Stichting be jaardenzorg doorbreekt tradities UD Totale opruiming Kantuormachgnehandel J. A. BIESBR0ECK I ZON A/ SFEER VAN BEGRIP IN ZAAMSLAG Zeeüv/sch-Vlaanderen MIDDELBURG Zieriksee tot leven onder- de hand van Piet Bulthuis SMIDJE VERHOLEN ÉUID-BEVELAND 2 DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 28 JULI 1967 2 Voorstander Streven sfeervol wonen meubeltoonkamers N.V. „Hef Zuiden Roosendaal Dagblad De Stem Dienstverlening DROOMSTAD GESCHILDERD Expositie in het Gravensteen Knutselende loodgieter stal voor f 200,- HOOGWATER Gevolg van mooie weer Lage prijzen voor bonen 's-Heerenheek HULST Sluiskil Koewacht Sreskens InterieurverzorgingIB dl ipüÉP^fcaAia Fa. Van Dronkelaar, Zuidzande, tel. 01170-2161 meubeu Terneuzen, Zuidlandstraat 14, tel. 01150-3529 FILMS Morgen Meer nieuws uit stad en streek op pag. 3 en 5 Het geheim van de Uylenborgh Wat Vandaag Metselaar gemeenteli goudkarp I (Van een. onzer verslaggevers) ZAAMSLAG. Drie kerkge nootschappen in de gemeente Zaamslag hebben besloten in de toekomst op het terrein van de bejaardenzorg samen te gaan wer ken. De drie genootschappen zijn: de Ned. herv. kerk, de gerefor meerde kerk, en de christelijk ge reformeerde kerk. Samen met het gemeentebestuur vormen zij de Stichting Bejaardenzorg Zaam slag. De officiële oprichtingsvergadering zal plaatsvinden op 30 augustus. Burge meester De Pree is de initiatiefnemer van deze interkerkelijke vorm van sa menwerking. „We hebben verschillende voorbe sprekingen gehad over de mogelijkheid om tot samenwerking te komen. Moei lijkheden zijn er praktisch niet geweest. Er heerste al meteen een sfeer van be grip en toenadering. Gisteravond zijn we nog eens rond de tafel gaan zitten. „Ik moet zeggen", zo zei hij, „we heb ben uitstekend zaken gedaan, dat wil zeggen men is het eens geworden over de ontwerpstatuten en de doelstellingen van de nieuwe stichting". Dat verschil lende kerkgenootschappen zich bereid hebben verklaard samen iets op te zet ten, is in de historie van deze gemeente uniek. De burgemeester, die een groot voor stander is van eenheid en samenspraak in kerkelijk verband, toonde zich bij zonder verheugd over het besluit van de betreffende kerkbesturen. „Het is zonder meer veel beter dat we het op deze manier gaan doen", zei hij. „Je kunt langs deze weg veel meer tot stand brengen dan wanneer je rekening hebt te houden met diverse meningen". Het is niet de bedoeling dat de nieu we stichting alleen dienstverlenend zal werken. Men wil ook de exploitatie van een aantal bejaardenwoningen in de ge meente en een groot rusthuis beharti gen. Burgemeester De Pree heeft een voorlopig plan voor zich liggen als hij zegt: „Volgend jaar zullen door de re gionale Zeeuwsch-Vlaamse woning bouwvereniging te Kloosterzande 24 be jaardenwoningen worden gebouwd aan de Molenstraat. Waarschijnlijk start men daarmee nog in maart. Het bestaand rusthuis van de Ned. herv. kerk aan de Molenstraat zal, naar we voorlopig aan nemen, worden geliquideerd. Een veel groter bejaardentehuis komt hiervoor in de plaats. De grond rond het Ned. herv rusthuis wordt' opgekocht om daar het nieuwe gebouw te kunnen plaatsen". „We streven ernaar", aldus de burge meester „een gebouw te realiseren met 75 bedden. Ongeveer 30 bedden meer (ADVERTENTIE) DE SPRINGPLANK naar een zijn de ii MEUBELFABRIEK (L. BROOS n.v. WEST HAVENDIJK 1 (achter de gashouders) Tel. 01650-5034 Geopend: iedere werkdag van 8 tot 18 uur. 's zaterdags van 8.30 tot 17 uur. Levering via de handel. Dagblad voor Zeeland KANTOREN: Voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14. telefoon 2377. Hulst. Voor Walcheren en Zuid-Beveland: Klokstraat L telefoon 6252, GOES. Eeiste redacteur voor Zeeland: Exploitatie F DE LIGT inspectie Zeeland: r. L. K. M. DE JONG tel. 6252, Goes tel 01150—4281, privé 7300, Goes. Terneuzen. Redacteur voor de Kanaalzone: J. HüSKEN, Breitnerstraat 81, Terneuzen, TeL 01150-3296. Redacteur voor Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: J. ROBESIN, Kijkuit 18-20, Axel tel 01140-2005. Redacteur voor W est-Zeeuwsch-V laander en: N. OPDAM, v. Ostadestraat 41, Oost- burg, tel 01170-2991. Redactnee voor Zuid-Beveland en Walcheren: Mej, S. Maaskant, Singelstraat 17, Goes, tel. 01100-5689. Rayonbeheerder voor Zuid-Beveland en Walcheren K. MENU. tel. 6252, Goes. Prijs voor losse advertenties, bestemd voor de editie Zeeland t 0,20 per mm 1 mm ingezonden mededelingen 2\b mm gewone advertenties Bij contract aanzienlijke reductie „Kleintjes": 3 regels of minder f 1,- elke regel meer f 0,25 Als één regel gelden 23 letters en/of leestekens. Bij plaatsing ook ld de Brabantse oplage resp. f 1,75 en i 0,65. Bij 3 achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen hall geld BURGEMEESTER DE PREE Samen bereik je meer dan de capaciteit van het Ned. herv. rusthuis, en dat van de gereformeerde kerk samen. Het gaat om een opper vlakte van drie ha. Wat er met dit oude tehuis zal gebeuren daarover is nog niets beslist Er wordt aan de ene kant overwogen het te slopen, maar aan de andere kant gaan er stemmen op om er een recreatieve bestemming aan te ge ven" Het getal van 24 bejaardenwoningen in Zaamslag is min of meer een slag in de lucht geweest. „We hadden geen tijd meer een enquête onder de bejaarden te houden. Daarom gokten we op 24. Naderhand bleek dat de prognose juist was", aldus de burgemeester. Wat de tweede kaart van de stichting betreft n.l. de dienstverlening, moet nog uitvoerig worden besproken in welke vorm dit zal gebeuren. Gedacht wordt voorlopig aan het verstrekken van warme maaltijden aan bejaarden die ziek zijn. „Daarnaast", zegt de bur gemeester, „willen we proberen de be jaarden actief bezig te houden. Ik denk hierbij b.v. aan het zelf schoonhouden van de woning. Kan de bejaarde dit niet meer, dan zal het beter zijn over te gaan tot het bejaardentehuis. Met het comité bejaardenzorg, dat Zaamslag rijk is zal contact worden opgenomen over allerlei activiteiten. Er is een bejaar- densoos, maar die is van de bejaarden- bond. Deze wordt gehouden in het ver enigingsgebouw. Omdat deze lokaliteit voor allerlei andere doeleinden wordt gebruikt zullen we iets beters moeten verzinnen". (ADVERTENTIE) WEGENS VERBOUWING Tuinwedstrijd in Zuid De familie A. Geljon, J. C. Mathiasstraat 19, heeft de tuinwedstrijd gewonnen, die door het bestuur van de wijkvereniging Zuid is uitgeschreven. De beoordelingscommissie heeft in totaal 450 tuinen bezichtigd. Hiervan kwamen er 270 niet voor een punten waardering in aanmerking. De commis sie acht de aanleg van de tuinen over het algemeen matig, het onderhoud goed. Wel zijn er nog te veel tuinen waaraan weinig of niets wordt gedaan. Dit komt volgens de commissie de al gemene indruk van de wijk niet ten goede. Er waren in totaal 100 punten te be halen. Boven 65 punten kwamen: 1 A. Geljon 81 p.; 2 W. Overeijnder, Rande- hove 52, 79 p.; 3 W. de Haan, H. de Hasestraat 7 met 78 p.; 4 A. Goeman, P. D. van Campenstraat 18 met 74 p.; 5 H. de Visser, Statenlaan 107 met 72 p.; 6 A. Coppejans, J. W. Thibautstraat 10 met 70 p. en 7 J. v. d. Woestijne J. W. Thibautstraat 8 met 69 p. ZIERIKZEE. In de mooie haU van het oude Gravensteen, modern geoutil leerd met een reeks spotlights en chroomstalen stellages tot het ophangen van het werk, stelt de Middelburgse schilder en tekenaar Piet Bulthuis een vrij omvangrijke collectie werk ten toon, dat vrijwel geheel aan Zierikzee en omgeving gewijd is. Geen wonder, want Bulthuis is zelf gedurende een zevental jaren Zierikzeër geweest en kent de stad tot in alle hoeken en gaatjes. Menige tekening of aquarel heeft zelfs historische waarde omdat hij plekjes en gebouwen in beeld brengt, die in tussen verdwenen zijn. Maar de voor naamste is toch wel de artistieke en andermaal frapperen hier weer Bult_ huis' bijzondere kleuren en de krach tige tekening, die evenals in het w^rk van Rudolf Br emmer, aan elk schil derij ten grondslag ligt. Er is een im posant portret van de Sint Lievenmon- stertoren waarop deze somber en ro mantisch oprijst, er is een groot doek van een landschap in de buurt van Bruinisse, waarin het lopen van het licht over het wijde, met akkermaals hout bedekte land bijna visionair werd verbeeld. Dan zijn er een grote hoe veelheid kleinere schilderijen, die straatjes, huisjes, oude gebouwen en de haven en het leven aan en rond de haven tot onderwerp hebben. Een ongetwijfeld bijzondere collectie vormen de gouaches die Bulthuis des tijds aan de overstromingsramp van 1963 wijdde, pakkende illustratieve beelden „pris sur le vif', die niet na laten indruk te maken. Het is te ho pen dat de gemeente Zierikzee zich de kans niet laat ontgaan deze gouaches geheel of gedeeltelijk voor haar histo risch archief aan te kopen, zij horen er thuis, ook al als materiaal dat in de verre toekomst in haar artistieke en documentaire waarde telkens weer kan worden tentoongesteld. Zo komt de droomstad Zierikzee voor de ogen van de bezoekers van deze expositie andermaal tot leven door het liefdevolle en scherpziende oog en de gevoelige hand van Piet Bulthuis. Zij blijft te bezichtigen tot 19 augustus a.s. WILLEM ENZINCK ALLE KANTOORBENODIGDHEDEN OLYMPIA SCHRIJFMACHINE van 260,- voor 225,- plus nog 10% KORTING SWISSA SCHRIJFMACHINES van 335,- 10% KORTING 10 SPECIALE AANBIEDINGEN VAN 240,- ADDO-x TELMACHINES van 425,- voor 390,- plus nog 10% KORTING ADDO-X REKENAUTOMATEN van 1090,- voor 990,- plus nog 10% KORTING Verschillende merken KOFFERSCHRIJFMACHINES met 10% tot 30% KORTING en verder 2e hands SCHRIJFMACHINES v.a. 45,-. Speciale kwantumprijzen op le kwaliteit INKTLINTEN per stuk 2,45 per dozijn 18,-. Op alle overige artikelen, tijdens de uitverkoop, KORTING Deze aanbiedingen zijn van krachf zo lang de voorraad strekt GENTSESTRAAT 23-25 TELEFOON (01140)-2080 HULST (Van een onzer verslaggevers) li MIDDELBURG Knutselweede kaj I ook verkeerd uitpakken. Dat beweej I het geval van de 30 jaar oude loodgit, I ter Fr. S. uit Vlissingen, die door dt| Middelburgse politierechter, mr. P. van I Empel werd veroordeeld tot veertien I dagen voorwaardelijke gevangenisstraf I met een proeftijd van twee jaar en een I boete van honderdvijftïg gulden. Dit I overeenkomstig de eis van mr. V. Ros-1 cam Abbing. S. werd in maart van dit jaar be. I trapt, toen hij op een bouwplaats Jl Vlissingen wat materialen in zijn zak I wilde steken. Tijdens het onderzoeH I >:wam aan het licht, dat dit bepj niet de eerste en enige keer was weest: bij de loodgieter thuis werd eej I grote voorraad plastic pluggen, schrot I ven en andere bouwmaterialen (totalt I waarde ongeveer 200 gulden) gevon-1 den. „Waarom deed je dat?', informeer^ I mr. Van Empel belangstellend. Hei antwoord kwam er vlot uit: „Ik had I het nodig." Heel wat meer moeite had I de in Medan geboren Vlissinger dit I overigens niet door zijn werkgever I werd ontslagen met de vraag, waai I voor hij die spullen nodig had. ToeiJ hij na veel aarzelen bekende, dat knut-1 selen zijn hobby was en hij, daarv wat meer spullen wilde hebben, was I de zaak snel beklonken. (Van een correspondent! GOES. De oogst van dubbele prin- cessebonen is op het ogenblik in volle gang maar de afzet van dit produkt dat vooral in Zeeland en Brabant veel wordt geteeld, heeft een zeer teleur stellend verloop. De beste kwaliteiten bon enworden op het ogenblik verkocht tegen veilingprijzen van 35 tot 40 cent per kg en de mindere kwaliteiten draaien hoofdzakelijk door. De teler krijgt dan 25 cent per kg. Soms gaat dat om grote hoeveelheden. De prijs van de beste kwaliteiten is- voor de teler ook veel te weinig. Algemeen wordt aangenomen dat de kostprijs rond 50 cent per kg ligt. Er is een geringe vraag naar bonen voor verse consumptie en de fabrieken draaien volop maar deze voorzien in hun behoefte door middel van contractteelt. Zij hebben dus geen behoefte aan de zgn. „vrije" bonen, die op de veilingen worden aange voerd. Reeds enkele jaren is het zo, dat de fabrieken in hun behoefte voorzien door middel van contractteelt maar de afzet van zgn. vrije bonen had de laatste jaren toch een redelijk verloop omdat de oogst dikwijls tegen viel en er door het koude weer een goede vraag was voor verse consumptie. Dit jaar valt de opbrengst mee en de men sen eten weinig bonen wat voor de telers zulk een teleurstellend gevolg heeft. Viswedstrijd Vanmiddag zal de tra ditionele viswedstrijd in de brandweer vijver worden gehouden. De wedstrijd is toegankelijk voor visliefhebbers van 16 jaar en ouder. Om twee uur gaan de hengels in het water. De viswedstrijd luidt de kennis m, die zaterdag, zondag en maamdaig in het dorp zal worden gehouden. Schieting. De schutterssociëteit „De Graauwse Poort" nam het in een schutter smeeting" op tegen Vrede II uit Lamswaarde. Na een spannende en gelijkopgaande strijd won „De Graauwse Poort" met 15-13. Na deze schutterswedstrijd werd er nog een gewone schieting gehouden- De uitslag hiervan luidde als volgt: Hoge vogel: C. de Cauwer, Hulst; le zijvoigel: S. Boone, Hulst; 2e zij vogel: A- Mathijssen, Hulst, De meest kleine vogels werden geschoten door J. Her mans uit Hulst. De extra prijs van een bak bier werd gewonnen door B. Keyzer uit Hulst. Zomerfestival Op zondag 30 juli wordt ten bate van het a.s. zomerfes tival een dansavond gehouden in „ca fé Sluiskil". Het plaatselijke beator- kest ,,The Concords" zal de muziek verzorgen. Bejaardenschieting De bij A. de Schepper gehouden schieting voor be jaarden had de volgende uitslag: hoogvogel: A. Burm, Kloosterzande; le zijvogel: E. van Damme, Koe wacht; 2e zijvogel: P. Vermeulen, Axel. Hoogste aantal kleine vogels, 6 stuks: A. Boussen, St.-Jansteen. E.H.B.O. Door de plaatselijke E.H.B.O.-vereniging Sint-Luduina atcu Koewacht zal in de a.s. winter weer een E.H.B.O.-cursus worden gegeven door dokter Melchers. De cursus omvat 26 lessen en begint in de eerste helft van oktober, in zaai ,,De Anjer". Zij die voor 1 maart 1968 18 jaar oud zijn kunnen hieraan deelnemen. Kinderspelen Zaterdagmiddag worden er op het Oranjeplein kinder spelen gehouden die worden georga niseerd door de Interkerkelijke recrea tie commissie en de WV, De deelna me is voor alle kinderen. Namens de commissie en de VW zullen aan ieder kind twee consumpties worden aan geboden. (ADVERTENTIE) De Provinciale Afzetcommissie voor Zeeland en West-Brabant maakt aan de fruittelers bekend, dat op de veilingen kunnen wor den aangevoerd en geveild, van af: dinsdag 1 augustus 1967 man- tet, alle maten, 10 milimeter sor teren, 3/4 kist aanvoeren. Don derdag 3 augustus 1967 Early Victoria, alle maten, 10 milimeter sorteren, standaard kist aanvoe ren. Melba, alle maten, 10 mili meter sorteren, 3/4 kist aanvoe ren. Precose de Trévoux, 55 mili meter en op, 5 milimeter sorte ren, 3/4 kist aanvoeren. Super Trevoux, 70 milimeter en op, 5 milimeter sorteren, 3/4 kist aan voeren. (ADVERTENTIE) Iedere vrijdag kijkavond tot 21 uur. TERNEUZEN, Luxor-Thcater OOSTBURG, Ledel-Tlieater „Goed geschoten Matt Helm" „Politiepost Reeperbahn" Julian Wall, leider van een geheime bende met als enig doel wereldheer schappij, kidnapt prof. Solaris, uitvin der van een speciale straal. Matt Helm gaat aan de slag en slaagt erin Wall en zijn bende onschadelijk te maken. In semie-documentaire stijl verhaalt de film een aantal anekdoten uit de bewogen dagelijkse praktijk van de po litiepost in de beruchte Hamburgse vermaaksbuurt St.-Pauli. Erotische ra riteiten, travesti, berovingen, vecht partijen en prostitutie worden daarbij van politioneel standpunt belicht. GOES Burger Weeshuisplein Kunstmarkt, MIDDELBURG Molenwater 9-18 uur Miniatuur Wal cheren. Vleeshal 10-17 uur Expositie „Middel*| burg, stad in de Delta". VLISSINGEN Stadhuis 10-17 uur Expositie „Zeeuws beeldende kunstenaars". (In QEofp riort) Gevangentoren 10—12, 14—17.30 vi 19.30-22 uur Expositie Ned. Loodswezes en Kunstkring Het Zuiden. ZIERIKZEE 's-Gravensteen 14-17 uur Tentoonstel-j ling: werken Piet Bulthuis (Zieril-j zeese periode). Burger Weeshuis 10-17 uur Kunstto;| toonstelling. TERNEUZEN Luxor Goed geschoten Matt Helm 20 uur. LAMSWAARDE Hon. Claessens 15 uur Bekerschletltë I OOSTBURG Ledel Politiepost Reeperbahn, 14 J. 20 uur. KOEWACHT R. Clapdorp 15 uur Schieting. YZENDYKE Zwembad Jeugdzwemwedstrijden. BRESKENS Oranjeplein 14 uur Kinderspelen. NOORDSTRAAT E. Mattens 15.30 uur Schieting. HULST Bioscoopgebouw De zwarte tulp, 20 uur. i P. Leeraert-Nijs 15 uur Grote P leumschieting. KLOOSTERZANDE i Willem Teil 15 uur Staande wip seme-1 ting. KEMSEKE-PAAL Ad. de Bakker 15 uur Schieting. 12.04Dit verhaal vangt aan in Ravelijn, een stokoud, klein stadje in een vergeten uithoek van het land. In dat stadje dreef de heer Gozewijn van Uylen een kleine boekhandel, waar benevens letterkundige werken als stripverhalen ook schoolschriften, kroontjespennen en stukjes vlakgom verkrijgbaar wa ren. De heer Gozewijn van Uylen mocht zich ook ei genaar noemen van een stokoude auto, waarvan de geestige inwoners van Ravelijn altijd zeiden, dat dit wagentje nog ouder was dan het stadje zélf. En dit mag een zéér humoristische opmerking genoemd worden, als men in aanmerking neemt, dat Ravelijn in 1230 was gesticht Op een goede ochtend nu laadde de heer Van Uy len een grote koffer in zijn auto en sloot de deur van zijn boekwinkeltje af. „Héla, buurman, ga je op reis vroeg Kobus Kaas, de melkwinkelier. „Ik moet naar Rijkhuyzen", antwoordde Gozewijn van Uylen plechtig. „Voor een belangrijk, wetenschappe lijk onderzoek. Verder zeg ik niets..." Toen hij zijn auto en ging op weg. Uren en urejU j,1 langs allerlei landwegen en tenslotte berem provinciale weg, die langs de rand van het zer Bos leidde. Doch toen btgon zijn auto P vreemde kuren te vertonen. Het voertuigje sprong, kuchte en hoestte enkele malen, en stokstijf staan. SakkerlootHij doet het me sprak Gcxzewijn, geheel naai' waarheid— Morgen, zaterdag 29 juli 1967, hoog. water te: Hansweert: 8.02 en 20.09. Terneuzen: 7.32 en 19.40. Vlissingen: 6.59 en 19.12. Wemëldinge: 8.29 en 20.41. MIDDELBURG Vleeshal 10-17 uur Tentoonstelling „Middelburg stad in d» I delta" Miniatuur Walcheren geopend van 51 tot 18 uur. City 20 uur Thunderball, 14 jaar. Electro 19.30 Jerry Cotton beukt op los, 14 jaar. KWADENDAMME De Burcht 9.30—11.30 en 13.30-16 ui Kindervakantiewerk (6 t.e.m. 12 .j), OOSTBURG Ledel 20 uur Politiepost Reeperbahn 14 jaar. ZIERIKZEE BurgerweeshuisKunsttentoonstelling 10-17 uur 's Gravensteen 14-17 u. Tentoonstelling Piet Bulthuis LZierikzeese periode). VLISSINGEN Gevangentoren 1012, 1417.30 en 19.3022 uur Exposities Ned. Loods* wezen en: Kunstkring Het Zuiden. I Stadhuis Tentoonstelling Zeeuwse bee'. dende kunstenaars 10-17 uur. Alhambra Bron der wellust, 18 jaar, 20 uur. Nachtvoorstelling: Blanke Venus in het oerwoud, 18 jaar. ZUIDDORPE A. de Block 14.30 uur Vakantieschieting I GOES Grand 20 uur Chinese avonturen h China, 14 jaar. (Van een onzer verslagge MIDDELBURG „Mijn »s nog zo leeg, en het moe erkman,' verontschuldigde m nietbegrüpend gezichl F. S. uit Ovezande voor rchter in Middelburg, mi iipel. De 40-jarige Ovi snd terecht, omdat hij op gudkarper had gestolen ui nentevjjver van Borssele. 5ijn excuses baatten hem eikomstig de eis van mr. Jibing veroordeelde mr. V lm tot veertig gulden boe tul-verklaring van het net, d metselaar zijn vangst h: Ck zijn laatste verzoek g>e van het visnet leverd „at ben je kwijt', besloot rhter. Dat de vis maar kort he l>eren in het vijvertje van i lor zichzelf: toen de politi ctselaar thuis kwam om he tien, dat hij Iets gedaan Ipaald niet mocht, werd het er weer snel teruggebracht imeentelijke omgeving. (ADVERTENTIE) X HET HUIS VAN ST. ELOY Moderne gouden sieraden van Jlatleus lijnenspel J. van der Loo Juwelier Lijnbaan 69 Rotterdam j j OEN ik bij Euphonia hwa 1 k nog geen noot zo groot a roes lezen maar na drie m 'efenen speelde ik al mee", lat zegt de heer C. le Conté n een van de twee ereleden njna 80-jarige muziekver 'Uphonia in Goes. De heer L( 62 jaar lid van Euphonia, M hij de laatste vijf jaar nie t mee9eblazen. &AST verontschuldigend vo I r aan toe: „ik was pas 21 ja lid werd. Eerder kon niet n veertien was werkte ik l •eeid aan huizen in Wolphaa at betekende om kwart ov at rekken uit Goes en lope volphaartsdijk. En s avonds i tn 1905 was da ageld. Toen hield je s avor m over voor iets wat je graag DeeM n ?d 'let lieist trombc Dut was ook het zwaars andere instrumenten die ik u uba bariton, stellahoori k Tor,mnkkie- Allee-1 de barit linct Was ei3endom Di LI%TSJ?en oud ols ik zelf aarsniP? e"Caar ben ik ze ■ad trombonist geweest. 'ummZP een concert van c Sik m S mi:astens vv1 solonw •m». et Je' dit zi«n uit de ■rant van 1939. Daar stnnt- n, rombonist r Luaar staat. Dc >00r rl* Conté gaat n ferbluff fCrt generaUe uit dl nli n Z, Was de vastheid vg heb Iuifen:n hoog en laag. ■ouden Mn "°ga' goed wen Moet je dit zienin 'ere,?/ Van harmonie- en fa n 1922l'hehh °Pgericht ln 131! ondsconcot^ W* met Euphov j WSrH$°nnen™ d I edaan f'kin?: tr°uw«ns van angveremmZ m et orkcst i "iet meerBJ°0nk^st Die 'ymphonie" 'nnf speelde ook i rkest. Met non t"as era symp '■uphonia int Per andere led. 'Oesche r„,* V^der nog Vint" Met aP:chest -Aan} ?k op tijden" 9TP1E trad( lytengo die tentoons ',erd gehoude r°iïer altiid \eierse kapel 'b Z 'leetten c i» de mP naK°?treden u i V-ar, dat d van Schuttershof [»K ben noo nvl niet meer ld geweest Ikheb^^ be1 aar tv,LK ne° ook zeker t aan de opi d net mGegewerkt

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 2