rouwelijke 4EN nwoordiger Eigenbelangen moeten gerelativeerd worden De kiezer heeft recht op een stuk vereenvoudiging in de politiek" OP 64 VELDEN Duiven zijn het harde werk nog niet gewend Amerika, de politie-agent in de wereld Waarheen? ■ft dagen door nederland voor wm WA m m m VROEGER WAREN HET DE BRITTEN NU MOETEN WIJ HET DOEN Herwaardering Verwaarloosd Achterhaald Tram hing op het randje RS fEDA Fa. A. van Dijk 'ieweg 8, Door Jac. Huijsen, voorzitter Christelijk-Hi'storische Jongeren-Organisatie ft BREDASE BOND cadeau-tip heetman 2 DONGEN 18 <en met de gaat in het r.sU.T.S of ^A), is oodzakelijk. et ploegen- heid, initia- nteressante Jen gesteld, tters D.M.T. nt u richten 6104 - 5441 ^gelijkheden voor jaar de Kapittelweg.. sn moderne omgeving sfeer. >ens praten! alve zaterdags, terecht Breda, tel. 47450, van nsdag 7 juni 1967 tot n voor de levensmiddelen [rijven vraagt: wagen met behulp van «en )T: ckring irwaarden met o.a, na 2 j mfonds. rijbewijs. Leeftijd max- >n bovengenoemd adies- 19 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 3 JUNI 1967 19 Wii ziin er ons allemaal van bewust, dat we momenteel in een over- telijke partij van de toekomst zal m.i. gangstijd leven. Naar het gevoel van velen voldoen de oude vormen Entten. ChriSteHjk karakt6r en instituten niet meer. De overtuiging leeft dat er verandering moet De kiezer heeft op het ogenblik komen, maar men weet nog niet op welke wijze. Dit geldt niet alleen ^TOlXlf'Me^namTde'chSliikë voor de politiek, maar ook voor Kerk, theologie, zeden en gewoonten. parJ-jen U'unnen op korte termijn De verandering van de aard van de problemen en het'in beweging zijn voor zo'n hergroepering zorgen. Hier van opvattingen en uitgangspunten maken een duidelijke stellingname p"aat"v?edeb^^ zoals vijftig jaar geleden b.v. inzake het algemeen kiesrecht minder c.H.U. op gericht dienen te zijn. AI- Kpnvnudia Te meer nu verschillen in conclusies soms dwars door de leen dan zijn ze zinvol. In 1971 zou men uit kunnen komen partijen heen gaan lopen. Zo komen we vanzelf in de ondui delijkheid terecht. Een euvel, dat ove rigens ten onrechte eenzijdig de Ne derlandse democratie of de confes sionele partijen aangewreven wordt.. Ter illustratie zou ik de U.S.A. wil len noemen, waar de stellingname nu ook niet altijd even duidelijk ge noemd kan worden. De verdeeldheid over de drie belangrijkste politieke problemen waar dit land mee te ma ken heeft te weten: de oorlog in Vietnam, de rassentegenstellingen en de visie over de sociale ontwikke lingen, loopt dwars door de partijen. Het voorkomen van de racist Wallace van Alabama en Robert Kennedy in de zelfde partij is toch een ongezonde combinatie. De verhouding van de niet-confessionele partijen tot de po litieke duidelijkheid is gelijk aan de verhouding van de confessionele par tijen tot de duidelijkheid Welke weg zal de niet-confessionele P.v.d.A. op gaan? De weg van de meer doctrinai re „Tien-over-Rood-groep" of de weg van een moderne meer progressieve volkspartij? 't Is misschien slechts een illustratie, maar de weigering van Vondeling om met een commu nist in een forum zitting te nemen, is toch wel ver verwijderd van de op vatting van Han Lammers, die droomt van een „volksfront". Moge de onduidelijkheid dan niet alleen in de politiek voorkomen en niet typisch Nederlands of confessioneel zijn, het kan nooit een excuus zijn, hoogstens een constatering. Om uit de politieke malaise te ge raken, zullen we tot 'de kern moeten gaan en ons afvragen of de grondslag waarop we onze partijen baseren in deze tijd nog een zinvolle betekenis heeft. Bijzonder gelukkig ben ik in dit verband met het studieresultaat van de „werkgroep beginsel" van de Chr. Hist. Jongeren Organisatie dat vastgelegd is in het rapport „een po ging tot heroriëntatie". Hieruit blijkt, dat men getracht heeft te komen tot een consequente herwaardering van het eigen principe en men zoveel mo gelijk historische ballast heeft afge stoten. Het bleek dat zeer veel van datgene wat we bij elkaar typisch chr. hist, noemen, verouderd en tijd gebonden is. Het zou me zeer verba zen indien ditzelfde niet voor de an dere partijen zou gelden. Met eerder genoemde werkgroep, ben ik van mening dat er toch een kern overblijft, die voor mij ook in 1967 een partij met het Evangelie als uitgangspunt rechtvaardigt. Dit zie ik echter niet dogmatisch en het is even min een vanzelfsprekende zaak. Voor ""J persoonlijk is het een manier van gestalte geven aan je opdracht als christen om werkzaam te zijn in deze wereld. Een manier, die ik overigens prefereer en waarvan ik de kern zou wulen samenvatten met de woorden: rS°n'e' diaIoog' correctie en inspi- Van harmonie zou ik willen spre- eni omdat het naar mijn mening niet zuil ®aan een belangenstrijd. Wij j er .iuist naar moeten streven belangen met elkaar in harmonie i.„e,nge"- Werkgevers en werkne- helanof °Pdracht het eigen- tot"? -e- tl^ei-en en z0 te hemen y0e0" gezamenlijke aanpak. Weer een een christen zal het altijd gaan om de mens en niet om systeem of stelsel, of om (ADVERTENTIE) erbouwingen itimmeringen NDERHOUDSWERKEN. Acht dagen lang onbeperkt reizen door het gehele land. Met eer18-daags Algemeen Abonnement. Voor een verrassend lage nriis- h". J. Kinderen van 4 t/m 9 jaar half geld. zijn karikatuur als belangenexponent. Wij dienen er steeds op gericht te zijn de onderlinge muren tussen de men sen te slechten. Hiervoor is het niet slechts noodza kelijk het eigenbelang te relativeren, maar ook de bereidheid de eigen the orieën in discussie te stellen, die zo nauw met het eigenbelang verbonden zijn, is een voorwaarde. Het gaat ten slotte om een redelijk beleid, dat re kening wil houden met de ander. Als we de belangenstrijd als grond slag voor partijvorming bewust ver werpen evenals de overwaardering van bepaalde stelsels of doctrines zo als socialisme of liberalisme, dan kun nen we komen tot een brede volks partij met een pragmatische aanpak. Dit is belangrijk, maar het is op zich zelf op de lange duur nog niet vol doende. Een partij met uitsluitend een zakelijke aanpak zoals D '66 zal waarschijnlijk gaan lijden aan chroni sche bloedarmoede. Elk idealisme moet steeds weer gevoed worden. Voor ons is de voedingsbron het Evangelie, dat ons de maatschappij leert kennen als een takengemeen- schap, waarbij wij de opdracht heb ben het de mens mogelijk te maken zijn vrijheid en medeverantwoorde lijkheid ook werkelijk te beleven. Het evangelie kan in de politiek inspire rend, corrigerend en hoopgevend werken. Hoewel ik de partijvorming op christelijke grondslag dus graag wil verdedigen, heb ik er geen behoefte aan de fouten van de bestaande con fessionele partijen te verdoezelen. Te veel is er'ook ih deze partijen tevredenheid met het bestaande. Juist als christenen zullen we in de poli tiek blijk hebben te geven van onze onvrede over de nood van de naaste. Uitgaan van de volkspartijgedachte betekent, zoals eerder vermeld, dat we ons niet willen vastleggen op een bepaalde eenzijdige belangenbeharti ging of een soc. economisch stelsel. Het mag echter evenmin inhouden, dat men niet zou komen tot een dui delijke instellingname na een gron dige interne discussie. Het is m.i. een zwak van de confessionele partijen dat ze de interne discussie en de be sluitvorming verwaarloosd hebben. Het gebrek aan politieke leiders in Nederland kan hier mede schuld aan zijn. Het was opvallend, dat op het Volkskrantcongres van vorig jaar alleen prof. Romme voor een stille en aandachtig luisterende zaal stond. De andere heren politici waren dit ken nelijk niet waard! Niet alleen de interne discussie en de daaropvolgende stellingname be hoeft verandering, 't is ook zaak dat de confessionele partijen de onderlin ge relatie verbeteren. Het gescheiden optrekken met zijn grotendeels histo rische motiveringen, is niet langer verantwoord. Er zijn verschillen, ook nu nog, maar daar mogen we ons niet bij neerleggen. Het gevaar bestaat bo vendien, dat als we er eenmaal allen van overtuigd zijn dat de huidige te genstellingen achterhaald zijn, er door de aparte ontwikkeling weer nieuwe onderlinge verschillen ont staan zijn. Ik denk hierbij met name aan sommige groeperingen in de K.V.P., die een deconfessionalisering voorstaan, die zo ver gaat dat men el ke verwijzing naar het Evangelie als inspiratiebron wil vermijden. Aan zo'n kleurloze programpartij bestaat bij ons geen behoefte. De deconfes sionalisering die wij wensen, bete kent een loslaten van de typisch re formatorische en katholieke formu leringen. De grondslag van de chris- met een kort duidelijk geformuleerd gezamenlijk verkiezingsprogram van progressieve signatuur. Daarnaast zou het mogelijk zijn dat de drie christe lijke partijen voor de verkiezingen van '71 al komen met een gemeen schappelijk team van aspirant minis ters, een soort van confessioneel scha duwkabinet dus. Ook dit is een stuk duidelijkheid, wat het verkiezings program extra kleur geeft. Het is nu eenmaal van groot belang dat we we ten wie het program gaan uitvoeren. In de overgangsperiode tussen nu en '71 zouden de drie partijen geza menlijke fractiebesprekingen kunnen organiseren om het beleid zoveel mo gelijk te coördineren, de wetenschap pelijke bureaus zouden gezamenlijke studies kunnen verrichten. Te den ken valt aan het kiesstelsel, de mede zeggenschap en het probleem van de toekomst van de Navo na 1969. Als ik spreek van een program van progressieve signatuur, dan ver sta ik daar onder een program waar bij het niet slechts gaat om een hand having van de status quo. Uit zo'n program zal bewogenheid moeten spreken en de bereidheid zich in te zetten voor de zwakkere. Zo men in deze zin wil spreken van een eigen radicaliteit zijn en niet' een kritiek loos aanleunen tegen de P.v.d.A. Een linksradicale politiek zonder meer is in strijd met de volkspartijgedachte en betekent toch een overwaardering van een bepaald systeem of stelsel. Hierbij zou de noodzakelijke experi mentele aanpak en openheid zoek ra ken. 't Is de vraag of men zich in zo'n geval niet nog eens eerlijk moet af vragen of er nu werkelijk geen ruim te voor je is in de P.v.d.A. Zelf acht ik het zonder meer verwerpelijk, in dien de progressieve politiek over zou gaan in een links radicale politiek. De christelijke partijen zouden zich nu splitsen in een linksradicale en een conservatieve partij. Dit zou fnuikend zijn voor de christelijke partijvor ming. De kern van de aanhang van de huidige confessionele partijen zou zich in geen van beide partijen thuis- voelen. In een tijd dat het liberalisme ach terhaald was, kwam helaas een van onze confessionele partijen met de oud-liberaal Jolijn. 't Zou tragisch zijn indien we de fout herhaalden en nu het socialisme over zijn hoogte punt heen schijnt te zijn, nog eens op de proppen zouden komen met een ultralinks radicalisme. Twee belangrijke factoren, het ge sprek en het zoeken naar de harmo nie van de belangen worden ver stoord. Mijn voorbehoud t.a.v. een linkse radicaliteit, die zijn eigen aard, de eigen radicaliteit vergeet, betekent niet dat ik elke scheiding der geesten afwijs. Ik kan me voorstellen dat na een open opstelling en een grondige interne discussie er een zodanige dui delijke stellingname volgt, dat be paalde groeperingen, die zelf het ge sprek nooit zochten, nu de partij zul len verlaten. Onze partijen gingen en gaan te veel onder het juk van de achterhoede en richten zich te weinig naar de koplopers. Vandaar dat de jongeren, die in doorsnee meer bij de laatste groep gerekend kunnen wor den, meer dan normaal gingen rebel leren. De chr. hist, koplopers in de CHJO verzameld zullen zich inzetten voor een moderner formulering van de ei gen grondslag, een duidelijker en meer bewogen stellingname, een ei gentijdse aanpak en nieuwe verhou dingen met A.R.P. en K.V.P. Een sa mengaan alleen met de A.R.P. zou weinig vernieuwing betekenen in de parlementaire verhoudingen en is als zodanig reeds achterhaald; het wordt pas weer enigszins interessant indien de relatie met de K.V.P. werkelijk vast zou lopen. Na het concilie en paus Joannes is het bovendien de vraag of de katho lieken politiek nu nog zoveel verder van ons afstaan als de antirevoiutio- naren, wij betwijfelen dit. Samen werking om de samenwerking, zoals met het G.P.V. of de S.G.P. is zonder meer verwerpelijk omdat hier prak tisch en principieel geen basis Voor is. Elke concessie aan deze groepe ringen is een toegeven aan een over leefd verleden, terwijl het gaat om nu en morgen. Hoewel de ex-wereldkampioen Mik- hael Tal met grote superioriteit de over winning behaald heeft in het toernooi te Palma de Mallorca, is hij er niet in geslaagd de prjjs voor de mooiste over winning te hemachtingen. Deze eer viel ten deel aan de internationale meester Lehmann voor diens briljante overwin ning op zyn Russische rivaal Schamko- witsch. In dit duel, dat hieronder volgt, be haalt de Duitser in de opening een dui delijk voordeel. Door een snel offensief tegen de Russische koningsstelling komt Schamkowitsch onder zware druk te staan. Hij schijnt zich echter staands weten te houden, totdat Lehmann met een zeldzaam fraaie offercombinatie door de vijandelijke geledéren heen weet te breken en tenslotte op elegante wijze de overgave afdwingt. Een voor waar prachtige schaakpartij! Wit: Dr. Lehmann (West-Duitsland) Zwart: Schamkowitsch (U.S.S.R.) Gespeeld in het toernooi te Palma de Mallorca 1967. 1 d2-d4, g7-g6; 2. e2-e4, Lf8-g7; 3. c2-c4, d7-d6; 4. Pbl-c3, Pb8-c6; 5. Lcl-e3, Pg8-h6 (Een suggestie van de internationale grootmeester Robatsch. De bedoeling is direct op f7-f5 aan te sturen. Bovendien dreigt 6Pg4) 6. h2-h3, f7-f5; 7. Ddl-d2, Ph6-f7; 8. d4-d5, Pc6-b8; 9. Pgl-e2, c7-c5; 10 e4xf5, Lc8xf5; 11. Pe2-g3, Lf5-d712. Lfl-e2, Pb8-a6; 13. h3-h4, Dd8-a5; 14. h4-h5, 0-0-0; 15, h5-h6, Lg7-f6; 16. Pg3-e4, Th8-e8; 17. 0-Ó (De witte strategie is nu duidelijk. Er moet zo snel mogelijk een offensief worden ingezet tegen de zwarte koning. Zwart, heeft weinig kansen op tegen aanval en zal zich dus op een verde diging moeten instellen) W. J. MUHRING - 22. Pe4xc5 (Een dubbel offer. Op 22. Lbl: volgt nu 23. Pa6:. ba6: 24. Pa7:t, Kc7; 25. Tbl: en wit staat overwegend. Ook 22Pc5: biedt geen soulaas wegens 23. bc5:. Lbl: 24. Tbl: of zelfs 24 c6!) b4xc5, Pa6-c7; 24. 22. d6xc5; 23. Dd2-a5, Pc7xb5 (Op 24. a6 beslist 25. Pa7t Da7: 26. c6!) 25. Tblxb5, a7-aG; 26 Tb5-b3. e7-e5; 27. c5-c6, Te8-e728. c4-c5, Td8xd5; 29. c6xb7t, Kc8-d7; 30. Da5xa6, Te7-e6; 31. Da6-a8, Te6-e8; 32. Le2-b5+, Kd7-c7; 33 Da8-a5t en zwart gaf zich gewonnen. Schaakraadsel Schijnbaar staat de witspeler in de onderstaande positie voor een hopeloze taak. De zwarte vrije g-pion dreigt op te rukken, terwijl de witte pionnen de weg versperd wordt door de zwarte lo per. Bovendien staat de witte koning wel heel ver weg. Toch is er nog redding mogelijk. Met een wel zeer spectaculaire patcombinatie kan de witte koning nog juist de dans ont springen. 17. Da5-b6; 18. Tal-bl, Db6-a5; a2-a3, Ld7-f5; 20. b2-b4. Da5-e7; Pc3-b5, Dc7-b8 W. 21. ÜPf 41H li a I in nu Stelling na 21. Dc7-b8 Wit aan zet en speelt remise (en hoe!) OPLOSSING SCHAAKRAADSEL Wit bereikt als volgt een gelijk spel: 1. Ka6-b5, Lc3-h8; 2. Kb5-c4, Kb8-c7; 3. e4-e5, Kc7-c6: 4 Kc4-d4. Kc6-d7; 5. Kd4- e4, Kd7-e6; 6. Ke4-f3, Ke6-f5; 7. e5-e6, Kf5xe6; 8. Kf3-g4, Ke6-f6; 9. h6-h7, Lh8- g7; 10. h5-h6, Lg7-h8; 11. Kg4-h5, Kf6-f5 en wit staat pat 'Gorgiev). BREDA De prestatieprijs van de week gaat naar de Duitse kam pioen Willi Linz uit Keulen. Op een vlucht uit Neustadt, 305 km in de „Union" van zijn woonplaats en omgeving, won hij tegen 5192 duiven maar liefst: 2 3 4 5 7 9 10 12 14 16 17 18 19 21 23 26 27 28 34 enz. Da vrienden dachten dat zij het in Keulen hoorden donderen. Een Keule naar die er los onder door zat, belde mij op: Mijnheer De Bruijn, wat met zo'n man gedaan? Ik heb even nagedacht en hem het volgende antwoord gegeven: Direct royeren! Buiten. Korte metten is het beste. In vertrouwen gezegd: de kat leert het muizen niet af. Van Keulen gaan we naar Antwerpen. Ik zal twee uitslagen pakken in de „Union" aldaar. De eerste is Dourdan met 1621 duiven: 1 Jan Ooije te Essen, 2 en 7 Van Gils en zoon Merksem, 3 13 14 17 Jos Schelfhout te Klinge, 4 Jan van Santvliet te Brasschaet, 5 Alfons Jacobs te St.-Gillis, 6 Gebr. Lambrechts te Hoevenen, 8 Raymond Mous te Berendrecht, 9 Leon Kloeck te Zandvliet, 10 Goderie en Cie te Eekeren, 11 Albert Smet te Ekeren, 12 August Plaquet te Stekene, 15 Raymond Simons te Ka pellen enz. Vervolgens Chartres 375 km 955 duiven. Dit concours op zondag j.l. heeft open gestaan van 11.35 tot 15.10. Vele grote kampioe nen kregen geen veer thuis. Het was in korte woorden een katten- stroof. Een lillek woord is dat, want naar u weet, staat de kat bij veel duivensjarels niet hoog aangeschreven. Hiier de uitslag: 1 Jan van Bunderea te Kemzeke, 2 en 14 Victor Baert te Ant werpen (eigen neef van Nand), 3 Jan van Hiooijdonk te Ekeren, 4 Jos Schelf hout te Klinge, 5 en 8 Dolf de Bakker te Kemzeke, 6 A. Stockmans te Bels Put, 7 Frans Janssens (de Max) te Sta broek, 9 Corneel Vanmeir te Merksem, 10 Jos Dillen te Wijnegem, 11 Gust Mar tens te Melsele, 12 Alfons Kennis te Merksem, 13 Frans Calluy te Schoten, 15 Romain Van Hove te St.-Pauwels enz. Het eerste interprovinciale concours in de Vlaanders was Chateauroux, ge geven te Oostrozebeke: 1 Gebr. Decroix te Rumbeke, 2 Odiel Mattan te Roesela- re, 3 Desmet-Mathijs te Nokere, 4 Ger main Devaere te St.Eloois, Winkel, 5 Jos Huysentruyt te Deerlijk, 6 N. Nor man te Oostrozebeke (met zijn le prijs- winner nationaal Perigueux 1965), 7 A. Busschaert te Waregem, 9 M. Missiaen te Inigooigem en 10 Alf. Nottebaert te Bachte Maria Leerne (le prijs nationaal Perigueux 1966). Men ziet dat de klep pers er wel tussen zitten, al mag gezegd zijn dat de halve fondspelers het bij de hoge snelheden van bijna 1500 meter nog gehaald hebben. Het eerste fondconcours in België, An- goulème te Doornik met straal van vijftig kilometer, wordt gewonnen door een Fransman, wiens naam ik niet kan lezen noch kan uitspreken voelt u wel. De eerste Bels is de Gebroken Poot" van Vandenbroucke-De Weerd te Wielsbeke. Dat was zaterdag jl. en de temperatuur in Frankrijk was tegen de dertig graden. Daarna kwam het on weer. Het concours verliep regelmatig doch stond vele uren open. De duiven zijn het harde werk nog niet gewoon. Heden zaterdag 3 juni het eerste groot nationaal conocurs Entente eBlge: Peri gueux (tussen Angoulème en Bor deaux) In de Bredase Bond heb ik twee uit slagen, een op St.-Denis en een op Cor- heil. Op St.-Denis met 3288 duiven vloog Jan Rijken Jan en alleman onder tafel hetwelk zijn oude vriend Van Tuyn BRUSSEL (ANP) In Oostende is een tram met twintig passagiers bijna een haven ingereden. Na door een ver keerde wisselstand recht op een open gedraaide brug te zijn afgereden kwam de tram pas tot stilstand toen het voor ste wielenstel grond verloor en de wa gen met een smak bleef hangen op de rand van de kademuur. Inzittenden en bestuurder kwamen met de schrik vrij. Zij moesten wel de achteruitgang gebruiken, want de vooruitgang gaf al leen nog maar toegang tot het water, enkele meters lager. (ADVERTENTIE) Manchetknopen in wit goud met brillant. Vanaf 430.- LIJNBAAN 92 OOSTZEEDIJK155-157 ROTTERDAM (Van onze correspondent) WASHINGTON De Ameri kaan vraagt zich ineer af, „waar om dragen wij de lasten van de wereld Wij tellen stechts 6 pro cent van de wereldbevolking en bewonen 7 procent van het land oppervlak van de aarde, terwijl wij dit jaar 77 miljard dollar (277 miljard gulden) uitgeven voor de fensie, voor het beveiligen van andere landen tegen agressie en subversie. Amerika met zijn geschiedenis van de Monroeleer en het isolationisme, met de mentaliteit van: iaat Europa, dat altijd maar weer oorlog meent te moeten voe ren in zijn eigen vet gaar koken, dat zelfde Amerika maakte in 1945 een draai van 180 graden en sloot zich aan bij de Verenigde Naties (financieert 1/3 van alle V.N.-uitgaven) en ging verdra gen aan met minstens 50 staten en lan den, waarbij de V.S. deze naties te hulp zullen komen, indien zij worden aange vallen. Vloten kruisen door de Middel landse Zee, in de Indische en Stille Oceaan, terwijl atoombommenwerpers 24 uur per dag in de lucht zijn om de „vrije wereld" tegen onverhoedse aan vallen a la Pearl Harbor te beveiligen. Miljarden .dollars werden door het Ame rikaanse congres in buitenlandse hulp de Stille Oceaan. Gaan wij niet te ver in onze doelstellingen de wereld tegen agressie in alle uithoeken te verdedi gen? Wordt het niet tijd dat wij meer aandacht aan eigen land gaan besteden? Dat is de stemming, die men hier dik wijls tegenkomt dezer dagen Amerika nen realiseren zich, dat de V.S. 1/3 van alle studenten ter wereld tellen. Zij we ten dat zij 1/3 van alle opgewekte ener gie in de wereld verbruiken. Alhoewel de V.S. slechts 7 percent van het land beslaan beschikt het over meer dan 1/3 van 's werelds wegennet. Een vierde gevoteerd. Miljarden werden voor de- van alle vrachtvervoer per trein heeft fensie uitgegeven. En miljarden werden in de zakken van bevriende regerings leiders op alle continenten gestopt, om die landen aan de zijde van Washington te houden. Steeds meer gaat men zich in Amerika echter afvragen, of de rege ring niet te veel hooi op haar vork heeft genomen. „Wij zijn verantwoordelijk voor de verdediging van Japan en India tegen China. Wij hebben troepen in Korea, Vietnam Okinawa, op tal y.an bases in in Amerika plaats. De helft van alle vlieguren in de wereld worden door Amerikaanse vliegmaatschappijen ge vlogen. De Amerikanen zijn de, eige naars van 3/5 van alle automobielen in de wereld, 1/3 van alle radio's. Maar zo vraagt men zich af, waar blijven wij met onze voorsprong, wanneer onze jeugd in de jungles moet vechten om een landje als Vietnam uit communisti sche handen te houden. De Amerikaan is zich bewust dat de meerderheid van de mensheid tot het niet blanke ras behoort, dat het percen tage momenteel één blanke tegen 20 bruine, zwarte of gele mensen bedraagt. Tegen het jaar 2000 zal dit gegroeid zijn tot één blanke op 50 bewoners van de wereld. De V.S. hebben momenteel 3.335.000 man onder de wapenen, tegen Rusland 3.165.000 en de de Chinese Volksrepubliek 2.486.000. De Amerikaan se vloot heeft 934 schepen in de vaart, waaronder een groot aantal vliegdek schepen -en atoomduikboten uitgerust met de meest moderne bewapening. De lange afstandraketten-bases beschikken over viermaal zoveel projectielen als de Russen gereed hebben. De Ameri kaanse industrie alleen produceert twee maal zoveel goederen als de gecombi neerde Europese economische gemeen schap plus Engeland. Amerjka produceert aanzienlijk meer dan het dubbele van Rusland, een hoe veelheid goederen welke gelijk staat aan 1/3 van de gezamenlijke produktie van de hele wereld. Wanneer in de V.S. stemmen opgaan, dat de Vietnamese oorlog te duur wordt Washington geeft niet minder dan 500 miljoen dollar per week uit in Vietnam krijgt men van een bankier in Wall Street te ho ren: „Onzin, ons land kan gemakkelijk twee miljoen soldaten naar Vietnam zenden, zonder dat wij er hier econo misch gesproken iets van zouden mer ken. Wat wij momenteel in Vietnam uit geven is „peanutts" (apenootjes) voor ons". Amerika produceert 1/4 van 's werelds staal, terwijl 2 van iedere 5 vracht auto's in de V.S. rijden. „Verwondert het u, bij deze cijfers", aldus een Ame rikaanse financier, „dat wij, Amerikanen de lasten van de wereld dragen? Wie zou het doen, als wij het niet deden? Vroeger waren de Britten de politie agenten van de mensheid, nu zit er niets anders op, dat wij het overnemen. Het zal ons niet nog eens gebeuren, dat wij overhoeds zullen worden aangevallen en dat men ons onvoorbereid in de strijd zal vinden. Nu staan wij gereed, dag en nacht en wee degene die ons aan- yalt". deugd zal doen: 1 5 en 14. De Gebr. On mens sprongen er eveneens boven-erms op met 2 15 19 en 32, 3 Pietje Boeren, die trouwens op de eerste zat te loeren, 4 J. IV. Peeters, 5 Gerrit Oomens (en zonen) pakt zeer hard, 7 G. Heyblom, gaat van 't jaar als 'n pantsertrein van Strelnikof 8 Jac. Verrezen, 9 11 en 21, Drlek Vis ser, wiens duiven (naar h(j dacht) de forme nog niet hadden, wat moet dat dan worden als er een tikje blom (i 'a Graad) op komt te liggen, 10 A. Bale mans, 12 Th. Abbenhuis, 13 A. van Me- rode, 16 Jan Tijs, 17 Pol van den Boo gaard (Jansen), 18 Wirken, 20 Charel van Loon enz. Verder vestig ik de aandacht op het meer en meer naar- voren komen van de fijne specialist in bruidsbouquetten Jan van Eijlc sr. Deze keer 23 en 28 en nog slechts een paar jaar duiven, doch op Corbeil reeds rats aan de kop, ik kom er maar seffens mee voor de pin nen. Corbeil met 1735 duiven: 1 Pol van den Bogaard, 2 de kampioen van altijd Arn. Derks, bakker aan de Heuvelstraat, geen houden of repareren aan gemaakt, 3 en 30 Jan van Eijk voornoemd, nu nog geklopt in de spurt, doch het scheelde maar een koeidikte, 4 Jac. van Gils, 5 23 32 M. Dielemans, 6 F. Lens, 7 de lan ge Piet Kas, geweldige klepper, 8 en 15 de sterk constant spelende Leen Boe ren, eertijds Quievrain-man, thans ook ver boven de meet, 9 19 20 enz. Gebr. Oomens, die als de tekenen niet bedrie gen een van htm beste jaren tege moet gaan, tenzij ik er los onder door kijk wat natuurlijk de beste kan over komen. 10 W. van Beek, 11 Jac. Hor- ward, 12 G. v. Ginneken, 13 C. v. Althuis 14 G. Heyblom, 16 C. Mol, 17 Ant. Klee- mans, gevreesd fondman, 18 J. van Box tel enz. M. Dielemans had drie duiven mee: 5 23 en 32. Dat is van de week de schoonheidsprijs. Wie ze harder pakt, mag de vinger opsteken. Er zal vol gens mij heel wat water in de Po moe ten vloeien, wil iemand hem dat na doen. Dongen op Corbeil, 390 duiven en ook hier veel verkeerde voorop: 1 en 9 J van Gooi, 2 3 12 17 enz. A. Trommelen, 4 A. Verharen, 5 H. Smulders, 6 P. van Vugt, 7 A. Verharen, 8 F. van Gorp, 10 J. Theewes enz. Verenigde Bergse Krabben op Cor beil, 745 duiven: 1 M. Iriks, 2 G. Ver biest, 3 J. Moerbeek, 4 G. Jonkers, 5 H. Withagen, 6 A. Visser, 7 F. Talboom, 8 H. Eekelen, 9 P. Schouteren, 10 Dook de Nijs enz. Made op Corbeil met 820 duiven: 1 en 5 P. Kastelijns, 2 M. de Bok-Hessels, 3 H. Pais, 4 M. Broeken, 6 H. Sins, 7 Welsen, 8 A. Dupont, 9 P. Flipsen, 10 J. Rullens enz. Vele goede duiven te laat: vele sjarels stijve nek van het in de lucht staan kijken en geen veer ge zien. Kwade berichten doch daarom niet getreurd en volgende keer beter. Ulvenhout op Corbeil met 420 dui ven: 1 A. Oomen met een zeer vroege op 10.35, 2 J. Verheijen, 3 H. van de Velden, 4 Wout de Jong, 5 M. de Ruy- ter, 6 Gebr. Graumans. 7 J. C. Grau- mans, 8 M. Martens, 9 B. Paulussen, 10 Dré Antonissen enz. Ook hier stond het concours drie kwartier open. Etten en Leur op Corbeil met 945 dui ven. Alhier smaakte de snelle Janus Martens het zoet der overwinning, zijn klepper die nog mee naar St. Vincent moet maakte 1522 meter, 2 M. van de Borst, 3 M. van den Beemt, 4 en 11 A. van Unen, 5 Van de Lindeloof 6 P. Oostvogels, 7 C. Dekkers, 8 D. Rijken- barg, 9 Koos Aarts, 10 en 16 F. van Vliet, 12 H. Valentijn, 13 Adr. van Beers, 14 G. van Zundert, 15 Ant. Hen driks, enz. Ketsheuvel op St. Denis: 1 A. Heys, 2 en 4 Jan van Heeswijk, 3 Wellens- Krol, 5 Chr. van Heeswijk, 6 J. Corne- lissen, 7 W. van de Ven, 8 9 14 16 17 19 20 21 24 25 26 27 enz. Gebr. yan Boxtel enz. Idem op Corbeil: 1 A. van Es, 2 J. Hamers, 3 L. van Geel, 4 en 5 J. Ves- ters, 6 M. Ligtvoet, 7 A. de Bie, 8 Kem- meren, 9 Van Helvoort, 10 M. Lensvelt enz. C.C. Kaatsheuvel op Clermont, 409 duiven: 1 M. Snoeren, 2 C. Snoeren, 3 en 4 F. van Woensel, 5 J. Hoevenaars, 6 P. van de Sanden, 7 J. van Boxtel, 8 L. Ververs, 9 L. de Meijer, 10 J. Snoe ren enz. Loon op Zand op Corbeil: 1 J. van Broekhoven, 2 M. Vera, 4 Gebr. van der Velden, 5 H. van der Velden 6 Gebr. Boons, 7 A. Leermakers, 8A. J. van Dongen, 9 B. van Iersel, 10 K. van Esch enz. Allemaal goeie, DEN BRUINEN In het N.P. Orgaan te Eindhoven schrijft de heer W. Hopstaken deze week een indrukwekkend stuk, waarin hij stelling neemt tegen de handelwijze van het NPO-bestuur in de kwestie nationaal Dax. De voorzitter van de ZNB staat bekend als een man van de m'iddenweg, wiens devies zou kunnen zijn: Ieder het zijne. Uit zijn opening van zaken, waar de organisatie het mee kan doen, zullen de fondspelers voor wie hij het opneemt, wel begrepen heb ben, dat zijn geduld met de NPO thans is uitgeput. Wij komen er nader op terug.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 19