NEPAL, tentoonstelling van zeer rijke kunst occasion-show Koop een huis van uw huur! iiirrTTH METSELAARS TIMMERLIEDEN OPPERLIEDEN C. Oostrom's EEN ELECTRIC® t Onvermoede schoonheid in Haags gemeentemuséum Ji laclieiaar OCCASION! Ji^cheic Even uitblazc ?.o. mevrou LOON NA WERKEr> DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 3 JUNI 1967 W. Vrocme A.M.Z. erkend reisbureau middenstands woning met garage Notaris mr. F. A. G. Barbé Notaris Van Dissel Vrijkomend te Breda AUTOBEDRIJF aar BREDA ROOSENDAAL RUIME HERENHUIZEN fsaoo, f 2Q4,' LUXE HERENHUIZEN MET GARAGES RUIME MIDDENSTANDSHUIZEN Makelaarskantoor C. VAN TARTWIJK W. P. de Nooijer Nieuw! HOENSON 303 Grossier voor Zeeland] J N.V. BOUWMIJ. SCHRIJVER-ZONEN GOES Spiegelfabricage GOES B, en w. Vee, Noem werkh „Jachthavc De Ruyte U^.rar^™"ead«f r yOOR het eerst in de geschiedenis van het Haagse Gemeentemu seum is daar een tentoonstelling door een koning geopend. Het is de tentoonstelling „Nepal, kunstschatten uit het Koninkrijk in de Hi- malaja" die tot 25 juni in Den Haag te zien zal zijn. Dat de tentoon stelling door Z.M. koning Mahendra Bir Bikram Shah Deva geopend kon worden was overigens een gelukkige toevalligheid. Ze is al in een aantal Europese steden te zien geweest en gaat na Den Haag nog naar enkele andere plaatsen. Maar het feit dat het Nepalese vorsten paar juist in deze tijd een staatsiebezoek aan ons land bracht, gaf de expositie extra-luister. Die luister was overigens passend, want het is een fraaie tentoonstelling waarvan de topstukken gerekend kun nen worden tot het beste dat de Aziatische kunst heeft voortgebracht Van Nepal is niet zoveel bekend. Het land is lange tijd voor het Westen praktisch afgesloten geweest. Pas na 1950 is Nepal voor buitenlanders vrij toegankelijk geworden en door de slechte verbindingen naar en de slechte wegen in 't land hebben nog maar weinigen daarvan gebruik kunnen maken. Ook de kunst van het land is nog maar nauwelijks bestudeerd. Meestal wordt ze in de handboeken afgedaan in een aanhangsel bij de kunst van India. In het. Nederlands is er slechts één degelijk werk over deze kunst. Dat is de catalogus van daze ten toonstelling, samengesteld door de groot ste Nepalkenner van Europa, prof. Ernst Waldschmidt uit Göttingen. Hij was meermalen in dat land, hij heeft er de kunst ter plaatse kunnen bestuderen en hij draagt in deze voortreffelijk verzorg de catalogus zijn kennis op uitnemende wjjze óver. Bethlehem" Nepal neemt in Oost-Azië een ge heel aparte plaats in omdat hier het „Bethlehem van het boeddhisme" ligt. De historische Boeddha werd er in de 6e eeuw voor Christus geboren in Tilau- rakot-Kapilavaslu. Heel vroeg al werd hier een tempel gebouwd, waarvan de overblijfselen op de tentoonstelling te zien zijn. Nepal heeft een wisselvallige geschiedenis gekend, die zich in zijn kunst weerspiegelt. Er zijn invloeden van India, van Tibet en van China, maar vaak ook is er iets volkomen, eigens. Dat valt te verklaren uit de ge- isoleerde positie die het land inneemt. De bevolking bewoont vruchtbare, hooggelegen dalen, die in het noorden begrensd worden door het „dak der we reld",, het Himalajagebergte, dat het land van Tibet scheidt, en aan het zui den door een hoge bergketen die de natuurlijke grens met India vormt. Versierdrift De kunst van Nepal wordt geben- - merkt door een versierdrift, die mis- -* schièn te verklaren is uit de weelde- - rige vegetatie die in de vruchtbare dalen heerst. Er is veel afgeleid van India, vooral in de tijd dat de Islam nog geen vat had gekregen op het noorden van dit land. Maar de kunst van Nepal maakt indruk van meer kracht. De artistieke waarde is van een uitgesproken hoger peil dan wat T we van de verwante kunst uit Tibet kennen. Vergelijking is mogelijk door de Tibetaanse tentoonstelling die. in het Museum voor Land- en - Volkenkunde te Rotterdam te zien was. Zelfs als we er rekening mee houden dat Rotterdam moest putten uit wat dicht bij huis beschikbaar was en dat de Haagse tentoonstelling kon beschikken over topstukken uit de Nepalese musea, dan valt het t&ch op hoe sterk deze kunst uit Nepal is tegen de altijd wat „bq&rse" stukken uit Tibet. Het lijkt ook dat de individuele vrijheid van de kunstenaars er groter is geweest dan in Tibet, waar men gebonden was aan voorschriften, die de kleinste details regelden. Men kan dit merken als eenzelfde voorstelling meerdere malen voorkomt. Telkens ziet men dan hoe in het kader van de tra ditie er sprake is van persoonlijke visie. Omdat de tentoonstelling bovendien een groter tijdvak beslaat is er sprake van een grote levendigheid en verschei denheid. Die verscheidenheid is er ondanks het feit dat vrijwel alles wat te zien is in de sacrale sfeer ligt. Men moet daarbij bedenken dat de grootste artistieke glo rie van Nepal in zijn tempels ligt. Die kan uiteraard niet getoond worden. Van die rijk versierde tempels zijn er wel beeldfragmenten, die toch eniger mate de indruk van die versiering ge ven en verder vrijstaande cultusbeel den in steen, brons en keramiek, voor werpen uit ivoor en kristal, manuscrip ten en heel opmerkelijk, een aantal rol- schilderingen, die hier paubbha's he ten. Die komen met hun vaak zinnelijke voorstellingen uit het boeddhistisch-hin- doeïtisch pantheon overeen met de Ti betaanse tanka's maar ook hier valt de veel grotere verfijning op. De oudste stukken op de tentoon stelling gaan terug naar de tijd vóór onze jaartelling. De klassieke periode van de Nepalese kunst, de Licchavi- tijd (5de - 8ste eeuw) is met enkele stukken vertegenwoordigd, onder meer met een fraaie stele van de vierarmige godin der wetenschap en schone kunsten Sarasvati. Maar wat er van na de achtste eeuw te zien is bekoord door een onuitsprekelijke schoonheid., Met name geldt dit al 'vóór 'ëèft rêïfé!'uft &e: 9de èMSv, dat de geboort,e van Boeddha voorstelt. Dit werk, dat in Compositie en sa menstelling teruggaat op voorbeelden uit India, is een kunstschat van de eer ste orde. Koningin Ma ja staat er in een ongemeen bevallige danshouding. De zojuist aan haar rechterzijde ontsproten Boeddha, geheel in een mandorla ge huld. staat op een lotusbloem naast haar. Maja omvat de takken van een boom, die onder haar aanraking bloe men en vruchten voortbrengt. Twee godheden zweven aan, die uit kruiken water op Boeddha uitgieten. Het is een prachtig stuk door zijn volmaakte com positie, vooral door de kracht, waar mee deze lieflijke voorstelling is weer gegeven. Ongeveer uit dezelfde tijd dateert een ander prachtig reliëf van de god Siva met zijn gemalin Uma, omringd door andere figuren uit de hindoeïs tische godenwereld. Deze voorstel ling keert meerdere malen terug en men kan er de onmiskenbare evolu tie volgen, die de kunst van Nepal heeft doorgemaakt. Dan blijkt dat er ondanks veranderde stiilmerken toch Bodhissattva Namasamgiti, verguld brons met een zetting van edelsteenen, 14e eeuw. DANKBETUIGING Daar het ons niet mogelijk is om eenieder persoonlijk te danken voor de grote be langstelling en de vele bloe men en geschenken die wij mochten ontvangen bij ons 50-jarig huwelijksfeest, be tuigen wij langs deze weg onze welgemeende en harte lijke dank. p. Maas-Strijdonck en kinderen Hengstdijk, St.-Jozefstr. 2- DANKBETUIGING Daar het ons niet mogelijk is om eenieder persoonlijk te danken voor de vele ge lukwensen, bloemen en ge schenken die wij mochten ontvangen bij ons 50-jarig huwelijksfeest, betuigen wij langs deze weg onze harte lijke dank. E. v. Immerseel-Ongenae kinderen en kleinkinderen Paal-Graauw, Dijkstraat 8. DANKBETUIGING Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank voor de belangstelling, bloe men en cadeaus die wij mochten ontvangen bij ons 25-jarig huwelijksfeest. P. de Schepper C. de Schepper-Kamps. Stoppeldijk, Rapenburg 50. VEILING TE NIEUW-NAMEN NOTARIS te Hulst zal op vrijdag 16 juni 1967 n.m. 4 uur in het Café van de heer C. J. van Ecken aan de Hulsterloostraat 46 te Nieuw-Namen namens de fam. Pauwels-Lockeïeer Dame bij dans met begeleider steeds een grote traditionaüteit heeft bestaan. Er is in Nepal, zo komt het voor, de laatste duizend jaar niet veel veranderd. Soms overheerst de invloed van India, soms die van Ti bet, soms moet het land geheel op eigen artistieke kracht drijven. Maar het ieven en de godsdienst bleven op het middeleeuwse peil. dat het land vandaag de dag nog schijnt te ken merken. -- Geen neergang Het merkwaardige daarbij is, dat deze kunst geen neergang gekend schijnt te hebben. Uit elke eeuw zijn er voortreffelijke stukken, die zelfs als ze niet op het niveau van de top punten staan, telkens opvallen door hun krachtige weergave. We noemen hier het reliëf van twee dansende vrouwen uit de 18e eeuw, hoe soepel is hier de beweging weergegeven en de uit de zestiende eeuw daterende Dienaar van Yama. de god van de dood, die grote plastische kwaliteit heeft. En dan zijn er de vele goden beelden en beelden van Boeddha. We kunnen ze niet noemen omdat we te veel voorname stukken onvermeld zouden moeten laten. Een uitzonde ring: de met juwelen versierde Bo- dhisattva Namasamgiti van verguld brons uit de 14e eeuw. Het is, met de Geboorte van Boeddha, msschièn het mooiste stuk van de tentoonstel ling en een hoogtepunt van de Aziati sche kunst. Ook uit Leiden Hoogst interessant zijn de getoonde manuscripten, waaronder een boek voor diergeneeskunde uit de 17e eeuw, met tal van schitterende afbeeldingen van paarden. Een hoofdstuk apart vormen de paubha's, de rolschilderingen, en de schilderingen op papier, die van een uiterste verfijning zijn. Aan de collectie uit Nepal is een aantal voorwerpen toe gevoegd uit het Museum voor Land en Volkenkunde te Leiden. Onder meer énkele krissen, waarvan er een in 1898 door de toenmalige koning geschonken werd aan koningin Wil- f h^lmi^a. Eén ónder (geschenk aan de - köhlhgin^óvas'''' ëëri ^Waaier mét'- pÓu- weVerên 'en dok uit Leiden kwam ''èfid'ör meéï^^ééfl^'^hetk waardige'^'bron- zen voorstelling -? van- muzikanten rond een boom. dié door tal van vogel bewoond wordt. De Leidse inzending, er is ook een bevallige latere geboorte van Boeddha bij. is buiten catalogus opgenomen. Die catalogus prezen we al. Prof Wald schmidt geeft er in een gedegen in leiding de historische en volkenkundige achtergronden van deze kunst. Bij de omschrijvingen put hij bovendien uit zijn grote kennis van de ingewikkelde structuur van de godsdienst van Nepal. Kennis die nodig is om deze religieuze kunst te kunnen verstaan. Omdat voorts alle getoonde voorwerpen (be halve die uit Leiden) werden afge beeld, een aantal zetels in kleur, is die catalogus een rijk bezit, ook voor later. „Nepal, kunstschatten uit het Ko ninkrijk in de Himalaja" is een betrek kelijk kleine tentoonstelling van rond honderd nummers. Ze toont echter een onvèrwachte rijkdom en we moeten daarom ieder aanraden deze unieke kans om van die rijkdom kennis te nemen 'niet te missen. Westsingel 1, Tel. (01100) Goes 7600 Alle spoor- vlieg- en bootkaartjes Enorme sortering vakantiereizen per bus, trein, boot vliegtuig of eigen auto Vraag programma's Te koop te Kloetinge: Terstond te aanvaarden. Vraagprijs f 35.000,-. Te bevragen M. Boogaard, Makelaar Geraniumstraat 8, Goes tel. 01100 - 5105. te TERNEUZEN zal op dinsdag 6 juni 1967, des nam. om 2 uur, in het café van dhr. Dallinga te Sluiskil, Nieuwe kerkstraat 25a, ten verzoeke van Mevr. E. M. C. de Klerkvan Kruijssen, PUBLIEK VERKOPEN: HET WOONHUIS met bergplaats, erf en tuin te Sluiskil, Kanaalzicht 32 (ge meente Westdorpe), groot 3 are 66 centiare. Behoudens toestemming B. en W. ontruimd te aanvaarden bij betaling koopsom. Voor bezichtiging sleutel verkrijgbaar bij dhr. Meeusen, Kanaalzicht 30. Betaling: onkosten binnen 8 dagen, koopsom uiterlijk 6 juli 1967. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris. Herengracht 9. HUIS TE GOES te GOES zal op dinsdag 6 juni 1967 te 20.00 uur in „de Prins van Oranje" te Goes voor de erven C. J. Adriaanse te Goes, krachtens rechterlijk bevel PUBLIEK VERKOPEN HET HUIS met schuur en erf aan de WilhelminaStraat te Goes groot 1.73 are. Nadere inlichtingen mede omtrent aanvaarding en bezich tiging ten kantore van de notaris. Heden overleed tot onze grote droefheid in het St.-Joannaziekenhuis te Goes na een geduldig gedragen lijden, voorzien van de Heilige Sacra menten der stervenden in de leeftijd van 67 jaar onze innig geliefde vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder ANTONIA VERDONK echtgenote van Adriaan Nagelkerke Ovczande Adriaan Nagelkerke 's-Heerenhoek G. Nagelkerke H. Nagelkerke-Westdorp Oost-Souburg M. H. Nagelkerke A. Nagelkerke-Koens Adrie en Antoinette 's-Heerenhoek S. M. Oostlioek-Nagclkerke L. Oosthoek Goes, 2 juni 1967 De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op maandag 5 juni 1967 om 10.00 uur in de paro chiekerk van de H. Willibrordus te 's-Heeren hoek. Het rozenkransgebed wordt gebeden 's avonds om 7.30 uur in de kapel bij de zusters te 's-Hee renhoek. DANKBETUIGING Voor de vele blijken van deelneming bij het over lijden van onze lieve man en vader CAMILLL'S VERWILLIGEN zeggen wij allen hartelijk dank. Tevens betuigen wij onze oprechte dank aan het verplegend personeel van het St.-Liduinaziekenhuis te Hulst. Fam. Verwilligen-Lust en kinderen Hulst, Stationsplein 14 Robünstraat gerief* lijkewoniiig, gf. kei- - der, balkon over de gehele breedte, gar. vra-agprij s t 55.000,- - Taxandrialaan won. op rustige stand, voor- en achtertuin, grote zolder f 45.000,- Speelhuisl. woonh. 5 sl.kamers, open zol der, vraagpr. f 4&.000»- i Ui' - y NJeuwb. IJpelaar -r- woningen m. en zon der centr. verw. vanaf f 38.000,- Bouwterrein te Made 1275 m2 f 30.000,- Inljchtingen: F. Th. G. Schonck, Makelaar in on roerende goederen, lid van de N.B.M., Julianalaan 3 te Breda. Maak nu keus uit Ie klas (veiligheidsgekeurde) gebruikte auto's op de ZATERDAG 3 JUNI en ZONDAG 4 JUNI a.s. Wij presenteren zaterdag vjr 10 00 tot 10.00 en zondag van 10.00 tot 6.00 uur een uitge lezen assortiment gebruikte auto's in het bedrijf BOEIMEERSINGEL 6 TELEFOON 24400. 1 TE KOOP TE met centrale verwarming Indeling: grote woonkamer - ruime keuken tuin voor en achter 3 slaapkamers - badkamer met 2e toilet vaste trap naar grote zolder z«r geschikt voor 4e slaapkamer oil door Velux-tuimelraam. Benodigd eigen geld Lasten in eerste,jaar (rehte, aflossing, onder houd enz.) per maand itiwisönO T ft, IhlfOhtingen Vwo'ènsdags van 2-5 uur Inde modelwoning aan de Kennedylaan in het uit breidingsplan "De Kroeven". KOK MAKELAARDIJ N.V Sophiastraaf"20a Breda - 01600-4441 buiten kantooruren 01600-46514. Ji openbaar verkopen I. HET WOONHUIS met aanbehoren, erf en tuin aan de Hulsterloostraat 59 te Nieuw-Namen, kad. bekend Gem. Clinge sectie E nr. 2943 groot 5,20 are. II. HET WOONHUIS met aanbehoren, erf en tuin aan de Reinaertstraat 27 te Nieuw-Namen, kad. bekend Gem. Clinge sectie E nr. 2531 groot 2,55 are. Perceel 1 is geheel ontruimd én vrij van huur te aanvaar den. Perceel II is verhuurd voor 14,- per maand aan de Wed. Cabaret-Sehuitvlot. Voor bezichtiging zich te ver voegen bij dè heer Ed. Pau wels, Hulsterloostraat 61 te Nieuw-Namen. Betaling der koopsommen binnen een maand en der onkosten binnen week na de veiling. Direct te betrekken nog een beperkt aantal met o.a. vijf slaapkamers aan de Haverdijk en Midden weg te PRINSENBEEK (bij Breda). Prijs v.a. f 49.500,- k.k. aan het Boonhof te PRINSENBEEK, met o.a. 3 slaapkamers, ruime zolder, grote tuinen enz. Prijs v.a. f 35.000,. k.k. Bij voldoende inkomen financiering tot 100% van de koopsom. Hofzichtlaan 38 Den Haag tel. 070-853622-835960 NOTARIS te Heinkenszand zal namens de Heer P. Meeuwse Czn. te Oudelande, Ovezandseweg 2. bij inschrij ving verkopen: HET WOONHUIS met schuur, verdere opstal len, erf en boomgaard (mo derne 9-jarige aanplant) te Oudelande, Ovezandseweg 2, ter gezamenlijke grootte van 4 hectaren 76 aren 30 centi aren. Te aanvaarden in nader over leg en elke dag te bezichti gen. Inschrij fbilj etten met opgave van de prijs in massa (hetzij met - of zonder de vruchten van dit jaar) in te leveren uiterlijk tot zaterdag 10 juni 1967 ten kantore van ge noemde notaris, alwaar na dere inlichtingen te bekomen zijn. IHet hele huis verwarmd zonder duizenden guldens voor een c.v. installs- tie uit te ge ven. ^ftet de Wand Gasradiator IGeen schoorsteen nodig. "Al leen een afvoer door de muur. Slechts een meter lang. Past onder elke vensterbank. Nu al bestellen! Vraagt voor werken op Zuid-Beveland en Walcheren Inlichtingen - aanmelden: i-H. HendrUuklndereniti Wilhelminastraat 20 - 22 Goe: Tel. 01100 5305. CONSERVENFABRIEKEN N.V. Abdijstraat 73 Kapelle-Biezelinge vragen zo spoedig mogelijk: insta11'' met diploma V.E.V.-sterkstroora teursdiploma geniet de voorkeur Hij die als voorwaarden stelt: vera" delijk, afwisselend en zelfstandig w^'r|scji hier de man worden waar alles «e om draait". Sollicitaties aan de technisch bedrijfsleider, tel. 01102-651, toe. na 17.30 uur Van de Biltlaan 24, Kapelle. stal (Van een onzer verslagee VEERE „Wat is het n haven, voormalige werkhav haven ia Vrouwenpolder o re?" Oir. een eind te maken blemen rond de naamgevin tot jachthaven omgebouwc haven aan de Polredijk in 1 polder, gemeente Veere, vir gemeester en wethouders d ven maar een naam moet 1 Het college zal de raad middag 5 juni tijdens de vei die om 2 uur begint, voors haven voortaan Jachthaven ter" te noemen. Volgens oude land- en zt wordt een van de zandplati Veersegat, vlakbij de we aangeduid als Ruyterplaa naam wordt volgens b. en weinig meer gebruikt. Om te men dat hij straks misschien zal zijn willen b. en w. de'jat zo noemen. Verder zal. tijdens de ver bij de ingekomen stukken c ZEGAM-motie aan de orde B. en w. adviseren de raad voor kennisgeving aan te ne i Zoals de meeste huisvrouwen mij ook nog echtgenote i En wat mag een man al niet gen van zijn vroegere meisje mooie Grace Kelly-rol of he klopte Farah Dibakapsel. Dat tje met op de valreep het bre ne keuken" in de schortzak, de ene dag op de andere zi; en goed en geld moet behe lokettiste van het VVV-kant< Plotseling minister van financi sociale zaken zowel als van jandse aangelegenheden wori bene in een gebied, waar dooi bruikelijke bevolkingsaanwas memen met de jaren groeien deze taken blijft de noodzaak hagen en Verleiden. De ware note moet door haar houding treden, door haar spitse, geesti ae, weloverwogen woorden haa Kloris het gevoel laten behoud hij een vrouw uit duizenden h< dient zich daarbij ten ondersteunen door kled »ake-up die de eigen ech spontaan bij honk houdt, maa met zo opwindend is, dat t( m^drende andere mannen grond genageld blijven. ^ool 't miar in m'n petje, mixer er op krijgt een figr f 'unkties in zich verenig echten tesre,'ikerUid huis moed»" V» zeIfbewuste vroi ik dat 'S moeoeóeder, ja, h maand hi7r Het Ameri Hr na E"VOy' dat tot °P huisvr eung be"-ekent, w waard?" aan "beidsver Vot J ??eet het moeder-zi bezivhla overzicht van b kaam» 's de gemiddelde mekt n°U\V werkzaam als 1 kent behoudster, verple hier aUrnnpd n 20 wat? ma! ■>an tcrh h lr'. °U mil'n doch met h. 1 het rechte eind t rij later r\vUtW00rd op de vras Wor' later lW°rden? gew( hoef i' gewoon moeder, 'ekker niets te doen" Vreemd, maar wanneer jk Probeer tü '1Ct JPitsuur m'n telende nl verde,en tussen sommenbla op het fo" ene SI??1® met stempel van de andde kapotte Voor spruit61' ils praatpaal v®rontwPa"d gdnÏÏmer dri® 2°rgvuldig gestift? en 1 aan een L! hppen dongen, hoe was'^ echtger voel ik nu; h vanmorj in hetSev°n?aI m°eder' en ónze Hnd' Z° V,?n »mo bet Plan van maar 'akte. klneb- gende, br~' benmeia h»nmet, kuikens. halve d„n lk dan t Reisje he«'ü.er!,un.r op, O aa de fornu v el f m< pass n-s-'l to echtgenoot vanmorgen' Nic »moed -aar m breed Ali c k -„•«uw VI vijfentwinl m<) twee als yan de Utlakklde deh waardebe •uoeder-ziin huisvrouw 151 tot een onbetaalbar COKS VAN EY

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 4