Wetson Voor „Commissie ontwikkeling Zeeland kan het nodige tegenspel leveren" SMIDJE VERHOLEN VOLVO Bredanaar Krabbedijk winnen rei naar Span DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 3 JUNI 1967 Landbouwconsulent ir. L. de Wit: Actief Tegenspel Zonneschermen Markiezen Dagblad De Stem Afscheid van E. Snoeck MIDDELBURG Speelwerk wordt stilgezet VLISSINGEN ZUID-BEVELAND Mej. A. Franse gehuldigd Aanvoer van de natuuraardbeien begonnen Geslaagd congres van gemeente secretarissen te Middelburg Vaardigheidsproeven van de Oostburgse T urnvereniging Voor het eerst in oost-Z, - Vlaanderen Vrouw voltrok huwelijk in Axel Rechtbank Middelburg Vier weken cel geëist tegen Terneuzenaar en de Knap - Mutator NV SLAVENBURG'S BANK Verkenners in J)e Braakman" B. en w. Zaamslag vragen raad geld voor mededelingenblad EXAMENS HOOGWATER Vandaag Doktersdiensten Dienst dierenartsen 50.- GESCHENKBON OCCASION-SHOW AUTOBEDRIJF Jicjclielciar Morgen Maandag Meer nieuws uit stad en streek op pag. 3 en 5 In beroepenmanife& Internationaal muziekfeest te Heikant ÉÊL' de Ueien moltl™11™ kwaad (Van een onzer verslaggevers) AXEL Het benoemen van een commissie Ontwikkeling Zeeland heeft m^jn stem. Ik kan my volkomen vereni gen met het idee van de gewestelijke raad van het Landbouwschap". Dit zegt ir. L. de Wit, rykslandbouw- consulent in Axel, over het plan van de gewestelijke raad, een instituut te creëren, dat in overleg met de ter zake /deskundigen bepaalde richtlijnen zal moeten aangeven voor de landbouw in het „kader van allerlei ontwikkelingen in de provincie Zeeland. In het jaar verslag van de gewestelijke raad over 1966 is de wens geuit een Commissie Ontwikkeling Zeeland te vormen. „Ik heb nog niets over dit plan van de gewestelijke raad gehoord of gele zen. Toch ben ik nu al overtuigd van de noodzaak van zo'n commissie. Het is n.l. bijzonder waardevol om bepaal de problemen, die spelen in een agra rische streek, waar allerlei ontwikke lingen plaatsvinden, van tevoren aan te pakken. Neem nu b.v. de ruimtelijke ordening. In plaats dat het Landbouw schap op een gegeven moment bepaalde plannen op tafel krijgt, van b.v. de pla nologische dienst, zou het in sommige gevallen veel beter zijn dat het Land bouwschap zelf met initiatieven kwam. Ik denk hierbij aan het bouwen van woningen op onvruchtbare gronden, en het aanleggen van recreatieterreinen". De commissie zou, aldus de heer De Wit., zich de vraag kunnen stellen: „Hoe zien wij Zeeland met zijn land bouw in de ontwikkelingen die er zijn?" En niet: „Hoe moeten wij de landbouw aanpassen aan deze ontwikkelingen?" In plaats van een passieve stellingname zou het Landbouwschap door middel yan deze commissie actief moeten gaan deelnemen aan de plannen, die ter ta fel komen of uitgewerkt worden. „Tot nog toe is het", zegt hij, „altijd nog zo geweest, dat de landbouw alleen maar goed is om de grond te leveren voor bepaalde projecten. Dat blijkt wel uit het streekontwikkelingsrapport, waarin eerst wordt gesproken over de recreatie, dan over de industrie, en ten slotte pas over de landbouw. Het kan zijn, dat men daarom in landbouwknn- gen enigszins verontrust is geworden, en dat daarom een dergelijke commis sie zou worden gevormd, waarin èn een deskundige op het terrein van de in dustrie, èn een man, die thuis is in re creatieaangelegenheden, èn een land bouwdeskundige zitting hebben". Zo'n commissie, meent de heer De Wit, kan een prachtig tegenspel leveren t.o.v. de niet-agrarisché instanties. Men voelt er kennelijk niets voor om eerst de plannen van allerlei diensten te. moe ten afwachten, om daarna pas te be ken hbe de landbouw in het' nieuwe geheel een plaatsje kan krijgen. „Het initiatief zo zie ik het althans van de agrarische instanties, moet in de toekomst een grote rol gaan spe len bij een juiste verhouding in een pro vincie als Zeeland, die een bliksem snelle ontwikkeling doormaakt". „Ik wil hiermee natuurlijk weer niet beweren dat het creëren van een Com missie Ontwikkeling Zeeland het gevolg is van een gevoel van onbehagen of on tevredenheid tegenover de instanties, waai-van nu de initiatieven uitgaan. Be schadigingen door het leggen van aard gasleidingen zijn natuurlijk niet pret tig. Maar in het vervolg zou deze com missie tevoren kunnen bekijken, wat de gevolgen zouden kunnen zijn van een dergelijk werk voor de betrokken boeren. Met de luchtverontreiniging is het precies hetzelfde In samenspraak met een industriedeskundige, die in de ze commissie zitting heeft, kan beke ken worden wat een vestiging van een nieuwe, of een uitbreiding van een oude industrie tot gevolg kan hebben voor de landbouw. Ook met de gemeentebe sturen zal meer contact kunnen plaats vinden over allerlei zaken, die zowel de boer als de burger aangaan". (ADVERTENTIE) L. .T. v. Kouteren - M. Dieleman I le Kortestraat 4, tel. 01150-3543 TERNE IJZEN Dagblad voor Zeeland KANTOREN: Voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14, telefoon 2377. Hulst. Voor Walcheren en Zuid-Beiveland: Kloksitraait 1, telefoon 6252, GOES. Eerste redacteur voor Zeeland: Exploitatie F DE LIGT inspectie Zeeland tél. 6252, Goes L, K. M. DE JONG privé 7300, Goes. tel. 2377, Hulst. Redacteur voor de Kanaalzone: J. HÜSKEN, Breitnerstraat 81, Terneuzen, Tel. 01150-3296. Redacteur voor Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: J. ROBESIN, Kijkuit 18-20, Axel, tel. 01140-2005. Rédacteur voor West-Zeeuwsch-Vlaanderen: N. OPDAM, v. Ostadestraat 41, Oost- burg, tel. 01170-2991. Redactrice voor Zuid-Beveland en Walcheren: Mej. S. MAASKANT, Westwal 91, Goes, tel. 01100-6489. Rayonbeheerder voor Zuid-Beveland en Walcheren K. MENU* tel. 6252, Goes. Prijs voor losse advertenties, bestemd voor de editie Zeeland f 0,20 per mm 1 mm ingezonden mededelingen 2',i mm gewone advertenties. Bij contract aanzienlijke reductie. .Kleintjes": 3 regels of minder f 1,- elke regel meer f 0,25. Als één regel gelden 23 letters en/of leestekens. Bij plaaltsing ook in de Brabantse oplage resp. f 1,75 en f 0,65. Bij 3 achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen hiaïf geld. De heer De Wit is van oordeel, dat hierbij niet moet worden gelet op het feit, dat er drie verschillende land bouworganisaties bestaan. „Als een ontwikkelingscommissie werkt, dan moet dat volgens mij gebeu ren voor de gezamenlijke boeren in Zeeland. Uiteindelijk gaat het om za ken van algemeen belang". (ADVERTENTIE) Korte Nieuwstraat 21 Hulst - tel. 2478 Aardenburg (Van onze correspondent) AARDENBURG In de raadzaal te Aardenburg werd officieel afscheid genomen van gemeentewerkman Eug. F. Snoeck, die wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd met pensioen ging. Het college van burgemeester en wethouders, alle leden van het gemeen- tepersoneel en een vertegenwoordiger uit de raad waren aanwezig, toen de heer en mevr. Snoeck de zaal betra den. Door mej. De Kreyger werden aan mevr. Snoeck bloemen aangebo den. Eerst nam burgemeester M. van Ber- kel het woord. „Hij is steeds speciaal belast geweest met de plantsoenverzor ging op het sportpark en omgeving. De heer Snoeck, die als tuinbouwkun dige kon worden beschouwd zorgde er voor, dat het sportpark er steeds prima verzorgd bij lag". Als afscheids geschenk ontving de heer Snoeck van de gemeente een enveloppe met inhoud. Daarna sprak de heer G. M. Paridaen, hoofd van gemeentewerken. Namens het personeel gemeentewerken ontving het echtpaar Snoeck een paar tuin stoelen, De gemeentesecretaris J. M. Paridaen sprak behalve als gemeen te-ambtenaar ook als voorzitter van tennisclub „S.J.E.F.". Hij bracht dank voor het keurige on derhoud der tennisbanen .met omgeving Ook buiten zijn werktijd was de heer Snoeck steeds bereid geweest de banen in -een prima conditie te houden. Uit dankbaarheid bood de tennisclub hem daarom een kist sigaren aan. Badmeester P. van de Velde bracht dank voor de zeer prettige samenwer king gedurende al die jaren op het sportpark. Ook hij had niets dan lof voor het werk van de thans gepen sioneerde. Hij deed een beroep op het gemeentepersoneel voor een goede ver vanger te zorgen. Het oudste raadslid, de heer Rosseel tenslotte, bood de heer Snoeck die veel in de grond had ge werkt' een boekje aan over de opgra vingen te Aardenburg. Een rokertje coupleteerde de gift van de heer Rosseel. Clingi e Politie-diensthonden Reeds meer dere malen werden op de daarvoor aan gewezen plaats, door een team van keurmeestes van de Nederlandse Bond voor de Politie Diensthond, honden ge keurd naar diverse capaciteiten. Bij deze keuring slaagde de twee en een half jaar oude bouvier Caspar" van de wachtmeester le klas der rijkspoli tie P. Verstraeten te Clinge. Deze hond kreeg het certificaat van politie sur* veillancehond. Dit certificaat wordt af gegeven door de Nederlandse Bond voor de Politie-diensthond. De achtjarige bouvier ,,Nero" van de wachtmeester le klas der rijkspolitie J. de Beule te Stoppeldijk wist voor de vierde achtereenvolgende maal be slag te leggen op dit certificaat. Verkeersexamen. Door de rijkspo litie en het onderwijzend personeel van de r.-k. St.-Bernardusschool werden de leerlingen van de zesde klas verkeers examen afgenomen. In totaal slaagden 37 leerlingen. Hoofdplaat Raadsvergadering Vrijdagavond 9 juni komt de gemeenteraad van Hoofdplaat bijeen. De raad krijgt o.a. vier subsidie-aanvragen te behande len. B. en w. stellen voor het verzoek van de Nederlandse Stichting Consul tatiebureaus voor Huwelijks- en Ge slachtsleven af te wijzen. Positief wil het college reageren op verzoeken van de K.W.J. (maximaal 500) en van het gemeentebestuur van Roermond om een bijdrage per leerling aan de Hoger Landbouwschool van de KNBTB aldaar 100). De vergadering begint om 19.00 uur. Maandag a.s. zal het speelwerk van het carillon van de Abdijtoren worden stilgezet. Dit is noodzakelijk in verband mei voorbereidende werkzaamheden met het oog op de vervanging van het speelwerk. De tijdaanwijzing zal voor lopig normaal blijven functioneren. St.-Willibrord De heer C. F- H. Benée, penningmeester van de Woning bouwvereniging St.-Willibrord, is mei ingang van 16 augustus benoemd tot administrateur van deze vereniging. Kwadendamme Juffrouw A. Franse heeft haar zil veren jubileum gevierd als onderwij zeres, verbonden aan de lagere jon gensschool. Ter gelegenheid hiervan werd ze in de Burcht gehuldigd. De avond begon met een toneelspel van de jongens van de school. Het geheel was een t.v.-uitzending, waarin elke klas een stukje verzorgde. Na Pipo de Clown kwam de 2e klas met een feestmars. De derde en vierde klas brachten een interview en gaven een kijkje achter de schermen, waar na de hoogste klassen enkele leuke gedichten voordroegen. Daarna volgde een refceptie voor alle ouders en belangstellenden. De avond werd in de foyer voortgezet met een officiële huldiging voor ge nodigden. Pastoor De Munck citeerde in zijn felicitatie Vaticanum II om daarmee de belangrijkheid van het werk van een onderwijzeres te on derstrepen. Meneer C. Verhallên, voorzitter van het oudercomité, bood haar een rotanstoel met tafel aan. Burgemeester M. Somers prees de ju- bilaresse om haar sociale activiteiten; als laatste spreker dankte A. de Boo, hoofd der school haar voor de pret tige wijze van samenwerken. De avond werd besloten met een sere nade, die haar gebracht werd door fanfare Con Affezione. Ri!land-Bath Auto over de kop Op rijksweg 58 ter hoogte van wachtpost 20 is M. J. D. uit Kruiningen met zijn personen auto geslipt en over de kop gegaan. Volgens D. werd hij verblind door een tegenligger. Hij kwam met de schrik vrij, zijn auto werd totaal vernield. N.C.V.B. In de bijgebouwen van de gereformeerde kerk kwam de af deling N.C.V.B. Rilland-Bath in ver gadering bijeen, o.I.v. presidente me vrouw Verschuure Spreker was de heer Schoenmaker uit Zoutelande. Hij be handelde het onderwerp humor in Vlaanderen. Wolphaartsdijk Verkeersdiploma Burgemeester Beelaerts van Bloklan reikte op de verschillende lagère scholen de door de leerlingen behaalde verkeersdiplo- ma's uit. Een der leerlingen, Antoi nette van den Berg, behaalde diploma met lof. (Van onze correspondent) KAPELLE Reeds verschillende aardbeientelers konden vrijdag op de fruitveiling in KapeJIe-Biezelinge één of enkele kratjes aarbeien aanvoeren, afkomstig van de koude grond. Het is het ras Regina, waarvan thans de vruchten beginnen te rijpen. Bij warm weer mag in de komende weken op een snelle toename van het aanbod worden gerekend. De natuuraardbeien staan er in Zee land over het algemeen goed voor, maar het areaal is de laatste jaren geleidelijk gekrompen, zodat dok dit seizóen geen grote aanvoeren worden verwacht. Het vorig jaar kwamen op de veiling in Kapelle 344 ton natuur aardbeien. De prijs voor deze eer* stelingen van de nieuwe oogst lag voor de eerste kwaliteit tussen 75 en 93 cent per doos van 250 gram en voor de klasse II tussen 55 en 61 cent De landelijke oogst van natuuraard beien belooft goed te worden. In ver schillende teeltgebieden is het areaal wat teruggelopen maar in Brabant, hel belangrijkste teeltcentrum, vond nog een kleine uitbreiding plaats. Bij normale weersomstandighe* den wordt op een produktie gerekend, die nog iets groter kan zijn dan het vorig jaar. Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen deelde dezer da gen medé dat een produktie van 26 mil joen kg niet onmogelijk zal zijn dit seizoen. Het vorig jaar bedroeg de produktie van natuuraardbeien 24 mil joen kg. De weersomstandigheden in de oogsttijd spelen echter een zeer gro te rol bij dit produkt. De aanvoer van kasaardbelen is nog steeds van grote betekenis. Bij dè veiling in Kapelle-Biezelinge bedroeg de dagaanvoer deze week steeds 25.000 tot 35.900 doosjes met 2 ons aardbei en. De vraag blijft groot, zowel voor de binnenlandse markt als voor export naar België. Vrijdag werd voor de klasse I f 0,80 tot f 1,10 per doosje be taald en de klasse II werd verkocht tegen prijzen van f 0,53 tot f 0,82 oer doosje. De kiloopbrengst in de kassen ls dit jaar bijzonder goed. De prijs is ook hoger dan het vorig jaar. Bij de vel ling in Kapelle bedroeg de aanvoer van kasaardbeien vorig jaar 67 ton. Dit jaar zal dat tenminste het dubbele zijn. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Ongeveer 75 ge meente-secretarissen uit het gehele land hebben de afgelopen twee dagen hun congres gehouden in Middelburg. Donderdagavond werden de gemeen tesecretarissen, die voor een belangrijk deel van hun echtgenotes vergezeld waren, officieel ontvangen door het ge meentebestuur van Middelburg. Don derdagavond werd voor het gezelschap een show gegeven van Walcherse kle derdrachten. Gisterochtend heeft ir. F. Roes, hoofd afdeling overheid van het efficiency-bureau Berenschot een le zing gehouden over „Plannen en bestu re met hart, hand en hoofd". De dames maakten intussen excursies naar de Boulevard in Vlissingen of het abdij- complex in Middelburg. Een gezamen lijke drie-eilandentocht besloot het con gres gistermiddag. OOSTBURG Het bestuur van de Oostburgse Turnvereniging heeft een aantal leden vaardigheidsproeven afge nomen. Voor de jeugdvaardigheids- proef A slaagden: Margot Aers, Mylene Boulèe, Mi randa Brugge, Ria Buijze, Eugenie Camfens, Annelies Dees, Jacqueli ne Dhanes, Inge van Drunen, Brugit- te de Bruickere, Annie van der Hooft, Rineke Kosten, Jennie de Krijger, San dra Langendijk, Martine Mornhout, Truus Overdam, Marian de Poorter, Ria Robinson, Vera Schijve, Christie Schijve, Jaqueline de Smet, Marleen Stokkerman, Wilja van Straten, Karin Tas, Marion Verstraten. Voor de jeugdvaardigheidsproeven A. slaagden: Mark de Bruickere, Jac kie Dekker, Luuk Dobbelaere, Happij de Houck, Patrick Merci, Luuk Mis- siaen, Hans van Steen, Jackie Vader. Voor de jeugdvaardigheidsproeven B. slaagden: Ineke Boeije, Ria Bron, Marian Contant, Yvonne Fremauw, Anneke Klaver, Anneke Luteyn, Mir jam Plasschaert, Joan Risseuw, Mie- ke van Schepen, Ingrid Verctuijse, Alieske Verhage, Wilma Vermeire, Ka rin Verstraeten. Als enige jongen slaag de: Robbie van de Velde. Voor de Jeugdvaardigheidsproeven C. slaagden: Wilma Damen, Reneé Drent, Annelies Kampfens, Anita Ris- seeuw, en Carolien Termote, Jan Deurwaarder, Jean de Houck, Ance Luteijn, Brammie Moens, Jan Vader, Jaques Ploeg en Willy Vogels. Voor de Gymn. diploma A slaagden: Ronnie de Bliek, Ad Camfens, Johan Overdam, Klaas Overdam, Frans Sam Jan Verploeg en Joop Verhage, Bij de meisjes slaagden: Ada de Visser, Tin ny de Vey, Hanny Verplanke, Ilse Zonneheld, Willy van Terheijden, Joke de Roos, Annie Malkens, Joke Karre- ma en Carla Goedebuur. Bijde turnsters 3e klasse B, slaag den: Annet Fijnaut, Marlies Fnaut, Eis de Gardeijn, Ivonne Kooijman en Rita Verleije. (Van een onzer verslaggevers) AXEL Voor het eerst in de Oost- Zeeuwsoh-Vlaamse historie, heeft vol gens goed ingelichte bronnen, een vrouw als ambtenares van de burger lijke stand in Axel een huwelijk vol trokken. Mej. S- A. de Putter, ambtenares ter secretarie en sind-s enkele jaren ambte nares van de burgerlijke stand, heeft zowel woensdag als gisteren de taak overgenomen van de heer M. Oggel. Deze zeldzame gebeurtenis is een ge volg van het feit, dat b. en w. en de betreffende ambtenaren allen afwezig waren door werkzaamheden elders, of wegens vakantie- (Van een onzer verslaggeefsters) MIDDELBURG. Een zaak, die vol gens de president van de Middelburgse rechtbank, mr. P, van Empel, aanvan kelijk zo eenvoudig leek, maar steeds ingewikkelder werd, betrof de 35-jarige C. P. D. uit Terneuzen. D. werd ervan verdacht na een botsing in de Axelse- straat in Terneuzen te zijn doorgere den. Vervolgens zou hij zijn auto in de Stjjn Streuvelsstraat hebben neergezet en te voet verder zijn gegaan. D. verscheen voor de politierechter. Daar verklaarde hij, dat het verhaal niet klopte. Gisteren herhaalde hij dat tijdens een zitting van de rechtbank In Middelburg. Hij hield vol dat hij in de auto heeft gezeten en het voertuig dus ook niet in een andere straat aan de kant heeft gezet en verder is gaan lo pen. Getuige M. de F. (53), hoofdagent van de Terneuzense politie, geloofde daar niet veel van. Hij vond de auto, die hij herkende als de auto van D., in de Stijn Streuvelsstraat. De tweede ge tuige, de veertienjarige scholier M. van de M. uit Terneuzen had vanuit zijn ouderlijke woning in dezelfde straat ge zien, dat er een man uit de auto stapte. Volgens zijn verklaring moest die man D. zijn geweest. Voetsporen die ter plaatse werden onderzocht bleken overeen te komen met de afdrukken van schoenen die D. droeg. De officier van Justitie, mr. Th. Lebret wees erop, dat D. nog een voor waardelijke straf boven het hoofd hangt, en mogelijk daarom deze nieuwe zaak wilde omzeilen. Hij eiste een straf van vier weken gevangenis, waarvan twee voorwaardelijk, twee jaar niet rijden en een vergoeding van de aangerichte schade. Uitspraak op 16 Juni. 1157 Onwetend van wat er allemaal gebeurde in het Koninklijk Paleis zat doctor Polnyck in zijn leunstoel voor de haard. Toch knaagde er een vage onrust aan hem en hij trommelde nerveus met de vingers op de leuningen. Jakoning worden was toch niet zo gemakkelijk als hij zich had voorgesteld. „En dat komt allemaal door die dekselse snjidje Verholen", knarsetandde hij. „Hij heeft mijn onderzeeër in de lucht laten springen. Hij heeft Sjeerns Pond laten ont snappen. En hij heeft de KNAF-mutator in zijn bezit. Ik wou dat ik wist wat die snaak van plan was. Veel goeds zal het wel niet zijnEn wanneer hoor ik nu (ADVERTENTIES) Vraagt onze concurrerende rentetarieven HULST: Houtmarkt 6 - tel. 01140—3456 TERNEUZEN: Kersstraat 13 - tel. 01150—3553 (Van een onzer verslaggevers; TERNEUZEN Vandaag en zondag warden in „De Braakman" districts- p atroui llewed s br ij den gehouden door de verkennersgroepen van de kanaal zone. De wedstrijden worden georga niseerd door de John F. Kennedy stam van Westdorpè-Sas van Gent. Er worden verschillende sporten beoefend waaronder voetbal. Vanmiddag om twee uur wordt geopend met een „Ken uw omgeving"-spel. De zaterdag eindigt met een eucharistieviering en een kampvuur. Morgen worden de sportieve krachtmetingen vervolgd met o.a. worstelen en een roeiwedsfcrijd Rond half vijf vindt de sluiting plaats. De ongeveer tachtig deelnemende ver kenners komen uit Sas van Gent, Sluiskil, Terneuzen en Westdorpe. (Van een onzer verslaggevers) ZAAMSLAG Het college van b. en w. te Zaamslag zal maandag de raad een voorstel voorleggen om een krediet te verlenen van f 500 voor het gratis huis aan huis verspreiden van een mededelingenblad. In dit blad wordt meegedeeld hoe de gang van zaken is in de woningbouw, bejaar denzorg, de herindeling, het jeugd werk, de financiële positie van de ge meente etc. Het kan als inlegvel in het adver tentieblad van Zaamslag worden ver zorgd door de firma Slotema. Van de commissaris van de konin gin is er bij de ingekomen stukken een brief, waarin het bezoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede'Kamer wordt aangekondigd. Dit bezoek zal plaats vinden op 30 juni of 1 juli a.s. Bij deze gelegenheid zullen enige pro blemen in verband met het wetsont werp voor gemeentelijke herindeling worden besproken. Voorts zal de raad moeten beslis sen over een voorstel tot het aangaan van een geldlening bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten om te kunnen voorzien in de kosten van het bouwrjjp maken van het bestem mingsplan Noord-Oost II. (ADVERTENTIE' Alle soorten kolen NU tegen ZOMERPRIJZEN Fa. de Moor-Vlaeminck Hulst - Axel - Sassing Telefoon 01140 - 2628 GOES Christelijk Lyceum voor Zeeland. Eindexamen Hogere Burger School-A: De dameS J. Barends te Goes; A. Houterman te Colijnsplaat; J. de Ja ger te Anna Jacoba Polder; E. Kil te Goes; J. Koolstra te Kruiningen; M. Kwekkeboom te Goes; G. Lankester te Kloetinge; J. Lavooy te Hansweert; A. Maartense te Kruiningen; M. Non- nekes te Goes; M. Pikard te Kloetinge; L. Versteeg te Goes. De heren W. Cnossen te Krabbendij- ke; C. op 't Hof te Goes; H. van der Male te Goes; J, Treffers te Hans. weert. Eén kandidaat werd afgewe. zen. VLISSINGEN Gemeentelijke Avondschool voor Nijverheidsonder wijs: 3-jarige A-cursus (metaalbewerken) Geslaagd voor A-getuigschrift: J. Kleinjan, H. Lammers, M, v. d. Lin de. Afgewezen: geen. 2-jarige B-cursus (metaalbewerken) Geslaagd voor B-getuigschrift: P. Baas, W. Crucq, A. Doense, C. Meer man, P. v. Oorschot, A. Sierevogel J. Peppercamp. Afgewezen: 1 leerling. Vlambooglassen (beginners) J. Huis- zoon. J. Keijmel, C. Weeland, Y. Kuo, F. Slim J. Knolle, L. Kloet, L. Adriaan- se, E. Gaspersz, D. Tilaley M. Roelse, Afgewezen: 3 leerlingen. Vlambooglassen (gevorderen)J. de Visser, A. v. d. Putte, A. Adriaanse, W. Albregtse, P. de Buck, D. Louws, J. Honings, J. Talahatu, B. v. Mieg- hem, O. Singadji, W. Bakker, J. Lie- vense, P. de Moor, F. Lekatompessy, H. v. Veenendaal, A. Adam. Afgewe zen: 3 leerlingen. Autogeenlassen (beginners)J. Lie- vense, N. Wiegmans, M. Turczynowicz, M. Kneepkens, C. Heere, P. Pattenier. Afgewezen: 5 leerlingen. Autogeenlassen (gevorderden) C. Schout. Afgewezen: geen. PERSONENWAGENS Morgen, zondag 4 juni: Hans». 0.16 en 12.49 uur; Terneuzen li**11 uur; Vlissingen 11.48 en nu» meldinge: 0.51 en 13.22 uur. Maandag 5 juni: Hansweert- i» i 13.32 uur; Terneuzen: 0.32 en lini Vlissingen: 0.04 en 12.29 uur- w."®) dinge: 1.41 en 14.10 uur. we* Dit weekeinde wordt als volgt waar genomen: KLOOSTERZANDE: dokter Buwalda, telefoon 01148211. HULST: dokter Niesten. CADZAND, RETRANCHEMENT, SLUIS EN ZUIDZANDE: dokter Bom uit Cadzand. TERNEUZEN: dokter Hoving, tel. 2445. AARDENBURG EN OOSTBURG: dok ter v. Hof uit Aardenburg, telefoon 01177—366. BIERVLIET, HOOFDPLAAT EN IJZENDIJKE: dokter Lockefeer uit IJzendijke, telefoon 01176366. MIDDELBURG: Gispen tel. 4664. VLISSINGEN: zaterdag Vader tel. 2472, zondag Wartena tel. 3933. GOES: v. Peer tel. 5306. BORSSELE EN NIEUWDORP: Gelderblom tel. 01195327. HOEDEKENSKERKE EN KWADEN DAMME: Kole tel. 01193—262. DRIEWEGEN EN 'S-HEERENHOEK. OVEZANDE, LEWEDORP: Van Op- dorp tel. 01105280. 'S-HEER ARENDSKERKE, WOLPHAARATSDIJK, HEINKENS- ZAND: Vos tel. 01198—231. KRUINGEN, HANSWEERT, KRABBENDIJKE, RILLAND-BATH: Donker tel. 01134—544. WIJKVERPLEGING IJZENDIJKE, BIERVLIET EN HOOFDPLAAT: zuster Snel uit Biervliet, tel. 01152—216 (b.g.g. 008). BRESKENS, OOSTBURG, CADZAND EN ZUIDZANDE: zuster De Jonge uit Cadzand, telefoon 01179367 (b.g.g. 008). SLUIS, AARDENBURG EN EEDE: zuster Leusen, tel. Aardenburg, tel 01177—367. HOEK, PHILIPPINE EN SLUISKIL: zuster Hillaert uit Zandstraat, tel. 01157—435. CLINGE, ST. JANSTEEN EN NIEUW- NAMEN: zuster Verver uit Klooster- zande, tel. 01148220. HULST EN NIEUW-NAMEN: de heer Brom uit Nieuw-Namen, tel. 01144-227. WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN: de heer Van Veen uit Oostburg, tel. 01170—2693. SAS VAN GENT, ZAAMSLAG EN AXEL: de heer De Haas uit Zaamslag telefoon 01153366. WALCHEREN: de heer Elzerman, telefoon 011005292. APOTHEKERS: GOES: Goese Apotheek tel. 7104. MIDDELBURG: v. d. Boogert tel. 2789. TERNEUZEN: Klaassen tel. 2090. VLISSINGEN: v. d. Kleine Mulder tel 2730. TANDARTSEN WALCHEREN: Peeters, Houtkaai 7, Middelburg, tel. 01180—2565: zaterdag 9—10 vm. en zondag 1112 v.m. (ADVERTENTIE) voor iedere koper van een nieuwe of gebruikte wagen op de zaterdag 3 juni en zondag 4 juni a.s. aantrekkelijke attentie voor iedere bezoeker. Iets leuks voor uw kinderen. Heerlijk vers kopje koffie. Boeimeersingel 6 MIDDELBURG ,i City 20 uiir Top-secret Djiboeti 1U| Molenwater 9—18 uur Miniatuur Walcheren GOES Grand 20 uur Katten 18 j£ar VLISSINGEN Alhambra 20 uur Katten 1® jaar TERNEUZEN «tob Grenulaan 34: Expositie werken K»®| Kollwitz j.,.1 Luxor 20 uur Nevada Smith M p| VEERE Kunstzaal van Lier 10—17 uur Werken van H. Bieling Stadhuis 14 uur Raadsvergadering KOEWACHT Kint 16 uur Schieting HULST Bioscoopgebouw 20 uur Fantomas slaat weer toe eindelijk eens iets van Kille KlanskyEn juist zo ver was de doortrapte doctor met zijn gepeins ge vorderd, toen het schelle rinkelen van de telefoonbei de gespannen stilte in de kamer doorbrak. „Da's Klansky!" riep hij, en gejaagd sprong hij op het tele foontoestel af. Doch als een donderslag bij heldere he mel klonk hem daar de rustige stem van smidje Ver holen in de oren zijn ergste vijand smidje Verho len, die poeslief zei: „En hoe vaart ge dan wel, mijn waarde doctor Polnyck? Als ge het zo goed maakt als ik, dan kunnen we misschien tot zaken komen, Ik dacht zo, dat u misschien wel interesse had in de KNAP-mutator." „V Verholen.^ stamelde doctor Polnyck. TClanS"* ófil1 KI. .klansky - Eilaas, de boven» een zeer beklagenswaardige toe™ wief1»Zgt oude boom, die zachtjes heen en (2ebrad» wind. Hij had er weliswaar het '®ve" 1dwintif erg prettig voelde hij zich niet daar a jdieUiJ hoogte boven de grond. „Als bosarl,e!. jLilf ik dood....", jammerde hij. En een verM"„g neden hem keek het geheel met aan en mompelde: „Daar hangt een wat aan de hand wezen?" GOES Grand 19 uur Komplot der gangsters 14 laar 21 uur Katten 18 jaar MIDDELBURG City 20 uur Top-secret Djiboeti t, Electro 19 en 21.15 uur De Vikingen komen 14 jaar Miniatuur Walcheren: Geopend van l 18 uur. M TERNEUZEN Galerie J 34: 14—17 uur Tentoonstelling Wegwerp Luxor 20 uur Nevada Smith H i„ I Grenulaan 34: Expositie werken K5iv Kollwitz 18 VEERE Kunstzaal van Lier 10—17 uur K™ tie werken van H. Bieling KEMSEKE PAAL A. de Bakker: 15 uur Schiet™» KOEWACHT J. de Guchteneire 15 uur Schietin. Kint 15 uur Schieting OOSTBURG Ledel 20 uur Het bloedritueel ïs» i, Zombies 14 jaar HULST Bioscoopgebouw 20 uur Fantomas slaat weer toe P. Leeraert-Nys 15 uur Schietin. 't Jagertje 14 uur Fancy fair AXEL Centrum 20 uur Nog wat nletrai Pussycat 14 jaar BIERVLIET Markt 14.30 uur Drumbandshow VLISSINGEN Alhambra 19 uur De gendarme in New York al HENGSTDIJK E. de Kort 15 uur Schieting CLINGE L. de Vylder 15 uur Schieting Cede Vlis k_ MIDDELBURG City 14.30 en 20 uur Top-secret Djiboeti 14 jaar Electro 15.30 en 19.30 uur De man met het gouden pistool Kil Molenwater 918 uur Miniatuur Walcheren GOES Grand 21 uur Katten 1® jaar 15 en 19 uur Komplot der 14 jaar VLISSINGEN Alhambra 21 uur Katten 18 jaar 15 en 19 uur De gendarme in New Yri| alle leeftijden TERNEUZEN Grenulaan 34: Expositie werken 1 Kollwitz Luxor 14.30 uur Flipper en de pi alle leeftijden 17 en 20 uur Nevada Smith 14 litil PAAL-GRAAUW J. Verras 15 uur Schieting AXEL Centrum 20 uur Nog wat nieuws van Pussycat 14 jl ZUIDDORPE A. de Block 15 uur Schieting HENGSTDIJK P. v. Dijk 15 uur Schieting BOSCHKAPELLE 13.30 uur Wielerkoers HEIKANT Dorp 14.30 uur Muziekfestival KOEWACHT A. de Schepper 15 uur Schieting t| bastiaan A. v. Overloop 15 uur Schieting A. de Kind 15 uur Schieting OOSTBURG Ledel 14 uur De zoon van Tarzan a.l. 16.30 en 20 uur Het bloedritueel de Zombies 14 jaar HULST Bioscoopgebouw 14.30 uur De wraak der piraten 14 jaar 18.45 en 21 uur Fantomas slaat ro| toe (Van een onzer verslaggea UTRECHT J. J. Deckers en G. van Iwaarden uit Krab gaan naar Spanje. Zjj vertegel gen volgende ma,and ons land b ternationale beroepenwedstrijd drid, omdat zij bij de nationale i den in Utrecht een .eerste plaats bereikt. M. Bolier ui' Rilland-Bath ls e< vogel. Hij behaalde ook een eer, (met vliegtuigbouwplaatwerken zijn beroep komt niet op de lijst drid voor. Hiij blijft dus thuis. Bredanaar Deckers gaat zijn bi om met booglassen hoge ogen te G. van Iwaarden hanteert in M< schilderskwast. Tijdens de prijsuitreiking in door de heer J. Wils voorzitter Vereniging ter Veredeling van 1 bacht, bleek J. M. Jansen uit donksveer in de afdeling schoe een tweede prijs te hebben beh De V.V.A. heeft dit jaar de be manifestatie voor de vijfde act volgende maal gehouden. In 196: 90 jongelui uit 10 beroepen aan i strijden mee. Dit jaar waren er I gens uit 43 beroepen. De manifestatie trok de afgelo gen bijna 16.000 bezoekers, mee: lieren die nog een beroepskeuze maken. In vergelijking tot vol waren er nu 4000 bezoekers m 1962 kwamen er 14.000 personen een kijkje nemen. (Van onze correspondent] HEIKANT Zondag 4 juni internationaal muziekfeest word houden waaraan buiten de or rende muziekvereniging „Heikar zal worden deelgenomen door doen door Vermaak" te Clinge Gedacht te Graauw, St.-Cecilia Klinge (B.), Vrijheid Eendra Lamswaarde, Excelsior te T Eendracht maakt macht te Koe St.-Jan te Sint-Jansteen en de dezonen te Nieuw-Namen. He ziekfeest zal zaterdagavond om worden geopend met een concer kiosk door de muziekvereniging kant" Na afloop van het muzi zal de accordeonvereniging Con een uitvoering geven op de kio VA, ZONDAG wordt er een speciale I naar hem genoemd. „Ik doe nan mee", zegt hij, ,,met vier c maar Angerville is een heel e le zijn pas ziek geweest. Ze h gegeten van vergiftigd graa i net nou maar niet te warm is dan gaan ze drinken en dat eenmaal zo: dan hebben ze 1 naast meer". p-Ferm°M uit Sluiskil ZWI tachtig jaren het: oudste l Vro* »se duivennulatschappi. hl k'-welke vereniging vori ril, é,ang iubileum vierde, manr f-n nou zeventig ja gjj,ar JWenhjk was ik het al LnZl f laar' Dat was vie toe of n mn Sluiskn naar Kot korS" °vers>ag "m duiven een ltl* v?r9eet nooit, dat te Hnnl lï donker bij de zant? kwamen en daar i gefsvïrieor0kRn- Een mn d ftebhiJ zlJn sel'oen. Nou, den" 1 nog steeds niet Zelt een beetie andt grien L?rc:vpen< terwijl hij staat te „ree-'e in de aarda tdndbouui,aalen- Tot 1955 nog voor 9%°efst nu I b'j en die plez\er nijjn eigt de buren tIT dochter nationale h, trouwens een lk de tuin vn~laV; Van de we Zelzate vnn V171 kleindocl niet zavpoi Sedaan Da's al tUlenol Werk' hoortk ht v Ben°eg om m'n krant te •\DÏP nog,' grt te ^eterVTeerChten dac Baat het I n aardigheid ac dragen lk hï W om grote eens eèn l hennner me n joon hl er n A:vel een haddenW°nnen met vie dronken mtuurlijk wel mdden nn frs hadden Platen\tLTraat iedere \'"am uLTlTT En toen vier n lot ke n

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 2