uitvoer familiel Fran een gastvrouw ASSISTENT jonge energieke vertegenwoordiger r [oeiwwer sSSv» k; ta^rr&deb£f TYPISTE Dönszelmann Co. n.v. Volslagen loodgieter aankomend magazijnbediende N.V, BIERBROUWERIJ LEERLING BEDIENINGSMAN IN DE BROUWERIJ OF LIMONADEFABRIEK van de AFDELINGS-CHEF KOENVISSER CONSERVENFABRIEKEN N.V AFSCHRIJVING INZINKING ^edemi»^dS-nede8 BENELUX Staal- en Constructiewerken P.V.B.A. 50 VAKBEKWAME ELEKTROMONTEURS 10 PIJPFOTOLASSERS 20 KETELFOTOLASSER5 10 ARGON ARCLASSERS 30 HULPMONTEURS VAKBEKWAME ELEKTROMONTEURS dubbelwandige houten schooi houten dubbelwandig kantoorgebouw Boutique Angelique Openbare bekendmaking HOEFIJZERS" Wonende -- wil graag meer inlichtingen over de opleiding bedieningsman. HOECHST-VLISSINGEN N.V. Brieven met vermelding van levensloop, vergezeld van een recente pasfoto, binnen 10 dagen te zenden aan de chef van de afdeling Personeelszaken van Hoechst-Vlissingen N.V., Post bus 65, Vlissingen. DE DRIE HOEFIJZERS DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 28 JULI 1967 daadwerkelijk te worden betrokken bij het in teamverband produceren van een interessant programma van geprefabriceerde gebouwkonstrukties. Afhankelijk van opleiding, opgedane praktische ervaring, karakter en mogelijk leidinggevende kapaciteiten, zal in overleg met iedere serieuze reflektant worden nagegaan, op welke afdeling zijn kwaliteiten het beste tot hun recht kunnen komen. Gegadigden voor deze funkties met uitstekende toekomstmogelijkheden, waarvoor een goede honorering en interessante secundaire arbeidsvoorwaarden gelden, kunnen hun brief richten aan de direktie van KEMPER BETON N.V. Oostdijk 27 - Rotterdam-27 zoekt voor uitbreiding van haar verkoopapparaat een voor de provincies Noord-Brabant en Zeeland. De gedachten gaan uit naar een ervaren kliëntenbezoeker, bekend met de levensmiddelenbranche, die in staat is zelfstandig en ge richt kontakt te onderhouden met de groothandel. Voor de goede verkoper, die zich geheel wil inzetten voor de versteviging en vergroting van onze positie als merkartikelen- fabrikant, ligt hier een levenspositie. De honorering is uitstekend en mede afhankelijk van de te ont wikkelen aktiviteiten. Reflectanten worden verzocht eigenhandig geschreven brieven met recente pasfoto, onder opgave van referenties, te zenden aan de Personeelsafdeling van Koenvisser Conservenfabrieken N.Vi postbus 2, Oud-Beijerland (Z-H). TER zake het nivelu n«,e£t ontw>kkeld e tear 1966. Ve?wachl 6erS' de winst ve™aeht mag won den voorbehouden °msti zal vertonen enige t0! Winst over l96(jen °Pzichte v ^"donde^af^ Onze uit te voeren opdrachten worden technisch steeds gekompliceerder. Daarom gaan wij over tot het aanstellen van nog enige goed opgeleide jonge mensen op verschillende afdelingen van onze bedrijven te Rotterdam en Tilburg. Indien zij in het bezit zijn van bij voorkeur het diploma H.T.S.-Bouw kunde of Weg- en Waterbouwkunde krijgen zij een unieke kans om o.a. op het Konstruktiebureau en in de Kwaliteitsdienst als (Van onze fina: TILBURG. De Ftj Jiaar economie te stim duidelijk geworden dal injectie nodig had. SiJ aan de macht kwam was er sprake van een nieuw moesten maatred op te vijzelen waarmedt Hel is niet zond" rede Franse regering een volm| genomen om gedurende een alle maatregelen te nemen d selük acht om de economii land af te stemmen op de atie na 1967. Een groot deel van de mol waarmee men worstelt zijn turele aard. Dat wil zegge_ niet zonder ingrijpende ml kunnen worden opgelost. I" gische ingreep moet op twe geschieden: ten eerste m del van het Franse bedrijfsleven! behept is met de familieven^ en ten tweede in het uitvd van de Franse handel enl waarvan men steeds meer r| het te eenzijdig is samengest I Wat het eerste punt betril sterlt aangedrongen op het ken van de familie-ondernem I in vele gevallen met grote L ringsproblemen kampen. Nil geen typisch Frans verschijnsel ders in de Europese Economl meenschap worden deze moe i aangetroffen. Zo lang van dl van deze ondernemingen geen I te krachtsinspanningen woil vraagd kunnen zij 't heft nol handen houden, doch op 't I waarop expansiedrang 'n voorl I geworden om nog overeind tl I blijven, schieten zij in vele 1 veelal buiten hun schuld -I De familievennootschap is r niet in de gelegenheid grote L kapitalen aan te trekken. Zij nl investeringen financieren metl delen die vrijkomen uit de inf winsten en uit de gelden vail te hoge onderhandse leningel kredieten zorgen dan voor 4 ciering van lopende transact} Door de Euromarkt doet zi< meer de behoefte gevoelen lere afschrijvingen en mar mingen. Deze beide punten ku na alleen maar door grote met behulp van vreemd veri aandelenkapitaal worden ge*ij We zien dan ook, dat op vej sen in de industrie de famil nemingen opgaan in nieuwe ties. Het vermoeden, dat me punt in Frankrijk achterbliji ontwikkelingen in andere EE is alleszins gerechtvaardigd, se regering heeft zich duidel stander verklaard van de ope van de familievennootschappe Een ander probleem waarn worstelt is dat van de slech dende concurrentiepositie van se bedrijfsleven op de Eurom op de wereldmarkt. Bovendi het uitvoerpatroon eenzijdig Het is dan ook met reden groot deel van het Franse b ven 1 juli 1968 met enige vre moet ziet. Op die dag zullen d te handelsbelemmeringen, ond< het binnentarief, in de EEG nen moeten zijn en begint de s het zelfbehoud. De Fransen he| het verleden hun binnenlandse steeds hermetisch afgesloten v currentie uit andere landen. D se ondernemers waren op dez tie ingespeeld. Het is dan ook pelijk dat zij nu met moeilj kampen. In de eerste plaats bedrijfsleven niet ingesteld strijd aan te binden met conc van buitenaf. Het marketing-a van vele bedrijven laat te wen: terwijl te weinig is gedaan om nenlandse handelskanalen te He handel van voedselprodu het meest sprekende voorbeel loopt over een groot aantal Hp elke plaats moet iemand produkten verdienen, zodat aie de consument moet betale Komt te liggen dan de invoerp een soortgelijk buitenlands proa Toch heeft het Franse bedri aangetoond dat het zich wel k Passen. Sedert de oprichting -KG in I9gg js (je uitvoer i andere Euromarkt-landen ruim beid, een85, 1566 iS in deZe ontw verandering opgetreden, van de conjunctuur bij de Frai del partners deed de uitvoer^ 1mw.t ,emen met als gevolg deze rrri mzinkinS i" Frankr Wenst al?" t j de re®erin8 van H. r te do?n dat de s deze anse uitvoer bevorc tuur moet de Fr'nse die v5lII'5er afhankelijk wore Om üit t Vu,jl andere EEG oveSLa u e bewerkstelligen nln» bepaald, dat de II landen zal kred wor< soepeld Dit iÜV en zal wor( krediefpn geldt voornameli drie ia~" ?en 'ooptMd kor lan|bpo^y°?rtsJW0rdt overwc e °°steuropese staten. BRITSELEI 28 - ANTWERPEN en NIEUWSTRAAT 10>D - NIJMEGEN vraagt voor haar diverse grote werkobjecten in BELGIë voor on middellijke indiensttreding: met V.E.V.-diploma met N.V.L. en certificaait. Voor HOLLAND: met V.E.V.-diploma- Zeer hoog loon 6 vakantietoe slag. Aanmelden telefonisch bij de heer Spaans, tel. 01650 §368, de heer Zwijnenburg. tel. 010140196; voor Amsterdam en omstreken dhr. van Mulligem, tel. 02972—1324- Te koop aangeboden praktisch nieuwe (3-klassig) Prijs: f 29.400,- tevens een voor de prys van f 27.100, Beide gebouwen zijn geheel uitneembaar, opnieuw geplaatst met sanitair, elektra, schilderwerk en fundering. Zij kunnen beide vergroot of verkleind worden. Brieven onder nummer 6700 aan: Reklame Adviesbureau ROB, postbus 125, Arnhem. Wegens huwelijk van voorgangster met spoed gevraagd tevens assistente verkoopleider Min. vereisten: diploma's typen en ulo. Nieuwe Donk 4 - Etten Tel. 0X608-3551 Een nieuw beroep bij een fris produkt! In september starten wij met een opleiding tot leerling-bedieningsman. 4 dagen per week onder speciaal toezicht praktijkervaring opdoen in de verschillende afdelingen en 1 dag bijeenkomsten waar allermogelijke interessante en leerzame onder werpen behandeld worden. Een jaar vooropleiding waarna opleiding voor een officieel erkend diploma bedienings man. Direct al een goed startloon en prima overige arbeidsvoorwaarden. Wij mikken op jongelui vanaf 15 jaar, bij voorkeur met enige opleiding na de lagere school. Meer bijzonderheden over deze opleiding en de mogelijkheden kunt u verkrijgen op onze Afdeling Personeelszaken, Ceresstraat 13 te Breda, telefoon 24241 dagelijks van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 - 18.00 uur. Meer uitvoerige toelichting, speciaal ook voor de ouders, zullen wij geven op vrijdag 4 augustus en donderdag 10 augustus a.s. vanaf 19.30 uur in onze Brasserie, Terheijden- straat 9, Breda. Mochten ouders graag thuis een toelichting ontvangen, dan gelieve u onderstaande strook ingevuld te retourneren aan Afdeling Personeelszaken, Ceresstraat 13. Breda waarna een afspraak met u gemaakt wordt op een tijd die u schikt. Gevraagd WONING BESCHIKBAAR FA. ZILLIG Molenstraat 1, Gorinchem Tel. 01830 - 2878 Textielgroothandel te Breda heeft gelegenheid tot plaatsing van een ter opleiding in het textielvak. Leeftijd tot max. 35 jaar. Sollicitaties onder opgave van referenties wor den gaarne ingewacht onder no. 71602 aan het Bruidsalon VUUR EXCLUSIEVE BRUIDSKLEDING Voorlopig tel: Tilburg 04250-34486 Veemarktstraat 69 - Breda. Burgemeester en wethouders der gemeente Breda brengen ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn een vergunning te verlenen aan: het bouwbedrijf G. A. Bekers en Zoon, Oranjeboom- straat 226 ,te Breda, tot het bouwen van 9 garages op de percelen Kerkhofweg 11-13 tot en met 27, kadastraal bekend gemeente Ginneken, sectie M, no. 798. Aangezien bovengenoemd bouwplan niet in over eenstemming is met het ter platse geldende uitbrei dingsplan zal de bouwvergunning met toepassing van artikel 20 der wederopbouwet verleend worden. Belanghebbenden kunnen binnen 10 dagen na heden hun bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan het ge meentebestuur en gedurende deze terfmijn ter ge meentesecretarie (afdeling volkshuisvesting, Catha- rina^traat 16) inzage nemen van de bouwaanvrage met bijbehorende beseheiden. Breda, 28 juli 1967- Burgemeester en wethouders voornoemd, VAN BOXT'EL, loco-burgemeester. WALENKAMP, loco-secretari's. aan—imib mm Hoechst-Vlissingen N.V. zoekt voor haar nieuwe logeercentrum aan de Kanaalstraat 193 te Oost- Souburg Aan haar wordt de taak toever trouwd om in dit gebouw ten behoeve van onze gasten een huiselijke sfeer te scheppen en de huishouding te voeren. Hiervoor denken wij aan iemand, die al gewend is zelfstandig de huishouding te doen en daarbij enige leiding aan het huishoude lijke personeel kan geven. Bovendien is het belangrijk, .dat zij zich in de duitse taal redelijk verstaanbaar kan maken. Minimum Ieeftijdongeveer30jaar. Woonruimte in de vorm van een zit-slaapkamer is in het huis aan wezig.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 10