„Van oecumene naar integratie'' Baron Von Koskull uitgeleverd aan West-Duitsland feè> RUMOER ROND NICO Gevangenisstraf eis in houtzwendehaak maar... Maitrade AANVOER AARDBEIEN ALT TEGEN Vorstelijk onderonsje elke dag n Ms mr niets! MEER B0AC-VE11CHTEN AFGEEASI WEGENS STAARTSCHEUREN BINNENHOF j B.Z. Uiïzonfiïè! HGR. THIJSSEN VOOR NED. HERVORMDE PREDIKANIEN mevrouw itercoliectie Vrij prijsbeleid anders buigen of barsten voor kruideniers Man vermoordt vrouw en slaat de hand aan zichzelf ADM ziet af van nieuwbouw H5- Indonesische conserven naar Nederland Y.S. willen nog meer bommen terugkopen WILSON NU STALEN' DOOR ZETTER ROND yy HET l™ l cigafe!Lriijk TERUGBl' mm pacifisten igon opgepakt Mr. A. Geurtsen: COLLEGIAAL HARTSTOCHTELIJK FUNDAMENTEEL win IN CXPRUS STRAFBAAR Uit troonrede blijkt: Notities DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 22 APRIL 1966 -7 Men van w Meyer niet on be- O-jeugdprogramma ert het uittreden v ld en Wilco n. Niet allee.! vuor Wat i' -ntatie, doch ook mbt door de verschillend» zorgde jeugduitzpniii» ns langzamerhand als t«en' ater op elkaar lifken mig nieuws meer r' levenissen van het echt», n Darrin, dat als f® eeds in verwarring mm steeds voor een half ft -erdrijf weet te zorseT, ie ede atlevering van |e film nge, hete zomer" konden Ier politiek toneel bel»J!e ikter van Bertold bS. -n van vrouw Carrar" n zetting, met o.a. Caro',,,! van Dijk, deed aan dit waarvan de handeling dens een episode uit de t™ anse burgeroorlog, aUe recht «LK, (Reuter) Zes Amerikaan- n, vier mannen en twee mm- protestmars naar de Ameri bassade in Saigon wilden hoa. oor de Zuidvietnamese politie n naar het vliegveld van Sji- ht. iemannen droegen de Ameri- c „het comité voor niet-ge- - e actie" vormen, naar een zij weigerden uit eigen be- - te stappen. Amerikanen zouden in een aar de Verenigde Staten wor- 1 omdat hun visa zijn verlopen 1 naar het vliegveld werden zijn ze zes uur lang onder- ournalisten mochten niet in -. omen met de betogers. Een meraman, werkend voor „Co- roadcasting System", die toch van het incident bleef maken r de politie neergeslagen. Zij zich hevig en eisten een onder- de Amerikaanse ambassadeur, V' - van de allereerste rangte nantelpakken op de Een naam, waar «recm ollectie voor de korne al Amsterdam t0°nd mees- riaat, is niet minder dan m oen land eren. Dezec°^ jtatie geniet, verdient-ook bor de import-mantels 3 aantrekkingskracht e mohairstoffen,Jn ee^aSSdmo^ ipii7p kleuren vooi ee/ (jon*? of -look wordt genoemd. De v-groene lakenmantel l g en voering tortv0orb<*w D is er een vorsten He structuurwee^15 orts zijn ei de -.dessins- whipcord en vlsgraaerVloed «A. nslotte is er een o zwart-« tieve fantasiestoffcn °*%e", llerlei variaties met schuU: v, e tweed «föS* lessins en pied-de-cocq iaat. r vindt m'f er. de sportieve secto meest en de jonge vrouwet inde mantels en P ^uj)bele uurs, bindeeintuurs d r0kken;, ijen, gerende "Afmaal een1 zakjes en een enkeie ruit(JeSsin - ie bedrukt is m he 'ollen stof. ZUNDERT/DEN HAAG Op de fruitveilingen in Zaltbommel, Huis sen, Nijmegen, Kapelle-Biezelinge en Venlo wordt de aanvoer van kasaardbeien op het ogenblik weliswaar steeds groter, waar het aanbod blijft toch aanzienlijk achter bij dat van vorig jaar omstreeks - deze tijd. Door het donkere weer verloopt het 'rijpingsproces van deze vruchten in de kassen bijzonder traag. Voor de te lers komt er bij dat ze door de koude moeten blijven stoken, wat ook veel extrakosten met zich meebrengt. De vraag naar deze primeurs van de nieu we fruitoogst is goed, in de eerste plaats I voor de binnenlandse markt, maar ook voor uitvoer naar België. De prijs van goede kwaliteiten lag in het midden van deze week op de veiling rond 2,— per doosje. In het grote aardbeiengebied rond Zundert is de teelt onder verwarmd glas vrijwel te verwaarlozen. De zeer geringe aanvoer bracht ook hier prij zen op van twee gulden tot twee vijftig per doosje. i In ruimere mate is hier sprake van1 i aardbeienteelt in serres en onder koud glas. De eerste aanvoer valt pas over een week of drie te verwachten. Over het algemeen kan gezegd worden dat de rijping door het slechte weer is ver traagd. Ook de planten op de volle grond staan er niet te best voor. UTRECHT „Wanneer minister Den Uyl niet in de voetsporen van zijn voor ganger minister Zijlstra wil treden en niet kan komen tot een liberalisering van het prijsbeleid t.a.v. de kruideniers branche, wordt het buigen of barsten, waarmee niemand is gediend". De directeur van de ROKA, mr. M. j Geurtsen merkte dit gisteren op toen t hij een uitvoerig overzicht gaf van de situatie in de levensmiddelenbranche. Mr. Geutrsen zette uiteen, dat de le- vensmiddelenbranche de kostenstijgin- gen moeilijk kan opvangen. Mr. Geurtsen demonstreerde aan de hand van een aantal cijfers dat steeds meer middenstanders in de levensmid- delensector gedwongen zijn de handen in de schoot te leggen. Van 100 krui- I denierswinkels in 1950 zijn er nu nog 78 over. van 100 zuivelzaken 82, van 100 j groentewinkels 68 van 100 slagerijen 77. Van een vrijmaking van de prijzen, die I talrijke levensmiddelenhandelaars in j staat zal stellen winstgevend te werken, a volgens mr. Geurtsen geen sterke stijging van prijzen te duchten, omdat I een scherpe concurrentie in deze bran ch e daar voldoende tegen waakt. een onzer verslaggevers) HAAG Een 62-jarige man neen m zjjn woning aan de Van Rave- l stemstraat te Den Haag zijn 61-jarige echtgenote gedood en daarna door ver drinking zichzelf om het leven ge- lifj .Hij was de laatste tijd geeste- gehandicapt, maar mede door te- 2T!ï van zÖn zyde werd hü met opgenomen. orvM ir+zefr tra2ische gebeuren werd de n! h v-en een 6etr°uwde dochter een h i ke wonbl£ binnenging voor reffJÏÏÏ? aan haar ou<ters. zoals dat imfSÜ- g gebeurde. Tot haar grote i naftEfn I- vond ZÖ haar moeder in een Sm dood °P bed Üggen met diiJ S T gezicht. Zij waarschuwde senftftt 7e ^aagse politie, die de echt- vwdlli' °P te sporen, omdat de J V»,°P hem viel- I handJj"' Tn, vreesden dat hij de rriede zou hebben geslagen, I len Ka? 1J reeds meerdere ma- I Later w?jr --water" had genoemd strand' S--M€t fichaam aah op het I tie k tu ^Jkduin. De Haagse poli- Op hnt S? v ®zig m^t het onderzoek genotft s,t0.ffellJk overschot van de echt- Een v? ?ectie worden verricht. Daar J* i de. kmderen van het echt- op 1 voor het gebeurde nog 1 les nc^ geweest, maar toen was al- oog normaal. Amster- "«H'l'lJ II. V. aantrekken <ANp) - De i 01 Voorlnnw Maatschaj i Van sobeen. 1van het aantl llel onveranrt »W ers' v Peil in de seheemi.Verlif!sgevende In ISfij s w" twe« élevatoS? nog een S(=h'P I 'fPatatie-omzet n uflevering. traden er m "i weer enigs?'-- ïKettmgsneriM r an normaie (ie activiteiten hnH°P' ?et aandeel va" I totale omJS scheepsbouw Procent. nam toe van twe® tot wegens prijs- een schip en De toe, onder van (Van onze correspondent) UTRECHT „Het zal bij del doorwerking der ontmoeting der kerken niet gaan om terugkeer maar om wederzijdse integratie". Aldus mgr. dr. F. Thijssen op de jaarlijkse vergadering van de Ne derlandse hervormde predikan tenvereniging in Utrecht. Voor het eerst in haar meer dan 100-jarig bestaan lieeft deze vereniging een r.-k. spreker uitgenodigd om een lezing te houden. Mgr. dr. F. Thyssen sprak over ,,de consequenties van het concilie voor de verhouding Rome-Re formatie hier te lande". De hervormde predikanten vergade ring is een vereniging, een „club". Zij draagt dus geen ambtelijk gezag en heeft geen officiële kerkelijke be voegdheden. Wel trekken haar jaar lijkse vergaderingen die zij tegen woordig samen met de Nederlandse vereniging van vrijzinnige hervormden belegt en die mede onder auspiciën van de generale synode der Nederlandse hervormde kerk staan om een an dere reden de aandacht. Wat daar door honderden (490) pre dikanten besproken wordt, is natuurlijk representatief voor wat er leeft in de hervormde kerk. De keuze van de on derwerpen, de sprekers, en de inhoud van de discussies is veelzeggend. Mgr. Thijssen vestigde de aandacht van zijn gehoor bij wijze van uitgangs punt op twee dingen: de aanduiding van de kerk als ,,volk Gods" en de collegialiteit. Door de aanduiding ,,volk Gods" overschrijdt de r.-k. kerk haar juridi sche bepaling, aldus mgr. Thijssen. Voor de bezinning binnen de r.-k. kerk is dit van belang, maar niet minder voor de heroriëntering te midden van andere kerken. De wederzijdse inte gratie zal waarschijnlijk alleen te be reiken zijn met hulp van eigen interne hervormingen. Wat het ambt als collegiale werke lijkheid betreft als een zaak dus, die in vergaderingen aan de dag treedt daardoor komt de synodale kant van de kerk opnieuw naar voren. De gevolmachtigdheid van het ambt wordt in de handoplegging benadrukt, omdat deze de waarborg voorstelt van de authenticiteit.Daarvoor zijn niet wei nig nieuw testamentische aanwijzingen. Overigens is het ambt een tijdelijke zaak: bij de komst van de Heer valt het ambt weg. De collegialiteit van het ambt zal in oecumenisch verband nieuwe perspec tieven openen. Daarmee raakt dr. Thijssen een vraag aan, die hij met harts tochtelijke nadruk zijn protestante broeders en zusters in Christus op het hart bindt, een vraag, die aan de pro testanten trouwens niet alleen van r.-k. zijde, maar ook door anglicanen en orthodoxen gesteld wordt: bezinning op het wegen van het ambt. Mgr. Thijssen zou het diep betreuren als de studie van het ambtsprobleem zou stokken of vertragen en als publi- kalties zoals van dr. R. Bom „Het ambt" niet in de volle belangstelling staan. Gebrek aan helderheid daaromtrent bemoeilijkt het gesprek met de r.-k. gesprekspartner. Dr. Thijssen deed een vurig beroep op de protestanten, niet alleen op de kerken maar op de gelovigen om de fundamentele eenheid, die door God aan de christenen gegeven is ook met vindingrijkheid en ijver in de praktijk te tonen. Het stadium van vrijblijvend heid is voorbij. Wij moeten ons bewust zijn, dat wij verplicht zijn elkander te helpen met wat ons gegeven is en el kander te zoeken. Helaas heeft het kerkvolk nog niet het bewustzijn, dat het in het bezit is van die fundamentele gegeven eenheid. Mgr. Thijssen noemt een aantal mo gelijke aanknopingspunten: men zou voor de kerkdiensten op dezelfde data dezelfde schriftlezingen kunnen gebrui ken. Het zou de toenadering vergemak kelijken, als men in protestantse kring zou kunnen terugkeren tot de wekelijk se viering van het avondmaal. Waar om zijn wij in Nederland nog niet con creet op weg naar een gezamenlijke Nederlandse bijbelvertaling? De zoge naamde ,,agapeviering" zou misschien een weg zijn om christenen van diverse herkomst op ongedwongen wijze samen te brengen. (Advertentie) door mee te doen aan de gratis jubileum- prijsvraag van débé-meubelen n.v. Deelnameformulieren bij uw meubel- winkelier verkrijgbaar. Na verbo-uwing nu nóg meer showruimte Nóg meer keuze door grotere collectie meubelen b Nóg meer ervaring, thans 25 jaar! Levering geschiedt uitsluitend via uw winkelier. meubelen n.v.A.C. Dirkse, Teteringsedijk 89 bis,Breda-Tel.(01600)36280 0 In Frankrijk wordt weer gestaakt: ditmaal zijn het de arbeiders bij de spoorwegen, die voor 48 uur het werk hebben neergelegd. De Paryse bevolking maakt nu gebruik van mi litaire trucks geroutineerd mogen wij welhaast zeggen. DEN HAAG Indonesië 7.al dezer da gen ingeblikte levensmiddelen, waarbij een complete rijsttafel, in Nederland op de markt brengen. De eerste zending is al aangekomen. De conserven zullen via de groothandel worden gedistribueerd. Het assortiment, dat van 25 tot 29 april op de levensmiddelententoonstel ling Roka in Utrecht zal worden ten toongesteld. omvat ananas, mango, vruchtensappen, verscheidene soorten niso goreng, vis en vlees, en nog enige andere produkten met een moeilijk uit te spreken naam. Bij de bereiding in Indonesië is re kening gehouden met de westerse smaak, want de N.V. Mantrust, die de produkten uit Indonesië levert, heeft de hulp ingeroepen van een chemische fa briek in Naarden voor een smaakaan- passing. Verzekerd wordt, dat de produkten voldoen aan de eisen van de warenwet in Nederland. Met de invoer van deze produkten hoopt men vorm te geven aan de hervatting van de handelsrela ties tussen Nederland en Indonesië. DEN HAAG (ANP) Gisteren is bij de grenspost Berg (Rijksweg 12) de 59- jarige A. A. F. baron Von Koskull aan de Duitse autoriteiten overgedragen in gevolge een verzoek daartoe door het „Amtsgericht" in Wuppertal. Vorige week had minister Samkalden van Jus titie besloten de uitlevering van Von Koskull toe te staan. Von Koskull was sinds 22 februari in het huis van bewaring in Haarlem gedetineerd naar aanleiding van Duitse verzoeken om aanhouding en uitleve ring. Een rechtbank in Wuppertal had op 10 februari de arrestatie gelast van Von Koskull die verdacht wordt van deelneming aan massamoord op joden in Zuid-Rusland in de jaren 1942 en '43. Het parket in Wuppertal heeft verklaard dat Von Voskuil, die kolonel bij de SS is geweest, deel zou hebben uitgemaakt van de speciale SS-commando's die be last waren met de uitroeiing van de joodse bevolking in Oost-Europa. Von Voskuil woonde sinds de oorlog op Cyprus en werd, toen hij naar Zuid- Amerika trachtte te ontkomen, enkele maanden geleden op doorreis in Willem stad aangehouden. Daaraan was een desbetreffend verzoek van de regering van de bondsrepubliek Duitsland aan Den Haag, gevolgd door een beroep van de Nederlandse regering op die in Wil lemstad, voorafgegaan. Het ministerie van Justitie heeft meegedeeld dat Von Voskuil wordt ver dacht van een buiten Nederland ge pleegd feit dat naar Duits recht straf baar is en dat naar Nederlands recht moord oplevert. Bij het besluit dat vo rige week werd genomen om de uitle- Koning Gustaaf Adolf van Zwe den luistert met aandacht naar zijn koninklijke gastvrouwe, koningin Fabiola van België, tijdens een praat je in de pauze van de gala-ballet voorstelling in de Brusselse schouw burg. vering toe te staan, werd ook gelet op het besluit buitengewoon strafrecht en op de resolutie van de V.N.-commissie voor de mensenrechten van 9 april 1965 over het probleem van de bestraffing van oorlogsmisdadigers en van hen die misdaden tegen de menselijkheid heb ben gepleegd. WASHINGTON (REUTER) De Verenigde Staten overwegen nog een half miljoen bommen en granaten te rug te kopen van West-Duitsland. Bo vendien denkt het Amerikaanse mi nisterie van defensie er over te pro beren ongeveer vijf miljoen stuks mu nitie voor kleine wapens, 35.000 klei ne wapens en ongeveer 1500 radio toestellen van West-Duitsland terug te krygen. Dit staat in een brief van de Ame rikaanse onderminister van defensie, John McNaughton, aan een Tid van het congres. Deze brief van 21 maart is gisteren gepubliceerd. (De Ameri kaanse minister van defensie, McNa- m-ara, heeft woensdag ontkend dat de VS bommen te kort komen voor de oorlog in Vietnam). De vorige week onthulde het Amerikaanse ministerie van defensie, dat het van een Duitse firma 5.750 bommen had teruggekocht. Deze bommen waren indertijd als schroot verkocht tegen een prijs die twaalfmaal zo laag was als de prijs waarvoor ze nu teruggekocht zijn. (Advertentie) Is uw oude fiets nog wel veilig? Koop toch 'n nieuwe - nu! U weet toch: Hoe? Vraag uw fietsenhandelaar inlichtingen. (Van onze verslaggevers) HULST/ BREDA De Friese hengst Nico heeft veel belangstelling. Dat blijkt uit het afsprakenboekje van zijn baas, maar ook uit de deining, die rond het dier is ontstaan. Het afsprakenboekje is overigens bijna vol, want als men een merrie aanbiedt kan Nico over een half jaar pas komen. Er gaan veel merries voor. De belangstelling voor Nico is ont staan, nadat experts, die waken, over'de raszuiverheid van het Friese stamboek- vee, hadden bepaald, dat de hengst niet meer mocht optreden. Volgens een groep deskundigen is Nico behebt met een we. ke rug, een rond kruis, armgespierdê dijen en koehakkigheid. Eigenaar Kees Hellinga uit Marssum, die van de ver goedingen er een auto op na kan hou den, nam de beslissing niet. Hij schreef minister Biesheuvel en deze gaf toestem ming om de hengst te laten optreden. Dank zij de minister kan de vitale Nico zich van nageslacht verzekeren. „118 keer optreden in 8 maanden a rai- son van vijftig, tot honderd gulden per geval", cijfert zijn eigenaar nuchter. En het seizoen loopt van april tot augustus. De minister heeft overigens geen me delijden met Nico gehad. Hij conclu deerde: „Er bestaat in Friesland enorme belangstelling voor nakomelingenschap van Nico. Uit oogpunt van het algemeen belang bestaan er onvoldoende redenen P5 (Van onze correspondent) LONDEN Koningin Elizabeth II van Engeland heeft donderdag in de troonrede gezegd dat Wilsons regering een groot aantal wetsvoorstellen ter ta fel zal brengen, die door de verworven parlementaire Labour-meerderheid wei nig gevaar lopen. Wilson zelf zei donderdagavond dat er „veel werk aan de winkel" is. Hij is van plan de hernationalisering van de staalbedrijven door te zetten. De regering-Wilson heeft ook wette lijke maatregelen in petto om haar po litiek inzake produktiviteit, prijzen en lonen kracht bij te zetten. Daardoor kan het tot botsing komen met de syn dicaten, maar dat durft Wilson er nu wel op te wagen, vooral om het ver trouwen te winnen van de buitenlandse bankiers, die tot de vaste overtuiging moeten gebracht worden dat Labours streven naar sanering van de economi sche en financiële toestand ernstig ge meend is. Het streven naar evenwicht van de handelsbalans werd in de rege ringsverklaring beklemtoond. het verrichten van -dekkingen te ver hinderen. Nico krijgt een tweede ver gunning". Aldus geschiedde. (Vorig jaar moest Nico's eigenaar ook via de mi nister een vergunning krijgen). Wat de Friese merrie-eigenaars in Nico zien? Het dier heeft een bonte te kening, die goed vererft. Die tekening heeft een mode veroorzaakt, gelijk op- art voor de tieners. De heer C. Vi-nke uit Ossenisse herin nerde zich nog zo'n geval. Toen was de hengst Ajax het middelpunt van de be langstelling. „Ik heb zelf kunnen con stateren. dat Ajax qua exterieur niet he lemaal voldeed. Het dier had een uit stekende overerving en verwekte dus goede paarden. Ik heb de indruk, dat zulks ook met Nico het geval is". „Als het mijn hengst was geweest, had ik hem waarschijnlijk ook in het stamboek opgenomen willen zien", zegt de heer M. Dobibelaere uit IJzendijke. De heer Serrarens i-s in principe van mening, dat de aanwijzingen van het stamboek en de jury opgevolgd moeten worden. Door het besluit van de minis ter is zijns inziens de positie van de jury duidelijk verzwakt. „Maar", voegt hij eraan toe, „de jury kan natuurlijk ook wel eens mis zijn met haar beoordeling". Nico trekt zich van al die deining niets aan. Hij blijft ondanks het sei zoen fit. Hij kan voor zijn baas tot on geveer zijn zestiende jaar „verdienen". SCHIPHOL (A.N.P./Reuter) De Britse luchtvaartmaatschappij BOAC heeft nog vier belangrijke internatio nale lijndiensten moeten laten verval len i.v.m. scheurvorming bij enkele van haar Boeing-707-vliegtuigen. Eer der deze week moest de maatschappij vier straalvliegtuigen van dit type uit ,de dienst nemen omdat fijne scheurtjes waren ontdekt in het staartgedeelte. Thans is nog bij twee andere toe stellen van de totale vloot van 19 stuks hetzelfde euvel aan het daglicht getre den. De maatschappij hoopt het eerste van de zes uit de dienst genomen straal vliegtuigen dit weekend weer in ge bruik te nemen. De betrokken gedeel ten worden vervangen door van de Boeing-fabrieken in Seattle (V.S.) over gevlogen nieuwe onderdelen. De an dere machines zullen eind april, begin mei weer in dienst worden genomen. Dertien Boeings-707 zijn na grondig on derzoek goedgekeurd. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, die op haar internationale lijnen eveneens met dit type vliegt, kan zijn toestellen normaal in de lucht hou den. Tijdens de regelmatige controles op de vliegtuigen zijn geen scheurtjes ontdekt. Ook een speciaal onderzoek op aandringen van de fabriek, bracht geen mankementen aan het licht. Op de foto: Koningin Elizabeth tijdens de troonrede. IN ULUlCd (Van onze parlementaire redacteur P. v. d. Sanden) Er bestaat in Nederland een wezen lijk verschil in waardering tussen de binnenlandse en de buitenlandse poli. tiek Het gaat wat ver om dit te ver klaren met het standaard-grapje van minister Luns. Jaren geleden toen mr. Luns samen met mr. Beijen minister van buitenlandse zaken was, vertelde hij, dat wij twee bewindslieden nodig hadden, „omdat ons buitenland eo groot is". Maar tochin een ge sprek, dat wij dezer dagen met enkele Canadese vertegenwoordigers van pu bliciteitsmedia mochten hebben bleek, dat de Canadezen graag naar Neder land komen, omdat zij hier met bijna iedereen overal over kunnen praten. De mensen begrijpen en verstaan ons hier, zeiden zij. In Nederland zelf is ten aanzien van het buitenland vooral na de tweede wereldoorlog een radi cale ommezwaai in het internationale denken opgetreden. Onze onmogelijke neutraliteit was voorgoed van de baan, perspectieven van een Europese- en een wereldregering openden zich via Benelux, E.E.G. en Verenigde Naties. De techniek stelde vrijwel iedereen in staat snel en nauwkeurig van alles kennis te nemen, wat zich in de we reld voltrok. Al heel snel viel toen. met steeds meer buitenlands nieuws op de voorpagina's van de Nederland se kranten, een nieuwe stelling te be luisteren: het primaat van de buiten landse politiek. In feite betekende dit, dat het bin nenlands gebeuren en het binnen lands beleid ondergeschikt moesten worden gemaakt aan het buitenlands beleid. In zijn uiterste consequenties moest die stelling ook inhouden, dat wij ons in Nederland hadden te ver zoenen met de gedachte, dat bijvoor beeld onze ministers van binnenlandse zaken, justitie, landbouw, sociale za ken niet meer zullen zijn, dan een be ter soort wethouders van een Europe se regering. Door de ontwikkelingen in de E.E.G. is dit soort denken versneld: alles wordt toch in Brussel beslist; wij in Nederland oefenen daar invloed uit, maar hier in Nederland moeten we niet meer doen dan uitvoeren, wat ginds wordt bevolen. Niemand zal kunnen ontkennen, dat in deze redenering een kern van waar heid steekt. Maar men is te ver door geslagen. Onze Nederlandse politici, die zich met buitenlandse zaken be zighouden, hebben zichzelf op een soort eiland geplaatst. Ons ministerie van buitenlandse zaken heeft welis waar een bijzonder populaire minister aan het hoofd staan, maar het depar tement zelf is zo overtuigd van „het primaat van de buitenlandse politiek", dat men het nauwelijks nodig oordeelt met Nederland zelf rekening te hou den. Het gevaar voor kortsluitingen is daarmee vergroot. Op een onlangs ge houden vergadering van de KVP-com- missie voor buitenlandse zaken, waar grote politieke problemen werden be sproken, bleek opnieuw met welk een superioriteit ambtenaren van het mi nisterie van buitenlandse zaken neer zien op „overige" Nederlanders, onge acht de vraag of dat deskundige ka merleden, oud-ministers of gewone le den van de betrokken partij waren. Het is noodzakelijk die mentaliteit te signaleren. Zij heeft niets te maken met een verschil van inzicht tussen politieke partijen. Zij heeft enorm veel te maken met overblijfselen uit een lang verleden tijd, toen inderdaad slechts enkele „bevoorrechten De politiek van Nederland ten opzichte van het buitenland konden uitmaken. Maar naarmate meer en steeds grote re groepen Nederlanders bij het „bui ten-gebeuren" betrokken zijn elke huisvrouw heeft er thans voor wat de economische beslissingen binnen de E.E.G. betreft bijna dagelijks mee te maken zal men op buitenlandse zaken snel op een andere versnelling moeten overschakelen. Anders wordt het onbehagen, dat zich bij de ver kiezingen over onderdelen van het binnenlands beleid heeft geuit, nog veel sterker. En wordt de afstand van de Nederlandse burger tot de politiek in het algemeen misschien onover brugbaar. (Advertentie) AMSTERDAM (ANP) De officier van Justitie, mr. J. J. Abspoel, heeft in de uitgebreide houtzwendelzaak in de Amsterdamse haven tegen alle (tien) verdachten gevangenisstraffen geëist, variërende van anderhalf jaar tot drie maanden. In zijn requisitoir zei de officier, dat processen-verbaal van de rijkspolitie te water doen vermoeden, dat ook andere bedrijven zich hebben beziggehouden met het drukken van ijkgewichten. Zij zouden daarbij ook gebruik hebben ge maakt van de diensten van Supercon- trol, het scheepscontrolebedrijf, dat de officier „een zwendelsyndicaat" noemde. Tegen de directeur van dit bedrijf, de 45-jarige A. B., volgens de officier de centrale figuur in deze zaak, eiste mr. Abspoel, één jaar en zes maanden ge vangenisstraf met aftrek. Een andere verdachte, die nog in de gevangenis zit in verband met de kortgeleden berechte cacaobonen-affaire, de 30-jarige uitvoer der-controleur E. E. B., hoorde drie maanden -onvoorwaardelijk tegen zich eisen. De omvang van de zaak, aldus de of ficier, heeft het onmogelijk gemaakt een reclasseringsrapport uit te brengen, waardoor misschien wat te veel de na druk op de juridische aspecten en te weinig op de menselijke omstandighe den is gevallen. Maar dat neemt niet weg, dat naar zijn mening, alle verdach ten volledig aansprakelijk kunnen wor den gesteld voor hun daden. Hij noem de het feit, dat de zaak zich afspeelde in de Amsterdamse haven beslist geen verzachtende omstandigheid: „Het be lang van deze haven, het belang in het algemeen en de algehele preventie, eisen een forse aanpak". De elfde verdachte, de 64-jarige con troleur-ijker J. J. heeft niet terechtge staan. maar is uitsluitend als getuige gehoord. J. bleek nl. zijn zgn. „akte van kennisgeving van verdere vervolging" nooit te hebben ontvangen, waardoor hij volgens zijn raadsman, mr. M. D. Ph. v. d. Werf. juridisch niet meer als ver dachte kan worden beschouwd. Na in de raadkamer te zijn geweest, besloot de rechtbank de affaire nader te zullen uitzoeken en de man alleen als getuige te horen. DEN HAAG (ANP) De rechtbank in Den Haag heeft gisteren de 21-ja- rige student W. B. uit 'Leiden veroor deeld tot f 200,- boete suhs. een maand hechtenis. Hy had terecht gestaan wegens het veroorzaken van bc&nd door schuld.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 7