VERPLEGER NEE DIT NIET DE HAL VAN EEN HOTEL Techn volmi 3000 Kleur schiet een fisikus een chemicus DE N D S M. MAAKT MEER DAN SCHEPEN OPLEIDINGSINSTITUUT „DE EENHEID JONGE MENSEN Een modern beroep voor moderne mensen die modern betaald worden VERSLEGENDEN N K F STAAL alblasserdam BOEKHOUDER Even natuun als de natu tR.S^sr\osrr" DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 3 JUNI 1967 Hogere Technische School „St.-Virgilius" EEN ADMINISTRATIEF BEAMBTE 2e KLASSE A technisch medewerker vac. nr. 7-1271/0057 typiste vac. nr. 7-0946'0057 ELECTRON zoekt een AUTOMONTEUR Montage-elektriciens Apparatenbaifkwë» «m Bankwerkers Pljpfitters Kraandrijvers Smelters en Ongeschoeid Personeel BON I DUINENBOSCH Sint Lucasziekenhuis, Jan Tooropstraat 164, Amsterdam- West Telefoon 186555 PI ETER STAPEL'S Handelsmaatschappij n.v. Aannemingsbedrijf te Breda TYPISTE 16 Lovensdükstraat 61, Breda, telefoon 01600-43350 Aan bovengenoemde school kan per 1 augustus 1967 worden geplaatst: Voor deze functie is tenminste het bezit van het U.L.O.-diploma en bovendien van het praktijkdiplo ma boekhouden vereist, M.B.A.-diploma strekt tot aanbeveling. Salarisgrenzen 647,— tot f 922 excl. toelagen. Aanstelling boven het minimum is mogelijk. Premie A.O.W. komt voor rekening van de werk gever. Leeftijd niet beneden 21 jaar. Uitvoerige schriftelijke sollicitaties te richten aan het Bestuur van de school, Lovensdjjk 61, Breda. Hogere Technische School en School voor Laboratoriumpersoneel Lovensdijkstraat 61 Breda tel. 01600-43350 vraagt per 1 augustus 1967 in volledige weektaak (Ir. Drs.) ter behartiging van het natuurkunde-onderwijs. incl. praktika in het voorbereidend jaar (H.B.S.-Ê niveau). (Ir. Drs.) ter behartiging van het scheikunde-onderwijs, incl. praktika in het voorbereidend jaar en analisten opleiding (chemische richting). Salariëring volgens rijksregeling, maximaal ca. f 2543,- per maand, exclusief toelagen en uitkering. Sollicitaties spoedig aan de direkteur Drs. F. Buijs. Eventueel nadere telefonische inlichtingen. En dat is juist het aantrekkelijke van de N.D.S.M. Want de naam van ons bedrijf zegt op geen stukken na wat de N.D.S.M. allemaal maakt en doet. Schepen bouwen en repareren is maar één van de talrijke kanten van dit grote, veelzijdige en machtig interessante bedrijf, waar ook booreilanden worden geconstrueerd, hydraulische installaties worden vervaardigd, apparaten voor de petrochemische industrie worden gefabriceerd. En gasafsluiters. En radiatoren, drukvaten, pijp leidingen... Bij de N.D.S.M. kunnen mensen met technische aanleg en belang stelling alle kanten uit. Op ons OPLEIDINGSINSTITUUT „DE EENHEID" is nog plaats voor van 14 tot 18 jaar. die in het basisjaar van de opleiding, hun technische richting kunnen bepalen. De opleiding start in aug./sept. a.s. en wordt behalve op het instituut ook voor een deel al in de praktijk gevolgd. Deze opleiding is aangepast aan de vooroplei ding van lagere, ULO- of Middelbare School. Jongens, die een LTS-getuigschrift bezitten, kunnen al meteen een erkende vakopleiding volgen als goede basis voor eventuele verdere studie. Gedurende de opleiding wordt al een normaal loon uitbetaald. Aanvragen om nadere inlichtingen kunnen ge richt worden, met vermelding van No. 89, aan: Klaprozenweg 75 - Amsterdam. U kunt ook even bellen: (020) 69821, toestel 449. 11 voor het Ministerie van Justitie bij de Rijksinrichting voor Meisjes „De Hunerberg" te Nijmegen groepsleidsters vac. nr. 7-0314 0057 ItSöi ié.£»V voor xm groepen van 12 meisjes, variërend in leeftijd van 14-20 jaar. -1 ic: jj - p.T fijl jj fi.t} Vereist: MULO- of gelijkwaardige opleiding. Opleiding en/of ervaring in de Kinderbescherming strekt tof aanbeveling. Leeftijd tenminste 23 jaar. Salarisgrenzen van f612,- tot f936,- per maand. Promotiemogelijk heden (max. f1045,- per maand) aanwezig. Indien de voorkeur uitgaat naar intern wonen, bestaat daarvoor gelegenheid. De Directrice van de Inrichting, Berg en Dalseweg 287 te Nijmegen, is gaarne bereid alle gewenste inlichtingen te verstrekken (tel. 08800-3 05 41). voor de Rijksbelastingdienst te Breda, per 1 oktober a.s. ten behoeve van het in aanbouw zijnde Centraal Belastinggebouw die zal worden belast met de verzorging van de centrale verwarming (oliestook), van de overige technische installaties en met het uitvoeren van kleine reparaties aan gebouw en inventaris. Leeftijd: tot 50 jaar. Salaris, afhankelijk van leeftijd, max. f702,- per maand. Sollicitaties zenden aan de Voorzitter van de Commissie van Beheer over het Centraal Belastinggebouw te Breda, Vismarkt straat 28, Breda. voor het Ministerie van Economische Zaken bij de Economische Controle Dienst, Vughterstraat 307 te 's-Hertogenbosch (tel.38838) met MULO-opleiding. Goede typevaardigheid vereist; administratieve ervaring strekt tot aanbeveling. Salaris, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, max. f642,- per maand. Sollicitaties aan bovengenoemd adres. Schriftelijke sollicitaties, indien niet anders aangegeven, onder het bij de gewenste functie vermelde vac.nr. (voor elke vacature een afzonderlijke brief) zenden aan Bureau Personeelsvoorziening en Bemiddeling van de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1, VGravenhage. AOW-premie voor Rijksrekening. De salarissen zijn exclusief 6% vakantie uitkering Elecfrotechnische Afdeling van de N.V. Machinefabriek „BREDA" v/h Backer en Rueb hij zal worden belast met het onderhoud van de in gebruik zijnde auto's, lierwagens etc. bij onze mon tage-afdelingen hoogspanningslijnen. Gedegen kennis en ervaring op het gebied van benzine- en dieselmotoren is vereist alsmede hef bezit van de rijbewijzen B-C-D-E. Uitvoerige sollicitaties 'te richten aan onze personeelsafdeling, Speel huislaan 173, Breda, tel. 01600-24281. NKF - STAAL biedt U de kans om in Alblasserdam een nieuwe toekomst op te bouwen. Grijp die kans nu I Er is namelijk als gevolg van een grote bedrijfsuitbrei- ding op korte termijn plaats voor o.a.: Er wordt geboden: Gratis busvervoer aansluitend op de ploegen diensten Loon volgens C.A.O. in de Metaalindustrie Extra toeslag voor zaterdag- en zondagarbeid Goede sociale voorzieningen Gunstige gratificatieregeling Vergoeding voor werkkleding Verantwoordelijk werk Wij vragen energieke jonge mensen die vooruit willen komen; leeftijd tot ongeveer 35 jaar. Wilt U meer weten over lonen, sociale voorzieningen e.d., bezoek dan onze voorlichtingsavond die gehou den wordt te OUD GASTEL op donderdag 8 juni 1967 in Café Marktzicht (G. Vogelaars), 's avonds om 7.00 uur. N.V. Nederlandsche Kabelfabrieken, afd. Staalfabriek en Walserijen - Alblasserdam. Nu kan elke jongeman met ULO of ongeveer soortgelijke opleiding, die dezelfde belangstelling heeft ais een arts, maar niet in de gelegenheid is om te studeren, een goede en financi eel zekere toekomst opbouwen. Wie het beroep kiest van verpleger In een modern psychiatrisch ziekenhuis, wacht een interessante loopbaan. Hij zal worden geconfronteerd met steeds andere mensen en hun lotge vallen. Hij zal worden opgeleid om mensen te helpen weer gezonde leden van de maatschappij te worden en onder de geneesmiddelen die hij toe dient, zullen tact, geduld en psycho logisch begrip de voornaamste zijn. Zijn werk en opleiding (3-jarige cursus voor het B-diploma) vormen één geheel. Beschikt u over organisatorische talenten en bent u geschikt om leiding te geven? Des te beterI In het Psychiatrisch Ziekenhuis Duinenbosch is grote behoefte aan manlijk leidinggevend persorieef, daardoor zijn de promotiekansen gunstig voor hen, die daartoe de juiste kwaliteiten bezitten. Meer dan woorden zal een sollicitatiebezoek u Inzicht geven in het werk dat hier door ons allen in prettige samenwerking wordt verricht. Onze gebouwen lig gen verspreid In een schitterend duinterrein: de laboratoria, paviljoens voor patiënten, de keukens en de werkplaatsen voor arbeidstherapie (speelgoed maken, schilderen, keramiek, constructie, hand werken enz.), de administratieve en technische ruimten, de sporthal, het zusterhuis. Op alle af delingen wordt veel en verantwoordelijk werk verricht en een belangrijk deel (ongeveer 70°/o) van ons verplegend personeel verdient per jaar dan ook een salaris van f 11.000.- tot f 16.000.-! Daarbij zijn er zeer goede sociale voorzieningen (waaronder een zomer- en wintervakantie). Informeert en/of sol. Iiciteert u eens! Wij starten2x per jaar met een nieuwe cursus voor leeriing-verple. gers van ruim 17 jaar en ouder. U kunt bel len of onderstaande bon zenden aan de afd. Personeelszaken van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duinenbosch, Castricum aan Zee, Telefoon 02518-2541. Wilt u mij inlichten over de verplegersopleiding bij het Psychiatrisch Ziekenhuis Duinenbosch in Castricum aan Zee. £)g ...Woonplaats.., Naam Straat Geb. datum Opleiding Deze coupon zenden naar Psychiatrisch Ziekenhuis Duinenbosch, Castricum aan Zee .OflSU iü IW'SKC li ih }saS 5Tsh taty tfiinlagsiao ifiii 9i|| Het is de hal van het nieuwe Sint Lucasziekenhuis. Een grapjas sprak van het Sint Luxe Ziekenhuis! Dat is onjuist, want over dreven luxe is er niet. Het is een modern en licht ziekenhuis voor 11"" doelmatig en funktioneel. Voor de nieuwe vleugel zoeken wij Wij hebben op het oog ervaren verplegenden, die van hun werk houden en goed in een team passen. Naast werk, veel werk, dat idealisme vraagt, bieden wij: tt Een zonnig, efficiënt gebouw waar de patiënt ideaal verzorgd kan worden en waar het verplegend personeel ideaal kan werken. Een komfortabele nieuwe woonflat, in de nabijheid van het ziekenhuis, gelegen aan de Sloterplas. Het Sint Lucasziekenhuis draait al een half jaar. De staf is actief, do men taliteit voortreffelijk, ledereen is geestdriftig. Geen wonder: met gro'® zorg, ook voor de kleinste details, is Sint Lucas opgezet met alle technische snufjes waaraan een modern ziekenhuis behoefte heeft. De riante hal is de trots van iedereen, het personeelsrestaurant is gezellige ontmoetingspunt. De communicatie is doelmatig en beperkt iopen tot het minimum. Weet dat St. Lucas het eerste ziekenhuis is met roltrappen? Alles is doelmatig, funktioneel, van deze tijd. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de adjunct-Directrice, Zr. A. Doorenbosch, KEIWEG 50 OOSTERHOUT TEL. 01620-4967 VRAAGT met praktijkdiploma boekhouden en bereid tof verdere studie. m vraagt: Kennis van eenvou,dlfnt stratieve werkzaak e gewenst. Brieven met uitvoerige inlichtingen, verlangd salaris in te zenden onder n dit blad. 11 Vtf I i (Van Het kan best zijn dat het tegen: de kleurentelevisie k zaniken: „kan ik nou nog g< en de PTT overstroomd me zwart-wit beeld beu zijn en buis willen? Beslist niet. De kleurenui gaan, en de kleurenontvanc etalages zullen verschijnen, zijde. De kleurentelevisie wordt ons de economie er behoefte aan 1 t.v.-techniek zo ver beheerst da potten. En daarom staan er straks kl drieduizend gulden bent u de de deskundigen, 135.000 kleuren En u moet zelf maar uitmaken Er wordt al hard gewerkt voorbereidingen tot de eerste b uitzendingen in ons land. De bezig met het gereedmaken zenders, Philips instrueert de laren-installateurs, en in Ein rollen de eerste voor de Nedei markt bestemde kleurenontv reeds in stromen van de ba September begint de NTS met ste uitzendingen, nog onregel maar vanaf 1 januari komen er matige kleurenuitzendingen ov beide zenders, van zes tot acht uren per week. Nederland slaat in dit opzicht geen slecht figuur. Met de V.S., al sinds 1954 regelmatige kleui zendingen worden gegeven, kunn naar onze oosterburen kijken (op nisch gebied altijd bijzonder vt strevend), dan komen we niet ve teraan sukkelen. West-Duitsland namelijk in augustus met kleui zendingen. Vanzelfsprekend zal voor die dingen in het oosten van Nedc belangstelling bestaan, en Philips het gevoelige lesje met de F.D de vroegere vijftiger jaren goed oi den heeft zorgt er nu wel dat er tegen die tijd kleurenoi gers op de markt zijn. Kleurenontvangers bouwen is v< Nederlandse elektronische reus overigens op de wereldmarkt in f zicht reeds een indrukwekkende tatie heeft opgebouwd, geen niei Reeds gedurende enkele jaren vaardigt philips, met name vo Canadese markt, kleuren-t.v.-ar ten. In Waalre, waar het Natuurkund lum van Philips staat, relliL?;611 061116 twint'g jaar a< werkt -n ,V?n Weurenontvangst werkt. Dat is in alle stilte gel toen ri. al een begln mee ger onf l»Lg6w?ne zwart-wit televi ons land geïntroduceerd was, r moest:>P5lar-s van de beeldbuis moest beginnen. Het publiek lSig vnn? i?I6t de minste belan derrtrtl? kleuren-t.v.: voor vele nog eerf6? was de zwartwit ki 5. droom- Toen die droom a' een h^6t-enl5kt was' en w, mak.,? beetle bezorgd begonnt nes on TV,1 die ^sierende c toe van w a.ken' hoorden we Weur^-t v meuvrt:ie 1111 Amerik; daWe hk??,nog tientallen jaren, ^^o^eH-t-rve^ierfzlJh6 zake\aieud|n°V6rlg®"™de meni daSeerie'rr r™og- zullen" tePgednevablfeeidbUis °D dit opzicht6i^e?aeilontvangers w; bÜ dit nadeïï ?d?ad met ideaal, de natuurkundio kinderjaren teraard nie???ï en de tech d'g Laborator,21ttten' Het Nat do enkele Yan PhiliPS van de ,r.i /en geleden de a ?s»e bracht D|rk?ma' tot 6 }"ig vee] bete? ?ure? ware Het^um? 3 t Plumb^ooé?? wa i te wa k menin zij ons s 5 wax w* b technic Natuu. >S V aanc werel wue van d Plumbiconb televisiec 1 Ameriki van entl P m ^»e4wahW petering werd dr p S direct op. ?.an Philips' rS,at\ adjunct rlUjn, onde? on Tlurkundig ?oft Gold Mende,n met de Da' Los ASsej^edal Award, d ^fikaanfe J °Pgespel, ts ten deel aanrTheiding aan degenen die was opgenomen in wa kritiek va: In -■dire Labo David die opgespeld.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 16