leken de aarde NIEUWE SERIE '68INDESIT KOELKASTEN reinigen van god' delozen" INDESIT: DE BESTE KOELKAST TEGEN DE LAAGSTE PRIJS 140 ar. SUPER ÏREEZER'Ï Zeven jongelui in Zunclert bekennen opbreken wegdek DENNIS „God zal JONGH In de waarheid Koningin van Sheba Prins Claus adviseur rpapier voor uw -pen limonade CONGRES VAN JEHOVAH'S GETUIGEN IN TILBURG Even uitblazen mevrouw 3-VOUDIGE GARANTIE VANAF Burgemeester Ogen in alle kleuren van de regenboog Bloemblad-hoedje Inbraak in modezaak te Sas van Gent Veilingdagen in Kapelle worden ingekrompen origineel Nederlands garantiebewijs garantie van de officiële INDESIT-dealer waarborg voor fabrieksservice VRAAG UW INDESIT-DEALER EENS NAAR DE FENOMENALE NORMALE PRIJS Z0MERPREMIE U BETAALT SLECHTS 248,- EEN WERELDFABRIKAAT VAN KOELKASTEN, WASAUTOMATEN, VAATWASMACHINES Vernieuwing bleef te lang uit Bromfietser gewond te Ylissingen Beatcenrum Beatcenrum II Beatcenrum III Ringrijderij te Vlissingen Lange capes bij Ricci Baby met vakantie Il" '.<X£ ringskosten voor ons 20 uur tel. 03-517450 vertrouwen, kwaliteit en standing JAAT - BElGI" LASSIEKE MEUBELEN rkzaamheden van dit ambt :r Geerards worden verricht, leer Dierick zal eerst zijn in Overslag, en pas daarna icht komen voor het jubiL heer Geerards. secretaris zei het ten zeersts k ren dat zijn feest op deze w J terd moest worden. „Ik weet Vermandei en de heer P0I51, >men. Mevr. Vermandei heeft U verontschuldigd. Ik begrijp mnt en respecteer dat". ;emeester Dierick sprak de ning van mevr. Vermandei tegen. moet geen privékwestie verw met de dingen, die aan de qV Jen souper voor de secretaris ieel niet haalbaar. Daar is tro de hele raad mee akkoord De heer Polspoel kwam te la 1. En wat het zwembad 1 doe ik mijn uiterste best vor at de heer Polspoel sprak oX iding, was ik al met de weth j. Dezig met plannen hieromtrei DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 28 JULI 1967 (ADVERTENTIE) Waarom vinden wij dat sommige kleuren in de make-up ons wel staan, en andere niet? Dat hangt bijna geheel af van de kleur die onze ogen hebben. Er zijn blauwe, grijze en bruine ogen, zal de slechte opmerker zeggen. O nee! Het romantische meisje weet, dat er ook groene, amberkleurige, violet- bespikkelde gazellebruine en zwarte- kersen-ogen bestaan! De firma die prothesen maakt, onderscheidt 3000 bekende oog-typen en is in staat ze al le te vervaardigen. Wij in ons schoon heidswinkeltje maken onderscheid op kleiner schaal, maar toch tellen wij nog 36 verschillend gekleurde ogen. Om nu te weten welke ogen we heb ben en welke make-up daarbij behoort heeft het huis Barbara Gould een ap paraat uitgevonden dat in de Parijse Galeries Lafayette voor het* eerst in gebruik is gesteld. Het lijkt een groot soort scheepstoeter waarvoor de .pa tiënt" plaats neemt, terwijl aan het andere eind de oog-beproefster zit. Binnen in het apparaat is een ring ge monteerd die de zesendertig kleuren draagt. De ring draait tot de kleur die correspondeert met de ogen op een be paald punt is aajagekomen. Nu hoeft de operatrice nog slechts een knop in te drukken en madame krijgt een lijst van maquillagekleuren die voor haar geknipt zijn. In het vervolg op ons paspoort niet meer die saaie aanwijzing zoals ogen: grijs maar nu: Onpeilbare Noordzee Diepte! water. De Getuigen slapen óf in een van de twee grote slaaptenten, waar plaats is voor 250 man, in het tenten kamp, waar 900 volgelingen van Je hovah verblijven in zelf meegebrach te tenten, en voorts bij particulieren in Tilburg en Goirle. De gehele orga nisatie wordt uitgevoerd door yrij- willigers, zo'n 500 a 600 in totaal. De Getuigen van Jehovah zijn vriendelijk, maar ze zijn overtuigd van de waarheid, en ze dulden geen compromis. Ik spreek met broeder Engelkamp, de dienaar van het bij kantoor van het genootschap in Ne derland, en in feite de „hoogste" per soon in de Nederlandse tak van het Genootschap, al wijst hij een derge lijke waardering van de hand. Alle Getuigen zijn gelijk en allen predi ken het Koninkrijk Gods. Broeder Engelkamp leidt het „bijkantoor", waar 21 mensen administratief werk verrichten. In de maanden, die aan deze grote congressen voorafgaan (behalve in Tilburg staan nog twee congressen in Utrecht en Enschede op het programma) heeft hij het zeer druk, maar in de normale periode vindt broeder Engelkamp nog tijd om ongeveer 15 uur per maand te predi ken, dat wil zeggen: huis aan huis. „Tien uur per maand houden wij als gemiddelde aan voor de verkondigers. Dat haal ik dus ruim". Het mag wei nig lijken, deze tien uur per maand, maar u moet dan wel bedenken, dat de Getuigen van Jehovah liefst vijf bijeenkomsten per week hebben, die zij doorgaans trouw bezoeken. Ook Broeder Engelkamp is de vriendelijkheid in eigen persoon, maar zijn godsdienstige opvattingen zijn dat bepaald niet. „Wat de christelijke kerken verkondigen is geen christen dom", zegt hij, „maar heidendom. De kerken prediken de waarheid niet. Wij hebben de waarheid. Het chris tendom heeft Gods woord niet gepre- beeld. Die worden tegenwoordig door de kerken geaccepteerd. Maar de bij- dikt. Neem de homofielen bijvoor- bel veroordeelt de homofilie. Een ho mofiel kan geen christen zijn. En in Afrika kan iemand, die meer dan één vrouw heeft, christen zijn, terwijl polygamie volgens de bijbel niet is toegestaan". Broeder Engelkamp vertelt, dat Je hovah's Getuigen niet stemmen. „Wij betalen belasting, wij erkennen de gevestigde regeringsvorm, al zou dat communisme zijn, wij doen onze plicht, wij komen er niet tegen in opstand, maar wij kunnen er niet aan meewerken. Wij hebben al gekozen, voor Jehovah, hoe kunnen we dan een politieke stem uitbrengen? Als onze regering morgen de oorlog toe staat, hebben de kiezers bloedschuld". Discussiëren is yruchteloos. Ik praat met een 25-jarige jongen uit Tilburg, die vorig jaar oktober op het punt stond te trouwen, toen hij in contact kwam met de Getuigen en erdoor gegrepen werd. In maart liet hij zich dopen Zijn verloving werd verbroken, „want de waarheid scheidt". Hij ging thuis weg, zei zijn werk als constructeur vaarwel en is nu „pionier", dat wil zeggen een full time prediker. „Ik maak nu het goe de nieuws van het Koninkrijk be kend", zegt hij. Hij woont bij geloofs genoten, leeft van f 150.per maand, die hij tot nu toe van zijn spaarcenten „Jehovah's uitverkoren schaar" afhaalt, en zal binnenkort met een vriend een glazenwassersbedrijf be ginnen om tenminste wat geld te heb ben. „Bij hem is het vlug gegaan" vertelt een andere broeder, „ik had veel meer tijd nodig om de waarheid te leren kennen". Ook een 15-jarige verkoopster uit Heerlen, die al jaren lang huis-aan-huis predikt, zegt dit te doen „om het goede nieuws van het Koninkrijk bekend te maken" Ze heeft nog geen vriend, maar ze wil alleen trouwen met een jongen, die ook Getuige is. Een 30-jarige straat werker uit Zaltbommel is met zijn vrouw en zijn kind naar Tilburg ge komen. „Ik heb de waarheid pas leren kennen, toen we al getrouwd waren". Hijzelf is Getuige, zijn vrouw nog niet. „Ik kan het nog niet zo goed begrijpen", zegt ze, „maar ik doe mijn best'Als ik wegga zegt de man: „Ik hoop, dat u ook een broeder van mij wordt". Mijn opmerking, dat ik al een broeder van hem ben, vindt geen genade in zijn ogen: „U bent pas mijn broeder, als u ook in de waarheid bent". De duizenden Getuigen zijn inmid dels in de hal samengestroomd. Ach ter het podium schreeuwen meters hoge letter de woorden „MAAK DIS CIPELEN" de zaal in. Het orkest be gint te spelen en de Getuigen zingen gezamenlijk: „Ziet boven op die bergen daar, 't Gezicht mijn hart doet zingen, Jehovah's uitverkoren schaar in eenheid voorwaarts dringen". Het gezang wordt begierd door gehuil van baby's, die door zingende moe ders heen en weer gewiegd worden. Een zwaar getatoueerde man met open hemd in korte broek zit naast een klein, oud Indisch vrouwtje. Op deze eerste dag van het congres zul len ongeveer vijftien mensen het woord voeren. De voorzitter heeft volgens het programma een half uur tijd gekregen om het congres te ope nen en hij maakt die precies vol: 25 minuten voor de prediking, 5 minuten voor huishoudelijke mededelingen. Een volgende dienaar houdt een toe spraak onder de ietwat merkwaardi ge titel: „Houdt het „besluit van het samenstel van dingen'" goed in ge dachten". Veel mensen maken tijdens de toespraken aantekeningen en heb ben de bijbel in de hand om de cita ten, waar de sprekers kwistig mee strooien, onmiddellijk op te zoeken. Aan de sprekers is wel te merken, dat Jehovah's Getuigen veel tijd be steden aan spreekvaardigheid, want hun toespraken zijn enorm verzorgd. Ze spreken direct, op de man af, zon der franje. De Zaal luistert geboeid. Maar er heerst een vriendelijke stem ming. Bekenden worden ook onder de toespraken hartelijk begroet en er lopen veel mensen af en aan. De voorzitter spreekt de wens uit, dat „jullie je zondag, na het congres, net zo voelen als de Koningin van Sheba, toen ze bij Salomon op bezoek was geweest" Hij krijgt een warm applaus, niet overdreven. De Getui gen zitten er ontspannen bij. Dit con gres betekent ook duidelijk een stuk vakantie yoor ze. Nee, de Getuigen van Jehovah zijn hier niet zo fanatiek als aan de deur. Hoewel als ik wegga hoor ik nog net een nieuwe spreker de toch niet vriendelijke woorden zeggen: „God zal de aarde reinigen van god- delozen". (Van onze correspondent) SAS VAN GENT In de nacht van woensdag op donderdag is ingebroken in de herenconfectiezaak Het Spinwiel in de Gentsestraat te Sas van Gent. Aan kledingstukken, kleine diverse artikelen en wisselgeld werd voor een bedrag van ongeveer f 500,- weggehaald. De inbrekers hebben zich toegang verschaft via de bouwislteigers rond het pand, dat men aan Het uitbreidefl is. De rijkspolitie van Sas van Gent, heeft twee verdachten in het bureau te Sas van Gent voor nader onderzoek ingesloten. DEN HAAG (ANP) Met ingang van 21 juli is prins Claus benoemd tot lid van de nationale raad van advies voor hulpverlening aan minder ontwik kelde landen* De raad heeft tot. taak de regering van advies te dienen in aangelegenheden betreffende de Nederlandse hulpverle ning aan minder ontwikkelde gebieden. Voorzitter van de raad is prof. dr* J Tinbergen. (Van een correspondent) KAPELLE. In verband met het feit dat behalve de bramen de aanvoer van kleinfruitprodukten van geen be tekenis meer is en de pruimenoogst dit jaar heel klein zal zijn, heeft de fruit veiling in Kapelle-Biezelinge besloten met ingang van de komende week de zogenoemde individuele aanvoerveilin- gen van deze produkten op dinsdag en donderdag om 1 uur niet meer te houden. Op deze dagen zullen dan enkel vei lingen voor industrie en export worden gehouden, die om half twaalf begin nen. De veilingen voor pruimen enz. worden dan gehouden op maandag, woensdag en vrijdag om 1 uur. (Van een onzer verslaggevers) ZUNDERT De rijkspolitie van Zundert heeft zeven jongelui gearres teerd, in de leeftijd van 18 tot 22 jaar, die bekend hebben in de nacht van vrydag op zaterdag j.l. zes vierkante meter van de Meirseweg te hebben opgebroken. Als motief gaven zij op: protesteren tegen het lang uitblijven van vernieuwing van het wegdek, dat wegens de gladde keien en de niet- opgehoogde bocht uiterst slipgevaar lijk is. Ongeveer twintig gezinnen die aan dit deel van de Meirseweg wonen heb ben reeds geruime tijd geleden een brief geschreven aan Rijkswaterstaat, waarin op verbetering van het weg dek werd aangedrongen. In antwoord daarop kregen zij alleen te horen, dat de zaak ,,in de pen" was. Omdat er nog steeds niets gebeur Als je me een kwartje geeft zal ik het niet aan je moeder vertellen". de, hebben onbekenden een meters- grote doodskop op de weg geschilderd. Toen die werd verwijderd, hebben de nu gearresteerde jongelui de weg op gebroken en de doodskop opnieuw ge plaatst met de woorden ,,Pas op" aan beide kanten van het gat. Om de risico's van deze „demonstra tie" tot een minimum te beperken hebben de jongelui op de hoek van de rijksweg en op de hoek van de Man- derslaan stopborden geplaatst, die ze daartoe moesten ontvreemden van het terrein van gemeentewerken. De uitge broken stenen hebben ze verwijderd, een deel hebben ze in de aanliggende boomkwekerij gelegd en de overige aan de wegkant, in een sloot en in tui nen. Ze ontkennen overigens het gat verder te hebben uitgegraven. Vrijdagochtend (vandaag) zal het ze vental aan de officier van justitie in Breda worden voorgeleid. Meer dan de opbrekerij aan de Meir seweg hebben de zeven jeugdige ar restanten niet bekend. Zij zeggen niets te maken te hebben met het loze brand alarm in de late donderdagavond van vorige week en evenmin met het be kladden van het standbeeld van Vin cent van Gogh, waardoor dit werk van Ossip Zadkine vrijwel onherstel baar beschadigd werd. Dit zou er dus op wijzen, dat er meer groepen jongelui in Zundert opereren Al enige tijd geleden werd door een aanta] jongelui een jongetje gemoles teerd. Ooggetuigen grepen toen niet in. De meeste van deze diingen gebeuren in dezelfde buurt: Meirseweg, Molen straat en Kerkpleintje. De arrestatie van het genoemde zevental kan slechts één geval ophelderen. (Van onze correspondent) VLISSINGEN Gistermiddag om om streeks twaalf uur had een aanrijding plaats tussen twee bromfietsen. De heer H. G. J. B. uit Meppel wilde in de Bad huisstraat zijn vrachtauto met aanhang wagen parkeren op de splitsing Bad- huisstraat-Zandweg-Oprit. Van rechts kwam een bromfiets bestuurd door W. A. S. uit Middelburg, waaraan B. voor rang verleende. Uit de andere richting kwam plotseling echter een andere bromfietser, M. H, J. S. uit Vlissingen. Deze kwam in botsing met W. A. S, Met een gewond linkerkaakbeen werd W. A, S. in het St.-Jozefziekenhuis te Vlis singen opgenomen. Hiermee protesteer ik tegen de slui ting van ons Bredase beatcentrum. Waar moeten wij heen als het geslo ten is op zondag? Alles is gesloten, club of soos. Het is een schande dat zoiets kan gebeuren. Natuurlijk is het ook schande dat iemand als meneer Vermeulen ons moet wijzen op onze rechten en dat nog wel in ons eigen centrum. Ik moet a.s. zaterdag wer ken maar ik hoop dat er toch veel zullen zijn om te demonstreren. Wij hebben recht op onze plaats; wij zijn toch ook mensen. BREDA JOHN DE BAKKER. Graag neem ik als lid van de oude re generatie de gelegenheid om mijn voldoening uit te spreken over de slui ting van het beatcentrum in Breda. Het verheugd mij dat die asociale be weging in de stad gaat verdwijnen. Er is echter ook iets dat me teleurstelt, n.l. dat dhr. Vermeulen een stille op tocht met deze mensen wil houden. Hij moet toch weten dat hij zoiets nooit voor elkaar krijgt met zulke men sen, die kunnen alleen maar rotzooi en kabaal maken. Dat dhr. Vermeulens sociaalgevoej hier in het geding is kan ik me echter wel voorstellen doch ik zou zeggen laat hij dat voor een beter doel aanwenden b.v. luchtverontreini ging. BREDA V..A. Wij zijn blij dat dhr, Vermeulen ons in de Schuur is komen wakker schud den dat wij recht hebben op een beat centrum in Breda. Het is n.l. toch zo, dat de gemeente ook aan ons verdient door de vermakelijkheidsbelasting. Er zullen natuurlijk altijd mensen blijven die er tegen zijn, maar die zullen er ook altijd blijven. Hun argument is dan „die jeugd van tegenwoordig toch" Maar ze vergeten hoe dat ze vroeger zelf waren met hun charleston. Maar men kan er op rekenen, dat wij zater dag a.s. mee demonstreren in de stil le optocht en we zullen er voor zorgen, dat de jongens rustig blijven. GILZK THE BEATGIRLS (Van onze correspondent) VLISSINGEN Op zaterdag 29 ju li a.s. organiseert de Zeeuwse Ring- rijdersvereniging een ringrijderij te Vlissingen op de Steenen Beer. Er moet gereden worden in boerenkle ding met oranje sjerp. De aanvang van de wedstrijd voor ringrijders is om 8.30 uur v.m de sjezenringrijde- nj begint om 10.00 uur. De optocht door de binnenstad vangt aan om 11 00 uur v.m. Er zullen 2e klas kampioen schappen worden verreden. (Van een onzer verslaggevers) TILBURG „Dank wel?", vraagt de vrouw achter de tafel verwon- derd. „dank jè wel, bedoel je. Het is hier je en jij tegen mekaar, broe der. Dank je wel, zuster, moet je zeggen". Ik incasseer het verwijt gelaten, want ik zal deze vriendelijke vrouw, die me in een hete tent van soep heeft voorzien, maar niet gaan uitleggen dat ik niet behoor tot de bijna 4000 Getuigen van Jehovah, die in de Tilburgse sporthal en belendende terreinen zijn samengekomen voor hun grote jaarlijkse districtsvergadering. Ze komen uit de drie zuidelijke pro vincies en uit Rotterdam en vormen met elkaar zo'n dertig procent van de 15.000 Jehovah's Getuigen, die er in Nederland zijn. Elke deelnemer draagt een kaartje, waarop zijn naam staat geschreven en tevens het mofto van dit congres: „Een grote schare mensen uit het Armageddon redden". Vriendelijke mensen zijn het, de getuigen van Jehovah. Het fanatisme, dat ze bij de prediking aan de huisdeuren zo vaak tentoonspreiden, is van hen afgevallen, nu ze bij elkaar zijn. Op het eerste gezicht zijn ze helemaal niet belust om een grote schare mensen te redden, maar zodra ze merken dat ze niet met een broeder maar met een buitenstaander in gesprek zijn, worden ze bijna onmiddellijk de predikende gelovigen, zoals ze aan de deurposten verschijnen. Er zijn mensen van alle leeftijden bij, weinig hoogbejaarden, maar veel, heel veel jonge mensen, vooral meis jes. Mooie meisjes ook, blonde, ge bruinde schoonheden. Er zijn ook veel kleine kinderen, baby's zelfs, want de getuigen van Jehovah hebben een hecht gezinsleven. De kinderen wor den vanaf hun eerste jaren „in de waarheid" opgevoed, en natuurlijk gaan ze mee naar de congressen. De man, die mij met grote bereidwillig heid over het hele complex rondleidt, vertelt me. dat ook de kinderen deel nemen aan de uitgebreide godsdien stige vorming. „Kinderen van 11. 12 jaar kunnen al uitstekend een toe spraakje houden, compleet met bij belcitaten". In een gang, die als cafetaria is in gericht, en waar zomers geklede Ge tuigen limonade drinken en hier en daar een biertje, vertelt broeder Meijer uit Middelburg me, wat er al lemaal moest gebeuren, voordat de Getuigen naar Tilburg konden komen om opnieuw massaal door de waarheid geïnspireerd te worden. In de immens grote sporthal oefent het orkest een beetje. Een man stoot zijn vrouw aan en begint onmiddellijk een (uiter aard godsdienstig) lied te zingen, zichzelf daarbij met zijn rechterhand begeleidend. Het Genootschap van Jehovah's Getuigen heeft ervaring in het orga niseren van grote congressen, want de enorme organisatie verloopt feilloos. Een tent van 60 bij 20 meter, die als eetzaal is ingericht, en waar tot en met zondag ruim 4200 warme maal tijden worden verstrekt, wordt in drie uur tijd opgebouwd. De keukenuit rusting is voortreffelijk. Broeder Ver biest, die de leiding heeft over de kookstaf (echte koks zijn er niet bij maar het eten smaakt uitstekend) vertelt niet zonder trots, dat er in een kookketel genoeg aardappelen gaan voor 900 mensen. Er zijn voorts 30 toiletten gebouwd, met stromend Dit is een fluwelen hoedje van Jean Barthet. Het is een petmodel in diep rose van bloembladachtige secties, af gebiesd met lint. Barthet toonde tijdens zijn recente wintershow overigens me rendeels helmachtige modellen, die de oren bedekten. Onder deze hoeden werd een hoofdsjaal gedragen. ■fÊ De minirok heeft weer een aanhan ger minder, Ricci presenteerde een collectie met verschillende, meestal langere roklengtes. Avondjurken „vie len van voren op de knie en reikten van achteren tot op de grond. De show van Ricci begon onder grote verwar ring omdat iedereen een glimp van filmster Ira van Fürstenberg wilde op- De Ricci-collectie was omvangrijk en belangrijk, maar de jonge ontwerper Gerard Pipart toonde zo veel verschil lende stijlen en ideeën dat je geen in druk krijgt van wat hij nu eigenlijk Zijn mannequins waren voor de win ter in met bont gevoerde tweed man tels en capes ingebakerd. De capes waren zo lang als een jurk. Behalve de bontgevoerde overjassen waren er een voudige mantels met een dubbele rij knopen, die gedragen werden op jer sey jurken en tuniekjurkjes. Deze tweed modellen noemde Ricci „de Britse lijn". Pipart leek beïnvloed door Peru met zijn vrolijke gestreepte wollen stoffen en wijd bloezende tunieken met cein- jour, die meestal een broekrok hadden, p ongelijke rolilengte werd overal toegepast. In satijn werd een bloem- T7on, effect verkregen. Hiervoor wer- tinten, grijs, oester, roze of zwarte kant gebruikt, mtïi id.van R'cci was uitgedost in e lovertjes met donkerrode rozen. (r-v de vakantiemaanden blijven veel 8 innen niet in hun eigen huis. Als net jongste gezinsilo dan nog baby is, ö,e vraag: meenemen of elders on- owdak brengen? In beide gevallen komt De be,? ,n een vreemd bedje te slapen, het ""herenigingen wijzen erop, dat aan a- Tan belanS is extra aandacht te „l! JlaaPgelegenhcid van de baby zinten o L?' AaI' de volSende aanwij- g bebt u wellicht houvast: m„rfS h,et bedje spijlen heeft, moeten deze zo dicht bij elkaar tussenooor kan h°°Mie niet ?entiaatde baby zonder kus sentje slapen. !LGiTuik 'iever geen tuigje om de baby bed vast te binden. Ais u wellicht meent dat het tnet. j. - meent aat net kiïtdie0 -lgnls' zorg dan dat het Het hn,Z1C^ yrii kan hewegen. sluiten u 0 moet goed aan- S" en mag niet knellen. S3el.mo,ete". "iat aan de sniiie„ "«"tien niet aan de bevesbtT" bed:ie worden tS 8 Tar de bandies van mSn trappeldekentje e.d. lonen nnuer. de matras door- tranSeiH trappelzak en d?h kunn ntje moet het kind lcn hunnen omdraaien. °o^avastdwanntklemm-n niet te ren woelen Th sommige kinde nen dan nt t er°nder en kun- an niet meer terug. nieu! TT, öat de baby zmh •ten vastwn»! n§es en lakens zo ver moe r u" P deze dus r mogelijk in.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 5