Isolement vormt het kernprobleem van bijna ieder zeemansgezin Ik vind de houding van de partij niet krachtig genoeg ERIE braderie POLITIE VERHUIST Vietnamese kinderen naar huis e^e nJfi, [STELLA DUCE CEZINSKONTAKT ZEEVARENDEN Praten Groep Contact en Zelfstandig DR. W. DREES IS TEGEN STEMPLICHT Communie op de hand steeds meer in zwang KLM-delegatie naar Indonesië Vliegen wordt veiliger TE BREDA jebouwd ils een lobielbedrijf Oosterhout DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 3 JÜNi 196. l%K§^u,d Eibert Meester verlaat P.v.d.A. 9? McNamara eist onderzoek naar drinkgelagen in het leger Geen promotie Bredase bisdomsblad Discipline Ondanks zeer hoog dodencijfer 1966: TREINONGELUK ZWEDEN - terras en ruime ligbad - toilet en vil Ie, witwerk dus tel. 22121 Meeüs, vo sweg 6, Tel. «1140 - 3191 irkt 23, Tel. «1150 - 2395 n te Sew ïzien- 488. En- rken. urca- ii_ van- Wint- k 28, Kleine grijze dwerEPoefl te koop. De Le^n Grave 363, Clinge. Tel. 2936. htlge res- 0- of jaar ider, jel- el. Ce- Te koop nest nultse h"1'^ Hoogst bekroonde ouders binnen- en toulterJand- -yk Si Oomen. kennel v.d. JUewg Prinsenbeek. Tel. - voor- 375,- ravan a- nse- 550- ïd. T.k. lakzwarte d?"Eipinclier- en zeer kleine dI"2Jföum. <-'■ tjes bruine en iw"1'" ossen- V. Boxtel, putseweg 13, u» drecht. Tel. 488. T.k.a. Pinchertjc P^aar Foxterrier, ®oX®J.;noecielt;jes Tekkeltjes, Dwergpoede^ Laagveldsestr. Qd 6712. t een een ilaap- eet- luxu- cara- of jaar. ïr de m. Kom vrile ravan ria- ïse- 550- »end. f i tfiii. L 4 dus dege- vol- n. En avans chap- 5.995,- jaar. een ïswa- 2 zit- its res- nriin- ist u cara- Cara- laria- ise- 1850- nd. nsstraat 13 Tel. 01600-4679S T.h. 2 mooie kamtieerme® 4- en 5-pers met ps.loïtaftls, tent, In prima staat, 2 'n? spotprijs. L. van.B°j{ Tel. a elk Seweg 13, Ossendrecht. *ei izien- 4RR. Auto-, traetor- en 11Feienw^bWu,koTband|^ burg. tel. 3993. Na 18W 2328. Terneuzen. H 4075, 2. tel. 3828 Na "«ple» Bergen op Zofsm;,ur 5435 tel. 5879. Na 18 UHL 37247 W da, Tramsingel 4. ie>. 18 uur 46214. -- 26. ZuWdoroe AS (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM - „Het maatschap pelijk werk onder de zeermansge- zinnen staat merkwaardig genoeg nog altijd in de kinderschoenen. De officiële instanties en de kerk hebben tot voor enkele jaren nim mer stilgestaan bij de gedachte, dat een zeemansgezin een gezin zonder vader en de zeeman een vader zonder gezin is. De situatie van de zeevarenden brengt veel problemen met zich mee, waaraan maar al te lang zonder meer is voorbijgegaan. Het isolement vormt het kernprobleem van het zeemansgezin, dat eerst in de oor logsjaren de zo dringende noodza kelijke bijstand kreeg. De vrouwen en familieleden van zeevarenden hebben na de oorlog zelf aan de bel moeten trekken om allerwe gen weer belangstelling voor hun moeilijke en uitzonderlijke positie te vragen." Aldus „Recht door Zee", het con tactblad voor allen die met de Zee vaart verbonden zijn. Het is het blad van de Stichting Stella Duce, die ijvert voor de belangen van alle zee mansgezinnen: een onvervalst stuk maatschappelijk werk dat is voort gekomen uit noodkreten van vrou wen, kinderen, ouders en verloof den van zeevarenden. Het initiatief voor de oprichting van de Stichting Stella Duce is afkom stig van het apostolaat ter zee Stel la Maris te Rotterdam. Dit aposto laat hield zich in eerste instantie be zig met de zorg voor buitenlandse zeelieden die de Nederlandse havens aandeden. Via dit contact kwam men tot het inzicht, dat niet alleen de zeevarende een bepaalde' begeleiding behoeft, maar ook zijn gezin dat soms maanden lang zonder vader moet leven. zinnen komt de man 's avonds -thuis en kan de vrouw met hem de pro blemen van iedere dag bespreken. Wij zien alleen de buren, wat familie, de bakker en de melkboer". ,Dat is het nu juist", zegt pater Witkamp in zijn kleine kantoor aan de Willemskade in Rotterdam. Door het raam zie je op de achtergrond de Nieuw Amsterdam, buiten op straat klinken de muziek van een straatorgel en het geroep van een dertigtal Spaanse zeelieden, die bin nen enkele uren weer aan boord gaan. „Als vader thuis is van zee, dan is het feest. Dan wil niemand over de problemen praten. Er moet im mers vrede zijn. Is vader echter maanden achtereen op zee, dan is er geen feest, integendeel. Het pro bleem van de gezinnen van de zee varenden is, dat zij geen rustig even wicht in het huwelijk kennen: de pe riode van feest (vadeg thuis) staat tegenover de periode van de eentoni ge, moeilijke weken. Dat is een up en een down, maar die tijd van evenwicht tussen up en down ont breekt". De grote man achter het Stella- Duce-werk is pater J. Witkamp, die al een jaar of vijftien verbonden is aan het apostolaat ter zee. Hij kent de problemen van de zeelieden en van hun gezinnen op de wal als geen ander. -.Het belangrijkste", zegt hij, „is flat de ouders en de vrouwen en verloofden van onze zeelieden van 3 gezindten elkaar regelmatig zien eens met elkaar praten over ge zamenlijke problemen. Zeemansvrou- ^n'..voor wat hun problemen betreft vrij gesloten tegenover de bui tenwereld. Meestal praten zij alleen maar met insiders,, mensen die de cheepvaart kennen, en dat zijn er niaar weinig", Pa'er Witkamp oeseft goed. dat zijn ik en dat van zijn drie medewer kers voorziet in een behoefte, waar- Wt T?a" op de wal geen Hee ZIe on? werk als een brug- offi LtUSS?\de gezinnen en de omcele instanties. Wanneer je de Skpen-Fli°Uders met niaafschap- ni» t Problemen een steuntje in de Rui •?eveJ ben 'e vaak al waar vut zijn. De eerste stap durven met te nemen Hebben ZaaV mf .s opgevolgd, dan zit de zichzélf goed en gaan ze uit dip h,m terug naar de mensen kiiFF»„ °P we"5 gebied dan ook Warnier h?!Pen. Ideaal zou het zijn 'mgfunctie'tn"? ,uitsluit.end tot dle dm im P tot de zielzorg zou- ooit J™nen beperken, maar of het ooit zo ver komt?" hieraaei5dWwk^nlp.weet het niet en ''«nana weet het e eei 77 4ict met en gewoon" pü i het- etgenüjk. Het is of de acth.it T e van afwachten öogezinnln 3 van Stella Duce ven boei™" Yan. de zeevarenden blij- der seva? a w -^en feit is in ie" belang van rilt "Jk sinds kort hot «n 1 iann=,- 11 Wei? heeft begrepen subsidie Vun 'aar met een kan a»" gekomen. Met dit geld 'rekken en h .nleuw.e krachten aan dacht wnrj, werk mtbouwen. Ge- kan eaan - aan een socioloog, die m' in dLst ,ei?",erken mot de twee werksters maatschappelijk '«k?V»e.,ap«ce in de prak- den van dn vallen de avon- "o' nSzyeesDrpks" terdam i!.enre!tsg1'oePeTi in Rot- 2a en een in P drecht. een in Bre- Jng van desk?nS- 0nder lei" ?.en discussies iiF„age kracllten wor- j'chting geglven n !n wordt voor lopende ondem» diverse uiteen- 3enhetafEelon»^en' In Breda ston- 5f agenda foto»r=}aar onder meer °P kinderen, leer i» n' zakêeld voor ï)6artikel™ O'O m6t BeVaar' fo'n ve?vti 'n ®Egda bijvoorbeeld, telt h" Preda en omf,eni maar er ziJn 5erden gezinnen ve'e hon- keer in de maand"3" ^o1'606"- Een de Bez'nnen thufe ordt bij een van gehouden. De dam eeP bijeenkomst W® °p deze manier Vlnden zelf' dat Sben voor me" ee" mogelijkheid Ze praten or dlePgaand con- h",moeUijkheden ruif' a"een °ver 8egaan- ..In de walge- HU argumenteert: „De man is de persoon in het gezin die het sociale contact naar buiten verzorgt. Als hü thuis is komt het bezoek, zie je op eens weer allerlei familieleden. Maar dan is hij weer weg, soms voor maanden en maanden. En dan komen er maar weinig mensen op bezoek, terwijl het juist dan veel harder nodig zou zijn. Daar komt bij dat de valse romantiek van het le ven op zee met in ieder stadje een ander schatje en de verkeerde in druk van het zeemansleven die ge wekt wordt in boeken en aj die zo genaamde zeemansliedjes, bij de out siders geweldig aanslaat. Die men sen fantaseren er vaak nog een hoop bij en zo wordt de zeeman in een to taal ander beeld geplaatst dan in dat van de hardwerkende vader, die hij toch is. Gelukkig wordt de zeeman zich de laatste jaren in de sociale ordening van Nederland steeds meer bewust van zijn belangrijke plaats. Hij is niet de man van Katendrecht (natuurlijk je vindt er, maar in welk beroep niet?) maar hij is een hard werker in het voor ons land zeer belangrij ke goederen- en personenvervoer. Vergeet daarbij niet, dat je voor de hogere functies in het zeevaartwe zen ten minste h.b.s. of mulo moet hebben. Voordat je bij de top kunt behoren heb je heel wat jaren van studie achter de rug. Een stuurman eerste klas moet ongeveer zes jaar in de schoolbanken zitten na zijn middelbare ppleiding. Deze dingen zijn helaas te weinig bekend en daar door "komt het, dat er zulke verkeerde ideeën bestaan over de zeeman en via hem over zijn gezin". De vrouwen van zeevarenden moe ten zelfstandig zijn. Sommigen moe ten dit leren, anderen zijn het van nature. Stella Duce rekent het tot een van zyn taken om hierbij te helpen. Die zelfstandigheid is nodig, want het is nu eenmaal zo, dat veel men sen proberen om vrouwen van wie ze weten dat ze alleen de zaak moeten regelen en moeten beslissen, in het ootje te nemen. Twee echtgenotes van zeevarenden uit Breda noemen een voorbeéld: „bij ons zijn mannen van het aardgas geweest om de zaak om te bouwen en aan te sluiten. Maar een ellende dat we daarmee hebben gehad. Een echtgenoot kan de punt jes op de i zetten en dan komt 'het wel in orde. Als wij zöiets doen wor den we direct als Kenau's met een scheef oog aangekeken". De mannen van de vrouwen, die aan het Stella Duce-werk meedoen zijn zeer enthousiast Zij zien dit als een geruststelling. Ze weten dat hun vrouwen op iemand kunnen te rugvallen als er zich grote proble men voordoen, waarmee ze zelf niet overweg kunnen. U moet niet verge ten: als een vrouw een brief schrijft aan haar man, die op dat moment in Kaapstad ligt, duurt het ruim een week voor hij gelezen heeft wat er al lemaal aan de hand is. Daarop moet hij nog eens gaan antwoorden en dan krijgt zo'n vrouw na een dag of zes tien eindelijk het advies van haar man. Dat kan natuurlijk niet", zegt pate Witkamp. ,,Er zijn wel mannen die denken dat onze gespreksgroepen alleen maar roddelclubs zijn waar jaloerse vrouwen zitten op te schep pen over de grootte en het aantal brieven van hun man en over de sa larissen etc., maar dat komt omdat deze mannen vroeger bij enkele gro te maatschappijen wel eens iets in die zin hebben meegemaakt. Bij ons komt zoiets niet voor. De rederijen hebben zelf een functioneel sociaal werk. Dat moet passen in het pa troon van de maatschappij. Bij ons is het uitgangspunt zuiver de men selijke kant. Maar in de praktijk heb ben wij een uitstekende samenwer king met deze maatschappelijke werksters en werkers". Stella Duce telt nu zo'n 3500 in geschreven gezinnen onder de onge veer 10.000 gezinnen van zeevaren den in Nederland. Eén dag per jaar is er een grote reünie. „De vrouwen zien elkaar en hoewel zo'n dag voor het werk natuurlijk weinig betekenis heeft, voel je wel de band die er dan is en dat betekent voor zowel de families als voor ons een echte riem onder het hart", besluit pater Witkamp. Belangrijkste is, dat ze met el kaar problemen. (Van onze correspondent) AMSTERDAM De heer Eibert Meester, die per 1 september ontslag heeft gevraagd uit zijn functie van al gemeen secretaris-penningmeester van de Partij van de Arbeid, heeft alle Ne derlandse kranten, behalve het Vrije Volk een nadere uitleg van zyn besluit geweigerd. In het socialistische dag blad zegt hij onder meer: „Het is hele maal niet tragisch. Ik heb een gevoel van opluchting, nu er een einde aan komt". „Ik wil met open vizier en eerlijk de gang van zaken in onze partij volgen. Het tijdstip is aangebroken, waarop ik hiertoe niet meer in staat ben. Ik kan mij in deze functie niet langer keren tegen de opvattingen en vragen uit net land, die gericht zijn tegen de grootste WASHINGTON (AP) Het Pentagon heeft strenge maatregelen getroffen te gen inwijdingsfeestjes In het leger, na dat een jonge parachutistenofficier over leden is omdat hy gedwongen werd te veel te drinken. De minister van defensie Robert S. McNamara zegt in een richtlijn aan de ministers van leger, marine en lucht macht: „Ik wens dat u onmiddellijk een on- derzoek instelt naar alle militaire plech tigheden bij de inwijding van officieren, die scnadelijk kunnen zijn voor man nen en vrouwen in uniform. Ik wens dat u uiterlijk op 15 juni rapport uitbrengt". „Alle aspecten van dergelijke plech tigheden, diie gevaarlijk of schadelijk zijn of die leiden tot een onwelvoeglijk persoonlijk gedrag dienen onmiddellijk beëindigd te worden". De jonge luitenant die overleden is, was een geheelonthouder, die volgens het rapport van de lijkschouwer in zijn eigen braaksel stikte nadat hij 480 gram wodka naar binnen had moeten slaan. Het feest waarop diit geschiedde, een zogenaamd „prop blast ritual" vond in de nacht van 14 april plaats. Bij het onderzoek hebben officieren verklaard, dat niemand verplicht is aan de uitnodiging voor piop blast rituals gehoor te geven. Maar de Washington Post, die het nieuws van de dood van de 23-jarige officier publiceerde schreef dat de uitnodiging wordt verzonden op papier dat als twee druppels water lijkt op een officiële militaire order. Diegenen die niet komen of de wod ka of de wodka-champagne weigeren te drinken aldus de Washington Post ma ken weinig kans op promotie. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. Minister van staat dr. W. Drees is een groot tegenstander van de stemplicht. Hij meent, dat daardoor allerlei kwa lijke of kolderieke partijtjes teveel kan sen krijgen in de politiek te komen. In het maandblad „Socialisme en Demo cratie" neemt hij scherp stelling tegen de stemplicht. Dr. Drees schrijft: „Waarom zou men mensen tot stemming trachten te bren gen die te weinig belangstelling voor de verkiezing hebben om uit zichzelf te gaan, of die wegblijven uit vijandig heid tegenover de door hen geminachte politifek? Deze dwang heeft anarchisten, anti-democratische kankeraars, grappen makers tot allerlei grollen gebracht, heeft de vorming hier en daar van een rapaljepartij ten gevolge gehad, heeft ook zonder twijfel de NSB m haar be gintijd groter gemaakt dan zij anders zou zijn geweest". BREDA (KNP) Nadat de wyze van communie-uitreiken vooral het laatste jaar veelvuldig over de tong is gegaan, blykt de laatste weken in toenemende mate, dat de nieuwe (in wezen zeer oude) methode van het toedienen op de hand steeds meer word geaccepteerd' Aldus schrijft hoofdredacteur Frans Oudejans in het Bredase bisdomblad „Onderweg". Hij voorspelt dat het com municeren op de hand binnen een paar jaar algemeen ingevoerd zal zijn. „Ook al om redenen van hygiëne kunnen we de verandering billijken", zo vervolgt „Onderweg". Daarbij zal zij velen ver der ontlasten van ingehamerde scrupu les, die indertijd de kerk zijn binnenge slopen en op de keper beschouwd van elders afkomstig zijn. Dat elders is dan de strak Jansenistische leer, die zo'n twee eeuwen geleden in de zwaarmoe digheid van zijn moraal het leven wet tisch en onaangenaam trachtte te ma ken". r stroming In het partijbestuur, maar die steeds meer mijn opvattingen en vra gen zijn. Ik kom in een knelsituatie. Ik moet dan afstappen van mijn eigen op vattingen. Dat is niet zindelijk. Politiek hoort zindelijk te zijn. Wij moeten altijd open en eerlijk tegenover elkaar staan". „Het kabmet-Cals vond ik al geen verstandige zaak. En de regeringsstap pen zonder verkiezingen Wij waren met Vondeling goed op weg, onze op positie-positie te vinden. Het was aan trekkelijk dat af te maken. Ik heb me uiteraard zoals steeds geconfor meerd aan de grootste stromingen maar in deze functie met zoveel con tact in het land werd het steeds moei lijker. Een keer heb ik in het openbaar mijn van de grootste stroming afwij kende mening gegeven, als parlements lid, toen ik tegen het huwelijk van prin ses Beatrix was. Ik sprak naar eigen geweten. Maar ik deed een beroep, niet te demonstreren. De vrijlating van La- ges kostte me nog moeite. Ik vond het een foute handeling. Ik heb urenlang met Samkalden gesproken. Ik heb een diep respect voor de moed waarmee en de magistrale wijze waarop hij zijn be leid verdedigde. „Na de verkiezingen in 1966 hadden wij geen poot om op te staan. Ophou den. adviseerde ik, uit de regering. Dat heeft niet geholpen. Ik was tegen „Zo is het". Overtuigingen van mensen be lachelijk maken is mijn stijl niet. Ik ben opgevoed met' de rodevalkenwet: heb eerbied voor iedere overtuiging, ook wanneer die niet de onze isIk vond het nodig, dat de partij zich distan tieerde van deze uitzending". „Een heel duidelijke publieke distan tie van de partij vond ik nodig bij die „ontbijt-op-bed-beweging" in Maastricht. Ik heb me dood geërgerd. De Partij van de Arbeid had zich met een verklaring moeten distantiëren van de rotzooi op 1 mei in Amsterdam. Het plaatsen van een rode vlag op ons monument was een Verschrikkelijke zaak. Een belediging yoor monument en vlag. Er was dis tantie nodig. Zo'n socialistische jeugd plakt men aan de Partij van de Arbeid vast. Goed, er bestaat geen enkele re latie, maar leg dat maar eens uit in het land. Ik stelde: lidmaatschap van de Partij van de Arbeid is onverenig baar met lidmaatschap van de Socia listische Jeugd. Het is er niet uit geko men". Het politiebureau aan het Jonas Da niël Meijerplein te Amsterdam zal na 100 jaar dienst worden afgebroken om plaats te maken voor de toegangsweg naar de IJ-tunnel. Vrijdag werd begon nen met de verhuizing. De meeste spullen bleven staan, maar verschillen de „trpuwe" attributen, zoals de kana rie, gingen mee. „Er moet ruimte zijn voor discussie binnen de partij, maar het moet niet gaan via clubs als „Tien over rood" en „Nieuw links". Bij het congresbesluit yan 1959 is groepsvorming veroordeeld. Dat is nog actueel. Er moet een behoor lijke partijdiscipline zijn. Graag jonge ren in het partijbestuur, maar er zijn ook mensen van boven de dertig". „Ik vind de houding van de partij niet krachtig genoeg. Hoever de loyali teit moet gaan yind ik moeilijk te be grenzen, maar er zijn te veel zaken in strijd met het minimum, dat je mag ver wachten. Wij moeten als partij klaar en duidelijk stellen: dit is onze opvat ting. Wij moeten kiezen. Als functio naris heb je op een duidelijke keuze recht. Daarom is het zuiver, te stoppen". „Ik houd op dit moment op om niet betrokken te zijn bij de politieke voor bereiding en besluitvorming van het congres in november. Met zo'n afwij kend inzicht moet je dat nu doen. Wat ik na 1 september ga doen weet ik niet. Het besluit, dat ik genomen heb, mocht niet beïnvloed zijn door wat er aan mo gelijkheden is. Misschien is er iets boeiends in het verenigingsleven. Of in het bedrijfsleven. Dat moet ik dan maar zien". „Natuurlijk blijf ik lid van de Partij van de Arbeid. Wie 21 jaar als bezol digd bestuurder meeloopt, zoals ik, kan izich deze party niet uit zijn leven wegdenken. Als gewoon lid kan ik langs de normale kanalen mijn inzich ten kenbaar maken, dat hoort by mijn rechten". De drie Vietnamese kinderen, twee 5-jarige meisjes en een 0-jarige jongen, die in Nederland, de meisjes in Breda en de jongen in Leiden, een medische behandeling hadden onderagan, keerden gisteren gene zen naar hun land terug. SENATOREN van de drie grote po litieke partijen in België hebben een wetsvoorstel ingediend ter voorkoming van brandgevaar en bescherming van personeel enklanten in grote warenhui zen. SCHIPHOL (ANP) Onder leiding van algemeen bedrijfsdirecteur D. K. van Houten is gisteren van Schiphol een uit zeven leden bestaande KLM-de legatie vertrokken om in Djakarta met de Indonesische regering en de lucht vaartmaatschappij Garuda te gaan pra ten over verschillende aspecten van de Indonesische luchtvaart. Met name zal men het hebben over de verbetering van de vliegveldsituatie in Indonesië en over de samenwerking tussen Garuda en KLM, die naar bekend de luchtlijn Djakarta—Amsterdam al samen exploiteren. West-Duitsland heeft Israël 20.000 gasmaskers geleverd. Daar moet u eens even héél diep over nadenken. Het conflict in het Midden-Oosten blijft aller aandacht vragen. In ver schillende West-Europese landen hebben veel jongeren belangstelling om naar Israël te gaan en daar bur gerdiensten te verrichten, die open gevallen zijn door de mobilisatie. Is raël heeft vooral behoefte aan men sen, die kunnen helpen bij het bin nenhalen van de oogst, en aan ver pleegsters. Begin volgende week ver trekt al de eerste groep Nederlandse vrijwilligers naar Parijs. De uitlatingen van de leiders der Arabische landen in deze weken lie gen er niet om. De Iraakse .minister van cultuur b.v. heeft de boeken van Jean Paul Sartre en Simone de Beau- voir in zijn land verboden. Als reden hiervoor zei hij: „vanwege de schan delijke en walgelijke houding van Sartre en De Beauvoir, die samen met andere Franse schrijvers de zionistische benden steunen." Overigens, zowel Sartre als De Beauvoir maakten deel uit van het Vietnamtribunaal dat in Zweden en kele weken vergaderd heeft en Ame rika beschuldigd heeft van oorlogs misdaden in Vietnam. Minister De Block, onze bewinds man van Economische Zaken, kwam gisteren op Schiphol terug van een handelsreis naar Roemenië. De pers kamer, waar hij de journalisten iets over zijn reis wilde vertellen, was echter bezet door Sandie Shaw, Eu- rosongfestivalwinnares van dit jaar, die een beetje verlaat uit Londen was aangekomen. De minister zei tegen haar, dat zijn kinderen in de tiener leeftijd veel belangstelling voor haar hadden. „Ik zal mijn kinderen ver tellen, dat ik u gesproken heb". San- die Shaw antwoordde, dat ze geen interesse voor politiek had. „Ik ben nog geen 21, maar natuurlijk wel voor economie". In een landelijke krant stond gis teren een advertentie, waarin een „jongeman" gevraagd werd, die op geleid wil worden tot molenaar. Jam mer dat president Johnson geen zoons heeft. Die zouden bovendien ook nog geschikt zijn voor massamolenaar, om met Vrij Nederland te praten. Advertenties zijn trouwens de laatste tijd toch erg interessant. Wat vindt u van de eisen, die een recla mebureau stelt aan een secretaresse: „Leeftijd: niet piep, niet stok. Het afwisselende werk dat zij te doen krijgt, gaat meestal vergezeld van het motto Haastje-repje. Zo gaat dat op een reclamebureau." Ze zullen het inderdaad wel druk hebben, als ze in elk woord een letter teveel zetten. „Ik ben blij, dat wij hier als vrien den worden verwelkomd". Generaal von Kielmansegg bij de opening van Afcent. Prins Philip, de echtgenoot van Koningin Elizabeth, vindt paarden oerdomme dieren. Volgens een Ame rikaans persbureau heeft hij ver klaard: „God heeft een massa dieren geschapen en het domste van alle is het paard". Paardenliefhebbers, ver enigt u! MERIJN SCHIPHOL (ANP) Hoewel het aantal van 908 op lijndiensten omge komen luchtreizigers in 1966 het hoog ste is uit de geschiedenis van de bur gerluchtvaart, wyzen andere cijfers van een statistisch overzicht (uitge geven door de internationale organi satie voor de burgerluchtvaart i.c.a. o.) er op, dat de vliegveiligheid toch zeer geleidelijk omhoog gaat. Bij de beoordeling van de stijging van het aantal dodelijk verongelukte slachtoffers dient men uiteraard in het oog te houden, dat steeds meer mensen van een vliegtuig gebruik gaan maken. Vanaf 1960 vielen in de afgelopen 7 jafren de volgende aantallen slachtof fers: 847, 805, 765, 717 658, 684 en vorig jaar plotseling 908. Hoewel er dus in 1966 een scherpe stijging valt waar te nemen, volkomen in overeenstemming met wat de I.C. A.O. noemt ,,de statistische waar schijnlijkheid". bleef het aantal onge lukken met lijntoestellen in de afge lopen jaren gelijk: telkens 24. Met an dere woorden: er zaten meer passa giers in de vierentwintig machines die vorig jaar verongelukten, dan in de jaren daarvoor. Het aantal ongelukken afgewogen tegen de totaal gevlogen afstand geeft per 100 miljoen kilometers een neer gaande lijn van 0.65 in 1964, via 0.59 in 1965 naar 0.54 in 1966 te zien. Ook der fatale on&elukken per 100.000 Uitgevoerde landingen daalde* 0.33, 0.32, 0.31. IMATALA (AFP) Drie mensen zijn om het leven gekomen toen een diesel- treintje voor buurtverkeer gisteren bij Imatala in midden-Zweden op een stil staande goederentrein reed. Zes mensen nepen verwondingen op.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 7