PTT wil goodwill terug Zeker honderd doden na nieuwe aardbevingen Dongense schoenfabriek in één uur plat: schade twee miljoen i™ HOE DENKT PUBLIEK OVEI! DE SERVICE PANIEK Militairen in burger- treinen op weekend DAGBLAD VOOR ZEELAND ■mnc LESSEN 4-JARIGE SCHIET MOEDER DOOD hamolv/eer vandaag. Kans op regen ra:2zSmop 156 uur-Maan °n" Het weer in Europa C"™;,-'TURKIJE VWtir \mjLumm 1 irwcaul Eis drie maanden voor wapenhezit Professorsvrouw opent vuur tijdens college Proef per 1 okt. Na diensturen in burgerkleding DRIE MAANDEN VOOR VERRERGEN RARYLIJKJE A.N.W.B. BRACHT 600 KAPOTTE AUTO'S TERUG UIT HET BUITENLAND Gezinnen Extrageld TURK GETROUWD OM KINDERBIJSLAG Tijger haalt arm dompteur open Filmster getuige in proces Stangl Actie Spellman voor Tsjombe DRIE WEKEN PALESTIJNSE GUERRILLA IN ISRAEL 4NDAAG m iPc Stem roomboter koekjes 'n woud van meubelen débé meubelen 107e JAARGANG Ne. 25568 Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Neerlandia Directeur: Dr. W. A. J. AA. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactieraad: J. AA. A. C. v. Dongen C. J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. AA. Mes, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. AA. Vercauteren L. J. v. 't Westende. Bureau: Breda - Reigerstraat 16 tel. 22341 (7 lijnen) Postgiro 1114111 Voor God, Koningin en Vaderland nnW&l VRIJDAG 28 JUll 1967 Abonnementsprijs: f 12,65 per kwar. taal (excl. incassokosten), f 4,25 per maand, f 0,98 per week. Losse num. mers 20 cent. Post abt. binnenland, buiten versprei, dingsgebied f 19,Prijs van buiten, landse abonnementen op aanvrage. Advertentieprijs voor de gehele op lage f 0,50 per mm. Bij contract aan zienlijke reductie. Volledige tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. [BRZmCAN öoyDurt (Van onze pari. redactie) DEN HAAG. Naar wij ver nemen overweegt de P.T.T.-direc- tie om in het najaar via een en quête te gaan onderzoeken hoe het publiek over het P.T.T.-be- drijf denkt. Tevens kan daarbij nagegaan worden welke wensen het publiek koestert op het ge bied van de service-verlening. De aanleiding tot het houden van dit onderzoek ligt in het feit, dat het dienstbetoon van de P.T.T. in de ogen van velen de laatste jaren achteruit gegaan is, hetgeen af breuk gedaan heeft aan de good will van dit staatsbedrijf. Personeelsgebrek en de noodzaak een zo groot mogelijke efficiency te betrachten zijn er oorzaak van ge weest dat de P.T.T. op verschillende onderdelen het dienstbetoon heeft moeten „versoberen": het uitvallen van de tweede postbestelling op sommige plaatsen en woonwijken; de openstelling van kantoren voor het publiek en de vertraging in de postbestel ling. Daarnaast staan dan nog een aan tal tariefsverhogingen, die de P.T.T. geleidelijk aan voor verschillende verrichtingen heeft moeten doorvoe ren. Al deze zaken hebben de P.T.T. er in de ogen van het publiek niet popu lairder op gemaakt. Uit de resultaten van bovengenoemde enquêtes hoopt de P.T.T.-diirectie enige lessen te kunnen trekken, die weer tot maatregelen kun nen leiden om het aanzien van de P.T.T. te herstellen. LONDEN (AP) De vierjarige Carl Clarke, die altyd met het ongeladen jaohtgeweer van zyn vader mocht spe len, heeft zijn moeder doodgeschoten. De 38-jarige mevrouw Freda Clarke werd in het hoofd getroffen en was op slag dood. De politie, die de zaak als een ongeluk beschouwt, deelde vandaag mee dat het kind blijkbaar een doos patro nen m een kast had gevonden. (ADVERTENTIE) Wzond bruin mei: hamol ultra hrt ™$eTricht: m«gedeeld door net K.N.M.I., geldig tot vanavond: Aanvankeüjk overwegend zonnig ïter °P de middag toene mende bewolking met kans op eni- fiikl g-nL.?Iat,ge wind ult weste- Pmturen! UtS lagere tem" Vandaag: zon onder 20.38 uur. Maan op 23.08 uur Helsinki Stockholm Oslo Kopenhagen Aberdeen Londen Amsterdam Luxemburg Parijs bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Zurich Oenève Locarno Wenen Jonsbruck Belgrado Athene weer licht bew. zwaar bew. zwaar bew. onbewolkt zwaar bew. zwaar bew. onbewolkt onbewolkt onbewolkt onbewolkt onbewolkt niet ontvangen regen zwaar bew. licht bew. geheel bew. onweer licht bew. onweer onbewolkt zwaar bew. Barcelona Madrid Mallorca Lissabon niet ontvangen onbewolkt licht bew. zwaar bew. licht bew. onbewolkt onbewolkt max.- temp. 22 21 23 25 19 21 22 28 28 31 28 1 28 29 30 20 26 27 25 28 23 33 29 30 35 31 24 WEER RAMP IN TURKIJE Het ministerie van binnenlandse za ken deelde gisteravond mee dat met slechts acht van de 70 dorpen in Pu- luinur, met een totale bevolking van 21.000, contact was gekregen. Uit Erzincan wordt bericht dat daar in een bioscoop paniek uitbrak, toen tijdens de aardschok het licht uitging. In de stormloop op de deur werden 16 mensen gewond, onder wie twee le vensgevaarlijk. Het getroffen gebied ligt ongeveer 160 km van de provincie Erzurum, waar vorig jaar augustus 2242 mensen bij een aardbeving omkwamen. Turkije, op een zg. breuklijn gelegen, leeft in constante vrees voor aardbevingen, die deze eeuw al meer dan 40.000 Turken het leven hebben gekost. De zwaarste was die van 1943 in het gebied van Kastamonu in het noorden, die 4000 mensenlevens eiste. (Van onze rechtbankverslaggever) BREDA De officier van justitie by de Bredase rechtbank eiste gisteren tegen de Antwerpenaren L. D. en J. B. wegens het bezit van trhangaspatro- nen drie maanden gevangenisstraf met aftrek De verdachten behoorden tot het zes tal dat 19 mei j.l. een mislukte overval pleegde op het Roosendaalse hoofdpost kantoor. De politie was door een Up van een onbekende op de overval voorbereid en rekende de mannen in, voordat zij hun plannen tot uitvoer konden bren gen. Vier van Hen werden op vrije voe ten gesteld. Juridisch kon hen niets ten laste worden gelegd. Behalve de traangaspatronen hadden de overval lers geen wapens bij zich. De rechtbank doet op 3 augustus uitspraak. (Van onze redactie buitenland) NEWHAVEN. De vrouw van een professor aan de universiteit van Zuid. Connecticut heeft met een jachtgeweer twee salvo's gelost in een collegezaal waar zich 31 mensen bevonden. Haai man en een student werden gewond. Mevr. Ruth Dryfoos (34) werd kort na de schietpartij gearresteerd en in staat van beschuliging gesteld wegens poging tot moord. De aanslag scheen verband te houden met huiselijke moeilijkheden. gürëau voor de Zeeuwse eilanden: GOES, Klokstraat 1, telefoon 6252 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Steenstraat 14 - telefoon 2377 (Bijbureaus: TERNEUZEN, Potgieterstraat 3, telefoon 2601 OOSTBURG, Nieuwstraaf 41 telefoon 2893). (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Met ingang van 1 oktober zullen by wijze van proef voor de parate eenheden van de landmacht, die vrijdagmiddag met verlof gaan en maandagmorgen naar hun onderdeel terugkeren, de militaire treinen wor den afgeschaft, zoals wy al eerder meldden. Slaagt deze proefneming, dan zullen de militaire treinen eind mei 1968 voor goed worden afgeschaft. In plaats van de militaire treinen zullen de N.S. gedurende de weekeinden een aantal extra-treinen inzetten, die ook voor burgers toegankelijk zijn. De militair zal dan de keus hebben tussen extra trein of de trein van de normale dienstregeling. Deze ingrijpende verandering (elk weekeinde wo2'den ongeveer 40.000 mi litairen vervoerd) heeft voor de dienst regeling van de N.S. vergaande con sequenties. Omdat deze voor een heel jaar wordt vastgesteld, zal de wijziging pas definitief volgend jaar mei kunnen ingaan. Ook zal met ingang van 1 augustus bij enkele onderdelen een proef worden genomen met het dragen van burger kleding na de diensturen. De proef zal worden genomen bij de landmachton derdelen in het garnizoen Assen en bij een luchtmachtonderdeel te Deelen. (Van onze redactie buitenland) ISTANBOEL - Voor de tweede keer binnen vijf da. gen heeft een aardbeving in Turkije zeker honderd do den geëist en een enorme ra. vage aangericht in tal van dorpen. Dit keer werd het oosten van het land getrof fen- De aardbeving, die tien secon den duurde, werd overal gevoeld, maar de slachtoffers vielen uit sluitend in de provincies Tunceli en Erzincan. De beving had een kracht van 6.1 op de schaal van Richter. Het centrum bevond zich vermoe delijk bij Puluinur in Tunceli, hal verwege tussen Ankara en de Per zische grens. Over het lot van tal rijke dorpen in het gebied verkeert men nog in het onzekere. Zaterdag en zondag was het gebied van Adapazari in noordwest-Turkije door aardbevingen getroffen. Daarbij vielen meer dan 80 doden en honder den gewonden. Een regeringswoordvoerder in Tun celi zei gisteravond dat het officiële dodencijfer 86 was, maar journalisten meldden al meer dan honderd doden te hebben geteld. Er zijn waarschijnlijk enkele duizenden huizen en gebouwen verwoest. Premier Demirel heeft een bezoek aan Perzië uitgesteld en is met een militair vliegtuig naar het ramp gebied gegaan. Reddingsploegen van leger en luchtmacht zijn ook op weg naar het getroffen gebied. De Turkse Rode Halve Maan zendt goederen en levensmiddelen. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG. Mevrouw M. de H.-de V. uit Middelburg is samen met haar zoon C. de H. gisterochtend door de Middelburgse politierechter bij ver stek veroordeeld tot een gevangenis straf van drie maanden. Het tweetal stond terecht wegens het bijna een half jaar verborgen houden van een baby lijkje. Het lijkje werd half maart van dit jaar gevonden door de politie van Mid delburg. Het was, verpakt in een doos, verstopt in een van de kasten van de woning van de verdachten. Mevrouw De H.-de V. was de grootmoeder van het kind, dat in oktober van het vorig jaar door haar (ongehuwde) dochter ter wereld moet zijn gebracht. De politie kwam deze affaire op het spoor dank zij een tip, volgens welke het enkele weken eerder op het Vlis- singse strand gevonden babylijkje het kind zou zijn van het Middelburgse meisje. Het woord „moord" is gisteren tijdens de zitting van mr. P. van Empel niet gevallen. Het is namelijk niet komen vast te staan of de baby bij de geboorte leefde dan wel dood was. Overigens verklaarde de grootmoeder destijds te genover de politie, dat zij het kind bij de geboorte had horen huilen. De officier van Justitie, mr. V. Ros- cam Abbing, had een onvoorwaardelij ke gevangenisstraf van vier maanden geëist. Later op de ochtend kwamen er voor mevrouw De H.-de V. nog eens twee weken celstraf bij. Zij werd hiertoe ver oordeeld vanwege het plegen van win keldiefstallen in Vlissingen. Zij werd op 13 januari op heterdaad betrapt. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De repatriërings- dienst van de A.N.W.B. heeft dit jaar tot 25 juli al 600 beschadigde auto's van vakantiegangers uit het buitenland naar ons land terugge bracht. De beschadigingen waren veelal te wijten aan verkeerson gevallen, maar er waren ook wa gens by met mechanische schade. In 110 gevallen heeft de repa- triëringsdienst gezinnen met de eigen auto naar Nederland terug gebracht, waarvan de bestuurder om een of andere reden was uit gevallen. In 90 gevallen werd een beroep op de A.N.W.B. gedaan wanneer het ging om ernstig ge wonden of zelfs doden. Circa 250 vakantiegangers heb ben zich vanuit het buitenland ge meld by de A.N.W.B. omdat zij extrageld nodig hadden. Uiteraard moet deze extrahulp worden terug betaald. De A.N.W.B.-alarmcentrale, waar alle meldingen binnenkomen, heeft dit jaar niet, zoals andere jaren, een top kunnen constateren. Hier uit leidt zy af dat de vakantie spreiding begint door te werken. KARATSJ1 (RTR). De autoriteiten in West-Pakistan hebben de door over stromingen geteisterde stad Karatsji, waar 125.000 mensen dakloos zijn ge worden, tot rampgebied verklaard. MR. E. SCHIFF heeft donderdag een lening van 54 miljoen gulden aan In donesië ondertekend. Minister van bui tenlandse zaken Adam Malik tekende yoor Indonesië. (Van een onzer verslaggevers) ALKMAAR. De 25.jarige In Alkmaar wonende Turk M. S. E. heeft zich om wat meer geld te krijgen vrouw en kind aangeschaft. Dit is gebleken na een uitgebreid onderzoek en een verhoor op het politiebureau. E. kreeg kinderbijslag en belastingaftrek maar was gewoon vrijgezelDe Turk werkte op een scheepswerf te Alkmaar. Oorspronkelijk had hij verteld, toen hij anderhalf jaar geleden naar Alkmaar kwam, dat hij geen kinderen had en niet was getrouwd. Later hing hij echter een heel ander verhaal op. Hij liet een Turks trouwboekje zien waaruit bleek dat hü wel degelijk was getrouwd en ook een kind had. Prompt kreeg de man kinderbijslag en belas tingaftrek. Maar de autoriteiten vertrouwden de zaak niet helemaal. Het boekje werd aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen en dezer dagen kreeg men een bevestiging, dat het was vervalst. In totaal heeft deze man met deze oplichting ongeveer 900,- gulden verdiend. E. ie aangehouden en zal worden voorgeleid voor de officier van justitie. ROTTERDAM (ANP) Tijdens de matineevoorstelling van het Duitse cir- cus Hagenbeek in Rotterdam is gister middag de 33-jarige dompteur Willy Kratzenberg door een tijger aangeval len. De klauw van de tijger haalde de bovenarm van de dompteur open. De man werd naar het Bergweg ziekenhuis overgebracht, waar operatief moest wor den ingegrepen. De tijger viel de dompteur aan toen het dier na een optreden via de getra liede tunnel terug ging naar zijn kooi. De tijger raakte daarbij om de een of andere reden uit zijn humeur, dat hij met zijn klauw door de tralies naar de buiten de tunnel staande dompteur sloeg, DüSSELDORF (AFP) De Ameri kaanse filmacteur Glenn Ford is door het gerechtshof te Düsseldorf verzocht als getuige te verschijnen in het komen de proces tegen de gewezen comman dant van het vernietigingskamp Treblin- ka, Franz Stangl. Stangl, die onlangs door de Braziliaan se autoriteiten is uitgeleverd aian de Westduitse justitie, wordt deelname aan moord op meer dan 350.000 joden ten laste gelegd. (Van onze redactie buitenland) NEW YORK Kardinaal Spellman, de aartsbisschop van New York, een een vooraanstaand protestants leider in de VS, dr. Daniel Poling, hebben gepleit voor het leven van de Koogoleese oud premier Tsjombe. Zoals bekend wil Algerije Tsjombe uitleveren aan Kongo waar hem de doodstraf wacht. (Van een onzer verslaggevers) DONGEN In ruim een uur tijd is gistermiddag te Dongen de Cowboy- schoenfabriek door brand totaal ver loren gegaan (zie foto)De schade wordt geraamd op 2 miljoen. De fabriek, on derdeel van de J. A. Ligtenberg schoen fabrieken n.v., fabriceerde jongens- en herenschoenen. In het bedrijf was hon derd mas werkzaam. Zij zouden na de veertiendaagse vakantie maandag' weer aan de slag gaan. De directie stelt alles in het werk om het personeel maandag werk te verschaffen in de ernaast gele gen J.A.L.-schoenfabriek, waar dames schoenen worden gemaakt. De oorzaak van de brand is onbekend. Tegen twaalf uur ontwikkelde zich bo ven de fabriekshal een enorme, zwarte rookkolom en korte tijd later sloegen de vlammen tientallen meters hoog op. De vrijwillige brandweer van Dongen moest zich met assistentie van het Til- burgse brandweerkorps beperken tot bescherming van de naast de Cowboy- fabriek gelegen J.A.L.-fabriek, hetgeen ten koste van veel moeite gelukte. Met deze brand ging naast een kost baar machinepark een grote hoeveel heid schoenen voor de wintercollectie verloren. Die lag er opgestapeld om na de uitverkoop direct te worden verzon den. Een grote handicap is dat ook het complete leestenpark verloren is gegaan. Als het allemaal goed loopt duurt het toch minstens drie weken voor men weer over sieuwe leesten kan beschik ken. Tot zolang ligt de produktie van Jongens- en herenschoenen stil. TEL AVIV (AFP) Volgens corres pondenten van Israëlische kranten is de stad Gaza, die tijdens de jongste Arabisch-Israëlische oorlog door de Is raëli's werd bezet, smlds gistermiddag gesloten voor bezoekers. Arabische jongelieden zouden eerder aanvallen hebben gedaan op Israëlische burgers die een bezoek aan de stad brachten, en op Arabieren die met de Israëlische autoriteiten samenwerken. Het Israëlische leger had de orde her steld. In bepaalde delen van de stad is een uitgaansverbod van kracht. Het Libanese blad Al Anwar schrijft dat een grote brand die woensdag ont stond in de olieopslagplaatsen te Asjdod (Israël) het werk is geweest van Pa lestijnse guerrilla's. Israëlische autoriteiten hadden ver klaard dat sabotage niet vermoed werd de oorzaak te zijn van de brand. Volgenis Al Aniwar hebben Palestijnse guerrilla's ook de ontploffingen in een munutiedepot in Acra eerder deze maand veroorzaak. Volgens het blad hebben alle Pales tijnse guerrilla groepen in Israël zich nu verenigd tot één organisatie. Waarom wil Wim Kan niet voor i de t.v. (in Nederland)? Pag. 6. ij Het werd een historische dag in de Nijmeegse vierdaagse, zoals u kunt lezen op pagina 9. Congresserende Jehovah's Ge tuigen zijn vriendelijke mensen. Pagina 5. Frankrijks economie wordt door gelicht op pagina 11. (ADVERTENTIES) niet duur wel heerlijk Verdwaal eens gezellig in onze 3000 m2 showroom. Wij vinden u wel weer terug om u een verfrissing aan te bieden en u van alles te vertellen over onze Teterlngsedijk 89bis, Breda. Gratis expositie: weekdagen 8.30-18 u„ maandag en vrijdag tot 21 u., zaterdag tot 17 u.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 1