ZON MAAKT ALLES GOED AAN ZEEUWSE KUST Badgasten voor gevaar behoeden Bakker voorlopig nog aan de deur Meeste Duitsers moeten nog komen In gesprek met Meerderheid van raad Heinkenszand achter vijf-gemeentenvisie Toeriste reed onder invloed: forse boete en ontzegging Hoogwater C. le Conté pr nutselende dgieter stal oor f 200,- DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 28 JULI 1967 t Vandaag Morgen V\eer nieuws uit stad en streek pp pag. 3 en 5 Metselaar stal gemeentelijke goudkarper BURGEMEESTER ZAAMSLAG I e bond n Zelfdiscipline Meer telefoons in Vlissingen en Wemeldinge Tevreden ijzen ARTISTIEKE WOEDE KOST 75 GULDEN Voetgangster zwaar gewond op rijksweg 58 Ondanks ongeruste bedrijjsbond Herindeling Z.-Beveland Wilde achtervolging in Vlissingen Respect Bromfietser uit Kloosterzande zwaar gewond Kermis te 1 erhole bracht niet veel voor de jeugd Internationale zedwedstrijden op Veerse Meer Week cel voor dronken automobilisten n een onzer verslaggevers) 5* >ELBURG Knutselwoede kan •keerd uitpakken. Dat bewees al van de 30 jaar oude loodgie, S. uit Vlissingen, die door de »urgse politierechter, mr. P. van werd veroordeeld tot veertien voorwaardelijke gevangenisstraf i proeftijd van twee jaar en een an honderdvijftig gulden. Dit komstig de eis van mr. V. Ros. ïbing. erd in maart van dit jaar be- oen hij op een bouwplaats >en wat materialen in zijn zak steken. Tijdens het onderzoek aan het licht, dat dit bepaald eerste en enige keer was ge. bij de loodgieter thuis werd een oorraad plastic pluggen, schroe- andere bouwmaterialen (totale ongeveer 200 gulden) gevon- irom deed je dat?', informeerde an Empel belangstellend. Het ►rd kwam er vlot uit: „Ik had lig." Heel wat meer moeite had Vied an geboren Vlissinger die his niet door zijn werkgever •ntslagen met de vraag,, waar- ij die spullen nodig had. Toen veel aarzelen bekende, dat knut- djn hobby was en hij, daarvoor ïeer spullen wilde hebben, was k snel beklonken. *en, zaterdag 29 juli 1967, hoog. te: sweert: 8.02 en 20.09. euzen: 7.32 en 19.40. ;ingen: 6.59 en 19.12. ïeldinge: 8.29 en 20.41. en LBURG ïal 10-17 uur onstelling „Middelburg stad in de tuur Walcheren geopend van 9 uur. 20 uur Thunderball, 14 jaar. o 19.30 Jerry Cotton beukt er 14 jaar. ENDAMME urcht 9.30—11.30 en 13.30—16 u. irvakantiewerk (6 t.e.m. 12 ,j). 'URG 20 uur Politiepost Reeperbahn, ar. LZEE irweeshuisKunsttentoonstelling uur ivensteen 14-17 u. Tentoonstelling 3ulthuis vZierlkzeese periode). NGEN ngentoren 1012, 1417.30 en -22 uur Exposities Ned. Loods- en: Kunstkring Het Zuiden, uis Tentoonstelling Zeeuwse beel- kunstenaars 10-17 uur. mbra Bron der wellust, 18 jaar. ir. tvoorstelling: Blanke Venus in ierwoud, 18 jaar, ORPE Block 14.30 uur Vakantieschieting d 20 uur Chinese avonturen in a, 14 jaar. langs toen vertonen akkerloot zeg ik niets... T j,ij weg. Uren en yi ie en tenslotte beroj de rand van het jjng begon zijn auto P peide. ;n. Het voertuigje nuw; enkele malen, en me$rl" rtHij doet het niet naar waarheid.— (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG „Mün vijvertje w n0g zo leeg, en het mocht van die erkman.' verontschuldigde zich met ei nietbegrijpend gezichi metselaar F. S. uit Ovezande voor de politie- rhter in Middelburg, mr. P. van hpel. De 40-jarige Ovezandenaar §nd terecht, omdat hij op 23 juni een gidkarper had gestolen uit de ge- rentevijver van Borssele. 5ijn excuses baatten hem niet: over- eikomstig de eis van mr. V. Roscam jibing veroordeelde mr. Van Empel bi tot veertig gulden boete en ver- hrverklaring van het net, waarmee c metselaar zijn vangst had gedaan, (k zijn laatste verzoek om terug- pe van het visnet leverde niets op. ,at ben je kwijt', besloot de politie- rhter. Dat de vis maar kort heeft mogen l;eren in het vijvertje van S., spreekt or zichzelf: toen de politie bij de rtselaar thuis kwam om hem te ver- Üen, dat hij iets gedaan had wat Ipaald niet mocht, werd het kostbare er weer snel teruggebracht naar zijn :meentelijke omgeving. (ADVERTENTIE) er Weeshuisplein Kunstmarkt. «LBURG nwater 9-18 uur Miniatuur Wal- dial 10-17 uur Expositie „Middel- 1 stad in de Delta". INGEN huis 10-17 uur Expositie „Zeeuwse lende kunstenaars", ste dag). tngentoren 1')12, 1417.30 en -22 uur Expositie Ned. Loodswezen iunstkring Het Zuiden. KZEE ■avensteen 14-17 uur Tentoonstel- werken Piet Bulthuis (ZieriK* periode). ;er Weeshuis 10-17 uur Kunstten- stelling. EUZEN ir Goed geschoten Matt Helm ur. WAARDE Claessens 15 uur Bekerschletwg. BURG Politiepost Reeperbahn, 14 'ur. )ACHT Japdorp 15 uur Schieting. DYKE mbad Jeugdzwemwedstrijden. KENS njeplein 14 uur Kinderspelen. D STRAAT fattens 15.30 uur Schieting. T 4 oopgebouw De zwarte tulp, 14 J« peeraert-Nijs 15 uur Grote jubi ischieting. iSTERZANDE em Teil 15 uur Staande wip scni IEKE-PAAL de Bakker 15 uur Schieting- Zwemmen in de Westerselielde kan ook dicht bij de oever levensgevaarlijk zijn. Zaamslag wil er iets aan doen. (Van een onzer verslaggevers) ZAAMSLAG Burgemeester De Pree van Zaamslag heeft mede n.a.v. het verdrinkingsgeval in de Wcster- schelde ter hoogte van de Eendrachtpol- der, een gesprek gevoerd met het wa terschap het Axeler Ambacht. Het wa terschap is beheerder van de dijk waar bij het ongeval plaatshad. Overwogen is in welke vorm ter plaatse een bevei ligingssysteem kan worden aangebracht voor de badgasten. I .OEN ik bij Euphonia kwam, kon fc nog geen noot zo groot als heel roes lezen maar na drie maanden J 'efenen speelde ik al mee". I 'at zegt de heer C. Ie Conté, 83 jaar I n een van de twee ereleden van de 'ijna 80-jarige muziekvereniging «uphonia in Goes. De heer Le Conté j«2 jaar lid van Euphonia, zij het at hij de laatste vijf jaar niet meer IMmeegeblazen. |1AST verontschuldigend voegt hij i, j toe; ",!c was Pas 2' iuar toen ua werd. Eerder kon niet. Toen neertien was werkte ik bijvoor- tt'j huizen in Wolphaartsdijk. lovt. i!6 e om kwart over vijf Vnhh ll t Goes en lopen naar i P"°arts(iy;c. En 's avonds laat te- I ipreTuUni 1905 was dat beter I jy 9 T°en hield je 's auonds oolc 1J i,T' ,"001' 'ets wat ie graag deed". i 'oeeH n 'let trombone ge- at was ook het zwaarste. Met anaere instrumenten die ik speel- (t\ r "a 5>ar'ton. stellahoorn) had k «nn ^dee-» de bariton heb linst Was e'3endomDie is al l j.™»™ °'ad als ik zelf ben". "aor mJn L'"Caa'' hen ik zeker 35 ad ip Ornbonist geweest. Vroeger r op een concert, van de acht solonummers. «mmers minstens vijf Uf moet je dit zien Drent Zlen ude Goese rombonkf r i Zar staat: De grijze 'oor da i nte saat no9 niet 'erhhrfSei'k generatie uit de weg. n ziin W<"s de vasthe'd van toon k Heb J ïnJ^°09 en laa9- Ja. ja, ouden. Mm !- ^"09-a' goed bijge- je dit zien: in 1917 is an 'ari^onie- en janfare- "lMflVbi, opaericht >n 1918.'1919 ondsconcours'1 h.'e met Euphonia het i clpriis "r>nu,\ 3.9^0nncn én de wis- ■r natuurlijk" Heb edaan. Ik vroege7 trouwens van alles an9vereniginn 0rkest van de ;u niet meer er yniphonie' tkest. Met Ik speelde ook in „De at u'as een symphonie- van de jonge gasten. In die tijd was ik alle avonden bezet. Met Jan Horst uit Bergen op Zoom en Piet de Rooij uit Vlissingen hebben we het meeste succes gehad. Die twee zijn samen ongeveer vijftig jaar directeur ge weest. We kwamen overal. We gin gen bijvoorbeeld elk jaar een keer naar AntwerpenDaar traden we op in de dierentuin". verder nog in Het „MIJN hart is altijd bij de muziek en Aanhouden bij de sport geweest. En weet je: als je ouder wordt dan moet er een beet je sensatie bijkomen. Zo'n hele dag maar zitten en niksendat is niks voor mij. Ik wil overal alles zo'n beetje van af weten. Als het maar sport en muziek is. Gisteren bijvoor beeld. Toen heeft Jo de Roo gewon nen. Kijk, dat vind ik mooi. Dat is er een uit Schore, uit Kruiningen. Dat is mooinietwaar. Wat dacht je 'monia""mt9uier andm leden van Jocsclie o v Vint" m alorchest ,,..u„nuL I °.k °P tiLt' traden we 'Üteiigo :],0 ,5 tentoonstelling ïerd aehouden T"i aWjd in Goes \eierse \apel njfs 'jeette« dan de 3d in dp tuin va,, <z°f en was aI" dit dat Schuttershof. Jam- 'fn hen "og eén LTVnfer bij is"' d geweest. Ik hoh J hestuurs- m Meegewerkt zeker twintig erkt aa" de opleiding In de editie van dinsdag schreven we reeds hoe de situatie aldaar is. Er staat een enkel bord met een waarschuwende tekst, omdat de slikken (geen strand) aan de voet van de dijk uiterst verra derlijk zijn. Het kan voorkomen dat men na drie meter plotseling 20 tot 30 meter de diepte in gaat. Bovendien staat langs de kust een zeer sterke onder stroom. „Volgende week", aldus de burgemeester, „zal ik met de wethou ders in b. en w. de zaak bespreken. Iioe we het gaan doen kan ik nog niet zeg gen, wel dat er iets aan gedaan zal worden". De heer De Pree denkt aan het plaat sen van hokjes met reddingslijnen en extra borden o.a. bij de Hellegat- en Eendrachtpolder. „Ongetwijfeld gaat dit' een fors bedrag kosten, maar als het no dig is moet het. We zullen de situatie langs d.e dijk bekijken. Bij een derge lijke maatregel kun je niet over één nacht ijs gaan". „Veel", zo meent hij, „hangt ook af van de zelfdicipline van de bader. Je kunt er niet achter gaan staan. Het is bekend dat de boer die beneden aan de dijk woont, het publiek vaak waar schuwt voor het gevaar in het water. Meestal wordt zijn raad in de wind ge slagen. De burgemeester toont begrip voor de goedwillende badgasten. Daarom vindt hij het nuttig als het publiek weet dat liet gemeentebestuur en andere instan ties hun medewerking willen verlenen bij een verantwoorde beveiliging van de recreanten. Ieder weekeinde bevinden zich langs ae dijken (binnen de gemeente Zaam slag) ongeveer 4000 tot 5000 badgasten. „Als het er maar een paar waren, dan was het niet zo'n probleem", vindt de heer De Pree. „Maar het getal wordt steeds groter en in de toekomst zal dit gebied misschien, wie zal het zeggen, een speciale recreatieve bestemming krijgen. Dan moet je er wel wat aan doen GOES. Op dinsdag 1 augustus a.s. zal de telefooncentrale te Vlissingen met 400 nummers worden uitgebreid tot een capaciteit van 3600 aansluitingen. Hoewel het hierdoor mogelijk is om ?2a de eerste Veek van augustus een 00O tal aansluitingen in dienst te stellen (waarvoor de toestellen reeds op de aan te sluiten adressen zijn aange bracht) kunnen echter nog niet alle gegadigden worden geholpen. Om cle achterstand geheel weg te werken, zijn plannen in voorbereiding 0111 de centrale Vlissingen opnieuw uit te breiden in 1968 en 1969. Op 1 augustus zal voorts de telefoon centrale te Wemeldinge met 100 num mers worden uitgebreid. Deze centrale, die daarmee een capaciteit van 400 aan sluitingen zal hebben bereikt, is dan groot genoeg om de eerstkomende jaren te kunnen voldoen aan de vraag naar telefoonaansluitingen. In de afgelopen maanden zijn de te lefoontoestellen reeds aangebracht op de adressen van een 50-tal aanvragers, die wegens nummertekort enige tijd op aansluiting hebben moeten wachten. Zij zullen dus onmiddellijk kunnen profi teren van de uitbreiding van de cen trale. (Van een onzer verslaggevers) GOES. De zon heeft het va kantieseizoen aan de Zeeuwse kust op een grandioze manier ge red. Na een zwak begin voor een groot aantal hotels, pensions en kampeerbedrijven is de kust plot seling weer duidelijk „in" gewor den. Het voortreffelijke strand weer, dat nu al bijna een maand aanhoudt, heeft een groot aantal toeristen onweerstaanbaar naar Zeeland getrokken. De heer J. de Regt, directeur van de provinciale V.V.V- in Zeeland, zegt dat de kust sedert de tweede week van juk goed bezet is. „Ik heb de indruk dat het zelfs drukker is dan anders- Dat komt voornamelijk door het fantastische standvastige weer. De grote toeloop van Duitsers, die altijd een belangrijk percentage van het vakantievolk in Zeeland vertegenwoor digen, moet nog komen. Juist gisteren en eergisteren zijn de schoolvakanties in Noordrijn-Westfalem begonnen, het ge bied dat voor zijn vakantie aan zee op Zeeland is georiënteerd. „Als het goed is moet de grote stroom Duitsers het ko mend weekend in Zeeland arriveren", aldus de heer Regt. Deze woorden worden onderstreept door heer G. van der Veen, directeur van hotel Britannia in Vlissingen. „Vo rig jaar kwamen de Duitsers ook veel later. Neem nu het badhotel in West- kapelle. Daar zaten vorig jaar juli alleen maar Nederlanders. Begin augustus wer den dat van de ene dag op de andere allemaal Duitsers. Let maar op: die Duitsers komen nog wel". Over de drukte op Walcheren zei de heer Van der Veen: „Ik heb gisteren nog een toertje over het eiland ge maakt- Je breekt gewoon je nek over de mensen". De heer Van der Veen Is tot nu toe buitengewoon tevreden over de gang vair zaken. Hij boekte al meer dan duizend overnachtingen méér dan in het vorige jaar. Het café en de terassen die op de zee uitzien, lopen enorm. Vergeleken bij vorig jaar geven ze een meerop brengst van veertig procent. De heerP. Faas, directeur van hotel Noordzee Cadzand, is ook al enthousiast „Vanaf 1 juli hebben we een prachtig seizoen. We zitten stampvol. Heel Cad zand is trouwens volgeboekt". Hoe staat het met de prijzen aan de Zeeuwse kust? De heer De Regt moet toegeven dat hier en daar de prijzen aan de stevige kant blijven. Zijn waarschu wingen van vóór het Seizoen hebben in* derdaad niet veel geholpen. „De prijzen zijn misschien nog niet het ergste" aldus de heer De Regt, „het gaat voor al ook om het algemene toeristische kli maat. Laatst sprak ik een Amerikaan Die had hier een fiets gehuurd. Er zat een ongelooflijk slechte band op die fiets. Je zou er in de oorlog nog niet op hebben willen rijden. Dat noem ik nou schoonheidsfoutjes, die gemakkelijk vermeden kunnen worden. De Zeeuwen aan de kust moeten niet vergeten dat zij gastheer zijn" (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG „Ik ben op een lage manier bedrogen", luidde het belangrijk ste argument, waarmee kunstschilder J. J. H. (31 jaar) uit Kapelle zijn woede uitbarsting voor de Middelburgse poli tierechter mr. P. van Empeli wilde ver klaren. Slachtoffer van de artistieke woede was de Kappelse jongen L., die de kunstschilder In de voorgaande maan den had geassisteerd hij de verkoop van reproducties. De verkoper hield van zijn activiteiten een boekhouding bij, die echter volgeme zijn chef met klopte. „Ik ben zeker voor enkele honderden guldens genomen", zei H. gisteren. „Op een gegeven ogenblik zat me dat te hoog, dat ik me niet meer kon beheersen en de jongen een pak slaag wilde geven. „Het bleef overigens bij één fikse klap, omdat de kunst schilder hierna weer zijn bezinning te rug kreeg en zich van verdere agres sieve werkzaamheden onthield. Mr. van Empel veroordeelde hem. conform de eis van mr- V- Roscam Abbing, tot 65 gul den boete. (Van onze «orrespondent) 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN Donderdag omstreeks 16.30 uur stak de 29-jarige voetgangster H. Hol uit Den Bosch op de kruising Rijksweg 58 - Ve- luweweg te 's-Heer Hendrikskinderen vlak voor een uit de richting Middel burg komende personenauto, bestuurd door de 41-jarige P. C. uit Geldrop, de weg over. Zij werd door de auto aan gereden en tegen het wegdek gesmakt. Door een passerende arts uit Hilvei- sum werd haar de eerste hulp verleend, waarna zij per ambulance naar het zle- voerd. Haar toestand is zorgwekkend, voerd. Haar toestand is zorgwekkend. Het ongeluk gebeurde voor de ogen van haar 18-jarige zusje, die met haar stond te wachten om over te steken. De auto kreeg alleen materiële schade. (Van een onzer verslaggevers) i BREDA „Het zal zo'n vaart niet lopen. Voorlopig wordt het brood nog wel thuis bezorgd". Dit is vrijwel una niem de mening van de bakkers die wü vroegen of zij de bezorgdheid van de Algemene Bedrijfsbond Voedings- en Genotmiddelen delen. Deze bond heeft gisteren zoals gemeld zijn ongerustheid uitgesproken over de toekomst van de broodbezorgers. Dit als gevolg van de houding van een groot aantal levens- middelenbedrijven en supermarkets, die steeds meer brood gaan verkopen. En omdat per 1 januari van het komende jaar de wet op de wederverkoop van brood zal woraen opgeheven. De bakkers en bakkerij-ondernemin gen zien het. -gevaar nog niet. Dat wil zeggen: voorlopig nog niet. Een woord voerder van een grote broodfabriek met een aantal filialen verklaarde niet te kunnen overzien wat er over twintig of vijfentwintig jaar zal gebeuren. Voor lopig zag hij nog geen gevaar. Ook de meningen van tal van an dere broodfabrieken komen hiermee overeen. Bovendien is man van oordeel dat een groot aantal huisvrouwen he lemaal gewend is geraakt aan het thuis bezorgd krijgen van brood. „Zij zullen deze service beslist niet willen missen en ongetwijfeld te allen tijde vasthouden aan het bezorgsysteem. Daarbij zal het kleine prijsver schil tussen „gehaald" brood en „be zorgd" brood voor hen nauwelijks een bezwaar zijn". Daar komt bij dat de bakkerijen en broodfabrieken niet al te snel van huls- aan-huisbezorging zullen afstappen, om dat dit voor hen een van de grootste bronnen van inkomsten is. Men geloof dat de omzet in de specifieke broodwin kels enigszins zal teruglopen als su permarkets op nog grotere schaal brood gaan verkopen. De meningen van de consumenten in casu de huisvrouwen lopen enigs zins uiteen, al blijkt dat nog steeds hel grootste aantal vóór bezorgen is. „Vooral als je een huishouden met kinderen hebt, is het bijzonder handig (Van een onzer verslaggevers) HEINKENSZAND Handhaaft uw standpunt met betrekking tot de herindeling van Zuid-Beveland (ak koord met het wetsontwerp: 4 gemeen ten dus) of kunt u het nieuwe voorstel van de voorbereidingscommissie West- Zuid-Beveland (5 gemeenten) volgen Dit was de vraag, waarvoor burgemees ter N. Eisen van Heinkenszand de raad gisteravond stelde. Het was duidelijk dat hij zelf een overtuigd voorstandei was van de nieuwe visie, die in de streek zelf is ontwikkeld. De raad daar entegen was verdeeld. Uiteindelijk kreeg de voorzitter toch nog 4 van de 7 raadsleden achter zich. De nieuwe visie komt in het kort neei op de vorming in westelijk Zuid-B eve- (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Een boete van dui zend gulden, twee weken voorwaarde lijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van ander half jaar. Hiertoe werd gisterochtend de uit Ommen afkomstige mevr. De J.- H., na lang wikken en wegen, veroor deeld door de Middelburgse politie rechter, mr. P. van Empel. De officier van justitie, mr. V. Roscam Abbing, liad vijf dagen onvoorwaardelijk en ander half jaar ontzegging geëist. Mevr. De J. was samen met haai man dinsdagnacht (van 27 op 28 juni) uit geweest in Vlissingen. Het sluitstuk was een bezoek aan de Victoriabar, waarna het echtpaar weer normaal in de auto wilde stappen naar het logeer adres. Op advies van een van de kelners van de bar legde een toevallig in de buurt zijnde surveillerende politieman de heer De J. echter een rijverbod op. Toen deze niet wilde ingaan op het politiële verzoek om maar een taxi te nemen, nam de Vlissingse hoofdagent, die gisteren als getuige optrad, de con tactsleutels in beslag. De Ommenaar werd ter ontnuchtering meegenomen naar het politiebureau. Mevr. De J. werd echter met rust gelaten. Toen ze tot de ontdekking kwam dat haar man werd meegenomen, raakte zij in paniek. Ondanks het haar opgelegde rijverbod stapte zij in haar auto om haar echtgenoot te zoeken. Hoewel zij geen contactsleuteltje meer had kreeg zij het voertuig op gang. Kelner A., die dit alles vanuit de Victoriabar had gadegeslagen, belde on middellijk de politie op om deze op de hoogte te stellen van de nieuwste ont wikkelingen. Daarop sprong hij zelf in een auto om te proberen de vrouw, evenmin als haar man in staat om een auto naar behoren te besturen, tot an dere gedachten te brengen. Het werd een wilde jacht, waarbij meer dan eens snelheden van honderd kilometer en meer werden gehaald. „Ik had absoluut geen kans om mevrouw in te halen of te snijden", vertelde de kelner gisterochtend. „Eerlijk gezegd, ik durfde het ook niet". Tóch zag hij op een gegeven ogenblik kans om haar tot stilstand te brengen: in een bocht reed hij met volle snelheid het trottoir over en zette met piepende remmen zijn auto, voorbij de bocht, dwars over de weg. Hierna maakte hij zich, op alles voorbereid, zo snel hij kon uit de voe ten. Maar mevr. De J., die als een erva ren coureur alle bochten bijna vol gas had „genomen", volbracht hier haar laatste huzarenstukje. Precies op tijd stopte ze, vlak voor de auto van de kelner. „Toch tiet) lk respect voor deze vrouw", begon de raadsman, mr. P. C. Adriaansen, zijn pleidooi. „Ondanks haar toestand zag ze kans om de boch ten goed te nemen en op tijd te stop pen". De door de officier geëiste on voorwaardelijke gevangenisstraf achtte hij onjuist. „Tc meer daar het hier om een dame gaat lijkt me een voorwaar delijke straf voldoende". Hij voerde hierbij nog aan dat de afgelopen we ken voor zijn cliënte al een hel zijn geweest. Dat mevr. De J. ondanks het haar opgelegde rijverbod toch in de atlto was gestapt verklaarde hij als een paniekreactie. „Ze raakte volkomen overstuur toen ze merkte dat haar man was verdwenen", zei hij. Mr. Van Empel vond het een moei lijke zaak: enerzijds voelde hij er wei nig voor om af te wijken van de straf maat, die in dergelijke gevallen nor maal is (onvoorwaardelijke gevange nisstraf). anderzijds schrok hij hiervoor terug omdat naar zijn mening de ge volgen hiervan voor een vrouw veel ernstiger zijn dan voor een man. Hij liet zijn hart spreken: „Ondanks de zeer verzwarende omstandigheden geen onvoorwaardelijke celstraf. Maar wèl een voorwaardelijke èn duizend gulden boete". (ADVERTENTIE) <J~ry~ QUICK-Voetbalschoenen in WILKING's WARENHUIS land van een west-gemeente (Borssele, 's-Heerenhoek, Heinkenszand, 's-Heer- Arendskerke en Wolphaartsdijk) en een oost-gemeente ('s-Gravenpolder, Nisse, 's-Heer-Abtskerke, Hoedekenskerke, Oudelande, Driewegen, Ellewoudsdijk, Baarland en Ovezande). Goes zou in deze constructie met minder grond? bied (Wolphaartsdijk en een deel van 's-Heer-Arendskerke zouden afvallen) dan in het wetsontwerp is aangegeven genoegen moeten nemen. Burgemeester Eisen zei dat het v^oor stel van de commissie voorkeur verdient met het oog op de onderlinge bereik baarheid, de gerichtheid en de functies van de verschillende gemeenten, en 'e mentaliteit van de bevolkingsgroep West-Beveland. Een vervelende bijkomstigheid van het nieuwe voorstel zou volgens de heei Eisen zijn dat Heinkenszand zijn kans om na de herindeling bestuurscentrum te worden waarschijnlijk zal verliezen ten gunste van 's-Heer-Arendskerke dat Immers over een prachtig nieuw ge meentehuis beschikt. In eerste instantie spraken 4 van de 7 raadsleden zich uit voor handhaving van het voorstel in het wetsontwerp. De heren Van den Dries en Dellebeke voel den niets voor de visie van de voorbe reidingscommissie. De heren De Leeuw en Heyboer vonden het moeilijker een standpunt te bepalen. De h«er De Leeuw zag liever het wetsontwerp maar zou zich desnoods met het nieuwe voor stel kunnen verenigen. De heer Hey boer distantieerde zich zowel van het ene als van het andere voorstel. Hij kwam met' 't eigen voorstel om 's-Heer- Arendskerke en Wolphaartsdijk samen te voegen tot een noordelijke gemeente en om in de zak van Zuid-Beveland een grote zuidelijke gemeente te formeren. In tweede instantie had de heer Hey boer liever het wetsontwerp in plaats van het voorstel van de voorbereidings commissie. De twee wethouders, de heren Grim «n Nijsse, en de heer De Jong konden zich daarentegen zonder meer met de door de voorbereidingscommissie ont wikkelde gedachtengang verenigen. In tweede instantie gaf de heer De Leeuw zijn bezwaren tegen het nieuwe Voorstel gemakkelijk prijs, zodat de voorbereidingscommissie West-Zuid- Beveland nog net de meerderheid van de raad (4 tegen 3) achter zibh kreeg. (Van onze correspondent) KLOOSTERZANDE In de Juliana- straat te Kloosterzande reed de 20- jarige bromfietser A. B. uit Klooster zande met zijn brommer tegen de trot toirband en vervolgens tegen een ijze ren lichtmast. B. maakte hierbij een ernstige val en raakte bewusteloos. Hij klaagde later over pijn in de borst en in zijn hoofd. Dokter J. Hermans uit Kloosterzande verleende de eerste hulp en liet het slachtoffer, dat vermoedelijk hersen letsel en inwendige kneuzingen had opgelopen, per ambulance naar het zie kenhuis te Hulst vervoeren. De brom fiets was ernstig beschadigd. DOOR HET OMSLAAN van een veer boot op de rivier de Niger zijn dinsdag ln Nigeria vijftien mensen verdronken. Dertig personen worden nog vermist Aan boord bevonden zich tientallen vluchtelingen uit Biafra. SOEDISMAN is donderdag in Dja karta ter dood veroordeeld wegens zijn aandeel in de staatsgreep van oktober 1965. Soedisman, die zelf zijn verdedi ging voerde, heeft schuld erkend. dat de bakker aar. de deur komt", zeg gen veel huisvrouwen. Wel geven ze toe, dat zij wel eens brood meebrengen uit de stad als ze toch eenmaal bood schappen aan het doen zijn. Een klein percentage zegt de voor keur te geven aan het zelf halen van orood. Zij vinden het, met name als de bakker laat komt, prettiger om brood in een winkel te halen. „Dat is frisser en hygiënischer" zeggen zij. Over het algemeen maakt het voor deze catego rie geen verschil of dat brood dan uit een bakkerwinkel of uit een levensmid- delenbedrijf afkomstig is. Een enkeling was van mening dat de bakkers er beter aan zouden doen twee of drie maal per dag vers brood te bak ken in plaats van hun tijd aan de be zorging te besteden. „Het zal de kwa liteit van het Nederlandse broodje ten goede komen", meende zij. „In Frank rijk wordt het verse brood ook afge haald", voegde zij eraan toe. (Van onze correspondent) TERHOLe De zomerkermis van Terhole behoort weer tot het verleden. De vermaakcentra hebben weer het nodige binnengehad al was er voor de kinderen niet veel aardigheid aan. De beloofde draaimolen is om onbekende redenen weggebleven, zodat er voor hen niet zo veel te doen was. Schut ters en gaaibollers hebben drie dagen lang naar hartelust hun sport kunnen botvieren. Zaterdag en zondag was er een muziekfestival, waaraan verschei dene gezelschappen uit de omgeving hebben deelgenomen. De uitslagen der schietingen op de Kraai waren: Zaterdag, 56 schutters. Wip 1 Hoog vogel P. Oostdijk, Axel; le zij vogel R. Guitenare, Rapenburg; 2e zij vogel V. Thijs, Koewacht; meeste kleine vo gels J. Koels, Amsterdam. Wip 2. Hoog vogel E. Schillemans, Rotterdam; le zij vogel P. Roelands, Lamswaarde; 2e zij vogel H. Guitenare, Kloosterzande; meeste kleine vogels M. Sanders, Ra penburg. Zondag, 89 schutters. Wip 1. Hoog vogel F. de Nijs, Hulst; le zij vogel A. Hendriks, Lamswaarde; 2e zij vogel E. Lambert. Boschkapelle; meeste klei ne vogels, C. de Cauwer, Hulst. Wip 2. Hoogvogel Jac. de Waal, Klooster zande; le zijvogel H. Guitenare, Kloos terzande; 2e zij vogel A. Roels, Graauw meeste kleine vogels, C. Verschuren, Lamswaarde. Maandag 57 schutters. Wip 1. Hoog vogel J. Rijck, Oudelande; le zij vogel E. Schillemans, Rotterdam; 2e zijvo- gel A. Verhoeven Kloosterzande; mees te kleine vogels, (7), G. Poppe, Sint Jan steen. Wip 2. Hoogvogel V. de Vos, Hulst; le zijvogel W. Brand, Terhole; 2e zijvogel R. Guitenare, Rapenburg; meeste kleine vogels (5), P. de Bot, Sint Jansteen (Heikant). Uitslag gaaibolling bij Jac. Schoonen- berg Zaterdag, 42 deelnemers. Hoog vogel P. Sponselee, zij vogels P. Dob belaar en J. Dobbelaar. Zondag. 54 deelnemers. Hoogvogel J. van Eetvelde, zijvogels P. Freijzer, J. de Schrijver, A. Hemelaar en Jac Schonenberg. Maandag 28 deelnemers. Hoogvogel P. Dobbelaar, zijvogels J. Fruijtier en A. Mannaert. (Van een onzer verslaggevers) WOLPHAARTSDIJK Op 19 en 20 augustus zullen op het Veerse Meer Internationale zeilwedstrijden worden gehouden. De organisatie berust bij de Royal Yacht Club de Belgique de watersportvereniging Wolphaartsdijk. de Jachtclub Veere en The Royal Belgian Sailing Club. Zowel in de eenheids- als de har.dicapklassen zullen twee par koersen worden afgelegd. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De politierechter in Middelburg, mr. P. van Empel, heeft drie dronkemansritten gehonoreerd met één week onvoorwaardelijke gevange nisstraf en een Jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. De 20-Jarige Goese be- tonvlechter W. H„ die op 5 mei J.I. in kennelijke staat een bromfiets bestuur de in zijn woonplaats, kreeg veertien dagen voorwaardelijk met twee jaar proeftijd en veertig gulden boete. A. v. d. W„ een 30-jarige metselaar uü Ketranehement. beëindigde op 24 juni j.l. een ritje met zijn auto aan de voet van de Kanaaldijk. Hij had een bocht te kort genomen, waardoor hij met auto en al van het talud afschoof. Zijn „collega-in-het-kwaad", de Vlis singer J van S., werd twee dagen later lil zijn woonplaats aangehouden. Hij reed me onregelmatige snelheid en wat slingerend. Zijn wisselende snelheid ver klaarde hij uit het feit, da,t hij naar een benzinepompstation zocht. Zijn .voituur' was niet veel soeps; hoofdagent H. Ilolt- kamp van de Vlissingse gemeentepolitie, zei ervan dat de auto nog wel reed, maar da,, daarmee alles wel gezegd was. S. had voor zijn auto geen verzekering afgesloten en geen belasting betaald. Het voertuig is door de politie vernie tigd. De Krabbendijkse bedrijfsleider M. M. (41 jaar), wist zich van hetgeen er aan zijn ontwaken in het Goese politiebu reau voorafging, niets meer te herinne ren. Vast staat, dat hij in Waarde met enkele kennissen is gaan drinken en dat hij later op de Markt in Goes werd aan gehouden. Een bloedproef wees een pro millage van 2,15 procent aan.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 3