HBS-B OF mannelijke en vrouwelijke PERSONEN actieve vertegenwoordiger De ve heeft praktijkdiploma boekhouden? Eigenbela gerelativc kris kras 5dagen door nederlan voor NIEUWE VERBINDINGEN MET DE TOEKOMST r een huishoudkundige leidinggevende huishoudelijke hulpen assistenten (vrl.) voor de personeelseetzaal inrichtingsassistenten (INAS) huishoudelijke hulpen Herwaardering leerling verpleegsters en -verplegers Woninginrichting De Groot ERVAREN OPERATORS -J een jongedame constructie- draai- en freeswerk nieuwe projecten (Soubas (Slorie 18 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 3 JUNI 1967 19 POLYMEERFABRIEKEN BREDA N.V. DOOR UITBREIDINGEN MET NIEUWE FABRIEKEN VOORMAN ELEKTRICIËN 1 N V LODA BREDA - TETERINGSEDIJK 47 - BREDA emdexaminandi Elektronika Fysica Chemie Wiskunde Administratieve automatisering en automatie Technische administratie Bedrijfseconomie St.-Elisabeth Ziekenhuis Sluiskil opleiding VERKOPER ■HERCULES NV Mevr. v.d. Hove- Coenen 39592 Modern geoutilleerde machinefabriek DE KLOKKENBERG BREDA PHILIPS BREDA N.V. v/h Fa. A. van Dijk 2e Industrieweg 8, Lopik BOUWBEDRIJF RIJNAARTS ?5 INDUSTRIETERREIN „DE KROGTEN" LIJNDONK 25 TE BREDA Een Nederlandse onderneming ontstaan uit de samenwerking van Foster Grant Co. Inc. Leominster U S.A.enFarbwerke Hoechst A.G. te Frankfurt.Het bedrijf ver vaardigt grondstoffen voor de plastic-in dustrie (Polystyreen) IS ER VOOR DE VOLGENDE FUNCTIES PLAATS IN DE TECHNISCHE DIENST HIJ MOET IN STAAT ZIJN GEHEEL ZELFSTAN DIG REPARATIES EN WIJZIGINGEN AAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES UITTE VOEREN. NAAST DEZE WERKZAAMHEDEN DIENT HIJ OOK LEIDING TE GEVEN AAN EEN VOOR UIT BREIDING VATBARE AFDELING. Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van leeftijd opleiding en ervaring aan de personeelsdienst. Telefonische inlichtingen 01600-47350 .V <1 1 Wilt U dit diploma gebruiken als basis voor de opbouw van een levenspositie Dan willen wij U graag als medewerker in ons bedrijf. Het werk dat wij U bieden is afwisselend en vraagt groot gevoel voor verantwoordelijkheid. Schrijft U ons of kom eens praten: wij zijn van 9.00 tot 17.00 u. aanwezig. Bij Philips kunt U starten in de volgende richtingen: *jHü2hê -#*. i J - -. T<y - Na het eindexamen studeren of werken! Valt de keuze op werken, dan biedt Philips U naast een dagtaak ruime mogelijkheden tot interne of externe avondstudie. Deze oplei dingen worden veelal afgesloten met een landelijk erkend examen. Naast een salaris waarmee U in eigen onderhoud kunt voorzien, ontvangt U een tegemoetkoming zowel in studie- als in reis- en pen sionkosten, terwij tevens hulp wordt verleend bij het verkrijgen van kamerruimte. Ook voor hen, die reeds in het bezit zijn van het H.B.S.-B of Gymnasium-B diploma en enige verdere opleiding of ervaring hebben, zijn mogelijkheden aanwezig. Op Uw verzoek, waarbij wij gaarne van Uw eventuele voorkeur voor een der genoemde richtingen kennis nemen, doen wij U een voor lichtingsbrochure toekomen. Tevens bestaat de mogelijkheid tot een oriënterend gesprek. Schrijft U eens naar onze afdeling Personeelzaken, Willemstraat 20, Eindhoven, onder nr. 67032/S Op 1 september begint weer de voor De canididaten moeten vóór 1 september 17 jaar en 7 maanden zijn. De prae-klinische opleiding begint op 1 augustus a.s. Sollicitaties te richten aan de Geneesheer-Directeur. ENERGIEKE JONGEMAN GEVRAAGD als: Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten. 5-daagse werkweek ('s maandags vrij) 3 weken vacantie, 6 procent vacantietoeslag. reiskosten worden vergoed. Sollicitaties aan Leyweg 970-972, Den Haag Tel. 666177 Hercules bouwt. In 1967 verrijst bij Middelburg een modern chemisch bedrijf waar Dimethylterephtalaat zal worden geprodu ceerd. D.M.T.: een product voor de Europese markt. Grondstof voor polyestervezels en films. Hercules, al ruim een halve eeuw vooraan in de ontwikkeling van de chemische techniek, wil bovenaan blijven op de ranglijst van wereldwijde chemische concerns. Daarom bouwt Hercules werkruimte voor vele handen in het hart van Zeeland. Bij Middel burg, in de tuin van Nederland, waar recreatie vlak bij huis is. De Zeeuwse meren, de stranden en het bos. Daar bouwen wij nieuwe verbindingen met de toekomst voor uw welvaart en de onze. Voor de bediening van de productie-apparatuur, het regelen en contro leren van de chemische reacties, hebben wij spoedig nodig: Spoedig: omdat een training nodig is, om vertrouwd te raken met de specifieke eisen, welke de apparatuur stelt: Ervaren: omdat het om verantwoordelijke bedieningsfuncties gaat in het productieproces. Behalve een voor deze functies passende opleiding (b.v. L.T.S., U.T.S., diploma chemiciën, diploma scheepswerktuigkundige, VD of Jk), is enkele jaren ervaring in de chemische- of procesindustrie noodzakelijk. Hercules biedt: een moderne, schone werkomgeving. Een werkweek van gemiddeld 42 uur in vol continudienst met ploegen- toeslag. Maandsalaris met een extra premie voor bekwaamheid, initia tief en toewijding, een goede pensioenverzekering, en een interessante spaarregeling met bedrijfspremie. Een woning in of bij Middelburg kan in het vooruitzicht worden gesteld. Een bondige schriftelijke sollicitatie (op de enveloppe de letters D.M.T. 63 AB) met vermelding van opleiding, ervaring en leeftijd kunt u richten aan POSTBUS 8) MIDDELBURG TEL. 01180 - 6104 - 5441 Elektrogroothandel N.V. B.E.R.G. vraagt per 1 juli a.s. (16 - 18 jaar) voor de voorraadadmini stratie. (Gepensioneerden komen eventueel ook in aanmer king). Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht op het kantoor van de ven nootschap, Meerten Ver- hoffstraat 16 - 18, Breda. Med. gedipl. pedicure Tel. afspr. Meerhoutstraat 12, Breda in het zuiden des lands is door uitbreiding van haar machinepark in de gelegenheid aan te nemen. Door aanwezigheid van een tekenkamer en constructeurs is ook de mogelijkheid aan wezig uit te werken en te verzorgen. Brieven onder no. 63961. SANATORIUM - LQjiJGKLINIEK - ASTMA CENTRUM - EPILEPSIEKLINIEK Wij kunnen plaatsen: voor de leiding over een afdelingskeuken en het huishoudelijk werk op een der verpleeg- afdelingen; ruime inwerkperiode door de aanwezige huishoudkundige, die vertrekt wegens huwelijk; normale 5-daagse werk week. met ervaring in huishoudingen van inrich tingen; leeftijd tot 40 jaar, normale5-daagse werkweek. 5-daagse, 45-urige werkweek, toeslag voor weekend-diensten (1 x per 14 dagen). voor enkele afdelingskeukens, 5-daagse werk week. voor de afdelingen en het internaat, 5-daagse, 45-urige werkweek, vrijwel geen weekend diensten. Bij alle functies is de mogelijkheid tot in woning aanwezig. Goede salariëring, afhankelijk van leeftijd en ervaring, goede pensioenvoorziening en secundaire voorzieningen. Sollicitaties met inlichtingen omtrent leeftijd en ervaring te richten aan de ekonomisch direkteur van De Klokkenberg, Galderseweg 81, Breda. Voor telefonische inlichtingen 01600-25811. Bij bestaan enige plaatsingsmogelijkheden voor van 15 tot 40 jaar in het nieuwe bedrijf aan de Kapittelweg. U werkt in kleine groepen in een moderne omgeving met een prettige sfeer. Komt u vrijblijvend eens praten! U kunt hierover dagelijks, behalve zaterdags, terecht aan ons bedrijf, Kalshoven 11 te Breda, tel. 47450, van 14.00 tot 17.30 uur en op woensdag 7 juni 1967 tot 20.00 uur. Fabricage van Produkten en Grondstoffen voor de levensmiddelen branche, Horeca, Frituur- en Bakkerij-bedrijven vraagt: voor het bezoeken van de relaties. De verkoop geschiedt direkt vanuit de wagen met behulp van een bijrijder. GEBODEN WORDT: Een prettige werkkring Goede beloning Goede sociale voorwaarden met o.a, na 2 j' opname in pensioenfonds. Gegadigden dienen in bezit te zijn van een rijbewijs. Leeftijd ®ax' jaar. Woonplaats Breda of omgeving. Sollicitaties alleen schriftelijk te richten aan bovengenoemd adres. HAVERMARKT J - BREDA TEL 35939 VERBOUWINGEN BETIMMERINGEN ONDERHOUDSWERK Wij zijn er ons allema: gangstijd leven. Naar he en instituten niet meer. komen, maar men weet voor de politiek, maar oc De verandering van de a; van opvattingen en uitgai zoals vijftig jaar geleder eenvoudig. Te meer nu partijen heen gaan lopen Zo komen we vanzelf in delijkheid terecht. Een euvel rigens ten onrechte eenzijd: derlandse democratie of d sionele partijen aangewreve Ter illustratie zou ik de U. len noemen, waar de stellinj ook niet altijd even duid noemd kan worden. De ver< over de drie belangrijkste problemen waar dit land m< ken heeft te weten: de c Vietnam, de rassentegenstell de visie over de sociale o lingen, loopt dwars door de Het voorkomen van de racisl van Alabama en Robert Ke: de zelfde partij is toch een 01 combinatie. De verhouding niet-confessionele partijen tc litieke duidelijkheid is gelijl verhouding van de confessioi tijen tot de duidelijkheid W< zal de niet-confessionele P.v gaan? De weg van de meer d re „Tien-over-Rood-groep" oi van een moderne meer proj volkspartij? 't Is misschien een illustratie, maar de w van Vondeling om met een nist in een forum zitting te n toch wel ver verwijderd var vatting van Han Lamme droomt van een „volksfront de onduidelijkheid dan niet e de politiek voorkomen en niet Nederlands of confessioneel kan nooit een excuus zijn, h( een constatering. Om uit de politieke malaisi raken, zulten we tot "de kern gaan en ons afvragen of de gr waarop we onze partijen bas deze tijd nog een zinvolle be heeft. Bijzonder gelukkig bei dit verband met het studieri van de „werkgroep beginsel" Chr. Hist. Jongeren Organise vastgelegd is in het rapport ging tot heroriëntatie". Hierui dat men getracht heeft te kor een consequente herwaarden het eigen principe en men zov, gelijk historische ballast heei stoten. Het bleek dat zeer v< datgene wat we bij elkaar chr. hist, noemen, verouderd gebonden is. Het zou me zeer zen indien ditzelfde niet voor dere partijen zou gelden. Met eerder genoemde wer ben ik van mening dat er to ine? overhlijft, die voor mij 1967 een partij met het Evang uitgangspunt rechtvaardigt. T echter niet dogmatisch en het min een vanzelfsprekende persoonlijk is het een gestalte geven aan je oparE christen om werkzaam te zijn wereld. Een manier, die ik prefereer en waarvan ik de willen samenvatten met de raüe10"16' dialoog' correctie Van harmonie zou ik en omdat het naar mijn memi 7nif gaan om een belangenstri zullen er juist naar moeten de belangen met elkaar in mersTit"' Werkgevers en bekLr e? de 0Pdracht tof pi lelativeren en zo t n gezamenlijke aanpak. weer L0en christen t een hi?31? j0m mens en bepaald systeem of Di i zaal man opdrai :ijn ovi kc w( er will ei meni ha w het te het n stelsel, (ADVERTENTIE) Acht dagen onbeperkt reizen het gehele land. «en 8-daags Alge: Abonnement. Voo verrassend lage i f60 perste Kinderen van A 9 jaar half

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 18