RDIGER JW E generaal doet eenzame poging om crisis te blussen De Gaulle tegen ieder die vuur opent in M.-0osten uffeur- itroleur EUROPESE VERZOENING NA FAMILIERUZIE |arag< e 'ilburg roordige*' ikte ns 'ilburg Desertie van Amerikanen valt mee Journalisten verdienen te weinig5 Weer Russische aanval op Stalina Gowon houdt vluchtende Ibo's tegen debel®gr.)kstrr^TnrSf Ib°'S' Mej. A. Kessel vraagt minister om meer w.w.-woningen Maangraver lij! stil Kongo stemt over nieuwe grondwet RIMENTELE VEERT tel. 04950-4855 JEKENHUIS IN ER" iT ROOS lebedrijf 'ORSELAARS Lijnsheike 225 ENTENTE v Opperbevelhebber Voorzitter N.J.K. Arbeiders geven bezetting van fabriek op Gifgas in Jemen Espercin tocongres niet in Tel Aviv maar in Rotterdam NIGERIA VERPLICHTINGEN KONING Helmonds bedrijf verhuist naar Heerlen Ongewijde aarde niet in zuidelijke provincies Zes militairen door stroom omgekomen Russisch protest na bombardement op vrachtschip -DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 8 JUNI 196i nnen beton, welke op De vlotte levering èn en gehonoreerd door ons buitendienstteam en de Zuidhollandse nteren bij aannemers- elijke) instanties, die lebben met moderne in de bouwregionen Initiatief, grote werk- :ijn tegenprestatie vor- m secundaire conditie» aar. foto bijvoegen en op wacht en vertrouwelijk iken van :EIT NIJMEGEN bloedtransfusiedienst medische of chemische ebied strekt tot aarv rvaring. Bij huisvesting jneelszaken, Sint Anna- in Breda te vestigen goederen controle van een zestal chauf- en en het inwerken van meu- nkort behoefte aan een: wordt: I vangssalaris ad. 8.000,— brut° dat na een jaar tot 10.WK),— den verhoogd, eventueel aange* i verdere emolumenten. ■en in de leeftijd van 25-35 jaar li het bezit te zijn van een W- :>E, met overwegend jonger per kunnen omgaan en het begrip n opbrengen als hoofd van een ïig onderdeel ener organisatie, het goed functioneren van het Vpgezette spelregels consequent In handhaven. iTATIES worden onder bijvoe- een gelijkende foto, gaarne in I bij: 5-28, HOORN (N.-H.) Ie voorkomende werkzaamheden 1 volgens C.A.O. Ids vrij. UERLESTRAAT72. Tefonisch 0185034821. oor ons lagen wij een skendheid in deze bran gewenst. DLLICITATIES aan Ijlefoon 04250-22537- Op 29 en 30 mei heeft In Rome de topconferentie van de EEG-lariden plaatsgevonden, een bijeenkomst waar van de resultaten niet onmiddellijk voor iedereen dui delijk waren, Drs. Th. E. Westerterp, idie bij de herden king van 10 jaar EEG aanwezig was, trekt in bijgaande beschouwing enkele conclusies uit wat in Rome be sproken werd. (Van onze redactie buitenland) PARIJS President De Gaulle- blijft zijn eigen weg gaan ten aan zien van de spanning in het Midden-Oosten. Gisteren heeft hij, los van de pogingen die andere westelijke landen overwegen, weer gepro beerd, om de smeulende crisis te blussen en de Arabische landen en Israël na twintig jaar eindelijk eens aan de conferentietafel te brengen Wel de meest opmerkelijke uitspraak van de generaal was dé waarschu wing dat indien welk land dan ook in de huidige crisis in hèt Midden-Oosten het vuur zou openen het „noch de goedkeuring noch de steun" van Frankrijk zou hebben. Verder heeft hij zijn beroep op de V.S., de Sovjet-Unie en En geland herhaald om tot overeenstemming te komen over beëindiging van de De verklaring van De Gaulle, die werd afgelegd in een gewone zitting van het kabinet, werd door de woord voerder van het kabinet, George Gorse, aan journalisten meegedeeld. De Gaulle zei; dat naar mening van Frankrijk alle staten in het Midden- Oosten het recht hebben te leven, maar hij vervolgde: „Het ergste (dat zou kunnen gebeuren) zou de ope ning van vijandelijkheden zijn". Zo als bekend is Frankrijk een van de belangrijkste leveranciers van oor logsmateriaal aan Israël. „Bijgevolg zou de eerste staat, die ergens gebruik van de wapens zou maken, noch de goedkeuring en nog minder de steun van Frankrijk heb ben". HEIDELBERG (AP) Pacifistische ©tg&nisaUes éi© Amerikaanse troepen trachten te bewegen tot desertie hebben weinig of geen resultaat by de Ameri kaanse troepen in Europa. Dit heeft opperbevelhebber.van, 55' ROTTERDAM (ANP) Het inko mensniveau van de gehele Nederlandse journalistiek ligt nog altijd te laag doordat van een wezenlijke herwaarde ring nog Weinig is terecht gekomen, zo zei gisteren de voorzitter van de Ne derlandse Journalistenkring, de heer H. raai James H. Folk.,, in Heidelberg- ven- - klaafd. Hij zei dafettde invloed- van dep acties op het desertie cijfer te verwaar- - lozen is. t De generaal zei dat de 9.600 dienst plichtigen die zich dit jaar reeds vrij willig hebben opgegeven voor dienst in Vietnam een veel duidelijker aanwijzing zijn over de houding van de Ameri kaanse soldaat. Er zijn 225.000 man Amerikaanse troepen in Europa, De ver klaring van Polk is uitgegeven nadat o,m. de Westduitse en Nederlandse tele visie berichten hadden verspreid over een in Amsterdam en elders werkzame organisatie die soldaten zou helpen de serteren. - BRUSSEL (ANP) De arbeiders van de Algo Germain fabriek te La Lou- ^vière (ten zuiden van Brussel) hebben na 17 dagen de bezetting van het be- dr(jf opgegeven. Zij waren die bezetting begonnen uit i protest tegen sluiting van het noodlij-, aertde bedrijf, dat spoorwegrnaterieel. vervaardigd, alvorens nieuwe werkgele genheid in dezelfde streek zou zijn ge schapen. De regering heeft toezeggingen gedaan voor o.m. grotere bestellingen van spoorwagons. fa Gent eindigde vrijdag een staking Jan juini twaalf weken bij de Arbed- Jteahabrieken, toen de meerderheid der «oeiders op een vergadering besliste SJ;J0jgste voorstellen van de directie voor de verbetering van lonen, uitke- ri&gen en secondaire arbeidsvoorwaar- Qen le aanvaarden. terdam. tg'jVMeJMaaftdqcht besteedde de heer De Ru ook aan ,de pensioenvoorzieningen van -journalisten, 'Hij zei dat die in een aantal bedrijven zijns inziens beslist on voldoende; zijn. De discussies over een bétere pensioenregeling voor journalis ten moeten, aldus de heer De Ru, van jaar tot jaar gaande worden gehouden. „Wij zullen hét de directies.in de oren moeten leggen, dat hier gesproken moet worden van een onhoudbare toestand die zo snel mogelijk uit de wereld ge holpen dient te -worden", aldus de heer De Ru. Begrip voor de economische positie van de dagbladen toonde de voorzitter van de Nederlandse Journalistenkring op het punt van de reclame op de tv. Uitbreiding van deze reclame kan zijns inziens „catastrofale gevolgen" hebben voor de economie van de krantenbe- drijven en dus ook voor de vrijheid en de onafhankelijkheid van het gesproken woord. Meer dan 50.000 Fransen hebben deelgenomen aa.i een pro-Israël-de- monstratie. Op de spandoeken stond on dermeer: „Fransen, helpt Israël". Tij dens redevoeringen werd kritiek op Frankrijk en de andere westerse mo gendheden geleverd wegens het onvol doende steun verlenen aan Israël. GENèVE (AFP/Rtr) Het interna tionale comité vap het Rode Kruis heeft gisteren laten weten, dat er gifgasbom men zijn gebruikt by aanvallen op Je menitische dorpen. Het comité zegt rapporten ontvangen te hebben van zijn afgevaardigden in Jemen waaruit dit blijkt. Talrijke men sen waren door verstikking om het le ven gekomen, zo hadden overlevenden verklaard. Artsen van het Rode Kruis hadden zelf gewonden verzorgd en kun nen constateren dat de verwondingen door gasbommen veroorzaakt waren. ROTTERDAM (ANP) De Univcr- sala Esperanto Asocio (de esperanto wereldbond) heeft besloten zijn jaar lijkse congres dit jaar niet in -Tel Aviv maar-in Rotterdam te-houden. vrj"- De ''C.oipreSorganisa tor in'? vaste dienst "vair dè bond heeft tiet grootste deel van het jaar in Tel Aviv door gebracht en de voorbereidingen waren reeds in een zeer vergevorderd sta dium. Door de huidige situatie heeft het bestuur zich echter gedwongen gezien het congrés in Tel Aviv te an nuleren en zijn permanente congres secretaris terug te roepen. Het in Rotterdam gevestigde cen trale bureau van de U E A vond net Rotterdams concert- en congrespaleis ,,De Doelen" in de voor het congres vastgestelde week van 2 tot 9 augus tus nog ter beschikking. Terwijl de wereldcongressen gemid deld circa 2000 deelnemers bijeen brengen, hadden zich ongetwijfeld on der invloed van de politieke onrust in het Midden-Oosten, tot dusverre een kleine 900 congressisten aangemeld. De organisatoren verwachten dat velen in Nederland en omliggende landen, die om uiteenlopende redenen niet voor het congres in Israël hadden ingeschre ven, zich in de komende weken als nog in. Rotterdam zullen aanmelden. LAGOS (AP) Het 32-jarige staats- 00 van Nigeria, Yakoeboe Gowon, T ^ijkens een bekendmaking van regering zichzelf gisteren van luite- oionel tot generaal-majoor ge promoveerd. taUant? n nu de h°°gste militair in milLr-egenng hee£t tot dusver" maatregelen tegen net Ïa a *n QQstelijk Nigeria middels Sr ?0.stmgeriëra trachten in- Wover rt»^-00sten te vluchten. De Va» Lagos 1 e Niger °P 440 km tussen Zuid tavTrv61!1!? wegverbinding ter door federal* geria is ech" ale troepen gistermorgen gesloten, öoudi De autoriteiten van Biafra 1161 gevolg is"? VEn de brug open- Za>tlen Oosfniofris opstoPP'nS van dui- Tcr Plaatse",,05 de westelijke ,plaa«e wonen aan beide «ever. jijden van dé rivTJ. "en aan Peide zich een geval dode- en zijn »°°rKd»an. De 79-jarige tvatt Let slachtoffer.rouw weiden De Gaulle betoogde, dat, indien de huidige toestand kan worden gehand haafd en een vermindering van de spanningen kan worden teweeg ge bracht, de problemen van de naviga tie in de Golf van Akaba, de Pales tijnse vluchtelingen en de betrekkin gen tussen de buurstaten geheel moe ten worden opgelost door internatio nale besluiten. Hij zei dat tevoren een overeen stemming (entente) tot stand moest worden gebracht tussen de vier grote mogendheden, die leden van de vei ligheidsraad zijn en liet hierop vol gen, dat Frankrijk zijn in dit ver band op 24 mei gedane voorstel hand haaft. Frankrijk he"eft_ toén voorgesteld - dat - dé viemmRSMMRHnlMnH* spanningen zouden verenigen om btj te dragen tot een beëindiging van dt crisis in het Midden-Oosten. De Fran sen neigen naar een bijeenkomst yati de ambassadeurs van de V.S., de So vjet-Unie, Engeland en Frankrijk bij de UNO, maar sluiten andere diplo matieke procedures niet uit. De V.S. en Engeland zijn voor het plan. maai de Sovjet-Unie heeft het afgewezen. De Gaulle heeft er in zijn verkla ring ook op gewezen, dat Frankrijk in geen enkel opzicht ten aanzien vau geen enkele materie verplichtingen heeft aan welke van de (bij de erl sis) betrokken middenoostelij ke j staten ook. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Mej. A. Kessel, Twee de Kamerlid voor de K.V.P. dringt bij de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening aan op het toe wijzen van grotere contingenten wo ningwetwoningen. Hiermee kan wel licht de grote werkloosheid onder de bouwvakarbeiders worden verminderd Mej. Kessel stelt de minister de vol gende vragen: 1) Heeft de minister kennis genomen van een enquête van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, waar van bijna de helft afkomstig is uit de sector nieuwbouwwoningen? 2) Is de minister i.v.m. deze ern ,stige situatie, en omdat deze werk loosheid voor een groot deel zijn oor zaak vindt in het dalende aantal wo ningen dat in aanbouw is (2000 min der dan in mei vorig jaar) bereid extra 'contingenten woningwet- en premie woningen toe te wijzen, om de be staande en bij uitblijven van maatre gelen nog te verwachten grotere werk- O Iposheid, te bestrijden? Tb-Wil de - m inister j bevorderen - dat bij van grpt^re cgntiflgyntep woningwetwoningen deze woningen vooral 'ten goede komen aan die, ge meenten, waar de behoefte, aan dit soort woningen het grootst is. Zoals wij woensdag j.l- al hebben'ge schreven, zullen G. S- van", Nöord- Brabant op. donderdag 3 juni 'op be zoek gaan bij de minister van volks bemiddeling en ruimtelijke ordening om meer bouwvergunningen te be pleiten. Daarbij zal vooral aandacht gevraagd worden voor de bouw van woningwetwoningen. De Franse minister van voorlicn ting zei verder, dat Moskou,'ofschoon het negatief heeft geantwoord op hei voorstel inzake overleg van de vier grote mogendheden, voortzetting van de contacten niet heeft uitgesloten. Gorse zei dat alle belanghebbende mogendheden- waartoe ook Rus> land behoort eenstemmig Israël en de Arabische landen tot matiging hebben gemaand. Na de kabinetsvergadering heeft De Gaulle Gisteren'koning Feisal van Saoedi-Arabië ontvangen, die gister morgen uit Genève in Parijs was aan gekomen. Zij spraken alvorens te gaan lunchen een half uur over het Midden-Oosten, De Gaulle heeft ook reeds over de crisis gesproken met de Syrische minister van buitenlandse zaken Ibrahim Makhos en diens Is raëlische collega Abba Eban. De Syrische minister had De Gaulle een boodschap van president Noered- din El-Atassi te hebben overgebracht. Hij verklaarde na een 'gesprek van een half uur met het Franse staats hoofd dat de boodschap betrekking had op „de door de Verenigde Staten en Zionisten in het Arabische gebied veroorzaakte spanning". MOSKOU (AP) „Svetlana Alli- luycva is een gulzige vrouw met wei nig moreel, di bereid is zelfs haar ei gen vader Joseph Stalin te belasteren om maar geld te verdienen". Dit schrijft het tijdschrift „Za roebesjom" (het leven in het buitenland). Het is de krachtigste aanval die tot dusver m de Sovjet pers op Svetlana is gepubliceerd, er werd echter in het artikel geen. poging gedaan om haar vader te verdedigen. Het artikel citeert berichten uit het buitenland dat agenten van de Ame rikaanse inlichtingendienst C.I.A in werkelijkheid de memoires van Svet lana geschreven hebben en daarvoor Stalin met zijn dochter Svetlana in 1937. gebruik hebben gemaakt van hun ei gen geheime archieven. „Speculerend op de gulzigheid (haar zijn miljoenen dollars beloofd) en het zwakke moreel van Alliluyeva, die bereid is zelfs haar eigen vader te be lasteren, gebruiken bepaalde kringen in de V.S. haar als wapen in hun cam pagne tegen de Sovjet Unie. Het mas ker dat zij gebruiken doet er niet toe. Deserteurs dienen altijd de vijanden van hun volk", aldus het blad. DEN HAAG (ANP) De directie van Everts en Van der Weyden N.V. Schroefboutenfabriek te Helmond Is yaö plan haar bedryf naar Zuid-Limburg te verplaatsen, De betrokken fabriek is sinds een eeuw gevestigd in het centrum van Helmond. Tengevolge van deze ligging is uitbreiding, resp.' vernieuwing niet meer mogelijk. In niaoiwe samenwerking met de Oranje Nassau mijnen te Heer len.' zijii planoen ontworpen voor de vestiging, binnen een jaar, van eên nieuw bedrijf in Zuid-Limburg., Deze verplaatsing zal mede brengen dia4 circa 100 werknemers mee zufiei, kunnen gaan naar Heerlen. Terwijl 200 personen uit de mijnstreek 'in de nieuwe onderneming werk zullen kunnen, vinden. G 7'--: -.. IN HET FRANSE kerncentrum Saclay is gisteren een reservoir met 2000 liter vloeibare waterstof ontploft. Twee mensen werden licht gewond. De scha de is niet groot. mm J. V. D. HEYDEN ALKMAAR (ANP) De film „On gewijde aarde" van de cineast Jef van der Heijden mag volgens het vonnis, dat de fungerend president van de recht bank in Alkmaar, mr. J. Markus, giste ren uitsprak, niet vertoond worden in Noord-Brabant, Limburg en het kanton Nijmegeü in Gelderland. Zulks op straf fe van een dwangsom van f 5.000. De uitspraak viel in een kort geding dat aanhangig was gemaakt door me vrouw Matsaerts-de Beer uit Tilburg na mens de "familieleden van wijlen pastoor dr. K. de Beer uit- Hilvarenbeek, van wiens begrafenis doof de cineast film opnamen waren gemaakt, die in zijn film waren ingelast. Hierbij werd-de in druk gewekt, dat de overleden pastoor dezelfde was als de pastoorsfiguur, die door de cineast in zijn film was ge creëerd. Öe familie De Beer had geen toestem ming tot het maken van de filmopna men gegeven en verkeerde in de ver onderstelling, dat de opnamen bestemd waren voor het t.v.-journaal. De rechter overwoog dat het bezwaar van de nabestaanden, dat ze op de film duidelijk herkenbaar zijn, moeilijk kan gelden voor die streken in hét land, waar de familie De Beer niet bekend ls. Daarom beperkte hij het vertonings verbod-tot genoemde provincies. PASADENA (Rtr) Geleerden die po gingen, doen om het Amerikaanse, graaf werktuig Surveyor-3, op de maan, weer in werking te stellen, hebben dé hoop, te zullen slagen, vrijwel opgege ven. Men meent, dat het toestel schade heeft opgelopen aan een vitaal onder deel tijdeps de eerste zeer koude maan-, nacht, die het is ingegiaan. Mag de in Ro-me gehouden topcon ferentie van de EEG-landen nu wel of niet als een succes worden be schouwd? Die vraag hebben velen zich terecht gesteld nialdtait deze week in de kraoten zeer verschillende conclu sies zijn getrokken over het gesprek tussen president De Gaulle en de mi nister-presidenten van de vijf andere landen. Naar onze mening kan wel degelijk van een hernieuwde aanpak van de economische en politieke een wording in Europa sprake, zijn, mits... de Zes het in de komende maanden eens blijken te zijn over de uitleg van hun besluiten van dieze week. Wat zijn die besluiten in concreto en waartoe kunnen zij leiden? Alvorens op die vraag te antwoor den willen we er eerst nog op wijzen dat de omstandigheden, waaronder deze topconferentie van de Zes se dert 1961 werd gehouden, bepaald niet gunstig waren. De Italiaanse re gering had al enige malen tever geefs getracht een topconferentie te beleggen om het in 1962 gestrande gesprek over de politieke samenwer king van d»e EEG-landen weer op gang te brengen. Iedere keer kwam er wel bezwaar van een der landen. Dit voorjaar zag de Italiaanse re gering haar kans schoon, doordat zij op het idee kwam in Rome een feeste lijke herdenking te organiseren rond de tien j aar geleden - plaatsgevonden hebbende ondertekening van het EEG-verdrag. Als men voor dit feest de regeringsleiders van die Zes zou uitnodigen, zou or allacht tijd over schieten voor onderling beraad, zo meende de Italiaanse regering niet ten onrechte. De verwezenlijking van deze eenvoudige gedachte heeft toch nog maanden geduurd. Het feest had op 25 maart moeten plaatsvinden, het werd 29 mei. Op het laatste ogenblik leek alles trouwens opnieuw in het waiter te zullen vallen. President de Gaulle liet namelijk wjten niet naar Rome te komen indien de huidige voorzit ter van de Europese Commissie, prof Hallstein, het woord zou voeren. Hall- stein is voor de Gaulle het symbool van het supranationale Europa, dat het gewaagd heeft te handelen tegen de wensen van het Franse staatshoofd De Italiaanse regering kwam nu in gro-te verlegenheid. Nederland voel de er namelijk niets voor naar Rome te komen als Hallstein niet als ver tegenwoordiger van de Europese Commissie mocht spreken, doch de voorzitter van de Ministerraad wel het woord zou voeren. Dat voorzitter schap berust op dit ogenblik bij de Belgische regering. Die bracht uit komst door te laten weten dat als Hallstein moest zwijgen, ook minister- "presideht "Van cfëft Boëybahts maai van- het woord zou afzien. Als enige spreker op he* feest bleef nu over de gastheer, de Italiaanse president Sa ragat. Iedereen war vol spanning hoe de Italianen zouden reageren op alle speldeprikken van generaal De Gaul le. Welnu, president Saragat heeft beleefd, doch duidelijk te verstaan gegeven dat hij president De Gaulle niet als bouwer van de Europese een heid beschouwt. Alle staatslieden die na de oorlog op enigerlei wijze bij de Europese eenwording betrokken zijn geweest van Churchill tot Luns toe werden in de toespraak van Saragat genoemd, de enige naam die niet in het stuk voorkwam was die van Charles De GaulleBovendien heeft president Saragat maandagmid dag in onverbloemde taal te kennen gegeven dat hij vasthoudt aan het oorspronkelijke ideaal van de Euro pese eenwording: een supranationaal, democratisch en open Europa, nauw verbonden met Amerika. Met zoveel woorden sprak hij de wens uit dat de onderhandelingen over de toetre ding van Engeland spoedig zouden beginnen, „Engeland, waarvan de naam haast identiek is met het begrip vrijheid". President De Gaulle die ln zijn laatste persconferentie nog eens al zijn twijfels over de toetre ding van Engeland tot de EEG had geëtaleerd bleef niets anders over dan beleefd te applaudiseren na de toespraak van Saragat. Het moet ons overigens van het hart wij hebben de Franse president gedurende de rede van Saragat lang durig van zeer nabij kunnen observe ren hoe oud president De Gaulle is geworden. Hetzelfde is ons opge vallen bij de receptie die president Saragat 's avonds in het quirin;aal gaf. TH. WESTERTERP Wij moeten nu echter oog de vraag beantwoorden die we gestéld hebben: Welke besluiten hebben de Zes ge nomen en waartoe kunnen zij leiden. Welnu, wanneer men de hierboven geschilderde voorgesohiedeiniis en ach tergrond in aanmerking neemt, dan konut het ons al als een positief resul taat voor dat de Zes niet mat ruzie uit elkaar zijn gegaan: integendeel zij hebben besloten vermoedelijk nog dit jaar (waarschijnlijk in Den Haag) opnieuw bijeen te komen. De minis ters van buitenlandse zaken moeten inmiddels nagaan welke mogelijkhe den er zijn om de politieke banden tussen de Zes, rekening houdende met de opgedane ervaring, nauwer aan te halen. Indien in de komende maanden van beide kanten dus zo wel van de zijde v'ain Frankrijk als van de overige vijf geen dogmati sche standpunten worden ingenomen, doch werkelijk de wil zal prevaleren om eindelijk eens een begin te ma ken met de politieke samenwerking in Europa, dan kan de topconferentie in Rome spoedig van historische be tekenis geweest blijken te zijn. Er is dinsdag in Rome echter nog meer besloten. Op 6 juoi reeds zullen de Ministers van Buitenlandse Zaken van de Zes in de Ministerraad van de EEG in Brussel hun beraadslagingen beginnen over de toetreding van En geland. Dat De G-aulie met deze pro cedure heeft ingestemd hij kon ook moeilijk anders, omdat ze in het Verdrag-is-vastgèlegd betekent nog ^-niet "dat bij-zijn oppositie tegen Efrgë^ lands toelating reeds heeft opgegeven. Hij zal ditmaal echter veel moeilijker dam in 1963 zijn veto kunnen uitspre ken. Hij weet immers dat er dan voorlopig van de ook door hem zo gewenste totstandkoming .van een „Europese politiek" niets terecht zal kunnen komen. Een derde belangrijke beslissing die deze week in Rome is gevallen betreft de samensmelting van de be stuursorganen dér drie Europese Ge meenschappen tot één Europese Com missie per 1 juli a.s. Weliswaar is de juiste samenstelling van de nieuwe Europese „regering" nog niet bekend, (met name over de naam van de voorzitter tast men nog in omzekei- heid.) doch de politieke wil om ook over dit punt de komende week in Brussel tot overeenstemming te ko men is duidelijk aanwezig. Zowel de maair van de Italiaanse kandidaat voor het voorzitterschap, minister Colombo, als die van de-Belgische kandidaat Jean Rey staat borg voor een krachtige en onafhankelijke per soonlijkheid. Wie van de twee het ook wordt, hij zal ongetwijfeld alles doen in de komende jaren om het prestige van de nieuwe Europese Commissie zo sterk mogelijk te ma ken Als op de drie genoemde punten politieke 'samenwerking, toetreding van Engeland en fusie van de Euro pese executieven de besluiten in dezelfde geest zullen worden uitge voerd als zij in Rome zijn genomen, dan zullen we over enige tijd terecht kunnen zeggen: „Het is goed dat de Italiaans^ regering alles op alles heeft gezet om het tienjarige bestaan van het EEG feestelijk te vieren. Het fa- milieruzietje waartoe dit feesit eerst aanleiding gaf heeft tot een Europese verzoening geleid' KINSJASA (Reuter) In het voor malig Belgische Kongo begint morgen een volksstemming over een nieuwe grondwet, die beoogt tot een twee-par tijenstelsel te komen met een uit één kamer bestaand parlement. Het referen dum zal twaalf dagen duren. Men ver wacht dat de constitutie met grote meerderheid wordt goedgekeurd. De uitslag zal op 24 juni worden bekendge maakt. President, Moboetoe, die eind novem ber 1965 zonder bloedvergieten de macht aan zich trok, wil mede door middel van de nieuwe grondwet een einde maken aan de politieke verdeeldheid, de cor ruptie' en de algemene chaos in het land. De grondwet voorziet in de instelling van een eenheidsstaat in plaats van het huidige federale stelsel, een uitbreiding van de macht van de president en de toekenning van het kiesrecht aan vrou wen. Alle Kongolese mannen en vrou wen van 18 jaar en ouder moeten aan het referendum deelnemen, behalve le den van de strijdkrachten en de politie. Na het referendum zullen volgend jaar parlementsverkiezingen worden ge houden. In 1970 volgt de verkiezing van een staatshoofd. Men verwacht dat kort na de volksstemming politieke en eco nomische veranderingen zullen worden ingevoerd. In dit verband spreekt men van een kabinetswijziging en de invoe ring yan een nieuwe munteenheid, ge combineerd met een devaluatie. SPRINGFIELD (AP) Zes Ameri kaanse militairen zijn cm. het leven ge komen door stroom van hoge voltage te Springfield. Ze waren bezig een vlaggemast op te zetten op een terrein waar een jeugd- honkbahvedstrijd gespeeld zou worden, toen de 12 meter lange metalen mast omviel en op een hoogspanningsleiding terecht kwam. Er stond 7200 volt op de leiding. De regering van de Sowjet-Unie heeft gisteren geprotesteerd tegen het bom barderen van een Russisch vrachtschip door Amerikaanse vliegtuigen hi de haven van Kam Pha op 80 km ten noorden van Haiphong. De Russische protestnota is door mi nister van buitenlandse zaken Andrej Gromyko overhandigd aan de Ameri kaanse zaakgelastigde in Moskou. In de nota wordt gesproken over „een daad van banditisme die een schending betekent van het recht van de vrije zee". Het incident, dat vandaag zou zijn gebeurd, kan verstrekkende gevol gen hebben, aldu, de nota. Het schip, een motorvaartuig, zou ernstig beschadigd zijr en twee be- maimingsledeil zouden zwaar gewond zijn.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 9