Fotonieuws van Le Bourget Toekomstige mens geen schoonheid DANK ZIJ KNVB-ARCHIEVEN SV Oostburg viert het veertigjarig bestaan Marine gaat weer naar Chatham Vragen rond de Russen Liederen van Theodorakis verboden DAGBLAD DE STEM VAN W Papandreoe naar Verenigde Staten? ENORM BREIN OP TENGER LICHAAM COMPUTER INTELLECT BLOED Oorlog Protest Toto Pech Duitse chauffeur dood bij Geffen 4 - - mi||M f v Van links naar rechts en van bo ven naa«r beneden: „Dans l'Esprit de Lindbergh", zo luidt het motto waaronder de Ame rikanen hun unieke lucht- en ruim tevaartinzending op Le Bourget hebben geplaatst. Hier de „Spirit of St.-Louis" de luchtwaardige replica van het toestel waarmee Lindbergh veertig jaar geleden de Atlantische Oceaan kruiste. De Frans-Britse supersone straalreus „Concorde" is het klap stuk van de luchtvaartsalon op Le Bourget. Dit model op ware groot te heeft alles wat de echte Concor de ook zal hebben, op de vier Snecma-Bristol-Siddely-motoren na. Het is geheel van metaal. Het heeft 2,5 miljoen gulden gekost. Nog eens de Concorde, nu ge zien vanuit het vrachtruim van een ander vliegtuig. Belangwekkend is dit experi mentele raket-vliegtuig de X15-A van het Amerikaanse bu reau voor ruimtevaart NASA. In de Sovjet-hal" op Le Bour get tonen de Russen met opmer kelijke en van zelfverzekerdheid getuigende openhartigheid model len op ware grootte van satellieten de Molnya, de Lunar 8 en 10. de Proton, een Rosmos-weersatel- liet, het ruimteschip Vostok-1 en de Venus-3 (foto). Dé grote sensatie van de Sovjet inzending is deze reusachtige 24- motorige draagraket met op de neus een Vostok-ruimteschip. „Het geheim" van de uitzonderlijk krachtige Russische raketten uit de dagen van Joeri Gagarin bleek te bestaan uit het verzamelen van op zich vrij lichte raketmotoren, het zogenaamde „bosje wortelen-ef fect. Met de ontwikkeling van verti caal opstijgende en landende straal vliegtuigen (VTOL) heeft men wei nig geluk. Het meest succesvol zyn hierbjj de Britten geweest. Hier hun nieuwste VTOL-jager, de Har rier. BEN HAAG (ANP) Van 10 tot en lllet 18 juni a.s, zullen langs de rivier e Medway in Engeland feestelijkhe- en worden gehouden ter herdenking, a 80 jaar geleden admiraal Michiel tnnLaanSZOnn de Huyter de befaamde naar Chatham ondernam. ..HollS8!"1 'j?™8 Z!d hr- ms- jager brengen n£, b°t 12 juni een bezoek 16 iimi Sheerness en van 12 tot facat vall.Chatham' terwijl hr. ms. taoekflV? J1 tot 16 juni een aan Gillingham zal brengen. te 13 "f; Holland zal op 18 juni a.s. ken NertJ™?'1 Den Helder vertrek- tenant-nS ,s grootste zeeheld, lui- 'en boord Ruyter, zal de reis ken en danetü i ms' Holland raeema- van Bennemd°e'u ?rt voor 'let vertrek kelijke eerh.mr m' met de gebrui- ontvanEen n„ n.aan boord worden Holland matrozen van hr. ms. anno 1667 ru/L fo ieed zi'n in tenus nen". gekiend Helderse „scho- 'W. zullen het sèm "S d.e mode van die "en het schip uitgeleide doen. ^inemo?;efaPel. der koninklijke Laro zal in cuPIteln"dttecteur J. Ingham LeeHmess; Chatham Hjenten van hr mu"'u T'1 detache- Ekeerness en Chi?n HoLland en Fret in levens zal de zu'len paraderen. S^edstrhd i:dzea C1«b" een zee- j°ek van Holland11' '?le 10 '™i v00r Je namiddag va?\i Z starten en op rlvier zal efndjen ]Um °P de Medway rtCh^"Najadï'ttvaCn d~1Jmder meer het Jachtclub deeLnemen?"1'1"^6 Ma' (Van onze luchtvaartredacbeur) PARIJS Voor de tweede keer in successie hebben de Russen in Parijs een opvallend grote forma tie van oiviele vliegtuigen en heli copters neergezet. Op het gebied, van de public relations gaan ze zich haast te buiten aan westers- kapitalistische methoden. In kleu- renfolders worden, de kwaliteiten van de vliegtuigen breed uitgeme ten, Het lijkt er dus op diat zij ook een aandeel op de westerse lucht vaartmarkt willen komen opeisen. Het blijft echter de vraag of ze dat lukken zal. Met uitzondering van hun grote helicopters, waarvoor ook hier veel belangstelling be staat, laten ze niets zien wat de Europese en Amerikaanse indus trieën niet al lang zelf produceren en verkopen. Een andere open vraag is wat de positie van Rusland zal zijn in de Amerikaans-Europese concur rentiestrijd. In hoeverre zal ook de Sovjet-industrie zijn invloed doen gelden op de Europese. Of een beangstigende vraag voor de Amerikanen zal de Russische industrie eerlang op de een of andere manier deel uitmaken van Europese ATHENE (AP) Het Griekse mili taire regime heeft donderdag alle lie deren en muziek verboden van Mikis Theodorakis, de componist van „Zorba de Griek". Theodorakis (42), vroeger afgevaar digde van de nu ontbonden verenigde democratische partij EDA. houdt zich schuil sinds de machtsgreep van 21 april. Volgens tegenstrijdige berichten zit hij of in Parijs of is ergens in Grie kenland ondergedoken. De chef van de generale staf, gene raal Odysseys Angelis, gaf als reden van het totale verbod, dat de liederen van Theeodorakis, die vroeger leider was van de ontbonden communistische jeugdbeweging Lambrakis, „een middel van contact tussen communisten vor men". Het vertolken van Theeodorakis' .lie deren op welke wijze dan ook is in het gehele land verboden. Zijn werk werd al twee jaar dbor de staatsradio ge boycot, maar overal in nachtclubs en taveernes gezongen. Ook de liederen van alle ontbonden politieke verenigingen zijn verboden omdat zij politieke hartstochten aan wakkeren en tweedracht onder de bur gerij zaaien". Overtreders van het verbod zullen voor de krijgsraad komen. ATHENE (AFP) Volgens de Griekse radio overweegt de regering de voor malige minister van buit. zaken Andreas Papandreoe langs legale weg het Griek se staatburgerschap te ontnemen. Dit kan volgens de radio die een ver klaring van minister -van binn. zaken generaal Patakos aanhaalde, pas ge beuren na een proces tegen de zoon van ex-premier George Papandreoe en als is vastgesteld dat Andreas nog recht kan doen gelden op de Amerikaanse na tionaliteit. Daarna zal de kwestie van uitwijz.ng en de datum daarvoor bestu deerd worden, aldus de radio. CAIRO (AP) Als de bevindingen van de Egyptische geleerde dr. Mo hammed Samir Loefti van de univer siteit van Alexandrië en de daaruit ge trokken conclusies van een Amerikaan se elektronische computer juist blijken te zijn, zal de mens van de toekomst allesbehalve eenschoonheid zijn in tegendeel. Zijn abnormaal grote hoofd zonder onderkaak zal worden gedragen door een tenger, uitgemergeld lichaam. Zijn problemen zullen geheel anders zyn dan die van de mens van onze da gen en zijn enige voedsel zal bestaan uit pillen. Dr. Loefti heeft zich de laatste drie jaar beziggehouden met een program ma van wetenschappelijk onderzoek, ten doel hebbende, te bepalen hoe de mens van de toekomst er uit zal zien. Dit programma, dat tot dusverre 100.000 dollar heeft gekost, wordt uit gevoerd onder auspiciën van de univer siteit van Alexandrië en de universi teit van Michigan. Dr. Loefti en een groep geleerden ontdekten in 1964 in een woestenij dicht bij de Egyptisch-Soedanese grens ver scheidene voorhistorische begraafplaat sen. Zij groeven daaruit 10.000 sche dels op, die uit 2000 jaar voor Chris tus dateerden. De schedels werden schoongemaakt en geclassificeerd, waarna de geleerden er 3.000 uitzoch ten voor nadere bestudering. „Wij hebben waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis, kosmische stralen gebruikt voor het fotograferen van deze schedels", vertelde dr. Loef ti. Dit was de eerste fase van het program. De tweede was, met behulp van deze stralen de schedels te fotograferen van mensen, die thans in hetzelfde gebied leven. De bestudering van de foto's stelde d^ geleerden in staat, hun waarnemin gen over de veranderingen in de men selijke schedel in de loop der eeuwen op schrift te stellen. Deze gegevens werden vervolgens naar de V.S. gezon den, waar geleerden van de universi teit van Michigan met behulp van een elektronische computer de derde fase van het programma uitvoerden. „De resultaten waren verbijsterend en onvermoed", aldus dr. Loefti. „Zij wijzen op een volslagen omwenteling in de mens van morgen. Het mense lijk intellect zal alle aspecten van het leven beheersen, de voeding, de om geving, de ziekten en zelfs de geeste lijke ontwikkeling". Hij zet uiteen, dat de resultaten wij zen in de richting van „een mens met een enorm brein, gedragen door een enger, uitgemergeld lichaam, die uit sluitend zal leven van pillen, terwijl hij zijn onderkaak geleidelijk zal ver liezen". „Zijn bloedsomloop zal gebrekkig zijn omdat het grootste gedeelte van het bloed de enorme hersens moet voeden de overige delen van zijn lichaam zul len de indruk maken ziek te zijn, om dat slechts weinig bloed ze zal berei ken", aldus dr. Loefti. Hij voegt hïiraan toe: „Het toene mend gebruik van pillen zal zijn maag tot een zwak orgaan maken". Volgeijs dr. Loefti zal de man van morgen niet bang zijn voor ziekten, die worden veroorzaakt door microben aangezien de wetenschap die naar zijn mening tegen die tijd zal hebben over wonnen, maar de mens van de toe komst zal onderhevig zijn aan zulke ziekten als hersenembolie, hartverlam ming en suikerziekte als gevolg van de grote omvang van zijn hersenen en zijn precaire bloedsomloop. (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG Eén ding staat tenminste vast: de SV Oostburg werd veertig jaar geleden opge richt. Hoewel", bekent de heer Ph. A. de Vuijst, die zelf onge veer 23 jaar voorzitter is gewpest, „dat hebben we ook van anderen moeten horen. Zelf hebben we dat niet kunnen nagaan, om de een voudige reden dat al onze boeken bij het bombardement op Oost burg in 1944 verloren zijn ge gaan". S.V. Oostburg is alleen daarom al een unieke club in Nederland. Dank zy de KNVB-archieven heeft men de leeftijd kunnen achterhalen, maar over de om standigheden waaronder de club werd opgericht en door wie dat gebeurd is, heeft men geen spoor kunnen ontdek ken. „Ik heb wel een paar bestuursle den gekend uit de beginperiode", aldus de heer De Vuijst, „maar naar mijn me ning kunnen zij geen van alle aanspraak maken op de titel oprichter." Bovendien is de Oostburgse voetbal club ouder dan veertig jaar. „Ik heb nog voor 1927 gevoetbald", verklaart de oud-voorzitter, die nu nog als consul actief - is in de voetballerij. ,,Dat jaar wordt min of meer gemakshalve aan gehouden als jaar van oprichting omdat de club toen in officieel competitiever band ging spelen". Er zijn dus nogal wat onzekerheden omtrent de periode voor de laatste we reldoorlog. Iets waarom het huidige bestuur van de s.v. Oostbürg overigens niet al te rouwig is, want vanmiddag start de jubilerende vereniging met een groot juniorentoernooi, waaraan niet minder dan negen clubs met 24 elftallen zullen deelnemen. De wedstrijden wor den gespeeld op het hoofd- en bijveld van het gemeentelijk sportpark en op het naburige voetbalveld van de katho lieke HBS, dat voor dit doel gratis be schikbaar werd gesteld. De competitie-geschiedenis is er een van ups en downs, zoals gebruikelijk in de voetbalwereld. Van de eerste periode (dus tot aan de oorlog) is bekend, dat s.v. Oostburg zich na een succesvolle beginfase steeds in de derde klasse van de KNVB (toen nog NVB) heeft weten te handhaven. Toen in 1940 de NVB- competitie werd stilgelegd is er een noodcompetitie ingesteld, waarbij Oost burg in de tweede klasse uitkwam. „Dat stelde overigens niet zo veel voor", meent secretaris R. L. van Pamelen. „Het was wat de kwaliteit van het voetbal aangaat op geen stukken na te vergelijken met de normale competitie." Ruim vijf jaar na de oorlog degra deerde Oostburg samen met streekge noot Aardenburg uit de derde klasse KNVB naar de afdeling Zeeland. Niet xoor lang echter, want via het kampioenschap in de Zeeuwse afdeling kwam Oostburg een jaar later weer glorieus terug. Nu echter in de inmid dels aan het systeem toegevoegde vierde klasse, waar de Oostburgse elf met wis selend succes tot en met het seizoen 1963/'64 het hoofd boven water konden houden. Toen ging het weer mis. Op een tragische manier deze keer, want het terugtrekken van het eerste elftal van Yerseke uit de vierde klasse gaf Oostburg even de (valse) hoop in de KNVB te kunnen blijven. Het hoofdbe stuur besliste echter negatief op het West-Zeeuwsch-Vlaamse verzoek en Oostburg daalde voor de tweede keer na de oorlog af. Het elftal herstelde zich echter be wonderenswaardig snel van de morele dreun, die de KNVB-beslissing hen had toegediend. Na een spannende eindfase werd het kampioen van zijn afdeling. Hoe spannend het er aan toe ging blijkt wel uit het volgende overzichtje: Oost burg stond, uitgespeeld, twee punten voor op Walcheren, dat echter nog een wedstrijd voor de boeg had en dus nog volop uitzicht had op tenminste een be slissingswedstrijd tegen de Oostburgers. De teleurstelling' van een jaar tevoren werd nu echter ruimschoots gecompen seerd: Walcheren faalde jammerlijk en verloor de laatste wedstrijd met 1-2. En om de vreugde compleet te maken: Oostburg won het protest dat het nog had lopen naar aanleiding van de wed strijd tegen Jong Ambon, naar Oostburgs overtuiging ten onrechte geëindigd in een 3-3 gelijk spel. „De scheidsrechter was", aldus Je heer Van Pamelen, „ove rigens beslist niet ten onrechte bang voor Jong Ambon. Nogal opvliegend, weet u, die jongens. Daarom keurde hij, toen wij met 2-1 voor stonden een doel punt van ons af, terwijl het toch een absoluut haarzuivere goal was. Voor de arbitragecommissie gaf hij later zijn fout ook eerlijk toe." Oostburg speelt nu dus weer twee sei zoenen in de vierde klasse. Vorig jaar haalden de rood-zwarten de eindst-eep ruimschoots als goede middenmoters, maar dit jaar ging het heel wat moeilij ker. En dat ondanks het feit, dat het elf tal dit jaar voor het eerst' door een ge diplomeerd trainer, de heer J. Franken uit Terneuzen, wordt geleid. Ook nu was de laatste fase van de competitie een marteling voor de Oostburgers. Gerekend naar de toch geringe be volkingsdichtheid in West-Zeeuwsch- Vlaanderen heeft de s.v. Oostburg be paald geen reden tot klagen als het om het ledental gaat: 150 mannelijke Oost burgers hebben zich in de roodzwarte kleuren gestoken. Maar de vereniging zit, zoals trouwens de gehele streek, met één groot probleem: het grote ver loop. De jonge mensen, vooral als zij studeren, trekken rond hun twintigste verjaardag de streek uit. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de voet ballerij. Een andere moeilijkheid vormen de financiën. „We redden het net", vertelt de secretaris, die druk bezig is met de voorbereidingen van het jeugdtoernooi. „Dank zy de toto, zo mogen we het in alle eerlijkheid wel stellen. Want van de entreegelden kunnen we er in de verste verte niet meer komen. Dat tele visie-voetbal verwent het publiek te veel. Het komt niet meer kyken naar wedstrijden in de lagere afdelingen. Dat kunnen we duidelijk merken, iedere zondag weer". Al deze sombere uitspraken ten spijt wordt het een groot feest. Sportief hoog tepunt is uiteraard het toernooi van vanmiddag: de voetbalverenigingen Terneuzen, Terneuzense Boys, Corn. Boys, Breskens, Aardenburg, Sluis en Oostburg werpen ieder drie elftallen in de strijd, terwijl het A- en B-elftal van Schoondijke zal worden aangevuld door het C-team van Biervliet. De wedstrij den beginnen om 13 uur en zullen ver moedelijk tegen 19 uur zijn afgelopen. Onmiddellijk daarna zal burgemeester J. L. van Leeuwen op het hoofdveld de prijzen uitreikan, De feestelijkheden zullen worden voort gezet op zaterdag 17 juni met een recep tie in het clublokaal bij café „Chez René" op de Markt, van 16.30 tot 18 uur. Op dezelfde plaats zal 's avonds om half acht voor leden en denateurs de film over de wereldkampioenschap pen voetbal van 1962 (in Chili gehou den) worden vertoond. In de pauze zal dan de uitslag van de verloting, die de jubilerende club heeft georganiseerd, worden bekendgemaakt. „Dat het dit seizoen niet zo best ging allemaal", meent secretaris Van Pame len, „is absoluut niet te wijten aan on ze trainer. Integendeel, want hij werkt voortreffelijk. Wij hebben alleen ontzet tend veel pech gehad." Dat blijkt wel uit zijn opsomming: 3 talentvolle voor hoedespelers verdwenen in het afgelo pen seizoen: rechtsbuiten J. Verhulst, rechtsbinnen R. de Badts en midden voor J. Ruiter. Voeg daarbij nog het keepersprobleem, dat volgend seizoen vermoedelijk nog veel zwaarder zal gaan wegen: „Een jaar geleden", aldus de secretaris, „beschikten we over drie' goede keepers. En nu zitten we zon der. GEFFEN Op de rijksweg 55 ('s-Her- togenbosch-Nijmegen) is de 24-jarige Duitse chauffeur C. Chuerken uit Hom burg om het leven gekomen. Hfij be stuurde een trekker met oplegger en is door onbekende oorzaak van het weg dek geraakt en tegen een boom aange reden. Het slachtoffer is kort na aan komst in het St.Anna ziekenhuis te Oss overleden. Zijn bijrijder, die licht gewond raakte, werd in dit ziekenhuis opgenomen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 23