NOORDSTRAAT-BRADERIE" IS TERNEUZENS PRESENTATIE ajorïca Zilverberg. Maliepaard en Harings vullen Tour-ploeg aan BOEKENPLANK LOON NAAR WERKEN Onderbetaling op schippers- internaten Péchiny wil naar Ylissingen Goes A won wedstrijden brandweer Jezusrijke uitgave van Desclée de Brouwer Voorzitter J. Verlinde: uitblazen o mevrouw DENNIS DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 3 JUNI 1967 B. en w. Veere Noem werkhaven „Jachthaven De Ruyter" Even ,s' V ertegenwoordiger veroordeeld Hoop op meer subsidie Kostgeld Feestelijk Minimumprijs van tomaten is verlaagd Meer eenheid onder middenstand Eenheid Punten Gymnastiekzaal voor Zaamslag (aluminium) Ir. G. Braks nieuwe N.C.B.- secretaris Raad Hulst J. Martens stelt vragen over weg Hulst-Paal Ondanks regenval Kans op goede oogst groot in Z.-Ylaanderen Spanjaard krijgt twee jaar wegens verboden lectuur Werkloosheid De hond Vietnam V Dax (ADVERTENTIE) Als u van stijl en klasse houdt, kies dan: (Van een onzer verslageefsters) VEERE „Wat is het nou, werk haven, voormalige werkhaven, jacht haven ii Vrouwenpolder of in Vee- re?" On een eind te maken aan pro blemen rond de naamgeving van de tot jachthaven omgebouwde werk haven aan de Polredijk in Vrouwen polder. gemeente Veere, vinden bur gemeester en wethouders dat de ha ven naar een naam moet krijgen. Het college zal de raad maandag middag 5 juni tijdens de vergadering die cm 2 uur begint, voorstellen de haven voortaan Jachthaven „De Ruy ter" ie noemen. Volgens oude land- en zeekaarten wordt een van de zandplaten in het Veersegat, vlakbij de werkhaven, aangeduid als Ruyterplaat. Deze naam wordt volgens b. en w. heel weinig meer gebruikt. Om te voorko men dat hij stfaks misschien vergeten zal zijn willen b. en w. de'jachthaven zo noemen. Verder zal tijdens de vergadering bij de ingekomen stukken de Goese ZEGAM-motie aan de orde komen. B. en w. adviseren de raad dit stuk voor kennisgeving aan te nemen. ^oals de meeste huisvrouwen mag ik mij ook nog echtgenote noemen. En wat mag een man al niet verlan gen van zijn vroegere meisje met de mooie Grace Kelly-rol of het opge klopte Farah Dibakapsel. Dat wezen tje met op de valreep het brevet „fij ne keuken" in de schortzak, dat van de ene dag op de andere zijn have en goed en geld moet beheren. De lokettiste van het VVV-kantoor, die plotseling minister van financiën, van sociale zaken zowel als van binnen landse aangelegenheden wordt, nota bene in een gebied, waar door de ge bruikelijke bevolkingsaanwas de pro blemen met de jaren groeien. Bij al deze taken blijft de noodzaak tot Be hagen en Verleiden. De ware echtge note moet dooi haar houding en op treden, door haar spitse, geestige, wij ze» weloverwogen woorden haar eigen Kloris het geviel laten behouden, dat by een vrouw uit duizenden heeft ge- troifen. Zij dient zich daarbij te la- jen ondersteunen door kleding en ake-up de eigen echtgenoot pontaan bij honk houdt, maar weer met zo opwindend is, dat toevallig «rde lndere mannen aan de grond genageld blijven. ^°oi 't nuar in m'n petje, zet de mixer ir op krijgt een figuur, die tunktes in zich verenigt. Een enh(ÜI 4 tcselijkertiid huisvrouw, m»»fl» zelfbewuste vrouw en ik flat „'S nioeóeóeder, ja, hoe kon Het Amerikaanse h? Enyoy, dat tot op de dol- huisvrnü berekent. wat een Waarin» W aa,n arbeidsvermogen Volepns rïg6et bet mocder-zijn wél. bezX «verzicht van beroeps- kaam» 'S gemiddelde Ameri- werkzaam als kinder- keukerm m ter' verpleegster, aer aT™ nog 20 wat' «naar nim- dan tfeh v- J' Zou miin dochter het Bet rechte eind hebben «ij later Al 00"' °P de vraag, wat Wnr' lat». „WOr gewoon, ik hoef ie leiri- °,0n «loeder, hé, dan 1 Je lekker niets te doen" Vreemd, maar wanneer ik om half Probeer °t» l'et ?p,ltsuur m'n aandacht telende na„V„erdelen tussen de prut- «oamenblMfl-11 0p het fornu«s, het roHehnnS "!et s'emPel van het ÏJn de anflpr i kapott« elleboog Vo°r snrnit 1 Praatpaal fungeer verontwarfliirllltB!mer drie met een ««gvuldig gestift»8 7 e" PaSSant df aan een ''PPen toesteek iongen, hoe was'^ echtgenoot "DaK VoeI ik m t,„ vanmorgen?" dan i»hetvXr»na.'m°eder' Niet eens «ja en ónze Hn* Z° V,an -moeder van h<!' Plan va» d<"len maar meer op ?kte- kloek mètgkn-u breed uitge' koaaeid hr nc iu ,i T' AIs keu" halve dol].,, dan twee en een meisje besiaaPr ritun,r °P- als kinder- kinderen etn flnil^ vader van die X^ar tis moeder? Vintig per Van «ie taak^fl»!?6!, !vaarciebepaling Proeder-zji, m," huisvrouw maakt n °nbetaalbare grap COKS VAN EYSDEN (Van een onzer verslaggeefster) MIDDELBURG. De 34-jarige ver tegenwoordiger J. A. van de J. uit Yer- seke is door de rechtbank in Middel burg veroordeeld tot negen maanden ge vangenisstraf met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proef tijd van twee jaar. De officier van jus titie eiste twee weken geleden twaalf maanden gevangenis, waarvan vier maanden voorwaardelijk en een proef tijd van drie jaar. (Van een onzer verslaggevers) WEMELDINGE Het verzorgend per soneel in schippersinternaten wordt over het algemeen voor dertig pro cent onderbetaald. Dit bleek gisteren tijdens een persconferentie in het nieuwe schippersinternaat te Wemel- dinge, dat koningin Juliana vandaag met een bezoek zal vereren. DE salariskosten voor het verzorgend personeel vormen doorgaans de sluit post van de exploitatie-opzet voor schippersinternaten. Een vertegen woordiger van het Centraal Overleg Onderwijs Binnenvaart verklaaTde dat een verhoging van het subsidie van de rijksoverheid in dit verband dringend noodzakelijk ls. OP het ogenblik betalen de schippers een kostgeld van f 27,50 per week voor elk kind dat het internaat be zoekt. Het ministerie van onderwijs verstrekt per kind een subsidie van f 12,per week. Daarnaast ontvangt 80 procent van de schippers een tege moetkoming van het rijk in de beta ling van het kostgeld. HET nieuwe internaat, waaraan wij woensdag j,l, een uitvoerige repor tage hebben gewijd, zit met een onge dekt exploitatietekort van ongeveer 200.000 gulden. Wanneer financiële hulp uitblijft zal er niets anders op zitten dan de kostgelden te verhogen. DEZE financiële zorgen zullen vandaag de vreugde over het bezoek van ko ningin Juliana overigens niet tempe ren. Het dorp ziet er bijzonder fees telijk uit. De inwoners zijn de hele week bezig geweest om de straten, waardoor de vorstin zal gaan, te ver sieren. Enkele spandoeken getuigen van de grote sympathie, die men in Wemeldinge voor het vorstenhuis heeft. Een van de spreuken is zeer bemoedigend: „Oranje Boven: 't sal waerachtig wel gaen". DE koningin zal vandaag ook nog een bezoek brengen aan het nieuwe dorpshuis te Wemeldinge. Voorts staat o.a. een bezichtiging van een opleidingsvaartuig voor de binnen vaart en van een motorspits op het programma. (Van onze correspondent) GOES Met ingang van vrijdag 2 juni is de ophoudprijs van tomaten verlaagd van f 6,50 tot f 4,- per krat van 6 kg. Deze ophoudprijs wordt vastgesteld door het Centraal Burean van de Tuinbouwveilingen. Tot nader order geldt de ophoudprijs van f 4,- per krat voor alle sorteringen en kwa liteiten. Wanneer deze prijs niet gemaakt kan worden, draait het produkt door. De teler krijgt dan voor de sortering A, B en C een vergoeding van f 3,80 per krat voor de klassen extra en 1 en f 2,50 per krat voor de klasse if. Voor de CC-sortering is de vergoeding bij doordraai resp. f 3,20 en f 1,50 ter wijl de doordraaivergoeding voor bon ken, kriel en ongesorteerde tomaten f 1,50 per kg bedraagt. Op de groenteveilingen komt op het ogenblik een grote aanvoer van toma ten uit de stookkasten, die nog wel even zal aarahouden. De prijs van de exporttomaten lag vrijdag in Holland tussen f 5,50 en f 6,- per krat van 6 kg op de grote groenteveilingen. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN „Waarom een braderie?" Voorzitter J. G. Ver linde van de afdeling Noordstraat van het handelscentrum Terneu- zen behoeft niet lang over die vraag na te denken. ,,We zoeken in Terneuzen naar een jaarlijks terugkerende manifestatie. Dat heeft Terneuzen nog op geen en' kei gebied. Die braderie zou het kunnen worden. Vorig jaar heb ben we dat Vlaamse idee uit de dertiger jaren weer opgehaald en er zit wel een beetje de mogelijk heid in, dat het in de loop der ja ren zal uitgroeien tot iets dat niet alleen „iets van de binnenstad" maar van heel Terneuzen zal zijn". „Negentig procent van de deelnemende winkeliers ziet de braderie in de eerste plaats als een presentatie van geheel Ter neuzen". Woensdag 7 juni om twee uur zal burgemeester J. C. Aschoff de offi ciële opening verrichten, waarna een receptie wordt gehouden in de raad zaal. Dan kan het feest beginnen en hefrliuurt tot en met zaterdag 10 juni. Vanwege het motief van de braderie heeft men voor de opening enkele vooraanstaande figuren van interna tionale bedrijven uitgenodigd. "Want het motief is: Terneuzen, trefpunt van de wereld. „Onze stad wordt steeds meer internationaal georiënteerd", al dus de heer Verlinde, „en wij willen laten zien dat de middenstand daar rekening mee houdt. Al was het alleen maar," voegt hij er met een lachje aan toe, „om de realisering van de havennota te versnellen." „Er is sinds vorig jaar weer een grotere eenheid gekomen onder de mid denstand. Er zijn ook meer deelnemers. Vorig jaar vijfenveertig, nu zestig. Het wordt dit jaar allemaal wat groot ser opgezet. Vorige keer had de bra derie het sprookje als motief. Nu la ten we landen en volken van de we reld zien. Het zal ook meer worden uitgediept <3an vorig jaar". „Een groot deel van de uitbeelding ontstaat natuurlijk gewoon al doordat de winkelier en zijn personeel rondloopt in de nationale klederdracht van het uitgebeelde land. Maar daarnaast is er ook een artikel-combinatie. Als or ganisatoren hebben we wel iedereen vrij gelaten in de keuze van het land Want als je kaas verkoopt kun je natuurlijk beter Bretagne uitbeelden bij wijze van spreken dan Perzië. Maar 't is ook zo, dat verschillende winke liers eenzelfde land gekozen hebben. Ieder nam dan echter een bepaalde landstreek voor zijn rekening." „We hebben gemeend dat het 't bes te was, de braderie op verschillende punten te moeten „spelen". Zo is er tegelijkertijd de tentoonstelling van de vereniging Oud-Terneuzen en viert de heer Koulen met veel muziek het tlenjarip- bestaan var. Porgy en Bess. Daarnaast is er op de Molenberg weer een kunstmarkt. Een aantal kunst schilders, pottenbakkers en graveurs verkopen er hun werk en ztfn daar tevens aan het werk. Op de Molen berg hebben we tevens Montmartre binnengehaald een terrasje, hele maal op z'n Frans." „In de Noordstraat zelf zijn ook en kele terrasjes en de geluidsinstalla tie kan echt niet beter dan vorig Jaai. Daar was iedereen bijzonder over te spreken. Aan het begin en het eind van de Noordstraat wordt het motief nog eens duidelijk in beeld gebracht met twee metershoge wereldbollen, waarvan er een (vier meter doorsnee) vervaardigd werd door de technische school." „Ook het amusement staat dit jaa* beslist op .een hoger plan dan vorig jaar. Je kunt wel zeggen dat er elke dag vanaf 's middags twee tot des avonds negen uur muziek is. Dat wordt verzorgd op drie verschillende podia door orkesten als Los Antilliados, The Caribian Boys, The Heebie Jeebee Jazzband, The Roof Jazzband, The La zy River Six enz. Maar ook onze eigen harmonie is present en daaruit is een twintig man sterke boerenkapel ge vormd, „eigen kweek", die tijdens de braderie voor het eerst in het open baar treedt." „Een groot deel van het amusement is ingesteld op de kinderen. Er is een poppenkast en een poppencircus, goo chelaar Peter Oran treedt regelmatig op er. Geraldini met zijn muzikale keu ken en natuurlijk ontbreekt ook „De Waterman" niet, het draaiorgel. Als het dan ook nog maar goed weer wil zijn (Van een onzer verslaggevers) ZAAMSLAG In een brief van de inspecteur van het lager onderwijs aan de gemeente Zaamslag is bericht, dat de kans bestaat op een vergun ning voor de bouw van een gym nastieklokaal. Daarvoor is het nodig dat op korte termijn een goedgekeurd plan op tafel komt en een verklaring betreffende de financiering van dit project. Over de plaats waar het gebouw zal komen is reeds overleg gepleegd met de Hei- demij, de Vereniging van Nederlandse gemeenten, de centrale dienst voor bouw- en woningtoezicht en gemeente werken. Getracht zal worden zo snel mogelijk een geldlening aan te gaan. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN De Franse aluml- niumfabriek Péchiny is nog steeds se rieus kandidaat voor vestiging in de nieuwe zeehaven Vlissingen-Oost in het Zuidsloe. Dit werd meegedeeld door burgemeester mr. B. Kolff van Vlis- singen^naar aanleiding van vragen die verschillende raadsleden in hun alge mene beschouwingen met betrekking tot de de gemeentebegroting 1967 heb ben gesteld. Naar de heer Kolff zei, zou Péchiny op den duur meer terrein nodig heb ben dan het gebied waarover het Ha venschap in oprichting op het ogenblik nog beschikt. De beslissing over de aanvraag van de Franse industrie hangt af van een door de regering te nemen beslissing over toewijzing aan Péchiny van een deel van de goedkope aardgasvoorraad die speciaal voor de industrialisatie in Nederland terbeschikking ls gesteld. (Van onze correspondent) TILBURG Ir. G. Braks (34), die sinds anderhalf jaar adjunct-landbouw- attaché voor Nederland bij de E.E.G. te Brussel is, werd met ingang van 1 sep tember a.s. benoemd tot secretaris van de N.C.B. Op 23 mei 1933 werd de heer Braks te Odiliapeel geboren en na de lagere school bezocht hij de lagere land- en tuinbouwschool te Uden en de .landbouwwinterschool te Cuyk. Na tot op 21-jarige leeftijd werkzaam te zijn geweest op het ouderlijk landbouwbe drijf, werd hij in 1955 benoemd tot assistent bij de rijkslandbouwvoorlich- tingsdienst te Eindhoven, welke functie hij drie jaar vervulde. De heer Braks studeerde aan de middelbare school te Eindhoven en daarna aan de landbouw hogeschool te Wageningen. Voor zijn benoeming te Brussel was hij nog on geveer een jaar werkzaam als mede werker van de directie Internationale Economische Samenwerking van het ministerie van Landbouw. (Van een onzer verslaggevers) HULST Het raadslid J. D. J. Mar tens sprak tijdens de raadsvergadering van Hulst zijn ontevredenheid uit over de bestemming van de weg Hulst-Paal. „In mei vorig jaar zijn er al bespre kingen geweest". „Ik weet", zo zei hij, „dat de ambtelijke molen langzaam draait, maar nu krijg ik toch wel zo langzamerhand de indruk dat hij stil staat". Na de besprekingen van vorig Jaar luidde het voorstel van G.S.: de weg opdelen tussen de drie betrokkenen, Hulst, het waterschap Hulster Ambacht en Graauw. De weg is n.l. als polder weg nog steeds in eigendom van en onderhoud bij het waterschap Weg Hulst-Paal, dat de provincie wil ophef fen. Het waterschap Weg Hulst-Paal wil de weg Hulst-Paal verkopen. Burge meester P. Molthoff deelde naar aan leiding van de opmerkingen van de heer Martens mee, dat er op 16 juni a.s. weer een gesprek tussen de betrokken instanties over deze weg zal plaatsvin den. Over de voorstellen (alle goedge keurd), die in deze vergadering aan de raad werden voorgelegd, zullen wij nog nader berichten. (Van een onzer verslaggeefsters) GOES. Oud-burgemeester van Wol- phaartsdijk, jhr. drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland, heeft tijdens een B.B.- bindingsavond in de „Prins van Oran je" te Goes de prijswinnaars bekend gemaakt van de brandweerwedstrijden, die vorige week zaterdag in Wolphaarts- dijk voor Nederlandse korpsen werden gehouden. De uitslag van de wedstrijden is: groep A 1. Goes A (566 punten); 2. Ovezande (550): 3. Heinkenszand (539); 4. Baarland (517); 5. Kwadendamme (514); 6. Goes B (514); 7. Nieuwdorp i492): 8. 's-Heerenhoek (478). Groep B: 1. Wolphaartsdijk (585); 2. 's-Heer Arendskerke (574); 3. Kattendijke (568'; 4. Kamperland (544); 5. Rilland (543); 6. Colijnsplaat (507): 7. Krabbendijke (499); 8. Borssele (497); 9. Wemeldinge (480). De beste bevelvoerder in groep A was die van het korps Ovezande met 151 punten. De beste bevelvoerder in groep B was die van Wolphaartsdijk met 165 punten. (Van een onzer verslaggevers) AXEL Alle kansen voor een goede oogst in Zeeuwsch-Vlaanderen zitten er nog in. Dit werd ons meegedeeld door het rijksbouwconsulentschap in Axel De stand van de gewassen is mo-| menteel over het algemeen normaal ondanks de aanhoudende regenbuien van de laatste weken. De gewone ak kerbouw geeft een verscheidenheid in| gewassen te zien. Er zijn percelen tar we en gerst, die zwaar, andere die min der zwaar staan. Hier en daar zijn er die te fors zijn geroeid, waardoor het gevaar aanwezig is dat ze kunnen gaan legeren. Zoals de granen er nu bij staan is een normale oogst te verwachten. Maar omdat de bloei periode nog moet komen durft het consulentschap te Axel nog geen voor spellingen te doen. De veelvuldige re gen heeft aan de granen geen schade toegebracht. De groei van de suiker bieten verliep aanvankelijk niet gun- bieten verliep aanvankelijk niet zo gunstig. Nu is de stand normaal, maar ook hier is geen topper te verwachten Van de aardappelen valt nog niets te zeggen, omdat ze nog onder de grond zitten. Bij de handelsgewassen en peul- vrurhten zijn het geen uitschieters hoewel er een redelijke oogst te ver wachten valt. Ook door de regenval is het onkruid op de landerijen snel opgeschoten. De chemische middelen zijn daardoor te snel verdwenen. Het gevolg hiervan is: extra onkosten. MADRID (REUTER) Een Spaan se socialist ls gisteren in Madrid ver oordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en een boete van 20.000 peseta's (1200 gulden). De Spaanse Douane had in zijn koffer verboden literatuur gevon den. De veroordeelde is de 39-jarige Oc- tavio Jordan. Hij is schuldig bevonden aan het voeren van illigale propagan da en het voornemen de boeken in de streek Alicante te verspreiden. Jordan, die zegt, dat hij van plan was de boeken voor eigen gebruik te houden, werd in februari gearresteerd toen hij de grens overschreed na in Frankrijk gewerkt te hebben. Voor de rechtbank is gezegd dat de 56 boeken in Jordans bezit hoofdzake lijk socialistische boeken zijn. AMSTERDAM (ANP) De Neder landse ploeg, die op 30 juni in Angers in de Ronde van Frankrijk zal starten, is compleet. Na overleg met de eerder geselecteerde zeven renners, met ploeg leider Wout Wagtmans en wegcoach Joop Middellink zyn door de sportcom- missie alsnog de Brabanders Huub Zil verberg en Bas Maliepaard en de Lim burger Huub Harings gekozen. Van de zeven leden van de „kern ploeg" was alleen Jo de Roo vrijdag middag niet aanwezig bij een bespreking op het bureau van de KNWIJ. De Zeeuw Is nog ziek thuis na een val in de Ronde van Italië. Wel in Den Haag waren Jan Janssen, Gerben Karstens, WIm Sche pers, Henk Nijdam, Cees Haast en Jos- van der Vleuten. De sportcommissie heeft ook twee reserves aangewezen: in de eerste plaats Harm Ottenbros en als tweede Cees Lute. Bij de uiteindelijke ploeg ontbreekt Arie den Hartog, die, zo geeft de sport commissie toe, tot onze sterkere renners behoort. Hij is echter gepasseerd omdat alle betrokkenen bij de selectie van van mening zijn dat Den Hartog te veel werk heeft moeten verrichten in de Ronde van Spanje en nu nog in de Ita liaanse Giro. Als er een tanende belangstelling voor kerk en godsdienst zou zijn, dan is die in ieder geval niet af te meten aan het aanbod van boeken op dat ter rein. Integendeel zelfs. Er gaat geen ,Dat weten we ook weer. Steek nooit je rietje in andermans limonade" week voorbij waarin de stapel gods dienstige lectuur niet groeit. De boek drukkers en boekverkoper schijnen dus zeker te zijn van een hongerige markt, die ze bovendien bekwaam en willig achten om een goede prijs te betalen. Een duidelijk teken daarvan zou men kunnen noemen het verschijnen van het boek „Jezus" bij de uitgeve rij Desclée De Brouwer. Het is een bijzonder boek De jonge Nederlandse schrijfster Fem Rutke schreef er de tekst voor: het levensverhaal van Je zus naar evangelische gegevens in so- here heldere eigentijdse taal weergege ven. Het is geen „nieuw evangelie" geworden, maar echt een verhaal, dat hier en daar een vertaling geeft van dingen die voor de evangelisten in hun tijd vanzelfsprekender waren dan voor ons nu. Niet alleen echter de tekst van Fem Rutke, hoe waardevol op zich ook. maakt het bijzondere van dit boek uit Opvallender is de wijze van illustra tie. Men heeft hiervoor een keuze ge maakt uit het werk van Fra Angelico en de gekozen reproducties blijken won derwel met de tekst te harmoniëren Met deze rijkdom van illustratiema teriaal (85 platen) heeft men (de ont werper van het boek wordt helaas niet genoemd) knap en weloverwogen ge werkt. De helft van het aantal pla ten is in vier kleuren gedrukt en som mige beslaan de hele ruimte van een pagina, die 21 x 29 cm meet. Van bepaalde illustraties uit het boek komt men op andere pagina's weer details tegen. Het boek is gedrukt op de persen van de St.-Augustinus-drukkerij in Brugge, die de laatste tijd al neel wat geslaagde boeken hebben verwerkt. Dit is het hoogtepunt. Waarvan men. zowel om de inhoud als om de uitvoe ring zou wensen dat het een breed publiek bereikt. A.K. De laatste maanden wordt er weer zoveel geleuterd over werkloosheid. Ik vind het belachelijk, want naar mijn mening ligt het bij de mensen zelf. Goed, door economische redenen wor den er bedrijven gesloten, dus er ko men mensen op straat te staan. Maar nu komt er een belangrijk punt. Van de mensen die buiten komen te staan gaat niets van uit. Ze zeggen wat is het toch erg", maar ze denken „kom ik krijg toch 80 pet., daar kan ik wel een tijdje mee gaan rentenieren.^ Als we straks geen 80 pet. meer krijgen is het nog tijd genoeg om naar iets anders uit te zien." Een recent voor beeld hoorde ik onlangs van dr. Drees. Een tijdje geleden werd in Enschede een textielfabriek gesloten, met het ge volg dat er een paar honderd mensen op straat kwamen. Verder was ook een textiel fabriek die bereid was het per soneel over te nemen. Die directeur stelde het zo, dat ieder zich moest ko men melden. Voor het ophalen en thuisbrengen werden enkele bussen in geschakeld. Niet één heeft de moeite genomen om er naartoe te gaan, of desnoods de telefoon te nemen. Is dat niet treurig? En zulke dingen gebeu ren in heel het land. Is het niet ver schrikkelijk dat de Hero en de Drie Hoefijzers Spanjaarden moeten aanwer ven omdat de werklozen niet willen! Dan praat men van werkloosheid. En weet U dat er veel bouwvakkers zijn, die terwijl ze werkloos zijn ergens an ders gaan bijverdienen terwijl ze toch W.W. krijgen. Die 20 pet. minder loon spoort de mensen niet aan om iets an ders te gaan zoeken. Ze denken met 80 pet. kan ik wel een tijdje vakantie houden. Dat is de mentaliteit van de Nederlander. Iemand die op straat kwam te staan moesten ze maar eens 30 pet. geven. U moest eens zien hoe gauw ze weer ergens anders aan het werk zouden zijn. Ik wil het nog anders stellen. Ik vind het ergens stelen, want de mensen die nu werkloos zijn eten van het geld dat bij de mensen die echt moeten werken wordt afgehouden. Schande, en dan te bedenken dat de regering weer 100 miljoen ter beschik king heeft gesteld. Arme belasting centjes. BREDA J.M. (Inzender stelt het wel wat ongenu anceerd. Lang niet alle werkelozen verdienen zijn verwijt. Velen vinden het verschrikkelijk dat z(j met de han den over elkaar moeten zitten. RED). Van nature bezit de hond een eigen schap om de bezittingen van zijn baas te beschermen en te bewaken dikwijls ten koste van zijn eigen hondenleven. Regelmatig verschijnen er berichten in de krant zoals: „Een hond belette een inbraak", „Bewoners van een brandend huis worden op tijd gewekt door hond" zodat geen mensenlevens vielen te betreuren, of „Hond redt kind uit water" enz. enz. Deze heldendaden worden echter niet bij de gemeentelijke instanties voor ogen ge houden terwijl de politie al met onder bezetting te kampen heeft. Voor 1 hond zijn 5 politiemensen no dig. Desondanks gaat de gemeente Breda de hondenbelasting voor het jaar 1967 fiks verhogen. Goed zij hebben de belastingstok achter de deur, het moet uit de breed te of de lengte komen, maar wij zullen ons dan toch meer moeten beroepen op de politie als er vele trouwe bewa kers van erf en goed worden opge ruimd. Ik zou de dieven willen toeroepen: „Jongens er k'omt voor jullie een gou den tijd. De hond zal jullie niet meer verraden als jullie met je nachtelijke arbeid bezig zijn. Pak veel heel veel want de gemeente Breda maakt het jullie gemakkelijk. Goede vangst". BREDA G. W. NIJKAMP Volgens de geachte inzender van het ingezonden stuk Vietnam I moeten de lezers de Amerikanen in Vietnam zien als engeltjes met vleugeltjes die op ko nijntjes jagen. Wij willen niets goed praten, ook niet van Noord-Vietnam, dat zullen ook wel geen lieverdjes zijn, maar heeft de schrijver nooit gehoord of gezien op de TV dat de Yanks open steden bombarderen, en mensen achter tanks binden met de voeten, welks fo to een wereldprijs veroverde? Zelfs de hoogste r.-k. gezagsdrager in de we reld. Paus Paulus heeft er zijn afschuw over uitgesproken. Anti-Vietnam de monstratie en protesten vindt de schrij ver waardeloos. Dus ook de proteste rende geestelijkheid van alle gezind ten, die aan de tocht in Amsterdam deelnemen? Wij niet! 'S-GRAVENMOER A. J. van D. De heer "Willem Hopstaken te Bergen op Zoom, voorzitter van de Z.N.B. heeft m.i. terecht kritiek geoefend op de oproep in het N.P.O.-orgaan voor het nationaal Dax-concours op 29 juli a.s., acht dagen na Dax-Breda. De officiële publicatie van Gabriels te Roosendaal, secretaris van de Z.N.B. aangaande nationaal en internationaal Dax van 21 juli 1967, dit jaar voor de veertigste maal georganiseerd door mijn Bond Breda, berust allerminst op een misverstand, maar op artikel zus en zoveel van de statuten. Die publicatie van 'weliswaar onge bruikelijke. maar daarom niet minder bevoegde zijde, had kunnen worden voorkomen (en door de N P O zelf ku™en worden gedaan) indien de z.N.B., vanwege de N.P.O antwoord had ontvangen op een tot haar gericht door Gabriels op 6 november 1966. Hierin werd de N.P.O. verzocht tot het bijeenroepen van een vergadering, onder auspiciën van de N.P.O. met de bonden en de besturen van Nationaal Concoursgevende instanties. Maar Gabriels moet dat antwoord nog ontvangen. Aed?re«n '5,het «net Hopstaken eens dat de N.P.O. met haar oproep haai boekje ver te buiten gaat. Hij heeft de kwestie voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van de Zuid-Nedei- landse Bond. die zijn beleid en dat van de heren Buys, Gabriels, Jacobs Col- sen, Dobbelaere. Van der Wil e.d. met algemene stemmen heeft goedgekeurd °P aandringt geen duimbreed te wijken daar waar gezag dreigt te ont aarden in despotisme en men zich niet schaamt persoonlijke vetes uit te vech- ten op de rug van de duivenliefhebbers. BREDA G. W. Goosen, voorzitter van de CC?. Breda en omstreken

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 5