GERT EN HERMINE: „Ons genre doet het nog jaren" IK G Televisie-vrees van Kan lijkt een idee-fixe BIB VAN DIE LEKKERE MEEZINGERTJES Schilderende taxichauffeur wil beeldhouwer worden Ramp in goudmijn eist drie doden KERSENBONBONS BIGGLES: de parachutisten ROMNEY Elders in KUSTVAART BEDREIGD DOOR STAK Legerleide willen Ma afzetten Oplichters duperen twee juweliers ie Ook politie bewaking De Kruisb DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 28 JULI 1967 11 Zeg het met bloemen NEDERLAND I Vrouwen in gevaar NEDERLAND II.- De ontwortelden REGERING SPAART 91 MILJOEN OP RIJKSBEGROTING Vertrekoverschot van bijna 6000 Nederlanders BELGIë (Waals) Week-end ECHTE BETUWSE MEIKERSEN Proefen U kiest Bijna 10.000 gulden WM/rnf worn cm mm kkumkweeuwen ^Inderdaad, er if mm een middel !8ij nacht op grote hoogte mitpl&iU vliegen zodat hij M5 niet hoort! mmmm) Sl BELGIë (Vlaams) De laatste invasie 55 Handtekeninge Onderhandelingen c.a.o. vastgelopen Berichten m Hongfc (Van een onzer verslaggevers) VALKENBURG „We zijn nog steeds populair. Dat kan ook niet anders, want we brengen steeds de gezellige toer van die lekkere meezingertjes en dat moeten de mensen hebben. De klassieke, ernstige muziek slaat niet zo erg aan bij Jan-met-de- pet. Het grootste deel van de mensen, zeker 80 pet. is volslagen leek op muziekgebied en voor de ze mensen moet iets gebracht worden dat aanspreekt dat mak kelijk te volgen en mee te zingen valt. Daarmee hebben we nu al zeven jaar bijzonder groot succes en dat zal zo ook nog wel blijven de eerste jaren." Aldus Gert Tim merman, terwijl hij in de provi sorische kleedruimte van het Val- kenburgse openluchttheater zijn natte haren met ervaren slagen 'n beetje in de plooi tracht te leg gen. Mams Hermien gooit kwis tig grote wolken haarlak door de kleine ruimte, ze schikt hier en daar nog een plooitje, trekt het vlinderdasje van collega-echtge noot Gert recht, en het zeer ge liefde „gezellige-toer" echtpaar is klaar om op te treden voor het vakantiepubliek, dat de tribunes in het Valkenburgse theater vult. De voorbereidingen voor deze avond zijn niet zonder strubbelingen verlo pen. Toen Gert zijn geluidsinstallatie liad opgesteld, kwam een heerlijk ha- gelbuitje, zodat hals over kop weer alles naar binnen gehaald moest wor den. Gert en Hermine waren kletsnat geworden en toen we beiden opzoch ten zat Mams voor een kacheltje te be komen van de zomerse regenbui. Het grote succes van Gert is nog steeds zijii „grijze haren", een num mer dat op de plaat de 250.000 exem plaren gehaald heeft'. Gert meent dat hij zelf, noch iemand anders dit aan tal ooit meer zal kunnen overschrij den. ,,Het is zeker goed voor 300.000 schijven in de komende jaren!" Het populaire paar tracht steeds de dag zo in te deien, dat de nachtrust niet in het gedrang komt- dat ze vol doende aandacht aan de kinderen kun nen besteden, die toch al zo weinig aan pa en moe hebben, en dat ze steeds elke dag thuis hun warme maaltijd kunnen gebruiken. Meestal rijden ze om vier uur van huis weg en dan zijn ze ruim op tijd op de plaats van be stemming. Daar bouwen ze dan hun eigen geluidsinstallatie op ,,dat werkt prettiger en je kunt op dat ding ver trouwen" en dan gaan ze nog even een klein afzakkertje nemen voor de voorstelling. Zelf componeert hij zijn liedjes en wanneer hij ooit zijn zangersloopbaan eraan zal moeten geven, wil hij zich gaan toeleggen op het zelf opnemen van platen in een eigen studio met andere artiesten. Zelf schrijft hij dan de liedjes en componeert hij de mu ziek. „Ons genre doet het al jaren, voor de jeugd moet er steeds iets nieuws zijn, doch wanneer ze groter zijn ge worden, vallen ze vanzelf weer op ons genre" zegt Gert. Het paar krijgt veel fanmail en elke twee maanden gaan de echtelieden er enkele avonden voor zitten om hun fans te antwoorden. Iedereen krijgt een foto met hand tekening, eventueel aangevuld met een gestencilde levensbeschrijving der bei de artiesten. Zeven jaar geleden begon Gert in Duitsland als saxofonist en klarinet tist met een eigen orkest je, nadat hij anderhalf jaar militaire muziek in de lucht geblazen had bij de Koninklijke Militaire Kapel. „Blumen von Tahiti" was de eerste topper, die echter pas twee jaar later in Neder land een gouden schijf wist te halen. Daarna kwamen o.a. Grijzen haren en Mondhelle Nacht. Gert, die acht in strumenten bespeelt, genoot een mu ziekopleiding aan de muziekschool in Zwolle. Hij vindt het onontbeerlijk voor iemand die in het vak iets wil berei ken. In 1963 huwde Gert „voor het ge mak" met de zangeres van het or kest Hermine en maakte haar tot mams van hun kinderen en tot zijn onafscheidelijke partner. ,,Een goede vereiste is dat we een voudig blijven, dat we midden tussen de mensen blijven staan. Je moet ie nooit verheven gaan voelen, dan loopt het mis. Ik voel me helemaal niet te goed om, zoals net tijdens die regen bui even mee te helpen de installaties in veiligheid te brengen. Mams en ik waren kletsnat, maar dat maakt niks uit" vertelt Gert De regisseur komt het kleedhok bin nen hollen. ..Dadelijk optreden jon gens". Vlug een laatste blik in de spie gel. even een onvoorzichtige duw te gen een wankel wandrek en holderde bolder donderen spiegel en bloemen- vaas naar beneden. Scherven brenger geluk is echter hun devie» en lachend worden de scherven bij elkaar geraapt. (ADVERTENTIE) Denk aan uw trouwdag'. 15.00 DE VIERDAAGSE. Reportage van. de binnenkomst op de laatste dag in Nijmegen. 18.45 DE MIN1MOLEN 18.50 NIEUWS 19.00 BEESTJE KIJKEN 19.25 HOEPLA. TV-magazine 20.00 JOURNAAL 20.20 LAAT JE KISTEN. Cabaretprogramma 20.45 DE OUDE DRAAIDOOS. Vrouwen in gevaar 21.20 NOUS LES AMOUREUX. Liedjes gezongen door Jean-Claude Pascal 21.50 ONAANTASTBAAR. Op zoek naar een markt voor whisky 22.35 HET DOOPSGEZINDE WERELDCONGRES. Reportage 22.45 JOURNAAL Eeh herin"' ,efWQ (Van onze r.t.v.-redactie) BREDA Het bericht dat onlangs in de bladen verscheen en waarin gemeld werd dat Wim Kan en Corrie Vonk in oktober voor de Belgische radio en televisie gaan optreden, zal vele kijkers hebben verrast, omdat onze nationale cabaretier tot dusver categorisch weigerde voor de Nederlandse televisie te ver. schijnen. De man, die ongezien met zyn oudejaarsconference zich de lieve ling weet van miljoenen luisteraars, wenst niet oog-in-oog te staan met even- zovele miljoenen kijkers en geeft voor deze „beeldhuis-aversie" een reden op, die op zijn zwakst gezegd onbevredigend klinkt, al zal niemand Kan het recht ontzeggen met zijn geesteskind te doen wat hij wil. Welke is nu die reden, die Wim Kan het medium televisie doet mij den? Zoals bekend, is Kan gewend zijn eigen programma's te regisseren. Het geen betekent, dat hij alles zelf tot op de draad uitkient en niets aan het toe val overlaat. Bij optreden voor de ra dio of in de schouwburg houdt hijzelf de touwtjes strak in handen, want Wim is, bij alle oubolligheid en ge zellige kritiek op ministers, een zeer precies man. Hij is bang, dat hij bij een optreden voor de televisie die „vinger" in de pap grotendeels zal verliezen, omdat hij dan moet werken onder een regis seur en afhankelijk is van de beelden, die de cameraman van zijn program ma maakt. Zelf heeft hij verklaard het „levens gevaarlijk" te vinden, omdat zijn popu lariteit er onder zou kunnen lijden. Dat laatste valt echter moeilijk aan te nemen. Een man als Kan, die een begrip in onze Nederlandse amuse mentswereld is geworden en eigenlijk zeggen mag wat hij wil, omdat hij een gekoesterd „enfant terrible" is, be hoeft geen ogenblik angst te hebben, dat hij door een misschien niet zo geslaagde televisie-uitzending aan roem zal inboeten. Die „drempel vrees" om visueel in onze huiskamers te verschijnen, lijkt daarom een idee- fixe tenzij de grote Kan door de qua- si-huiver voor de beeldbuis zich een „image" van opperste exclusiviteit wil aanmeten. En eerlijk gezegd gaat ons vermoeden in deze richting. Hij heeft eenmaal het besluit genomen geen gebruik te maken van het tv- medium en nu kan hij moeilijk terug komen op dit verbod dat hij zichzelf oplegde. Dat, commercieel gezien, een tele visie-optreden nadelige gevolgen zou kunnen hebben, omdat dan het bezoeir aan de schouwburg minder zou wor den, werd en wordt nog herhaaldelijk gelogenstraft door zijn beide grote col lega's Toon Hermans en Wim Sonne- veld, die van tijd tot tijd graag ge bruik maken van de beeldbuis en wier voorstellingen in de steden van ons land daarvan financieel niets te lijden hebben, integendeel. Limburgse Toon en Utrechtse Wim schuwen de ongeziene miljoenenscha- re geenszins, omdat het voor hen bij na een uitdaging moet zijn evenveel succes te oogsten bij een publiek waar mee men rechtstreeks contact heeft, als bij een auditorium in een zaaltje of zaal, dat gemakkelijker de invloed vanaf de Bühne ondergaat- Trouwens Wim Kan heeft door zijn toestemming tot de tv-uitzending van de Belgische televisie in feite al in- HERMINE EN GERT (ADVERTENTIE) een belofte tegelijk. r»EN HAAG Het resultaat van het uitkammen van de rijksbegroting 1967 is dat de regering voor 91 miljoen gulden heeft kunnen besparen, waar van 6,6 miljoen geboekt moet worden onder de naam „financiële meeval lers". De volgende departementen hebben op diverse posten de navolgende be dragen kunnen bezuinigen: algemene zaken 4 miljoen (investering civiele verdediging), justitie 2 miljoen (bouw- subsidies kinderbescherming en psy chopatenzorg), binnenlandse zaken 11 miljoen (uitstel ziektekostenverzeke ring ambtenaren), onderwijs en weten schappen 5 miljoen (diverse posten), financiën 3,3 miljoen (idem), defensie 5 miljoen 'aanschaffing materieel voor de drie krijgsmachtonderdelen), volks huisvesting en ruimtelijke ordening 21,2 miljoen, verkeer en watestaat 21,2 miljoen, verkeer en waterstaat miljoen, landbouw en visserij 13 mil joen (waarvan 6,5 miljoen door verla ging van de subsidie op broodgraan met 2.75 gulden per 100 kilo), sociale zaken en volksgezondheid 6 miljoen, c.r.m. 4,5 miljoen. Zoals uit dit overzicht blijkt heeft alleen het ministerie van buitenlands» zaken niet bijgedragen aan het bezui- nigings-resultaat. breuk gepleegd op zijn besluit nooit voor de televisie op te treden. Op een afstand van nauwelijks 200 kilometer wel doen wat men in eigen land ver foeit, is op zijn minst genomen een onbegrijpelijke inconsequentie van een groot artiest, die werkelijk niet be hoeft te bedelen om de gunst van het publiek. Kan heeft voor zijn optreden in Bel gië de restrictie gemaakt, dat de uit zending van de artiesten-echtparen, waarvan hij met zijn vrouw Corrie Vonk het spits afbijt, in geen geval mag worden vertoont in Nederland. Ook dat klinkt onbegrijpelijk, als men weet, dat grote delen van Noord-Bra bant, Zeeland en Limburg de Belgi sche televisie even goed soms zelfs beter ontvangen als de Hüversumse en Bussumse beelden. Zou Wim Kan bij het nemen van zijn besluit daar aan niet gedacht hebben? Smaken verschillen, maar van planten houdt haast iedereen DEN HAAG (ANP) De buiten landse migratie op grond van de re gistratie bij de gemeentelijke bevol kingsregisters heeft in de -eerste helft van 1967 een geheel ander beeld ver toond dan over dezelfde periode van het vorige jaar. Per saldo leverde de migratie over onze landsgrenzen in de maanden januari tot en met juni van dit jaar een vertrekoverschot van bijna 11.000 personen, terwijl in 1966 in dit tijdvak nog sprake was van een ves- tigingssurplus van bijna 7.000. Deze ommekeer is të wijten aan een aanmerkelijk geringere vestiging (bij na 24.000 tegen ruim 36.000), en een sterk toegenomen vertrek (bijna 35.000 tegen bijna 30.000), zo deelt het minis terie van economische zaken mede. Deze verschillen zijn nagenoeg ge heel veroorzaakt door verschuivingen in de trek van vreemdelingen over on ze grenzen. Het aantal gevestigde vreemdelin gen bleef meer dan de helft achter bij dat in dezelfde periode van 1966 (10.000 tegen 22.000), het aantal vertrekkenden was daartegenover de helft hoger 15.000 tegen 10.000). Een en ander heeft voor januari tot en met juni 1967 geleid tot een vertrekoverschot van bijna 5.000 vreemdelingen tegen een vestigingssal do van ruim 12.000 gedurende ja- nuari-juni 1966. In de omvang van de immigratie resp. emigratie van Nederlanders kwam nauwelijks verandering en ook het daaruit voortvloeiende vertrekoverschot was in de beidé vergeleken .perioden vrijwel gelijk (resp. 6.000 tegen 5.500). 20.00 JOURNAAL 20.05 EéN HORIZONTAAL. Quiz-programma 20.25 NU'. EN DAN. Een forum bespreekt de emancipatie van de vrouw 21.20 HET AMSTERDAMS KAMERORKEST. Fluitist Jan Visser in een uitvoering van de suite in b kleine terts van Johann Sebastian Bach 19.30 19.45 19.55 20.00 20.20 21.10 22.00 22.50 18.50 18.55 19.25 19.30 20.00 20.30 22.15 22.45 NIEUWS AFFICHES BONHOMMET ET TILAPIN MAX LA MENACE. TV-film JOURNAAL WEEK-END. Blijspel van Noël Coward DE KHMERS. De mens op zoek naar zijn verleden JOURNAAL (Van onze correspondent) HAMBURG Dat er onder de taxichauffeurs originele typen bestaan, is algemeen bekend. Dat men grote steden uit het perspectief van kundige taxichauffeurs beter leert kennen en beoordelen dan door gedrukte reisgid sen, mag ook wel gezegd worden. Maar in een taxi geportretteerd en aan de hand van surrealistisch schetsen met het boosaardige in onze wereld ge confronteerd worden, kan iemand alleen in Hamburg overkomen. (ADVERTENTIE) Onder de taxichauffeurs van de grootste stad in de Duitse Bondsrepu bliek neemt de 36-jarige Rudolf Lohle een speciale plaats in, omdat hij met zijn klanten net zo goed in Engels en Frans als in Nederlands en Duits een gesprek voert. Vreemde wegen leidden de vroegere légionnaire, deco rateur en etaleur naar de Elbe. In het vroegere Indo-China begon hij te schil deren, vooral landschappen. Maar reeds spoedig kwam hij tot het inzicht dat hij bij alle begaafdheid en zelfbe wustzijn nooit een Gaughin zou wor den. Een taxi in Hamburg verzekert het bestaan van hem en zijn gezin. Ge durende de lange wachttijden filoso feerde Rudolf Lohle over 's werelds loop en over de mensen, die deze aar de bevolken. Met het tekenpotlood wil hij bereiken, dat de mensen niet ach teloos langs elkaar heenlopen. Grimas achtige koppen, spookfiguren van schrikwekkende kracht dwingen de passagiers tot nadenken. Hij werkt met zijn tekenstift op hun gemoed. „Ik wil", zo zegt hij, „dat zij zich in het bewustzijn van hun weerspannige nei gingen op het betere bezinnen". Lohle zegt van zichzelf, dat hij een moderne Don Quichot is De .werken van de schilderende taxichauffeur worden elk weekend op de schilderij.enmarkt in de Hamburg- se City tentoongesteld. Nieuwsgierig en hoofdschuddend blijven de voorbij gangers voor de vreemde fantasievoor stellingen staan, waarvan echter een eigenaardige betovering uitgaat. Nog zijn ze goedkoop te krijgen: tien mark kost een snelportret, 75 mark een van de surrealistische voorstellingen van het boosaardige. Later, als hij over meer tijd en kapitaal beschikt, wil Rudolf Lohle beeldhouwer worden. CARLETONVILLE (REUTER) Bij een ongeluk in de „Blyvooruitzicht" goudmijn te Carletonville in Zuid-Afri- ka zijn gisteren drie Afrikaanse mijn' werkers om het leven gekomen ter wijl er 18 vermist worden. Ter opsporing en redding van de ves- misteh is een grootscheepse campagne op touw gezet. De ramp is het derde mijnongeluk in Zuid-Afrika in drie da gen tijds en het tweede in de omge ving van Carletonville. Dinsdag kwa men in de Western Deep Levels goud mijn te Carletonville 50 Afrikanen om het leven en werden 49 anderen ge-, wond toen zij in verdrukking kwamen" op weg naar de liftschacht. Diezelfde dag kwam bij een ontploffing in een goudmijn te Welkom in de Oranje Vrij staat een blanke om het leven en wer den 12 Afrikanen gewond. (ADVERTENTIE) Ringers kersenbonbons met échte hele Betuwse meikersen. Alleen déze kersen hebben de juiste vlezigheid, een verrukkelijk aroma en een onovertroffen smaak. Ze worden door Ringers met meesterhand gedrenkt in pittige likeur en omhuld niet de vermaarde Ringers chocolade. DORDRECHT (ANP) Twee Dordt- se juweliers zijn deze week de dupe van oplichterstrucs geworden. In het begin van de week verdween een briljant van 8400 gulden, nadat een juwelier bezoek had gehad van een Engels sprekende dame en haar Ne derlands sprekende vriendin. De En gels sprekende koos enkele briljanten uit. De Nederlands sprekende vrouw leidde de aandacht van de juwelier af door veel interesse te tonen voor een zilveren theeservies. Zij kocht dit niet maar beloofde later op de dag terug te komen. Zij kwam niet en de juwe lier, die inmiddels argwaan had ge kregen. bemerkte dat een van de bril janten was verdwenen. Een andere Dordtse juwelier kwam er wat minder slecht af. Uit zijn zaak verdween een gouden armband van ongeveer 100 gulden. Een man had de ze armband uit enkele andere model len gekozen en was daarna even naar buiten gegaan om aan zijn verloofde te vragen hoe ze zijn keuze vond. Dat „geven" duurde echter bijzonder lang De man kwam niet terug. rr— /ai mmme niiïpljAri. rltvlotil Dan een vrije val met het valscherm en ongemerkt in ie buurt lenden! Het (s een waagstuk maar er h mi AA al wmb en jack maken z/cn mx/nf 6£makimommm6 k/aak... ..tekmicf huimpepir/ez/cv een wee naak net mak saant. 'n Klein menings verschil reef b\oemen 96t Ge het „laatste woord1' Vrijdag 28 juli HILVERSUM I 402 m KRO: 12.00 Lichte grammofoonmu* ziek. 12.27 Mededelingen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.40 Actualitei ten. 12.50 Platennieuws. 13.00 Stereo*. Lichte orkestmuziek met zangsolisten, 13.30 Muziek uit vakantielanden: een muzikale trip door Europa. 14.00 Pro menadeorkest met zangsoliste: operet teklanken. 14.40 Stereo: pianorecital: moderne muziek. 15.00 Pizzicato: muzi kaal middagmagazine. 17.00 Coda: mu ziekprogramma voor jonge mensen, 18.30 Wil je weg wezen..: licht pro gramma. 19.00 Nws. 19.10 Actualiteiten, 19.30 R.V.U.: Wilhelm Conrad Rönt gen en Nederland, door dr. W. A. H. van Wylick. NRU: 20.00 Grenspost: in formaties voor en over vakantiegan gers. 22.25 Humanistisch Verbond. Kort commentaar, onder redactie van en uit gesproken door Th. Polet. 22.30 Nws. 22.40 Profiel van de Supremes, muzl* kaal klankbeeld. 23.15 Stereo: Hol land Festival 1967: Nedèrlands kamer orkest en zangsoliste: oude en klassie ke muziek. 23.55 - 24.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 m AVRO: 12.00 Licht orkest. 12.27 Me dedelingen t.b.v. land- en tuinbouw, 12.30 Overheidsvoorlichting: Uitzending voor de landbouw. 12.40 Sportrevue. 13.00 Nieuws. 13.10 Actualiteiten. 13,30 Stereo: Pianorecital: klassieke en mo derne muziek. 14.05 Poëziekroniek. 14.20 Slotakkoord: het kasteel in de muziefc en literatuur en als toeristisch reisdoel. 14.50 Hou je aan je woord: een spel met en over taal en literatuur. VPRO, 15.30 Thuis: programma voor thuiszit tenden. 16.00 Nws. 16.02 Namiddagcon- eert. 1.' Radio kamerorkest, klein om roepkoor en solisten: klassieke muziek. 2. Klassieke pianomuziek. 17.00 Op stap: vakantiesuggesties voor kinderen en ouders. 17.10 Stereo: Muzikale aan winsten. 17.45 Actualiteiten. 18.00 Nws, 18.15 Amerika in termijnen, praatje. 18.20 Licht orkest. 18.30 Jazz-rondo. 19.00 Lichte grammofoonmuziek. 19.30 Op reis met doctor Burney: muzikaal dagboek uit de jaren 1770-1772. 20.00 Nws. 20.05 Enkel spoor: drie monolo gen en een coda. VARA: 21.00 Stereo: Klassieke gewijde muziek (gr.). 22.30 Nieuws. 22.40 Actualiteiten. 22.55 Licht platenprogramma. 23.55 - 24-00 Nws. HILVERSUM III 240 m EN FM VPRO: 12.00 Nws. 12.02 Uit de buiten landse pers. 12.05 Een uurtje Frans. 13.00 Nws. 13.02 Uit de buitenlandse pers. 13.05 El pée: gevarieerd platen- programma. 14.00 Nws. 14.02 Uit de buitenlandse pers. 14.05 2 x Top 10. AVRO: 15.00 Nws. 15.02 Muziekkantjes: licht muziekprogram. 16.00 Nws. 16-JZ Showtime: live-opnamen van bekende artiesten. 16.30 Sorbet: licht platenpro- ma. 17.00 Nieuws. 17.02 Actualiteiten. 17.05 - 18.00 Pop Party. BRUSSEL VLAAMS 324 m 12.00 Nws. 12.03 Lichte muziek. 12.40 Weerbericht, mededelingen, program ma-overzicht en SOS-berichten voor schippers. 12.48 Lichte muziek. 12.5) Buitenlands persoverzicht. 13.00 Nws., weerbericht en beursbericht. 13.20 T8* felmuziek. 14.00 Nieuws. 14.03 Amuse mentsmuziek. 15.00 Nieuws. 15.03 Ope rettemuziek. 16.00 Nieuws. 16.03 Beurs berichten 16.09 Lichte muziek 17.00 Nw!' weerbericht en mededelingen JJ-JJ Volksmuziek. 17.45 Koorzang. 1°'^ Nws. 18.03 Voor de soldaten. 18.28 Paar- desportuitslagen. 18.30 Tips voor auto mobilisten. 18.45 Sport. 18.52 Taaiwen- ken. 18.55 Lichte muziek. 19.00 Nieuws, weerbericht en weerpraatje. 19.30Wee- se muziek 2013 Pianoduo- 20.30 La baret. 22.00 Nieuws en berichten. Zaterdag 29 juli HILVERSUM I 402 m KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Het leve»® woord, lezing. 7.15 Stereo: Klassi» grammoloonmuziek. 7.30 Nieuws. De zingende kerk: geestelijke lieder* 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws. Djinn: gevarieerd programma. Nieuws: 8.32 - 8.45 Touringclub: kantietips; 9.35 Waterstanden). HILVERSUM II 298 m nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied' Lichte grammofoonmuziek. VPR°: Deze dag. VARA: 8.00 Nieuws. Lichte grammofoonmuziek. 9.40 oue klassieke muziek (gr.). 10.00 Z-O-MJ gevarieerd programma. ((11.w HILVERSUM Hl 240 m EN j* NCRV: 9.00 Nieuws. 9.02 Klasse» grammofoonmuziek. 10.00 Nieuws. Operafragmenten (gr.). 11.00 Nis 11.02 Hilversum 3-vertissement. sieke grammofoonmuziek. 11™ des Heilsmuziek. 21.40 DAGSLUITING 21.45 DE ONTWORTELDEN. De lijdensweg van de Euro. pese emigranten in Amerika in de vorige eeuw 22.15 JOURNAAL GEKNIPT ZOEKLICHT DE WEERMAN NIEUWS JEROOM EN BENZAMIEN. De lotgevallen van «en Brusselse spekslager en een Antwerpse beenhouwer TEN HUIZE VAN. De uitgeefster Angèle Manteau DE LAATSTE INVASIE. Documentaire over de slag bij Hastings NIEUWS (Van DETROIT. Na v'l Gisteren verklaarde bi door Detroit: ,,Ik gelo senonlusten uit de A ter er bij alle zaken zaamheden te hervatt Rofney van de staat regering heeft gevraag (Van een onzer verslagg DOETINCHEM Er zal treffende samenwerking g( worden tussen de gemeente-j Doetinchem en de gesticht van het psychopatenasiel berg" te Doetinchem. Hiertoi ten tijdens een bespreking o meentehuis in Doetinchem. Het overleg heeft tot een g Inzicht geleid, dat een beta king van de verpleegden en re beveiliging van de bevt diend is met een betere sam tussen politie en „De Kruisb., zal trachten de diensten betl kaar af te stemmen. De nauwere samenwerking I zakelijk een uitvloeisel van c I gebeurtenis op 3 juli, toen ee I van „De Kruisberg" de 19-js I Florijn om het leven brac' t. De jongste drie ontsnappin I ben er echter ook invloed o; I Weliswaar konden de twee v. I gen van zondagmiddag nog I dag in Arnhem worden aang de 23-jarige J. L. M. uit Am I die in de nacht van dinsdag o dag door verbreking van een de vrijheid verschafte, is no op vrije voeten. Alhoewel hie. zekerheid bestaat, neemt men een zogenaamd „licht geval" te hebben. De handtekeningenactie van mlté „Kruisberg veilig voor chem" blijkt intussen wet aan Woensdagavond waren er al 801 keningen binnen, de meeste zij: stig uit Doetinchem, maar oo omgeving beginnen reacties b komen. De initiatiefnemers, de here: Groenewegen en J. H. B. Wigg ben nog geen enkele afkeurend ontvangen. UTRECHT (ANP) De fede werknemers in de zeevaart tre: ogenblik voorbereidende mail om eventueeel een staking: uit t onder de bemanningen van di landse kustvaartschepen. De federatie heeft al overleg niet het N.V.V., dat heeft mea dat het achter een eventuele sta staan- Ook de internationale tj arbeidersfederatie en de daarin sloten organisaties hebben huil werking toegezegd. De werknemersorganisaties op 17 juni de kustvaart-cao c ornaat de reders volgens hem A)ke eisen stellen. De redersorg; verlangen voordat over de ni zelf kan worden gesproken, v «en onder meer de toezegging zuilen meewerken aan de af van de reglementaire bemanin t voorgeschreven aantal be leden en functies per schip) van de eisen mg zeeüiplomawet en aan een sch ting van de kustschepen. j., werknemersorganis atles SiiLelsen onaanvaardbaar, wiLLiging ervan volgens hen »rvi, sociaie positie van zou ondergraven. Hongkong (rtriDe tie 'ri™enawinhlUï? dert'en milita «n nrêmi nL Tsb Tocn?l drr aanstel?^'®06 cn La' a,s nle' het E,"t'Pn' meldde do S blad „Hong-konl Voerddmwn^* w°rden daarin com™™,? ?s]en Tsai Tai, de c China y3" woehan in .ïbten' .het blad dat zet hebben bronnen m Clj dir wJ®"®1®' (China heeft Woehan d3,t leSeronderc D*' MaoT gek°mC Hongkong S TS1^6"I TOlg1ns 1 zegd toen ^f, Tsjoe hun steur te onderhands? naar Hanikow v vlBe-pr^f??eiS' °Jer de vr®a met de onsmv, ^°e Tsjih «net een vhiï?316 veitigheid, c tevolutiegj.^18sterke ci 1)6 militair^? o? Bevangen g toebedelen ^an nS? M^° de pmbooi, nrZtes Tti.onaal' ma

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 6