iWB MICHELIN X De „meesterlijke" vooruitzichten van een machinist N.V. AUTOBUSCHAUFFEURS vakbekwame electromonteurs pijpfotolassers rk Eerste verpleegster tussen zeekastelen en rijnaken adjunct-commies-A over elektromonfeurs pijpfitters „0RI0N" een adspirant-tekenaar leerling-verpleegsters CONTACTLENZEN GEMEENTE BREDA GEZINSKREDIET «ff ^■4 NU: banden controleren MICHELIN X Benelux Staal- en Constructiewerken P.V.B.A. Nieuwe Bejaardenflat Oldenhove te Overveen met 80 appartementen zoekt omstreeks juli 1967 (Intern) ter assistentie van de Directrice tussen 30 en 45 Jr. Gelieve uw sollicitatie (met recente pasfoto) te richten aan de Directrice Mej. M. M. Brans, Ern. Caslmlrlaan 74. Overveen. KOM VOORUIT BIJ DE KONINKLIJKE W MARECHAUSSEE GEMEENTE MIDDELBURG 90 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 3 JUNI 1967 Alle advertentie-opdrachten worden uitge voerd overeenkomstig de Regelen van het Advertentiewezen, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel in Nederland. Direct contant geld. Voor huisinrichting, kleding, vakantie, auto, enz. AI meer dan 300.000 gezinnen gingen u voor. Zonder borg aan ambtenaren en andere vaste werknemers. Snel en discreet. Wette lijke voorwaarden. Kwijtschelding bij overlijden. Vraag inlichtingen bij N.V. NATIONALE VOLKSBANK Rotterdam, Mauritsweg 45, tel. 135743 Tevens in Amsterdam en Den Haag cezinscrediet 1020 DE BANKIER VAN UW GEZIN Ons specialistenadvies is gratis, maar goud waard«ï3t specialisten in montage. - - voorlichting In bandeneconomte balanceren en uitlijnen vulconiseren en coveren. nieuwe en gebruikte bonden Eindhoven Heezerweg 42, td.( 040 16155 Breda Koele Mei 6, tel.(01600)41550 remvermogen «veiligheid acceleratie rijgenoegen Alle goede eigenschappen van Uw wagen kunnen nog worden verbeterd door montering van moderne banden, die aan de allerzwaarste eisen vol doen enorme levensduur benzine besparend 1 yV ./-.'Vy:./ -j y yyy y yyy-y::, j y |y i «jwiy N' t W&M i Machinist is een heel apart beroep. Niet voor niets wordt hij „meester" genoemd. Het is dan ook een meesterlijk gevoel om pakweg 2500 pk (onze locomotieven variëren van 407 tot 3870 pk) volledig te beheersen bij zo'n snelheid van 120 km per uur. Veilig loods je de trein door het land; langs een stuk van de 3.000 km spoorbaan. Via wissels en seinen sta je voortdurend in contact met collega's in het grote NS-bedrijf. Een sluitend samenspel in veiligheid. Natuurlijk heeft een machinist een gedegen opleiding achter de rug. Daar zorgt NS voor! En de verdiensten? Die zijn best in orde! Werken bij NS biedt unieke voordelen voor u en uw gezin. Zo heeft u belangrijke reisvoordelen in binnen- en buitenland, een gunstige vakantieregeling en voor later... een welvaartsvast pensioen. Opleiding: L.T.S.-elektrotechniek, machinebankwerken, automonteur of volledige opleiding VEV-sterkstroom. Leeftijd: 20 t/m 34 jaar. Misschien hebt u familie in het Westen, waar u dichter bij wilt wonen Misschien houdt u van de gezelligheid en de mogelijkheden die grote steden u bieden? NS maakt het u mogelijk een goede toekomst op te bouwen in een prettige werkkring te Amsterdam. Wilt u meer weten, zend dan nevenstaande bon aan N.V. Nederlandse Spoorwegen, Dienst van Personeelzaken, 2e Afdeling, Utrecht. 76/3-6/lB Naam: Adres: Woonplaats: Leeftijd:Opleiding: Standplaats: Amsterdam BREDA vraagt wegens uitbreiding van haar diensten in het district in het bezit van: het rijbewijs B.E. (leeftijd 21-30 jaar) of het rijbewijs B.C.D.E. (leeftijd 21-35 jaar). 5-daagse werkweek. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan het districtskantoor Tram singel 114 te Breda, of uitsluitend persoonlijk op zaterdagmorgen 8.30 uur. BRITSELEI 28 ANTWERPEN en NIEUWSTRAAT lOd, NIJMEGEN vraagt voor haar diverse grote werkobjecten in Holland voor onmiddellijke indiensttreding met V.E.V.-diploma Voor België met N.V.L. en Certificaat. Zeer hoog loon 6% vakantietoeslag. Aanmelden telefonisch bij de heer W. Knaap, telefoon 010—140196. In de imposante bedrijvigheid van een haven- trefpunt van internationale scheepvaart- werkt bijna onopvallend de Koninklijke Marechaussee. In het kader van de hun opgedragen grensbewakingstaak controleert de Marechaussee de grensoverschrij- dingsdokumenten van de opvarenden. Hierbij wordt o.m. nauwkeurig gelet op ongewenste vreem delingen, verstekelingen en Illegale in- en uitvoer van wapens en munitie. Ook hier heeft de Mare chaussee een belangrijke en vooral afwisselende functie. De andere taken? Surveillance- en opspo ringsdiensten t.b.v. de drie krijgsmachtdelen, regeling van het militaire wegverkeer, het Indien nodig verlenen van bijstand aan de burgerpolitie, begeleiding van hoge buitenlandse autoriteiten, en de eretaak: de zorg voor de veiligheid van H.M. de Koningin en de leden van Haar Huis.Voelt u voor dit veelzijdige werk en wilt u meer bijzonderheden, zend dan de coupon in en u ontvangt de nodige inlichtingen. Aannemlngsvoorwaarden: leeftijd 17 t/m 25 jaar, tenminste 1.75 m lang, goede ogen, Ned. nationaliteit, ongehuwd, LO. en enige jaren voortgezet onderwijs. f*f\\ IDrtKI Aan de afd. Personeelspubliciteit, UWUrUlll Grote Marktstraat 40, Den Haag. Ik verzoek u mij de brochure te zenden* thuis te komen inlichten* ZW 0057 naam: adres: woonplaats: geb.datum doorhalen wat niet gewenst wordt. marechaussee BREDANieuwe Ginnekenstraat 7 Tel. 35781 Dr. Struyckenstraat 91 Tel. 35781 Brabantplein 12 Tel. 40696 Ter gemeentesecretarie, afdeling Interne Zaken kan worden geplaatst een Vereisten: Tenminste gevorderde studie voor het di ploma gemeenteadministratie Taak: Centrale inkoop en eenvoudig registratuur- werk. Enige ervaring met deze werkzaamheden strekt tot aanbeveling. Salarisgrenzen: f 828,- per maand met 6 Jaarlijkse verho gingen opklimmende tot f 990,- per maand. Beneden 21 jaar vindt jeugdaftrek plaats. Bij gemis van het diploma G. A. I vindt een korting plaats op het salaris van f 27,- per maand. Van toepassing zijn: Studietoelageregeling, verplaatsingskosten- besluit, premiespaarregeling ambtenaren en IZA-regeling. V Sollicitaties: Binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad inzenden aan burgemeester en wethouders van Middelburg, Lange Noordstraat 1 te Middelburg. Metaalbewerker, wordt vliegtuigbouwer, het vak met aanzien. U kunt telefonisch of schriftelijk Inlichtingen verkrijgen bij N.V. KON. NED. VLIEGTUIGENFABRIEK BEDRIJF DORDRECHT - MIJLWEG 55 TELEFOON 01850-37744 Gevraagd voor direct ACHTEROM 36 BREDA T«l. 41616 of 010-134308. Bij de afdeling stadsontwikkeling van de dienst van openbar» werken wordt gevraagd: Vereist: diploma L.T.S.-afdeling bouwkunde en enige teken ervaring. Salaris tot maximaal f 642.per maand. Sollicitaties onder no. 21 vóór 18 juni 1967 te richten aan d« directeur van openbare werken, Wilhelminapark 27, Breda. Kh Het epilepsiecentrum „KEMPENHAEGHE" te HEEZE vraagt per 1 september a.s. ter opleiding voor het staatsdiploma B. Na een pré-klinische periode zal per 1-12-1967 de beginnen. salaris tijdens de opleiding f 350.11 tot f 431.40 per ®aa bruto, met vrije kost, inwoning en bewassing. reisvergoeding boven f 2.50 2 x per maand. 19 werkdagen vacantie. werkweek van 45 uur. 6% vakantietoeslag. deelname mogelijk in gepremieerde spaarregeling ^94 salaris na het behalen van het diploma f 687.5» „£rs bruto per maand, met mogelijkheid tot promotien rangen. Meisjes die iets troelen voor deze leuke gevarieerde werkkringworde» rd haar sollicitatie te richten aan de geneesheer-directeur. (Van onze Parijse corresponde PARIJS Parijs heeft nog gee keermeters. Alleen maar een l zone, waar anderhalf uur vrij ma den geparkeerd. In de blauw: moeten we zelf de parkeerschijf de voorruit zetten, die regèlmati agenten en hulpagenten wordt troleerd. Met de schijf werdt d meeste automobilisten de hand 1 Als de anderhalf uur om zijn, ten wij de schijf, na eerst naar al] ten te hebben gekeken of er geer» in de buurt staat. Op te lang pa in de blauwe zone staat een boe tien frank. Wie betrapt wordt verzetten van de schijf krijgt he dele. Staat een wagen het verkee I wcg, dan wordt hij door de prei I Van bplitie weggesleept. Tegen b Yan 50 frank boete kan de eigena; terughalen. Al lang is er sprake van om de re vervangen door vaste parkeer: Earijse gemeenteraad hee: voorstel daartoe al eenmaal verv.1 maar de Parijse prefect wil zijn v' doordrijven, ondanks alle protest FV.-1?a.?,ratie var> automobiele]] ranknjk, Parkeermeters bestaarl Mom ivse vIieSveld Le Bourj vom- <350.in totaal. 20 ce" k aedeY* minuten, na een ui (waar de drebhelet en in Straa de ,.Le automobielclub van de gedaan! dlswe8e een proces heel overwlo 6 steden Nice en te vnor eveneéns parkeermet boom k"i,maar willen de kat Proces ta l? e.n. afwaehten. hc ces in Straatsburg afloopt. ..E®, automobielclubs staan 01 m fcC de straat "ij mo' Wh LS™' Da Profeet van met het reder't betw:sten, maai dat bij- YedellJke argument aanc raakt Tod Parkeren de stad nedenntf Jaar komen er in automnh-T6nt 'groot-Parijs) Cn b!j' die ergens feot rr. tZ£d volgens diept?0!)!" zoeken in de hoogt Ce??' ondergrondse gara Prijzen dat \nïraagt men zul' veel gei rid ?Ileen tnaar de r lijks Szud de buur betalen kan. ven nemen e gr?ndse 2ar' bouwd ?r ?e abonnement jaar 1 J! al v°i- De gr zaak. Demflf" ?e kosten dwingen him Wl1 de automoh thuis te lat?? wagens zoveel m de openba™ gebruik te mak beeft laten a transpórtmiddelei gemiddeld "trekenen. dat ee, rijdt pn 9-? uur Per di 6n 23 uur geparkeerd h« hoogte garag zulk< ia IN garages ent vo< grote af lot m eei in staat zegt c o^ai tv et:r< foct?ekosnt "gd P'aats. zoeken naar g iedere boogt het verkeer Parkoerplaat: iXtt Z K meter ston?!" evengoed in len eraan automc ?p straat a, we"nen beid. waaA? "dlenst is zoals men bo.r ,moet word citoit. Voor daaU voor ®as «traat parkeren pre£ect is rentie voor rm n onoerlijkS ïen. die d?re cul'ore -- - j.«rÓnddteag?? proce; benzine -o-ed in de pj automobilist ,dat ^e0r^i?bbSabraiatSenOVbeonu pa de worden k en grs onder of van bouwe; men er narko n laten Wagens niet 8^meters dan d Per te staan ?r bumper de bestelwagen? L^t ,ruimt= behoe aan s vr argume ter per

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 20