het verblijf van de paus in Turkye dreigen te overschadu wen. De Aya Sophia was een byzantijnse kathedraal tot in de 15e eeuw, toen de mohammedanen Constantinopel ver overden en de kerk in een moskee ver anderden. Veertig jaar geleden is de moskee een museum geworden. De Turkse wet verbiedt diensten en gebeden in het museum. De Aya Sophia is voor de Turken het symbool van de overwinning van de islam op het chris tendom. Vaak is er in de afgelopen ja ren voor gepleit dat het museum weer moskee zou worden. Voor vele Turken is het korte gebed van de paus in het museum dan ook een steen des aanstoots. Twee parlementsleden hebben reeds een scherp protest laten horen in het parlement, en gezegd dat de paus „ge trapt heeft op de harten van miljoenen mohammedanen". Het invloedrijke dagblad „Millyet" noemt wat de paus deed een „blunder". Hij was niet op de hoogte van wat hij deed of anders was het een opzettelijke uitdaging, aldus het blad. Een woordvoerder van het patriar chaat van de orthodoxe kerk heeft ge zegd dat de paus in de Aya Sophia is neergeknield en gebeden heeft „voor de godsdienstige eenheid en de vrede op aarde". De regering laat zich niet uit over het incident. De minister van binnen landse zaken heeft wel een beroep ge daan op de pers geen ophef te maken van het geval. Vele Turken zien in het bezoek van de paus een manoeüvre die het gezag van de 81-jarige patriarch Athenagoras moet versterken. Op het hoogtepunt van de Grieks-Turkse geschillen om Cyprus is in Turkije van vele zijden aangedrongen op uitwijzing van Athe nagoras. NEURENBERG (AP) Een recht bank in Neurenberg heeft de 27-jarige Klaus Gosmann veoordeeld tot levens lange gevangenisstraf wegens moord op vijf personen. Hij pleegde vier van de moorden tijdens het slaan van de kerkklokken op het middaguur om het geluid van de revolverschoten door de klokken te laten overstemmen. De enige keer dat hij hiervan af week werd hij gegrepen. In een wa renhuis te Neurenberg wilde hij het tas je van een winkelende vrouw stelen. Toen hij werd achtervolgd schoot hij een van zijn belagers dood. Het proces heeft drie weken geduurd. De openbare aanklager voerde aan dat Gosmann een hartstocht voor geld snelle auto's en wapens heeft. Toen hij negentien jaar was had hij een jong echtpaar gedood omdat hij geld wilde hebben voor 'n motorfiets. Hij heeft toen niet terechtgestaan. In 1962 schoot Gosmann bij twee bankovervallen beide mi len een bank bediende dood. In 1963 vermoordde hij de eigenaresse van een wapenwinkel en haar zoon. Tijdens het vooronderzoek heeft hy verteld plannen te hebben beraamd om de actrice Elke Sommer te ontvoeren met het doel losgeld te krijgen van haar echtgenoot de Amerikaanse jour nalist Joe Hyams. Bij zijn arrestatie had Gosmann een pistool bij zich met de inscriptie „Elke". ROME (KNP) „Het symposium van de Europese bisschoppen in Nederland is een zaak van de grootste betekenis geweest", aldus Paus Paulus in een kort gesprek met de redacteur van het Romeinse blad „II Messagero', aan boord van het vliegtuig dat hem gis teravond terugbracht van Smyrna naar Rome. (ADVERTENTIE) Waarom? Omdat verandering van voedsel of water dikwijls maag-en darmstoornissen veroorzaakt. Norit helpt dan snel en afdoend. Norit is natuurlijk overal verkrijgbaar maar U vindt (bijvoor beeld in het bui tenland) mis schien niet direct de goede zaakl Daarom altijd Norit mee op reis! Vraag Norit aan Uw eigen apothe ker of drogist. In het afgelopen weekeinde is Pier re Kemp overleden, de dichter uit Maastricht, die in heel veel, heel klei ne gedichtjes getuigde van zijn mooie venslust en zijn voorkeur voor mooie dingen. Een van de mooiste dingen vond hij (terecht vind ik) vrouwen. Met name één regel van Pierre Kemp verdient de onsterfelijkheid: „Het dier van een jonge vrouw schrijdt voorbij in de zonneschijn"Ik vind deze regel van hetzelfde niveau als die andere beroemde van Adriaan Roland Holst: „Ik zag een vrouw die schreed alsof zij nooit zou sterven". Sterkte vandaag met de blaren. Vandaag krijgt u bloemen, als u ten minste in de Vierdaagse meeloopt, prins Claus krijgt vanavond naar ver luidt, goudsbloemen. De Haagse Post publiceerde deze week een kort stukje uit de memoires van Jayne Mansfield, die ze net voor haar dood voltooide. De mannen in haar leven vergeleek ze met weg wijzers, die ze inhaalde en achterliet. Jan Cremer teas een van die weg wijzers. Ze liet een Braziliaanse mil jonair zitten, schrijft ze, „toen ik plotseling Jan Cremer, een Holland se schrijver en schilder, ontmoette. Hij had lang haar en droeg onwaar schijnlijke kledingstukken, zoals een das met bloemen en een roze pak. Hij was volkomen platzak". Desondanks werd Jan de volgende „kilometerpaal" in Jaynes leven. „Jan en ik maakten samen toekomst plannen. We wilden naar Engeland gaan en daar in de meest uitgelezen kringen furore maken. We wisten dat we het moeilijk zouden krijgen, maar Jan was bereid van honger te ster ven om mij op mijn voetstuk te hand haven Maar tenslotte werd hij kwaad omdat ik zin had in een ar tiest van 20. met bebop. Zo ging ik weer verder naar het volgende paal tje". Zo gaat dat dus in die kringen. „Wie rijdt er tegenwoordig nog op een biefstuk een koers uit?". (Wout Wagtmans) Nagenoeg alle kranten hebben com mentaren gewijd aan het avontuur van De Gaulle in Frankrijk. Enkele passages: De TIJD: „Charles de Gaul, le, nostalgisch bedevaartganger langs de heilige plaatsen van Frankrijks vergane glorie". De Gazet van Ant werpen: „Het gebeurt allemaal met de onaanraakbare arrogantie van een Roi Soleil, in de slaapwandelende on verstoorbaarheid van een uitverko- rene-bij-de-gratie-Gods, midden in de efficiente luister van een zelfge- creëerd ritueel". Een lezer van deze krant reageert op de volgende manier: „Sinds Charles zijn Unvollendete voltooide, door niet te gaan naar d'hoofdstad Ottawa,, beginnen nu zijn Fransen slijk te gooien naar de geëmotioneerde Old Papa". ,,Ik, als marxist, weet dat op een anarchistische manier, zonder het zelf te willen, de kapitalistische maat schappij op weg is naar haar tegen pool, het socialisme". Premier Maurer van Roemenië Vorige week heb ik al melding ge maakt van het merkwaardige feit, dat het ministerie van Verkeer en Wa terstaat vorig jaar nog „Geachte Heer" boven en „Hoogachtend" on der zijn brieven zette, maar nu niet meer. Toch staat er in een Taalgids voor Ambtenaren, die onlangs ver schenen is: „Dat een ambtenaar ook in zijn ambtelijke correspondentie naar beleefdheid streeft, is, naar wij hopen, een normale zaak". Dat boek is dan zeker een vervan ging van dat oude-stijlboek voor amb tenaren waarin de historische zin voorkomt: „Men vermijde de aanvoe gende wijs". MERIJN. LEEUWARDEN (ANP) Een echt paar uit Leeuwarden, de heer A. Stulp en zijn echtgenote, en twee onderwijzers, de heren Jan Visser uit Groningen en Dieter Jellema uit Zuidhorn, hebben tij dens een veertiendaagse vakantie in Hosgarije bijne twee dagen onder arrest gestaan. Het gezelschap, dat logeerde bij een Hongaars echtpaar, werd tijdens een autoritje bij een grensovergang gear resteerd door de geheime politie, toen een van hen, Jan Visser, per abuis een militaire trein met oorlogsmaterieel had gefotografeerd. PAKIJS (REUTER) Brandweer brigades uit tien steden zijn woens dagavond ingezet bij de bestrijding van een bosbrand b(j Fontainlebleau ten zui den van Parijs. De bossen zijn er na weken van hitte golven en weinig regen kurkdroog. In de omgeving van Dragutgnan aan de Franse Riviera worden 200 ha bos door brand bedreigd, bij de blussing zijn Catalina-vliegtuigen ingezet die water spuiten. Twee bosbranden zijn gemeld in het departement Gard ten westen van Avignon.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 7