MERCURY BEEKMAN E White Ca/vs JANIN 8bi VERTEGENWOORDIGER IN DE BOUW De ANALISTE cn slagers Te koop: chauffeur controleur r 45 albert heijnJ van Opstal telexistes telefonistes gemeente DOW CHEMICAL (NEDERLAND) N.V. REBURO electromonteur aankomend electromonteur schilder Bekendmaking I een ervaren werken- administrateur machinebankwerker onderhoudsmonteur leerl.-machinebankwerkers leerl.-electriciens admin. kracht GENERA VERPLEEGSTER henmensen en toeristen kiezen... DE GRENSWISSELKANTOREN voor reisdeviezen ULO Baronielaan te Tilburg vertegenwoordiger voor gebruikte vrachtwagens Fa. VORSELAAR5 Lijnsheike 22' Tilburg Desertie v Amerikane valt mee Gowon hou vluchtende lbo' tegen s DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 3 JUNI 1967 Wij verzorgen de aanschaf van uw auto zonder vooruitbetaling HESSING Co. AUTOMONTEURS GEVRAAGD een eerste automonteur een tweede automonteur Fa. Joh. Joosse Zn. jaar Jac. G. van Oord n.v. Te koop of te huur een WINKELPAND N.V. NEDERLANDSE EXPERIMENTELE BETONINDUSTRIE WEERT SINT RADBOUDZIEKENHUIS (c.q. oud-verpleegster) RADIOLOGISCHE LABORANTEN (THERAPIE) v.o.f. „KERN ER" Gevraagd: MATROOS garagebedrijf Opperbevelhebb Arbeiders ge bezetting v fabriek op NIGERIA oleuw of gebruikt, lt te lossen in 12 tot SO maanden. Geen behandelingskosten I Alle auto's worden geleverd door erkend dealer met een ANWB-keuringsrapport. Bel of schrijf (met vermel ding van het gewenste merk auto) vandaag nog aan: KANTOOR De Ruyterstraat 8, Weert (L.) telefoon 04950-5160 Te koop snelle ZEIL BOOT (slaat nooit om), type Valk. Lengte 6-50 m, breedte 2 m. Geheel zeil klaar met alles erop en eraan, met buitenboord- Johnson 10 pk. In prima staat met betaalde lig plaats aan steiger haven Heusden. Nieuwprijs ƒ9000.Vraagprijs 4900Te bevr. Zuid oosterstraat 44, Tilburg Tel. 04250—24362. Het merk met keuze uit de volgende modellen 4 - 6 10 - 20 - 35 - 50 - 65 - 95 110 PK de gehele motor voorzien van naaldlagers tandwielhuis uit één stuk door de kleppen op de krukas 20% brandstofbesparing eigen servicedienst ruime sortering vis-, toer- en skiboten mooie inruilmotoren en -boten Klo'etingseweg 5, Goes. Tel. 01100-7383 In verband met komende uitbreidingen van ons fabriekencomplex te Terneuzen en de daardoor steeds grotere omvang van het telexverkeer met het buiten land, alsmede de uitbreiding van onze telefooncentrale, zoeken wij op korte termijn en Een M.U.L.O.-diploma en ervaring in een van genoemde functies strekt tot aarfbeveling. Indien u interesse heeft in bovenstaande functies maak dan een telefonische afspraak via tel.: 01150-3651, of schrijf aan onze afd. Personeelszaken op onderstaand adres, onder nummer 331 POSTBUS 48, TERNEUZEN rei;. Voor ons garagebedrijf vragen wij: Kennis van dieselmotoren strekt tot aanbeveling. Werkkleding en bewassing worden verzorgd. PEUGEOT dealer Nieuw- en Sint-Joosland Telefoon 01182-318. VRAAGT ONS REISPROGRAMMA Touringcar o.a.: TIROL 10 dg v.a. 179,— RIVA 12 dg. v.a. 215,— SPANJE 12 dg. v.a. 288,— Vliegtuig: MALLÖRCA 15 dg. v.a. 370,— COSTA BRA VA 15 dg. v.a. 375,— EN VELE ANDERE REIZEN ZAKEN- en EMIGRATIEREIZEN VLIEGPASSAGES Internat. Reis- en Passagebureau MU LDER - Spoorsingel 46 - Heerlen Tal. 04440- 17171 (4 lijnen) I Overige kantoren: Amsterdam, Ceintuurbaan 67, tel. 020-728813; Oen Haag, Laan van Meer- dervoort 147a, tel. 070-634867; Rotterdam, Ie Middellandstraat 52a, tel. 010-253877; Nijmegen, Houtstraat 64. tel. 08800-24809. Voor de meeste REISBUREAUS kunt U afsluiten via agentschap REIS- en PASSAGEBUREAU N.V. Herengracht 5 Terneuzen - Tel. 01150-4051 Breda, 30 mei 1967. vraagt voor haar fabrieken in Oosterhout ten behoeve van haar TECHNISCHE DIENST Sollicitaties te richten aan C. JAMIN N.V., afd. Personeels zaken, Wilhelminakanaal Noord 2, Oosterhout. Aanmelden dagelijks behalve 's zaterdags van 7.30 tot 18.00 uur en iedere woensdagavond van 19.00 lot 20.00 uur, Wilhelminakanaal Noord 2, Oosterhout. Burgemeester en wethouders van Breda brengen ter openbare kennis dat gedurende een termijn van drie maanden ter gemeentesecretarie, afdeling alge mene zaken, voor iedereen ter inzage ligt hun be sluit van 30 mei 1967, no. AZ/8545, tot vaststelling van de rooster inzake de verplichte vakantiesluiting voor de slagerswinkels in de gemeente Breda, voor het jaar 1967 en dat tegen betaling van de kosten afschriften van dit besluit verkrijgbaar zullen wor den gesteld. Burgemeester en wethouders vnd, Merkx, burgemeester V. d. Dam, secretaris. Wij zoeken voor spoedige indiensttreding i voor ons werk aan de Schelde- Rijnverbinding in Rilland-Bath. Deze funktionaris krijgt tot taak alle administratieve werkzaam heden, die verband houden met dit langlopende projekt, uit te 1 voeren, waarbij het accent vooral valt op het opzetten en bijhouden van de nacalculaties. Sollicitaties te richten aan: I AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ Weg naar Rhijnauwen 12 Utrecht FELIX - BONZO N.V. Industriedwars weg 7 ETTEN tel. 01608-2855 Wij vragen voor onze technische dienst voor spoedige indiensttreding: Wij bieden U een prettige werkkring en goed loon. Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan bovenvermeld adres. bij de Grote Markt te Goes Inl. M Boogaard, make laar, Geraniumstraat 8, Goes, tel. 01100 - 5105. Gevraagd (Vrouwelijk). Diploma MULO. Typen vereist. N.V. Levensverzekeringsmij NILLMIJ Wilhelminasingel 1 Breda. fabriceert systeemvloeren van voorgespannen beton, welke op een eenvoudige wijze te verwerken zijn. De vlotte levering èn de kwaliteit van het gefabriceerde worden gehonoreerd door een steeds groeiende omzet. Daardoor is ons buitendienstteam opnieuw aan uitbreiding toe. Zeeland en de Zuidhollandsa eilanden: dat is het werkgebied voor de die de Nebi-producten zal moeten presenteren bij aannemers bedrijven, architecten en (o.a. gemeentelijke) instanties, die rechtstreeks of adviserend bemoeienis hebben met moderne bouwmethoden. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die rn de bouwregionen op succesvolle verkoopervaring kan bogen. Initiatief, grote werk lust en bereidheid tot pionieren moeten zijn tegenprestatie vor men voor de aantrekkelijke honorering en secundaire conditie» die wij bieden. Leeftijdsvoorkeur: 30-35 jaar. Eigenhandig geschreven sollicitaties (a.u.b. foto bijvoegen en op envelop aangeven VERKOOP) worden verwacht en vertrouwelijk behandeld door de afdeling personeelszaken van N.V. Nebi, Lozerweg 74, Weert, tel. 04950-4855 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT - NIJMEGEN In verband met de nieuw opgerichte bloedtransfusiedienst wordt gevraagd een Vereist wordt: Volledig analistendiploma medische of chemische richting. Ervaring op hematologisch gebied strekt tot aan beveling. Salariëring afhankelijk van opleiding en ervaring. Bij huisvesting kan worden bemiddeld. Sollicitaties te richten aan het Hoofd Personeelszaken, Sint Anns- straat 313, Nijmegen. Bij bejaarde dame (goede gezondheid) wordt gezocht welke eventueel geen volledige dagtaak meer heeft, doch speciaal des nachts in haar woning aanwezig kan zijn. Moderne eigen zit-slaapkamer ter beschikking, alsmede gebruik van keuken. Voor een nadere bespreking gelieve men te schrijven onder nr. 64213. Op de afdeling RADIOLOGIE kunnen geplaatst worden Op deze afdeling kan een uitgebreide ervaring worden opgedaan daar de meest moderne apparatuur o.a. co- balt 60 bom, lineaire versneller aanwezig is. Voor bezitsters van de diploma's diagnostiek en therapie is de mini mum bezoldiging 642,- bruto per maand met een uitloop tot 882,-. Inpassing in deze schaal zal plaats tiebben naar leeftijd, opleiding en er varing. Op het salaris wordt geen A.O.W.-premie ingehouden. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de personeelchef van de Stichting Academisch Ziekenhuis Utrecht, Ca- tharinesingel 101. Op brief en envelop vermelden nr. 364 r Afgifte van buitenlands geld en cheques op de stations en aan de grenzen (ook op zaterdag en zondag) tegen ds dagelijks vastgestelde, in ds dagbladen gepubliceerde, koerssn» Voor onze SuperMarts te Tilburg Wester- markt 37 en Korvelplein 26, alsook te Breda, Brabaritplein 27 en Valckeniers- plein 2, vragen wij: leeftijd tot 40 jaar, die o.l.v. de chef slager het vlees klaarmaken voor de ver koop vanuit koelvitrines. Voor eventuele promotiekansen is het slagersvakdiploma vereist: Dagelijks kunt u alle gewenste inlichtin gen ontvangen van de bedrijfsleiders van bovengenoemde SuperMarts, de he ren J. .C. van Hoof (tel. 04250-73487); H. H. Janssen (tel. 04250-20527); B. v.d. Veen (tel. 01600-36258); en J. Balogh (tel. 01600-47717), en 's avonds telefo nisch bij onze regionale personeelschef de heer H. Malag (tel. 04494-5470). BUNGALOW MET GARAGE EN GROTE TUIN L.-kamer (parket) grote sl.k., kl. sl.k., garage. Uitbr. mog. meerdere slaap kamers. HERENHUIS MET GARAGE, BERGEN OP ZOOM L.-kamer, eetkeuken, bijkeuken, 5 sl. kamers, badkamer, zolder vaste trap. TWEE OND. EEN KAP, GARAGE, HALSTEREN Kamer suite, eetkeuken, 4 sl. kamers, vliering. VRIJSTAAND MET 1500 M2 TUIN Kamer suite, voork. eetkeuken, 3 kamers, stenen schuur. NOORDZIJDE ZOOM Herenhuis, geschikt voor kantoor praktijkruimte. Vraagt voorts woningcourant sl. of Burg. Stulemcycrlaan 16 tol. 3266 Bergen op Zoorn 1917 1967 In verband met 50-jarig bestaan van de Virgo Maria Ulo (vroegere Mulo van de Baronielaan), zal er in oktober a.s. een reünie gehouden worden van oud-leerlingen. Belangstellenden gelieven zich op te geven aan onderstaand adres (met jaar waarin ze de school verlieten). MEJ. A. J. JANSEN Steijnlaan 66A BREDA iiiiBimininiaia Ten behoeve van een in Breda te vestigen goederen- depot, hebben wij ter controle van een zestal chauf- ferende personeelsleden en het inwerken van nieu- j welingen, zeer binnenkort behoefte aan een: Geboden wordt: Een aanvangssalaris ad. 8.000,— bruto per jaar, dat na een jaar tot 10.00ft— kan worden verhoogd, eventueel aange vuid met verdere emolumenten, Gegadigden in de leeftijd van 25-35 jaar dienen in het bezit te zijn van een n- bewijs B-E, met overwegend jonger per soneel te kunnen omgaan en het begrip te kunnen opbrengen als hoofd van een zelfstandig onderdeel ener organisatie, de, voor het goed functioneren van he geheel, opgezette spelregels consequen! te moeten handhaven, SOLLICITATIES worden onder bijvoe ging van een gelijkende foto, gaarne in gewacht bij: Breed 26-28, HOORN (N.-H.) ■H-JJÜ op m.s. Charles, voor alle voorkomende Salaris volgens C.A.O. Weekends vrij. Aanmelding: VAN BAERLESTRAAT 72, DORDRECHT of telefonisch 0185034821. Voor ons vragen wij een Bekendheid in deze '3ranC'1 is gewenst. SOLLICITATIES aan Telefoon 04250-22537- HEIDELBERG (AP) Pac organisaties die Amerikaanse trachten te bewegen tot deserti weinig of geen resultaat by dl kaanse troepen in Europa. Dü 'heeft de< oppephevoihefc het Amerikaanse leger in 'mtfö „raai. James H. Polk,, in Heidelt klaard. Hij zei dat?* de invlööd acties op het desertiecijfer te lozen is. - De generaal zei dat de 9.00( plichtigen die zich dit jaar. re willig hebben opgegeven voor Vietnam een veel duidelijker aa zijn over de houding van de kaanse soldaat. Er zijn 225.( Amerikaanse troepen in Europa klaring van Polk is uitgegeve o m. de Westduitse en Nederlan visie berichten hadden verspre een in Amsterdam en elders w" organisatie die soldaten zou he serteren. BRUSSEL (ANP) De arbeid Algo Germain fabriek te L _vière (ten zuiden van Brussel) ua 17 dagen de bezetting van drijf opgegeven. Zij waren die bezetting begon: Protest tegen sluiting van het uende bedrijf, dat spoorwegm: vervaardigd, alvorens nieuwe wel genheid in dezelfde streek zou 2 «napen. De regering heeft toezeg gedaan voor o.m. grotere beste! van spoorwagons. 1 'n G?nt eindigde vrijdag een «fïLifi™ ,twaa11 weken bij de staalfabneken, toen de meerderh «röeiders op een vergadering 1 vn„ üg e vo°rstellen van de c rbitL, verbe'ering van lonen, rir»? en secondaire arbeidsvooj Qen te aanvaarden. hooMG°S 'AP) Het 32"-larlge s heeft MHU Ni*erta' Yakoe,'w G' a. Ukens een bekendmaking nant 1^1 ZlchMlf gisteren Promoveêrd' generaaf"ma^0 henand De r" d® ho°8sta milif: re geen mnu -egermg heeft t°t du a!ge«heidèn Bi'afma?tregeien te8e aangekondigd ln oostel«k Ni »iddel?naar trachte bl'ug over de rivi sjen te vlutf>te van Lagos L"Yler d.e Njger op 44 {nasen Zuid- sn n.®.'!?- TO8verbil door federale lgerla is f aioten. De aeri™.e?en «istermj houden hun V t lteiten van E ze?aet ge^tnee„Vann de °p- ?jdan van d?aat?e w°hen a™n

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 8