Tilburg niet erg in trek bij eerstejaars Z.-VLAANDEREN GAAT MORGEN TANKEN VOOR HET KINDERBAD Van of N.C.A.B.-VOORZITTER Status agrarische arbeider moet herzien worden ioms denken we dat het 'n dreesi is AANVOER AARDBEIEN ALT TEGEP* Schadeloosstelling voor ontslagen personeel bij „De Tijd" Amerikaanse pacifi; in Saigon opgepakt Meesterlijke wintercollectiej de Groupe Maitrade van Liever studeren dan werken Rij-instructeur stal vijf auto.s KUSTVAARDER SABAZINKT Verbod eindexamen lyceumleerlingen in Leiden en Haarlem AMERIKANEN VO OR APRIL HET LAND UIT Even uitblazen mevrouw Jaarbeurs voor vliegtuigen in Eelde Lanvermoorc vrouw en slaat de hanc aan zichzelf ADM ziet al van nieuwbouw Verschil Weinig selectie Dankbaar Alg. Bijstandswet: EGAS wil naar advies commissies voor gemeenten Verantwoording giften De stand Bemanning gered: Wegens vandalisme: TEKORT De Gaulle eist: Z.EVEN Amsterdamse mantelfabrikanten van de allereerste rang [GR. THIJSSEr 55 Mr. A. Geurtsen: Vrij prijsbeleic anders buigen of barsten voor kruidenier les noTnofmTal t0en WaS^ '•am7cSheED^oMH(vNP) De Ams DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 22 APRIL 1966 (Van onze verslaggever). EINDHOVEN De Hogeschool van Tilburg staat vrijwel constant onderaan op de voorkeurlijst bij de eerstejaars studenten. Eventuele voorkeur voor Til burg wordt mede bepaald door gods dienstige overtuiging. Maar het is duide lijk, dat Tilburg wegens het beperkt aantal studierichtingen geen reëel alter natief. is voor vele studenten. Toch heeft studeren, waar dan ook, een duidelijke voorkeur boven het werkzoeken by de genen, die een diploma-middelbare school op zak hebben. De academische titel is de meesten zó veel waard, dat cy een universitaire studierichting, die tamelijk sterk afwykt van de feitelijk ge kozene, preferenen boven 'n niet-univer- sitaire opleiding, die wel op het geko zen gebied zou kunnen liggen. Aan ae andere kant is de academiscne graad niet zoveel waard, dat men zich daarvoor graag aanmeldt bij een universiteit van een vreemde levensbeschouwing. Deze conclusies staan o.m. te lezen in het rapport „Onderzoek van Wetencliappeiijk onderwys", dat stof zal bieden voor een landelijk congres op 27 en 26 april te Eindhoven, als deel van het tweede lus trum van de Technische Hogeschool. In. het begin van het studiejaar 1964- 1965 hebben 3374 eerstejaarsstudenten aan bijna aiie Nederl. hogescholen en hogescholen gegevens verstrekt over nun verwachtingen, voorstellingen en waardering rond de door hen gekozen studierichting en toekomstig beroep, tiieruit blijkt o.a., dat na de „eigen" uni versiteit de meest aantrekkelijke univer siteiten in ons land zijn: de G.U. Am sterdam, Groningen, Leiden en Utrecht. HLet minst aantrekkelijk blijken de hoge scholen en soms de conlessionele uni- versitetien. Het laatste dat de meesten verkiezen is: direct werk zoeken. Ook de zeer onaantrekkelijke universiteiten wor den verkozen bóven het werk zoeken. Opvallend is ook, dat niet alle stu denten de gekozen studierichting als eer ste voorkeur opgeven. Bovendien valt er een tweedeling te constateren bij de studenten, gegroepeerd per studierich- ling. Het ene deel, omvattende de stu denten in de talen, sociale geografie, so ciologie, rechten, geneeskunde en tand- aeelkunde, vindt de „omgang met men sen" een aantrekkelijke kant van hun toekomstige werkkring; het andere deel, omvattende studenten in de economie, tandheelkunde, wiskunde en alle tech nische studierichtingen, geven vooral de voorkeur aan een hoog inkomen. De meeste antwoorden spreken ook van sen waardering voor afwisseling, vrij heid en zelfstandigheid bij de studie. Daarentegen staan tegenover deze be grijpelijke aspecten twee minder begrij pelijke. De bedrijfsfunctie, die van de technische studenten een hogere waar lering zou moeten krijgen, als ook zij de voorkeur afstemden op de later te ver wachten positie; en wetenschappelijk werk, dat over het algemeen door alle zategorieën studenten op enkele uitzon- leringen na laag wordt gewaardeerd. LONDEN Die gulle lach kon er echt wel af. Michael Fenwick (l.) en Mark Barisic mochten een cheque van 312.471 pond (ruim 3 miljoen gulden) in ontvangst ne men uit handen van de actrice Janie Marden. De grootste uitke ring van de Littlewoods voetbal pool van dit seizoen. Commentaar van Barisic, die in Joegoslavië werd geboren: „Een sportwagen kopen en een leuk meisje vinden Hetgeen niet veel moeite zal kos ten. Er is verschil tussen de eerste keuze m de feitelijke inschrijving. Dit verschil is groot bij studenten uit Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en Tilburg, die dus tamelijk vaak een andere plaats als serste keuze opgeven. Wat de studie richting betreft is er een groot verschil tussen de eerste keuze en de feitelijke inschrijving bij studenten in de talen, sociale geografie, sociologie, rechten en 5conomie. Deze en vele andere interessante ge gevens zullen gebruikt worden voor ver- ?er<, on' 3di s. De wct k ?it naar vo ren, dat het onderzoek naar studeikeuze naar de laatste- klassen van de middel- te weten te komen welke factoren van bare scholen verplaatst moet worden om belang worden geacht, niet nadat, maar vóórdat de keuze is gedaan. Tijdens het landelijk congres te Eind hoven zullen prof. Van Heek, drs. Ver voort, dr. Mathijscn, prof. De Moor en tlr. Albinski de gegevens verder door lichten. Een vijftiental andere deskun dige sprekers zal bovendien ingaan op deelaspecten, die in verhand staan met het onbehagen by ons wetenschappelijk onderwijs. Vergelijkt men de Nederlandse univer sitaire ontwikkeling met die in het bui tenland, dan valt duidelijk een betrekke lijk trage ontwikkeling in Nederland waar te nemen, een faseverschil. Het vrijheidsbeginsel, terecht zo dierbaar voor de Nederlandse samenleving, heeft t.a.v. wijzigingen van onze universitaire verhoudingen in sommige opzichten ver tragend gewerkt. Dit geldt zowel binnen de sfeer der hoogleraren als binnen die der studenten. Behalve aan maatschappelijke In vloeden moeten de ongustige studie resultaten in Nederland worden toe geschreven aan tè weinig selectie bij de toeloop naar het wetenschappelij ke onderwijs, aldus een inleiding op het congres. In Nederland gaat 61 van diegenen uit het hogere mileu en 28 uit het middelbare milieu die een zwak eindexamen afleggen, een universitaire studie volgen. De minder specifieke selectie in Ne derland draagt naast vele andere fac toren ertoe bij dat een betrekkelijk groot deel der Nederlandse studenten de examens niet aflegt of in een zeer lang zaam tempo afstudeert. Door de middel matige student wordt de studieduur met anderhalf tot twee jaar overschre den. Een niet gering aantal studenten blijkt zelfs ongeveer twee maal zo lang over de studie te doen als het studie programma als officiële termijn aan geeft. Sociale wetenschappen, de didactiek en het statistische onderzoek kunnen een öelanigjrijke bijdrage leveren tot onder wijskunde als wetenschappelijke grond slag voor het onderwijsbeleid. Dat is de bedoeling van het Nationaal Congres On derzoek van Wetenschappelijk Onderwijs 1966 om daartoe een gedegen bijdrage te leveren. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Het B.O.V.A.G.-dis- trict Zeeuwsch-Vlaanderen heeft spon taan besloten in te haken op onze actie voor het bad op de Klokkenberg in Bre da. De pomphouders volgen daarmee het goede voorbeeld van hun Westbra- bantse collega's. De actie' wordt mor gen gehouden en houdt in, dat voor elke liter die uit de pompen in de tanks vloeit, de B.O.V.A.G.-leden twee cent af staan voor de zwembad-actie. De auto bezitters hoeven dus alleen maar mor gen hun tank vol te laten doen, de B.O.V.A.G. zorgt voor de rest. Hieronder volgt de lijst van alle aan gesloten leden van het B.O.V.A.G.-dis trict: Aardenburg: A. Hoogerwerf, Oude Kerkstraat 7, P. A. van Wolff elaar, darkt 16. Biervliet: Fa. de Oude Gerritsen, Braakmanlaan, R. P. Fr. Vervaet, Provincialeweg (ongenummerd). Breskens: H. de Bliek, Weijkmanlaan 7, Gebr. J. J. J. P. Brugge, Schelde- kade 18, Fa. Gebr. Cruson, Dorpsstraat 51-53 Fa. J. Heijboer I. J. v. d. Vijver Spuiplein B2, J. P. Hooftman, Spuiplein IA, J. Ph. Salomé, Rijksstraatweg O 118, Vroon's Automobielbedrijf, Mercu- riussti-aat 11. Cadsand: J. Sonke, Mariastraat 40. Clinge: Fa. J. A. v.d. Sande Zonen, Gravenstraat 157 (fil), Bogaert F. E. Gravenstraat 293. Groede: Fa. W. M. Risseeuw - Jansen, Molenstraat A7. Hoofdplaat: G. C. van Acker, Kersen- laan A53, P. J. v.d. Ameele, Achter weg c.a .Dorpsstr. A84a, L. J. Zeegers Schoolstraat A41. Hulst: A. Biesbroeck, Kleine Bagijne- straat 25, W. J. de Block, v.d. Maelstede- weg 4, Garage „Staf'' Cerpenter, Beesten markt 19 H. J. J. Colsen. Lange Nieuw- straat 38, Fa. Th. J. A. M. Kerck- haert, Absdaalseweg 41, H. F. van Oos terhout, Stationsweg 6 J. L. v.d. Voor de, Steensedijk 108. St.-Jansteen: C. V. „Verdun", Hemel stra at 20, Garage De Beule, Kapelle- brug. Kloosterzande: G. Th. Cappendijk, Hulsterseweg 67, Wed. I. M. Voet- En gels, Hof te Zandeplein 17 (fil), N.V. Th. Weemaes, Hulsterweg 38. Koewacht: J. W. Hazeslager ,,Hako" Eikenlaan 37, R. R. Visser (fil), Emtna- baan 5. Nieuw Namen: C. L. Kindt, Hulsterloo- straat 115, Fa. F. J. Picavet - Martens, Hulsterloostraat 128. Oostburg: I. J. Adriaansen, Oudestad 24. J. A. deBliek, Raadhuisplein 2, Gebr. J. J. J. P. Brugge, Callenfels- straat 2, A. J. Verduijn, Nieuwstraat 62, N.V. Garage 't Westen, Breedestraat 23a. Gebr. Krijger, Langestraat 6-8. Philippine: Fa. Pieters ZL. A. Se- gers, Markt 3. H. Ch. Saey, Kasteelstraat 22-24 Sas van Gent: C. Bos Kloosterlaan 21, P. v. d. Eeekhout, Westdam 21b. Automob. bedr. Peters, Westkade 107, Th. Boeye, Stationsstraat. Schoondijke: N.V. Autom. Esselbrug- ge, Damstraat 3 (fil), Garage Cito. F. Gij zeis Lange Herenvest 14. Sluis: C. Bos, St.-Annastraat 4 (fil. Sas van Gent), F. J. Murijn, Niéuw- straat 6. Terneuzen: L. D. Boone, Axelsestraat 148, C. M. G. Cappendijk, Axelsestraat 174, A. Dees, Mr. J. F. Haarmanweg, Fa. A. A. Dees en Zn. Renault Garage ,,'t Centrum", Axelsestraat 59, Garage Oos terhout, Markt 23, Garage J. L. Kerck- haert, Burg. Geillstraat 31, D. P. Man- naert, Axelsestraat 19 c.a, Axelsestraat 16, Fa. P. J. Putten zoon, Axelse straat 165, R. R. Visser, Parkeerter rein Wed. I. M. Voet-Engels, Fred. v. Edenlaan hoek Guido Gezellestr. A. Ze- gers, Industrieweg. IJzëndijke: J. J. Brugge, Schoondijk- seweg D422, J. A. v.d. Sande Landpoort- straat 4. Zaamslag: Gar. A. de Keijzer zn., Plein 29, Fa. Knijff Zoon, Terneuzen zensestraat 5, Fa. M. J. Verluide, Pol derstraat B 166 b. Zuidzande: P. G. v.d. Velde, Mariaweg 3. VUL- EN SERVICE STATIONS IJzendijke: Gebr. de Dobbelaere, Rondweg c.a. Karei Doormanlaan 29, Breskens. LANDBOUW- EN MECHANISATIEBEDRIJVEN Aardenburg: R. P. Blaecke, Haven 21. Grauw: P. A. v.d. Velde, Schelfhouts- hoek 1. Hulst: Gebr. Heijens, Langedam E 26. Kloosterzande: Fa. Weemaes - Kmdt Hof te Zandeplein 18. Nieuw-Namen: Fa. P. Kindt - Rom- bout zn., Hombachstraat 18. Oostburg: S. M. Leenhouts, Oudestad 78. C. A. Vermeulen, Hennequinstraat 1. IJzendijke: Fa. A. Begheijn zn., Markt 4. Na de grote sprong voorwaarts van gisteren doen we het vandaag wat bescheidener. Maar we zijn ook wel een beetje verwend. Een netto vooruitgang van 357,is nog altijd niet voor de poes. We springen in elk geval over de 55.000,heen. De r.-k. jeugdbeweging „Jong Neder land" in Lage-Zwaluwe heeft zijn senioren zaterdag jl. in het veld ge bracht. De jongelui voerden een te gelactie. Aanvankelijk was de op brengst van de tegelverkoop bedoeld voor het zomerkamp, waar alle leden zeiden unaniem: „Laten we het deze keer maar voor het zwembad doen!" Zulke dingen dóén je ietsDe op brengst van de actie 100,wordt gestort op ons actie-gironummer 123.34.00, t.n.v. Dagblad De Stem, Breda. De carnavalsvereniging „De Cock tailsloebers" bracht ons een en-» veloppe met 25, „Om anderen voor te gaan", zo schreef de debatingclub Baarle- Nassau, „haalden wij op een teer- avond 25,op". Van de caritascollecte in de St.- Paulusparochie te Bergen op Zoom kreeg het zwembad 80. De St.-Paulus-abdij te Oosterhout schonk ons 50, Eveneens 50,van Wagemakers lakfabrieken. f» Zaterdag geeft C.V. „De Tunnel lopers" een bal in „De Schuur" met medewerking van maar liefst drie bands. BERGEN OP ZOOM De staatsse cretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, de heer C. Egas, doet moeite om te komen tot regionale commissies die de gemeenten moeten adviseren bij de toepassing van de Al gemene Bijstandwet. Zoals bekend loopt de toepassing van de wet per gemeente nogal uiteen. De staatssecretaris vraagt zich ook af of de rechtsgelijkheid niet bevorderd kan worden door enkele veranderingen in de wet zelf. Hij bereidt verder een regeling voor om degenen, die tegen een gemeente lijke beslissing in beroep gaan bij G. S. in de gelegenheid te stellen deskundige juridische bijstand te verschaffen. De heer Egas verklaarde dit op een pers conferentie na een bezoek aan Brabant. ROTTERDAM (ANP) Een Rotter damse rij-instructeur, de 22-jarige A. J. M. II. heeft in korte tyd vijf auto's gestolen en weer onbeschermd achter gelaten als de benzine op was of de politie ten tonele kwam. De reislustige rij-instructeur maakte een wilde tocht via Oosterhout, Antwer pen, Luik, en Düsseldorf en kwam Lif tend in ons land terug. Hij meldde zich zelf bij de politie en zal vandaag (vrij dag) de officier van justitie over zijn ervaringen moeten vertellen. In Oosterhout liet H. gisteren een ge stolen auto achter toen hij deze wilde verkopen. De politie werd gealarmeerd en H. verdween zonder zijn auo. In Oosterhout vond hij spoedig daarna een bestelwagen. Via Rotterdam, waar hij de politie in de buurt van zijn woning z-ag, ging hij naar Antwerpen waar hij wegens benzinegebrek een andere (Ne derlandse) auto uitzocht. In Luik ruilde hij de auto-radio voor benzine, maar in Düsseldorf moest hij weer naar een benzinepomp. De eigenaar kreeg arg waan en waarschuwde de politie. Weer verdween H. De auto bleef ach ter. Liftend is hij toen naar Rotterdam teruggekeerd waar hij aan de politie nog twee andere autodiefstallen, gepleegd in Rotterdam, heeft bekend. Een dankbare brief van een lezeres wier man dank zij herhaalde opname in „De Klokkenberg" weer gewoon zijn werk kan doen. Ondanks astma. „Ik sluit 10,bij voor het goede doel", zo besluit de brief. bant en Zeeland, die reageerden op ons verzoek: Help „De Klokkenberg" aan een zwembad voor de astmatische kinderen! 19/4 Mej. J. B., Breda, 150; Alg. Ned. Bouwbedrijfsbo-nd Made 17,50; A. v. W., Kaatsheuvel, 10,-; H. H. Knuppe, gar.bedr. Breda, 25,-; G. v. d. K., Groede, 10,-; Wed. v. d. H., Breda, 2,-; K. v. D., Axel, 2,50; Chari-tas, parochie Terhole, Stoppeldijk, 50,-: S., Sluiskil, 2,50; J. M., K. M., P. P., B. B„ L. N., Breda, 3,75; C. v. S.. Stand- daarbui'ten 5,-; Cllt. Loks, Breda, 500,-; Mevr. N. J. H.-W., Oostburg, 10,-; O.E.V. Sas van Gent, 2,50; Par. Caritas, Oostburg, 140,-; H. G. Westdorpe, 10,-; Café-Rest. „De Ster", Nieuwkuijk, 100,-; Th. J., Bre da, 2,-; A. H., Breda, 5,-; J. F. IC, Dongen, 10,-; 3 dames Huize St.-Franciscus, Gilze, 3,-; G. W. H. v. d. Ven, Breda, 2,50; J. F, v. H., Breda, 2,50; L. F. d. R., Breda, 50,-, 20/4 B. D., Actie Flitsen, West- duyne 10,Debatingclub Baarle- Nassau 25.Charistas Instelling St-Paulus, Bergen op Zoom 80, Garage Bluekens, Chaam 22,J. F. W. K., Breda 25.—: St.-Paulus- abdij, Oosterhout 50,W. v. D., Breda 10,A. C. v. G., Ulvenhout 10,—; A. M. A. O., Breda 10,—; A. K., Breda 5,Chr. v. M., Oos terhout 2,50: J. F. F.. Hulst 10, G. F. C. V., Hulst 5,—; P. J. L. C. E., Boschkapelle 2,50; W. G. E., Ze venbergen 3,50. Totaal 270,50. Ons nieuwe saldo wordt, na toevoe ging van 357,thans: 55.248, Soms knijpen wij onszelf in de arm om vast te stellen dat wij niet dro men. Maar het is toch echt waar! Dank zij de duizenden grote en klei ne gevers, verspreid over heel Bra- LONDEN (Reuter) Het vierhonderd ton metende Nederlandse schip „Saba" (N.V. Redery „Het Hogeland", Gronin gen) heeft donderdagavond een noodsein uitgezonden waarin het meldde voor de kust van Zuid-Engeland in zinkende toe stand te verkeren. Een Engelse veerboot, de „Scillonian" was spoedig ter plaatse en nam alle zeven bemanningsleden van de „Saba", die op de reddingsvlotten waren gegaan nadat de lading ijzeren staven was gaan schuiven, aan boord. Andere schepen trachtten een sleeptros aan het Neder landse vaartuig te bevestigen om te voor komen dat het naar de rotsachtige kust zou drijven. LEIDEN (ANP) Voor enige leer lingen van de hoogste klassen van het christelijk lyceum te Leiden dreigt dat zij worden uitgesloten van het afleggen van het komende eindexamen. Een aantal eindexamenkandidaten heeft zich op de avond van hun laatste schooldag voor de paasvakantie toegang tot het schoolgebouw verschaft en vrij wel het gehele meubilair her en der verspreid en laden en kasten overhoop gehaald. Dit gebeurde als protest te gen het feit, dat de rector van de school de eindexamenkandidaten verboden had op hun laatste schooldag voor het exa men de traditionele vreugdemanifesta tie te organiseren. Overwogen wordt aan de belangrijk ste daders van deze onregelmatigheden het recht te ontzeggen om het eindexa men af te leggen. Maandag zal over de_ ze affaire beslist worden in een buiten gewone vergadering van bestuur en cu rators van de school. Een soortgelijk incident heeft zich voorgedaan bij een lyceum in Haarlem (het Marnix van Sint Aldegondely- ceum). De rector van dit lyceum zou van plan zijn zestien leerlingen, die zich hebben schuldiggemaakt aan van dalisme, uit te sluiten van het eind examen. UTRECHT (A.N.P1) De lonen van de werkers in de landbouw mogen niet de dupe worden van het op zich ge zonde streven naar een goedkoop le vensmiddelenpakket. Dit zei de heer A. IJska, voorzitter van de Nederlandse Christelijke Agrarische Bedryfsbond, (N.C.A.B.) gistermorgen bij de opening van een tweedaagse vergadering van de N.C.A.B. in Utrecht. Hij is van mening dat de hele status van de agrarische ar beider moet worden herzien, in het bij zonder de functiebenoeming en -waar dering. Het is alsof alles rozegeur en mane schijn is. Men zegt dat het vooral de vakbonden zijn, die alles te vertellen hebben en dat met name voor degenen die in loondienst zijn, het bedje is ge spreid. Maar het is beslist niet zo, dat de waakzaamheid kan worden ver slapt. Ook in deze tijd zijn er grote ver schillen in inkomens en treden er an dere spanningen op, aldus de heer IJs ka. Hij stelde overigens met voldoening vast dat in een recent loonadvies van de hoofdafdeling sociale zaken van het landbouwschap een eerste stapje op de goede weg is gezet. Er is namelijk een extra verhoging van 2,5 procent gead viseerd voor het inhalen van de achter stand. Bovendien is in de hoofdafdeling het beraad begonnen over een sociaal beleid op langere termijn. Wil dit be raad slagen dan zal het naar het oor deel van de heer IJska nodig zijn dat er niet wordt gesproken in de sfeer van ,,een halve cent per uur erbij of niet". Hij betreurt het, dat de werkgevers organisaties het voorstel van de werk nemers voor een extra verhoging van 5 procent niet hebben aanvaard. Als men samen strijdt voor een goede inkomens, positie van de boer, mag men ook ver wachten dat men samen strijd voor een goed loon voor de arbeider, waar bo vendien ook de kleine boer voordeel van heeft. De heer IJska wees er op, dat de bond zich in de ledenraadsvergadering van het vorig jaar heeft uitgesproken tegen discriminatie in de onderneming. Wel is de NCAB voorstander van fonds vorming, die in de agrarische sector het beste kan worden verkregen via een procentuele heffing op de loonsom, een heffing die tegelijk met de sociale ver zekeringspremies kan worden geïnd. Een collectieve afspraak hiervoor zou via de CAO of op andere wijze rechts geldigheid moeten verkrijgen. Deze zaak zal binnen de NCAB nader worden be studeerd. UTRECHT (ANP) Voor de 140 grafische en administratieve krachten van het dagblad „De Tijd" wie deze week ontslag is aangezegd, zyn de vakbonden akkoord gegaan met een schadeloossteilingsregeling, die glo baal neerkomt op het uitkeren van een bedrag ineens ter grootte van twee weeklonen per dienstjaar, met een mi nimum van vier weeklonen en een maximum van 52 weeklonen. Voor de werknemers van 60 jaar en ouder met twintig of meer dienstja ren geldt in het algemeen, dat deze werknemers onder meer rekening hou dend met wettelijke voorzieningen tot aan hun 65e jaar verzekerd zijn van hun huidige inkomen. Voorts is overeengekomen dat als in bijzondere gevallen deze schadeloosstel ling ontoereikend moet worden geacht om de gevolgen van het ontslag in voldoende mate op te vangen, over een mogelijke aanvullende regeling tussen de onderneming en de werkne mersorganisatie nader overleg zal worden gepleegd. Voor degenen die overgeplaatst wor den, geldt, dat men garandeert, dat geen verslechtering in het totaal der arbeidsvoorwaarden zal optreden. Bij later ontslag (na overplaatsing) zal een vergoeding worden gegeven voor anciënniteitsverlies ter grootte van een weekloon per dienstjaar met een maxi mum van 13 weeklonen. PARIJS (U.P.I.) President De Gaulle zal de eis van president Johnson afwijzen, om Amerika twee jaar de tijd te geven zijn troepen en basissen uit Frankrijk terug te trekken. Dit is uit Franse regeringskringen vernomen. De Gaulle zal vasthouden aan de door hem gestelde termijn 1 april 1967. Hij zal dat doen in een nota die waar schijnlijk vandaag aan de Amerikaanse ambassadeur zal worden overhandigd, als antwoord op het op 12 april geda teerde memorandum van Johnson, waarin o.a. gevraagd werd om verlen ging van de termijn. Volgens de zegslieden zal De Gaulle, hoewel hij formeel zijn termijn zal handhaven, wel water in zijn wijn wil len doen. Als de Amerikanen binnen een jaar maar een goed begin hebben gemaakt, zal De Gaulle wel tolereren dat de afwerking dan nog wat voort duurt. In bijna alle c.a.o.'s in de agrarische sector is de vakantietoeslag van 4 tot 6 procent verhoogd. Alleen bij het con tract voor het hoveniersbedrijf is op dit punt nog geen overeenstemming be reikt. De werkgevers zijn hiertoe niet bereid. Ook worden de pensioenpremie en de daarmee verband houdende rech ten verbeterd. Dit geldt voor de cao's van hen, die bij het bedrijfspensioen fonds voor de landbouw zijn aangeslo ten. Verder zijn de besprekingen over vele cao's in volle gang of bijna afge sloten. Dit geldt voor de tuinbouw, sierteelt, bosbouw, cultuurtechnische werken, landbouwambachten, veenbe- drijven etc. Naar het oordeel van de heer IJska gebruik maken van het prestatiebelo- zijn er nog te veel fabrieken die geen ningssysteem. Hierdoor wordt de ar beider in feite tekort gedaan, zo vindt hij. De NCAB-voorzitter besteedde even eens aandacht aan de herstructurering van de vakorganisaties. Hij betreurt het, dat er nog zo weinig schot inzit. Men zal de moed moeten hebben het be staande aantal organisaties drastisch te concentreren tot een klein aantal sterke organisaties, aldus de heer IJska. SAIGON (Reuter) Zes Amerib,. I se pacifisten, vier mannen en tweemïk I jes, die een protestmars naar de Ai» I kaanse ambassade in Saigon wilde»i, den, zijn door de Zuidvietnamese jofc l opgepikt en naar het vliegveld m t, gon gebracht. 1 De politiemannen droegen de Li kanen, die „het comité voor nietïl welddadige actie" vormen, naar'pl auto, toen zij weigerden uit eigen kl weging in te stappen. De zes Amerikanen zouden in I vliegtuig naar de Verenigde Staten it®. I den gezet, omdat hun visa zijn verlote 'I Voor ze naar het vliegveld werd.! gebracht, zijn ze zes uur lang onder I vraagd. Journalisten mochten niet I contact komen met de betogen, fe I Deense cameraman, werkend voni,o>l lumbia Broadcasting System", die toil opnamen van het incident bleel hum werd door de politie neergeslagen. verzetten zich ihevig en eisten een intoI houd met de Amerikaanse i GRONINGEN (ANP) Op de luchthaven Eelde is vanmorgen de Dutch Airofair de internationale jaar beurs voor privé- en zakenvliegtuigen, officieel geopend door de luitenant- generaal vlieger H, H. Schaper, voor zitter van de koninklijke Nederlandse vereniging voor luchtvaart. De Dutch Airofair wordt gehouden tot en met zondag 24 april en is geor ganiseerd door de luchthaven Eelde en de koninklijke Nederlandse vereniging voor luchtvaart. Het aantal exposan ten en het aantal te exposeren vlieg tuigen is dit jaar aanmerkelijk gro ter dan het vorig jaar, toen deze vliegtuigen jaarmarkt voor het eerst in ons land werd gehouden. Luitenant-generaal Schaper zag hierin een toenemende interesse voor de privé- en zak-enluchtvaart. Hij zei dat deze in Nederland nog in de kin derschoenen staat, maar dat deze een grote toekomst heeft. In de Verenigde Staten van Amerika zijn momenteel 100.000 privé- en zakenvliegtuigen, die tweemaal zoveel vlieguren maken als alle commerciële en militaire lucht vaart samen. Ook in West-Europa is er sprake van een snelle uitbreiding, met name in Frankrijk. „De regering van Nederland heeft geweigerd de ontwikkeling van de privé- en zaken- luchtvaart te bevorderen", aldus lui- tenant-generalal Schaper. „De verho ging van de omzetbelasting op privé- en zakenvliegtuigen met 27 procent en de hogere accijnzen op benzine en olie is een extrarem. Maar wij blijven ijveren naar verandering in deze toe- itand." besloten gezamenlijk mantels en mantelpakken op de I brengen onder de naam „Groupe Maitrade". Een naam, waar tSje herfs'.l titel van meester in te beluisferen valt. De collectie voor de komen en winter, die de groep in het Victoria Hotel Amsterdam toonde J werking met het Internationaal Wolsecretariaat, is niet minder a terlijk. conWiej Het wordt tijd dat wij onze profeet in eigen land eren. Deze l die in het buitenland een uitstekende reputatie geniet, ve™'®nen alle erkenning en hoeft niet onder te doen voor de import-mantels e tailleurs, die in detailzaken zulk een grote aantrekkingskracht derlandse vrouw uitoefenen. De Groupe Maitrade ontwerpt voor al le leeftijdsgroepen, ook juniorstijl, en series voor de kleine vrouw. De ver schillende modellen zijn talrijk maar de series klein, zodat het woord exclusief mag gebruikt worden. Modieuze stoffen cn stijlïnformatie geven de collectie een intei nationaal niveau. De prijzen begin nen bij circa 175 gulden en lopen op tot vijf- en zeshonderd, wellicht nog hoger. Vele mantels hebbery de smalle re dingote-lijn, of zijn alleen ahn de voor kant flauw getailleerd, maar de wijdere mantel is in opkomst. Er wordt veel met bontgarnering gewerkt: warm aan de hals en koud aan de knieën, althans voor de knievrije juniorstijl. Ook de tailleurs met hun korte jasjes (lange jasjes slechts voor de reis) zijn graag van bontkragen voorzien. Er is een ongelofelijke verscheiden heid in prachtige stoffen. Allereerst soepel laken, camel, cashmir, en glan zende mohairstoffen. in^jantélwjJ modieuze kleureni voor een die soft-look wordt gen j# blauw-groene lakeniria)n een jw kraag en voering fniet lijjc vood"6 er een vorstelijk beurs) van Voorts is A* structuur*' WV/O.VO zijn er de s ,jpSSins. zoals whipcord en vls^ra overvloed Tenslotte is er een o sportieve fantasi®stof t bruin- °^Vj en allerlei vamtjes ffl sch^ gladde tweed met fcjn reu#5 ruitdessins en formaat. pied-de-cocq sector vindt miss-1 In de sportieve de nior en de jonge vi -eS met rassende mantels en P dubbe1*' •ceintuurs, bindcemtuurs.^ „tfe. penrijen, gerende o maaj een klepzakjes en een en ^itdes^ se die bedrukt is m de wollen stof. Het AVRO-jeugdprogramma t> ter" is er sedert het uittreden vaiT11 neke Hoogland en Wilco Meyer r, vooruitgegaan. Niet alleen voor 21' i treft de presentatie, doch ook mht I inhoud. Deze door de verschillen^. I roepen verzorgde jeugduitzenj»S| gaan overigens langzamerhand al. i I druppels water op elkaar iiikl "I brengen weinig nieuws meer "I Via de belevenissen van het eoht» Samantha en Darrin, dat als heks en steeds in verwarrina -,li echtgenoot steeds voor een half i0""' vrolijk tijdverdrijf weet te zo» een zeer goede aflevering van fan" serie „De lange, hete zomer" kond.? drie kwartier politiek toneel bel in de eenakter van Bertold bÜS „De geweren van vrouw Carrar"? sterke rolbezetting, met oa Carn Eyck en Ko van Dijk, deed aan dit? vrante stuk waarvan de handelinnS afspeelt tijdens een episode uitd.t?l gische Spaanse burgeroorlog allsiSI wedervaren. j^P ZUNDERT/DEN HAAG Op fruitveilingen in Zaltbommel, Huissc Nijmegen, Kapelle-Biezelinge en Ver I wordt de aanvoer van kasaardbeien I het ogenblik weliswaar steeds grotej I maar het aanbod blijft toch aanzienli achter bij dat van vorig jaar omstreel deze tyd. Door het donkere weer verloopt b rijpingsproces van deze vruchten de kassen bijzonder traag. Voor de t J Iers komt er bij dat ze door de kou( I moeten blijven stoken, wat ook ve I extrakosten met zich meebrengt. I vraag naar deze primeurs van de niei iwe fruitoogst is goed, in de eerste plaa voor de binnenlandse markt, maar oc voor uitvoer naar België. De prijs v£ goede kwaliteiten lag in het midden vó deze week op de veiling rond 2, per doosje. In het grote aardbeiengebied ror Zundert is de teelt onder verwarn glas vrijwel te verwaarlozen. De zei geringe aanvoer bracht ook hier pr zen op van twee gulden tot twee vijft per doosje. I In ruimere mate is hier sprake aardbeienteelt in serres en onder ko glas. De eerste aanvoer valt pas ov i een week of drie te verwachten. Ov j het algemeen kan gezegd worden I de rijping door het slechte weer is v< traagd. Ook de planten op de vo i grond staan er niet te best voor. UTRECHT „Wanneer minister D Uyl niet in de voetsporen van zyn voi ganger minister Zylstra wil treden niet kan komen tot een liberaliser! van het prijsbeleid t.a.v. de kruidenie branche, wordt het buigen of barsti waarmee niemand is gediend". De directeur van de ROKA, mr. Geurtsen merkte dit gisteren op to hij een uitvoerig overzicht gaf van situatie in de levensmiddelenbranc] Mr. Geutrsen zette uiteen, dat de vensmiddelenbranche de kostenstijgi I gen moeilijk kan opvangen. Mr. Geurtsen demonstreerde aan hand van een aantal cijfers dat stee j meer middenstanders in de levensm delensector gedwongen zijn de hand in de schoot te leggen. Van 100 kri denierswinkels in 1950 zijn er nu nog over, van 100 zuivelzaken 82, van groentewinkels 68 van 100 slagerijen Van een vrijmaking van de prijzen, talrij ke levensmiddelenhand elaars staat zal stellen winstgevend te werk i «..volgens mr. Geurtsen geen ster stijging van prijzen te duchten, om< een scherpe concurrentie in deze br; che daar voldoende tegen waakt. een onzer verslaggevers) HAAG Een 62-jarige nu ti»! .'n zun w°ning aan de Van Rai 'e Den Haag zijn 61-jari sentgenote gedood en daarna door v< drinking zichzelf om het leven f i i;ftCHij was de laatste tijd geesi Hn ,ani'-('aPt, maar mede door semverkmg van zijn zijde werd niet Opgenomen. i zeer tragische gebeuren wi I de oS' een getrouwde doch t een h !J wonuig binnenging v re bezoek aan haar ouders, zoals ontS? g Sebeurde. Tot haar gr naehttV^8- VOjd zii haar moeder een op bed ^Bgen i dirwï j o gezicht. Zij waarschui genoot ^??gse P°litie. die de et Verdoti? °P 46 sporen, omdat verdenking op hem viel. ha/i" ren vreesden dat hij mede nL21?? zou hebben geslag lai L? E13 reeds meerdere r Later'b*d genoe. Late»- wuora water" had gei iiohnom aah op tie i» iu ®3kduin. De Haagse p Op het v-?218 met het onderzc genot» ,°iffe.^.overscbot van de ec$ genot» ,.i verscnot van de ec Eer, v»n ,feC^1? worden verricht. Paar Vd® kinderen van het e °P bezoek c»w vo,or het gebeurde za' voorlopig alien Maats.chaPP« twee elevatorhJS?1 nog een schiP roparatie-omzpt n t0t aflevering. al traden er m» "i Weer enigszins boaettingsrferiiv? an normale ont de activiteiten ho-.°P' ?et aandeel jn de totale om,.? scheepsbc tleö procent nam e van twei

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 6