EE, UT IS NIET IE HAL IN EEN I0TEL Technisch zo goed als volmaakt wonder voor 3000 gulden te koop Kleuren-tv.: met drie kanonnen schieten op 1.200.000 puntjes- Fixif met magisch schuim. Langer leven zaak van kwalen zien te voorkomen HOE JONG TE BLIJVEN DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 3 JUNI 1967 17 ENBOSCH Amsterdam- West gsbedrijf JL JL J Even natuurlijk als de natuur kleuren J®rve t erg Bauw, want de tuiirlijk". verschrikk elijk onna- Ph,mps vestig" Nu het haar perfect in modelen toch niet vet! Fixif werkt 3-voudig: ais niet vette crème, als lotion en het verstevigt bovendien het haar. HARTINFARCT MAAGZWEER BRONCHITIS KERNGEZOND BRI Ifi Informeert en/of sol liciteert u eensl Wij starten2x per jaar met een nieuwe cursus voor leerling-verple gers van ruim 17 jaar en ouder. U kunt bel len of onderstaande bon zenden aan de afd. Personeelszaken van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duinenbosch, Castricum aan Zee, Telefoon 02518-2541. Ehuis. l! Dat is onjuist, want over- licht ziekenhuis voor 100 A- die van hun werk houden iden wij: Itiënt ideaal verzorgd kan Ideaal kan werken. {bijheid van het ziekenhuis, De staf is actief, de men- Geen wonder: met g ipgezet met alle technische |te heeft. h(>, Jersoneeisrestaurant is n« tot het minimum. WeetU lappen? Alles is doelmatig, jadjunct-Directrice, I vraagt: TYPISTE Kennis van senvoa^fen3T lstratieve werkzaamh gewenst. Herige inlichting© 03950 vBl1 te zenden onder Dat is 'm dan: het kleuren-tv- toestel dat straks voor de prijs van drie gewone toestellen te koop is. Dit is de intussen beroemd ge >'den Plumbicon-buis, links zoals er zonder jas uitziet, rechts op geborgen in zijn afbuig eenheid. (Van een onzer redacteuren) Het kan best zijn dat het voor u niet hoeft, maar dat houdt het niet tegen-, de kleurentelevisie kómt. Hebben de klanten in de winkels staan zaniken: „kan ik nou nóg geen kleuren-t.v. krijgen?" Zijn Philips, de NTS en de PTT overstroomd met brieven van ongeduldige kijkers, die het zwart-wit beeld beu zijn en die eindelijk wel eens kleuren op de beeld buis willen? Beslist niet. De kleurenuitzendingen die vanaf 1 januari de lucht in gaan, en de kleurenontvangers die in de loop van deze zomer in de etalages zullen verschijnen, zijn niet het antwoord op vraag van kopers- zijde. De kleurentelevisie wordt ons eenvoudig voorgezet, omdat de tijd rijp is. Omdat de economie er behoefte aan heeft. En omdat de industrie intussen de kleuren- t,v.-techniek zo ver beheerst dat het onzin zou zijn die know how verder op te potten. En daarom staan er straks kleurenontvangers in de etalages. Voor een kleine drieduizend gulden bent u de man. In 1970 zullen er, zeggen de prognoses van de deskundigen, 125.000 kleuren-t.v.-ontvangers in Nederlandse huiskamers staan. En u moet zelf maar uitmaken of u daar bij wilt zijn. zonderlijke prestaties leveren ter ver betering van de televisietechniek. De Plumbiconbuis was de David Sar- noff Medal meer dan waard. Tot vóór de uitvinding van de Plum biconbuis bestonden er twee t.v-op- neembuizen. De beeldorthicon zet het lichtsignaal van de opgenomen scène om in een elektrisch signaal, door middel van foto-emissie. Het is een ingewikkeld instrument, dat tot dus ver echter de beste resultaten oplever de. Eenvoudiger was de vidiconbuis, die gebaseerd is op het verschijnsel van de fotogeleiding. Deze buis heeft echter zeer hoge lichtniveaus nodig om goed te kunnen werken. Bij te weinig licht gaat de fotogeleidende laag trager wer ken, zodat een onscherp beeld ont staat. De Plumbiconbuis bezit de voorde len van het vidicon (en mist de nade len ervan); de fotogevoelige laag be staat uit loodoxyde van zeer verfijn de structuur, opgebouwd uit drie apar te lagen die elk een verschillend elek trisch karakter bezitten. Een kleurentelevisiecamera heeft drie opneembuizen nodig en het is dus een groot voordeel dat de Plumbicon niet zo geweldig in omvang is als de beeldorthicon. Dat er drie opneembui zen nodig zijn, zal duidelijk zijn als men iets begrijpt van het principe volgens hetwelk de kleurentelevisie werkt. Zoals men weet kan het normale witte licht dat wij kennen, door mid del van een prisma gebroken worden In de spectrale kleuren. Het was, reeds lang voordat er aan kleuren televisie gedacht werd, bekend dat er slechts drie kleuren: de grond- kleuren rood, groen en blauw) nodig zijn om alle in de natuur voorkomende kleuren te vormen, tot zelfs wit toe. Van die omstandigheid is gebruik ge maakt bij de realisering van kleuren- t.v. Immers, wanneer men erin kon slagen het opgenomen beeld te split sen in drie afzonderlijke signalen een rood, een groen en een blauw en men kon dat elektronisch overge brachte signalen-trio in een ontvanger weer samenstellen tot één beeld, dan was men al een heel eind op weg. Hoe het de natuurkundigen, de elek tronische experts en de technici gelukt is stap voor stap dit procédé te ver werkelijken, zullen we hier niet na gaan. Het was een lange weg, vol moeilijkheden. Wanneer we nu even aanstippen wax de grondprincipes zijn volgens wel- se uw toekomstige kleuren-t.v.-toestel werkt, dan wordt meteen iets duidelijk van alle problemen die er te overwin nen waren. Die drie grondkleuren dus. De bin nenkant van de beeldbuis is bij een kleurenontvanger een fosforlaag, die geheel bezet is met kleine puntjes, meer dan een miljoen. Ze zijn gerang schikt in gelijkzijdige driehoekjes. Dat zeer fijne raster" van rode, groene en blauwe puntjes, moet nu bewerkt worden door de elektronen uit wat ln de televisietechniek ,,het kanon" ge noemd wordt. De kleurenontvanger bezit uiteraard drie van dergelijke elektronenkanon nen. Elk „schieten" zjj op de talrijke puntjes op de fosforlaag, die daardoor meer of minder geactiveerd worden, en oplichten. Het aantal elektronen dat het kanon afvuurt, bepaalt hoe sterk het geraakte puntje oplicht. Het totaal aan verscheidenheid in helderheid van de punten vormt de kleurenindruk die wij op het scherm waarnemen. Om dit razende snelvuur uit de ro de, groene en blauwe „vuurmonden" trefzeker doel te laten raken, ls er nog een soort zeef nodig: een scha- duwmasker met een zeer groot aantal zeer kleine gaatjes, die ervoor zorgen dat de elektronen van het rode ka non alleen op de rode puntjes van de fosforlaag terecht kunnen komen, en dat de groene en blauwe projectiele ook slechts resp. groene en blauwe doe len treffen. De circa 1.200.000 gekleurde puntjes op de fosforlaag aan de binnenzijde van de beeldbuis doen zich vanzelfspre kend niet als zodanig voor. Onder het ononderbroken spervuur van de drie kleurenkanonnen vormen zij, door de juiste verhoudingen in het gebruik der 3 grondkleuren, een natuurlijke weer gave van het opgenomen beeld, om- Er wordt al hard gewerkt aan de voorbereidingen tot de eerste kleuren uitzendingen in ons land. De PTT is bezig met het gereedmaken van de zenders, Philips instrueert de hande laren-installateurs, en in Eindhoven rollen de eerste voor de Nederlandse markt bestemde kleurenontvangers f reeds in stromen van de band. In september begint de NTS met de eer ste uitzendingen, nog onregelmatig, maar vanaf 1 januari komen er regel matige kleurenuitzendingen over de beide zenders, van zes tot acht zend uren per week. Nederland slaat in dit opzicht beslist geen slecht figuur. Met de V.S., waar al sinds 1954 regelmatige kleurenuit zendingen worden gegeven, kunnen we naar onze oosterburen kijken (op tech nisch gebied altijd bijzonder vooruit strevend), dan komen we niet ver ach teraan sukkelen. West-Duitsland begint namelijk in augustus met kleurenuit zendingen. Vanzellsprekend zal voor die uitzen dingen in het oosten van Nederland belangstelling bestaan, en Philips - die het gevoelige lesje met de F.M. uit de vroegere vijftiger jaren goed onthou- den heeft zorgt er nu wel voor aat er tegen die tijd kleurenontvan gers op de markt zijn. Kleurenontvangers bouwen is voor de Nederlandse elektronische reus, die overigens op de wereldmarkt in dit op zicht reeds een indrukwekkende repu tatie heeft opgebouwd, geen nieuwtje. Reeds gedurende enkele jaren ver vaardigt Philips, met name voor de Canadese markt, kleuren-t.v.-appara- ten. t to Waalre, waar het Natuurkundig La öoiatorium van Philips staat, wordt rfr fen ^eine twintig jaar aan de realisatie van kleurenontvangst ge- «erKt. Dat is in alle stilte gebeurd. topW?d al een mee gemaakt i ,e gewone zwart-wit televisie in «s land geïntroduceerd was, en de m* ,)P^nars van de beeldbuis nog ™est beginnen. Het publiek had im« ,.nog ,^iet de minste belangstel JJQor kleuren-t.v.: voor vele hon- TOUuzenden was de zwartwit kijkkas vJLeen droom- Toen die droom vooi al p ve£We?enlijfct was, en we ons mal»? bezorgd begonnen te nes nn TV1 d*e ontsierende anten toe u i Bn» boorden we af en kleuren tv meuv^e Amerika: de t"urt nog tientallen jaren, voo,- En H. h r 20 ver z«n meenden we. ti,d tk 011en"t-v- verwierf zich in die kelijk MkVVkie,,rL°tVerhT?ersende mening in- ze mennen Hi er Z1in nog taUo" kiemen !rvan ?Yartuigd zijn dat zullen tegenvallen S °nS StrakS ^onHpit6.^teurencintvangers waren ln b« HU nadeel ideaal Maal be natuurkimH- kinderjaren bleven '«"arOS ge£ en de technici ut' ■"8 21ttten' Het Natuurkun- V8n de eeinde t J.edeI\. e aandacht «ch, doof de mïCtflsche wereld °P "iddels beroem nle van de ta- «n opneemhu Plumbiconbuis", die eef Jte .voor televisiecame- ï'evisiekiikerf aantal Amerikaanse ^urennré "a het z*n van een ?SI«a bracht n„ ÏTma' tot enthousi- ">s veel bete? „tof"? ,ware plotse" «Jderlinge balfns m iUh' 5j! Plurnbiconbnfs Wn P1586"0"1"1 met !}let alleen iiiu was 1985 Jousiast, ook He frSPo was en' 5? aanzienlijke verf, kritiek viel ®ehrenkwaliteit nfre lng van de *«ddr. E de ff»™ect..op- ta 1966 Philips? NoS? ^zmat-directeur •ÏS1' SracheitT^1 dig Laborato- K Ba? T' David Sar- Los Angeles m- H hem V-rikaanse Wespeld. Deze echts ten deel aanrdCheiding valt 61 aan degenen die uit- dat alle daarin aanwezige kleuren uit die primaire gereproduceerd worden, tot wit toe. Misschien hebt u in een etalage ai eens een beschroomde blik geworper op het eerste kleuren-t.v.-apparaat dai daar te zien is. (Alle handelaren heb ben er tot dusver één gehad; de bevoor rading komt deze zomer op gang). Dt prijs liegt er niet om: bijna driedul zend gulden. Sinterklaas zal in dt meeste gevallen nog wel even bedacht, zaam aan de baard trekken. Maai Philips blijft beslist niet met zijn toe stellen zitten; ze zullen, aanvankelijk in traag tempo, hun weg vinden naai de huiskamers. Voordien zullen velen zich nog van alles afvragen. U kunt natuurlijk bij een handelaar binnenstappen en hem al die problemen voorleggen. Hij zal u omstandig op de hoogte brengen Maar als u nog geen gekleurde t.v. plannen hebt, komt daar niet to ge makkelijk van. Een aantal voor de hand liggend» vragen willen we hier met plezier aan de orde stellen, om er een bondig ant woord op te geven. Is de bediening van een kleuren ontvanger veel moeilijker dan van een gewoon zwart-wit-toestel? De kleurenontvanger heeft principi eel slechts twee knopjes meer. Eén voor de kleurtoonregeling, één voor de kleurverzadiging. Het zendsysteem zit zo in elkaar dat grote veranderingen in kleurtoon niet optreden, maar ais het beeld naar uw smaak te groenig wordt, of te purper, dan is een tikje bijregelen genoeg om een natuurlijk kleurbeeld te krijgen. Met de kleurverzadigingsregelaai kunt u het rood „roder" maken, het groen groener enz. Elke kleur kan die per gemaakt worden, of „flauwer" Een te flets beeld, of een te „hard", kan dus bij geregeld worden. Wat heb ik aan kleuren-t.v., als er ook nog zwart-wit wordt uitgezon den? Moet ik een apart zwart-wit- toestel hebben. De kleurenontvanger geeft ook ge wone zwart-wit-beelden weer. Het toe stel is zelfs zo uitgerust dat het auto matisch van kleur op zwart-wit over schakelt, zodra het kleurensignaal (een verre zender, atmosferische storingen enz.) te zwak wordt. In plaats van een slecht kleurenbeeld produceert het ap paraat dan een goed zwart-wit-beeld. Heb ik een nieuwe antenne nodig? Aan de antenne hoeft niets veran derd te worden. Dat wil zeggen: als de antenne goed is. In het algemeen wordt aan de antennes te weinig zorg besteed. Overschakelen op kleuren-t.v. Is dus wel een mooie aanleiding de antenne eens te laten controleren. Is er kleuren-t.v. eerder kans op storingen en kan de leverancier al le nodige reparaties verrichten? De dealers zijn intussen door Philips grondig geïnstrueerd. Ze kunnen elke reparatie dus verrichten. Dat er in een kleurenontvanger eerder storingen kunnen optreden dan in een zwart-wit- toestel, kan moeilijk ontkend worden. Het kleurenapparaat is uiteraard veel ingewikkelder, en het bevat meer on derdelen. Daar staat tegenover dat het geheel is uitgerust met gedrukte be drading, hetgeen de storingskans weer drukt. Is reparatie aan een kleurenontvan ger veel duurder dan aan een gewoon toestel? De kleurenontvanger bevat vele zeer gecompliceerde onderdelen, die het zwart-wit-toestel mist, of die daar min der ingewikkeld zijn. Storingen in de „gewone" circuits zullen niet veel duur der behoeven te zijn dan in het zwart- wit-apparaat. Als de beeldbuis vervan gen zou moeten worden, hakt dat ei echter wel in. Vervanging van een zwart-wit-beeldbuis kost (voor een 59 cm beeld toestel) ongeveer 220 gulden. Een nieuwe kleuren-beeldbuis komt op minstens 800 gulden. Is het nog niet te vroeg om kleuren televisie te kopen? Is de kans niet groot dat er over twee of drie jaar zo veel aan de kleuren-t.v.» techniek is verbeterd, dat ik, als ik nu koop, met een verouderd toe- stel kom te zitten? In dit opzicht zitten we hier in Euro pa wel bijzonder gunstig. De Ameri kanen hebben het enkele jaren met minder gelukkige kleuren moeten stel len, en ook de gewone technische kin derziekten hebben de kijkers voor een deel voor hun rekening gekregen. De ervaringen die de elektronische industrie intussen heeft, die in een fora pakket technische know how is ver zameld, wordt ons nu in hun totaliteit aangeboden. Alle technische verbete ringen die vooral de laatste jaren tot stand zijn gekomen in de zwart-wit-te- levisie, komen onverkort ten goede aan het kleurenapparaat: talloze functies zijn volledig geautomatiseerd waar door de bediening uiterst eenvoudig is het inwendige van de ontvanger is in overzichtelijke blokken samenge steld, de gedrukte bedrading garandeer een schier feilloze werking, het geheel uitklapbare binnenwerk stelt de mon teur in staat een eventuele fout snel te localiseren en te verhelpen. En het voornaamste by dit alles blijft toch wel het feit dat wij, als schuchter beginnende kleurenkijkers ln Nederland, van meet af aan kunnen (ADVERTENTIE) Televisie, zaterdag, Ie Net, 18.55 uur Belangrijk nieuws voor mannen. profiteren van de intussen volkomen natuurgetrouwe kleurenweergave. Bij een juiste instelling van het toestel is het beeld op de buis even natuurlijk als dat wat een blik door uw venster biedt. In dat opzicht Dehoeft de kleu rentelevisie beslist niet meer verbe terd te worden. Goed beschouwd behoeft het kopen van een kleuren-t.v.slechts op één (dan ook wel levensgroot) bezwaar af te stuiten: op de prijs. Wie telt er zo maar even een kleine drie mille neer om voorlopig althans zes tot acht uur per week te kunnen zien welke kleur lipstick de omroepster ge bruikt? Drie mille is al een aardige aanloop naar de begeerde auto. En het is al tijd nog bijna drie maal zoveel als de prijs van een zwart-wit-toestel. De fabrikant rekent dan de eerste tijü ook nog niet op hoge verkoopcijfer^. De verkopen in andere landen, waar de kleuren-t.v. al langer op mars ls, moeten de produktielijnen lonend ma ken. De veertig- a vijftigduizend toe stellen die Philips de eerste tijd per iaar in Nederland zou kunnen ver kopen, zouden, als alle investeringen op zo'n markt je terugverdiend moesten Dit compacte mechanisme is het interieur van een Philips kleu- ren-t.v.-camera, waarin men duide lijk de drie Plumbiconbuizen zietf voor elk der drie grondkleuren één. worden, de prijs per toestel met mis schien nog wel een nul erachter opvoe ren. Een groot deel van de wereld is echter klant. We zaten echt niet op de kleuren-texe- ylsie te wachten. Maar nu is zij er. We zullen ons de eerste jaren nog wel duchtig bedenken voordat we zo diep in de beurs tasten. Dat zal de opmars van de kleuren-t.v. echter niet tegen houden, alleen vertragen. In de V.S. staan op 77.500.000 toestellen 9.500.000 kleurenontvangers, dat is eén dikke twaalf procent, na ongeveer vijftien jaar kleurenuitzendingen. Laten we over een jaar of tien nog maar eens kyken hoe ver we dan zfln met de kleurentelevisie. Mocht u er dan nog steeds geen hebben, dan zul len er beslist wel buren genoeg z waar u op bezoek kunt gaan om het eens te zien Het zal misschien niet zo lang meer duren voor de medische en chemische wereld een manier heeft ontdekt om de grondoorza ken van het optreden van ouder- domsverschijnselen uit te schake len of te wijzigen. Maar dan moe ten wel eerst allerlei verouderde opvattingen over de ouderdom en zijn verschijnselen overboord worden gegooid. Dit stelt de Engelse arts dr. Trim- mer, medewerker aan het bekende tijdschrift „Family Doctor", te verge- lyken met ons „Spreekuur thuis", in het boekje „Leef lang blijf jong" dat door uitgeverij Helmond onlangs op de markt werd gebracht. In dit prak tische boekje worden allerlei misver standen opgehelderd en een aantal waardevolle tips gegeven om langer gezond te blijven via eenvoudige me thoden. De stijl waarin het werd geschreven ligt ons Nederlanders niet zo goed: het „beterende" doet ons teveel den ken aan onze middelbare schooltijd. Het lijkt verder onwaarschijnlijk dat de doorsnee mens, voor wie dit boek je toch is bedoeld, nu erg gebaat zal zijn bij reeksen getallen over bepaalde ziekten en over de verschillende proef nemingen in het verleden met betrek king tot die ziekten. Wat ons interes seert is de manier om ze te voorko men. Hoe kan men een hartinfarct voor komen? Zorg ervoor niet te dik te worden, neem iedere dag de nodige lichaamsbeweging en doe geregeld gymnastiek. Liefst elke dag. Pas daar bij op voor andere ziekten die trom bose kunnen veroorzaken. De schrij ver gaat hierbij uitvoerig in op de rol van het roken bij deze ziekte, maar komt niet tot een conclusie. Een ander punt is: Hoe kan men kanker vermijden? Trimmer geeft als adviezen: maak gebruik van ieder kankeronderzoek dat door de overheid of een andere instantie wordt georga niseerd. Onthoud goed de zeven geva ren die kunnen wijzen op een begin van kanker en pas op voor „zelfbe- smetting" met radio-actieve stoffen. De zeven gevaren zijn: a. elke open plek of zweer die niet binnen een paar weken is genezen, vooral als zo'n plek geen pijn doet; b. elk hard knobbel tje, vooral in de borst; c. elke onge wone vaginale bloeding of afschei ding, vooral bij vrouwen na de over gang; d. elke verandering in een wrat of moedervlek, e. elke maagpijn die langer aanhoudt en moeilijkheden geeft bij het slikken, f. elke hardnek kige heesheid, hoest of opgeven van slijm. g. elke aanhoudende afwijking in de ontlasting. In hoeverre hierbij gevaren worden „aangepraat", die geen symptomen van kanker hoeven te zijn, laten wij ter beoordeling van de deskundigen. Een andere ziekte van deze tijd is de maagzweer. Dr. Trimmer geeft het komisch aandoende advies niet voortijdig oud te worden als gevolg van een maagzweer. Hij raadt aan om bij maagklachten zo gauw moge lijk naar de dokter te gaan en er niet zelf aan te gaan dokteren. Men moet de zaak dan wel rustig onder ogen zien, overdreven angst vermijden en wel bedenken dat het de eigen geeste lijke gesteldheid kan zijn die maakt dat een maagzweer niet geneest. Mocht de maagzweer zo hardnekkig zijn dat alle medische behandelingen zonder resultaat blijven, laat men zich dan maar zo gauw mogelijk opereren. Om ouderdom te voorkomen is het ook goed op te passen voor ongeluk ken. Als devies daarvoor geldt: blijf zo lang mogelijk een actief leven lei den, zorg niet te vallen wanneer u een aanval van duizeligheid krijgt, neem in huis geen onnodige risico's, wees voorzichtig met slaapmiddelen en me dicamenten die een verdovende of kal merende werking hebben en tot slot, pas op voor kou. Voor Nederland is misschien nog wel het belangrijkste de richtlijnen, die dr. Trimmer geeft om bronchitis tegen te gaan. Bovenaan staat met grote letters „Rook geen sigaretten" en vermijdt rokerige, benauwde ruim ten en zorg zoveel mogelijk frisse lucht te krijgen. Wen bovendien aan om uitsluitend door de neus te ade men en pas daarbij een goede adem halingstechniek toe. Pas verder op voor dik worden. Uw huis moet altijd gelijkmatig verwarmd zijn, terwijl plot selinge temperatuursveranderingen ze ker nadelig zijn. Doe tot slot geregeld ademhalingsoefeningen en breng die dagelijks in praktijk. Een apart hoofdstuk wordt in het boek „Leef lang blijf jong" gewijd aan het jong blijven. Dr. Trimmer komt daarbij tot de volgende conclu sies en adviezen: seksuele verjonging is over het geheel nog slechts een vro me wens en hormonenpreparaten zijn van weinig nut gebleken in dit verband. Verschillende goed gedocumenteerde methoden om mensen jonger te maken vooral die van Neuhans, Asian en Huneke, schijnen succes te hebben, maar waarom deze methoden succes hebben is nog niet wetenschappelijk vastgesteld. Het verjongingssysteem, dat in Engeland momenteel de meeste mogelijkheden biedt, is gebaseerd op stabilisering van het percentage eiwit ten en calcium in het lichaam en weefselvernieuwing door middel van behandeling met anabole steroïden. Wie wil er nu kort leven? We kun nen ons niet indenken, dat dit veel mesen het liefste zou zijn. Iedereen wil zeker lang leven als hij of zij jong kan blijven. De conclusie van dr. Trim mer luidt, dat wij niet zo lang leven als wij zouden moeten. Als voornaamste redenen geeft hij aan, dat er een uit zonderlijk gebrek is aan algemene be langstelling voor wat het beste „posi tieve gezondheid" kunnen noemen. De medische zorg is alom nog te veel ge richt op het verhelpen van de „kwaal" en terwijl de preventieve geneeskunde bij jonge mensen met rasse schreden vordert lijkt het wel alsof de oudere generatie veronachtzaamd wordt, juist wat de preventie van hun ouder dom betreft Een sterk punt in dr. Trimmers „Leef lang blijf jong" is, dat hij heel wat manieren vertelt om preventief te werk te kunnen gaan. Het boekje is daarom niet alleen een medisch-v er antwoord antwoord op ve le vragen, maar het is in zijn voor lichting kerngezond en revolutionair. W. H. (Dr. Trimmer: „Leef lang blij jong". Uitgeverij Helmond) TELLEN Het komt nogal eens voor dat in een viertallenwedstrijd een Beslissing geno men moet worden of men al dan niet tegen een nianchecontract van de tegen partij moet redden of dat men dit con tract zal doubleren of niet. Het hieronder weergegeven spel stamt uit 'n Amerikaan se wedstrijd waarin beide beslissingen genomen moeten worden. Merkwaardig genoeg waren deze aan beide tafels fou tief. hetgeen gezien de kwaliteit van de spelers er weer eens op wijst dat bridge nimmer de „remisedood" zal sterven. Noord gever. Allen kwetsbaar. A H 8 6 f? A 9 5 3 O A V 10 4 2 10 94 2 <5 HB 10 O H 3 AB 93 B <9 87642 O 642 H875 Het bieden: tafel 1 Noord Oost Zuid West Kantar Sugar Krauss Norton 1 pas pas ISA pas 20 pas pas doublet 3 O 3C? pas 50 pas pas pas doublet pas pas tafel 2 Noord Oost Zuid West Press Mathe Rosen Hamman 1 3-0 pas 3 SA doublet pas 4 C? doublet pas pas pas Aan tafel 1 besluit oost het 4 CP-contract van noord-zuid uit te nemen met 5 O, maar dit leidt hier tot een catastrofe. Zuid startte met Boer, noord maakte Aas en Heer en speelde die zuid af troefde. Noord werd met O Aas aan slag gebracht waarna zuid nog een kon aftroeven en noord nog troef Aas maak te, vier down voor 1100 punten. Aan de andere tafel meent Hamman het 4 <?-contract te moeten doubleren, wat misschien riskant, maar ln dit geval.wel juist is. Echter... dan moet hij' de goede uitkomst vinden: Aas en na! Oost kan aftroeven en west krijgt nog twee troefslagen. Hamman kwam evenwel met O Heer uit, waarna Bill Rosen dank zij een uit stekende speeltechniek het contract bin nen bracht. De eerste slag werd in noord gewonnen, waarna Aas en een kleine fO werden gespeeld. Helaas zaten deze niet 22, zodat west in staat was een derde maal' troef te spelen. Hierdoor konden niet de beide O van zuid worden afgetroefd. West speelde nu 2 na, wat zuid ln de ver leiding bracht deze naar de Boer te laten doorlopen. Hij deed dit echter niet, nam in dummy met het Aas (oost speelde de 7 bij) en speelde een kleine Zijn Heer werd door west met het Aas genomen en werd vervolgd voor noords Heer, waar op zuid een O afwierp. Hierna werd oen in zuid getroefd. Oost had op de achtereenvolgens de 3 en de 5 gespeeld, zodat zuid nu een duidelijk beeld had van de oostkaart: zeven O (als west er meer dan twee heeft komt hij met een kleine uit), vier (aanmoedigend sig naal gegeven heeft dus nog de Vrouw) en de beide reeds gespeelde singletons. Zuid speelde daarom de 7 na en toen west een kleine bijspeelde werd in noord de 4 gelegd, waarmee het contract werd gewonnen, voor een totaal verlies n 7 matchpunten.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 17