Frankrijk wil economie saneren Algemene Bank Nederland Winst KLM daalde door internationale spanning jenwoordiger UITVOER STERK STIMULEREN EN EAMILIEBEDRIJVEN OPENBREKEN 1 juli1968 begint strijd om zelfbehoud in de EEG TER ZAKE Met een AM Spaatbiljet 196172 groeit uw spaargeld in bijnavier-driekwart jaar vin f.100.- naar f.133,- 4 m~ INTERNATIONALS VASE afschrijvingen inzinking QUEEN MARY BRACHT 12,3 MILJOEN OP 14 DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 28 JULI 1967 13 llii CADEAU WAAKZAAM LAGER TARIEF WATERSTANDEN Amsterdamse Effectenbeurs II sland. diëntenbezoeker, bekend :aat is zelfstandig en ge- othandel. ael wil inzetten voor de Dsitie als merkartikelen- 'hankelijk van de te ont- dig geschreven brieven iferenties, te zenden aan onservenfabrieken N.V< (Van onze finaneieel.ecouomisclie medewerker) TILBURG. De Franse regering doet al het mogelijke om liaar economie te stimuleren. In de laatste twee jaren is wel duidelijk geworden dal liet economisch leven in Frankrijk een injectie nodig liad. Sinds 1958 toen generaal De Gaulle aau de macht kwam is er veel verbeterd. Eerst in dat jaar was er sprake van een herstel, maar niet van lange duur: op nieuw moesten maatregelen worden genomen om de economie op te vijzelen waarmede men thans nog bezig is. Hel is »'et zonder reden, dat de Franse regering een volmacht heeft genomen om gedurende een half jaar alle maatregelen te nemen die zij wen selijk acht om de economie van het land af te stemmen op de EEG-situ- atie na 1967. Een groot deel van de moeilijkheden waarmee men worstelt zijn van struc turele aard. Dat wil zeggen, dat zij „iet zonder ingrijpende maatregelen i jtunnen worden opgelost. De chirur- I gische ingreep moet op twee plaatsen geschieden: ten eerste in de structuur van het Franse bedrijfsleven, dat nog hehept is met de familievennootschap en ten tweede in het uiitvoerpatroon i van de Franse handel en industrie waarvan men steeds meer meent dat het te eenzijdig is samengesteld. I Wat het eerste punt betreft wordt i sterk aangedrongen op het openbre- I ken van de familie-ondernemingen die in vele gevallen met grote finaneie- i ringsproblemen kampen. Nu is dit geen typisch Frans verschijnsel. Ook el ders in de Europese Economische Ge meenschap worden deze moeilijkheden i aangetroffen. Z0 lang van de leiders van deze ondernemingen geen al te gro te krachtsinspanningen woeden ge vraagd kunnen zij 't heft nog wel in handen houden, doch op 't moment waarop expansiedrang 'n voorschrift is geworden om nog overeind te kunnen blijven, schieten zij in vele opzichten - veelal buiten hun schuld tekort. De familievennootschap is dikwijls niet in de gelegenheid grote vreemde kapitalen aan te trekken. Zij moet haar investeringen financieren met de mid- i delen die vrijkomen uit de ingehouden winsten en uit de gelden van niet al te hoge onderhandse leningen. Bank kredieten zorgen dan voor de finan ciering van lopende transacties. Door de Euromarkt doet zich steeds meer de behoefte gevoelen aan snel lere afschrijvingen en marktverrui mingen. Deze beide punten kunnen bij na alleen maar door grote bedrijven met behulp van vreemd vermogen ot aandelenkapitaal worden geUnancierd. We zien dan ook, dat op vele plaat sen in de industrie de familie-onder nemingen opgaan in nieuwe construc ties. Het vermoeden, dat men op dit punt in Frankrijk achterblijft bij de ontwikkelingen in andere EEG-landen is alleszins gerechtvaardigd. De Fran- se regering heeft zich duidelijk voor stander verklaard van de openbreking van de familievennootschappen. Een ander probleem waarmee men worstelt is dat van de slechter wor dende concurrentiepositie van het Fran se bedrijfsleven op de Euromarkt en op de wereldmarkt. Bovendien blijkt het uitvoerpatroon eenzijdig te zijn. Het is dan ook met reden dat een groot deel van het Franse bedrijfsle ven 1 juli 1968 met enige vrees tege moet ziet. Op die dag zullen de mees te handelsbelemmeringen, onder meer het binnentarief, in de EEG verdwe nen moeten zijn en begint de strijd om het zelfbehoud. De Fransen hebben in het verleden hun binnenlandse markt steeds hermetisch afgesloten voor con currentie uit andere landen. De Fran se ondernemers waren op deze situa tie ingespeeld. Het is dan ook begrij pelijk dat zij nu met moeilijkheden kampen. In de eerste plaats is het bedrijfsleven niet ingesteld om da sinjd aan te binden met concurrentie van buitenaf. Het marketing-apparaat van vele bedrijven laat te wensen over 2 jte weiniS is gedaan om de bin- eniandse handelskanalen te saneren, e nandel van voedselprodukten is i meest sprekende voorbeeld. Deze opt over een groot aantal schijven. A*P'aats moet iemand iets aan produkten verdienen, zodat de prijs komt* c<JPsument moet betalen hoger een gvMn dan de invoerprijs van n soortgelijk buitenlands produkt. Toch heeft het Franse bedrijfsleven aangetoond dat het zich wel kan aan- assen. Sedert de oprichting van de in 1958 is de uitvoer naar de n ere Euromarkt-landen ruim verdub beld, een35,,!-.1?66.'8 in de2e ontwikkeling van rio ™n?enng ^getreden. Daling deknaT.t?'ifunj;tlmr de Franse han snel tnmUs de uitvoer minder taetoSfi® als gevolg een con ti»,,, _.ie 'funking in Frankrijk. Om «enst'siu. a.Chtj de regering het ge- van ri„ p.? ?n dat de spreiding fee wi;,!anse h'tvoer bevordert. Op tuur minderm0n! d,e ,?r'nse conjhne- die van r> J afhankelijk worden van Om dit t I1] 1 andere EEG-landen. "verheid hij^rksteHigen heeft de nino aan Sa3 at de kredietverle- s°epeld na landen ral worden ver- ^redietpn „1 voornamelijk voor dr'e iaar vÜL.en looPtiid korter dan 'eiglonende h jW,ordt overwogen om sehikkine t. h?"delskredieten ter be- scheepse msrtt en worden groot- (S'rikaanse lands'1 ng0n in de Tenslotte wordt Lm ga"g Sebracht- 011 de moaeliikv, a meer gewezen de ÓS, den van de handel Uosteuropese staten. Hoewel 5>et niveau liet ontwikkeld en boven iaM 1966 VerL het eerste half- 6e winst - hifJ amag werden dat den voorhpv,p„ue omstandighe- ÏJ! vertobnehn°UtPn e"ige toeneming Winst over 1968 °P2iehte van de de nv pw ?cn maakt t G1°eilampenfabrie- 1 r morgènui-en a 17 au^us, taalcijfers 0ver ïöiw ,tweede kwar- de handel met de landen met een ge leide economie in de afgelopen drie jaren meer dan verdubbeld is, omval zij nog maar vijf procent van het to tale buitenlandse handelsvolume. Een handicap bij de intensivering van de handelsbetrekkingen met de communis tische landen is, dat zij alleen meer buitenlandse produkten toelaten als zij zelf voor een gelijk bedrag kunnen uit voeren. Men wil een gesloten bilate rale handelsbalans. De kans, dat de Fransen in deze politiek van de Oost- europese staten verandering kunnen brengen lijkt zeer gering. Alleen wan neer de Fransen meer kunnen uitvoe ren naar dan invoeren uit deze lan den. is er winst" te behalen. Al met al zal de Franse regering alles in het werk stellen om de mogelijkheden op dit punt volledig te benutten. (ADVERTENTIE) Dit betekent een samengestelde interest van 6H°io per jaar. Na 15 juli wordt rente bijberekend. [^Deelneming aan het Premie Spaarplan betekent een"[ I extra premie van f20.-. Dan is het rendement l i rulm9Jf°/o. Folders en inlichtingen bij al onze kantoren. (ADVERTENTIES) dit Irish Coffee glas T/M 30 SEPT. 1967 bij elke fles John Jameson Irish Whiskey IMPORT: SCHAEFERS WÜRDEMANN N.V., A'DAM LONDEN Het ruim 80.000 ton metende Britse passagiersschip Queen Mary is voor 12,3 miljoen gulden ver kocht aan de stad Long Beach in Ca- lifoi'nië, zo deelt de rederij, de Cunard Shipping Company, mee, De stad zal het schip gebruiken als museum en hotel. Het is 31 jaar oud. Er waren achttien gegadigden, waarvan ongeveer de helft schroothandelaren. Het schip zal deze herfst uit de vaart genomen worden. Het zusterschip, Queen Eli zabeth, zal volgend jaar opgelegd worden. AMSTERDAM (ANP) Hoewel de internationale waarden gisteren het hoogste niveau van de voorbeurs niet hebben kunnen halen viel de stemming bij de opening zeker niet tegen. Later trokken de koersen nog wat aan waardoor de stemming een vast karakter kreeg. Kon. Olie liep op van 131 tot 131.30, tegen een voorgaande slotprijs van 130.60, de recordwinstcijfers over het eerste halfjaar 1967 van Shell Oil Company in Amerika, dochteronderneming van de Kon. Shell groep waren voor de olie-aandelen in Amsterdam een goede stimulans. Philips verbeterde een halve gulden tot 97.50. Voor deze beide fondsen hadden Zwitserland en West-Duitsland belangstelling. In de Unileverhoek liet de verko per van de laatste d'agen gisteren verstek gaan. Vraag van lokale zijde droeg er in deze hoek toe bij dat .de prijs opliep van 90.80 tot 91.30 (90.40). AKU was vast op 54 (53). Hoogovens werd onveranderd op 89 geadviseerd evenals KLM op 347. Na een kalme en verdeelde stemming trokken de scheepvaartwaarden later aan met toenemende handel. Van Nievelt verbeterde van 113 tot 115,75 (112 3;8). Kon. Boot moest aanvankelijk twee punten prijsgeven doch kon dit verlies latei- geheel inlopen. De cultures waren licht verdeeld. De staatsfondsenmarkt kenmerk te zich door een vaste stemming met ruime handel. Philips steeg tot 98.20 doch Unilever en Kon. Olie zakten in tot resp. 90.80 en 131. Hoogovens gaf een halve gulden prijs terwijl KLM 2,30 lager was. Daaren tegen gaf Deli een koersherstel te zien na de flauwe stemming van de twee voorgaande beursdagen. In de eerste periode daalden Brocades 11, Gist en Spiritus, Vlismar en Erdal ieder 5 punten. Holl. Melksuiker was 9 en Metaverpa 10 punten lager. De laat- koers voor Smits kleding werd 5 punten lager gesteld. Aan de winstzijde noteerden wij Smit Transformatoren en Drent-Overijsselse Hout ieder met 6 punten. De Korenschoof steeg 5 punten. Verder was de Bijenkorf 7,5 en Van Nell 4 punten hoger doch Simon de Wit 6 punten lager. DEN HAAG (ANP) Vooruitlopend op het officiële eerste kwartaalbericht over het boekjaar '67-'68 heeft dr. G. van der Wal, president-directeur van de K.L.M. op de jaarvergadering van de luchtvaartmaatschappij be kendgemaakt dat de winst in dit kwar taal in vergelijking met het eerste kwartaal '66-'67 aanzienlijk is gedaald en wel van 33 miljoen gulden tot 18,4 miljoen. De bedrijfsinkomsten stegen echter ten opzichte van het eerste kwartaal '66-'67 met 2 pet. tot 220,2 miljoen. De bedrijfskosten namen eveneens toe met 5 pet. tot 199.9 miljoen. De produk- tie in het eerste kwartaal (de maan den april, mei en juni) steeg met 7 pet. Volgens dr. Van der Wai kwamen in deze cijfers typisch tot uiting de in grijpende gebeurtenissen in de interna tionale politiek in het voorjaar. De diensten naar een aantal landen moes ten worden gestaakt en de spanningen in de wereld hadden tevens hun weerslag op de toeristenstroom. De per 1 april 1967 ingevoerde tariefverlaging werd onvoldoende gecompenseerd door het toeristenvervoer. Bij een vergelij king met de cijfers van het eerste kwartaal vrorig jaar, moet tevens in aanmerking worden genomen dat in die periode de resultaten extra gun stig zijn beïnvloed door een staking bij andere luchtvaartmaatschappijen. Dr. Van der Wal wees erop dat de K.L.M. voortdurend waakzaam moet zijn op toekomstige economische en politieke ontwikkelingen. Ondanks eer daling van het resultaat ten opzichte van de overeenkomstige periode in '66- '67 vond hij de gemaakte winst van 18,4 miljoen gulden en de hogere in komsten bemoedigend. Op een vraag van een der aandeelhouders werd mee gedeeld, dat, nadat de resultaten over de eerste twee kwartalen van dit boek jaar bekend zijn, overwogen zal wor den of de uitkering van een interim dividend verantwoord zou zijn. Als de gemaakte winst van f 18,4 min. in min dering wordt gebracht op het nog res terende verliessaldo van f 11,4 min. verkeert de K.L.M. weer in een dui delijke winstpositie. Volgens dr. Van der Wal moet de luchtvaart bij voortduring waakzaam blijven voor de schaarbeweging van dalende tarieven enerzijds en stijgende lonen anderzijds. Dit geldt in het bij zonder voor de K.L.M. door de relatief lage gemiddelde opbrengst per pro- duktie-eenheid, onder meer als gevolg van het relatief sterk gestegen vracht vervoer en het vele intercontinentale vervoer dat de K.L.M. naar verhou ding verricht. Bij volgende conferen ties over luchtvaarttarieven moet vol gens de president-directeur nauwlettend worden toegezien dat verdere tariefs dalingen, „die ongetwijfeld tot stand zullen komen", in de juiste proportie blijven staan met de rentabiliteitsmo- gelijkheden. De hoofdpunten van het K.L.M.-beleid blijven gericht op: A. een geleidelijke verdere expansie van de produktie; B. voortdurende aandacht voor mo dernisering van de vloot; C. een zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de beschikbare vloot en D. een steeds ruimere toepassing van arbeidsbesparende werkmethoden on der meer door gebruik maken van automatisering. Op deze wijze zal men het hoofd trachten te bieden aan genoemde schaarbeweging. Volgens de president-directeur zijn de kinderziektes van het nieuwe Schip hol. die zoals bekend vooral tot uit drukking zijn gekomen bij de vracht afhandeling, voor het grootste deel overwonnen. Dr. J. E. de Quay die eerder was afgetreden als commissaris bij zijn be noeming tot minister, werd thans weer bij acclamatie in deze functie be noemd. BERGEN OP ZOOM, 27 juli Zwar te bessen 265, rode bessen 97, frambozen (krat) 169, dubb. bonen I 35—36, toma ten A 411—422, B 373—417, C 370. DRUNEN, 27 juli Appelen 12— 101, peren 1527, kruisbessen 60120, rode bessen 70150, zwarte bessen 107, druiven 250380, frambozen tubs 70, kersen 28107, meloenen -28165, perzi ken 6—20, kruimen kg 50—220, aard appelen 318, andijvie 918, bloem kool 1560, dubb. bonen 3553, stok- tros 81110, snijbonen 3569, tuinbo nen 13—20, bospeen 1633, erwten 40 89. knolselderie 1012, komkommers 1632 per st., 1524, per kg, rodekool 611, sav.kool 1017, spitskool 819, kroten 818 per kg, 25 per bos, pe terselie 4—10, rabarber 1220 per kg, 1323 per bos, selderie 59, sla 516, spinazie 914, tomaten kas 300430, uien 1035, waspeen 1215. FIJNAART 26 juli 1968 Yellow transparant 55-60 1623; 60-65 2844; 65-70 46—59; 70-75 61—71; 75-80 66—77; stark earliest I: 55-60 1636; 60-65 34 66; 65-70 54—86; 70-75 72—1.00; 75-80 75—1.00. GOES, 27 juli Export- en indu strieveiling: zwarte bessen I en II 275, III 75, frambozen 2 kg per kr. Ix 258, I 178257, II 174—176, bramen 2 kg per kr. I 114—120, II 91, 4 kg per kr. I 97, dubb. pr.bonen I 4041, II 25, Yellow Transparent I 75-80 575$, 70-75 5355, 65-70 45—47, 60-65 27.10—28.10. 55-60 15 —15.40, II 70-75 45, 65-70 37, 60-65 19— 20. 55-60 12, lid 10—12, Stark Earliest I 75-80 98, 70-75 103, 65-70 94—96, 60-65 59—60, 55-60 34. II 75-80 93, 70-75 86—87, 65-70 78, 60-65 48—50, 55-60 27, lid 6—13. Sorteringen Lid, III grof, III fijn en kroet in standaardkist aanvoeren. To tale aanvoer hard fruit 4400 kisten. Stark Earliest 1 70-75 103, 65-70 92—95, 60-65 59—76, 55-60 47—59, II 65-70 86, 55- 60 22, III grof 31—59, fijn 12—34 en D, Early Victoria I 70-80 26, 60-70 26, Beau ty of Bath III grof 34, fijn D, Perzikrode Zomerappel I 60-65 19, lid 12, III fijn D, Yellow Transparent II 75-80 56, 70-75 51, 65-70 12—30, 60-65 7—17, 55-60 6, III grof 628, fijn 612 Oomskinderenpeer I 60-65 107, 55-60 88—94, 50-55 70—75, II 50-55 64, 45-50 45—50, lid 28—34, III fijn 6—17, Early Laxton I 162, II 61— 142, grof 99201, fijn 9122, gescheurd 873, Czarpruimen I 215233, II 163, grof 162, fabriek 11, gescheurd 43, Tol- lennaars I 3542, II 22, Oranjepruimen fabriek 30, zure morellen II 4670, rode bessen Rondom I 116121, II 68114, 5 kg per krat II 121154, 2 kg per krat II 82—157, III 91, kruisbessen II 64—67, F er doos: aardbeien I 120, Loganbessen 6074, II 36, rode bessen I 51. II 15 42, kruisbessen I 2933, II 3337, rode bessen I 3738, II 2628. KAPELLE, 27 juli Industrie- en exportveiling: frambozen in doosjes per kg lx 258, I 178—257, II 174—176, Schö- nemann I 258, bramen in doosjes per kg I 108130, II 97, in kratten van 4 kg I 97, zwarte bessen I 273292, II 148, zure morellen ontsteeld I 135, II 70, rode bessen in kr. van 2 kg I 177, IIx 139156, in kratten van 2.5 kg I 166 167, IIx 135, II 116, in kr. van 5 kg I 159, IIx 142, II 109117, dubb. pr.bonen I 38.7040.30, II doordraai, tomaten per krat van 5 kg exp. I A 400, I B 380, I C 323, exp. rijp I A 401, I B 392—393, I C 328, binnenland I A 361, I B 366. Appe len en peren: Yellow Ti^ansparent I 75 52, 70 54—60, 65 46.90—47.70, 60 26.80— 28.80, 55 15—18.10, II 70 48, 65 39, 60 21 —22, 55 13, lid 11, III grof 17—19, fijn 12, kroet 7.5, Stark Earliest I 70 93—96, 65 91—94, 60 52—65, 55 24—32, II 70 65 65—67, 60 39, 55 20. lid 6—16, III grof 2431, fijn 6, kroet doordraai Oomskinderenpeer I 55 66, 50 55, II 45 45, lid 27, III fijn 11, Early Victoria I 80 25, 70 28, 60 24—26, III grof 13, fijn 11, Lody I 80 48, 75 50, 70 45, 65 40, Close II 70 37, 65 31, 6.0 21. Gewone veiling: pruimen: Early Laxton I 187199, II 84 Konstanz 460 1), Rheinfelden 312 (+2), Straatsburg 324 10), Plitters- dorf 466 (—2), Maxau 516 (4-3), Plo- chingen 124 8), Mannheim 350 6), Steinbach 117 (—4), Mainz 324 (4-1), Bingen 228 (onv.), Kaub 252 3), Trier 236 (—5), Koblenz 240 (—3), Keulen 213 (—1), Ruhrort 392 (—10), Lobith 1002 12), Nijmegen 792 (—10), Arnhem 816 (—9), Eefde IJssel 360 5), Deventer 250 8), Monsin 5450 10), Borgharen 3845 (4-35), Bel- feld 1079 1), Grave beneden de sluis 502 2) 26/7 27/7 Staatsleningen Ned. 1966-1 1% 104% 104% Ned. 1966-2 7% 104% 100% Ned. 1966 614% 100^ 97fg Nederl 1967 6 97% 95i7g Ned. 65 53/4 95& 95% Ned. 65 11 53/4 95% 95% Ned. 64 5% 91% Nederl. 1964.2 51/4 91-& 91% Ned. 64 5 89% 90% Ned. 58 4% 89% 89% Ned. 59 4% 87ffe 87% Nederl. 1960.1 4% 88H 89 Ned. 60-2 4% 86« 86& 86% Nederl. 1963 4% 86% Nederl. 1964 4% 95% Ned. 59 4% 87^ 87T7g Nederl. 1960 41/4 84% 85% Ned. 61 4J4 84% 84% Nederl. 1963-1 4% 84% Nederl. 1963-2 4V4 84% Nederl. 1961 4 85A 85ilg Ned 62 4 821/4 82% Nederl, 1953 33/4 80%* Ned. Staff. 47 3% 71A 71% Nederl 1951 31/2 89H 89% Ned. 1953 1-2 3% 84% 85 Ned. 1956 3% 82 82% Nederl. 194? 3% 72,% 72& Ned. 50/1-2 3% 73% 74 Ned. 54/1-2 3% 76% Ned. 55/1 3% 76 76 Ned. 55/2 3% 82 82% Nederland 37 3 82% Ned. Gr.b. 46 3 83 82f| Ned. Doll 47 3 89% 89% Ned. Inverst. 98H 98% Indië 37a 93A 93%* Bank- en kredietwezen B. Ned Gem 57 6 98A 98% Id. 30 j. 58/59 4% 87% 87^ Id. 251 60/3-5 4% 88A 88% Cultures A'dam Rubber 64% 63 HVA Miien ver. 116* 116% Handel, Industrie. diversen A.K.U. 52.70 54.80 Deli Mij. f. cert. 82.60 83.50* Hoogov. n.r.c.v.a 88.50 Philips Gem. Bez 96.90 98.50§ Unilever c.v.a. 90.20 91.30 Dortsche Petr. 6I6V2 616 Dortsche Petr. 7% 616 615 Kon. Petr. 130.70 131.30* Scheepvaart en Luchtvaart HAL 91% 91% Java-China Pak 188 188 K.LM, t. cert. 349 K.N.SM n.b 92 92% Stv Mij Ned. 114% 114% Nievelt Goudr. 112 115%* v. Ommeren c.v.a 189 192% RottercJ. Lloyd 155 155* Scheepv. Unie 145% 146% 26/7 27/7 Bank- cred.- en verzekerins.swez A.B.N. sp.b. 65-70 B. N. Gem. 66 7 B.N.Gem 58 4% B.N.Gem. 63 4% B. N. G. r.sp. 64 B. N. G. r.sp. 65 B. N. G. r.sp 66-1 Exp. fin. 66 7% Exp. fin. 58 5 Gr .ind. c.b. 66 7% Gr. Ind. c.b. 65 5% Nat. B. M. Kr. 66 7 Ned. Ontw.b. 66 7 Ned.Ontw.b. 64 6 Rijnl. Disc.b. Q4 s Utr. Hyp.b. 3% Idem ƒ3 Premieleningen en diversen A. Heyn w.o. '55 4 Amstel brouw. 5 Co-op Ned. aob 7 Co-op Ned. r.sp. Ned. Gasunie 5% Philips dir. *51 4 Idem 1948 3'/» Idem dir. '49 3% Pegus 1-2 1957 6 Obligaties: 111 b 111 b 104% 104% 87% 87% 84% 84% 110% 110 106% 106% 106 106 194% 104% 95 H 104% 104% 87 b 87% 104 b 104 102 b 71% 72 96 104 96% 92% 97 104 96% 92% 94% 997/s Blaauwh. 66 7% 104% 104 Blaauwh. 67 6% 99% 99% Blaauwhoed 5% 96 x 96 x Blaauwhoed 4% 91% 91% Blijdenst.-W. 63 5 78 b 78 b Bredero v.g. 65 6 88 x Bred. v.b. 66 7% 102%b 102% Bred v.b. 5 Brit. Petr. 66 7% 103% 104 Brit. Petr. 65 6 97% 97% Hoogovens 66 6% 100% 101 K. Zout-K 65 6 99% 99% M. N. Bak. 46 3% 95 95 Nat. Gr.bez. 56 5 N. Gasunie 68 7% 105 105% N. Gasunie 66 6% 99i5e 100 Nyma 4 Overz. Gas 5% 97 97 PEGEM 58 5% 92 92 PEGEM 58 5 91 91 Rott.-Rijn 5% 95 95% Rott.-Rijn 43/4 89% Schiphol 6 87% 97% Scholten-H 65 5% 92 93% Scholten-H. 5% 93% 93% Scholten-H. 43^ 95% 95% Scholten-H 4% 91% 92 Unilever 6 98% 97% Ver. Glas 5 88 b 89 Ver. Mach.f. 58 5 93 93 Ver. Mach.f. 62 5 92 b 93% Werkspoor 3% 95 b 95 b Wilt. F.-Br. 3% 88 Obi, iuchtv. spoorw prcm »bl. KLM 15-Jarig b 94 94 KLM 20-3arig 4% 92 92% Ned. S. *571-2 43/4 91% 92% Alkmaar 56 2% 73% 71% 26/7 27/7 A'dam 19 33 3 111% 112b Id. pr.obl. '51 2% 87 %b 85% Id. 56-1 2'/» 77% 78 Id. 56-2 2% 93% 93% Id. 56-3 2'/. 93 93% Idem 1959 2% 78% 78% Breda 54 21/» 77% 76% Dordrecht 56 2% 72% 72% Eindhoven 54 2'/i 75% 75% Enschede 54 2% 73% 73 "s-Gravh 52-1 2'/2 88 87% Idem 52-2 2% 87% 88% Rotterd 52-1 2% 89 89% Idem 52-2 2% 88% Idem 57 2% 86% 86% Utrecht 52 2% 107% 106% Z.-Holland 57 2% 85% 85% Z.-Holland 59 2% 86% 86% Converteerbare obligaties AKU 1000 4% Amstel 5% Gelder Zn. v. 4% Hoogovens 5% Scholten Fox 4% Alg. Bank Ned. AMEV N.R. eert. AMBO Bank Banken Cultuurbank Gron. Ind.-Cr. B Holl. Bank Unie Kasassociatle Nat. Inv. B. Nat. Ned. cert. Ned. Crediet B Ned. Mld^t. B. Ned. Overzee B R.V.S. eert. d. Slavenburg*» B. 89x 111 86% 106 90% 240 801 49 67% 152b 189% 112% 548 173 89 165 492 168 111 86% 107 91% 243 801 49.50 67% 153 b 189% 112% 556 174 89.30 495 168% Conberteerbare obligaties Amstelbrouw 5% Amst. Ballast 434 Bergh. pap.f. 4% Berkel patent 5 Drie Hoefijzers 6 Enth. Cie, pl. 43/4 Grass. kanX 53^ Grinten v.d. 6 Hatema 6% Havenwerken 434 Hoek's m./z. 53/4 Indola 6% - 5 Ing.b. bouwn. 43,4 Inventum 6 Koudijs 43/4 M .N. Bak. 66 6% Meteoor bet, 5% Mulder-Vog. 5% N. Melk Unie 4% v. Ommeren 5% Pletersen auto 6% Pont Houth. 53,4 Ruhaak en Co 4 Schuitema 4% Stokvis en Zn. 43^ St.sp. Twen the 4% Thom.-Dr. ver. 4% Tilburg, water. 5% Vihamij 6 Wilt, F.-Br» 5% 111 101% 94 88 111 120 95 b 80 102 89 85% 81 87% 133% 78% 112% 106 94 V; 85 b 108 95 b 94 102 b 111 lOO'/z 94 12QJ/2 961/2 80 104 90 85% 8OV4 87% 133 78 112% 105% 94% 89% 108% 95 b 94% 101% Handel, Industrie, diversen Alb. HetJn 927% 925 26/7 27/7 Aig. Hmij Onr. G 118 118 Amstel br. 365 363% A'dam Balast My 428 423% A'dam Droog Mij 107 106% A'dam Rijtuig My 149% 148% ANIEM nat. bez. 71 70 Beeren tricotfabr 1014 11 Beers en Zn. 250 247 Begemann 119 120 Bensdorp Intern 400 d Bergh Jurg 125 219 218 Bergoss 332 332 Berkel's Patent 134% 136 Blaauwhoed 90.50 90 Blijdenst Will. 74 74 BolslLucas 185.50 186.00 Borsumij Wehry 76 Braatmach R'dam Breda mach.fabr. 245 244 Bredero Ver.bedr 430 429 Brocades 759 Buhrmann Tetter 453 454% Bijenkorf beheer 519 527% Calvé 638 640% Carps Garenfabr. 185% 184% Centr. Suiker Mij - Crane Nederland 63% 61% Cur. Handel Mil 161 160% Daalderop il43 142% Dagra 199 199 Dess tapijtenfabr 301 302 Dikker en Co. 109% 114 Drie Hoefijzers 90.50 D.R.U. 256% 258 Duy vis Jz. 280 x 279 Emba 125 125 Erdal Mij. 446 441 Excelsior 68% 68% Figee mach.fabr. 123 b 123% Fokker 395 392 Ford 100 1000 Gazelle rijw.fabr 164% 164% Gelder-Papier 104% Gelderl. Tielena 393 290% Gero fabr Cert. Geveke en Co. 492 492 Gist en Sprlr Jabi 664 657 Grasso machJabr 117 119 Grinten v.d. 877 880 Gruyter Zn. 5% 127% 127% Bergh-Jurg 5% pc 85 86 Bredero vastgoed 145 Calvé cum pref 138 138 Edy emallle 77% 78 Hagemeljex Co 94.70 94.90 63 Halberg mJabr. 64 't Hart Inst. Hatema N.V. 190 b 190 Havenwerken 102% 103% Helnek. Blerb, 556 555 Hero con. Breda 181 182 Hoek's mach Jabi 427 422% Holl. Kattenburg 64 Holl. Beton Mij. 343 349 Holl. Const, w. 83.70 84 Holl. Melksuiker 285% 280 Homburg 238 241 Hoogenbosch sch 221 Hooimeyer Zn. 93 b 94 Lndoheem 29 28.90 Ing. Bur. Bouwn. 153 internatlo 293 297 Int. gew. betonb, 314 312 Inventum 133 26/7 27/7 Jongeneei houth. 272 Kemo 445 448 Kempen Begeer 100 100 b Key houthandel 175 x 173 Kledingind Smits 115 x 110 x Kiene Suikerw, 152% 153 Kon.fabr. vh. Alex 61 62 Kon Paplerfabr 173 174% K.N Tex Unie 59% 59% Kon Zout Ketjen 710 716 Korenschoof 170 175 Koudys voed. 115 x 112% Kon. Ver Tapijt 365 364 Kwatta choc. 176% Leeuw Papier 268 b 268 b Letdse Wolsp 309 308% Lindeteves 119 118 Macintosh 425 425 Meel Ned. Bakk 383 382 Mees bouwmat. B 116 119 Meteoor Beton 95% 95% Misset Ui tg Mij 270 269 Mosa Mulder-Vogem 283 283% Muller en Co. 287 289 Mijnbouwk. werk 265 267 Naarden-Ch^abr 415 416 Nedap 153 Ned Dagbl. Unie 150 150% Ned. Dok Mij. 88 N.exp.pap.fabr. 72 Ned. Kabelfabr. 268 270 Ned. Melkunie 215 214 Ned.Scheepsb.Mlj 85 85% Nelle wed. v. 282 286 Netam 159% 161 Norit 166.50 166.70 Nijverdal.Cate 88 88% Oranjeboom 384% 384% Overzeese Gas 101.50 103.00 Palemb. Ind. Mij 86 86 Palthe 60% 60% Philips 6% compr Pietersen auto's 90 91 Lips en Gispen 115 115 Ned. Springstof. 140 b Nutricia 495 500 Reeslnk en Co 158x 156 Reineveld Mach 146 138 Rlva 253% 253% Ruhaak en Co. 144 Rijn-Schelde 207% 142 Schev expl. My. 35.50 35.10 Schev. expl. 1966 25.40 25.20 Schokbeton 179 180 Scholten Karton 256 257 Scholten Honig 83.50 83.50 Simon de Wit 399 392 Simon's emb fabr 88x 87x Smit Nijmegen 175 179 Spaaraestad 630 629 Stokvis Zn. 83 83 Stoomsp.Twenthe 58 58% Swaay van Synres Chem. 180 Tabak Phll. c.v. 87 85 Tech. Unie 256% 256 Texoprint 98 98% Thom-Dr-verblifa 92.40 90.40 Thomsen v. bedr. 98 101 Tw. Overz. Hand. Udenhout Steenf, 126% 124% 26/7 27/7 Unilever 7% 109% 110 Idem 6V» 98 98 Idem 4% 65% 65% Utennohlen 280 282% Utr. asfaltfabr. 220 222 Varossieau 191% 191% Veen end. Stm.sp 185 185 Ver. Glasfabr. n.b 105 106 Ver. Mach Jabr. 168 169 Ver. Touwfabr. 154% 153 Vette winkel 270 268 Vezel verwerking 105b 105b Vihamij 121 121 Vredensteln rub 118% 118 Vulcaansoord 49 50 Walvisvaart 320 320 Wereldhaven 443 Wernink's Beton 133 133 Wessanen 533 534 Wilt. Feyen.-Br. 155 152% Weyers Ind. H. 374 372 Zaalberg 67% 67 Zeeuwse Confect llOx 110 Zwanenberg-Org. 177.50 179 Texoprint 5% pr 88% 90 Mijnbouw en petroleum Alg. Expl. Mij. 26.30 26.50 Billiton le rubr. 632% 628% Billlton 2e rubr 113.80 113 Kon. Petr. Cert Idem eert Moerara Enlrn 1525 1510 ld. eert opr l/iu 2460 b 2460 b ld. 1 winstbew 2700 2700 b ld. 4 winstbew. 2700 2700 Oost-Borneo Mij 92 b 92 b Furness 448% 448% Oostzee 123 120 Alg. Fonds bezit. 975 97 b Converto 1-lpb 1015 1015 HBBbel.depl.l-2pb 205 705 Interbonds 1 pb 655 656 Intergas 386 386 Aandelen in beleggingen A'dam bel.mij 50 119 119 Dutch Int. 107.50 109 Interunie 80 173.30 173 Nefo f 50 80 80 Robeco f50 212 211.70 Rollnco 196 195.10 Unltas 60 400 51.50 Utibco 111 111 Ver. bez. 1894 50 99 99.50 Europar 1-10 pb 450 451 Union mlnlere 1 590 Dollarfondsen Anaconda Bethlehem Steel General Electric Genera) Motors Prot. and Gamble Republic Steel Shell Ol) US Steel 10 eert. 48% 49 34% 34% 102% 103 82% - 93% 94% 46% 46% 70% 71 471J 46% gedaan en bieden x laten gedaan en laten b Meden ex claim d ex dividend —134, grof 108—162, fabr. 27—60, Czajv pruimen I 172—240, II 122—179, grof 152» fabr. 18. Occulanen I 35, kruisbessen per kg I 90—101, per doos I 30, rod» bessen per kg II 107—108, per doos II 3246, Loganbessen per doos I 54—97, aardbeien per doos I 76114, II 5272, frambozen per doos I 53. Met ingang van de komende week komt de zoge naamde kleine veiling van 1 uur op dinsdag en donderdag te vervallen. Op deze dagen zijn er dan enkel en exportveilingen om half twaalf. Met ingang van 1 augustus geen avondleve ring meer van frambozen voor indU" strie (zowel in tubs als in kratten). De levering van frambozen kan dan al leen nog plaatsvinden in de morgen uren. MIDDELBURG 26 juli !967 To maten I A 381-402; B 420; C30fr-S24, CC doordraai; tomaten II A 300—3.1U, 300—374; C 300 en doordraai; appelen yellow transparant; 75 6974; 70-75 41 —69 65-70 32—50; 60-65 36—49; 55-60 24—48- III gr. 15—39; stark earliest 70- 75 123; 65-70 90—104: 60-65 4186; 55-60 15—51: III gr. 49; kruisbessen per dg. 30—51: per kg 66—112: perziken p.st. 5—40 p. kg 94—104; netmeloenen 71— 148; ogen meloenen 55—131; overige meloenen 46139; aardbeien p. ds. 72; rode bessen per ds. 5562; per kg 83 155; pruimen per kg 74199; zure mo rellen 120: bramen p. ds. 63; frambozen p.ds. 57—66; druiven 349—359; groenten dubb. prin. bonen I 41,40 p. 100 kg; II 35,20; sla 5—8; andijvie 9—18; postelein 4—20; spinazie 30—38; kassnijbonen 35— 139; krom 41—49; stoksnijbonen 52—87; stamsnijbonen 3563; saxa 35; prélude 35—38; flits 35—40; uien 4—22; prei 33— 56; rabarber 5—18; selderij p. bakje 123—208; peterselie 52; komkommers groen: 76 15—32; 61-76 15—28; 51—61 17—22; 41—51 15—18: krom p. kg 15; rodekool 713; spitskool 1120; bospeen 37-76; waspeen 1851; kroten 10—25; boskroten 223; pronkbonen 5860; peulen 205: bloemkool 4 per kist 3978; 6 per kist' 2363 8 per kist 1641. STEENBERGEN, 27 juli Eerstelin gen klein groot 15.60, drielingen 6, Eer stelingen zand bonken 22.10, groot 7 8.60, drielingen 5.90, Bintje klei bonken 24.5025.40, groot 7.7015.60, Bintje zand bonken 21, groot 7—7.60, drielin gen 6, Doré klei groot 14.1015.20, Doré zand groot 9—10.60, Lekkerlanders klei groot 14.1014.40, drielingen 7.20, Eigen heimers klei groot 15.70. ZWIJNDRECHT, 27 juli Andijvie 9—12, postelein 911, uien 14—20, ra barber 14—25, snijbonen 5961, stambo- nen 3744, tuinbonen 1315, groene- kool 810, spitskool 7—9, rodekool 7 8, gelekool 6.5—10, kroten 714, Eerste lingen 1112, Doré 9—16, Eigenheimers 12, sla 16—21, bloemkool AA 56—57, A 45—58. B 31—52, C 22—32, komkom mers 90 pl. 3542, 75 pl. 3537, 60 pl. 32—35, 50 pl. 23—43, 40 pl. 20—29, 35 pl. 1821, krom 1821, tomaten A 430, B 390—400, C 380—390, selderie 512, pe terselie 719, appelen Yellow 4268. ACMAEA 27 te Kingston. ALGOL p 26 East London n Colombo. ALGORAB 27 t h v St. Paulsrock n Las Palmas. ALMKERK 28 v Manilla n Singapore. AMELAND 28 te Larnaca verw. AMPENAN 27 v Penang n Durban. AMERSKERK 28 te Singapore verw. ARCI-IIMEDES 26 v Callao n Mata- rani. ARES 26 te R'dam. ASTEROPE 26 v Belfast n Duinkerken. BALONG 2 7te R'dam. CALTEX AMSTERDAM 27 te Kaap stad verw. CONGOKUST 27 v Douala n Kribi. DILOMA 27 t h v Cherbourg n R'dam. DIOGENES 27 te Matarani. DORDRECHT 26 rede Montreal. ESSO AMSTERDAM 27 v Bandarma- shur n Japan. ESSO DEN HAAG v Ras Tanura n Wilhelmshaven. ESSO ROTTERDAM 27 te Kopenhagen. GAASTERDIJK 27 te New York. GAASTERKERK 27 te Pt Elizabeth. GAASTERLAND 26 te Tenerife. GANYMEDES 28 te Antofagasta verw. GRAVELAND 27 v Bremen n A'dam. GROOTEKERK 26 v Bremen n Ant werpen. GULF HOLLANDER 26 v Fiuminico n Ceuta. HOLLANDSDIEP 26 v East London n Singapore. HOLSWORTHY BEACON 27 te Kee- lung. HOUTMAN 27 te Mombasa verw. ITTERSUM 27 te Charleston. JOHANNES FRANS 26 v Buenos Aires n Aruba. KALYDON 27 in Kielerkanaal n R'dam. KAMPERDIJK 27 te Charleston. KATELYSIA 28 te Bandar Mashur verw. KHASIELLA 26 v Stanlow n Curasao. KIELDRECHT p 27 Gavdo EiL n Ge nua. KLOOSTERKERK 27 v Adelaide n Freemantle. KOSSMATELLA 26 te Napels. KOUDEKERK 27 te Bremen. KRYPTOS 27 te Mena. LEIDERKERK p 26 Casablanca n Las Palmas. LOPPERSUM 26 te Nassau. MONTFERLAND 26 v Hamburg n A'dam. MOORDRECHT 27 te Jacksonville. MIJDRECHT 27 t h V Kp de Gata n Banias. NEDERELBE 26 v New Westminster n Kitimat. NISO 27 te R'dam. ONOBA p 26 Ouessant n Mena al Ahmadi. OUWERKERK p 26 Monrovia n Las Palmas. PERICLES 26 v Buenaventura n Santa- maria. PRES WILLIAM V S TUBMAN 28 v Baltimore n Corpus Christi. PRINSES MARIA 26 te Toronto. PRINSES EMILIA 26 te Montreal. REMPANG 27 te Guayaquil. ROTTE p 27 Kp Coriennes n Ense- nada. RUYS 26 te Pt Elizabeth. SCHELFWIJK 27 te Frederica verw. SENEGALKUST p 26 Dakar n Vlis- singen. SINOUTSKERK 27 te Nagoya. SOESTDIJK 27 te R'dam. STAD KAMPEN p 26 Bizerta n Augusta. STAD VLAARDINGEN 27 v Moer- mansk n R'dam. STATENDAM 17 te Londen. STEVEN 29 te Singapore verw. STRAAT BALI 28 te Pt Elizabeth verw. STRAAT CHATHAM 28 te Melbourne verw. STRAAT CUMBERLAND 26 v Freman- tle n Adelaide. STRAAT FREMANTLE 27 v Nagoya n Kobe. STRAAT LOMBOK 28 te Colombo. STRAAT LUZON 26 v East London n Pt Elizabeth. STRAAT LOWA 27 te Dakar. STREEFKERK 27 v Las Palmas n Mar seille. THEMIS 27 v A'dam n Bremen. TJIMANUK p 27 Hirwana Eil. n Ma nilla. TJINEGARA 28 te Cochin verw. TOGOKUST 27 te Hamburg. VIANA 27 te Pto Miranda verw. VIVIPARA 27 te Mena. VIDENA p 27 Straat Banka n Sydney. WONOGIRI 26 v R'dam n Bretnerht- ven. WONOSARI 26 v R'dam n Leith, WITMARSUM 27 te Pt St. Joe. ZWIJNDRECHT 26 te A'dam.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 11