11 Egypte dreigt met sluiting Suez-kanaal Bamby komt weer terug.... Suikerklontjes leggen het af tegen de natuur EERSTE BOTSING TUSSEN SYRIË EN ISRAEL SINDS UITBREKEN CRISIS kamolweer vandaag! Secretaris van P. v. d. A. neemt ontslag STILTE IN EILAT KIIKGELD WORDT VERHOOGD Maximaal 100 man naar Bihar HOOFD RVD ARUBA VERMOORD JAMIN INDIA BEKIJKT AANBOD DAGBLAD VOOR ZEELAND I Boog voor nieuwe brug ingestort Zonnig weekeinde GEEN OORLOG GEEN TOERISTEN Tanker zinkende na explosie Verpleegster (20) verwondt minnaar (53) met schilmesje BLOEDEND Hittegolf in Bihar Dag in, dag uit Ongerust Extraatje Legaat in Baarn niet welkom OPLEIDING 1 roomboter koekjes l07e JAARGANG No. 25521 Uitgave: N.V. Uitg. Mij. Neerlandia pjreeleur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leiiendekker Redactieraad: J. M. A. C. v. Dongen C J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. M. Mes mr. H. M. L. de Rechter, P. V. AA. Vercauteren L. J. v.'t Westende. joreau: Breda - Reigerstraat 16 tel, 22341 (7 lijnen) Postgiro 1114111 Voor God, Koningin en Vaderland ZATERDAG 3 JUNI 1967 Abonnementsprijs: f 12,00 per kwar taal, excl. f 0,50 incasso, f 15,50 per post. excl. f 0,50 incasso, f 4,00 per maand; f 0,93 per week. Prijs van buitenlandse abonnementen op aan vraag. Losse nummers 20 cent. Advertentieprijs voor de gehele op lage f 0,50 per mm. Bij contract aan zienlijke reductie. Volledige tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. Bureau voor de Zeeuwse eilanden: GOES, Klokstraat 1, telefoon 6252 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Steenstraat 14 telefoon 2377 - (Bijbureaus-. TERNEUZEN, Potgieterstraat 3. telefoon 2601 - OOSTBURG, Nieuwstraat 41 - telefoon 2893). WESTEN WIL BLOKKADE BREKEN Soekarno speelt nu presidentje in Bogor, maar men misgunt hem zelfs dit laatste paleis. Pagina 15. Kerk of kerkvervolging in Roe menië? Onze speciale verslag gever vertelt erover op pag. 21. Tijdig kamers bespreken voor uw vakantie in Saigon. Pag. 27. „Je moet kunnen zingen om gelukkig te zijn", zegt Marian ne Klep, op pagina 25. Voor nog geen 3000 gulden kan uw beeldbuis er gekleurd opstaan. Pagina 17. De kiezer heeft recht op een stuk vereenvoudiging in de po- I Ütiek, meent de voorzitter van I de C.H.-iongeren. Zijn mening op pagina 19. iWat is de betekenis van de E.E.G.-top in Rome? Drs. Th. Westerterp schrijft erover op pagina 9. lKSEL (ANP) - Xe Ougree bij bruf Hu eersfe boo£ van een nieuwe in JL over de Maas wordt gebouwd, !zcst„H1rmeegeslcurd' doch er dede» in rte fen ve('rt,Stal arbeiders werd ifch LI rneeS«sleurd doch er deden geen persoonlijke ongelukken voor. tan S^esbl;ugb0°S had een vloer meter ïn Ti?? van 600 vierkante 4?° ton. Hij stond op caisson, nÜ i ,rustte °P drijvende VW hoéwoi a?tste hebben het bege- nog' geraotio,26 ?ort ™or het ongeval s gecontroleerd zouden zijn. (ADVERTENTIE) ®Monc' bruin met; hamol ultra (Ven onze weerkundige medewerker) De bilt d niet on daietwk vr«da& Wekeinde 4 een zomers bewolkine hS w,orden, doordat de Toch wat w der hardnekkig is. de" cn ool6' vr,'daS in het noor- ronnige öaj!n van ons land al een 'uur tot ,g8< »\farbU de tempera- hogedrnko^zf- ?ra^en steeg. Een ,dat ™b van de uitstrekt kom,8- ?"d naar Zwetlen krijgt mL. lcts dichter bij en 'c'sbêbben1 dal°adDit zal "cstenivind e zwakke noord- maar Seiiureóa aa»wezig blijft "heer n:iar ",de hc' weekeinde iets 2* warm^-' draaie"- E' "adert gccn" 2"™ "fste omgeving nr'ng, of »»wccr- Wse wek L™'" I°nn'8c ""Huren. n'se da«e» kan (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON/TEL AVIV/CAIRO/PARIJS Amerika en En geland raadplegen een twaalftal maritieme landen, waaronder Neder land, over het uitgeven van een verklaring vóór vrije en open vaart door de Golf van Akaba. Egypte heeft zoals bekend de Golf geblok keerd. Gewoonlijk betrouwbare kringen in Washington zeiden, dat de verklaring het belang van Israël bij de waterweg volkomen zal dek ken. Waarschijnlijk zal de verklaring dé volgende inhoud hebben: De Golf van Akaba is een internationale waterweg en doorvaart dient niet te worden beperkt. Van de ondertekenaars wordt verwacht dat zij hun rechten op door vaart door de golf zullen uitoefenen. De ondertekenaars zullen streven naar erkenning van liet algemene beginsel van vrijheid van doorvaart voor alle naties. Bijzonderheden van de door de V.S. en Engeland voorgestelde verklaring zijn bekend geworden toen de Britse premier Harold Wilson in Washington arriveerde voor besprekingen met president Johnson. Welingelichte kringen in Washington legden er de nadruk op, dat de plannen van de V.S. en Engeland uiteindelijk voorzien in eventueel gebruik van geweld om de blok kade te breken en zonodig de waterweg te openen. Hieraan werd echter toe gevoegd, dat alle beslissingen die tot nu toe zijn genomen op vreedzame op lossingen zijn gericht. Een zegsman van de Israëlische am bassade in Washington heeft meege deeld, dat Israël met de voorgestelde verklaring instemt. Hij bevestigde ook, dat Israël reeds uitgenodigd is om de verklaring te tekenen. Intussen heeft de eerste botsing plaats gehad aan de Syrisch-Israëlisehe grens sinds het uitbreken van de crisis in het Midden-Oosten. Bij een vuurgevecht tussen een Israëlische patrouille en een groep saboteurs sneuvelden in de nacht van donderdag op vrijdag twee Israë lische militairen en raakte er een ge wond. Ook een Syrische terrorist kwam om het leven. Het incident deed zich voor in Galilea, een kilometer ten wes ten van de grens. De patrouille onder schepte de saboteursbende toen deze naar Syrië terugkeerde. Een speciale afgezant van president Nasser heeft de Indiase premier Indira Gandhi verzekerd, dat Nasser geen oor log wil. Wel heeft Nasser gezegd, dat Egypte zich „zal moeten verdedigen als zijn waardigheid en soevereiniteit" in het gedrang komen. Het Egyptische dag blad Al Aehram, dat vaak de mening van de regering vertolkt, schreef giste ren, dat „elk land dat de blokkade van de Golf van Akaba met geweld pro beert te breken als agressor zal worden beschouwd". Hij dreigde, dat hat Suez- kanaal gesloten zal worden, als rege ringen proberen de blokkadeste breken. In het Arabische kamp blijven de te genstellingen bestaan. Het bewind in Damascus heeft gisteren koning Hoes sein van Jordanië weer uitgemaakt voor een verrader. De crisis in het Midden-Oosten is een zware slag voor de toeristenindustrie in de oude ommuurde stad vam Jeruzalem. Dagelijks passeerden ruim 2.000 nieuwe toeristen door de poorten naar de oude stad. Hun uitgaven worden geraamd op ongeveer drie miljard gulden per jaar, hetgeen bijna evenveel is als de jaar lijkse uitvoer van Jordanië. De crisis betekent echter goede zaken voor de expediteurs. Voor een winkel aan de rand van de oude stad stond het trottoir vol met kratten en metalen hutkoffers, waarop Amerikaanse en aniere buitenlandse adressen stonden. Daarin bevinden zich de bezittingen van buitenlandse gezinnen die op ad vies van hun ambassades Jeruzalem verlaten. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De heer Eibert Mees' ter heeft het bestuur van de PvdA ge vraagd hem per 1 september ontslag te verlenen als secretaris-penningmeester van de PvdA. Het partijbestuur heeft, „nu de sinds geruime tüd bestaande ver schillen van mening, ondanks de goede persoonlijke verhoudingen, niet werden overbrugd", het gevraagde ontslag aan vaard. De heer Meester stelt, dat hij sindt 1965 m toenemende mate moeite heeft gehad om het politieke beleid en de aanpak van het partijbestuur te volgen Zo is hij van oordeel dat het bestuur onvoldoende is opgetreden tegen groeps vorming met politieke stellingname bin nen de partij met name tegenover Tien over Rood/Nieuw Links. Het gebleken verschil in opvatting over de wijze, waarop het bestuur van de PvdA dient op te treden in vragen van loyaliteit en discipline is voor hem aanleiding geworden zijn functie neer te leggen. Hij is ook niet bereid' een nieuwe kandidatuur voor de functiè van algemeen secretaris-penningmeester te aanvaarden voor de verkiezing op het congres van de PvdA in november, ZIE OOK PAGINA 7 (Van onze redactie buitenland) EILAT In de smoorhete Is raëlische havenstad Eilat, waar eens de koningin van Sheba landde met geschenken voor ko ning Salomon, heerst in vergelij king met enige weken geleden een ongewone stilte. In de haven liggen slechts twee schepen, een Panamees en een Griek, die kort voor de afsluiting van de Golf van Akaba door Egypte, op 23 me!, binnenvoeren. Duizenden toeristen zijn uit de nieuwe hotels, die in de afgelopen jaren in de schaduw van de hard gele bergen werden gebouwd, ver trokken. De discotheken zijn leeg en de stranden verlaten. Uit de woestijn komen geen vrachtwa gens meer met potas en koper voor de markten van de Oriënt en Afrika. Maar de meeste open bare diensten werken normaal en van de bevolking hebben slechts weinigen de stad verlaten. Eilat heeft een geschiedenis van 3000 jaar. De haven werd in de moderne tijden niet meer ge bruikt, totdat de Israëliërs in 1957 na de Sinai-oorlog de Golf van Akaba weer konden bevaren. Sindsdien heeft de bevolking zich van 1000 tot 14.000 mensen uitge breid. Een ontziltingsfabriek staat slechts enkele kilometers van de plaats waar Mozes water uit de rots sloeg. De import van olie en de export van ertsen uit de Negeb- woestijn hebben op het ogenblik een waarde van vele miljoenen dollars per jaar. De bevolking van Eilat is er vast van overtuigd dat de goede tijden zullen terugkeren. De haven moet tegen 1970 vier maal zo groot zijn en het is de bedoeling, van Eilat een belangrijke badplaats aan dé rand van het Arabisch schiereiland te maken. DEN HAAG (ANP) Op de 12.838 ton metende Duitse motortanker „Ess- berger Chemist" heeft zich gisteren omstreeks 18.00 uur een explosie voor gedaan toen het schip zich op de At lantische Oceaan op 250 myl ten zui den van de Azoren bevond. De tanker was gisteravond zinkende. De Neder landse zeesleepboot „Utrecht" is naar de „Essberger Chemist" op weg en hoopt vandaag bij het schip aan te ko- men. (Van een onzer verslaggevers) DELFT. Een 20-jarige verpleegster heeft in de nacht van donderdag op vrijdag haar 53-jarige minnaar, als por tier aan hetzelfde ziekenhuis verbonden, met een aardappelschilmesje in de nek gestoken tijdens een rendez-vous bij het viaduct aan de Delfgouwseweg, te Delft. De verpleegster die op kamers woont in Delft werd later in de nacht gear resteerd in de ouderlijke woning te Rotterdam. Onder het viaduct vonden regelmatig ontmoetingen plaats. Donder dagavond om 12 uur kwam de portier vanuit zijn werk opnieuw naar het via duct, waar de verpleegster met haar auto stond te wachten. De portier wist zich zwaar bloedend naar een woning aan de Delfgouwse weg te begeven, waar direct de politie werd gewaarschuwd.- In het Gasthuis moest operatief ingegrepen worden. Momenteel is het levensgevaar van de portier geweken. De verpleegster wordt doodslag c.q. zware mishandeling ten laste gelegd. In hoeverre van voor bedachte rade sprake is, wordt nog on derzocht. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Het kijkgeld zal per 1 januari 1968 van 36 tot 40 gulden worden verhoogd. Dit heeft het mi nisterie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk gisteren meege deeld. Het ministerie bereidt ook een wets ontwerp voor over de verhoging van het luistergeld. BOMBAY (Rtr) In Gaya in de Indftvse staat Bihar zyn donderdag vyf persbnen overleden aan een zonnesteek. VJjftfg anderen zyn ziek geworden door de zon. Het kwik was in Gaya tot 46.3 graden Celsius gestegen. (Van een onzer verslaggevers) GILZE/CHAAM In Gilze werd een sprookje werkelijkheid. Sinds donderdagmorgen huppelen bij jachtopziender P. Biemans aan de Chaam- seweg ie Gilze twee kleine ree-tjes rond. Baby's van de twee-jarige ree geit „Bamby", die, voornamelijk door de goede zorgen van mevrouw Bie mans, als huisdier in het gezin van de boswachter is opgegroeid. De geschiedenis van Bamby lijkt meer op een verhaal uit een vertel selboek, dan op een reële werkelijk heid. Twee jaar geleden werd het ree geitje pas enkele dagen oud door kampeerders in de prachtige Chaamse bossen gevonden. Nadat ze er een dag mee hadden rondgesold wisten ze niet wat ze er mee moesten beginnen- en brachten het diertje naar boswachter Piet Biemans. Die zat er ook een beetje raar mee te kijken, maar zijn vrouw wist er wel raad mee. Ze nam het geitje in huis en voedde het op met de zuigfles. Toen het beestje wat groter en sterker geworden was liet ze het de vrijheid. Maar wat gebeurde? „Bam by", want zo was het geitje inmiddels genoemd, kwam iedere avond terug bij de boswachterswoning om te gaan slapen op een gazon tussen de bloem perken. 's Morgens' om een uur of vijf zes, als de boswachter opstond, stapte Bamby ook op, ging het boj, in en kwam omstreeks half elf weer te rug. Meestal om een suikerklontje of een koekje te halen bij 'mevrouw Bie mans in de keuken, 's Middags rond half .vier ging ze weer het bos in om bij het invallen van de duisternis weer terug te keren naar haar plekje tus sen de bloemen. Bamby speelde nog even met de kinderen of rende achter de step van het dochtertje Manita aan en ging slapen. Dit gebeurde een jaar lang, dag in dag uit. Maar op zekere dag kwam Bamby niet terug en mevrouw Biemans werd evenals haar man en drie kinderen erg ongerust. Ze ging met suiker klontjes en koekjes het bos in en riep: „Bamby, Bamby!". En jawel, daar kwam het ree-geitje aangelopen, met achter zich aan een ree-bok. Bamby at wel de klontjes en de koekjes, maar ging niet mee naar huis. Het was namelijk juli en brons tijd. Daarom bracht het ree-geitje lièver de nacht door in. het bos met het bokje. Di ging zo vijf weken door. Bamby kreeg vfcm mevrouw Bie mans elke dag wat lekkers toegestopt in het bos, maar ging dan "weer op stap met het bokje. De gevolgen bleven niet uit. Dat merkte de familie Biemans al gauw toen Bamby na vijf weken weer thuis kwam. Haar omvang nam zienderogen toe. Het hele najaar en de hele winter lang. Donderdagmorgen was het zo ver. Om tien uur 's morgens wierp Bamby twee gezonde bokjes, likte ze schoor.- en een half uur later hup pelden de kleine diertjes op hun hoge, maar ontzettend dunne pootjes rond. Als beloning kreeg Bamby, die haar baby's al regelmatig voedt een extra speculaasje. Omdat ze daar zo dol op BAARN (ANP) B. en w. van Baarn hebben de gemeenteraad voorgesteld een bedrag van f 3.00,- dat door een onlangs overleden inwoonster van Baarn aan de gemeente is nagelaten voor het onderhoud van een graf, niet te aanvaarden. Het onderhoud van een graf kan door rechthebbende aan de ge meente worden overgedragen tegen be taling van een afkoopsom van 2.400 gul den. In dit bedrag zijn echter alleen kos ten voor schoonhouden van het graf en zonodig het begieten van bloemen en planten begrepen. B. en w. achten het financieel on verantwoord het resterende bedrag te aanvaarden voor eventuele reparaties en voor het veranderen en vernieuwen van de beplanting bij het graf. Dit in ver band met mogelijke prijsstijgingen in de toekomst. Aangezien het college geen enkele-financieel'.risico wil lopen wordt de raad voorgesteld het legaat niet te, aanvaarden. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Indiase regering bezint zich thans op het aanbod van Nederland een geniedetachement naar Bihar te sturen. Met ministerie van bui tenlandse zaken verwacht, dat het over leg nog enige maanden zal vergen. Het detachement zal bestaan uit vijftig tot honderd man, met inbegrip van admi nistratieve en verzorgingseenheden. De mannen worden op basis van vrijwil ligheid voor minstens zes maanden uit gezonden. Staatssecretaris Haex van de land macht, die de gedachte vorige week in de Tweede Kamer bekendmaakte heeft de plannen voor uitzenden van het detachement al gereed. Onmiddellijk na dat de Indiase regering het aanbod aan vaard zal hebben begint de opleiding van de vrijwilligers, die uit verschil lende genie-onderdelen gerecruteerd worden. Het kunnen beroeps- en dienst plichtige militairen zijn, mits zij over voldoende vakkennis beschikken, om in Bihar putten te boren en pompen te slaan. De opleiding in Nederland duurt twee maanden. Intussen zullen enige experts zich in Bihar op de hoogste stellen van de mogelijkheden en de problemen. Dienstplichtigen, die in het detache ment ingedeeld worden kunnen, tussen tijds, wanneer hun diensttijd om is, naar huis terugkeren. Zij worden dan door anderen afgelost. Het aanbod van de regering om mi litairen voor speciale hulpdiensten be schikbaar te stellen, is tevens een prin cipebeslissing geweest. Heeft India na deze bijstand nog meer hulp van der gelijke aard nodig, dan wil Nederland opnieuw detachementen uitzenden. Dit geldt ook voor andere gebieden, waar zich soortgelijke rampen kunnen voor doen. ORANJESTAD (ANP) Het hoofd van de regeringsvoorlichtingsdienst de heer Nicolas Antonius Fina-Lampe, is donderdagavond op Aruba, door een van zijn employés vermoord. De dader bracht het slachtoffer enkele messte ken toe in de hartstreek. De heer Pina- Lampe overleed op weg naar het zie kenhuis. De aanslag werd bij de heer Pina Lampe thuis gepleegd. De overledene was ridder in de Huisorde van Oranje. Hij heeft actief aan de Arubaanse poli- litiek deelgenomen. Bij de vorige week gehouden eilandsraadverkiezingen was hij kandidaat voor de patriottische par tij Aruba, de dader is door de politie aangehouden. Het slachtoffer was 45 jaar oud. De puiste toedracht van de aanslag kon de politie gisteren nog niet mee delen. Het motief voor de daad is ook nog niet bekend. De dader zou vroeg in de avond naar het huis van de heer Pina-Lampe zijn gegaan en hem daar hebben opgewacht. (ADVERTENTIES) Wffldet|and niet duur wel heerlijk BONTMANTELS BONTHOEDEN BONT CRAVATTEN Bont is goedkoper dan U denkt vooral NU, omdat U IO-IJ 'L VOORDEEL geniet door onze ZOMERPRIJZEN! Kies NU uit onze enorme collecties of laat U vrijblijvend voorlichten in onze zaken. BREDA TILBURG DEN BOSCH Einduruf 14 Heuethirut 44 SCHAPfN.rc.lt 17-ïl Telefoon UIMJO J10S6 Telefoon 04250 }1t,70 Telefoon 0,1 OO-3»!25

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 1