Zeeuwse fruitfee Wetsontwerp komt binnenkort in de raad Voorbereidingen voor havenschap Vlissingen-Oost vrijwel gereed Raad Vlissingen legt Zega in-motie Goes naast zich neer Oud verhikel doet het nog best Prof. Kriellacirs werpt zich op voorlichting van boer en tuinder Bredanaar en Krabbedijker winnen reisje naar Spanje Internationaal muziekfeest te Heikant Inspraak bij benoeming burgemeester NIEUWE VOORZITTER N.C.B. Vriend dood na P. Fermonf ye hmen nZZniet l'ier P'Hten- brooddronken uitspatting DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 3 JUNI 1967 Moeder en dochter gered van dood door kolendamp KOOLWATER Meer nieuws uit stad en streek op pag. 3 en 5 Jn beroepenmanifestatie IV. Hamerlinck (KVP) in raad Vlissingen: Zwembad JZEN URG Morgen Maandag Blij Begrijpelijk Waardering Rechtbank Middelburg I Zondag wordt er een speciale vlucht naar hem genoemd. „Ik doe er wel mu mee", zegt hij, „met vier duiven, "War Angerville is een heel eind en m pas ziek geweest. Ze hadden Wteu iw,n vergiftigd graan. Als non mnar niet te warm is. want gaan ze drinken en dat is nou 'naai zo: dan hebben ze geen ast meer". en daar was de Inpassing Classis Zierikzee achter Israël (Van een onzer verslaggevers) GOES De Stichting Zeeuws Fruit- corso in Goes zal ook dit jaar weer een corso organiseren. Mej. A. Dalebout uit Haamstede is uitverkoren tot fruitfee. 1967. Haar hofdames zullen zijn mej. J. M. A. Knuit uit Heinkenszand, en mej. E. de Boer uit Haamstede. Het bestuur is samengesteld uit de lie ren J. D. de Kam, burgemeester van de gemeente Waarde (opvolger van de heer J. A. van Willegen) als voorzitter; de heer G. J. Eshuis te Kloetinge als secre taris (opvolger van de heer F. v. d. Peijl). De heer J. van Willegen werd benoemd tot ere-voorzitter van het stichtingsbestuur. Het bestuur zal proberen ook dit jaai een jeugdcorso te organiseren. De datum is vastgesteld op 9 september. Hiervooi zal een beroep op medewerking worden gedaan van de hoofden der scholen in Goes. De eerste prijswinnaars zullen evenals vorig jaar gerechtigd zijn in het grote corso mee te rijden. Wat het aantal praalwagens betreft, dat in de corsostoet op 16 september a.s. zal meerijden werd door het bestuur meegedeeld, dat dit aanzienlijk groter zal zijn dan vorig jaar. De wagens worden onderscheiden in 2 categorieën: a. een categorie met een lengte van tenminste 6 meter en ten Middelburg tot stand is gekomen. Wel toonden verschillendè spre kers begrip voor bepaalde bezwa ren, die in de motie naar voren zijn gebracht. Zo was de heer E. de Priester (PvdA) van oordeel dat de vergadering van aandeelhouders van de ZEG AM op veel te korte termijn (8 dagen) bijeen ge roepen is. Het was z.i. voor de verte genwoordiger van de Vlissingse raad m de ZEGAM volstrekt onmogelijk om over de belangrijke kwesties, die aan de orde zijn geweest, van te voren over leg te plegen met de raad. De heer De Priester zei dat vertegén- woordigers van de raad in gemeen schappelijke regelingen of N.V.'s ruim schoots de gelegenheid moeten hebben om belangrijke principiële - of beleids beslissingen te toetsen aan het oordeel van de raad. Hij vond dat de stukken van bedoelde samenwerkingsorganen minstens vier weken vóór de vergade ring in het bezit van de raadsvertegen- woordigers behoren te zijn. De raad van Vlissingen legde de mo tie van de Goese raad overigens vooral op juridische gronden naast zich neei. In de motie wordt het noodzakelijk ge acht dat de desbetreffende gemeentera den mede beslissen over een eventuele fusie tussen ZEGAM en PZEM. De Goe se raad meent dat daarom een wijziging van de statuten van de N.V. ZEGAM tot stand gebracht dient te worden. Volgens de heer De Friester is het de gemeenteraden echter niet mogelijk de statuten van de N.V. te wijzigen De raad kan er z.i. alleen bij zijn vertegenwoor diger op aandringen dat déze in de aan deelhoudersvergadering een verande ring van de statuten bepleit. De heer W". van Leeuwen van de pro testants christelijke grdepering noemde nog een ander argument voor de afwij zende houding ten opzichte van de Goe se motie: ,,Als onze vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering ak koord is gegaan met de overplaatsing van het kantoor (en dit is zo, Red.) zou een adhesiebetuiging aan de motie van Goes tegelijk een motie van wantrouwen zijn tegen het beleid van onze vertegen woordiger in de ZEGAM". Burgemeester mr. B. Kolff stelde naar aanleiding van het een en ander vast dat het moeilijk zal zijn om in gevallen als dat van de ZEGAM tot meer contact met de raad te komen. Wethouder I Fi- lius (AR) toonde zich in meer dan één opzicht sceptisch ten opzichte van de Goese motie. Zo bestreed hij het stand punt van Goes dat de voorbereiding voor hel overplaatsingsbesluit onvol doende moet worden geacht Verschillende raadsleden meenden te weten dat de belangenbehartiging van het personeel van de ZEGAM onvol doende zou zijn. Wethouder Filius verzekerde de raad echter dat eventuele geruchten hierover ongegrond zijn. OOSTBURG Kolendamp was er de oorzaak van dat mevrouw De K. en naar dochter uit de Tramstraat naar het ziekenhuis te Oostburg moesten worden vervoerd. Buren troffen de dochter bewusteloos in de gang aan. terwijl de moeder in bewusteloze toe stand in bed lag. Door snel ingrijpen konden beiden worden gered. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN De gemeente raad van Vlissingen heeft geen adhesie willen betuigen aan de motie van de raad van Goes waar in scherpe kritiek wordt uitge sproken over de wijze waarop het besluit tot de overplaatsing van het hoofdkantoor van de Zeeuwse Gas Maatschappij van Goes naar V verholen hof^K Polnyck. „Wa Jf ^„jcy IfC Eilaas, de anne bovenin enswaardige toest^ wiegde t :achtjes heen en w {gebrachh weliswaar het leven tw;ntig J1 v,i hij zich niet daarop ^„rt, grond. „Als mijn b osarbeid®jj imerde hij- En .een boss grond. „Als mijn "f hosarb^rVaring nmerde hij. /pluge u er het geheel meten.ge^ „Daar hangt een *e vezen?" V.l.n.r. hofdame J. M. A. Knuit, fruitfee A. Dalebout en hofdame E. de Boer. hoogste 10 meter, b. een categorie met een lengte van minstens 4 meter en hoogstens 6 meter. De praalwagens zullen weer voor het publiek ter bezichtiging worden opge steld op de zondagmiddag, die volgt op de dag van het fruitcorso. Het parcours ligt in de fruitwijk en zal worden aan gepast aan de toegenomen bebouwing ter plaatse. aan. Dertig tot veertig kilometer per uur vindt hij genoeg. De reis via Breda Goes en Middelburg begon 's morgens om 7 uur en ein digde 's middags om 3 uur in Oostende. Volgend jaar zal de heer Hoogveld met dezelfde wagen een trip van Amsterdam naar Parijs maken. en, zondag 4 juni: Han™,,,.., 12.49 uur; Terneuzen 12 9^ Vlissingen 11.48 en uur- nf" ge: 0.51 en 13.22 uur. We' ïdag 5 juni: Hansweert- i i» ar; Terneuzen: 0.32 en 13 nien !en: 0.04 en 12.29 uur; 1.41 en 14.10 uur. eme>- (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT J. J. Deckers uit Breda en G. van Iwaarden uit Krabbendijke gm naar Spanje. Zij vertegenwoordi gen volgende maand ons land by de in ternationale bcroepenvvedstrijd in Ma drid, omdat zij by de nationale wedstrij den in Utrecht een .eerste plaats hebben bereikt. I M. Bolier ui+ Rilland-Bath is een pech vogel. Hij behaalde ook een eerste prijs (met vliègtuigbouwplaatwerken), maar zijn beroep komt niet op de lijst in Ma drid voor. Hjij blijft dus thuis. Bredanaar Deckers gaat zijn best doen om met booglassen hoge ogen te gooien, G. van Iwaarden hanteert in Madrid de schilderskwast. Tijdens de prijsuitreiking in Utrecht door de heer J. Wils voorzitter van de Vereniging ter Veredeling van het Am bacht, bleek J. M. Jansen uit Raams- donksveer in de afdeling schoenmaken een tweede prijs te hebben behaald. De V.V A. heeft dit jaar de beroepen- manifestatie voor de vijfde achtereen volgende maal gehouden. In 1962 deden 90 jongelui uit 10 beroepen aan de wed- strijden mee. Dit jaar waren er 335 jon gens uit 43 beroepen. De manifestatie trok de afgelopen da gen bijna 16.000 bezoekers, meest scho- i lieren die nog een beroepskeuze moeten 1 maken. In vergelijking tot vorig jaar waren er nu 4000 bezoekers meer. In 1962 kwamen er 14.000 personen minder i een kijkje nemen. (Van onze correspondent) HEIKANT Zondag 4 juni zal een internationaal muziekfeest worden ge- houden waaraan buiten de organise- rende muziekvereniging „Heikant" nog zal worden deelgenomen door „Wel doen door Vermaak' te Clinge, Nooit Gedacht te Graauw, St.-Cecilia te De I Klinge (B.), Vrijheid Eendracht te Lamswaarde, Excelsior te Terhole, Eendracht maakt macht te Koewacht, St.-Jan te Sint-Jansteen en dp Schel- j dezonen te Nieuw-Namen. Het mu- j ziekfeest zal zaterdagavond om 8 uur J worden geopend met een concert op de kiosk door de muziekvereniging „Hei kant' Na afloop van het muziekfeest zal de accordeonvereniging Con Amore een uitvoering geven op de kiosk. VLISSINGEN „Kunt cn wilt u uw medewerking ertoe verlenen dat by de benoeming van een niéuwe burgemeester voor Vlis singen de wethouders en fractie voorzitters een zekere inspraak krijgen", vroeg gisterochtend KVP- woordvoerder W. P. Hamerlinck aan het slot van zijn algemene be schouwing bij de Vlissingse ge meentebegroting voor 1967. „Lykt me een nuttige zaak om het eens uit te proberen", viel ruim vier uur later zijn PvdA-collega, de heer E. de Priester, hem by Het antwoord van burgemeester mr. B. Kolff: „We zullen eens nagaan of er mogelijkheden in die richting zijn en in hoeverre die te gebrui ken zijn". Deze zaak is voor Vlissingen ac tueel omdat burgemeester Kolff over enkele maanden in verband met het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd de ambtsketen gaat afleggen. Naar zijn oordeel zullen de stuwa doors- en veemwerkzaamheden van de N.V. Haven van Vlissingen in een bijzondere' vorm moeten worden ge goten, die mogelijk apart beheerd moet worden. Met de heer Hamer linck was hij van oordeel, dat in de Sloehaven een handelskade moet worden gebouwd. „Maar er is een groot probleem", aldus de heer Kolff, „de financiering. Want het is een du re geschiedenis". Algemeen waren de fractie-woord voerders teleurgesteld over de lang zame vorderingen met betrekking tot de plannen voor een zwembad. „Als we ons met de gedachte dat het in samenwerking met Middelburg niet kan eenmaal hebben verzoend", zei de heer De Priester, lezen we opeens in de kranten dat Middelburg plan nen aan het voorbereiden is om het daar'bestaande bad uit te breiden en gedeeltelijk te overdekken". Hij wil de nog niet aannemen dat alle pun ten van samenwerking in de dubbel stadsgedachte zo worden afgehan deld. „want dan zou het met de sa menwerking maar droevig gesteld zijn" De heer Hameriinck was van oordeel dat als er op korte termijn geen gelegenheid bestaat om een zwembad te stichten er dan een in- structiebad moet komen. „Hel is", zei hij, „niet langer aanvaardbaar, dat kinderen uit onze gemeente het zwemmen moeten gaan leren in Mid delburg of Souburg omdat het Vlis singse bad te klein is om' te dienen als instructiebad. Bovendien mogen we niet voorbijgaan aan de zeer slechte toestand waarin dit bad ver keert". Hij wees de gemeente Middel burg als de grote schuldige aan voor de moeilijkheden waarin Vlissingen terecht is gekomen. Op de rijksweg tussen Goes en Middelburg was vrijdagmorgen een vreemd vehikel te zien, dat de aandacht trok van vele automobi listen. Een prachtige Minerva rood -gelakt met veel koper en kostbaar houtwerk type Parijs-Bordeaux uit 1909, bestuurd door de heer A. F. Hoogveld uit Culemborg. De heer Hoogveld was met de auto op weg naar Oostende om mee te doen aan de internationale rit van Vlaanderen, die zaterdag en zon dag wordt gehouden. Tussen de vele oude wagens zal deze Minerva het uiterst best doen. De fraaie wagen kan een snelheid, opbrengen van 70 kilometer per uur. De heer Hoogveld doet het echter kalmpjes 19 uur ot der gangsters 14 Jaar Katten 18 jaar 1BURG O uur Top-secret Djiboetl u 19 en 21.15 uur 11 ikingen komen 14 jaar uur Walcheren: Geopend van J-. e J 34: 14—17 uur pnstelling Wegwerp 20 uur Nevada Smith 14 laan 34: Expositie werken KSthe zaal van Lier 10—17 uur Emm arken van H. Bieling W' KE PAAL Bakker: 15 uur Schietini 1CHT Guchteneire 15 uur Schietin* 15 uur Schieting 20 uur Het bloedritueel van d« ies 14 jaar >opgebou w 20 uur >mas slaat weer toe :eraert-Nijs 15 uur Schieting gertje 14 uur Fancy fair um 20 uur Nog wat nieuws cat 14 jaar LIET t 14.30 uur Drumbandshow NGEn mbra 19 uur lendarme in New York a.L STDIJK Kort 15 uur Schieting IE e Vylder 15 uur Schieting Cecilia ELBURG 14.30 en 20 uur secret Djiboeti 14 jaar tro 15.30 en 19.30 uur nan met het gouden pistool 14 j, nwater 918 uur atuur Walcheren id 2l uur Katten 18 jaar n 19 uur Komplot der gangsteri aar 1INGEN imbra 21 uur Katten 18 jaar a 19 uur De gendarme in New York leeftijden EUZEN iulaan 34: Expositie werken Kathe witz or 14.30 uur Flipper en de piraten leeftijden 20 uur Nevada Smith 14 jaar -GRAAUW rerras 15 uur Schieting trum 20 uur wat nieuws van Pussycat 14 jaar^ )ORPE Ie Block 15 uur Schieting KSTDIJK m. Dyk 15 uur Schieting HKAPELLE uur Wielerkoers ANT p 14.30 uur Muziekfestival 1 ACHT le Schepper 15 uur Schieting 5e- iaan r. Overloop 15 uur Schieting le Kind 15 uur Schieting BURG el 14 uur zoon van Tarzan a.l. en 20 uur Het bloedritueel van Zombies 14 jaar T icoopgebouw 14.30 uur wraak der piraten 14 jaar j en 21 uur Fantomas slaat weer ELBURG 20 uur Top-secret Djiboetl enwater 918 uur iatuur Walcheren nd 20 uur Katten 18 jaar SINGEN ambra 20 uur Katten 18 JaM nulalnN34: Expositie werken KSthe Ixor 20 uur Nevada Smith 14 3aar IE nstzaal van Lier 10—17 uur 'rken van H. Bieling r!ntf tdhuis 14 uur Raadsvergadering WACHT it 16 uur Schieting ST >scoopgebouw 20 uur titomas slaat weer toe (Van een onzer verslaggevers) BREDA Professor Frans Kriellaars (51), hoogleraar aan de Tilburgse Economische Hoge school, de nieuwe voorzitter van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB), gaat zich toe leggen op het voorlichten van boer en tuinder. Professor Kriel laars vindt die voorlichting erg belangrijk, omdat de agrariër met veel problemen zit opgescheept. Hij tennist graag, maar hij zal nu niet veel tijd meer krijgen voor zijn hobby. „Ik ga praten met kringen, afdelin gen, bovendien ook met de man op het bedrijf. Boer en tuinder worstelen met techniek, vermindering van arbeids krachten, ruimtelijke ordening, de mo gelijkheden op de EEG-markt, bedrijfs- financiëring, met nog zoveel meer. Het bedrijfshoofd kan er alleen niet meer uitkomen". „De man moet ook duidelijk gemaakt worden, dat de eisen aan de boer-on- dernemer hoog gesteld zijn. Dit houdt in: afvloeiing van hen, die de rappe evo lutie niet kunnen bijbenen. Wij de NCB moeten de afvloeiing begeleiden. Het is niet te zeggen hoeveel boeren en tuinders met hun bedrijf moeten op houden. Zoiets voltrekt zich geleidelijk. Niemand weet waa# het einde ligt". De heer Kriellaars heeft voor zijn be noeming uitvoerig met het bestuur van de NCB gepraat ovr de taak van het be stuur.- Toen -is ais belangrijkste het contact „naar beneden'' naar voren ge komen. Met het houden van inleidingen en lezingen en met het bijwonen van vergaderingen hoopt hij zijn belangrijk- te bezigheid inhoud te geven. .,De NCB luidt met dit punt geen nieuw tijdperk in, hoor. De organisatie onderhoudt al jaren de band met de le den. Er vindt alleen wisseling van voor- zitter plaats. Op de stoel van ir. Lar- dinois kom ik te zitten. Verder niets Het beleid van de organisatie is gegroeid naar vandaag en morgen. Daar kan ik geen verandering in brengen". Professor Kriellaars, tot 12 Juni alge meen-secretaris van de Katholieke Ne derlandse Boeren- en Tuindersbond in Den Haag, is blij met zijn benoeming Evenals zijn vrouw verheugt hij zich op de terugkeer naar het zuiden. Beiden komen uit deze streken. De heer Kriellaars is in Bavel geboren. Hij zegt in Tilburg Te willen wonen. „Het voorzitterschap is gemakkelijk'te combineren met mijn hoogleraarschap aan de Tilburgse Hogeschool". Hij do ceert agrarische wetenschappen. „Ik krijg nu gelegenheid wat meer voor de studenten te doen. Vanuit Den Haag Prof. Kriellaars ging dat niet. Ook het hogeschool-leven kan ik nu van nabij meemaken". De professor voelt zich bijzonder tot de ho geschool aangetrokken, want hij heeft er gestudeerd en hij is er gepromoveerd „Het professoraat zou een hinderpaal tn het contact met de NCB-leden kuiu nen zijn. Maar ik heb altijd getracht zo -djcht mogelijk bij- de boeren te staan. Je moet bij boeren niet proberen een v^eterisehappelijke verhandeling af te steken. De laatste jaren lukt mij dat 'aardig. De kunst van het begrijpelijk spreken heb ik met vallen en opstaan geleerd". Waarderen de NCB-leden het werk van hun hoofdbestuur ook? „Ik weet niet of de voorlichtingen over allerlei zaken tot tevredenheid Van de leden gebeurt. Daarover week ik nog teweimg nog zwijgen". van de NCB af. Over dit punt moet ik De heer Kriellaars vertelt ook weinig detailpunten van de agrarische pro blematiek in Brabant en Zeeland te kennen. Over de grote lijnen maakt men h$m niets wijs, „De komen maanden ga ga ik zoveel mogelijk bij de mensen in de provincie opsteken", zegt hij. P-Jermont uit Sluiskil is met <m tachtig jaren het oudste lid van vijfje d'dvenmaatschappij „De v.t Z'pMte vereniging vorig jaar cil h!l Vibileum vierde. „Offi- marir fiÜ ze"entig jaar lid, terms ms ik het al °P m'n LeZs ia"'\Dnt '"«5 me toen wat. 0/ «mr nn Slrk" naar K°ewacht forten lk Z! 9om duivcn in te ecu kr'Ji v?'9eet "ooit. dat we jis te Hn% l f a°nker bij de Zwar- ffCUSDPi?nn Ep'1 Van de i°'l- hebb The ZlJn schoen- Nou, en we Qen hem nog steeds niet gevon- °n%n\n!Leen Pette ondeugend V*V eenTJP'term 'liJ met d<> staat te „r 'e m de aa,'dappelen iZLTr- Tot 3955 Zen ik no0 voor m'„ iDe?St en nu hou ik bij'en die ,er eigen tuin ie buren n-h m,n dochter en van nationale turn™ ^oiiwens een inter- lk ie tuin V 1 de week ,leb Zelzate noo LT™ kleindochter in ïiet toveel with"'T' Da s alle,"aal Old genoea 'k nog f'toes om m'n krant te lezen". Vfoe9er"meerChfaldi iT daar *at 'aat het aUa d'ffheid aanNu Nen. ik heriZeT srcle 9eldbe Tns een keer 11, 7 ',ne n°9< dat ik H,on heb gewonnen 6en 9nmmo- t'°nben anders TlLWel wat Pfii'len op straat .dden nooit fpen afgedraaid v keer alle l'forn «Yfs m'n nrn«n !°e" ik thuis fooien tnoesfl kwaad omdat *n>net iïnel[e™°rden gemolken n *e helemaal niet overweg. Ik die keer trouwens ook niet zo best. Ik kwam op den duur midden in de melkemmer terecht" „KIJK, daar in het bejaardenhuis", en hij wijst op een van de duiven hokken, „daar zit een van mijn beste duiven, vijftien jaar oud. Ik heb er over de ZOO prijzen mee gehaald en twee jaar geleden .wist ie nog vijf minuten vooruit te vliegen. Nu doet ie niks meer, maar ik zal 'm be slist niet weg doen. In 1902 vloog ik al met een duif vanaf Madrid en de eerste keer dat ik meedeed behaal de ik een derde prijs. Ja. duiven hou den is mooi werk, maar je moet van volhouden weten". VLISSINGEN Binnenkort krijgt de Vlissingse gemeenteraad een voorstel van het college van b. en w. te behandelen waarin het wetsontwerp voor het havenschap Vlissingen-Oost zal zijn vervat. Naar burgemeester mr. B. Kolff gisterochtend in zijn antwoord op vragen van verschillende raads leden meedeelde, heeft het ge- meenctbestuur j.l. dinsdag van het ministerie van Verkeer en Waterstaat de redactie van het wetsontwerp ontvangen. Het mi nisterie vraagt van de raad een principe-besluit. Wanneer dan bo vendien het provinciaal bestuur gunstig reageert op het ontwerp, zal het in de Tweede Kamer in behandeling worden genomen. Pro forma zal de Vlissingse ge meenteraad tenslotte nog officieel goedkeuring moeten geven. Deze mededelingen vormden een grote geruststelling voor o m. de he ren W. P. Hamerlinck 'KVP1 en E. de Priester (P.v.d.A.l, die in hun al gemene beschouwingen bij de giste ren behandelde gemeentebegroting voor 1967 zich ernstig bezorgd had den gemaakt over de traagheid waar mee naar hun mening de voorberei ding van het havenschap geschiedde. „We vieren nu zo onderhand het eer ste lustrum van de voorbereidings commissie", zei de heer Hamerlinck. Samen met de heer De Priester vroeg hij wat er bij de instelling van het havenschap met de N.V. Haven van Vlissingen zou gaan beginnen. Met name de heer Hamerlinck voorzag nogal wat problemen. Naar zijn mening is het commerciële ka rakter van een aantal afdelingen van de N.V. Haven van Vlissingen moei lijk in te passen in het toch in hoofd zaak op dienstverlening gerichte pu bliekrechtelijk lichaam, dat het ha venschap gaat worden. „Dit zal", stel de hij, „zonder meer een opheffing met betekenis van alle activiteiten in onze haven. Zoiets kunnen wij, als grootste aandeelhouder in de n.v. toch niet tolereren". Een oplossing zag hij in een splitsing van het „beweegbare" en „niet-beweegbare" (commerciële en niet-commerciëledeel. „Dit opent de mogelijkheid", meende hij, „om de bestaande activiteiten voort te zetten, zij het misschien op een iets kleinere schaal". Burgemeester Kolff zei zich volle dig te kunnen verenigen niet deze zienswijze. „En dat geldt ook voor de commissie", zei hij, er aan toevoegend dat men tot de conclusie is gekomen dat liet naast elkaar bestaan van twee zelfstandige lichamen op zo korte af stand van elkaar (in de Vlissingse ha ven cn in de Sloehaven) een onmoge lijke zaak zou zijn. Nu de buitenhaven te klein is ge bleken is er een zekere overloop naar Vlissingen-Oost noodzakelijk gewor den. ,.Zo iets kan alleen dan soepel verlopen", zei hij, „als een lichaam beide havengebieden beheerst. Als er dus niet twee instanties zijn, die pro beren elkaar vliegen af te vangen". Bovendien deelde hij mee, dat over deze gang van zaken al overeenstem ming is bereikt tussen de N.V. Ha ven van Vlissingen en de commissie Havenschap Vlissingen-Oost in op richting. ZIERIKZEE In de vergadering van de classis Ziei"ik?ee der Nederlands hervormde kerk is met algemene stem men een motie aangenomen, waarbij aan de generale synode wordt verzocht zich voorwaardelijk en duidelijk te stel len achter de staat Israël, nu dit land door zijn* vijanden wordt aangevallen. (Van een onzer verslaggeefsters) MIDDELBURG Met gebogen hoofd stond hy gisteren voor mr. F. van Em- pel, de president van de Middelburgse rechtbank: de 19-jarige P. H. uit Baar land. De tocht langs vele cafe's die H. op 16 april j.l. met een vriend uit Goes ondernam, eindigde bijzonder tragisch. Na een reeks bezoeken aan café's op Beveland stak het tweetal over naar Terneuzen. Op de weg van Terneuzen naar Sas van Gent raakte de auto waar in het tweetal reed van de weg en kwam in de berm terecht. Oe vriend, de 21- jarige F. K.. 'kwain om het leven. H. liep nauwelijks verwondingen op. Hoe het ongeluk precies is gebeurd, kon H niet vertellen. Hij wist zich wel te herinneren, dat hij buiten Terneu zen een stil weggetje wilde opzoeken waar hij de auto neer kon zetten en gaan slapen. Zover is het niet gekomen. ,,Ik geloof, dat ik onderweg in slaap ben gevallen", aldus H. Wat er die naoht allemaal gebéurde, is aan hem voorbij gegaan. „Het is een afschuwelijk geheel", meende dé offi cier van justitie, mr. Th. Lebret. Te meer vond hij dat, omdat H. een seri euze, hardwerkende jogen is, waar ver der niets op aan valt te inerken. Hij noemde het een gebrek aan verant woordelijkheid dat de beide jongens een dergelijke „brooddronken" tocht hebben gemaakt. De officier van justitie eiste een ge vangenisstraf van twee maaden onvoor waardelijk, een ontzegging van de rij bevoegdheid voor de tijd van vier jaar. H. had hier weinig op te zeggen. „Re heb een onvergetelijke fout gemaakt. Ik wou dat ik mezelf had doodgereden", bekende hij. Over 14 dagen zal uitspraak worden gedaan.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 3