DE HEL HEBBEN WE AL GEHAD Catalanen melden conflicten aan wereld episcopaat RIANT RITMEESTER lenkam DE APENROTS Eerste metro-treinstel gereed AMERIKANEN IN SAIGON OVER HUN „HEMELVAART" INVENTARIS CADEAU „Revue5 beboet na publikatie politiefoto Hoofdstad een echte smeltkroes trotse troef van Terlenka... Jehienka Swastika 's opgegraven SPRINGT ER VER BOVEN UIT! Lieve winst Nog een ziekte 19.75 Fokker verkoopt 400e toestel Niet voorniets de meest verkochte sigaar in zijn klasse... geurig licht vol aroma Riant: de sigaar voor kenners Meisje van 8 aangerand De TIJDELIJKE TYPISTE? STENOTYP! Café-bezoekers contra politie AMSTERDAM1 ENSCHEDE, ;;^EÉRj.EN ROTTERDAM DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 18 MEI 1966 iet te dun, niet te te bij Damai. Dan k weefsel. Stoere, met de speciale an het laken ont- is gebleven, soepel ivrij door Sanfor. /aal in te stoppen. Damai-lakens zijn :n hoe soepelsterk n de Nederlandse - Tweepersoons: i.p.: glad 7,50 jrigc randen vanaf (Advertentie) BARCELONA. (AFP) Alle r,.fc bisschoppen op de wereld hebben een brief gekregen, waar in uit de doeken wordt gedaan waarom er in Catalonië hevige onlustgevoelens en grote ergernis jijn ontstaan door de benoeming van een Castilliaan tot aartsbis schop-coadjutor van Barcelona. De „brief aan het r.-k. wereldepis- [jpaat" is in zeven talen verspreid en ondertekend door vertegenwoordigers ran r.-k. organisaties in Catalonië. In de brief wordt de kwestie voorge steld als ..het eerste conflict na het con. oilie uitgelokt doordat een conciliebe sluit niet is toegepast, waarbij brede volksmassa's betrokken zijn. Autochtoon De benoeming van mgr. Mareelo Gon zales, bisschop van Astorga, tot aarts bisschop van Barcelona met recht van opvolging wordt fel aangevallen. Hoe jt het mogelijk, aldus de brief, dat men het recht erkent van de jongste chris tengemeenschappen op autochtone bis schoppen en dat men ditzelfde recht onthoudt aan de Catalanen, zonen van een land dat ai sinds de tijd van de apostelen geëvangeliseerd is? In de brief wordt dan met nadruk ge wezen op het besluit van het concilie, waarin het recht om bisschoppen te be noemen uitsluitend wordt voorbehouden aan de kerk. Voorts wordt erop gewe zen, dat de regering-Franco, in overeen stemming met het tussen kerk en staat gesloten concordaat, gebruik heeft ge maakt van haar „recht tot voordracht" om mgr. Gonzalez, die „noch de taal, noch de cultuur en de tradities" van Catalonië kent, benoemd te krijgen. (Advertentie) Friendshipmijlpaal SCHIPHOL (ANP) De Fokker fabrieken hebben gisteren met de ver koop van hun F 27 Friendship toestel een nieuwe mijlpaal bereikt: aan de Australische luchtvaartmaatschappij Ansett Transport Industries is gisteren het 400ste toestel van dit type verkocht. Vlak tevoren waren de 398ste en 399- ste Friendship besteld door de Philip pine Air Lines. Van het totaal van 400 Friendships heeft Fokker 222 vliegtuigen en de Amerikaanse licentiehoudster Fair- ehild Hiller 178 toestellen verkocht. Zeer opmerkelijk is de krachtige stij ging van de verkoop van de Friendship Ir. 1965 en 1966. Terwijl in de jaren 196g tot en met 1964 290 machines wer den verkocht, konden sinds 1 januari 1965 voor 124 vliegtuigen contracten worden afgesloten. Ook problemen met de maat? Bij MARYNEN niet! Ér is een MARYNEN koelkast van slechts 48 ,1 breed of van 5 O cm diep Vanaf f 299.- (Advertentie) KOPENHAGEN ReuterEen amateurarcheoloog heeft 60 km ten westen van Kopenhagen gouden siervoorwerpen opgegraven, waar op swastika's afgebeeld staan. Hij dacht dat hij een schat had ge vonden, begraven door de Duitse bezettingstroepen aan het einde van de tweede wereldoorlog. Maar functionarissen van het nationale museum in Kopenhagen hielpen hem spoedig int de waan. Het ble ken voorwerpen te zijn uit de vijfde eeuw voor Christus, het ijzeren tijdperk dus. De Swastika, het symbool van het nationaal-socialisme, stamt uit de Germaanse tijd. IN DE GROENE DOOS Met niet meer dan wat handbagage worden deze vluchtelingen per logsgeweld. Amerikaanse soldaten torsen op een brancard nog wat be zittingen mee. (Van een onzer verslaggevers) DEN" HAAG Twee Haagse hotelhou ders van 26 en 27 jaar hebben in de afge lopen maanden goederen ter waarde van 50.000 gekocht zonder te betalen. Deze goederen, zoals tafels, bedden, stoelen, linnegoed, glaswerk en keukengerei ge bruikten zij om een bar en een hotel in te richten. Ze zijn door de Haagse politie aangehouden wegens flessetrekkerij en heling. De 27-jarige hotelhouder begon in juli van het vorig jaar al met zijn malver saties. Vanaf vorige week maandag kwamen de eerste aangiften van gedupeerde win keliers bij de Haagse politie binnen en na enkele dagen was het aantal rekeningen dat nog betaald moest wordep tot een flinke hoogte gestegen. Toen het aantal aangiften voldoende was, kon de Haagse politie tot arrestatie overgaan. De twee mannen hebben een volledige bekentenis afgelegd. ZEIST (ANP) Een omstreeks 50-ja- rige man heeft maandagavond een acht jarig meisje uit Zeist in een bos in de om geving van Breukelen aangerand. Het meisje was met een even oud vriendinne tje uit Zeist door de man op zijn, brom fiets meegenomen. Hij had de meisjes de weg gevraagd. De kinderen wilden hem de weg wel wij zen. Zij gingen achter op de bromfiets zitten, waarna dè man het tweetal via Loenen en Nieuwersluis naar BreuKelen reed, waar hij zich aan één van hen ver greep. De kinderen zijn later door een man gevonden, die de politie waarschuw de. De meisjes konden een vaag signale ment geven van de dader: ongeveer 50 jaar oud, slank, blauwe das en bruin kos tuum, donker achterover gekamd haar, hij droeg een zonnebril en een korte jas De man reed op een rode bromfiets. vliegtuig naar Saigon gebracht. AMSTERDAM (ANP) Het Amster damse gerechtshof heeft gisteren de hoofdredacteur van de geïllustreerde Pers n.v., de heer W., wegens het publiceren van een foto van een door de politie ge zochte man in het weekblad Revue in april 1964 conform de eis veroordeeld tot een boete van 50 gulden. De veroordeling geschiedde terzake van overtreding van artikel 35 der auteurswet: het zonder daartoe gerechtigd te zijn een póttret openbaar maken. Het Hof verwierp het verweer van de hoofdredacteur dat de publikatie ih het algemeen belang was geschied en op de foto's geen auteursrecht berustte omdat zij door de politie waren verspreid. Het weekblad had het artikel met de foto', van een freelance journalist gekocht. (Van onze speciale verslaggever Link van Bruggen) SAIGON In verschillende, al geheel op de Amerikaanse smaak ingestelde winkels in de Zuidviet- namese hoofdstad hangen kleuri ge, glimmende vesten, op het rug pand waarvan twee volzinnen zijn gestikt. De woorden, die al op een afstand van twintig me ter te lezen zijn, hebben een in houd die misschien alleen de stoe- ren onder ons aanspreekt.. ,,Als ik sterf", zo staat er „ga ik naar de hemel, want ik heb m'n tijd in de hel al doorgebracht". Bij nadere bestudering staan er nog een paar plaatsnamen onder, die in deze tweede oorlog in het voormalige Indo- China steeds weer wonden genoemd. Saigon dus, Da Nang, Pleikoe en Qui Nonh. Er zijn Amerikanen, die dit afschu welijke vest kopen. Ik heb het welis waar nog nergens zien dragen, maar mischien moet men daarvoor in de Ver enigde Staten zijn. Een souvenir, dat vest, een souvenir uit Zuid-Vietnam. De pakjes dragend en immer foto's knippende Amerikaanse militairen in burger, die men overal in de straten van Saigon ontmoet, bezorgen de winkels, die herinneringen in alle mogelijke vormen verkopen, stromen van piasters. En iedereen, die handig is en de nodige koopmansgeest bezit, pikt er een graantje van mee. Ook dat oude mannetje, dat lelijke, maar fel gekleur de tekeningen van rijstvelden en water buffels tracht te slijten. Ook het magere meisje, dat op blote voeten met slecht afgewerkt lakwerk leurt. Ook de jon getjes, die gespikkelde, groen en geel geverfde katjes in een kooitje bij zich dragen, en steeds maar roepen: „Hy, boy, verry cheap". rondstrooien, wordt veel goed gemaakt. De bijna twee miljoen inwoners van de Zuidvietnamese hoofdstad ook de ha venplaats Cholon is hierbij gerekend, zijn minder in de militaire operaties en in de politiek geïnteresseerd dan in de moeilijkheden van het dagelijks bestaan. Ze moeten kunnen rondkomen. Hun kin deren moeten met een gevulde maag naar bed kunnen gaan. Als het nodig is, willen ze er best Engels voor leren spre ken. Mensen in een land, waar een smerige oorlog woedt mensen in Zuid-Viet nam. De Fransen, die nog in Saigon ver blijven, draaien zich met zichtbare af keer van de passagierende Amerikanen af. Ze vinden hsn veel te luidruchtig. Ze lachen schamper, als er snoepjes aan kinderen op straat worden uitgedeeld of als de verbroedering met wildvreem den door middel van een slok uit een fles whisky moet worden gevierd. Ook net nafluiten, of aanspreken van Viet namese schonen achten ze weinig ver fijnd en geciviliseerd. Bovendien en dat is wel de diepere achtergrond zien de Fransen de Amerikanen veel te veel als de nieuwe machthebbers. Het Franse Indo-China van vroeger, wordt met pijn en met spijt geconsta teerd, is als een kolonie van de Ver enigde Staten geworden. Men wenst de Amerikanen dezelfde nederlagen toe als die in „de schande van Dien Bien Phoe" culmineerden, hoewel vergeten wordt dat dit tevens het einde zou zijn van de laatste Franse restanten in Zuid- Vietnam. Hoezeer die van Saigon ook aan de styl van de Amerikanen moeten wen nen, met het geld, dat de laatsten overal Het restaurant- en het barleven heeft wei de grootste bloei en groei onder gaan. Hoeveel nieuwe cafés er ondertus sen niet geopend zijn, en hoeveel meis jes niet de kost verdienen, met, han gend over een arm van „G. I. Joe" de ene „whisky" na de andere te bestellen alleen de kleur en de prijs van de thee, die ze drinken, doet aan een scotcn of een bourbon denken is niet met cwee, respectievelijk drie nullen te be schrijven. De Amerikaanse soldaat, die een paar weken in de verraderlijke jungle heeft rondgebanjerd, moet tijdens zijn twee verlofdagen in Saigon vermaakt worden, nietwaar? En aangezien de recreaGT zich voornamelijk concentreert op ster ke drank is er goud aan hem te verdie nen. Behalve een sterk Amerikaans stem pel draagt de Zuidvietnamese hoofdstad ook de typische kenmerken van een op vangcentrum voor vluchtelingen. De stumperds: mannen, vrouwen en kinde ren, zijn in honderden kampen onderge bracht. De plattelanders, die alles verlo ren wat ze bezaten, voelen zich als een kat in een vreemd pakhuis, waarbij nog komt dat ze dikwijls de vuilste karwei tjes moeten opknappen om in hun on derhoud te kunnen vóórzien. Officieel krijgt elke vluchteling, die door de Vietcong uit zijn geboortestreek werd verjaagd elke dag een kommetje rijst, zomede een kwartje. Nog afgezien van het feit, dat niemand hiermee kan rondkomen, zijn er ontelbaren, die niets ontvangen. De corruptie tiert welig in Zuidoost- Azië, ook in Vietnam. Wat voor de pau per, de nietsbezitter, is bestemd, ver dwijnt al te vaak in de zakken van hej>, die van alles overvloed hebben. Zeker, er zijn vluchtelingen onderdak gebracht. En er zijn er ook, die geregeld werk hebben gevonden. Een enkeling heeft zelfs het geluk gehad als sjouwer, als chauffeur, of als administratieve kracht bij een Amerikaanse instantie te worden aangesteld, wat een twee- tot driemaal zwaarder loonzakje dan elders betekent. Het merendeel der ontheemden echter leeft in overvolle barakken en schuren. Teisterende ziekten doen daar de ronde, De tuberculose, na de kogels, de gra naatscherven en de napalmbommen misschien wel het grootste kwaad in dit land, snijdt veel mensenlevens al heel vroeg af. Cholera, dysenterie, pokken alles wat een mens verder nog kan be lagen, is in de „slums" van Saigon te vinden. Ook de Vietcong is als een chronische ziekte, die niet onder de duim te krijgen is. De communistische „plastiquers" zijn als een handjevol ondergedoken moor denaars in een grote stad, waar geen po litiemacht tegen opgewassen is. Elke dag slaan ze op verrassende wijze toe met hun handgranaten, hun explosieven, of hun vuurwapens. Wie de moeite neemt dagelijks het macabere lijstje van gewelddadig om het leven gebrachte mensen te bestuderen, gruwt er alleen maar van. Journalisten (sinds kort gewapend), die voor hun huis. of in hun auto worden neerge knald. Een Amerikaanse jeep, waarin plotseling een handgranaat wordt ge gooid. Mannen en vrouwen, die drijvend in de rivier worden aangetroffen met dat inmiddels stereotiep geworden gaatje in hoofd of nek. De politie, die zich op elke straathoek bevindt, de militairen, die voor elk ge bouw van enige importantie de wacht houden, staan machteloos. „De schoten worden gelost uit een on geïdentificeerde auto". „De moorde naars, die een scooter bereden, verdwe nen spoorloos" het is alles wat men er ooit nog van leest of hoort. Een bijenkorf met op elkaar geworpen mensen. Een gekrioel van volkeren, ras sen, beschavingen, ideeën en idealen. Eén ding hebben al die schepselen in Saigon met elkaar gemeen. Niemand voelt zich helemaal op z'n gemak. Ie dereen is voortdurend op zijn hoede. De metalen klik van een sigaretteaansteker .(.permanent press shirt met soft collar. Om wat dichter bij huis te blijven: 'n overhemd met soepel boord dat zonder strijken immer perfekt model houdt. Kwaliteit 65% Terlenka, 35% katoen. Fabrikaat: Trenco (dus zó!). Jazeker,bij Hollenkamp! „"70 lang de apen over de rotsen van ^Gibraltar springen, zal dit gebied Engels blijven", zo luidt een oud spreekwoord. De apen springen nog steeds rond over de rotsen en de Britten zijn zo overtuigd van de waarheid van deze spreuk, dat de die ren met alle zorg worden omringd. Immers, zo lang er apen zijn, zullen er ook Britten zijn. Maar hoewel de dartele dieren nog geenszins tekenen van uitsterven vertonen, wordt de positie van Engeland op dit strate gische stukje rots aan de Spaanse zuidkust steeds zwakker. Maandag is de Spaanse minister van Buiten landse zaken (in gezelschap van de Britse ambassadeur in Madrid) naar Londen vertrokken om te gaan praten over de toekomst van dit stukje Engeland in Spanje. Vandaag zul len de besprekingen beginnen. Het resultaat zal wel negatief zijn. En geland voelt er vooralsnog niets voor toe te geven aan de Spaanse eisen. Engeland vindt dat het recht heeft op Gibraltar krachtens artikel 10 van de vredesovereenkomst van Utrecht in 1713. Maar behalve deze overeen komst steunen de Britse aanspraken ook op hun ononderbroken aanwezig heid op de rots sinds 1704. Toen ver overde de Britse vloot, met hulp van de Nederlanders, Gibraltar. En wie er zo lang is mag'er blijven, zeg gen de Britten. In de twee en een halve eeuw hebben zij van Gibral tar een stukje Engeland gemaakt. Het enige dat op de rots aan Spanje herinnert is de bereidheid van de be woners om ook de peseta als be taalmiddel te accepteren (maar dui- 'delijk als minderwaardige munt) en de honderden Spanjaarden die op de rots werken, tot meerdere glorie van het Britse imperium. \e laatste jaren is daar bovendien nog bijgekomen dat zij die de rots via het Spaanse La Linea be treden onderworpen wordt aan ui terst nauwkeurig en o zo traag onder zoek door de Spaanse douane. Ongeveer een jaar geleden be reikte de „blokkade" van de Span jaarden een hoogtepunt. Engeland zag zich daardoor gedwongen (op 5 april 1965) een witboek over Gi braltar uit te geven dat er op wijst dat Engeland niet van plan was de rots te verlaten en dat men alleen wilde spreken als de „abnormale" toestand werd opgeheven. Spanje antwoordde daarop (4 december) dat als Engeland niet wilde praten, de duimschroef nog vaster zou worden aangedraaid. Spanje dreigde onder meer het vliegveld, dat op de neutrale zone ligt, uit te schakelen. In dat geval zou de rots volledig aangewezen zijn op vervoer over water Op 16 decem ber stelden de Verenigde Naties dat Engeland bereid moest zijn bespre kingen te beginnen met Spanje, waarop de Britse minister van Bui tenlandse aken, Michael Stewart in het Lagerhuis meedeelde dat die be sprekingen dan in overeenstemming met de wil van de V.N. zouden be ginnen in april van dit jaar. De Spaanse regering had al laten weten bereid te zijn onmiddellijk over de toekomst van de rots te wil len praten. Ook de* Britten weten- ei genlijk best dat het verdrag van Utrecht van 1713 een beetje uit de tijd is. Zij willen dan ook wel praten over een nieuwe overeenkomst. Zo realistisch zijn ze wel. Maar Gibral tar overdragen aan Spanje gaat hen toch nog wat te ver. Ze beroepen zich er bovendien op dat de bevolking van de rots (25.000 zielen) Engels wil blijven. Ieder heeft immers het recht op zelfbeschikking. Spanje verwerpt dit argument. Gibraltar is Spaans, zegt Madrid. En als Enge land bereid is de rots aan ons terug te geven, geven wij van onze kant de Britten het recht op hun militaire basis op Gibraltar. Maar dat zou betekenen dat de Britten van eigenaar, gasten zouden worden. Het ziet er naar uit dat deze stap voor hen nu nog te groot is. Daar staat echter tegenover dat het gezegde over de apen alleen maar spreekt over de Britse aanwezighed op de rots en niet over de souverei- niteit. (Advertentie) in het donker van de nacht kan iemand al verschrikt doen op- of omkijken. En wie regelmatig op de luchtbasis Tan Son Nuth komt, ziet pas goed wat er in deze smerige oorlog, op die on zichtbare frontlijn, gebeurt. Een paar keer in de week wordt daar een langé rij doodkisten voor een vliegtuig opge steld. Amerikaanse militairen in keurig gestreken khaki treden aan. Onder de brandende zon wordt het volkslied ge speeld. De laatste eer: een laatste groet, „back home" gaan die vernielde licha men tussen de 100 en 150 per week. De Amerikaanse soldaat, die een jaar in Zuid-Vietnam dienst moet doen, gaat graag voortijdig naar huis. Maar niet in een doodkist, of gewond op een bran card, waarvan er elke week tussen de 400 en 500 moeten worden gebruikt. SOEST (ANP) Een honderdtal café bezoekers gingen maandagavond in Soest twee politieagenten te lijf toen dezen bij een café een paar jongens wilden arreste ren, die vernielingen hadden aangericht. De twee agenten liepen rake klappen op. Toen om assistentie werd verzocht, rukte het volledig beschikbare korps van 20 man in 4 auto's uit. De cafébezoekers bo den geen verzet meer. Vier jongelui tus sen 18 en 22 jaar werden aangehouden, o.m. wegens het vernielen van ongeveer 20 jonge bomen bij het café. UTRECHT Rotterdam krijgt binnenkort het eerste metro-tweewagenstel van de 27 die het besteld heeft bij Werkspoor Utrecht. Gistermiddag hebben de Rotterdamse wethouder Jettinghoff en een groot aantal functionarissen van de Rotterdamse Elektrische Tram (RET)het nieuwe materiaal ervan in Utrecht bekeken. De 27 twéewagenstel- len worden binnen een jaar opgeleverd. Wethouder Jettinghoff zette bij zijn bezoek aan Werk spoor nog eens uiteen, wat Rotterdam heeft doen be sluiten een metro te bouwen: de enorme toename van het verkeer tussen de beide Maas oevers verlamt het openbaar vervoer en alleen een ondergrondse verbindng kan hier een oplossing bieden. De eestc lijn C.S. - Zuiderplein '5,6 km) zal men in twaalf minuten kunnen rijden en de frequentie van de verbinding, die normaal twaalf treinen per uur zal zijn, kan worden opgevoerd tot veertig tremen per uur. Midden 1968 zal de eerste verbinding in dienst komen. Ondertussen heeft Rotterdam al een verlanglijstje van. drie andere lijnen, waarvan het doortrekken van de eerste tot Hoogvliet de belangrijkste is. De 90 miljoen die dze gaat kosten zal voor een belangrijk deel van de overheid moeten komen. De twee-wagenstellen hebben 80 zitplaatsen en 150 tot 200 staanplaatsen. Door de toepassing van talrijke techni sche vindingen behoort dit metromateriaal tot het beste en het comfortabelste wat er op dit gebied in de wereld te vin den is.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 7