Amsterdam actief in New York AUSTRALIË IN OVERGANGSFASE COMMK Geknipt V.S.-eco druk va L PEILINGEN PEIL GESPREK MET AMSTERDAM-VERKOPERJ. GOEDKOOP: Autobanden Import STANKPREMIE W# HERSTEL INTERNATIONALS 14 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG S JUNI 1967 15 Bieromzet in tien jaar meer dan verdubbeld Indonesische economie stagneert Ledermarkt zwak Amsterdam is dè doorvoerhaven van Europa Luchtvervuiling Distributiepunt Onrust aangeboden Eerste aardbeien van koude grond Faillissementen 'r» Extra Kick in uw wagen EXTRA K\CK TER ZAKE DIVIDENDEN WATERSTANDEN Mig-piloot vraagt asiel in Amerika VOORUITZICHTEN BIJNA GRENZELOOS Razend tempo Kritiek moment !ïSE«||"Sy,5*.« Amerikaans a Zelfkritiek rechts wc VIETNAM IS KOR h»si*fwS„Mg'~ne Korea (ADVERTENTIE) Pandenspecialist Middellaan 4, Breda Tel. 34297 AMSTERDAM (ANP) De voorzit ter van de raad van bestuur van de AmstelbrouwerU n.v., mr. E. J. Egberts, is optimistisch over de bieromzet in de komende jaren. Gedurende de afgelo pen tien jaar is de afzet van het bier zowel in het binnen- als buitenland bij na met tien pet. per jaar gestegen. Het bestuur verwacht dat deze stijging zich in de toekomst op dezelfde voet zal voortzetten. In het afgelopen boekjaar was de om zet zelfs boven de verwachtinggen van de directie gestegen. Gezien de huidige ontwikkeling zul len de resultaten voor 1967 zeker niet minder zijn dan in het afgelopen boek jaar. De kritische situatie in het Mid den-Oosten heeft volgens de directie tot nu toe geen enkele invloed gehad op de afzet van het bier in dit gebied. DJAKARTA (ANP) Het economi sche beleid van de Indonesische rege ring ondervindt stagnatie op alle ter reinen, aldus heeft de Indonesische mi nister van buitenlandse zaken. Adam Malik toegegeven. In een rede tot een delegatie van de leading der vereniging van Indonesische studenten in de economie, zei de minis- t ter, dat het „krap geld" beleid van de regering een verlaging had veroorzaakt van de prijzen van landbouwprodukten. Maar niettemin moest de verbruiker elke dag meer betalen voor levensmid delen en andere vitale levensbehoeften als gevolg van de algemene economi sche situatie De Indonesische regering heeft eerder bekendgemaakt, dat zij veel aandacht schenkt aan verbteering van de infra structuur van het vervoer die nog steeds belemmerend werkt op 't vervoer van levensmiddelen van het ene gebied naar he andere Zakenlieden hadden geklaagd dat de „krap-geld"-politiek had geleid tot geldschaarste, zodat zij hun activiteit moesten beperken of zelfs moesten over gaan tot sluiting van hun ondernemin gen. In het bijzonder vele textielfabrieken hadden de produktie moeten staken. LAUNCESTON (REUTER - Havenar beiders in Launcestor (Tastnanië) heb ben gisteren een „stankpremie" uitbe taald gekregen voor werk op het 7142 ton metende Nederlandse vrachtschip „Straat van Diemen". Eén groep die in een van de ruimen werkte en enkele mannen op dek kregen 60 dollarcent (een rijksdaalder per uur meer omdat zij de lucht moesten verdu ren van grondstoffen voor de bereiding van lijm. een lucht die zij verschrikke lijk vonden. De toestand in de schoen- en leder branche is zeer stabiel, doch niet om te juichen. Er worden weinig nabestel lingen aan de schoenindustrie verstrekt. De ledershow die vele lederhandela ren thans houden trok veel belangstel ling. Opneiuw spreidt de handel een grote verscheidenheid ten toon. Voor schoenfabrikanten is het moei lijk nu al te beslissen wat het komen de voorjaar zoal gebracht zal moeten worden Velen komen dan ook naar de show om zich te oriënteren, want bin men niet al te lange tijd zal men toch moeten beslissen wat men gaat maken. Waarschijnlijk zullen voor jeugdige modellen de pasteltinten zoals groen, blauw en beige een voorname plaats in nemen. Geprent leder zal gevraagd blij ven, maar waarschijnlijk brengt het nieuwe seizoen een fijnere prent. Voor nubuck verwacht men een gro tere plaats in het sortiment. De schoendetailverkoop heeft de laat ste week niet aan de verwachtingen vol daan. Het weer is te wispelturig voor een vlotte omzet van de zomerartikelen. Nu deze week de maandsalarissen uit betaald worden zal dit zeker een gunstig effect hebben op de omzet. Over het al gemeen valt niet te zeggen, dat de ver koop trager op gang is gekomen dan andere jaren; de meeste schoendetaillis ten zijn niet ontevreden. In de schoenindustrie is de bedrijvig heid nog niet verbeterd. Degenen die weinig nabestellingen hebben zijn thans bezig met de produktie voor het win terseizoen, o.a. laarzen. De toeleveringsbedrijven van de schoen industrie klagen over de omzet; deze is bij vele soms 30 proc. beneden die van vorig jaar. Op de ledermarkt is de handel traag. Het lederverbruik neemt met de be volkingsaanwas niet evenredig toe. Als oorzaak moet genoemd worden het rui mere aanbod en grotere keuze van le- dervervangingsartikelen. De schoenherstellers ondervinden hoe moeilijk het is niet lederen schoenen te repareren. Ook in deze branche was het werkaanbod de laatste week matig. (Van onze Amerikaanse correspondent) NEW YORK In Nederland beseft men niet altijd hoe actief bepaalde landgenoten zijn bij het bevorderen van de vaderlandse zaak in den vreemde. In de Verenigde Staten wedijveren Amsterdam en Rotterdam om een voor name plaats bij het Amerikaanse bedrijfsleven. Alhoewel Rotterdam er on langs een schepje op gooide burgemeester Thomassen kwam zelf hierheen en legde belangrijke contacten voor de Europoort geloven wij toch dat Amsterdam vooralsnog een voorsprong heeft. Niet alleen omdat de KLM in samen werking met het ANVV Amsterdam (en Schiphol) verkoopt bij Amerikanen als beginpunt van een Europese reis, maar ook omdat al een vijftien jaren gele den de Amsterdamse scheepsbouwer J. Goedkoop zich in New York vestigde. Aanvankelijk kwam de heer Goedkoop naar Amerika om schepen te verkopen, maar al gauw breidden zijn aetivitei- teiten zich uit, welke leidden tot het oprierten van de „Amsterdam Council' hij zegt zelf, „wij moesten eei mooie attractieve naam hebben" - die thans gevestigd is in het hart van het befaamde Wall Street en die con tacten onderhoudt met minstens 4000 a 5000 Amerikaanse bedrijven. De heer Goedkoop vertegenwoordigt nog steeds de zogenaamde I.H.C.-groep van scheeps bouwers (Industriële Handelscombinatie Holland, waarbij zijn aangesloten, Gus to, Conrad-Stork, Verschure, J. en K. Smit, L. Smit, en zn. en De Klop), maar hij houdt zich bovendien bezig met het leggen van contacten voor tal van andere Nederlandse bedrijven. Vele Ne derlandse zakenlieden die New York aandoen richten zich tot Goedkoop om diens adviezen te vragen en van diens handelsrelaties gebruik te maken. „Het werd voor mij hoe langer hoe duidelijker, tenslotte ben ik van huis uit Amsterdam dat onze haven 'n me tamorphose onderging. Er ging iets machtigs gebeuren daar aan het Noord zeekanaal. Als ik dan in Amsterdam kwam"' aldus de heer Goedkoop, „dan zag je de zaak groeien. Er kunnen nu schepen van 80.000 ton naar Amsterdam. Er zijn nieuwe buitenhavens aangelegd. Ik heb hard gevochten voor die nieuwe Mobil Oil raffinaderij „Wij protesteren, dat de luchtver vuiling rond de hoofdstad ernstige ge volgen voor de volksgezondheid met zich mee zal brengen. „Je moet er in deze tyd de stank by nemen", aldus Goedkoop. „De moderne maatschappij kan niet meer bestaan zonder een moderne chemische indu strie. Amsterdam als toeristenstad al leen met oude geveltjes zou een een zijdige zaak worden. Daar zou de stad niet van kunnen bestaan. Wij moe ten met de nieuwe stroming mee". Het kantoor van de „Amsterdam Coun cil" bestaat nu zes jaar. „Amerikaanse zakenlieden hebben veel belangstelling om in Nederland te investeren", zo zegt de heer Goedkoop. „Ik hou dus nauw contact met de grootste banken, want Amerikanen financieren nu een maal alles via de bak". Amsterdams financieel-economische ambassadeur in New York wijst er op dat zijn stad eens doorvoerhaven was voor Indone sische produkten. „Wat wij nu bij het afvallen van een groot deel van de Indische markten moeten bewerkstel ligen, is de idee ingang te doen vin den dat Amsterdam de ideale door voerhaven is voor Europa. Amsterdam zou een distributiepunt moeten worden voor Amerikaanse produkten, een cen trale opslagplaats. Er worden nu dan ook nieuwe insteekhavens ontworpen en bijgebouwd. Men moet ijzererts los- faten en graan herbergen. Ik ben dus bezig de Amerikanen duidelijk te ma ken, dat er in Amsterdam een frisse wind waait". De heer Goedkoop drijft een eenmanszaak. Hij heeft wel eens assistenten aangenomen maar kwam weer tot de conclusie, dat hij. indien de zaken in eigen hand hield, het snelst tot zaken doen kwam. Htü beschikt over enige secretaressen, maar dat is zijn enige hulp. Goedkoop werkt in de V.S. nauw sa men met de Nederlandse ambassade in Washington en de autoriteiten in New York en van het consulaat-generaal en KLM-ANVV. In Amsterdam is zijn voor naamste verbindingsman de heer J. den Toom, die de titel draagt van „execu tive director of the port managerment of Amsterdam". Enige aandacht, ook in de pers trok dezer dagen het bezoek van de heer Den Toom aan New York waarbij hij burgemeester Lindsay ont moette en een plaatwerk overhandigde namens burgemeester Van Hall. Tege lijkertijd overhandigde de heer Den Toom samen met de heer Goedkoop aan dé haven van New York een voortref felijk nagemaakt model van het schip de „Onrust" dat in 1614 door Adriaan Block voor de vaart op de Hudson werd gebouwd. Het zou het eerste in de V.S. vervaar digde schip zijn geweest. „Amsterdam, als doorvoerhaven", al dus vertelde Den Toom aan de Ameri kanen, „beschikt over een directe ver binding naar Duitsland via het Amster dam Rijnkanaal, terwijl ook de facilitei ten van IJmuiden (die door de koningin op 15 juni a.s. in werking gesteld wor den) werden uitgebreid en gemoderni seerd. De heer Goedkoop organiseerde een Amerikaanse rondreis voor de Amster dammer Den Toom, waarbij nuttige en zakelijke contacten met tal van Ame rikaanse havenautoriteiten, ook buiten New York werden gelegd. K APELLE-BIEZELLN GE (ANP) Door verscheidene telers zijn vrijdag op de fruitveiling in Kapelle-Biezelinge reeds aardbeien van de koude grond aangevoerd. Het is het ras „Regina", waarvan thans de vruchten beginnen te rijpen. Het duurt echter nog wel een week voor er sprake kan zijn van een aanvoer van betekenis. Voor deze eerste natuuraardbeien klasse 1 werd op de veiling f 0,75 tot f 0,93 per doosje van 250 gram betaald en voor de klasse 2 f 0,55 tot f 0,61 per doosje. Vorig jaar kwapien de eerste aard beien in Kapelle op 3 juni aan de vei ling. (ADVERTENTIE) VERGROTE SNIJCAPAGITEIT DAGELIJKS 50 BRANDERS maximum afmeting I 25000x3000 mm maximum dikte 900 mm ^m7v. snijwerk SCHIELANDSCHE HOOGEZEEDIJK 53 NIEUWERKERK a/d IJSSEL TEL. 01803-3044 UITGESPROKEN: C. Klerks, dragline-machinist, Toren straat 120a, Drunen. Cur. mr. W. M. Nijs, Moonenlaan 15, Waalwijk. De schuldvorderingen moeten voor 19-8-'67 bij de curator worden ingediend. De ve rif. verg. zal worden gehouden op 7-9-'67 te 11.30 uur. V. A. A. van Keulen, handelaar in motor- en bromfietsonderdelen, Juliana- straat 17, Helvoirt. Cur. mr. J. P. M. Hermans, Hinthamerstraat 88, 's-Her- togenbosch. De schuldvorderingen moe ten voor 18-8-'67 bij de curator worden ingediend. De verif. verg. zal worden gehouden op 7-9-'67 te 11 uur. Mevr. A. L. Jogchem-Hansen, Laag einde 15, Waalwijk. Cur. mr. W. L. M. Knitel, Kruisstraat 45, 's-Hertogenbosch. De schuldvorderingen moeten voor 19- 8-'67 bij de curator worden ingediend. De verif. verg. zal worden gehouden op 7-9-'67 te 11.30 uur. C. L. W. M. Vugs-v. Spaendonk, h.o, Textielbedrijf Hetos, Enschotsebaan 13, Berkel-Enschot. Cur. mr. P. K. van Ginneken, Stationsstraat 29, Tilburg. G. van Pelt, h.o. Technische Handels onderneming Gépé, groothandel in aan drijvingen en transmissies voor de in dustrie, alsmede importeur van uit staal gestampte V-snaarschijven en adviseur omtrent het intern-transport en bedrijf- mechanisatie, Duivelsbruglaan 13c, Bre da. Cur. mr. J. Mendlik, Catharina- straat 13c, Breda. OPGEHEVEN: P. L. A. van den Hoek, h.o. Beton bedrijf Stella Maris, v.h. Ledeboerstraat 44, th. Derde Sluisweg 9, Tilburg. GEëINDIGD: P. H. Speetjens, h.o. Machinefabriek en Reparatieinrichting Speetjens, Bran- destraat 2, Geertruidenberg. Door het verbindend worden van de slotuitde- lingslijst. Aan conc. cred. kon geen uit kering worden gedaan. DE SCHEEPSWERVEN in West-Europa ondervinden trans tijdelijk minder de concurrentie van Japan als gevolg van de lange levertijden die de Ja panse werven moeten overeenkomen, zo vermeldt 'n marktrapport van 't Ja panse bedrijf Hamasaki te Osaka. Scheepswerven in Engeland, Zweden. Nederland en West-Duitsland waren sedert oktober-november in staat ten minste dertig belangrijke opdrachten te verkrijgen, omdat zij afleverings data konden offreren, die gunstig af staken by die in Japan. (ADVERTENTIE) Gulf SuperNo-Non IR. A. E. A. VAN RHIJN, bedrijfsdi recteur der beide papierfabrieken vna de koninklijke papierfabrieken Van Gel der zonen N.V. te Renkum, is met in gang van 1 juli a.s. benoemd tot direc teur van de koninklijke Nederlandse Papierfabriek N.V. te Maastricht. DE HEER Mr. R. J. H. Fortuyn, thans directeur van de N.V. t.v.v.d. konink lijke Nederlandsche Lloyd, zal met in gang van 1 juli 1967 tot lid van de di rectie van w'm Hl. Müller en co nv wor den benoemd. DE N.V. Bank voor Nederlandse Ge meenten deelt mede dat zij het bedrag van de döor haar geëmitteerde 614 pet. 25-jarige obligatielening 1967, heeft ver hoogd van f 100 min. tot f 130 min., tengevolge waarvan geen reductie be hoeft te worden toegepast. Voor de Verenigde Bedrijven Neder- horst n.v. had 1966 een gunstig verloop. De totale concernomzet steeg toit f 160 min (f 144 min). Het dividend wordit onveranderd bepaald op 22 pet. Behalve aan schommelingen van con juncturele aard is de bedrijfstak onder hevig aan belangrijke structuurwijzin gen, met name door de toenemende ma te waarin buitenlandse bedrijven ir EEG-verband de Nederlandse markt penetreren. Voor 1967 staan weer aan zienlijke investeringen op het program ma. Konstanz 428 4); Rheinfelden 349 13); Straatsburg 422 32); Plitters- dorf 547 (—31); Maxau 581 (+24); Plo- chingen 157 25); Mannheim 420 14); Steinbach 185 (+4); Mainz 376 (+9) Bingen 276 (+6); Kaub 311 (+5); Trier 304 (+8); Koblenz 312 (—2); Keulen 305 6); Euhrort 510 10); Lobith 1139 (—10); Nijmegen 928 (—8); Arnhem 927 (—6); Eefde IJssel 468 (—4): Deven ter 356 (onv.); Monsin 5460 (onv.); Borg haren 3973 (+18); Belfeld 1131 (+3); Grave beneden de sluis 501 (+2). BERGEN OP ZOOM, 2 juni Spi nazie 19-37, Andijvie 49-52, Bospeen 31-67, Rabarber 17-30, Sla 5-19. Waspeen 22-76, Radijs 8-25, Bloemkool 22-90, Sa vooikool 16-22, Spitskool 8-11, Kom kommers 15-43, Aardbeien 59-110 per doosje, Tomaten 400-680 p. kratje. Snij bonen 199-338, Peulen 45-54 per ons Asperges: 520 430 485 430 260 320 310 250 220 180 150 240 130 15. GOES, 2 juni Groene kruisbessen. Export 204, Industrie 53. Golden Deli cious III grof 85-100, III fijn 88, kroet 38-39. Kasaardbeien per doos van 200 gram: Red Gauntlet I 77-85, Cambridge Vigour II 64-69, Regina II 64-69, Vola III 60-64. Groenten: per stuk: Kropsla I 19. II 6-13. Bloemkool 6 st. per kast I 95, II 76-83, 8 st. per kist I 70. II 57- 78, 10 st. per kist II 45. alw. 41-57, stek 21 Per bos: Selderie 15-18. Peterselie 4-14. Radijs II 18. Kroten I 60, II 52-61. Wortelen I 87-98 Ramenas II 22. Sja lotten II 17-25. Per kg: Spinazie I 55- 57, II 51. Rabarber I 48-56, II 48. Zee kraal I 296, II 228. Lamsoren II 65-70. Spitskool II 40. Andijvie II 30-37. Was peen II 103. Peulen I 430-520. Oude aardappelen bonken 13, grote 12-15, drielingen 121, kriel 123-125. KAPELLE, 2 juni Kruisbessen export 204, Glasaardbeien per doos van 200 gram: Glasa I 83, II 73. Vola I 85- 107, II 62-77. Regina I 76-91, II 53-74, Gorella I 93-110. II 67-82, Red Gauntlet I 93, II 72; Senga Sengana 1 70-76, II 55-71: Elista I 92, II 70-76, Cambridge Vigour I 84-95, II 60-75, Vollegrond- aardbeien per doos van 250 gram: Re gina I 75-93, II 55-61; Kasframbozen per doos van 200 gram: I 293-335, Aardap pelen I 15, II 8-14; Appelen: Golden Delicious II 70 95, II 65 97, II 60 87; Groenten: Kropsla 12, Bloemkool 11-64, Boskroten 34-49. Rabarber 44, Bossel- derie 25, Sjalotten 50. LEEUWARDEN, 2 jutii. Gebruiksvee 991, slachtvee 450, Kal veren (gras- en vette) 40, Nuchtere en mestkalveren 1337, Schapen en lamme ren 1003, Varkens en biggen 9, Bokken en geiten 70, paarden 119, veulens 2, to taal 4021. Prijzen (ki guldens): Melk- en kalf- koeign (per stuk) 1250-1350, guste koeien 825-950, pinken 650-700, Enter stieren 950-1250, koeien (per kg slacht- gewicint) le, 2e, 3e kwal. 3,90/4,15 en 3,65/3,85, Worstkoeien (jper kg slacht- gewl 3,10-3,35, stieren 4,00-4,25. Gras- kalveren (per stuk) 450-575, Graskal veren (per kg slaohtgew.) 35», vette kalveren (per kg levenj'3 2.00-2,20, nuchtere kalveren 1 nuchtere kalveren (per stalt) Viïï I fokschapen 110-125, vette schapenr kg slaohtgew) 5,50-6,00, Weide j lt# rvri 1 A/1 lmimmannn (nn« „t. 1 BONN (DPA) De Russische vlieger Vassilij Iljitsj Epatko, die vorige week donderdag met een MIG-17 een nood landing in West-Duitsland maakte, heeft de Verenigde Staten asiel gevraagd. Naar het ministerie van buitenlandse zaken in Bonn meedeelt heeft de piloot op verzoek van de Sovjet-autoriteiten gisteren een onderhoud met twee Rus sische functionarissen gehad. Epatko had bij die gelegenheid gezegd niet naar de Sovjet-Unie te willen terugkeren. Een woordvoerder van de Amerikaan se ambassade zei nog dat de MIG-17 aan de Russen zal worden teruggege- AMSTERDAM (ANP) Dank zij het krachtige herstel, dat Wall Street donder dag heeft laten zien is de Amsterdamse effectenbeurs gisteren gesloten m een vriendelijker stemming dan de gehele week het geval is geweest. De spanning rondom de crisis in het Midden-Oosten had plaatsgemaakt voor een iets optimisti scher kijk op de toestand zodat er weer enige kooplust ontstond. Wel was de vraag nog zeer beperkt, maar het publiek durfde weer een kleinigheid te ondernemen. Daardoor kwam de beurs, in navolging van New York op een hoger niveau. Een en ander vond plaats o.l.v. Kon. Olie die ruim f 2,50 hoger opende op f 129 en iets meer belangstelling trok dan de vorige dagen. Ook in Unilever, Philips en AKU was de stemming beter, hoewel niet overal de verhoogde openingskoers behouden bleef. Een tweede belangrijk punt op de beurs was vandaag het bericht' van de Bank van Nederlandsche Gemeenten dat het leningsbedrag wordt verhoogd van f 100 min. tot f 130 min. Dit stelde de beurs teleur want het toegestane bedrag was 150 min. Dit betekent volgens beurskringen, dat men de lening als niet geslaagd moet beschouwen zodat de volle 100 pet. wordt toegewezen. Dit had een drukkende uitwerking op de staatsfondsenmarkt, waar de stemming over de gehele linie flauw was. Cultuurfondsen waren eerder iets beter, scheepvaartpapieren daarentegen brok kelden wat af. Er waren weer open hoeken in Centrale Suiker en Studebaker. Voorts werd meegedeeld dat er geen notering zou komen in aandelen Frank Rijs- dijk i.v,m. een te verwachten communiqué. Men fluisterde ter beurze dat Hoog ovens hierbij in het spel is. Het hogere openingspeil bleef niet geheel gehandhaafd. De koersen brokkelden later wat af. Per saldo hebben de internationals deze week een lichte achteruitgang geboekt. Voor Kon. Olie was het' verlies het zwaarst en bedroeg 5 gulden. AKU noteerde, vergeleken met vorige week vrijdag, min 1, Hoogovens min 3, Philips en Unilever elk min 2. KLM was per saldo circa 18 gulden lager. De scheepvaart brokkelde in het verdere verloop nog wat af, vooral voor Van Ommeren. In de voorlopige notering kwamen de 7 pet. obligaties „het Dorp" uitgegeven a pari. Zij noteerden 101 pet. Lokale fondsen waren merendeels hoger o.a. voor papier- en bieraandelen. Voorts voor Meneba, Nutricia, Zout-Ketjen. Rijn-Schelde, Wyers en vporal Broca des, die 29 punten hoger noteerde. Ook Scheveningen was iets beter. (Van onze correspondent) SYDNEY Vijftien jaar geleden vloog een zekere mijnheer Han- nock met zijn particulier vliegtuig ergens over het westelijk deel van Australië. Door het opsteken van een storm was hij gedwongen een kloof in het gebergte binnen te vliegen. De rode rotsbodem van dit gebied trok toen zijn aandacht. Later keerde hij naar dit gebied terug om enkele grondmonsters te nemen. Op dit ogenblik hebben hij en zijn compagnon Whrigt een contract van 15 jaar dat zij 2,5 procent van de royalties van de export van het door de heer Hannock ont dekte ijzererts opstrijken. Het gaat daarbij om 950 miljoen dollar. Het is slechts één van de vele voor beelden van de explosieve ontwikke ling die sedert enige jaren op gang is gekomen in Australië, het werelddeel met zijn ruim 11,5 miljoen inwoners, dat tot nu toe voor 80 procent van zijn export aangewezen was op wol, graan en vlees. Miljarden dollars voor het grootste deel uit Amerika, maar ook uit het Gemenebest, uit Zwitserland en andere delen van de wereld, zijn in de laatste zes jaren in projecten ge vloeid, die een enorme schatkamer aan minerale grondstoffen produktief gaan maken en snel bezig zijn het aanschijn van dit land grondig te wij zigen. Vanuit Europa. Japan, maar in de laatste jaren vooral vanuit Amerika, komen de technici en de maatschap pijen op Australië af in een wedren om de bodemschatten in het westen, noorden en oosten van het land aan het daglicht te brengen. Emigranten, vaklui uit Engeland en uit de landen rond de Middellandse Zee stromen Au stralië binnen en vinden in deze pro jecten goed betaald werk. En nog is men eigenlijk pas aan het begin van de ontdekkingen. Bijna iedere week boort men nieuwe rijke vindplaatsen aan van ijzererts, olie, aardgas, bauxiet, 'chromiet, magnesium, nikkel en allerlei fosfaten Helemaal onbekend was het voor heen niet, dat zich in Australië's bo dem waardevolle grondstoffen bevon den. Vanuit de lucht had men reeds eerder de rode rotsen van westelijk Australië waargenomen. Maar men dacht dat het ijzergehalte hier even laag zou zijn als in sommige andere, meer toegankelijke streken. Het ijzer gehalte blijkt thans bijzonder hoog te zijn. In het zuidoosten, in de staat Victoria, was reeds in 1868 de aanwe zigheid van chromiet gemeld. De ont dekking van de waarde en de beteke nis ervan is echter pas enkele jaren oud. Belangrijke minerale vondsten zijn vóór 1950 diet gedaan, waarbij na tuurlijk komt, dat de economische waarde van hetgeen er wel ontdekt werd gering was bij gebrek aan mark ten, technische hulpmiddelen en ge ïnteresseerd kapitaal. Systematisch exploratie van hel aanwezige ijzererts is pas begonnen na 1960, toen Austra lië het uitvoerverbod op ijzer, dat se dert 1938 bestond ophief. Op dit ogenblik is de exploratie en de ontwikkeling van de bodemschat ten op het hele continent met reusach tige kapitalen en met de inzet van de modernste technologie in volle gang. In 1961 werden grote olievelden ont dekt, in 1966 boorde men gas aan, vaak dicht in de nabijheid van gro tere steden. Voor het eerst wordt thans bauxiet geëxporteerd, dat op drie plaatsen werd gevonden, waarvan de voorraad bij Weipa in Queensland de grootste ter wereld is. De ontdekking van ijzererts in het westen vormde een sensatie: hier was tenminste vijf tien miljard ton erts van hoog ge halte bereikbaar met in de wijde om geving nog enorme velden van min der hoog gehalte. Geen wonder, dat het leidende figu ren in Australië wat begint te duizelen van al deze onvermoede mogelijkheden Men spreekt van „the lucky coun try". „De vooruitzichten voor onze ont wikkeling schijnen grenzeloos", oor deelt een ander: ,Nu kunnen we voor uit kijken als natie en beslissen waar we heengaan. Wat kan ons tegenhou den, behalve een oorlog?" Een in dustrieel kon er maar niet over uit, dat al die weelde gedeeld kon wor den door 11,6 miljoen mensen. De export van minerale grondstof fen is reeds krachtig op gang geko men. In 1960 vertegenwoordigde deze een waarde van 160 miljoen dollars, voor 1970 verwacht men een export ter waarde van 670 miljoen. Japan, dat de grootste markt vormt voor de meeste van de nieuwe vondsten, heeft zich reeds vastgelegd op een aankoop van ijzererts voor 4 miljard dollar in de komende 25 jaar. Ondanks de omstandigheid dat de ontwikkeling plaatsvindt met meestal vreemd ka pitaal, vaart de eigen economie bij de gang van zaken wek door royalties on de exnloratie en door de bouw van nieuwe steden, havens, spoorwegen e.d. die in snel tempo worden gebouwd. Zo wordt thans het grootste spoorweg project ter wereld uitgevoerd in ver schillende delen aan Australië. Op het einde van het komende jaar zullen twee luxe-expresstreinen een route ope nen tussen Sidney aan de oostkust en Perth aan de westkust van het con tinent. Nieuwe gebieden tot nu toe vrijwel onbekend, zullen worden open gelegd door spoorverbindingen. Ook de noodzaak om vee te drijven naar ver afgegelegen markten, zal gaan ver dwijnen door een geforceerde aanleg van wegen, waarop het vervoer per truck kan geschieden. Zelfs voor de veeteelt hebben Ame rikaanse ondernemers uit Texas be langstelling. Overeenkomsten met Au stralische ondernemers zijn aangegaan voor het gezamenlijk pachten van enorme gebieden voor de kudden, waarvoor vele miljoenen dollars voor zieningen worder aangebracht, zoals waterbronnen en opvangcentra. Met welk een tempo er wordt ge werkt, blijkt uit het volgende voor beeld: in 1965 begon de bouw van een staalproject in Mount Tom Prince in westelijk Australië, waar 500 miljoen ton ijzererts moet worden gewonnen. Reeds einde 1964 waren contracten voor 65.5 miljoen ton met Japanse staalproducenten afgesloten. In twin tig maanden bouwden ingenieurs de havrn van Dampier met een satelliet stad, enkele honderden kilometers spoorweg en een vliegveld voor de mijn en de stad. De eerste versche ping naar Japan begint in augustus. Over het terugverdienen van de ge- investeerde kapitalen maakt men zich geen zorgen De 129 miljoen dollar, die bovengenoemd project en een nog in 1968 te bouwen complex aan contructie en ontwikkeling zullen kosten, denkt men binnen tien jaar eruit te hebben Het Is duidelijk, dat een dergelijke grootscheepse aanpak van de ontwikke ling over het hele Australische con tinent samenwerking vraagt van de grootste wereldconcerns. Het zojuist genoemde project is een coöperatie van wereldfirma's, waarin bijvoorbeeld het Amerikaanse Kaiser Steel voor 40 pet. deelneemt. Voor de oliewinning bij Barrow Island in het westen hebben Standard Oil, Texaco en Shell zich ir de Western Australian Petroleum Company (W.A.P.E.T.) verenigd en tot nu toe 129 miljoen dollar aan de exploratie besteed. De eerste leveran ties beginnen volgend jaar. De revolutionaire ontwikkeling van Australië is in een stormachtig tem po op gang gekomen, over de hele li nie met als hefboom het internationa le grootkapitaal en met inzet van de kennis en de arbeidskracht van de an dere werelddelen. Nog „rijdt Australië op de ruggen van zijn schapen" zoals dat heet, die veertig procent van zijn export leveren. Maar de ontwikkeling is niet meer tegen te houden met de stroom van rijkdommen uit de grond, die nu beginnen te vloeien. Dit alles komt voor Australië op een kritiek moment in zijn geschiedenis. De onrust in het nabije Azië heeft Australië genoopt zich onevenredig gro te uitgaven te getroosten voor de reor ganisatie en uitbouw van zijn defen sie, waaraan het 5 procent van zijn na tionaal produkt besteed en waai v<?n het budget een miljard dollar per jaar ver overschrijft. Uitgaven die in min dering komen op de ontwikkeling van het land in een tijd, waarin de moge lijkheden daartoe zich uitbreiden. Een nieuw tijdperk dient zich aan met een heel nieuwe dynamiek, die nooit zou kunnen worden voortgebracht door de eigen bevolking waarvan 45 procent woont in de twee steden Melbourne en Sidney in het uiterste zuiden van een continent, even groot als de Ver enigde Staten. Een voortdurende toe vloed van immigranten is dan ook on ontbeerlijk. Zij doen ook het meeste van het zware werk in de binnenlan den, waar de Australiër zich niet graag heen begeeft. Zonder een gere gelde toevloed van immigranten zou Australië de nieuwe mogelijkheden evenmin kunnen benutten als zonder de enorme kapitalen die nu jaarlijks van buiten toevloeien voor de ontwikkeling van een bijna eindeloos aantal pro jecten van velerlei aard en elk op zich van respectabele omvang. ren 95-100, lammeren (per stuk) oudere paarden (per kg slachtgewI -2,75, Jongere paarden 3,50-3,75, j0nT paarden 3,50-3,75, werkpaarden stuk) 1575-1725, Veulens (pa" J» 556-625, bokken en geiten 25-57 tof' en geiten (per kg slaohtgew.) ÜX Overzicht (resp. aanvoer, handrt prijzen): gebruiksvee: matig..",6 niet hoger; stieren (enters en oS' goed - stug - drukkend; slechtv^ - zeer stug - lager; kalveren vette); kort - stug - hoger; nuchteiC mestkalveren: groter zeerst™ f ger; schapen en lammeren: flitfj'* - beter; slaehitpaarden: redelijk.»'® lager; werkpaarden en veulens- 2' bokken en geiten: minder iejs,5 - prijsh.varkens en biggen: y geringe aanvoer geen notering. OUDENBOSCH AAI 490, A E 550-580, A I 440-455 i 300-320, B E 410-430, B I 270, C E 360, C I 230-260, D 130, g«; 100, Bloemkool AA I 97-98 A I A II 41-53, AA afw. 62, A afw U? 14, B 1' 57-68, B II 34-43, C II30 J. 440-540, savoye kool 5-8, bespeenT-T sla 5-16, sjalotten 12-14, erwten 14gI barber 25-32, snijbonen 310, smti! 16-23, dubbele bonen 430, sardbee 60-85. ZWIJNDRECHT, vrijdag 2 juni loe Andijvie 31—45 kg, 24.000 kg- s®, zie 4046, 3.500; Postelein 20—35 Rabarber 25—37 2.700; Kassnft». 300—360, 475; Spitskool 21—37 V?T Aardappelen 76—91,210; Sla AI 5-)t 45.000 st.; Bloemkool AA 101-1» I 81—101, B 55—75, 20.000 st C 31 Komk. 90+ 53—56, 75+ 59-54, 41, 50 3338, 40 2428, 2b.iM)c 35 20—22, krom 30 kg 17.OQO fa- maten A 6,407,10 p.d., B 6,70—7 20 66,20, 720 bakjes, CC 5,20; Selder» 29 bos, 5.000 bos: Peterselie 1H 2.500; Raidijs rood 18—25, Radijs ui! 1723, 5.100; Boskroten 22—32 l.fï Bospeen 79—82, 1.050; Aardbeien -.91 p.d., 670 doosjes. ACMAEA 31 v TELA n Curacao ALUDRA 2 te Genua. AMPENAN 2 Suezkanaal n Lavam AMSTELLAND 1 v Santos n Sates AMSTELVELD 1 v Nanzimo n Cro ATTIS 2 te Curacao. ACILA I v R'dam n Curacao ADONIS 2 te R'dam. ALGORAB 1 te R'dam. ANCO SPRAY I v R'dam n MidJ boro. ARENDSKERK I v A'dam 2 n Brei haven. ANCOSPRAY 2 rede Teesport. ARISTOTELES 2 v Montreal n 1 muda. AMSTELMOLEN p 2 IJmuiden n(j singen. ATYS 2 v Hoek van Holland nfc| burg. AVEDRECHT p 2 Almerla n Ailit| pen. ARENDSKERK 2 te Bremershaven. ALMKERK 2 rede Bangkok. ABIDA 31 v Singapore n Saigon, ALUDRA 1 v Marseile n Genui. AMELAND 2 le Napels. BENGALEN 2 v Pt. Said n Genua. BOVENKERK 2 rede Colombo. BOISSEVAIN 3 te Kaapstad verw, I CAMEROUNKUST 2 te Hamburg, CARTAGO p 1 Gibraltar n Genui I CALTEX GORINCHEM 1 te R'da I CALTEX DELFZIJL 1 v Kaapstril d Perz. Golf. DAPHNIS 1 te A'dam. DALLIA pass 2 kp Vincent n tel dam. EEMLAND p 1 Finistre n Ham tol I ESSO AMSTERDAM 2 v Rasta»'| ESSO ROTTERDAM 2 te San Kiwi EENHOORN 1 v Vlaardingen n Hel burg. r EUMAEUS 1 V A'dam n Liverpool Indonsië. FORESTTOWN 2 v Anterpen n Stel GAASTERKERK 3 te Sfax verw, GUINEEKUST 2 te Freetown. GUL HANSA 3 te Mena al Ahmad verw. GANYMEDES I te A'dam. GROTEDIJK 1 v Antwerpen n CiiEl ven. I GEESTLAND 1 v Domincia n Pr*»| HATHOR 2 v A'dam n Hamburg. HEEMSKERK 2 te Colombo. ILIAS v R'dam n Vigo. - ITTERSUM 1 v Charleston n JW»| ville. JASON 1 te A'dam. KARIMUN 2 te Genua. KELLETIA p 1 Gouadeloupe H KREBSIA I v Curacao n Ptomiran<!i| KARA 1 t a Camranhbay. KORENIA 2 te Miri. KLOOSTERDIJK 1 v R'dam n m I Orleans. KOSSMATELLA 1 te R'dam. KHASIELLA 2 v Ardrossan n ra haven. KOROVINA 2 te Singapore. KAMPERDIJK p 1 nm Miami KIELDRECHT 1 LEKHAVEN pass Rotterdam. LIBERIAKUST 2 te Lobito venv LYCAON 2 v Birkenhed n Pt. sa»- MADISONLLOYD 2 te Penang. MARON 2 te Laguaira MEKWELLOYD 2 te Nana™0- NEDERRHONE 1 v Hamburg n merhaven. NIJKERK 2 v R'dam n Bremen. OLDEKERK 2 te Marseille. OND1NA 31 2:50 z Freetown n Tri I OOSTKERK 2 te Port Said. p,| PARTHENON 1 v St. Croix n b - I v Detroit n I mas. PRINS MAUHITS 1 waukee. PR1NSESSE M1LIA 1 v Montreal. - w PHILIPPIA 2 rede Port Saio. PRINSES MARGRIET 2 te h PHILIDORA 2 te La Spezk PRINS DER NEDERLANDS' IJmuiden n Southampton. RADJA 4 te Aden verw ROTTERDAM 1 v Southamp» RIJN 2' v Sydney n K®wa|awapore 11 SERVAASKERK 1 v sms Hongkong te sinffS STRAAT CLARENCE 2 'e STRAAT CUMBERLAND eomarques. -(-«.„ore ver»-, STRAAT FIJI 3 te S»n|ag STRAAT MADURA 3 je 8 ^0 SLIEDRECHT 1 v OaMand STATENDAM 2 te Funcb^ 01 STRAAT CLEMENT 2 V Adelaide te Abft STRAAL ragMANTDE STRAAT FUTAMI 2 STRAAT TORRES 2 V Aue» V^'I Dunedin. _Trm/n?flT 3 Sy^ TJTTJALENGKA pas' 2 Mauritius. TOGOKUSTV 2 te Abidjan^ VANCLOON 2 vBurn^/^ CIIINGEN PEILINGEf PEILINGEN Pt 'PEILINGEN PEILING De mislukking van de Eu gevoelige wetenschapp die aan het Esro-project dee nasmaak aan overgehoude lukking? Aan de satelliet Amerika gratis ter beschil vierde trap weigerde en di Professor De Jager van c haaldelijk gewaarschuwd: dat de lancering een sof wi De Esro-landen hebben het jaren en handen vol geld zijn verloren. Omdat we het produkt king hebben moeten foeve iv/erkgever Wemmers ma te gaan wat aan hun algemeen zeer wijs woord schoen kunnen aantrekken, goede voorbeeld gegeven meer centraal zal moeten bewogenheid, die een volbli strekken. Daarbij is immers arbeider in de jaren van de heeft ingenomen. Er werd t desnoods met zwarte lonen Als er in de hete jaren mc centraal te stellen in de onde den misschien minder hard ^an de andere kant: Veel hoogconjunctuur aan de materialist geworden, bedscf over de kernvraag waar dc van- Wemmers, dat sommige te blijven, wordt al te veel vs van doordrongen moeten v zieningen en dat zij al vee deze voorzieningen weg gr JjV is de laatste weken in geweest over de vraag bieek dat vooral VARA s A KRO moeten gelden als de Veelvuldig werd dan ook de rubrieken te weinjg tegensf houdende NCRV hield zich i en de AVRO bleef de omro tegelijk naar de zin moet rr meer is voor markante uitspi Het lijkt -er echter op dat In de rubriek Televizier van spel al een beetje uit de 1 donderdagavond minister bijna van een agressief „re in een voortdurend toespelir Witteveen echter hapte (nog) De gezapigen kunnen gen. rust komen in actie. V »GIRI 2 v Colony t ZEELAND%1 V Ój^buU ft**1 ZONNEKERK 1 V Kwn Jacques Gans in een „Briei Israël": „Vooral van de g Charles (de Gaulle) had men (in Tel Aviv) meer verw; Laten we hopen dat zijn Mir< het beter zullen doen". DE TELEGRj cW?,tl'0tSe bewering die men z< inn.( Amerikaanse econoni moet meer en meer als hoogst - gen fn'h !e,'h"UdinS tot ccn Br jai-ri ii '°1,e"de bcgrotingsj ieveer01^' drie pro «"eer 76o miljard dollar. Hikte3* dfze financieel zakrii ^fofingstekort zal, zo; dan elk vorte y°,orstaan. grotei totaal an tekoiM en misschi gen en pen ,ard dollai' §aan b gevolg van F°,0rl deel hiervan an de Vietnamese oorli PotentieePfnfFa^1 beSrotingst de druk t.n» r zal zijn' 1 federale wL V?or besnoeiing binnenlandse uitgave ?ef"ns1e-mtgavenS? °°rl°S t0! tegenwoordilriln ager Waren Percentage fan ho 3 w0n veel Product dan tn bruto nat' lard dollar ongeveer 26£ Vietnama ron, f°eg' No§ een® b ïea'ishefideinJe/gel®ken mei houding tot hf+6h d?n Korea 11 duet. Het is Ia national! van de AmJu eno™e on oblne, ve£wlkaanse Product 111 eest e ander» gToter dan Van de eevni 'anden, welke 6 gev°igen van Vietnam ,'gem vorig en hi belastin zal, zo<

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 14