>E PRIJS 22.50 Documentaire over Anne Frank P. Felleman gaat voor NRU jazz- profiels maken r nachtstroom vinyl es HIGGLES: de parachutisten perenleenbanki rneuzen SERVEERSTERS NU OOK OP DE PLAAT Ldkasisi N.V. PROVINCIALE ZEEUWSCHE ELECTRICITEITS-MAATSCHAPPIJ )AGEN LANG NTi METER rgen op Zoom ■3IRSCHOT Inruiltenten DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 3 JUNI 1967 11 vergadering IHMMMEWIE Meisje (10) tikt BBC-televisie °P de vingers NTS zendt Deense televisiefilm uit „Black new world" over historie van „Storyville" de snelle en zekere pijnverdrijver ^U-uitzending over Rceni in terris" 0 0 0 J ZATERDAG NEDERLAND I Het Gulden Schot NEDERLAND II Mr. Gijsbert van Hall ZONDAG: NEDERLAND I Tschaikowsky NEDERLAND II Het bevolkingsvraagstuk BELGIë Vlaams Kahlitsemattomat BELGIë Vlaams Ontsnapt BELGIë (Waals) En route vers Rio BELGIë (Waals) L'ile au trésor Aqen Ik Imdde vond ik een klein lij ms luHrddk gevlucht en totdd uitgeput. Ihwds een vij óndmödr/ii liet zich ddnkbódr verzorgen en toonde geen vree^ meer! Heet water zo uit de kranenMet de zékerheid van absolute veiligheid? Dan een elektrische boiler! 10 -Vs-*ir"AT„t'rr, EEL ^ANNENKLAAB. „„i .fritOi»'"" 3000 m2 11 NBANK TERNEUZEN hierbij opgeroepen tot hel jaarlijkse _„n worden op dinsdag 20 juni i tags om 2 uur, in het Grand (benedenzaal), Westkolk- n. i 1967. (Van onze radio en rtv-redactie) HILVERSUM Pete Felleman, in ile vijftiger jaren de populairste disc. Jockey van de Hilversumse radio, gaat met ingang van 1 juli voor de Ned. Radio Unie een programma verzorgen, gewijd aan bekende figuren uit de wereld van de jazz. Deze „profiels" zullen gedurende de zomer, om de veer tien dagen op zaterdag van 16.30 tot 17.00 uur op Hilversum 1 worden uit gezonden. AMSTERDAM De NBC maakt een televisie-documentaire over Anne Frank in de hoofdstad. Otto Frank, de vader van Anne zit aan tafel in de woonkamer van het Anne Frankhuis, terwijl NBC-pro ducer Marton Hoade afklapt voor de eerste scène. (ADVERTENTIE) I IETS NIEUWS, op Dt VLOER (Van onze radio- en t.v.-redactie) HILVERSUM De twee koffieser veersters uit de kantine van de Ned. Radio Unie, mej. Tineke Hoetmer (27) en Joke Meulenveld (24) zijn plotseling to het nieuws gekomen. By het label ..Omega" is van hen een plaatje ver schenen met het toepasselijke liedje „Op ieder potje past wel een dekseltje". De beide meisjes werden „ontdekt" mot de dochter van André de Raaff. Marjan de Raaff hoorde beide meisjes de kantine zingen met begeleiding ee£ste microfoonervaring deden zij P m het populaire KRO-programma wSn ?et Kees"' dat °P Hilversum 3 v uitgezonden. Toen ze op een ge- Vai£n- I de door lien geadoreerde Ria 2V?,de spreekcel zagen zitten, wer- riiffd a i°£.K?es Schilperoort uitgeno moph?0 le *n de cel te serveren. Ze I spn hil 00^ even groeten doen t™,nrSn v en verwanten. Roel Bal- 7ftf w -dlt V001,beeld in zijn rubriek soopriiï v?i' en de beide meisjes waren vanl£r biJ taDoze luisteraar; van radiomuziek. De heer Felleman maakte in 1947 bij de VAR A-radio zijn eerste programma onder de titel „Swing and sweet from Hollywood and 56th streef'. Na vier ja ren presenteerde Felleman de fubiek „l.p.-parade" terwijl hij daarnaast ook nog het programma „USA cabaret" sa menstelde en voor de VARA-microfoon bracht. In laatstgenoemd jaar kwam echter een onverwacht einde aan de radio-ac- tlviteiteji '-Vjan J deLhëer Felleman voóij dè VARA. Het toenmalige hoofd van de programmaleiding, die ter ore was gekomen, dat de heer Felleman label- chef was bij een platenmaatschappij, vreesde dat de presentator te veel com merciële bindingen zou hebben met de platenwereld, waardoor zijn functie als diisc-jockey wel eens in opspraak kon komen. Dit ondanks het feit, dat de VARA toen en ook nu nog aan de inte griteit van de heer Felleman niet twij felt. Later werd de heer Felleman, die als platenruiter grote naam had ver worven onder de luisteraars, medewer ker aan de programma's van radio Lu xemburg en radio Veronica. Onlangs heeft NRU-producer Bob; Uschi hem weten over te halen, om een' serie van twaalf programma's te ma ken over bekende jazz-grootheden als Miles Davis, Dizzy Gillespie, Bill Col- trane en nog vele anderen. De liefhebbers van av&nt garde-jazz zullen misschien weinig over hun idolen in deze serie horen. Maar dat komt om dat Felleman er niet zo erg in gelooft. H/ij houdt het liever bij de oudere gene ratie en vraagt zich met zorg wel eens af of er onder de jongeren nog wel goe de jazz-sterren zullen opstaan. Toch wil hij al de nieuwkomers niet over een kam scheren, want de muziek van „the Supremes" waardeert hij hogelijk. Pete Felleman heeft echter al lang geleerd dat je het nooit iedereen naar de zin kunt maken. (Van onze radio- en t.v.-redactie) BUSSUM Tijdens de in Oberhau- sen gehouden Westdeutsche Kurzfilm tage viel in het bijzonder de Deense in zending op door haar variatie aan on derwerpen en het technische gemak, waarmee de betrokken filmers zich van de film bedienden. Vooral „Sommer- krig" oogstte veel succes en viel ten slotte ook in de prijzen. De NTS is voor nemens „Sommèrkrig" op woensdag avond 7 juni om 20.30 uur op Neder land 1 uit te zenden. Dit filmpje van de 36-jarige Palle Kjarulff-Schmidt zou men het best kunnen vergelijken met „Onder de bomen", de Nederlandse „Short" van Bob Langestraat. In „Sommèrkrig" ontsnapte de hoofd persoon, een soldaat, aan een groot scheepse manoeuvre en een tijd lang geniet hij van zijn vrijheid. In een lege uitspanning neemt hij een biertje, flirt wat met de kelnerin, leest haar gedich ten voor vanPrevent en laat zich. ten slotte rustig meevoeren door de mili taire politie, die door een jaloerse ober getipt., is. Van dit gegeven heeft de Deense regisseur een kleine ironische komedie gemaakt, perfect van spel en camerawerk en met een juiste dosering van humor en lichte satire. (Van onze radio- en t.v.-redactie) BUSSUM Dinsdag 6 juni brengt de VARA-televisie het tweede deel van een show, gepresenteerd door het ge zeischap Black New World. Dit tweede deel van de show, waarin de geschie denis van de negers in Noord-Amerika wordt uitgebeeld, begint in „Storyville" de rosse buurt van New Orleons. Story ville is wereldberoemd geworden als het vermaakcentrum van de Verenigde Sta ten, maar meer nog als de bakermat van de jazz. De wijk werd later op last van de autoriteiten gesloten en de mu sici verlieten voor een groot deel New Orleans. Het belangrijkste onderdeel van de show van dinsdag 6 juni is de „Freedom Suite", een werk over de hedendaagse strijd voor volledige eman cipatie van de negers. (ADVERTENTIE) WNDEN (AP) Er "elsje van tien de BBC moest een jaar aan te pas komen allemaal bn n" h°e dat 1,0,1 ai bij de schildpadden zit. toeiTzij mi"?»'0," had heil direct gezien gramma Bil. t (™r. 1 kinderpro- ""Mie schildpad^ gaat Het „Ik was gem Fred dat het hUewfiezien onderlijf tje ei. dan is £et" Fred. Tessa schreeü: maar een Frederica. J een vrouwtje is want heeft, wfit at Fred een staartje onderlijf e0nt\ïiS st-»artje en het staarde m, 0leren- Als zij een heeft dan iseeh ,plat onderI'jf of beiden het Tredwiel meisie en stel lk De Rrp e«erica te noemen." kundige in di»Pv, 'J"1? van een des" vrouvrtje bove,stigde dat Fred een Tessa was- M„ commentaar van efn vrouwtje is .V® weten dat hot Schien ook kleini- i ze llaar mis" kleintjes laten krijgen." 'Van radi°- on tv.. ■redactie) lauio- en t 5» 2 JurSz"ndrdfNa^a?a™nd 5 Ina Uit ae «RU Sa» de wep!ïin aandacht rncem in terris" Si6 voor de vrede welke is gehouden in een program- wordt besteed Genève. in handen van '«'stand in samenwe1en:UtZending kwam °mr°ep- D 8 raet de Zwit- K>atsvanhet aSïamJRa komt in uit» Pamtr>a Waamm Ig discus- mttet«ldtotial^7at™ndg2".clatis 0 Urn 15.30 NIEUWS. 15.34 WEEK JOURNAAL,. (Met titels voor slechthorenden) 16.00 KLOKKE VIER. Tips en nieuwtjes voor het gezin. 16.30 KINDERZANGFESTIVAL. Finale. 17.05 NARRETJE NOTEDOP. Narretje doet boodschappen. 17.20 KINDERZANGFESTIVAL. (2de deel finale). 18.45 PIPO. 18.50 NIEUWS. 19.00 DE FLINTSTONES. Jonge liefde. 19.25 OPENLUCHT-CIRCUS. Mensen tussen hemel en aarde. 19.50 PASSIESPELEN. Reportage over de opvoeringen te Tegelen. 20.00 JOURNAAL. 20.20 LEKKERE DIERTJES! Belevenissen van een dieren arts. 21.05 HET GULDEN SCHOT. 22.00 BRANDPUNT. 22.45 JOURNAAL. 20.00 JOURNAAL. 20.05 PATROUILLEWAGEN '54. Laatste aflevering. „Denk aan St.-Petersburg". 20.30 HAMMOND-MUZIEK. Klaus Wunderlich met zange resje Elly Nieman. 21.50 CINéMA. Fragmenten uit nieuwe films. 21.35 MR. GIJSBERT VAN HALL. Portret yan een omstre den Amsterdammer 22.15 JOURNAAL. 15.15 GRAND PRIX. Races te Zandvoort. 16.30 MONTREAL. Reportage EXPO '67, aansl. Le Bourget. 18.40 GENERAAL SIMATUPANG. Interview. 19.05 WOORD VOOR WOORD. Bijbelvertelling „Een vergis sing in Lystria." 19.10 THIERRY. Een gevaarlijke ontsnapping. 19.35 SPORT. 20.25 JOURNAAL. 20.30 ONZE VRIEND ARM AND. Eénacter. 20.55 TSCHAIKOWSKY. Filmportret van de beroemde Rus sische componist. 22.00 WONEN IS EEN DAAD. 22.25 JOURNAAL. 20.00 JOURNAAL. 20.05 DR. KILDARE. Een zaak van leven en dood. 20.30 HET BEVOLKINGSVRAAGSTUK. Een oplossin, het Verre Oosten. Japan. 20.55 WOJEC. De dood van een indiaan. 21.45 HET CONCERTGEBOUWORKEST. Reportage over hun tournee door de V.S. 22.25 JOURNAAL. uit (ADVERTENTIE) 18.55 ZANDMANNETJE. 19.00 PROT. GODSD. UITZ. 19.30 AUTORAMA. 19.35 HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS. 20.00 NIEUWS. 20.25 GRINDL, MEID VOOR ALLE WERK. 20.50 KAHLITSEMATTOMAT. Fins variété-programma. 21.20 ECHO. 21.50 DE ONKREUKBAREN. Politiefilm. 22.40 NIEUWS. 11.00 H. MIS. 14.15 GRAND PRIX. Races te Zandvoort. 14.45 VOOR BOER EN TUINDER. 15.15 AXEL NORT. 15.45 GRAND PRIX, vervolg. 16.30 VOLKSKUNDE. Op mijn kloefen zal ik vrijen. Film. 16.50 ALS DE GESMEERDE BLIKSEM. 18.30 KLEIN, KLEIN KLEUTERTJE. 18.50 PISTE. Variété in circusstijl. 19.35 VELVET. 20.00 NIEUWS. 20.15 SPORTWEEKEND. 20.40 ONTSNAPT (The one that got away). Oorlogsfilm. 22.15 DIAPASON. Jaqueline Fontyn. 17.00 REPRISES. 18.27 BERICHTEN. 18.30 BOUTIQUE. 18.45 A VOS MARQUES. Wedstrijdspel. 19.25 KLAAS VAAK. 19.30 MANON DES SOURCES. Filmfeuill. 20.00 JOURNAAL. 20.30 EN ROUTE VERS RIO. Film. 22.05 ALPHABéTIQUEMENT VOTRE. 22.35 HET TRIO BERNARD PEIFFER. Opnamen van het 8e Jazzfestival in Comblain de la Tour. 23.05 JOURNAAL. 13.40 GRAND PRIX. Races te Zandvoort. Aansl. Ivanhoe. 19.00 EXPO '67. Reportages uit Montreal. 19.25 BONHOMMET ET TILAPIN. 19.30 LE JARDIN EXTRA ORDINAIRE. 20.0ë0 JOURNAAL. 20.40 L'ILE AU TRéSOR. Feuill. 21.30 LA BELGIQUE EN HISTOIRES. 22.45 JOURNAAL. ?vsr Zaterdag 3 juni HILVERSUM I 402 m KRO: 12.25 Marktberichten 12.27 Me dedelingen voor land- en tuinbouw 12.30 Nieuws 12-40 Overheidsvoorlich ting: Geven en nemen. De familie van Buuren praat weer over het verkeer 12-50 Zonder grenzen: rubriek over missie en zending 13.00 Vliegende schijven: verzoekplatenprogr. voor de militairen 14-00 P-M. familiepro gramma. NRU: 16-00 Franse les- KRO: 16.30 Finale Kinderzangfestival. (In de pauze: 17.05 Voordracht) 17-45 Ste reo: Lichte orkestmuziek (gr.) 18-00 Licht platenprogramma 19.00 Nieuws 19.10 Actualiteiten 19.30 Operetteklan ken 20.30 Verzoekplatenprogr amma 22.30 Nieuws 22-40 Overweging 22.45 Verknipt 23.55-24-00 Nieuws- HILVERSUM II 298 m VARA: 12.15 Voor nu en later, le zing 12.27 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw 12-30 Actueel sportnieuws 13.00 Nieuws 13.10 VARA-Varia 13.15 Vodr de jeugd: lichte grammofoon- muziek 14.15 Voor de twintigers 14.55 Radio Jazz Magazine 15.40 Vogels: pro gramma voor jonge mensen 16.00 Nws. 16.02 Samen en niet gescheiden: een vraaggesprek over de eenheid in het speeltuinwerk 16.15 Operamuziek (gr 17.10 Elektronisch orgelspel 17.30 Ra- dioweekjournaal 18-00 Nieuws. Aanslui tend: commentaar op het nieuws 18-20 Melodieën Express: licht gevarieerd muziekprogramma (Stereo) 18.45 Sa lonorkest en zangsolist 19.10 Lichte grammoïommuziek 19.20 Artistieke Staalkaart 20-00 Nieuws 20.05 Prome nade orkest en zangsolist: operamu ziek 20-45 Lichte grammofoonmuziek 21.00 Linkse concentratie: radio-debat 22.30 Nieuws 22.40 Een mens moet er eens uit: vakantie indrukken van Ne derlandsers in het buitenland 23.10 Ste reo: Luisteren: gevarieerd platen- programma 23-55-24-00 Nieuws. Bij ddgetddd wist ik nog steeds geen rddd met hdd r.Ze wilde bijme blijven en toen plotseling wierp ze zich meteenkreetopmijenwierp HILVERSUM III 240 m en FM NCRV: 12-00 Nieuws 12.02 Gevarieerd platenprogramma 13-00 Nieuws 13.02 Tienerama 14.00 Niei,ws 14.02 Tienera- ma: rhythm- and blues 14-30 Ramblers Radio Reprises 15.00 Nieuws 15.02 Li ve!: modern Amerikaans amusement 15.30' Tóerrieé: lich't gevarieerd rhuziek- programma (16-00 Nieuws) 17.00 Nws- 17-02-18.00 Sportshow: reportages, com mentaren, uitslagen en lichte gram- mafoonmuziek. BRUSSEL VLAAMS 324 m 12.00 Nieuws 12.03 Lichte muziek 12.40 Weerbericht, mededelingen, pro gramma-overzicht en SOS-berichten v- de schippers 12-45 Lichte muziek 12.55 Buitenlands persoverzicht 13-00 Nieuws en weerbericht 13.15 Radiomatinee (14-00 en 15-00 Nieuws) 17.00 Nieuws, weerbericht en meded. 17.10 Pro gramma voor veilig verkeer 17.35 Dans muziek 18.00 Nieuws 18.03 Voor de sol daten ,18-28 Paardesportuitslagen 18.30 Franse les 18-32 In de kijker 18.45 Sportkroniek 18-52 Taalwenken lSf.55 Grammofoonmuziek 19.00 Nws. en weerbericht 19.30 Lichte muziek 20-30 Intermezzo 20.50 Lichte muziek 22-00 Nieuws en berichten 22-15 Dans muziek 23.40-23.45 Nieuws. Zondag 4 juni HILVERSUM I 402 m KRO: 8-00 Nieuws 8-15 Stereo: Klas sieke grammofoonmuziek 8.55 Inleiding Hoogmis 9.00 Eucharistieviering. IKOR: 10.00 Kinderdienst 10-30 Her vormde kerkdienst 11-30 Vraag en ant woord 11-40 De Open Deur. KRO: 12.00 Instrumentaal ensemble en zangsolis ten: volksliedjes 12.30 Nieuws 12.37 Bui tenlands commentaar 12.50 Bel Can toprogramma (opn.) 14-00 Voor de jeugd 15-00 Radio Kamerorkest en so- listeif: klassieke én moderne muziek 15.55 Promenade-orkest: amusements muziek 16.30 Lichte grammofoonmu ziek. CVK: 17.00 Christelijke Gerefor meerde kerkdienst 18-00 Schriftnoten: gewijde muziek. IKOR: 18.30 De vorm van de psalmen, muzikale lezing 18.45 Kerk veraf en dichtbij. NCRV: 19-00 Nieuws en weerpraatje 19.07 Klank- snoer: klassiek platenprogramma 19.26 Brusselse kanttekeningen 19.30 Geeste lijke liederen (opn.) 20-00 De christelij ke toekomstverwachtingen, lezing 20.15 Stereo: Klassieke grammofoonmuziek. KRO: 21.00 Paviljoen: muzikaal va kantie-memorandum 22-00 Zin in lied jes: liedjesprogramma 22.30 Nieuws 22-40 Bezinning en gebed 2300 Mens en kerk, documentaire 23.30 Franse chansons (opn.) 23.55-24-00 Nieuws. HILVERSUM II 298 m VARA: 8-00 Nieuws en socialistisch strijdlied 8.18 Weer of geen weer, ge varieerd programma met om 900 sportmededelingen 9.45 Nieuws 10.00 feest der herkenning, verzoekpla- tenprogramma van klassieke muziek 11.00 Stereo: Strijkorkest: amusements muziek 11.30 Ik bedoel maar, cabaret programma. ARVO: 12.00 Muzikaal onthaal: bonte muzikale show 13.00 Nieuws 13-07 De toestand in de we reld. lezing 13.20 Boeken met plaatjes: korte boekbesprekingen afgewisseld met muziek 13-50 Voordracht 1400 Zo zingen ze in Nunspeet: schoolkoren. NRU: 14.25 Langs de lijn, sportpro gramma- VARA: 17.00 Oude grammo foonplaten: lichte muziek 17.30 Voor dracht en muziek 17-50 Nieuws. NRU: 18-05 Langs de lijn (II) sportprogram ma. VARA: 18.30 Stereo: Tan.go-rum- baorkest met zangsolisten 18.55 Zin en tegenzin: discussie over een ac tueel onderwerp. VPRO: 19.30 Relais voor God, klankbeeld. AVRO: 20.00 nieuws 20.05 Rits: gevarieerd pro gramma voor de jeugd 21.15 Mini-Ca baret 21.30 Stereo: Operafraigmenten (gr.) 22-30 Nieuws 22-40 Actualiteiten. TROS: 22.55 Souvenirs van een zo mer: muziek uit Griekenland 23.10 Uw liedje op commando....!: zomercom petitie 1967 voor amateurcomponisten 23-03 Lichte grammofoonmuziek 23.55- 24.00 Nieuws- HILVERSUM III 240 m en F.M. AVRO: 9.00 Nieuws 9-02 Pyamifisl- mo: lichte muziek. KRO: 10.00 Nws, 10-02 Verknipt 11.00 Nieuws 11.02 Kof fie met Kees: lichte platen met inter view. VARA: 12.00 Nieuws 12.02 Neder landse Artiesten Revue op de plaat 13-00 Nieuws 13-07 VARA's Pop show 13.45 Lichte grammofoonplaten 14.00 Nieuws 14.02 Rome Athene: platen programma voor de buitenlandse ar beiders 14-32 Brass Band 15-00 Nieuws 15.02 Ankara Madrid: platenpro gramma voor de buitenlandse arbei ders 15-32 Rond rhythm and blues 16.00 Nieuws 16.02 Zorro: tienerpro gramma (16.30 Voetbaltoto-uitslagen). 17.00 Nieuws 17.02-18-00 Verzoekplaten- programma- BRUSSEL VLAAMS 324 m 12.00 Nieuws 12-03 Lichte muziek 12-55 Programma-overzicht en SOS-be richten voor de schippers 13-00 Nieuws, weerbericht en meded. 13.20 Voor de soldaten 14.00 Nieuws 14.03 Opera- en Belcantoconcert 15-00 Sport, fichts muziek en berichten voor automobl* listen (17-00 en 18.00 Nieuws) 18.30 Ka tholiek-godsdienstige uitzending 19-00 Nieuws en weerbericht 19-30 B.R.T.- bis 20.00 Jazz in Europa 21.00 Show- time 22.00 Nieuws en berichten 22.13 De muze musiceert 23-40-23-45 Nieuws. Maandag 5 juni HILVERSUM I 402 m ACRV: 7-00 Nieuws 7-10 Dagopening 7.15 Stereo: Lichte orkest muziek 7.30 Nieuws 7.32 Radiokrant 7-50 Walsmu ziek (gr.) 8.00 Nieuws 8-10 NCRV-lied 8-15 Gewijde muziek 8.30 Nieuws 8.32 Touring club: informaties voor vakan tiegangers 8.45 Lichte grammofoonmu ziek 9-00 Voor de zieken 9.35 Water standen 9.40 Voor de huisvrouw 10.10 klassieke grammofoonmuziek 10.25 Theologische etherleergang 11-00 Dan sen uit Roemenië (gr.) 11-20 Stereo: Radio Filharmonisch orkest (opn-): moderne en semi-klassieke muziek. HILVERSUM II 298 m VARA: 7.00 Nieuws en ochtendgym nastiek 7-20 Socialistisch strijdlied 7.23 lichte grammofoonmuziek (7.30-7.35 Van de voorpagina, persoverzicht). VPRO: 7-55 Deze dag. VARA: 8-00 Nieuws 8-10 Lichte grammofoonmuziek 9.00 Stereo: Balletmuziek 10.00 Lichte grammofoonmuziek 11.00 Nieuws 11.02 Trammelant in Loeren aan de Hor, ra diofeuilleton 11-50 Lichte grammofoon muziek- HILVERSUM III 240 m en F-M. KRO: 9.00 Nieuws 9.02 Programma met Netty Rosenfeld 10.00 Nieuws 10-20 Actualiteiten 10.05 Lichte grammofoon platen 11-00 Nieuws 11.02 Actualiteiten 11.05 Nou en?: een programma voor het héle Nederlandse volk. (ADVERTENTIE) voordelig: nachtstroomtarïef, geen kostbare afvoerkanalen, praktisch geen onderhoud schoon: geen vochtige keuken snel: krachtige straal -wérkelijk heet water (85°C) absoluut veilig AFDELING VOORLICHTING-POELENDAELE-MIDDELBURG-TELEF. 01180-5351

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 11